ZAGADNIENIENIA_NA_EGZAMIN_sem_III

advertisement
ZAGADNIENIENIA EGZAMINACYJNE SEM. III
1.Poprawnie posługiwanie się osią czasu ( określanie dany rok, która to połowa, jakiego wieku oraz
umieszczenie roku w określonym miejscu i wieku na osi czasu)
2.Podstawowe pojęcia dotyczące prahistorii człowieka.
3.Najważniejsze osiągnięcia starożytnych cywilizacji, podstawowe informacje i ich wierzeniach
(Sumerowie, Babilończycy, Egipcjanie, Izraelici, mieszkańcy Indii i Chin)
4.Wskazać na mapie gdzie leżały pierwsze starożytne państwa, znać ich warunki naturalne.
5.Znać położenie i warunki naturalne Starożytnej Grecji, zajęcia ludności, wymienić czynniki
jednoczące Greków.
6.Scharakteryzować demokrację ateńską (wskazać Ateny na mapie, wymienić reformy Peryklesa,
scharakteryzować społeczeństwo Aten, wymienić organy władzy ateńskiego polis).
7.Scharakteryzować ustrój starożytnej Sparty, zajęcia jej mieszkańców, opisać, na czym polegało
wychowanie spartańskie
8.Scharakteryzować wojny Greków z Persami (wskazać miejsca najważniejszych bitew znać ich daty
i wodzów)
9.Scharakteryzować wierzenia starożytnych Greków
10.Wymienić najważniejsze osiągnięcia starożytnych Greków
11.Scharakteryzować podboje Aleksandra Macedońskiego
12 Wskazać na mapie Italię i Rzym, znać warstwy społeczne starożytnego Rzymu
13. Scharakteryzować podboje Rzymu ( wojny z Kartaginą,)
14. Scharakteryzować okoliczności upadku republiki i narodzin cesarstwa.
15.Wymienić najważniejsze osiągnięcia Rzymian w starożytności.
16. Scharakteryzować początki chrześcijaństwa.
17. Wymienić przyczyny rozpadu a później upadku Cesarstwa Rzymskiego.
18.Scharakteryzować państwo bizantyjskie, (kiedy powstało i upadło, wskazać na mapie jego
położenie, najważniejsze osiągnięcia)
19.Scharakteryzować okoliczności narodzin Islamu ( wskazać Półwysep Arabski najważniejsze
osiągnięcia starożytnych Arabów, podstawowe zasady islamu)
20.Scharakteryzować państwo Franków ( uwzględnić traktat w Verdun)
21.Charakteryzować najazdy Normanów w Europie.
22.Scharakteryzować okoliczności powstania pierwszych państw słowiańskich.
23. Wskazać na mapie i wymienić, jakie plemiona stworzyły późniejsze państwo polskie, wskazać
na mapie, opisać ich zajęcia i wierzenia.
24.Wskazać okoliczności, w jakich doszło do chrztu Mieszka I ( znać datę i wymienić przyczyny)
25.Scharakteryzować okres rządów Bolesława Chrobrego. (wymienić najważniejsze wydarzenia z
okresu rządów podać ich daty, wskazać na mapie ziemie jakie przyłączył)
26.Scharakteryzować przyczyny kryzysu na ziemiach polskich w XI wieku.
27.Opisać, jakie były przyczyny wprowadzenia statutu B Krzywoustego a jakie jego skutki (wskazać
na mapie dzielnice, wiedzieć, który z synów, którą dzielnice otrzymał, znać datę terminy: senior ,
dzielnica senioralna, dzielnica dziedziczna, pryncypat)
28. Główne zagadnienia jednoczenia ziem polskich
29.Polityka Kazimierza Wielkiego
30. Kultura i umysłowość ludzi średniowiecza.
31. Unie Polski z Litwą.
32. Polityka dynastyczna Jagiellonów.
33. Problem krzyżacki
34. Przyczyny przebieg i skutki wielkich odkryć geograficznych.
Daty: 1488; 1498; 1492; 1519-22;
Pojęcia: karawela; konkwistador; faktoria; Nowy Świat.
35. Kultura i sztuka odrodzenia;
Pojęcia: odrodzenie; humanizm;
Należy znać najważniejsze postaci epoki i przykłady ich dzieł i osiągnięć;
36.Reformacja (przyczyny przebieg i skutki)
Daty: 1517; 1534; 1572; 1598;
Pojęcia/wydarzenia: luteranizm; kalwinizm; predestynacja; kościół anglikański; noc św.
Bartłomieja
37.Kontrreformacja
- sobór trydencki i jego postanowienia;
- jezuici;
- działalność inkwizycji; indeks ksiąg zakazanych;
38.Demokracja szlachecka w polsko – litewskiej Rzeczypospolitej.
- stan szlachecki - charakterystyka
- rozwój przywilejów szlacheckich;
- powstanie, działalność i organizacja sejmu;
- konstytucja Nihil Novi - 1505;
- ruch egzekucyjny – postulaty i osiągnięcia;
- unia lubelska 1596 – przyczyny i zasady na jakich została zawarta oraz konsekwencje tego
wydarzenia;
- pierwsza wolna elekcje (1572) oraz wolne elekcje ( znajomość zasad wybierania królów w
Rzeczpospolitej)
39.Reformacja i kontrreformacja w Rzeczpospolitej – tolerancja wyznaniowa w Rzeczpospolitej ( akt
konfederacji warszawskiej i jego znaczenie).
40.Kultura polska w okresie odrodzenia – najważniejsze osiągnięcia; przedstawiciele; ośrodki kultury
renesansowej;
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards