Epidemiologia astmy i niektórych chorób alergicznych

advertisement
145
Alergia Astma Immunologia, 1996, 1(3), 145-150
Epidemiologia astmy i niektórych chorób alergicznych
KRYSTYNA MAZUR *, MARIA WRZYSZCZ **
* Wojewódzki Zespó³ Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, Wojewódzka Poradnia Alergologiczna, ul.Traugutta 57/59, 50-417 Wroc³aw
** Katedra i Klinika Chorób Wewnêtrznych i Alergologii Akademii Medycznej, ul.Traugutta 57/59, 50-417 Wroc³aw
W pracy przedstawiamy przegl¹d danych zaczerpniêtych z literatury krajowej i œwiatowej, dotycz¹cych epidemiologii
astmy oskrzelowej, alergicznego ca³orocznego nie¿ytu nosa oraz alergicznych chorób oczu.
Uwa¿amy, ¿e zapoznanie siê z tymi danymi przez polskich czytelników mo¿e mieæ bardzo du¿e znaczenie dla zwiêkszenia
rozpoznawalnoœci chorób alergicznych w naszym kraju. Obserwuje siê bowiem, i¿ w wiêkszoœci krajów Europy Zachodniej
choroby z tego krêgu s¹ rozpoznawane czêœciej oraz we wczeœniejszym wieku.
Proponujemy zatem wykonanie szerokich badañ epidemiologicznych chorób alergicznych z uwzglêdnieniem badañ
dodatkowych takich jak testy skórne, oznaczenie poziomu swoistych i ca³kowitych przeciwcia³ IgE oraz badañ
rinospirometrycznych.
Czym zajmuje siê epidemiologia?
Termin “epidemiologia” wywodzi siê od trzech
greckich s³ów: epi (na, nad), demos (ludnoœæ), logos
(nauka). Wed³ug wybitnego polskiego epidemiologa
J. Kostrzewskiego “epidemiologiê nale¿y rozumieæ
jako naukê o rozpowszechnianiu, czyli o czêstoœci
wystêpowania i rozmieszczenia chorób, inwalidztwa,
zgonów i ewentualnych innych zjawisk biologicznych
w populacjach ludzkich oraz o czynnikach wp³ywaj¹cych na ich rozmieszczenie lub warunkuj¹cych ich
wystêpowanie. Dyscyplina ta ma swój udzia³
w rozszerzeniu wiedzy medycznej, okreœlaj¹c rozmiary
problematyki zdrowotnej, ustalaj¹c czynniki
etiologiczne oraz s³u¿¹c ocenie wyników dzia³alnoœci
leczniczej i profilaktycznej [1].
Podstawowe zadania epidemiologii sprowadzaj¹ siê do:
- poznania czynników etiologicznych odpowiedzialnych za proces chorobowy oraz poznania ich roli
w powstawaniu i rozwoju choroby wœród ludnoœci,
- rozeznania stopnia nasilenia schorzeñ w œrodowisku
ludzkim w okreœlonym czasie i przestrzeni w zale¿noœci
od wieku, p³ci, zawodu, œrodowiska, pory roku,
- ustalenia programu (w oparciu o uzyskane dane)
w zakresie leczenia, zapobiegania i zwalczania
chorób,
- oceny skutecznoœci postêpowania zapobiegawczego
i leczniczego.
Podstawowe znaczenie w pomiarach czêstoœci
wystêpowania chorób w okreœlonym œrodowisku
spe³niaj¹ wspó³czynniki epidemiologiczne (zapadalnoœæ,
chorobowoœæ, œmiertelnoœæ, umieralnoœæ), które
najdok³adniej oddaj¹ sytuacjê epidemiologiczn¹ [2].
Wed³ug Kostrzewskiego zapadalnoœæ definiowana jest
jako liczba nowych zachorowañ w stosunku do liczby
ludnoœci na okreœlonym terenie, stwierdzana
w okreœlonym przedziale czasowym, zwykle rocznym
i wyra¿ana wspó³czynnikiem.
ChorobowoϾ definiowana jest jako liczba chorych na
okreœlon¹ chorobê w stosunku do liczby ludnoœci na
okreœlonym terenie, stwierdzona w okreœlonym dniu lub
w okreœlonym czasie, wyra¿ona wspó³czynnikiem.
Umieralnoœæ ogólna - jest to liczba zgonów w stosunku
do ogólnej liczby ludnoœci na okreœlonym terenie,
stwierdzona w okreœlonym przedziale czasu (miesi¹c,
rok) wyra¿ona wspó³czynnikiem; umieralnoœæ dotycz¹ca
czêœci populacji grup, p³ci, wieku lub okreœlonej choroby
nazywa siê szczegó³ow¹ lub swoist¹.
Œmiertelnoœæ - jest to liczba zgonów z powodu danej
choroby w stosunku do liczby chorych na tê chorobê,
przewa¿nie okreœlana w odsetkach [3].
Epidemiologia astmy oskrzelowej
Epidemiologia chorób alergicznych a zw³aszcza
astmy oskrzelowej nie jest ³atwa do obiektywnego
przedstawienia. Spowodowane jest to z jednej strony
stosowaniem ró¿nych kryteriów diagnostycznych
w ró¿nych krajach œwiata, a z drugiej strony z³o¿on¹
etiopatogenez¹ choroby.
Definicja i podzia³ astmy oskrzelowej
W 1992 roku Miêdzynarodowa Grupa Ekspertów
na podstawie nowych danych dotycz¹cych patogenezy
ustali³a robocz¹ definicjê astmy [4]. Zgodnie z t¹ definicj¹
astma jest przewlek³ym schorzeniem zapalnym dróg
oddechowych, w którym bior¹ udzia³ ró¿ne komórki
m.in. mastocyty i eozynofile. U osób podatnych,
zapalenie to wywo³uje objawy, które zwykle zwi¹zane
s¹ z rozleg³¹ obturacj¹ oskrzeli o zmiennym nasileniu,
czêsto odwracaln¹ spontanicznie lub po leczeniu.
Zapalenie powoduje nadreaktywnoœæ oskrzeli na ró¿ne
czynniki.
Wed³ug raportu WHO z 1972 roku alergiczna dychawica
oskrzelowa zaliczana jest do chorób atopowych
charakteryzuj¹cych siê natychmiastow¹ reakcj¹ skórn¹
z powszechnie wystêpuj¹cymi alergenami zewn¹trzpochodnymi, zwiêkszonym stê¿eniem IgE ca³kowitych
146
Mazur K., Wrzyszcz M. Epidemiologia astmy i niektórych chorób alergicznych
i swoistych w surowicy krwi, eozynofili¹ we krwi
i w tkankach, wczesnym pojawieniem siê objawów
alergicznych, wspó³istnieniem ró¿nych postaci alergii
u tego samego chorego oraz wrodzon¹, genetycznie
uwarunkowan¹ predyspozycj¹ do odczynów
natychmiastowych [5].
W piœmiennictwie najczêœciej przyjmuje siê podzia³ na
astmê atopow¹ i nieatopow¹, a podzia³ ten odpowiada
wczeœniej wprowadzonym próbom klasyfikacji na astmê
egzogenn¹ (extrinsic) i endogenn¹ (intrinsic) lub
alergiczn¹ i infekcyjn¹ (tabela I).
Tabela I. Podzia³ astmy oskrzelowej nieatopowej [6]
Astma nieatopowa
infekcyjna
z nietolerancj¹ niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(np. astma aspirynowa)
wysi³kowa
psychogenna
kryptogenna
o innej etiologii (np. astma zawodowa )
Wp³yw ró¿nych czynników na czêstoœæ wystêpowania
astmy oskrzelowej
Oko³o 25-35% populacji wykazuje wrodzon¹
predyspozycjê do wytwarzania IgE w nadmiernych
iloœciach, ale na astmê choruje tylko kilka procent
populacji: od 1,1% w Filnandii do 9,9% w USA [6]. Dla
rozwiniêcia siê pe³noobjawowej choroby potrzebna jest
ekspozycja na czynniki zewn¹trzpochodne.
Astma rozpoznawana po raz pierwszy po 40 r.¿.
nie wykazuje ju¿ tak wyraŸnego zwi¹zku z atopi¹ [7].
Badania epidemiologiczne przeprowadzone w wielu
oœrodkach wskazuj¹, ¿e chorzy na astmê w porównaniu
do populacji ogólnej wykazuj¹ czêœciej (w ok. 60-70%)
stan uczulenia na alergeny wziewne. G³ównie s¹ to
alergeny roztoczy kurzu domowego, zwierz¹t domowych
(pies, kot) oraz py³ki roœlin. Rzadziej czynnikiem
uczulaj¹cym s¹ alergeny owadów (np. karaluchy,
prusaki) i pleœni.
Zjawisko uczulenia na alergeny wziewne u chorych na
astmê koreluje z poziomem IgE i niespecyficzn¹
nadreaktywnoœci¹ oskrzeli [8]. Alergeny wziewne s¹
g³ównym czynnikiem etiologicznym i przyczyn¹
wywo³uj¹c¹ napad astmy oskrzelowej. Potwierdzaj¹ to
badania przeprowadzone przez Downsee i wsp. na
populacji tubylców zamieszkuj¹cych Papuê (Nowa
Gwinea) [9]. Wykaza³y one, ¿e wprowadzenie do
œrodowiska domowego alergenu roztoczy spowodowa³o
wzrost zapadalnoœci na astmê oskrzelow¹, osi¹gaj¹c
najwiêkszy na œwiecie wskaŸnik 7,3% populacji.
Poprzednio astma w tej populacji by³a chorob¹ nieznan¹
(dotyczy³a 0,1% populacji). Pojawienie siê alergenu
roztoczy zwi¹zane by³o z wprowadzeniem do ich
mieszkañ materaców do spania i u¿ywania bielizny
poœcielowej. W warunkach klimatu tropikalnego rozwój
roztoczy w tym œrodowisku osi¹gn¹³ niespotykane
natê¿enie (1300 roztoczy/g kurzu). Dodatnie wyniki
testów skórnych z alergenem roztoczy stwierdzono
u 90% chorych na astmê.
W sposób jednoznaczny ¿adna z prac nie wyjaœnia
wp³ywu klimatu na powstawanie astmy. Nie ulega jednak
w¹tpliwoœci, ¿e w klimacie suchym, zw³aszcza
w okolicach po³o¿onych powy¿ej 2000 m n.p.m. choroba
ta wystêpuje rzadziej ni¿ w klimacie wilgotnym.
Prawdopodobnie wynika to z biologii wspomnianych ju¿
wczeœniej roztoczy, które rozmna¿aj¹ siê przy wzglêdnej
wilgotnoœci powy¿ej 60% i w cieple [6].
Bardzo du¿a jest rola zaka¿eñ. Badania epidemiologiczne
wykaza³y, ¿e u dzieci zaka¿enia wirusowe odgrywaj¹
g³ówn¹ rolê w inicjowaniu pierwszych napadów dusznoœci
[10]. Stwierdzono, ¿e poni¿ej 5 r.¿. infekcjom wirusowym
w 41% przypadków towarzyszy bronchospazm, czêsto
przechodz¹cy w silny atak dusznoœci [11]. U dzieci
chorych na astmê epizody infekcji uk³adu oddechowego
stwierdza siê dziesiêciokrotnie czêœciej ni¿ u dzieci z grupy
kontrolnej. Zaka¿enia zwiêkszaj¹ na kilka tygodni
nadreaktywnoœæ oskrzeli i pogarszaj¹ przebieg choroby
[6]. Na tzw.”wyspie astmatycznej” Tristan da Cunha na
po³udniowym Atlantyku oko³o 30% populacji chorowa³o
lub choruje na tzw. astmê infekcyjn¹ [12].
W krajach uprzemys³owionych czêstoœæ wystêpowania astmy oskrzelowej przekracza 5% populacji
i istniej¹ dane, œwiadcz¹ce o wzroœcie zapadalnoœci [13].
Postêp cywilizacyjny, urbanizacja i uprzemys³owienie,
a w zwi¹zku z tym wzrost zanieczyszczenia œrodowiska
naturalnego maj¹ równie¿ istotny wp³yw na zaostrzenie
przebiegu astmy. Girsch i wsp. [14] odnotowali
w Filadelfii trzykrotny wzrost przyjêæ do szpitala chorych
na astmê w dni o wiêkszym zanieczyszczeniu powietrza,
czterokrotny w dni o wiêkszym ciœnieniu barometrycznym i dziewiêciokrotny przy skojarzeniu obu
tych czynników. W tej sytuacji nale¿a³oby siê spodziewaæ
mniejszej zapadalnoœci na tê chorobê w œrodowisku
wiejskim. Jednak przecz¹ temu prace Alanko [15].
Bie¿¹cy wskaŸnik zapadalnoœci na astmê u ponad 5000
badanych mieszkañców wsi fiñskiej wynosi³ 6,4%; by³
wiêc stosunkowo wysoki.
Badania Gortmakera i wsp. [16] sugeruj¹ 50%
wzrost ryzyka zapadalnoœci na astmê dzieci
w œrodowisku miejskim i 80% w œrodowisku wiejskim
w domach osób pal¹cych (tzw. palenie bierne).
Jak wynika z badañ epidemiologicznych astma
najczêœciej rozpoznawana jest w pierwszych latach
¿ycia. Wspó³czynnik chorobowoœci utrzymuje siê
wówczas na poziomie 5-10%. W populacji chorych na
astmê w tym okresie, stosunek p³ci mêskiej do ¿eñskiej
wynosi oko³o 1,8:1, a u starszych dzieci stosunek ten
zmniejsza siê stopniowo a¿ do 0,7:1, w przedziale wieku
11-14 lat [17]. W populacji osób doros³ych astma nieco
czêœciej wystêpuje u kobiet [18].
Charakterystyczny wzrost zachorowañ na astmê u kobiet
ma miejsce w okresie przekwitania [19]. Stosunkowo
Mazur K., Wrzyszcz M. Epidemiologia astmy i niektórych chorób alergicznych
ma³o nowych przypadków astmy rozpoznaje siê podczas
okresu dojrzewania. Ich liczba wzrasta znacz¹co
u m³odych doros³ych i utrzymuje siê na tym samym
poziomie do póŸnej staroœci [7].
Wed³ug ró¿nych autorów, do 14 r.¿. astma u
ch³opców ma przebieg ciê¿szy, jednak miêdzy 14 a 21
r.¿. czêœciej mo¿e przybraæ przebieg l¿ejszy. Natomiast
miêdzy 21 a 28 r.¿. astma przebiega l¿ej u kobiet ni¿
u mê¿czyzn [20]. Jak wynika z ró¿nych badañ remisja
astmy u wiêkszoœci dzieci nastêpuje najpóŸniej w okresie
dojrzewania i nastêpnie po 20 r.¿. [7, 21]. Jednak
osi¹gniêcie remisji nawet d³ugotrwa³ej nie jest
równoznaczne z ca³kowitym wyleczeniem. U oko³o
po³owy chorych z d³ugotrwa³¹ popraw¹ wystêpuje
pogorszenie choroby, najczêœciej miêdzy 30 a 69 r.¿.
Hospitalizacja i zgony z powodu astmy oskrzelowej
Hospitalizacja z powodu astmy w Polsce w latach
1979-1990 utrzymywa³a siê w zakresie 48-86
przypadków na 100 tys. ludnoœci i wystêpowa³a
wyraŸnie czêœciej u mê¿czyzn ni¿ u kobiet i czêœciej
w mieœcie ni¿ na wsi. W okresie tym wzros³a nieco
czêstoœæ hospitalizacji, przy czym nie by³ to wzrost
istotny statystycznie [22]. Stwierdzono koncentrowanie
siê hospitalizacji w szerokim obszarze po³udniowowschodnim (z wy³¹czeniem województw: kroœnieñskiego,
przemyskiego, tarnowskiego) i po³udniowo-zachodnim.
Ponadto wysok¹ czêstoœci¹ hospitalizacji, wyraŸnie
odbiegaj¹c¹ od poziomu województw s¹siaduj¹cych,
charakteryzowa³y siê województwa ³ódzkie i gdañskie
[23]. Chachaj i wsp. [24] wykazali, ¿e procentowy
rozdzia³ wystêpowania astmy oskrzelowej na terenie
miasta Wroc³awia i Dolnego Œl¹ska jest zbli¿ony do
statystyk epidemiologicznych innych regionów Polski
i Europy.
Doniesienia z wielu krajów wskazuj¹ na stale
zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê zgonów z powodu astmy,
zw³aszcza u ludzi m³odych [13]. W latach szeœædziesi¹tych
zanotowano znaczny wzrost umieralnoœci chorych na
astmê w przedziale wiekowym od 5 do 34 lat [25, 26].
Zjawisko to zaobserwowano w wielu krajach m.in.
w Nowej Zelandii, Australii, a by³o zwi¹zane
z wprowadzeniem do leczenia astmy oskrzelowej
izoprenaliny [27]. Kolejny wzrost umieralnoœci z powodu
astmy wyst¹pi³ w Nowej Zelandii pod koniec lat
siedemdziesi¹tych, tu z kolei przyjêto hipotezê, ¿e
przyczyn¹ “epidemii” by³o wprowadzenie do leczenia
fenoterolu w postaci aerozolu [28].
Astma zawodowa
Astma jako wynik nara¿enia zawodowego by³a
opisana po raz pierwszy w 1713 roku przez Ramaziniego,
a czynnikiem wywo³uj¹cym by³ py³ zbo¿owy. Wielorakoœæ
czynników i ró¿ne drogi ich dzia³ania utrudniaj¹
zdefiniowanie astmy zawodowej (AZ) i poznanie
mechanizmów patofijologicznych. Przeprowadzone
badania wyodrêbni³y 4 mo¿liwe mechanizmy prowadz¹ce
147
do powstania AZ a mianowicie: mechanizm odruchowy,
zapalny, farmakologiczny i alergiczny [28].
Do chwili obecnej opisano ponad 2000 czynników
wywo³uj¹cych AZ [30], ale wraz z rozwojem przemys³u
i chemii lista ta stale siê zwiêksza (tab. II). Aktualne
dane szacuj¹, ¿e na 9 mln chorych na astmê w USA
oko³o 2% to chorzy na AZ. Natomiast w niektórych
regionach Japonii liczba ta siêga ponad 15% [31].
Tabela II. Najczêœciej spotykane czynniki wywo³uj¹ce
astmê zawodow¹ [19]
PRZEMYS£
chemiczny
farmaceutycznolaboratoryjny
rolno-spo¿ywczy
inny
CZYNNIKI
chloramina, etylenodwuamina,
formaldehyd, izocyjaniany,
bezwodniki, guma arabska,
¿ywice epoksydowe, freon,
pianki poliuretanowe
leki: penicyliny, cefalosporyny,
piperazyna, salbutamol,
alfametylodopa, spiramycyna,
cymetydyna, tetracykliny,
enzymy: trypsyna, bromelina,
pankreatyna, pepsyna, amylazy,
zwierzêta laboratoryjne i insekty
we³na, bawe³na, konopie, len, zbo¿a,
tytoñ, kora drzew,
zwierzêta (w³osy, naskórek), insekty,
p³yny organiczne,
œrodki ochrony roœlin,
œrodki dezynfekcyjne
platyna, nikiel, chrom, freon, kobalt,
wanad, kalafonia
Astma na zwi¹zki drobnocz¹steczkowe (AZDC)
po raz pierwszy zosta³a opisana w 1951 roku, a by³a
wywo³ana przez izocyjaniany i platynê. AZDC mo¿e
pojawiaæ siê zarówno po roku jak i po 30 latach od
pocz¹tku ekspozycji. Bardziej zagro¿eni s¹ ludzie
m³odzi. WskaŸnik ryzyka zachorowania zmniejsza siê o
4% z ka¿dym rokiem ¿ycia. W Kanadzie, w grupie
wszystkich chorób zawodowych AZDC na izocyjaniany
stanowi a¿ 25% [32].
Przyczyn¹ astmy zawodowej mo¿e byæ równie¿
py³ drzewny wielu gatunków drzew. Do najbardziej
znanych nale¿y astma oskrzelowa wywo³ana nara¿eniem
na py³ cedru czerwonego oraz cedru bia³ego, w tym
przypadku czynnikiem sprawczym jest kwas plikatynowy.
Szmidt i wsp. opisali przypadek nadwra¿liwoœci na py³
drzewa jesionowego, jedynego gatunku krajowego
jesionu spoœród 65 gatunków rozsiedlonych na pó³kuli
pó³nocnej [33].
Epidemiologia sezonowego i ca³orocznego
alergicznego nie¿ytu nosa
Czynniki wywo³uj¹ce alergiczne zapalenie b³ony
œluzowej nosa
Alergiczne zapalenie b³ony œluzowej nosa mo¿e
wyst¹piæ w ka¿dym wieku, ³¹cznie z okresem niemowlêcym. Przyczyn¹ s¹ ró¿ne alergeny wystêpuj¹ce przez
148
Mazur K., Wrzyszcz M. Epidemiologia astmy i niektórych chorób alergicznych
ca³y rok, b¹dŸ tylko okresowo. Do grupy pierwszej nale¿¹
roztocza kurzu domowego, pleœnie, alergeny naskórka
zwierz¹t. W grupie drugiej - alergenów sezonowych wyró¿nia siê py³ki traw, drzew i chwastów [34].
G³ówn¹ przyczyn¹ py³kowicy s¹ trawy [35], które
kwitn¹ od po³owy maja do koñca lipca. Na drugim
miejscu w Polsce uczulaj¹ chwasty, co potwierdzaj¹
badania przeprowadzone w regionie bydgoskim, gdzie
u ponad 12% ogó³u osób leczonych w tamtejszej poradni
w ci¹gu 15 lat 42% chorych z py³kowic¹ wykazywa³o
uczulenie na py³ki chwastów [36]. Do chwastów silnie
alergizuj¹cych nale¿y bylica (Artemisia vulgaris), która
kwitnie od koñca lipca do po³owy wrzeœnia. Chorzy
uczuleni na bylicê w 80% przypadków s¹ tak¿e uczuleni
na py³ki traw [35].
Równie¿ we wschodniej i œrodkowej czêœci Stanów
Zjednoczonych oko³o 75% chorych na alergiczny nie¿yt
nosa wykazuje alergiê na py³ki chwastów [34]. Najczêœciej
w Stanach Zjednoczonych uczula ambrozja [37].Alergiczny
nie¿yt nosa zajmuje w USA szóste miejsce na liœcie
najczêœciej wystêpuj¹cych chorób [34]. Z drzew w Polsce
najwiêcej uczuleñ powoduje brzoza, olcha i leszczyna.
W Skandynawii tylko brzoza jest praktycznie jedynym
istotnym drzewem w alergologii [35].
Tabela III. Najczêstsze alergeny egzogenne [41]
wziewne
pokarmowe
owadów
inne
py³ek roœlin: drzew, krzewów, traw
i chwastów,
zarodniki grzybów pleœniowych;
pióra ptaków,
sierœæ i naskórek zwierz¹t,
kurz domowy: antygeny roztoczy,
karaluchów i in,
kurz zbo¿owy
mleko,
bia³ko i jaja,
ryby,
czekolada,
m¹ka,
ziemniaki,
pomidory
pszczó³,
os,
szerszeni
paso¿ytów i saprofitów,
bakterii i wirusów.
Wystêpowanie alergicznego nie¿ytu nosa w zale¿noœci
od wieku i p³ci
W Europie wystêpowanie alergicznego nie¿ytu
nosa ocenia siê na 9,6% we wszystkich grupach
wiekowych, a 16% w grupie 15-24 lat [37]. U 40%
uczulonych na py³ki traw objawy pojawiaj¹ siê przed
10 r.¿., czasem ju¿ w wieku 3-4 lat, a u 35% przed 20 r.¿.
W przypadku uczulenia na py³ek bylicy oko³o 70%
uczulonych zaczyna mieæ objawy po 20 r.¿.
Jak wynika z obserwacji choroba wystêpuje g³ównie
u ludzi m³odych i dzieci [35]. Obok zale¿noœci wiekowej
wystêpuje tak¿e zale¿noœæ od p³ci. U osób p³ci mêskiej
nadwra¿liwoœæ na py³ki roœlin ujawnia siê czêœciej ni¿
u osób p³ci ¿eñskiej, tak w okresie dzieciñstwa jak
i m³odoœci. Natomiast w wieku dojrza³ym rozwija siê
czêœciej u kobiet [36]. U dzieci najczêœciej stwierdza siê
alergiê na py³ki traw, a tak¿e traw i chwastów ³¹cznie,
z kolei alergia tylko na chwasty jest doϾ rzadka [38, 39].
Wp³yw czynników genetycznych na czêstoœæ
wystêpowania alergicznego nie¿ytu nosa
Istotn¹ rolê w alergicznym nie¿ycie nosa
ogrywaj¹ czynniki genetyczne. W przypadku, gdy jedno
z rodziców cierpi na alergiczny nie¿yt nosa, to szanse
wyst¹pienia choroby u dzieci siêgaj¹ 30%. Natomiast
ryzyko to zwiêksza siê do 50%, gdy schorzeniem
dotkniêci s¹ oboje rodzice [34].
Alergiczny nie¿yt nosa a inne choroby alergiczne
Z alergicznym nie¿ytem nosa wspó³istniej¹ czêsto
inne choroby alergiczne.
Na podstawie badañ przeprowadzonych w Stanach
Zjednoczonych w stanie Iowa, gdzie przebadano
1125 chorych z atopi¹, 78% obserwowanych z powodu
astmy oskrzelowej atopowej mia³o objawy obturacji
nosa, a u 38% chorych na alergiczne zapalenie b³ony
œluzowej nosa wystêpowa³y napady dusznoœci
bronchospastycznej. Wœród 405 chorych z atopi¹ uk³adu
oddechowego ujawnion¹ przed 20 r.¿. a¿ u 52% astma
wystêpowa³a rodzinnie, a u 24% wystêpowa³y objawy
obturacji nosa. Z kolei spoœród 208 chorych na atopowe
zapalenie b³ony œluzowej nosa u 42% objawy te
wystêpowa³y rodzinnie, a¿ u 28% osób w rodzinie
stwierdzono astmê oskrzelow¹ [37].
Epidemiologia alergicznych chorób oczu
Omawianej wczeœniej py³kowicy towarzyszy
czêsto zapalenie spojówek, a atopowemu zapaleniu skóry
(AZS) - atopowe zapalenie rogówki i spojówek. Poza
tym do alergicznych chorób oczu zalicza siê wiosenne
zapalenie spojówek i rogówki oraz olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek. Najczêstsz¹ jednak
postaci¹ alergii ocznej jest zapalenie spojówek zwi¹zane
z katarem siennym.
Wiosenne zapalenie spojówek i rogówki
(keratoconiunctivitis vernalis)
Ta postaæ zapalenia spojówek i rogówki wystêpuje
g³ównie u dzieci i m³odzie¿y, czêœciej u ch³opców.
Pojawia siê zwykle na obszarach o ciep³ym klimacie,
a u chorych czêsto stwierdza siê rodzinne wystêpowanie
chorób alergicznych. Postaæ dzieciêca wiosennego
zapalenia spojówek i rogówki najczêœciej wygasa po
4-10 latach. U osób w œrednim wieku choroba mo¿e nie
ust¹piæ i przybraæ ciê¿ki i przewlek³y przebieg.
Mazur K., Wrzyszcz M. Epidemiologia astmy i niektórych chorób alergicznych
Atopowe zapalenie rogówki i spojówek
Równie¿ atopowe zapalenie rogówki i spojówek
pojawia siê czêsto u nastolatków i mo¿e trwaæ przez
wiele lat. Sezonowoœæ objawów i zwi¹zek z ciep³ym
klimatem s¹ zaznaczone w mniejszym stopniu ni¿
w zapaleniu wiosennym.
Olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek
Z kolei olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek
wystêpuje u oko³o 5-10% osób stosuj¹cych miêkkie
Piœmiennictwo
1. Jêdrychowski W.: Epidemiologia - wprowadzenie i metody.
PZWL Warszawa 1986: 6-9.
2. Anusz Z.: Podstawy epidemiologii i kliniki chorób zakaŸnych.
PZWL, Warszawa 1982: 7-8, 15-16.
3. Szczuka I.: Epidemiologia gruŸlicy.w: GruŸlica. Podrêcznik
dla studentów medycyny (wyd.) P.Krakówka, E.RowiñskaZakrzewska, PZWL Warszawa, 1991: 60-76.
4. International report: International consensus on diagnosis and
treatment of asthma. Clin.Exp.Allergy, 1992, 22, Suppl.1: 71-72.
5. Chyrek-Borowska S.: Dychawica oskrzelowa. w:
Farmakoterapia chorób alergicznych (wyd.) Chyrek-Borowska
S., Wiœniewski K., PZWL Warszawa, 1993: 132-153.
6. Droszcz W.: Astma oskrzelowa. PZWL Warszawa 1995: 29-45.
7. Burrows B.: The natural history of asthma. J.Allergy Clin.
Immunol., 1987, 80: 373-377.
8. Champan M.D., Pollart S.M., Luczyñska Ch.M., Platte-Mills
Th.A.E.: Hidden allergic factors in the etiology of asthma.
Chest, 1988, 94: 185-190.
9. Dowsee G. K., Turner K. J., Stewart G. A., Alpers M. P. i in.:
The association between Dematophagoides mites and the increasing prevalence of asthma in village communities within
the Papua New Guinea Highlands. J.Allergy Clin.Immunol.,
1985, 75: 75-83.
10. Busse W. w.: Respiratory infections, their role in airway
responsivenes and pathogenesis of asthma. J.Allergy Clin.
Immunol., 1990, 85: 671-676.
11. Mc Intosh K.: Bronchiolitis and asthma. Possible common
pathogenic pathways. J.Allergy Clin.Immunol. 1976, 57:
595-604.
12. Mantle J., Pepys J.: Asthma amongs Tristan da Cunha islanders. Clin.Allergy 1974, 4: 161-170.
13. Kazimerczak A., Kuœ J.: Wspó³czesne pogl¹dy na leczenie
astmy oskrzelowej. Klinika Alergol.Immunol. 1994, 4: 6-8.
14. Girsch L., Shubin E., Dirck C., Schulander F.: A study on the
epidemiology of asthma in children in Philadelphia. J.Allergy
1967, 39: 347-357.
15. Alanko K.: Prevalence of asthma in Finish rural population.
Scand. J. Resp. Dis., 1970, 76: 1.
16. Gortmaker S. i in.: Parental smoking and the risk childhood
asthma. Am. J. Public. Health 1982, 72: 574-579.
17. Aberg N., Engstrom J.: Natural history of allergic disease in
children. Acta Paediatr. Scand., 1990, 76: 206-211.
18. Szmidt M., Wasiak W.: Historia naturalna astmy oskrzelowej.
Pneumonol.Alergol.Pol., 1993, 61: 325-330.
149
soczewki kontaktowe i u oko³o 4% stosuj¹cych soczewki
twarde. Choroba ta mo¿e rozwin¹æ siê równie¿ po
operacji zaæmy w wyniku reakcji na materia³ szewny
oraz wskutek noszenia protezy ocznej. Zwi¹zek
pomiêdzy zapaleniem olbrzymiobrodawkowym spojówek
a atopi¹ nie jest jasny, niemniej jednak s¹ doniesienia
sugeruj¹ce jego istnienie. W rozmazach spojówkowych
u 25% chorych stwierdzono obecnoϾ eozynofili [40].
19. Gregg I.: Epidemiological aspects w: Asthma (wyd.) T.Clark,
S.Godfrey, Chapman, London Hall Medical. 1983: 242-284.
20. Kelly W.I. i in.: Childhood asthma in adult life: a further study
at 28 years of age. Br.Med.J., 1987, 294: 1059-1062.
21. Turner-Warwick M.: Can asthma be cured? Clin.Exp.Allergy
1991, suppl.1: 105-110.
22. Goryñski P., Roszkowska H. i in. : Czasowe i terytorialne
zró¿nicowanie hospitalizacji wybranych chorób w Polsce
w powi¹zaniu z niektórymi czynnikami œrodowiska.
cz.I. Czasowe trendy hospitalizacji z powodu wybranych
chorób. Przegl.Epid. 1993, 47: 475-484.
23. Wojtyniak B., Roszkowska H. i in.: Czasowe i terytorialne
zró¿nicowanie hospitalizacji wybranych chorób w Polsce
w powi¹zaniu z niektórymi czynnikami œrodowiska.
cz.II: Analiza zró¿nicowania terytorialnego. Przegl.Epid., 1993,
47: 485-498.
24. Chachaj W., Ma³olepszy J., Randowa D., i wsp.: Epidemiologia
przewlek³ych nieswoistych chorób uk³adu oddechowego na
terenie miasta Wroc³awia i Dolnego Œl¹ska. Pamiêtnik Instytutu
Chorób Wewnêtrznych 1970-1980 Akademii Medycznej,
Wroc³aw 1982: 97-103.
25. Speizer F.E. i in.:. Observations on recent increase in mortality from asthma. Br.Med.J., 1968, 1: 339-343.
26. Speizer F.E. i in.: Investigation in the use of drugs preceding
death from asthma. Br.Med.J. 1968, 1: 335-339.
27. Ma³olepszy J.: Spór o agonistê receptorów betaadrenergicznych. w: Postêpy w alergologii (wyd.) T.P³usa,
Warszawa Medipress 1994: 187-192.
28. Jackson R.T. i in.: Mortality from asthma: a new epidemic in
New Zealand. Br.Med.J., 1982, 285: 771-774.
29. Karwat K.: Astma zawodowa - niedoceniony problem. Klinika,
1993, 2: 7-8.
30. Bernstein J.A.: Occupational asthma. Med.Clin.North Am.
1992, 76: 917-934.
31. Kobayashi S.: Different aspects of occupational asthma in Japan. w: Occupational asthma. (wyd.) C.A.Frazier New York,
Van Nostrand Reinhald, 1980: 229.
32. May K.L.: Astma na zwi¹zki drobnocz¹steczkowe (AZDC)
w: Postêpy w alergologii (wyd.) T.P³usa, Warszawa Medipress,
1994, 139-143.
33. Szmidt M., Gondorowicz K.: Astma oskrzelowa wywo³ana
ekspozycj¹ na py³ drewna jesionowego. Pol.Tyg.Lek., 1994,
49: 343-344
150
Mazur K., Wrzyszcz M. Epidemiologia astmy i niektórych chorób alergicznych
34. Bernstein J. A.: Allergic rhinitis. Medycyna po Dyplomie, 1993,
3: 139-145.
35. May K.L.: Py³kowica (Uczulenie na py³ki roœlin
wiatropylnych). Klinika Alergol.Immunol., 1994, 4: 29-32.
36. Gniazdowska B., Doroszewska G., Doroszewski W.: Uczulenie
na alergeny py³ków chwastów w regionie bydgoskim.
Pneumonol.Alergol.Pol., 1993, 61: 367-372.
37. Smith J. M.: Epidemiology and natural history of asthma, allergic rhinitis and atopic dermatitis (eczema) w: Allergy Principles and Practice (wyd.) E.Middleton i wsp. Saint
Louis-Washington, D.C. Toronto, The C.V. Mosby Company,
1988: 891-923.
38. Martynowski A., Gniazdowska R.: Py³kowica (pollinosis) u
dzieci. Ped. Pol., 1976, 51: 531-536
39. May K. L.: Uczulenie na bylicê (Artemisia vulgaris).
Pol.Tyg.Lek.,, 1990, 45: 861-863
40. Trocme S. D., Raizman M. B., Bartley G. B.: Medical therapy
of ocular allergy. Mayo Clinic Proceedings, 1992, 67: 557-565.
41. Romañski B.: Immunoterapia swoista w chorobach
atopowych. w: Farmakoterapia chorób alergicznych (wyd.)
S.Chyrek-Borowska, K.Wiœniewski, PZWL Warszawa, 1993:
223-245.
Epidemiology of asthma and other allergic diseases
K.MAZUR , M.WRZYSZCZ
Summary
This article contains a review of the current epidemiologic studies on bronchial asthma, allergic rhinitis and
other allergic diseases. We believe, that the consideration of these data by the Polish physicians might contribute the improvement of the diagnosis of the allergic diseases. It must be noted that in most West European
countries allergic diseases are diagnosed more frequently that in our country. We suggest the performance of
major epidemiologic studies on the basis of patient's history as well as diagnostic tests including skin testing,
serum total and specific IgE, lung function testing, etc.
Download