konspekt - KUL`kat

advertisement
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Założenia edukacyjne:
1.Cele katechetyczne – wymagania ogólne:
- przypomnienie najważniejszych faktów związanych ze zmartwychwstaniem Chrystusa
- zapoznanie z zasadą wyznaczania daty świąt wielkanocnych
- przypomnienie polskich tradycji wielkanocnych
2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
Wiedza:
Uczeń po katechezie:
- zna treść ewangelicznych relacji o zmartwychwstaniu
- pamięta sposób wyznaczania daty świąt Wielkiej Nocy
- zna polskie tradycje i zwyczaje związane ze świętowaniem Zmartwychwstania Pańskiego
Umiejętności:
Uczeń po katechezie:
- na podstawie opisów biblijnych potrafi wskazać najważniejsze fakty potwierdzające prawdziwość
zmartwychwstania
- posługując się podanymi informacjami umie wskazać datę świat wielkanocnych w kolejnym roku
kalendarzowym
- wymieni tradycje i zwyczaje wielkanocne pielęgnowane w polskiej rodzinie
3. Metody i techniki: analiza tekstu literackiego, rozmowa kierowana, praca z tekstem biblijnym,
porządkowanie informacji w tabeli i diagramie
4. Środki dydaktyczne: Pismo Święte, „Karty pracy”, projektor, komputer, film
I. Przebieg katechezy:
1. Modlitwa:
Katecheta wprowadza do modlitwy:
Ogarnijmy na początku naszą modlitwą tych wszystkich, którzy nie przygotowali się jeszcze należycie
do dobrego przeżywania uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Prośmy dla nich o dar przemiany
serca: Ojcze nasz…
2. Sytuacja egzystencjalna.
Katecheta nawiązuje dialog z uczniami:
- Które święta są najważniejsze w chrześcijaństwie?
- Dlaczego zmartwychwstanie Chrystusa jest najważniejszym świętem?
Katecheta podsumowuje:
Przed nami najważniejsze dla nas chrześcijan święta w roku – Wielkanoc – czyli święta Zmartwychwstania
Pańskiego. Są one dla nas okazją do refleksji nad najważniejszymi wydarzeniami z dziejów naszego
odkupienia. Przygotowując się do ich dobrego przeżycia spróbujemy zatrzymać się dziś nam faktem
zmartwychwstania, nad historią tych świąt i nad związanymi z nimi zwyczajami.
Tu może nastąpić zapisanie tematu.
3. Wiara i życia Kościoła:
Następnie katecheta proponuje:
Zanim przypomnimy sobie najważniejsze fakty związane ze zmartwychwstaniem Chrystusa
zapraszam was na małą wyprawę do Jerozolimy.
Tu można pokazać zdjęcia bazyliki Grobu Świętego i krótko opowiedzieć jej historię:
Zatrzymujemy się tym razem przed Bazyliką Grobu Świętego. Jej wnętrze kryje najcenniejszą pamiątkę
chrześcijan – pusty grób Chrystusa. Gdy składano do niego ciało Jezusa miejsce to znajdowało się poza
murami miasta, jednak już w 42 roku po Chrystusie dzięki królowi Agrypie I znalazło się z obrębie murów
Jerozolimy. W czasach cesarza Konstantyna nad pustym grobem Chrystusa zaczęto budować pierwszą
świątynię chrześcijańską i choć nie przetrwała ona do dziś i w ciągu wieków była wielokrotnie
przebudowywana, niezmiennie w jej wnętrzu można zobaczyć komorę grobową wraz z przedsionkiem –
milczących świadków zmartwychwstania.
Jeśli istnieje taka możliwość zamiast opowiadania można pokazać fragment filmu:
Dawna Jerozolima. Golgota i Grób Pański. 3D model (od początku do 2:32):
https://www.youtube.com/watch?v=hS-OkMN88cM
Następnie katecheta kontynuuje podjęty wątek:
Poznaliśmy już miejsce wydarzeń, kolej zatem na fakty. Pomogą nam w tym teksty Ewangelii:
Tu katecheta dzieli klasę na cztery grupy i poleca by każda z grup odnalazła wskazana relacje o
zmartwychwstaniu:
Grupa I: Mt 28, 1-8
Grupa II: Mk 16, 1-8
Grupa III: Łk 24, 1-8
Grupa IV: J 20, 1-8
Po odczytaniu głośnym odczytaniu odszukanych tekstów katecheta poleca wykonanie pierwszego zadania w
Karcie pracy, wprowadzając:
Odczytane teksty Ewangelii, choć różnią się kilkoma szczegółami, podają te same, najważniejsze fakty. Na
ich podstawie wykonajmy zadnie nr 1 w „Karcie pracy”:
Zadanie 1. Uzupełnij w tabeli informacje na temat zmartwychwstania Jezusa:
Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania katecheta poszerza podjęty wątek:
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest wydarzeniem historycznym potwierdzonym przez wiele faktów i
naocznych świadków. Pamiątkę zmartwychwstania obchodzono już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa,
choć w trzecim wieku poważnym problemem stało się wyznaczenie daty tego wydarzenia. Na soborze Nicei
(w 325 roku) ustalono, że Święta Wielkanocne powinny być obchodzone w niedzielę po pierwszej wiosennej
pełni księżyca (po wiosennym zrównaniu dnia z nocą). Sobór nie określił jednak kiedy następuje wiosenne
zrównanie co spowodowało dalsze spory w sprawie daty uroczystości. Dopiero na przełomie VII i VIII wieku
ustalono, że wiosenne zrównanie przypada na dzień 21 marca, a datą Wielkanocy jest niedziela
przypadająca po pełni księżyca wypadającej po dniu 21 marca. Oznacza to, że najwcześniejszą datą
niedzieli wielkanocnej może być dzień 22 marca, zaś najpóźniejszym terminem uroczystości – 25 kwietnia.
Korzystając z ustaleń sprzed wieków wykonajmy kolejne zadanie w Karcie pracy:
Zadanie 2. Posługując się zamieszczonymi fragmentami kalendarza wyznacz datę Świąt Wielkanocnych w
roku 2015 i 2016 (wiosenna pełnia Księżyca przypada w roku 2015 w dniu 4 kwietnia, zaś w roku 2016 – 23
marca).
Po
Wt
6
13
20
27
7
14
21
28
Kwiecień 2015
Sr
Cz
Pt
1
2
3
8
9
10
15
16
17
22
23
24
29
30
So
4
11
18
25
N
5
12
19
26
WIELKANOC:………………………………..
Po
7
14
21
28
Wt
1
8
15
22
29
Marzec 2016
Śr
Cz
Pt
2
3
4
9
10
11
16
17
18
23
24
25
30
31
So
5
12
19
26
N
6
13
20
27
WIELKANOC:……………………………….
4. Zastosowanie życiowe:
Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania katecheta rozwija omawiany wątek:
Święta Zmartwychwstania Pańskiego to dla chrześcijan najważniejsze i najbardziej uroczyście przeżywane
wydarzenie w roku liturgicznym. Nic więc dziwnego, że w ciągu wieków związało się z nimi w wielu krajach
wiele zwyczajów i tradycji. Wiele z nich wpisało się także w naszą polską kulturę. Wykonajmy teraz kolejne
zdanie wyjaśniając znaczenie niektórych zwyczajów:
Zadanie 3. Wyjaśnij znaczenie podanych tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
Poświęcenie palm w niedzielę palmową
Jest to pamiątka wjazdu Chrystusa do
Jerozolimy. Według tradycji poświęcone palmy
chronią przed nieszczęściem.
Świąteczne porządki w domu
Symbolizują oczyszczenie domu i serca ze zła
oraz grzechu.
Malowanie pisanek
Są symbolem życia i odrodzenia. Podarowanie
ich ludziom oznacza przekazanie najlepszych
życzeń: zdrowia i długiego życia.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę
Dzielenie się jajkiem w Wielkanoc
Jest to dziękczynienie Panu Bogu za pokarm,
którym nas obdarza. W centrum tzw.
„święconki” znajduje się figurka baranka, który
symbolizuje Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego,
który został zabity za nasze grzechy. Jajka są
symbolem nowego życia a wędlina oznacza
koniec Wielkiego Postu.
Jajko jest symbolem życia. Dzielenie się nim w
dzień
Zmartwychwstania
jest
wyrazem
wzajemnej miłości i przekazywania sobie
najlepszych życzeń.
Po sprawdzeniu efektów pracy uczniów katecheta podsumowuje:
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest dla wierzących w Chrystusa okazją do przypomnienia
najważniejszych prawd wiary. By dobrze ją przeżyć nie wystarczy przygotować się do niej czysto
zewnętrznym wymiarze – posprzątać mieszkania, przygotować świąteczne potrawy, zadbać o przestrzeganie
obowiązujących zwyczajów i tradycji. W centrum naszego świętowania nie może zabraknąć w te świąteczne
dni refleksji nad tajemnicą naszego odkupienia. To ona powinna być źródłem naszej świątecznej radości.
5. Podsumowanie:
Katecheta stawia pytanie podsumowujące:
- Dlaczego święta wielkanocne są najważniejszymi świętami dla wszystkich chrześcijan?
- Jakie fakty potwierdzają, że zmartwychwstanie jest wydarzeniem historycznym?
- W jaki sposób wyznacza się datę świętowania Wielkanocy?
- Wymień znane Ci tradycje związane ze świętowaniem Zmartwychwstania Pańskiego?
6. Notatka:
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najważniejszym wydarzeniem w historii zbawienia. Dzięki
niemu została pokonana śmierć i wszyscy zostaliśmy odkupieni. Oznacza to, że droga do nieba została
otwarta i każdy człowiek może osiągnąć zbawienie. Na przełomie VII i VIII wieku ustalono, że data
świąt Wielkiej Nocy przypadać będzie zawsze na niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca (czyli
pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia).
7. Praca domowa:
Opisz w kilku zdaniach wybrane tradycje wielkanocne pielęgnowane w twoim domu rodzinnym.
8. Modlitwa:
Katecheta wprowadza do modlitwy końcowej:
Dziękując za dar naszego dzisiejszego spotkania módlmy się słowami zaczerpniętymi z Liturgii Godzin:
„Boże, Ty przez wielkanocna ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, + udzielaj mu
obficie Twoich darów, * aby osiągnął pełnią wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu
kosztować na ziemi. Przez naszego Pana Jezus Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w
jedności Ducha Świętego, * Bóg, prze wszystkie wieki wieków. Amen”. (LG. T. 2. Wtorek w Oktawie
Wielkanocy)
Download