KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu BD1 Nazwa przedmiotu w

advertisement
KARTA PRZEDMIOTU
BD1
Kod przedmiotu
w języku polskim
w języku angielskim
Nazwa przedmiotu
Bazy danych 1
Databases1
USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW
Kierunek studiów
Informatyka
Forma studiów
stacjonarne
Poziom studiów
studia I stopnia licencjackie
Profil studiów
zawodowy
Programowanie i bazy danych
Grafika komputerowa i projektowanie gier
Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne
Specjalność
Jednostka prowadząca
Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki
przedmiot
Osoba odpowiedzialna
Imię i nazwisko
Kontakt
za przedmiotkoordynator
[email protected]
Tadeusz Antczak
przedmiotu
Forma zajęć
Miejsce realizacji
Termin realizacji
Termin i miejsce
odbywania zajęć
zajęcia w
pomieszczeniu
dydaktycznym
Instytutu Nauk
Ekonomicznych i
Informatyki
Wykład+ laboratorium
informatyczne
semestr letni
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Status
przedmiotu/przynależność do
modułu
Grupa treści kierunkowych / przedmiot obowiązkowy
Język wykładowy
polski
Semestry, na których
realizowany jest przedmiot
2
1. podstawy obsługi komputera,
2. podstawy obsługi systemów operacyjnych,
Wymagania wstępne
3. podstawy obsługi przeglądarek WWW.
FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Wykład
Formy
zajęć
rok
Liczba
godzin
30
Seme
str
30
laboratoriu
m
r
s
30
30
lektorat
r
s
konwersatori
seminarium
um
r
s
1
r
s
ZP
r
Samokszta
łcenieZBUN
PZ
S
r
s
r
s
Sposób realizacji
zajęć
zajęcia w grupach 15-20 osobowych, 2 godz. wykładu + 2 godz. laboratorium
tygodniowo)
Sposób zaliczenia
zajęć
Sprawdzian praktycznych umiejętności tworzenia schematów relacyjnych
baz danych (laboratorium) oraz tworzenia kwerend w języku QBE
(laboratorium) + Egzamin testowy (wykład)
Wykład realizowany jest m.in. przy pomocy odpowiednio przygotowanych
slajdów oraz pogadanki i/lub referatu, zaś zajęcia laboratoryjne w formie
odpowiednio dobranych ćwiczeń praktycznych, m.in. modelowanie
Metody dydaktyczne
odpowiednio dobranych wycinków rzeczywistości (praca własna polegająca
na zamodelowaniu wybranego fragmentu rzeczywistości) oraz tworzenia
kwerend w języku QBE
Przedmioty
powiązane/moduł
Grupa treści kierunkowych
• T.Connolly, C.Begg, Systemy baz danych. Praktyczne metody
projektowania, implementacji i zarządzania, t.1 i t2.
Pod• C.J.Date, Wprowadzenie do baz danych
stawowa
• J.D.Ullman i J.Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych
• J.D.Ullman, Systemy baz danych (tłum. z jęz. ang.)
• P.Benyon-Davies, Systemy baz danych
Wykaz
literatury
• M.J.Hernandez, Bazy danych dla zwykłych śmiertelników
• Joyce Cox, Joan Lambert, Microsoft Access 2010 wersja polska krok po
kroku
Uzupełni
ająca
• Danuta Mendrala, Paweł Szeliga, Access 2010. Kurs
• Danuta Mendrala, Paweł Szeliga, Access 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne
• Alicja Żarowska-Mazur, Waldemar Węglarz, Access 2010. Kurs praktyczny
• Michale Groh, Joseph C.Stockman, Gavin Povell, Access 2007. Biblia
CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe)
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z teoretycznymi podstawami baz danych. W ramach
przedmiotu zostaną omówione podstawowe pojęcia teorii baz danych. Większa część wykładu i
zajęć laboratoryjnych zostanie poświęcona relacyjnemu modelowi baz danych i jego podstawowym
pojęciom oraz językom programowania kwerend. Przedstawione zostaną także teoretyczne reguły
ulepszania relacji – normalizacja schematów oraz operatory algebry relacyjnej. Od strony
praktycznej, głównym celem jest zaznajomienie studenta z techniką tworzenia schematów
relacyjnych baz danych oraz umiejętnością stosowania języków QBE i SQL firmy Microsoft w celu
przetwarzania i definiowania danych w relacyjnych bazach danych.
Treści programowe
Efekty
kształcenia
(kody)
Forma zajęć
Temat
Wykład
Podstawowe terminy teorii baz
danych: baza danych, informacja,
2
Liczba
godzin
Suma liczby godzin
4
4
dane, model baz danych, typy
modeli baz danych, schemat baz
danych, system zarządzania bazą
danych. Cechy baz danych.
Wykład
Relacyjny model danych oraz jego
własności i wady. Podstawowe
terminy relacyjnego modelu bazy
danych: relacja i jej własności,
krotka, atrybut, klucz
(kandydujący), klucz główny, klucz
obcy, zależności funkcyjne.
6
4
Wykład+
laboratorium
informatyczne
+ praca własna
(projekt)
Metody projektowania systemów
informacyjnych – model związków
encji, Diagram Związków Encji,
schemat relacyjnej bazy danych,
projektowanie schematów
relacyjnych baz danych jako modeli
wybranych wycinków świata
rzeczywistego
4+6
12
Wykład+
laboratorium
informatyczne
Normalizacja relacji – pojęcie
redundancji, anomalie, postacie
normalne (projektowanie
znormalizowanych schematów
relacyjnych baz danych).
2+4
6
Wykład
Systemy Zarządzania Relacyjnymi
Bazami Danych. Microsoft Access
jako system zarządzania relacyjną
bazą danych.
4
4
Wykład+
laboratorium
informatyczne
Tabele w programie Microsoft
Access – tworzenie tabel, typy
danych, ustawianie własności pól i
tabel. Implementacja tabel w
programie Microsoft Access
4+4
6
4 +14
18
Język QBE – tworzenie kwerend w
programie Microsoft Access:
 Kwerendy wybierające

kwerendy jednotabelowe i
wielotabelowe

kwerendy wybierające z
rozmaitymi rodzajami kryteriów:

symbole wieloznaczne

kryteria z zakresami
Wykład +

kryteria pasujące do wzorca i
kryteria niepasujące do wzorca
laboratorium
kryteria wykorzystujące funkcje
informatyczne
wbudowane

kryteria złożone

kwerendy agregujące

funkcje agregujące

kwerendy agregujące z
kryteriami, w których obliczenia są
wykonywane przed kryteriami

kwerendy agregujące z
kryteriami, w których obliczenia są
3
wykonywane po kryteriach

kwerendy krzyżowe

kwerendy z kryteriami
parametrycznymi

Kwerendy funkcyjne

kwerendy tworzące tabele

kwerendy dołączające

kwerendy usuwające

kwerendy aktualizujące
laboratorium
Sprawdzian dotyczący
projektowania schematów
relacyjnych baz danych.
informatyczne
Sprawdzian dotyczący
projektowania kwerend w języku
QBE
Wykład
Egzamin zerowy
2
2
4
2
2
Wykład
30
+
RAZEM
laboratorium
30
informatyczne
Efekty kształcenia
Student, który zaliczył przedmiot
kod
E1
E2
Odniesienie do
efektów kształcenia
w zakresie WIEDZY
dla
kierunku
Student zna podstawy teoretyczne baz danych – potrafi zdefiniować
podstawowe terminy baz danych oraz zna ich znaczenie, wykorzystanie i
własności.
K_W12
Student orientuje się w podstawach teoretycznych relacyjnego modelu
baz danych – potrafi zdefiniować podstawowe terminy relacyjnych baz
danych oraz zna ich znaczenie, wykorzystanie i własności.
K_W12
dla obszaru
X1A_W04
T1A_W03
T1A_W07
X1A_W04
T1A_W03
T1A_W07
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
E3
Student w sposób praktyczny modeluje wycinki świata zewnętrznego
poprzez wykorzystanie technik projektowania schematów relacyjnych
baz danych.
K_U11
T1A_U07
T1A_U15
T1A_U16
E4
Posiada usystematyzowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z
zakresu projektowania baz danych. Potrafi tworzyć modele wycinków
rzeczywistości w oparciu o relacyjny model baz danych
K_U11
T1A_U07
T1A_U15
T1A_U16
E5
Student zna rodzaje kwerend w relacyjnych bazach danych Microsoft
Access i potrafi je zaimplementować w celu przetwarzania w odpowiedni
sposób danych przechowywanych w bazie danych (Microsoft Access)
oraz wykorzystać je w celu definiowania relacji.
K_U11
T1A_U07
T1A_U15
T1A_U16
E6
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się,
podnoszenia kompetencji zawodowych i potrafi organizować proces
uczenia się.
K_K01
X1A_K01
X1A_K05
T1A_K01
E7
potrafi pracować w grupie oraz indywidualnie. Rozumie
odpowiedzialność za realizację zadań wykonywanych grupowo i
indywidualnie
K_K04
X1A_K02
X1A_K03
T1A_K03
w zakresie KOMPETENCJI
4
T1A_K04
E8
rozumie potrzebę popularyzowania podstawowej wiedzy informatycznej i
umiejętności korzystania z technologii komputerowej.
K_K07
T1P_K07
Realizacja efektów kształcenia w poszczególnych formach
Student, który zaliczył przedmiot
kod
w zakresie WIEDZY
ćw/lab
w
Lek
konwers
sem
ZP
PZ
ZBUN
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
Lek
konwer
sem
ZP
PZ
ZBUN
w zakresie KOMPETENCJI
Lek
konwer
sem
ZP
PZ
ZBUN
+
+
E1
E2
w
ćw/lab
+
+
+
w
ćw/lab
E3
E4
E5
+
E6
E7
E8
+
+
+
Kryteria oceny osiągniętych efektów
w trakcie realizacji przedmiotu Bazy danych 1 student ma musi zaliczyć 2 kolokwia – pierwsze - dotyczące
modelowania wycinków oraz drugie – dotyczące praktycznej umiejętności tworzenia kwerend w języku QBE.
Ponadto student musi zaliczyć egzamin (testowy) dotyczący materiału przekazanego w ramach wykładu z
przedmiotu. Ocenę końcową z przedmiotu stanowi 50% oceny uzyskanej z kolokwiów w ramach laboratorium
oraz 50% oceny uzyskanej z egzaminu. Obecność/frekwencja na zajęciach nie stanowi potwierdzenia uzyskania
żadnego efektu kształcenia.
na ocenę 3
na ocenę 3,5
na ocenę 4
na ocenę 4,5
na ocenę 5
Student potrafi
zdefiniować tylko
niektóre podstawowe
terminy, nie potrafi
zaprojektować
schematu relacyjnej
bazy danych;
potrafi
zaimplementować
tylko proste
kwerendy w języku
QBE, głównie
wybierające
Student zna
podstawowe terminy
teorii baz danych,
schemat relacyjnej
bazy danych, jaki
potrafi stworzyć,
zawiera liczne usterki;
potrafi
zaimplementować
tylko niektóre
kwerendy w języku
QBE z ograniczoną
liczbą kryteriów
Student zna większość
terminów teorii baz
danych, schemat
relacyjnej bazy danych,
jaki potrafi stworzyć, nie
jest doskonały, choć jest
zgodny z teorią
tworzenia tego typu
projektów; nie potrafi
zaimplementować
wszystkich typów
kwerend w języku QBE,
np. złożonych kwerend
agregujących
Student zna
terminologię baz
danych, potrafi w
zgodzie z metodą
tworzenia
zaprojektować
schemat relacyjnej
bazy danych, choć
nie musi być on
optymalny, potrafi
implementować
wszystkich typów
kwerend w języku
QBE
Student doskonale
orientuje się w tematyce
baz danych, potrafi
zaprojektować schemat
relacyjnej bazy danych,
który jest optymalny i
jest zgodny z teorią
tworzenia tego typu
projektów, potrafi
zaprojektować dowolną
kwerendę w języku
QBE
Metody oceny (F- formułująca, P- podsumowująca)
Egzamin
ustny
Egzamin
pisemny
F
P
x
x
Projekt
Kolokwium/
Sprawdzian
praktyczny
Zadania
domowe
x
x
x
Referat/
prezentacja
x
Metody weryfikacji efektów kształcenia
5
Sprawozdanie
Dyskusje
Wykład - egzamin pisemny – test wielokrotnego wyboru (20 pytań – do każdego pytania
dołączone są 3 odpowiedzi, przy czym każdy układ odpowiedzi poprawnych i
fałszywych jest jednakowo prawdopodobny), w razie konieczności egzamin ustny w celu
dokładniejszej weryfikacji efektów kształcenia
Laboratorium informatyczne:
Zaliczenie 1 – zaprojektowanie schematu relacyjnej bazy danych wybranego modelu
wycinka rzeczywistości.
Zaliczenie 2 – zaprojektowanie od 3 do 5 kwerend w języku QBE w programie
Microsoft Access
Egzamin ustny
Efekty
kształce
nia
(kody)
E1
E2
Egzamin
pisemny
E1
E2
E3
Projekt
Kolokwium/
Sprawdzian
praktyczny
E3
E2
E3
E4
E5
Sprawozdanie
Referat/
prezentacja
Inne
Punkty ECTS
Obciążenie studenta
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
W
Ćw
Egzaminy i zaliczenia
30
30
4
Forma zajęć
6
Konsultacje przedmiotowe
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do egzaminu/zdawanie egzaminu
10
Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego
14
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej
literatury
Przygotowanie projektu
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
10
12
116
5
PUNKTY ECTS ZA PRZEDMIOT
6
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards