Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

advertisement
Prawo w oświacie
Konferencje metodyczne dla nauczycieli
oprac. E. Rostkowska
D. Janiszewska
Gorzów Wlkp., sierpień 2014r.
Spis treści
1. Kierunki polityki państwa
2. Co nowego w oświacie?
3. Gdzie szukać informacji o zmianach w prawie
oświatowym?
4. Nowelizacje aktów prawnych
5. Nowe akty prawne
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2014/2015
1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych
etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku
realizacji obowiązku szkolnego.
2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego
w zakresie umiejętności określonych w podstawie
programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności
w zakresie matematyki.
3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.
Co nowego w oświacie?
• Obowiązek szkolny sześciolatków dla dzieci urodzonych do 30 czerwca
2008 (możliwość odroczenia obowiązku szkolnego).
• Programy nauczania (nowe rozwiązanie dotyczy możliwości zatwierdzania
części programu nauczania z zastosowaniem podręcznika zapewnionego
przez MEN).
• Nowy darmowy podręcznik do klasy I, bezpłatny dostęp do materiałów,
dostosowanie lub zmiana podręczników.
• Uregulowania prawne dotyczące pracy świetlicy szkolnej;
• Uregulowania prawne dotyczące zatrudniania asystentów nauczycieli
(stworzenie sześciolatkom możliwie najlepszego startu szkolnego).
Gdzie szukać informacji o zmianach w prawie oświatowym?
www.men.gov.pl (zakładka: Akty prawne)
www.ko-gorzow.edu.pl
www.womgorz.edu.pl (zakładka: Prawo oświatowe)
www.sejm.gov.pl. Internetowy System Aktów
Prawnych
NOWELIZACJE
Ważne zmiany w ustawie o systemie oświaty
• Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 , poz. 7 – ustawa rekrutacyjna)
• Ustawa z dnia 21 lutego 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 , poz. 290)
• Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz.538)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 , poz. 642)
• Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 , poz. 811 – ustawa podręcznikowa)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw
– nowe zasady rekrutacji do przedszkoli
• Dają pierwszeństwo przyjęcia dzieciom mieszkańców z gminy,
na terenie której znajduje się dana placówka.
• Uwzględniają potrzebę godzenia pracy zawodowej rodziców z
obowiązkami rodzinnymi.
• Definiują rodziców samotnie wychowujących dzieci.
• Uwzględniają potrzeby m.in. rodzin wielodzietnych raz
niepełnosprawnych dzieci i rodziców.
Ustawa weszła w życie z dniem 18 stycznia 2014., ale w odniesieniu do rekrutacji do
publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na lata
szkolne 2014/2015 i 2015/2016 zachowano rozwiązania obowiązujące do tej pory
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw
– zmiany w innych obszarach
• Wprowadzono przepis umożliwiający zatrudnienie w publicznych
przedszkolach (za zgodą kuratora oświaty) osób niebędących
nauczycielami, ale posiadających specjalistyczne przygotowanie, którym
dyrektor mógłby powierzyć prowadzenie np. zajęć dodatkowych.
• Wprowadzono potrzebny przepis dotyczący potwierdzania niekaralności
osób zatrudnionych w przedszkolu i w szkole.
• Doprecyzowano zapisy dotyczące kształcenia specjalnego w publicznych i
niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania
przedszkolnego.
• Uporządkowano kwestie związane z dotacją dla kwalifikacyjnych kursów
zawodowych.
Ustawa z dnia 21 lutego 2014r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 , poz. 290)
Zmiany dotyczące podręczników szkolnych:
• możliwość zlecania opracowania i wydania podręcznika przez Ministra
Edukacji Narodowej;
• dyrektorzy szkół nie maja już obowiązku ogłoszenia listy podręczników do
15 czerwca.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw – asystent nauczyciela
• Przepisy ustawy wprowadzają możliwość zatrudnienia od 1 września 2014
roku w szkole podstawowej (w tym specjalnej i integracyjnej) asystenta
nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem, prowadzących zajęcia
w klasach I-III, lub asystenta wychowawcy świetlicy.
• Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub wychowawcy
świetlicy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
• Musi mieć on wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym
do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz
przygotowanie pedagogiczne.
• Asystent będzie zatrudniany na zasadach określonych w Kodeksie pracy,
z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane
dla nauczyciela dyplomowanego.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw – świetlica szkolna
• Określono szczegółowe regulacje zapewnienia zajęć świetlicowych
w szkołach podstawowych i w gimnazjach.
• Zajęcia świetlicowe mają być organizowane systematycznie, w ciągu całego
dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci,
a także ich możliwości psychofizycznych. Nowe przepisy kładą nacisk
na zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające
prawidłowy rozwój psychofizyczny.
• Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może
pozostawać więcej niż 25 uczniów.
• Wymienione przepisy będą miały zastosowanie także do gimnazjów, jeżeli
zajdzie potrzeba zapewnienia zajęć świetlicowych, np. tym uczniom, którzy
oczekują na dowóz do domu.
Dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie znajdujące się w rozporządzeniu MEN
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół zostały przeniesione do ustawy.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw
– odroczenie obowiązku szkolnego
• Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko odbywa się na
wniosek rodziców.
• Wniosek rodzice mogą składać w trakcie całego roku kalendarzowego,
w którym dziecko kończy sześć lat.
• Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub
już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.
Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw – kluczowe rozwiązania
• Nałożenie na ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zadania
wyposażenia szkół podstawowych w bezpłatny podręcznik do zajęć
z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej
i społecznej dla uczniów klas I-III.
• Wprowadzenie wymogu dostosowania podręczników ww. do potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych.
• Wprowadzenie dotacji celowej dla organów prowadzących szkoły
podstawowe i gimnazja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych dla SP i G.
• Nałożenie na szkoły podstawowe i gimnazja obowiązku zapewniania
uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych bądź ćwiczeniowych (egzemplarze podręczników oraz
materiałów edukacyjnych, będą własnością organu prowadzącego szkołę
i będą wypożyczane lub udostępniane uczniom. Egzemplarze materiałów
ćwiczeniowych zostaną przekazane uczniom bez obowiązku ich zwrotu).
Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw – kluczowe rozwiązania
• Modyfikacja warunków dopuszczania podręczników do użytku szkolnego
(zakaz zamieszczania w nich pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń
wymagających wypełniania w egzemplarzu podręcznika oraz zakaz
zamieszczania w podręcznikach odwołań i poleceń do dodatkowych
materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia, opracowanych
przez określonego wydawcę).
• Wprowadzenie wymogu, aby zestaw podręczników obejmował po jednym
podręczniku do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie (przewidziane są
wyjątki).
• Umożliwienie rodzicom wpływu na ustalanie zestawu podręczników,
materiałów edukacyjnych bądź ćwiczeniowych (opinia rady rodziców).
Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw – słowniczek pojęć
•
Program wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć opis
sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania
ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
• Program nauczania do zawodu – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji
celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w podstawie programowej
kształcenia w zawodach, w formie efektów kształcenia, uwzględniający
wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa
zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 1;
program nauczania do zawodu zawiera także programy nauczania do
poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w
zawodzie, ustalonych przez dyrektora szkoły, a w przypadku szkół artystycznych –
określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół.
(Wprowadzenie definicji programu nauczania wynika z przeniesienia regulacji dotycz.
warunków jakie powinny spełniać programy nauczania do ustawy o systemie oświaty)
Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw – słowniczek pojęć
• Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
• Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik,
umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową
lub elektroniczną.
• Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący
utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności (zeszyty ćwiczeń, karty
pracy itp.– materiały jednorazowe).
(Wprowadzenie tych definicji wynika z nowych zasad wyboru i ustalania zestawu
podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz nowych zasad wyboru materiałów
ćwiczeniowych obowiązujących w szkole, a także wprowadzenia finasowania ich
zakupu ze środków pochodzących z dotacji celowej przekazywanej jednostkom
samorządu terytorialnego)
Bezpłatne podręczniki
• Nowelizacja stanowi drugi etap reformy poprawy warunków realizacji
konstytucyjnego prawa do nauki oraz obowiązku zapewnienia przez
władze publiczne obywatelom powszechnego i równego dostępu do
wykształcenia przez zwiększenie dostępności podręczników dla uczniów.
• Wyposażenie szkół w podręczniki jest zadaniem zleconym z zakresu
administracji rządowej wykonywanym przez jednostki samorządu
terytorialnego.
• Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub
materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając
konieczność trzyletniego okresu ich używania.
• Znowelizowana ustawa gwarantuje dostęp do bezpłatnego podręcznika,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.
Bezpłatne podręczniki – etapy wprowadzania
Rok szkolny
Uczniowie/typ szkoły
2014/2015
uczniowie klasy I SP
2015/2016
2015/2016
2017/2018
uczniowie klas II i IV SP
klasy I G
uczniowie klas III i V SP
uczniowie klasy II G
uczniowie klasy VI SP
uczniowie klasy III G
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy – Kodeks
karny oraz niektórych innych ustaw (poz.538)
Art. 3. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.5) w art. 92a po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b -
Zmiany dotyczą nowych wymagań wobec wychowawcy i kierownika różnych
form wypoczynku dzieci i młodzieży – obowiązek przedłożenia
organizatorowi wypoczynku informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru
Karnego.
Nauczyciel lub kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku
(zatrudniony na podstawie przepisów, które zwierają warunek o niekaralności
za przestępstwo popełnione umyślnie) składa w formie pisemnej
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa wymienione w ustawie
(Zmiana weszła z dniem 26 maja 2014)
Rozporządzenie MEN z dnia 11 lutego 2014r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. 2014 , poz. 251)
• Dodaje się załącznik nr 14 „Ramowy plan nauczania
dla klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych”
Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2014 , poz. 478)
Wprowadzone zmiany od 1 września 2014 :
• organizacja nauki religii i etyki – zniesiony zostaje wymóg
liczebności dla zorganizowania grupy (dla każdego
zainteresowanego ucznia należy organizować zajęcia);
• każdy uczeń ma prawo do uczęszczania na zajęcia religii,
jak i etyki oraz otrzymywania ocen z tych zajęć;
na świadectwie szkolnym uczeń wskazuje zajęcia, z których
należy wpisać ocenę;
• naukę religii lub etyki organizuje się na życzenie rodziców
(SP i G), bądź samych uczniów (PG) w formie pisemnego
oświadczenia.
Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014, poz.803)
Wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego
nowożytnego w przedszkolu:
• od roku szkolnego 2014/2015 jeśli są możliwości
organizacyjne, dyrektor może wprowadzić naukę języka;
• od roku szkolnego 2015/2016 jest to obowiązek dla dzieci
realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne.
Zmiany w kl.I-III SP:
• dostosowanie przebiegu procesu edukacji do indywidualnych
możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów (czas trwania
zajęć edukacyjnych, metody nauczania, środki dydaktyczne
oraz prace domowe).
Nowe akty prawne
Nowe akty prawne – obwieszczenia (teksty jednolite)
• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (TJ Dz. U. 2014, poz. 191)
• Obwieszczenie MEN z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dot. wiedzy
o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia
w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej
prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego (TJ Dz. U. z 2014, poz. 395)
Nowe akty prawne – obwieszczenia (teksty jednolite)
• Obwieszczenie MEN z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach,
szkołach i oddziałach oraz ośrodkach
(TJ Dz. U. z 2014, poz. 392)
• Obwieszczenie MEN z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
(TJ Dz. U. z 2014, poz. 414)
Rozporządzenie MEN z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania
do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2014, poz. 909)
Rozporządzenie określa:
• szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać dopuszczane do użytku
szkolnego podręczniki (wersja papierowa i elektroniczna);
• rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników
do użytku szkolnego:
 zajęcia techniczne i artystyczne – gimnazjum
 ekonomia w praktyce – szkoła ponadgimnazjalna
• szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku szkolnego
podręczników;
• dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę
rzeczoznawców;
• wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku
szkolnego podręczników;
• tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie do użytku
szkolnego podręczników.
Rozporządzenie MEN z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania
do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2014, poz. 909)
Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego są wpisywane do
wykazu:
• podręczników do kształcenia ogólnego
• podręczników do kształcenia w zawodzie
• podręczników do kształcenia ogólnego mniejszości
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się
językiem regionalnym
• podręczników do kształcenia specjalnego
Dziękuję za uwagę
Download