R - Patrz.pl

advertisement
R. I – co to jest psychologia
1. Co to jest psychologia? Psychologia to naukowe
badanie zachowania i procesów psychicznych.
2. Jakie są cele psychologii? Psychologia stawia sobie
za cel opis, wyjaśnienie, przewidywanie
i kontrolę przebiegu zachowania i procesów
psychicznych. Psychologowie nie próbują
kontrolować zachowania innych osób wbrew ich woli.
Przeciwnie, pomagają ludziom
zmienić zachowanie dla ich własnego dobra.
3. Jaką rolę odgrywa teoria psychologiczna?
Zachowanie i procesy psychiczne są wyjaśniane
za pomocą teorii, które stanowią pewne zbiory
twierdzeń wywodzących się z określonych
założeń na temat zachowania. Wyjaśnienia i
przewidywania są wyprowadzane
z teorii. Teorie są modyfikowane w celu dostosowania
ich do napływających dowodów,
a w razie konieczności - całkowicie odrzucane.
4. Na czym polega różnica między badaniami
podstawowymi i stosowanymi? Badania
stosowane są ukierunkowane na rozwiązanie jakiegoś
konkretnego problemu praktycznego,
podczas gdy badania podstawowe - na uzyskanie
wyników, które nie muszą mieć zastosowań
praktycznych.
5. Czym zajmuje się psychologia kliniczna i
poradnictwo psychologiczne? Psychologowie
kliniczni pomagają przystosować się do wymagań
życia osobom dotkniętym jakimiś zaburzeniami
psychicznymi. Porad psychologicznych udziela się
zwykle osobom, które mają jakieś
problemy i same sobie z nimi nie radzą.
6. Czym zajmują się psychologowie szkolni i
kształcenia? Psychologowie szkolni pomagają
uczniom mającym problemy z nauką szkolną.
Psychologowie kształcenia bardziej skupiają
uwagę na podstawowych kwestiach procesu uczenia
się u ludzi.
7. Czym zajmują się psychologowie rozwoju?
Psychologia rozwojowa bada zmiany, jakim
ulegają zachowanie i procesy psychiczne człowieka w
ciągu całego życia.
8. Czym zajmują się psychologowie społeczni i
osobowości? Psychologowie osobowości
badają, od czego zależą nasze procesy myślowe,
emocjonalne i zachowanie. Psychologowie
społeczni zajmują się wyznacznikami zachowania
ludzkiego w sytuacjach społecznych.
9. Czym zajmują się psychologowie
eksperymentalni? Psychologowie eksperymentalni
prowadzą badania nad podstawowymi procesami
psychicznymi, jak wrażenia i spostrzeganie,
uczenie się i pamięć, motywacje i emocje.
10. Czym zajmują się psychologowie pracy i
organizacji? Psychologowie pracy koncentrują
się na relacjach między człowiekiem a pracą
zawodową. Psychologowie organizacji zajmują
się funkcjonowaniem ludzi w organizacjach.
11. Co robią przedstawiciele niektórych innych
dziedzin psychologii? Psychologowie sądowi
pracują dla wymiaru sprawiedliwości jako eksperci,
szkolą policję w sposobach radzenia
sobie na przykład z groźbami samobójczymi i tym
podobnymi sytuacjami. Psychologowie
zdrowia badają wpływ stresu na stan zdrowia i
pomagają ludziom wykształcać
zachowania prozdrowotne, takie jak uprawianie
ćwiczeń fizycznych, rzucenie palenia, bardziej
racjonalne odżywianie się i tak dalej. Psychologowie
sportu pomagają ludziom osiągać
wyższe wyniki sportowe, na przykład ucząc sposobów
radzenia sobie ze stresem.
12. Na czym polega wkład filozofów starożytnej
Grecji w psychologię? Arystoteles jako jeden
z pierwszych utrzymywał, że ludzkim zachowaniem
rządzą pewne prawidłowości. Sokrates
nawoływał: „Poznaj samego siebie" i wskazywał na
introspekcję jako metodę pozyskania
samowiedzy przez człowieka.
13. Na kiedy datuje się początek psychologii jako
nauki laboratoryjnej? Pierwsze laboratorium
psychologiczne zostało zbudowane w roku 1879 przez
Wilhelma Wundta w Lipsku
(Niemcy).
14. Co to jest strukturalizm? Strukturalizm to szkoła
psychologiczna stworzona przez Wundta.
Posługiwała się introspekcją do badania
podstawowych obiektywnych i subiektywnych
składników doświadczenia psychicznego.
15. Co to jest funkcjonalizm? Funkcjonalizm to
szkoła psychologiczna stworzona przez Williama
Jamesa. Zajmowała się ona zarówno obserwowalnym
zachowaniem, jak i świadomym
doświadczeniem psychicznym oraz podkreślała rolę
nawyków.
16. Co to jest behawioryzm? Behawioryzm to szkoła
psychologiczna stworzona przez Johna B.
Watsona. Zakładała, że psychologia powinna
ograniczyć się do badania obserwowalnego
zachowania i zaprzestać zajmowania się
subiektywnym doświadczeniem psychicznym.
Behawioryzm
koncentruje się na uczeniu poprzez warunkowanie. B.
F. Skinner wprowadził do
tej teorii pojęcie wzmocnienia, aby wyjaśnić, w jaki
sposób przebiega proces uczenia się.
17. Co to jest psychologia postaci? Psychologia
postaci to szkoła psychologiczna stworzona
przez Wertheimera, Koffkę i Kóhlera. Koncentruje się
na spostrzeganiu i głosi, że psychologowie
winni zajmować się całością ludzkiego doświadczenia.
18. Co to jest psychoanaliza? Psychoanaliza została
stworzona przez Zygmunta Freuda, który
zakładał, że ludzie motywowani są nieświadomymi
impulsami i że zniekształcają obraz
rzeczywistości, aby obronić się przed lękiem.
19. Jakie perspektywy teoretyczne są przyjmowane
przez psychologię współczesną?
Główne podejścia uprawiane przez psychologię
współczesną to perspektywa biologiczna,
poznawcza, humanistyczno-egzystencjalna,
psychodynamiczna, procesów uczenia się i społecznokulturowa. Psychologowie zorientowani biologicznie
badają związki miedzy zachowaniem
a zjawiskami biologicznymi, takimi jak aktywność
mózgu i wydzielanie hormonów.
Psychologowie poznawczy analizują sposób, w jaki
ludzie przetwarzają informacje i wykształcają
reprezentacje świata. Psychologowie humanistycznoegzystencjalni podkreślają
znaczenie doświadczenia subiektywnego i kładą nacisk
na ludzką możliwość dokonywania
wolnego wyboru. Perspektywa spofeczno-kulturowa
koncentruje się na roli odgrywanej
w wyznaczaniu zachowania przez pochodzenie
etniczne, płeć (gender), kulturę i zajmowaną
pozycję społeczną.
20. Na czym polega myślenie krytyczne? Myślenie
krytyczne wiąże się ze sceptycyzmem. Polega
na przemyślanej analizie pytań, twierdzeń i
argumentów formułowanych przez innych.
Oznacza prześledzenie definicji używanych terminów,
badanie przesłanek lub dowodów
ukrywających się za argumentami i wykrycie logiki, na
mocy której argumenty zostały sformułowane.
21. W jaki sposób myślenie krytyczne jest
stosowane w psychologii jako nauce? W psychologii
myślenie krytyczne odnosi się do poszukiwania tego,
co jest przyczyną, a co skutkiem,
a także do znajomości używanych w tej nauce metod
badawczych. Osoby myślące krytycznie
są ostrożne w wyciąganiu wniosków na podstawie
posiadanych dowodów, unikają zatem
wniosków uproszczonych i nadmiernie ogólnych.
22. Jakie błędy w argumentacji zauważa osoba
myśląca krytycznie? Osoba taka potrafi wykryć
btędy w argumentacji: te ukierunkowane na osobę,
odwołujące się do siły, autorytetów
i popularności.
R.II –metody badań psychologicznych
1. Na czym polega metoda naukowa? Metoda
naukowa to zorganizowany sposób pozyskiwania
i rozszerzania wiedzy. Psychologowie zwykle
rozpoczynają od postawienia
problemów (pytań) badawczych, które mogą zostać
przeformutowane w hipotezy.
Wnioski na temat trafności hipotez czy odpowiedzi na
postawione pytania są
formułowane na podstawie obserwacji i wyników
badań.
2. W jaki sposób psychologowie posługują się
próbami reprezentującymi populacje?
Osoby faktycznie poddane badaniu są nazywane
próbą. Próba jest pewną częścią
jakiejś populacji. Psycholog zwykle stara się
dowiedzieć czegoś o catej populacji
na podstawie zbadania próby. Próba powinna więc
dobrze reprezentować
populację, z której pochodzi. Grupy feministyczne i
badacze zdrowia dowodzą pewnej
tendencyjności dotychczasowych badań, w których
częściej interesowano się
mężczyznami niż kobietami. Badane dotąd próby w
niewystarczającym stopniu
uwzględniają też różne grupy mniejszościowe.
3. Jakie metody postępowania zapewniają
reprezentatywność badanych prób?
Przy losowym doborze próby każda osoba z populacji
ma jednakową szansę trafienia
do próby i udziału w badaniach. Badacze mogą także
posłużyć się próbą warstwową
wybraną w taki sposób, by w jej skład wchodzili
przedstawiciele różnych
warstw w takich samych proporcjach, jakimi cechują
się one w populacji.
4. Na czym polega zniekształcenie w wyniku
badania ochotników? Ludzie zgłaszający
się na ochotnika do udziału w badaniach mogą się
różnić pod pewnymi względami
od populacji ogólnej.
5. Jakimi metodami obserwacji posługują się
psychologowie? Przede wszystkim:
studium przypadku, sondażem, testami
psychologicznymi, obserwacją w warunkach
naturalnych i obserwacją laboratoryjną. Studium
przypadku polega na zbieraniu informacji
o życiu jednostki lub jakiejś małej grupy. Sondaż
bazuje na takich technikach,
jak wywiad, kwestionariusz lub analiza danych
archiwalnych i służy pozyskaniu
danych na temat zachowań niemożliwych lub trudnych
do bezpośredniego
zaobserwowania. Testy psychologiczne używane są do
pomiaru różnych cech i właściwości
osób. Obserwacja w warunkach naturalnych polega na
śledzeniu zachowania
ludzi w tym środowisku, w jakim zwykle ma ono
miejsce, podczas gdy obserwacja
laboratoryjna jest dokonywana w warunkach, które w
większym lub mniejszym
stopniu są tworzone i kontrolowane przez badacza.
6. Co to jest korelacja? Korelacje odsłaniają związki
między różnymi zmiennymi, choć
nie pozwalają stwierdzić, co jest ich przyczyną, a co
skutkiem. Korelacja pozytywna
polega na tym, że mierzone zmienne współzmieniają
się w tym samym kierunku (kiedy
rośnie jedna, rośnie i druga, kiedy maleje jedna, maleje
też i druga). Korelacja negatywna
polega na tym, że wzrostowi jednej zmiennej
towarzyszy spadek drugiej. By
uznać test za rzetelny, współczynnik korelacji musi
wynosić co najmniej 0,90. Współczynnik
korelacji rzędu 0,60-0,70 jest wymagany do uznania
testu za trafny (test mierzy
to, do czego został przeznaczony).
7. Na czym polega metoda eksperymentalna?
Eksperyment stuży do badania, co jest
przyczyną, a co skutkiem, czyli w jaki sposób zmienne
niezależne (czynniki) wpływają
na zmienne zależne (zjawiska, które badacz chce
wyjaśnić). Grupy eksperymentalne
zostają poddane pewnemu zabiegowi (manipulacji
eksperymentalnej), grupy kontrolne
zaś nie. Następnie w obu rodzajach grup mierzy się
występowanie lub
natężenie zmiennej zależnej. Aby skontrolować wpływ
oczekiwań żywionych przez
osoby badane i badające, często doprowadza się do
nieświadomości i podwójnej nieświadomości
manipulacji eksperymentalnej. Wyniki eksperymentu
mogą być uogólniane
jedynie na tę populację, którą adekwatnie reprezentuje
badana próba.
8. Jakie standardy etyczne obowiązują
psychologów? Standardy etyczne wprowadzane
są po to, by uchronić badanych ludzi i zwierzęta przed
szkodą z powodu
uczestnictwa w badaniach. Wskazują one pewne
granice, których nie można przekroczyć.
Psychologa obowiązuje dyskrecja co do informacji na
temat badanych
osób. Ludzie zapraszani do badań powinni mieć
możliwość wyrażenia swojej zgody
na uczestnictwo na podstawie ogólnych informacji na
temat tego, co czeka ich
w badaniu.
R.III Biologia a zachowaniePODSUMOWANIE
1. Z jakich części składa się układ nerwowy? Układ
nerwowy składa się z neuronów
przewodzących informację dzięki impulsom
elektrycznym oraz z komórek glejowych,
które chronią i wspierają neurony. Neuron jest złożony
z ciała komórkowego,
aksonu i dendrytów. Pomiędzy neuronami informacja
jest przesyłana za pomocą
neuroprzekaźników przedostających się poprzez
szczelinę synaptyczną.
2. Co to jest mielina? Wiele neuronów otacza płaszcz
osłonki mielinowej, która oddziela
aksony, co powoduje skuteczniejsze przekazywanie
impulsów nerwowych
i tym samym przeciwdziała rozpraszaniu się impulsów
nerwowych.
3. Jakie funkcje spełniają neurony aferentne i
eferentne? Neurony aferentne przesyłają
informacje z narządów zmysłów do ośrodkowego
układu nerwowego (OUN).
Neurony eferentne przesyłają informacje z OUN do
gruczołów i mięśni.
4. W jaki sposób są przesyłane impulsy nerwowe?
Przesyłanie impulsów nerwowych
jest procesem o charakterze elektrochemicznym.
Dzięki procesowi wchłaniania
jonów sodu przez wnętrze komórki nerwowej, a
następnie ich wypompowywania
na zewnątrz wzdłuż aksonu jest przewodzony ładunek
elektryczny. Neuron ma
potencjał spoczynkowy -70 miliwoltów oraz potencjał
czynnościowy od +30 do
+40 miliwoltów.
5. Na czym polega wyładowanie neuronu?
Neuroprzekaźniki o działaniu pobudzającym
stymulują neurony do wyładowania, a
neuroprzekaźniki hamujące powstrzymują
je przed tym. Neurony wyładowują się zgodnie z
zasadą „wszystko albo nic".
Do wyładowania neuronu może dochodzić kilkaset
razy na sekundę. Po każdym
wyładowaniu następuje okres refrakcji, podczas
którego neuron jest niewrażliwy na
stymulację z innych komórek nerwowych.
6. Które neuroprzekaźniki są najważniejsze? Do
najważniejszych należą acetylocholina
(odpowiada za skurcze mięśni), dopamina (jej
nierównowaga w organizmie
wiąże się z chorobą Parkinsona i schizofrenią) i
noradrenalina (przyspiesza pracę
serca i inne czynności organizmu) oraz endorfiny (są
naturalnymi środkami przeciwbólowymi).
7. Co to jest ośrodkowy układ nerwowy? OUN
składa się z mózgu i rdzenia kręgowego.
Odruchy są prostymi czynnościami regulowanymi
przez rdzeń bez pośrednictwa
mózgu. Układ somatyczny i autonomiczny składają się
na obwodowy układ
nerwowy.
8. Z jakich części składa się mózg? Na tyłomózgowie
składa się rdzeń przedłużony,
most i móżdżek. W tyłomózgowiu rozpoczyna się
układ siatkowaty, który ciągnie się
przez śródmózgowie aż do przodomózgowia. Ważne
struktury przodomózgowia to
wzgórze, podwzgórze, układ limbiczny i kora mózgu.
Podwzgórze reguluje temperaturę
ciała i bierze udział w regulacji procesów
emocjonalnych i motywacyjnych.
9. Jakie są pozostałe ważne części układu
nerwowego? Układ somatyczny przesyła
informację z mięśni szkieletowych, skóry i stawów do
OUN. Kontroluje także czynności
mięśni szkieletowych. Autonomiczny układ nerwowy
(AUN) reguluje czynności
gruczołów i narządów wewnętrznych, odpowiada na
przykład za szybkość pracy
serca, trawienie i rozszerzanie się źrenic. Współczulna
część AUN bierze udział
w zużywaniu zasobów organizmu (np. podczas walki
lub ucieczki), natomiast jego
część przywspółczulna reguluje odbudowę tych
zasobów.
10. Z jakich części składa się kora mózgowa? Kora
podzielona jest na płaty: czołowy,
ciemieniowy, skroniowy i potyliczny. Kora wzrokowa
znajduje się w płacie potylicznym,
a słuchowa - w skroniowym. Kora czuciowa znajduje
się w płacie ciemieniowym
za bruzdą środkową, kora ruchowa zaś położona jest
po drugiej stronie tej
bruzdy, w płacie czołowym.
11. Jakie części mózgu są zaangażowane w procesy
myślenia i procesy językowe?
Obszary kory odpowiedzialne za mowę leżą w półkuli
dominującej w pobliżu zbiegu
płata czołowego, skroniowego i ciemieniowego. U
ludzi praworęcznych dominuje
zwykłe półkula lewa. Opinie, jakoby niektórzy ludzie
byli głównie lewo-, a inni prawopółkulowi,
są niezbyt trafne i przesadzone.
12. Jak zachowują się osoby z rozszczepionym
mózgiem? Większość zachowań takich
osób jest zupełnie normalna. Jednak chociaż potrafią
opisać słowami ukryty za
ekranem przedmiot trzymany w ręce kontrolowanej
przez półkulę dominującą, nie
mogą tego uczynić, gdy przedmiot, na przykład
ołówek, trzymają w drugiej ręce.
13. Co to jest układ hormonalny? Układ hormonalny
(endokrynologiczny, wydzielania
dokrewnego) składa się z gruczołów wydzielających
hormony wprost do krwiobiegu.
14. Jakie hormony wydziela przysadka mózgowa?
Najważniejsze hormony przysadki
to hormon wzrostu, prolaktyna (stymulująca
wydzielanie mleka u kobiet i zachowania
macierzyńskie u niższych ssaków) oraz oksytocyna
stymulująca poród u kobiet.
15. Jaką funkcję pełni insulina? Insulina umożliwia
organizmowi metabolizm cukru.
Z nieodpowiednią ilością insuliny w organizmie wiąże
się hipoglikemia, hiperglikemia
i cukrzyca.
16. Jakie hormony wydzielają nadnercza? Hormony
kory nadnerczy to sterydy stymulujące
wzrost masy mięśni i ich aktywność. Rdzeń nadnerczy
wytwarza adrenalinę
(epinefrynę), która przyspiesza przemianę materii i jest
zaangażowana w ogólne pobudzenie
emocjonalne.
17. Jakie hormony wydzielają jądra i jajniki? Są to
hormony płciowe - testosteron,
progesteron i estrogeny. Hormony płciowe
odpowiadają za zróżnicowanie płci w życiu
płodowym, a hormony żeńskie regulują cykl
miesiączkowy.
18. Co to jest genetyka? Jest to gałąź biologii
badająca przekazywanie cech z pokolenia
na pokolenie.
19. Co to są geny i chromosomy? Geny (zawierające
DNA) są podstawowymi jednostkami
dziedziczenia. W skład każdego chromosomu wchodzi
tysiąc lub więcej genów.
Ludzie mają zwykle w każdej komórce ciała 46
chromosomów ułożonych w 23
pary. Jeden chromosom z każdej pary dziedziczymy po
ojcu, drugi po matce.
20. Na czym polegają badania osób
spokrewnionych? Są to badania nad podobieństwem
cech i zachowań osób w różnym stopniu związanych
genetycznie. Jeżeli jakieś
zachowanie jest wspólne dla bliskich krewnych, na
przykład dla bliźniąt jednojajowych,
może to wynikać z wpływów dziedziczności. Taki
wniosek jest
szczególnie mocno uzasadniony, gdy podobne
zachowania są przejawiane przez
bliskich krewnych, którzy zostali wcześnie rozłączeni
(jak dziecko i biologiczni rodzice,
którzy oddali je do adopcji) lub wychowywali się w
odmiennych środowiskach
(jak rozłączone w dzieciństwie bliźnięta).
Rozdział V – wrażenia i spostrzeganie
1. Co to są wrażenia i spostrzeganie? Wrażenia są
wynikiem mechanicznych procesów
stymulowania receptorów zmysłowych (stanowiących
rodzaj neuronów) i przesyfania
informacji o odebranej stymulacji do ośrodkowego
układu nerwowego. Spostrzeganie
natomiast nie ma charakteru mechanicznego. Stanowi
ono proces,
w którym następuje aktywne zorganizowanie wrażeń
w reprezentację świata zewnętrznego,
wyraża wptywy uczenia się i oczekiwań.
2. Co to są progi absolutne i progi różnicy? Próg
absolutny jakiegoś bodźca, na
przyktad światta, to jego minimalne natężenie, które
człowiek może wykryć zmystami.
Minimalne zróżnicowanie dwóch bodźców niezbędne
do ich rozróżnienia to
próg różnicy. Progi różnicy dla poszczególnych
zmysłów wyraża się wartościami
zwanymi statymi Webera.
3. Co to jest teoria detekcji sygnałów? Teoria ta
wyjaśnia sposób, w jaki własności
bodźców współdziałające z czynnikami psychicznymi
- takimi jak motywacja, stopień
znajomości bodźca i stopień skupienia uwagi wpływają na zdolność wykrywania
bodźców.
4. Czym jest światło? Światło jest częścią widma fal
elektromagnetycznych (promieniowania
elektromagnetycznego).
5. W jaki sposób oko wykrywa światło i przekazuje
informacje o nim do mózgu?
Światło jest wychwytywane przez oczy, a informacja o
nim jest przekazywana do
wzrokowej kory mózgowej znajdującej się w płacie
potylicznym. Po przejściu światła
przez rogówkę wielkość źrenicy decyduje o tym, jaka
jego ilość przejdzie przez
soczewkę. Soczewka skupia światło padające na
siatkówkę, zawierającą fotoreceptory
w postaci pręcików i czopków. Neurony kory
wzrokowej zwane detektorami
cech uczynniają się wybiórczo w reakcji na pojawianie
się specyficznych elementów
stymulacji wzrokowej, jak linie poziome czy pionowe
lub konkretne kolory.
6. Co to są pręciki i czopki? Czopki są neuronami
umieszczonymi w siatkówce umożliwiającymi
spostrzeganie koloru. Pręciki są neuronami
wrażliwymi jedynie na natężenie
światta. Pręciki są wrażliwsze niż czopki na sfabe
światto i kontynuują adaptację
do ciemności dtugo po osiągnięciu maksymalnej
adaptacji przez czopki.
7. Jakie są psychologiczne wymiary koloru? Są to
barwa, jasność i nasycenie. O barwie
decyduje długość dochodzących do oka fal
widzialnych. Nasycenie wiąże się
z czystością koloru.
8. Jakie teorie wyjaśniają widzenie barw? Istnieją
dwie teorie widzenia barwnego.
Zgodnie z teorią trójchromatyczną są trzy typy
czopków - wrażliwe na czerwony,
niebieski lub zielony kolor światta. Teoria procesów
przeciwstawnych zakłada istnienie
trzech typów receptorów - wrażliwych na pary
czerwony - zielony, niebieski żółty oraz ciemny - jasny. W pewnym sensie obie te
teorie okazały się trafne.
9. Co to jest organizacja spostrzeżeń? Organizacja
spostrzeżeń (percepcyjna) polega
na rozpoznawaniu wzorców i przetwarzaniu informacji
o związkach między częściami
i całością. Wykryte przez psychologię postaci zasady
organizacji spostrzeżeń
obejmują regułę „figura na tle", regułę bliskości,
podobieństwa, „dobrej
kontynuacji", „wspólnej drogi" i domykania.
10. W jaki sposób spostrzegamy ruch? Ruch
spostrzegamy wtedy, gdy światło odbijane
przez poruszające się obiekty dochodzi do siatkówki
bądź też gdy obiekty
zmieniają położenie względem siebie. Obiekty odległe
zdają się poruszać wolniej
od obiektów bliskich, a obiekty znajdujące się
pomiędzy nimi - w średniej odległości
od nas - wydają się poruszać do tyłu.
11. W jaki sposób spostrzegamy głębię? Głębię
spostrzegamy dzięki wskaźnikom
jedno- i dwuocznym. Do wskaźników jednoocznych
należą: perspektywa, wyrazistość,
interpozycja, światłocień, gradient powierzchni,
paralaksa ruchowa i akomodacja.
Wskaźniki dwuoczne obejmują rozbieżność obrazów
siatkówkowych i konwergencję.
12. Co to jest stałość spostrzeżeń? W wyniku
doświadczenia wykształcamy stałość
spostrzegania wielu cech obiektów. Na przykład
uczymy się, że przedmioty zachowują
stałą wielkość, stały kształt, stałą jasność i stały kolor
niezależnie od zmian odległości,
z której na nie patrzymy, zmian ich położenia i
zmieniających się warunków
oświetlenia.
13. Czym jest dźwięk? Dźwięk jest stymulacją
słuchową - falami dźwiękowymi. Wymaga
ośrodka (jak powietrze lub woda), w którym może się
rozchodzić. Fale dźwiękowe
są wywoływane zmianami ciśnienia w ośrodku
(wskutek zmiany gęstości ośrodka)
spowodowanymi przez drgania (np. strun głosowych).
14. Jaki jest zakres dźwięków wykrywalnych przez
ludzkie ucho? Ucho ludzkie jest
wrażliwe na dźwięki o zakresie tonów od 20 do 20 000
Hz. Im większa częstotliwość
fali, tym wyższy jest ton dźwięku.
15. Co warunkuje głośność dźwięku? Głośność
odpowiada amplitudzie fali dźwiękowej
mierzonej w decybelach (dB). Przedłużająca się
ekspozycja na dźwięki o głośności
85-90 dB lub większej może doprowadzić do trwałego
uszkodzenia słuchu.
Szum jest dysonansową kombinacją dźwięków.
16. W jaki sposób odbieramy dźwięki? Dźwięki
wprawiają w drganie błonę bębenkową,
która przekazuje je za pośrednictwem kostek ucha
środkowego do błony podstawnej
ślimaka w uchu wewnętrznym. Tam dźwięki docierają
do komórek włosowatych
narządu Cortiego, które przekazują tę stymulację do
mózgu za pośrednictwem
nerwu słuchowego. Dźwięki są odbierane jako
głośniejsze, jeżeli reaguje na nie duża
liczba neuronów w narządzie Cortiego. Różnicowanie
wysokości dźwięku wyjaśniają
dwie teorie: teoria miejsca i teoria częstotliwości.
17. W jaki sposób wykrywamy wonie? Wonie
wykrywamy za pomocą błony węchowej
(olfaktorycznej) umieszczonej w każdym z nozdrzy.
Woń jest próbką danej substancji,
która dotarła do receptorów umieszczonych w tej
błonie, czyli próbką odczuwaną
zmysłem węchu.
18. W jaki sposób wykrywamy smaki? Istnieją
cztery podstawowe jakości smakowe,
czyli smaki: słodki, gorzki, kwaśny i słony. Smak
żywności jest uzależniony zarówno
od jej zapachu, konsystencji i temperatury, jak i od
walorów smakowych, czyli
mieszaniny smaków podstawowych, z których się
składa. Smak jest odczuwany za
pomocą komórek smakowych umieszczonych w
kubkach smakowych na języku.
19. Jakie zmysły zawiera skóra? Zmysłami skóry są:
zmysł dotyku, zmysł nacisku,
zmysł ciepła, zmysł zimna i zmysł bólu.
20. W jaki sposób wykrywamy ból? Ból powstaje w
miejscu kontaktu z tym, co go wywołało,
i jest przekazywany do mózgu za pośrednictwem
różnych substancji chemicznych,
w szczególności prostaglandyny i bradykininy.
21. Co to jest kinestezja? Kinestezja to odczuwanie
pozycji i ruchów ciała. Jest ono
możliwe dzięki narządom zmysłowym umieszczonym
w stawach, ścięgnach i mięśniach.
O zachowywaniu równowagi przez ciało
(utrzymywanie się w pozycji pionowej)
informuje nas zmysł równowagi, którego receptory są
umieszczone głównie
w kanałach półkolistych ucha.
22. Co to jest spostrzeganie pozazmysłowe?
Spostrzeganie pozazmysłowe, inaczej
komunikacja psi, odnosi się do spostrzegania obiektów
w inny sposób niż za pośrednictwem
narządów zmysłów. Wielu psychologów nie uważa za
celowe przeprowadzania
naukowych badań spostrzegania pozazmysłowego. Jak
dotąd nie uzyskano
wiarygodnych dowodów na istnienie spostrzegania
pozazmysłowego.
Rozdział VII – Uczenie się
1. Czym jest uczenie się? Uczenie się jest procesem,
dzięki któremu doświadczenia
modyfikują wykształcane przez nasz umysł
reprezentacje otoczenia oraz prowadzą
do względnie trwałych zmian w zachowaniu.
2. Co to jest warunkowanie klasyczne?
Warunkowanie klasyczne jako procedura laboratoryjna
prowadzi do tego, że pierwotnie neutralny bodziec
(warunkowy - BW)
może zacząć wzbudzać reakcję wywoływaną przedtem
przez inny bodziec (bezwarunkowy
- BB) dzięki wielokrotnemu współwystępowaniu z
nim.
3. Jakie są odmiany warunkowania klasycznego? W
najskuteczniejszej odmianie
warunkowania klasycznego BW poprzedza o około pół
sekundy wystąpienie BB. Inne
odmiany warunkowania klasycznego to warunkowanie
śladowe, równoczesne
i wsteczne (w tym ostatnim BB występuje przed BW).
4. Jak w warunkowaniu klasycznym dochodzi do
wygaszania i spontanicznego
nawrotu reakcji? Po wyuczeniu skojarzenia BW z
BB wielokrotne eksponowanie
BW (np. dźwięku dzwonka) pod nieobecność BB (np.
sproszkowanego mięsa) prowadzi
do wygaszenia RW (ślinienia). Jednak wygaszone
reakcje mogą powracać po
upływie pewnego czasu.
5. Co to jest uogólnienie i różnicowanie?
Uogólnienie polega na reagowaniu przez
organizm RW w odpowiedzi na pewien zakres
bodźców podobnych do BW. W trakcie
różnicowania (dyskryminacji) organizm uczy się
reagowania RW na mniejszy zakres
bodźców.
6. Co to jest prawo efektu? Twórcą prawa efektu jest
Edward L. Thorndike, a prawo
to zakłada, że nagrody wzmacniają, kary zaś osłabiają
szansę pojawiania się reakcji,
po której nastąpiły.
7. Co to jest warunkowanie sprawcze? W
warunkowaniu sprawczym organizm uczy
się zachowania, po którym pojawiają się wzmocnienia.
Początkowa reakcja „poprawna"
może zostać wykonana przypadkowo bądź wynikać z
naprowadzania fizycznego
czy słownego. Reakcje wzmacniane występują z
większą częstością.
8. Jakie są rodzaje wzmocnień? Wzmocnienia
pozytywne podnoszą szansę przyszłego
występowania zachowań sprawczych. Wzmocnienia
negatywne podnoszą
szansę zachowań, po których następuje ich
(wzmocnień) wycofanie. Skuteczność
wzmocnień pierwotnych wynika z biologicznej
struktury organizmu. Skuteczność
wzmocnień wtórnych, jak pieniądze lub aprobata
społeczna, wynika z ich skojarzenia
ze wzmocnieniami o już ustalonej wartości.
9. Jak w warunkowaniu sprawczym dochodzi do
wygaszania i spontanicznego nawrotu
reakcji? W warunkowaniu sprawczym reakcje ulegają
wygaszeniu, jeżeli po
ich pojawieniu się nie następuje wzmocnienie.
Podobnie jak w warunkowaniu klasycznym,
wygaszona reakcja może spontanicznie powracać w
jakiś czas po zakończeniu
procedury wygaszania.
10. Czym są nagrody i kary? Nagrody, podobnie jak
wzmocnienia, podnoszą częstość
nagradzanej reakcji, mają jednak zawsze charakter
zdarzeń prowadzących do jakiejś
przyjemności. Kary są natomiast bodźcami
nieprzyjemnymi, obniżającymi częstość
pojawiania się karanego zachowania.
11. Dlaczego wielu teoretyków uczenia się odradza
stosowanie kar w wychowaniu?
Wielu naukowców sądzi, że niepożądane zachowania
powinny być raczej ignorowane
bądź prowadzić jedynie do czasowego wycofania
wzmocnień. Teoretycy ci sądzą,
że kary nie uczą reakcji pożądanych, nie usuwają
zachowania na stałe, a jedynie tłumią
je w warunkach nieuchronności karania, wywołują
wrogość i łatwo prowadzą do
nadmiernego uogólniania, a także stanowią model
zachowania agresywnego.
12. Co to jest bodziec różnicujący? Bodziec
różnicujący sygnalizuje, kiedy jakaś reakcja
sprawcza będzie wzmacniana, a kiedy nie.
13. Według jakich schematów może następować
wzmacnianie? Wzmacnianie ciągłe
prowadzi do najszybszego nabywania nowych reakcji,
choć na wygaszanie najbardziej
uodparniają wzmocnienia częściowe (podawane po
pewnej tylko części reakcji
poprawnych). Wzmocnienie może być podawane
według jednego z czterech podstawowych
schematów. W schemacie stałego przedziału
czasowego musi upłynąć
stały odcinek czasu między jednym a drugim
wzmocnieniem za poprawną reakcję.
W schemacie zmiennego przedziału czasowego czas
między jednym a drugim
wzmocnieniem zmienia się w jakichś granicach. W
schemacie stałej proporcji
wzmocnień następują one po wykonaniu określonej,
niezmiennej liczby poprawnych
reakcji. W schemacie proporcji zmiennej liczba ta
zmienia się w pewnych granicach.
14. Co to jest kształtowanie zachowania? Metoda
kształtowania polega na wzmacnianiu
reakcji przybliżonych do reakcji pożądanej.
15. Co to jest teoria kontyngencji? Pogląd, że
organizmy uczą się skojarzeń między
bodźcami tylko wtedy, gdy wystąpienie jednego z nich
dostarcza informacji o prawdopodobieństwie
pojawienia się drugiego z bodźców.
16. Co to jest utajone uczenie się? Jak wykazał
Tolman w klasycznym eksperymencie
ze szczurami, organizmy mogą się uczyć (czyli
modyfikować swą poznawczą
reprezentację środowiska) mimo braku wzmocnień.
17. Co to jest obserwacyjne uczenie się? Bandura
wykazał, że ludzie potrafią się
uczyć za pomocą samej obserwacji innych ludzi, nie
przejawiając przy tym żadnych
własnych reakcji, które mogłyby być wzmacniane.
Mogą też nie reagować w sposób
wyuczony, dopóki nie nastanie odpowiedni do tego
czas - to znaczy okazja,
przy której uważają, że zachowanie takie jest właściwe
lub może prowadzić do uzyskania
nagrody.
R. VIII – Pamięć
1. Jakie trzy rodzaje pamięci zostały wyróżnione
przez TuMnga? TuMng wyróżnił
pamięć epizodyczną (osobiście doświadczanych
wydarzeń), semantyczną (wiedzę
ogólną) i proceduralną (umiejętności).
2. Wymień trzy rodzaje procesów pamięciowych. Są
to zapamiętywanie (kodowanie),
przechowywanie i przypominanie (wydobywanie)
informacji. W procesie zapamiętywania
używamy powszechnie kodu wzrokowego,
słuchowego i semantycznego.
3. Jakie trzy etapy pamięci zaktada model
Atkinsona i Shiffrina? Pamięć sensoryczną,
krótkotrwałą i długotrwałą.
4. Co to są rejestry zmysłowe? Przechowują one
bodźce w pamięci sensorycznej
(zmysłowej). Uważa się, że każdy zmysł ma oddzielny
rejestr sensoryczny.
5. Na czym polega waga badań Sperlinga? Sperling
wykazał, że bodźce wzrokowe
są utrzymywane w pamięci sensorycznej tylko przez
ułamek sekundy i że liczba dostrzeganych
bodźców przekracza liczbę tych, które jesteśmy w
stanie potem zrelacjonować
jako widziane.
6. Co to są ikony i echa? Ikony są umysłowymi
reprezentacjami bodźców wzrokowych,
echa zaś reprezentacjami bodźców słuchowych
(dźwięków).
7. Jaka jest pojemność pamięci krótkotrwałej? W
pamięci krótkotrwałej, czyli operacyjnej,
jesteśmy w stanie utrzymać około siedmiu porcji
informacji (plus-minus dwie).
8. Jak psychologowie wyjaśniają efekty kolejności?
Bodźce eksponowane jako
pierwsze z kolei są lepiej pamiętane (efekt
pierwszeństwa), ponieważ jest więcej
okazji do ich powtarzania niż bodźców otrzymanych w
dalszej kolejności. Z kolei
lepsza pamięć bodźców ostatnich (efekt świeżości)
wynika z mniejszego prawdopodobieństwa
ich zastąpienia przez inne bodźce.
9. Jaki jest stopień wierności pamięci długotrwałej?
Pamięć długotrwała często ulega
zniekształceniom, ponieważ wspomnienia nie są
dokładnym obrazem zdarzeń,
lecz ich rekonstrukcją dokonywaną na podstawie
schematów, to znaczy sposobów
umysłowej organizacji doświadczenia.
10. W jaki sposób następuje przesyłanie informacji
z pamięci krótko- do długotrwałej?
Są tu dwie możliwości - powtarzanie mechaniczne i
powtarzanie ze zrozumieniem.
To drugie polega na wiązaniu nowej informacji z już
posiadaną.
11. W jaki sposób wiedza jest zorganizowana w
pamięci długotrwałej? Wiedza jest
zorganizowana w dużej mierze hierarchicznie według
stopnia ogólności pojęć. Znajomość
przynależności danego obiektu do jakiejś klasy
pozwala wykorzystać w odniesieniu
do niego wiedzę zawartą w owej klasie.
12. Co to jest zależność pamięci od kontekstu i
stanu? Zależność pamięci od kontekstu
danych informacji.
13. Jakie są założenia modelu zróżnicowanych
poziomów przetwarzania informacji?
Model ten ujmuje pamięć jako zjawisko zróżnicowane
na jednym wymiarze wymiarze głębokości przetwarzania informacji.
Zakłada wzrost skuteczności zapamiętywania,
przechowywania i przypominania informacji w miarę
wzrostu głębokości
ich przetwarzania.
14. Co to są bezsensowne sylaby? Pozbawione
znaczenia ciągi spółgłoska-samogłoskaspółgłoska użyte po raz pierwszy przez Ebbinghausa
do badań nad pamięcią.
15. W jaki sposób psychologowie mierzą poziom
pamięci? Pamięć jest mierzona za pomocą
trzech rodzajów zadań - rozpoznawania, odtwarzania i
ponownego uczenia się.
16. Co to jest teoria interferencji? Teoria
interferencji zakłada, że zapominanie następuje
wskutek tego, iż uczenie się nowego materiału
przeszkadza w przypominaniu
materiału wyuczonego uprzednio (hamowanie
wsteczne), albo dlatego, iż wyuczenie
się jakiegoś materiału przeszkadza w wyuczeniu się
następnego (hamowanie
następcze).
17. Co to jest wyparcie? Terminem tym Freud
określił zapominanie motywowane. Według
niego ludzie zapominają materiał zagrażający i
niemożliwy do zaakceptowania.
18. Co to jest amnezja dziecięca? Nazwą tą określa
się niezdolność do przypomnienia
sobie zdarzeń z pierwszych paru lat życia.
19. Co to jest amnezja wsteczna i następcza? W
amnezji następczej uraz - na przykład
uszkodzenie hipokampa - uniemożliwia powstawanie
nowych zapisów pamięciowych.
W amnezji wstecznej uraz powoduje niepamięć
zdarzeń, które go poprzedzały.
20. Jakie procesy biologiczne są związane z
procesami pamięciowymi? Biologiczne
podstawy procesów pamięciowych obejmują
wykształcanie się nowych synaps,
zmiany w istniejących już synapsach oraz zmiany w
różnych obszarach mózgu w zależności od typu przetwarzanej informacji.
Rozdział IX- myślenie i język
1. Co to jest myślenie? Myślenie jest aktywnością
poznawczą odpowiedzialną za rozumienie,
przetwarzanie i komunikowanie informacji. Odnosi się
do świadomych,
planowanych wysitków mających na celu zrozumienie
świata.
2. Co to są pojęcia? Pojęcia są umysłowymi
kategoriami pozwalającymi grupować
obiekty, zdarzenia i idee o podobnych własnościach.
Pojęcia układają się zwykle
w pewne hierarchie.
3. Co to są prototypy? Prototypy są dobrymi
egzemplarzami („ucieleśnieniami") poszczególnych
pojęć.
4. W jaki sposób ludzie podchodzą do
rozwiązywania problemów? Początkowo ludzie
próbują zrozumieć problem. Potem posługują się
różnymi strategiami rozwiązywania
problemu, jak algorytmy, heurystyki i analogie.
5. Co to jest algorytm, heurystyka i analogia?
Algorytmy są specyficznymi sposobami
rozwiązywania konkretnych problemów (jak np.
reguły matematyczne), które
niezawodnie zapewniają sukces, jeżeli tylko zostaną
poprawnie zastosowane. Heurystyki
są przybliżonymi regułami postępowania
przyczyniającymi się do uproszczenia
i rozwiązania problemu. Bywają zawodne, ale kiedy
okazują się skuteczne, pozwalają
na szybsze rozwiązanie problemu. Jedna z często
używanych heurystyk to analiza
środków i celów, polegająca na porównaniu
aktualnego stanu rzeczy z pożądanym
i podjęciu decyzji, co zrobić, aby zmniejszyć
rozbieżność między nimi. Analogia jest
heurystyka polegającą na zastosowaniu do nowego
problemu jakiegoś sposobu postępowania,
który okazał się skuteczny podczas rozwiązywania
podobnych problemów
w przeszłości.
6. Jakie czynniki wpływają na rozwiązywanie
problemów? Pięć takich najważniejszych
czynników to poziom znajomości danej dziedziny
(ekspertyza), umiejętność
nieulegania nastawieniom umysłowym, wgląd, stałość
funkcjonalna oraz sposób
zdefiniowania problemu.
7. Czym jest twórczość? Twórczość jest zdolnością
dokonywania niezwykłych, czasami
odległych skojarzeń pomiędzy poszczególnymi
elementami problemu, co pozwala
na nowe ich uporządkowanie.
8. Jakie czynniki wpływają na twórczość? Zdolności
twórcze jedynie w umiarkowanym
stopniu wiążą się ze zdolnościami szkolnymi. Osoby
twórcze cechują się takimi
właściwościami, jak plastyczność, płynność myślenia i
niezależność. Czynnikiem
hamującym twórczość jest motywacja do zdobywania
aprobaty innych. Dyskusyjna
jest wartość burzy mózgów jako metody uzyskiwania
twórczych rozwiązań.
9. Jakie są rodzaje rozumowania? W rozumowaniu
dedukcyjnym wyciągane wnioski
są o tyle prawdziwe, o ile prawdziwe są ich przesłanki.
W rozumowaniu indukcyjnym
wyciągamy wnioski ogólne na podstawie informacji na
temat indywidualnych przypadków
lub szczegółowych faktów. Wnioski te nie muszą być
prawdziwe.
10. W jaki sposób ludzie podejmują decyzje?
Czasami decyzje są podejmowane na
podstawie starannego ważenia zalet i wad opcji,
między którymi wybieramy. Jednakże
w wielu wypadkach podejmujemy decyzje, bazując na
heurystykach, a więc staramy
się stosować reguły, które sprawdzają się przeważnie,
choć nie zawsze. Heurystyka reprezentatywności
polega na ocenianiu jakichś zdarzeń na podstawie ich
podobieństwa
do populacji zdarzeń, które te pierwsze zdają się
reprezentować. Heurystyka dostępności
polega na ocenie częstości lub określeniu
prawdopodobieństwa zdarzeń na
podstawie łatwości, z jaką przychodzą nam na myśl
ich przykłady. Heurystyka zakotwiczeniadostosowania polega na opieraniu oceny na jakiejś
łatwo dostępnej wartości,
a następnie na (niewystarczającym) dostosowaniu tej
początkowej oceny do dodatkowych
nadchodzących do nas informacji.
11. Jakie czynniki wpływają na podejmowanie
decyzji? Nasze decyzje pozostają pod
wpływem efektów perspektywy oraz skłonności do
nadmiernego zaufania we własne
sądy.
12. Czym jest język? Język to system symboli
uporządkowanych zgodnie z regułami
gramatyki służący komunikowaniu myśli i uczuć.
Podstawowe własności języka
obejmują semantyczność, nieograniczoną twórczość i
przemieszczenie.
13. Jakie są podstawowe elementy systemu języka?
Na podstawowe elementy języka
składają się fonologia, morfologia, składnia i
semantyka.
14. Jakie są rodzaje wokalizacji przedjęzykowych?
Krzyk, gruchanie i gaworzenie
mają charakter przedjęzykowy, to znaczy pojawiają się
one przed opanowaniem języka
przez dziecko.
15. Co to jest mowa telegraficzna? Telegraficzny
charakter (niczym depesze) mają
wczesne wypowiedzi małego dziecka. Często są one
jedynie dwuczłonowe, a pojawiają
się pod koniec drugiego roku życia.
16. Jak psychologowie wyjaśniają rozwój języka?
Dwa główne wyjaśnienia to teorie
uczenia się i teorie natywistyczne. Teorie uczenia się
podkreślają rolę naśladownictwa
i wzmocnień. Teorie natywistyczne zakładają
wrodzony charakter motywacji do
zwracania przez dziecko uwagi na język i szczególny
sposób jego spostrzegania.
17. Jakie są relacje między myśleniem i językiem?
Myślenie jest możliwe bez języka,
choć zwykle język je ułatwia. Zgodnie z hipotezą
relatywizmu językowego język organizuje
sposób spostrzegania świata. Jednakże większość
współczesnych teoretyków
poznania przeciwstawia się tej tezie.
R.X- Inteligencja
1. Co to jest inteligencja? Osiągnięcia wynikają z
tego, czego jednostka się nauczyła.
Natomiast o inteligencji zakłada się, że leży ona u
podstaw osiągnięć. Wechsler
zdefiniował ją jako „zdolność do [...] rozumienia
świata oraz [...] pomysłowość w radzeniu
sobie z jego wyzwaniami".
2. Co to jest sztuczna inteligencja? Pojęcie to
oznacza próby zreplikowania (odtworzenia)
za pomocą komputerów sposobu, w jaki funkcjonuje
ludzki umysł.
3. Co głoszą teorie inteligencji sformułowane przez
Spearmana i Thurstone'a?
Spearman i Thurstone wierzyli, że na inteligencję
składa się szereg czynników. Spearman
sądził, że u podstaw wszelkich zachowań
inteligentnych leży pewien ogólny
czynnik g, choć ludzie mają także specyficzne
zdolności uzależnione od czynników
s. Thurstone z kolei zakładał istnienie kilku
podstawowych zdolności intelektualnych,
takich jak płynność słowna i zdolności arytmetyczne.
4. Co głosi teoria inteligencji wielorakiej Gardnera?
Gardner uważał, że ludzie wyposażeni
są w kilka odrębnych rodzajów inteligencji, z których
każda ma inne podłoże
mózgowe. Dwie z tych inteligencji to zdolności
językowe i zdolności logiczno-matematyczne. Ponadto Gardner mówił o inteligencji
motoryczno-ruchowej i kilku
innych.
5. Co głosi triarchiczna teoria inteligencji
Sternberga? Sternberg twierdzi, że istnieją
trzy rodzaje inteligencji: składnikowa (zdolności
szkolne), doświadczeniowa
(twórczość) i kontekstualna (zaradność życiowa).
6. Co głosi teoria inteligencji emocjonalnej? Zakłada
ona, że umiejętności emocjonalne
i społeczne są pewnym rodzajem inteligencji
pozwalającej unikać dzieciom
i dorosłym depresji i powstrzymywać się od przemocy.
Badacze ją głoszący wierzą,
że umiejętności emocjonalne są najlepiej wyuczane w
okresie dzieciństwa.
7. Co to jest IQ? Wynikiem w testach inteligencji jest
pewien rodzaj punktacji, zwany
ilorazem inteligencji - IQ. Alfred Binet wyliczał IQ,
dzieląc wiek umysłowy dziecka przez
jego wiek chronologiczny (i mnożąc następnie ten
iloraz przez 100). David Wechsler
obliczał go natomiast jako odchylenie wyników danej
osoby badanej od średnich wyników
uzyskiwanych przez jej rówieśników (ta średnia
definiuje 100 punktów w IQ).
8. Jakiego rodzaju zadania wchodzą w skład testów
inteligencji? Test inteligencji
Wechslera zawiera podskale werbalne Gak znajomość
znaczenia słów, rozumienie
podobieństw, zdolności arytmetyczne) i wykonaniowe
(układanie odpowiednich
wzorów z klocków, układanie sensownych figur z ich
fragmentów itd.).
9. Na czym polega dyskusja nad kulturowym
uwarunkowaniem wyników w testach
inteligencji? Okazuje się, że wyniki w testach
inteligencji wyrażają nie tylko ogólną
zdolność do uczenia się, ale także rodzaj
dotychczasowych, kulturowo uwarunkowanych
doświadczeń osoby badanej. Czynniki kulturowe
obejmują obznajomienie
z sytuacją testową, pozycję społeczno-ekonomiczną,
znajomość dominującej w danym
społeczeństwie kultury, poziom motywacji i
doświadczenia szkolne.
10. W jaki sposób IQ różnicuje ludzi o odmiennym
pochodzeniu klasowym i etnicznym?
Amerykańskie dzieci z klasy niższej uzyskują IQ o 1015 punktów niższy od
wyników uzyskiwanych przez dzieci z klasy średniej i
wyższej. Dzieci afroamerykańskie
osiągają wyniki o 15-20 punktów niższe od swoich
białych rówieśników. Azjaci
i Amerykanie pochodzenia azjatyckiego uzyskują
zwykle wyniki wyższe od swoich
białych rówieśników.
11. Jakie są źródła inteligencji? Największa liczba
psychologów wierzy, że inteligencja
jest rezultatem współoddziaływania czynników
dziedzicznych i środowiskowych.
R.XI- motywacje i emocjePODSUMOWANIE
1. Co to są motywy, potrzeby, popędy i pobudki?
Motyw to wewnętrzny stan organizmu
pobudzający i ukierunkowujący zachowanie celowe.
Potrzeba fizjologiczna
jest stanem niezaspokojenia (deprywacji). Potrzeby
stanowią podstawę popędów,
które mają naturę psychiczną i pobudzają nas do
dziatania. Pobudka to obiekt, osoba
lub sytuacja spostrzegana jako zdolna do zaspokojenia
jakiejś potrzeby.
2. Jakie są najważniejsze psychologiczne teorie
motywacji? Zgodnie z teorią instynktu
organizmy rodzą się wyposażone w skłonność do
określonych zachowań
w określonych sytuacjach. Teoria redukcji popędu
zaktada skłonność do angażowania
się w zachowania zmniejszające napięcie.
Psychologowie humanistyczni
uważają, że zachowanie ludzkie jest ukierunkowane na
samourzeczywistnienie - ludzie
świadomie wybierają postępowanie pozwalające im
zrealizować pełnię własnych
możliwości. Maslow zakładał istnienie hierarchii
potrzeb: od potrzeb fizjologicznych
do potrzeby samourzeczywistnienia. Poznawcze teorie
motywacji
zakładają, że ludzie są motywowani do zrozumienia i
przewidywania zdarzeń i do
utrzymania wewnętrznej harmonii w obrębie
wyznawanych przekonań.
3. Co to są popędy fizjologiczne? Popędy
fizjologiczne, czyli pierwotne, nie wymagają
uczenia się i działają na zasadzie homeostazy,
przyczyniając się do utrzymania
stałości wewnętrznych stanów organizmu.
4. Jakie czynniki decydują o pojawieniu się popędu
głodu? Głód jest regulowany
szeregiem mechanizmów wewnętrznych, związanych
ze skurczami żołądka, poziomem
cukru we krwi, receptorami znajdującymi się w ustach
i wątrobie oraz z funkcjonowaniem
podwzgórza. Jądro brzuszno-przyśrodkowe
podwzgórza zawiera
ośrodek sytości, którego uszkodzenie prowadzi u
szczurów do hiperfagii, powodując,
że zwierzę osiąga wagę kilkakrotnie większą od
normalnej, choć w końcu ustabilizowaną.
Podwzgórze boczne zawiera ośrodek łaknienia. Głód
może wywoływać
także pojawienie się bodźców zewnętrznych, jak
zapach jedzenia.
5. Co to są motywy bodźcowe? Podobnie jak popędy
fizjologiczne, motywy bodźcowe
mają charakter wrodzony, choć wiążą się z nasilaniem,
a nie z redukcją napięcia.
Badania nad deprywacją sensoryczną wskazują, że
brak wszelkiej stymulacji jest nieprzyjemny.
Ludzie i inne liczne zwierzęta mają potrzeby
stymulacji i aktywności, eksploracji
i manipulacji. Osoby o dużym zapotrzebowaniu na
stymulację poszukują doświadczeń
z dreszczykiem, działają w sposób impulsywny i łatwo
się nudzą.
6. Czy ludzie poszukują zgodności poznawczej?
Teoria dysonansu poznawczego
zakłada, że ludzie nie lubią sytuacji, w których ich
postępowanie okazuje się
sprzeczne z własnymi przekonaniami. Sytuacje takie
wzbudzają przykry dysonans,
który ludzie starają się zredukować, także poprzez
dostosowanie przekonań do własnego
postępowania. Ludzie uzasadniają własne
postępowanie i dostrzegają większą
wartość w tym, w czego pozyskanie włożyli wiele
wysiłku.
7. Co to jest potrzeba osiągnięć? Potrzeba osiągnięć
to pragnienie dokonania czegoś.
Ludzie z dużą potrzebą osiągnięć uzyskują wyższe
stopnie i zarabiają więcej pieniędzy
niż ludzie o porównywalnych zdolnościach, ale o
słabszej potrzebie osiągnięć.
8. Co to jest potrzeba afiliacji? Jest to potrzeba
przebywania z innymi. Popycha nas ona
do zawierania przyjaźni i uczestnictwa w różnych
grupach społecznych. Skłonność do
afiliacji nasilana jest przez lęk, szczególnie jeśli innych
czeka taki sam los jak nas samych.
9. Dlaczego ludzie bywają agresywni? Istnieją różne
wyjaśnienia agresji. Teoria socjobiologiczna
traktuje agresję jako tendencję instynktowną, związaną
z procesami
ewolucji. Podejście psychodynamiczne zakłada, że
agresja to skutek nieuniknionych
frustracji. Teorie uczenia się głoszą, że agresja to
rezultat wzmocnień i nabywania
doświadczeń, podejście poznawcze zaś, że ludzie są
agresywni, jeżeli ten
sposób postępowania uważają za właściwy.
10. Co to jest emocja? Emocja jest stanem
uczuciowym zawierającym składniki poznawcze,
fizjologiczne i behawioralne. Emocje motywują
zachowanie i służą jako jego
cele.
11. Czy emocje są wyrażane w taki sam sposób w
różnych kulturach? Według Ekmana
szereg emocji podstawowych jest trafnie
rozpoznawany przez ludzi z różnych
kultur świata.
12. Co zakłada hipoteza sprzężenia zwrotnego z
twarzy? Zakłada ona, że silna ekspresja
jakiejś emocji może nasilać jej przeżywanie. Dowody
na tę hipotezę nie są
jednoznaczne.
13. Co zakłada teoria emocji Jamesa-Langego?
Zakłada ona, że każda emocja wiąże
się z pewnym specyficznym wzorcem pobudzenia
wywoływanego przez określone
bodźce zewnętrzne. Emocja jest konsekwencją
własnego zachowania.
14. Co zakłada teoria emocji Cannona-Barda?
Zakłada ona, że mózgowe przetwarzanie
informacji o zdarzeniach zewnętrznych owocuje
równolegle przebiegającymi reakcjami
somatycznymi i psychicznymi. W myśl tej koncepcji
uczucia towarzyszą
zmianom somatycznym (pobudzeniu i reakcjom
behawioralnym).
15. Co zakłada teoria oceny poznawczej? Koncepcja
Schachtera-Singera zakłada, że
emocja jest skutkiem poznawczego zinterpretowania
przyczyn przeżywanego pobudzenia,
zawiera więc dwa składniki - pobudzenie fizjologiczne
i jego interpretację.
Ta grupa teorii emocji głosi, że przyczyną emocji o
określonej treści jest sposób
interpretacji przez człowieka bodźców w kontekście
sytuacji ich pojawiania się.
16. Czy badania empiryczne potwierdzają którąś z
teorii emocji? Badania wskazują,
że choć poszczególnym emocjom towarzyszą bardziej
specyficzne wzorce pobudzenia
fizjologicznego, niż to zakładają teorie poznawcze,
interpretacja bodźców
wywołujących pobudzenie odgrywa istotną rolę w
wyznaczaniu przeżywanych
przez nas emocji.
R.XII - osobowośćNIE
1. Co to jest osobowość? Obejmuje ona względnie
staty wzorzec zachowań, myśli
i emocji odróżniających jedną osobę od innych.
Wzorzec ten wyraża charakterystyczny
dla jednostki sposób przystosowywania się do
wymagań stawianych jej
przez życie.
2. Jaką rolę w psychodynamicznej teorii Freuda
odgrywa konflikt? Teoria ta zakłada,
że cztowiek dziata w dużej mierze z powodu
nieuświadomionych konfliktów. Są
one nieuchronne z powodu niemożliwej do pogodzenia
sprzeczności między podstawowymi
instynktami seksu i agresji a społecznymi naciskami w
postaci norm moralnych,
obyczajowych i prawnych. Początkowo konflikt ten
ma charakter zewnętrzny,
ale w miarę rozwoju ulega uwewnętrznieniu.
3. Jakie nieświadome struktury psychiczne są
postulowane przez teorię psychodynamiczną?
Teoria ta zakłada istnienie trzech struktur: id, ego i
superego. Obecne
od urodzenia id zawiera popędy szukające
bezpośredniego zaspokojenia i rządzi
się zasadą przyjemności. Superego jest poczuciem
moralności - częściowo
uświadamianą strukturą rozwijającą się głównie
poprzez identyfikację z innymi, rządzącą
się zasadą powinności. Ego jest naszym Ja
rozwijającym się w miarę nabywania
doświadczeń i działającym według zasady realizmu, a
więc próbując pogodzić
zaspokojenie popędów id z wymaganiami superego.
Ego chronione jest przed
lękiem przez mechanizmy obronne powodujące
wyparcie zagrażających treści do
nieświadomości.
4. Jakie stadia rozwoju osobowości zostały
wyróżnione przez Freuda? Istotą rozwoju
psychoseksualnego jest według Freuda zmiana stref
erogennych, przez które
przejawia się popęd seksualny. Strefy te odpowiadają
kolejnym fazom rozwoju, których
jest pięć: oralna, analna, falliczna, latencji i genitalna.
5. Na czym polega teoria Carla Junga? Teoria
Junga, zwana psychologią analityczną,
zakłada istnienie nieświadomości zbiorowej
składającej się z archetypów.
6. Na czym polega teoria Alfreda Adlera? Teoria
Adlera, zwana psychologią indywidualną,
zakłada powszechność kompleksu niższości i
kompensacyjne dążenie do
mocy.
7. Na czym polega teoria Erika Eriksona? Teoria
Eriksona jest koncepcją rozwoju
psychospołecznego podkreślającą rolę wczesnych
kontaktów społecznych (a nie
zaspokajania dziecięcych impulsów seksualnych).
Erikson wyróżnił osiem faz rozwoju
osobowości, z czego trzy mają miejsce już w dorosłym
okresie życia.
8. Czym są cechy? Cechy są elementami osobowości
wnioskowanymi na podstawie
obserwacji zachowania i pozwalającymi wyjaśnić
wewnętrzną zgodność zachowania.
Teoria cech przyjmuje opisowe podejście do
osobowości.
9. Jakie są poglądy Gordona Allporta? Allport
zakładał, że cechy mają swoje podłoże
w układzie nerwowym i sterują przebiegiem
zachowania.
10. Jakie są poglądy Hansa Eysencka? Eysenck
zakładał istnienie dwóch rozległych
wymiarów osobowości (introwersja/ekstrawersja i
stabilność/niestabilność emocjonalna),
a zróżnicowanie osobowości opisywał według
położenia jednostki na tych
wymiarach.
11. Co to jest „Wielka Piątka"? Jest to
pięcioczynnikowy model (uzyskany drogą analizy
czynnikowej) zakładający istnienie pięciu
podstawowych cech osobowości: ekstrawersja,
życzliwość, sumienność, stabilność emocjonalna i
otwartość na doświadczenie.
12. Jakie podejście do osobowości reprezentowali
behawioryści? Behawioryści
podkreślali rolę sytuacyjnych wyznaczników
zachowania. Ojciec współczesnego
behawioryzmu, John Watson, całkowicie odrzucał
pojęcie umysłu i osobowości. Baruch
Skinner przeciwstawiał się idei, że człowiek ma wolną
wolę, i argumentował, że
ludzkie pragnienia są rezultatem oddziaływań
społecznych i środowiskowych.
13. Na czym polega społeczno-poznawcze podejście
do osobowości? W przeciwieństwie
do behawioryzmu podejście społeczno-poznawcze
cechuje orientacja na
procesy poznawcze i uczenie się poprzez obserwację
cudzych zachowań. Przedstawiciele
tego podejścia przewidują zachowanie ludzkie, badając
zmienne sytuacyjne
(nagrody i kary) oraz czynniki tkwiące w osobie
(kompetencje, oczekiwania,
strategie kodowania danych, emocje, systemy
samoregulacji i plany).
14. Na czym polega teoria Ja Carla Rogersa?
Rogers zaczyna od założenia o istnieniu
Ja - pewnego zorganizowanego sposobu widzenia
przez człowieka siebie w relacji
do innych. Jeżeli człowiek doświadcza bezwarunkowej
akceptacji, następuje rozwój
niepowtarzalnego potencjału zawartego w jego Ja.
Doświadczanie akceptacji warunkowej
może prowadzić do zniekształconego postrzegania
własnego Ja i lęku.
15. Na czym polega perspektywa społecznokulturowa? Podejście to koncentruje się
na roli, jaką w rozwoju osobowości i wyznaczaniu
zachowań odgrywa pochodzenie
etniczne i kultura, płeć i pozycja spotecznoekonomiczna. Teoretycy tego podejścia
skupiają się na takich kwestiach, jak indywidualizm a
kolektywizm oraz na wpływie
czynników społeczno-kulturowych na poczucie
własnego Ja.
16. Na czym polegają testy obiektywne? W
obiektywnych testach osobowości badani
otrzymują wystandaryzowany zbiór pytań, które mają
zawsze tę samą treść i postać.
Test jest obiektywny wtedy, gdy jego wynik nie zależy
od osoby przeprowadzającej
badanie (różni psychologowie uzyskują identyczne
wyniki, badając te
same osoby).
17. Co to jest MMPI (Minnesocki Wielowymiarowy
Inwentarz Osobowości)? Jest to
kwestionariusz osobowości najczęściej używany w
badaniach klinicznych. To
obiektywny test pomagający w diagnozie zaburzeń
psychicznych na podstawie odpowiedzi
na setki pytań. Zawiera skale kliniczne i kontrolne.
18. Co to są testy projekcyjne? Są to testy polegające
na prezentacji niejasnych,
wieloznacznych bodźców, które mogą wywołać u osób
badanych bardzo
zróżnicowane reakcje.
19. Co to jest test Rorschacha? Test Plam
Atramentowych jest jedną z głównych technik
projekcyjnych, polegająca na proszeniu badanych, by
opowiadali, co widzą
w przedstawianych im plamach. Uważa się, że test
Rorschacha pozwala uzyskać
wgląd w wiele właściwości człowieka, łącznie z
inteligencją i cechami osobowości.
20. Co to jest Test Apercepcji Tematycznej? To test,
w którym osobom badanym
przedstawia się serię rysunków z wieloznacznymi
scenami, prosząc o opowiedzenie
historyjki na temat każdej ze scen. Jest szeroko
używany w kontekście klinicznym
i badaniach nad motywacją.
Download