Załącznik nr.3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Załącznik nr.3 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zadanie częściowe nr 1
Wykonanie, dostawa i uruchomienie modułów bazowych
Zadanie obejmuje wykonanie dwóch uniwersalnych modułów badawczych zawierających:
- Moduł A. Uniwersalny moduł obwodu mocy z procesorem sygnałowym osadzanym w
karcie bazowej zawierający:
- procesor DSP o strukturze wewnętrznej i szybkości obliczeń zgodnej z procesorem
TMS320F/R2812 (150MIPS/6.67ns), wewnętrzną pamięć FLASH, 216, R: 20K128K 16,
wewnętrzną pamięć RAM (F: 18K), zestawy sygnałów sprzężenia z przekształtnikiem (typu
EVA, EVB),16 kanałów pomiarowych (przetworniki 12-bitowe, 80ns/12.5MSPS), pamięć
E2PROM/FRAM (1kB÷32kB) z zewnętrzną magistralą SPI, 2 kanałowy przetwornik C/A
8/10/12-bitowy z magistralą SPI, interfejsy RS-232 (4 kanały, w tym 2 ze wszystkimi liniami
sterującymi) i CAN (1 kanał) bez separacji galwanicznej, interfejs JTAG, zewnętrzny układ
monitorujący “watch-dog”, zasilanie 9÷12VAC/DC, dwa zunifikowane złącza sprzęgające:
złącze sygnałów pomiarowych i sterujących oraz złącze magistral komunikacyjnych i napięć
zasilających, wymiary 97x68mm, oprogramowanie narzędziowe: pakiet do generacji kodu
- karta bazowa wymiarowo i funkcjonalnie zgodna z jedną z posiadanych kart typu DLHF2812 KBAZ-ST, KBAZ-ZT lub KBAZ-GD:
układ programowalny CPLD (570elementów logicznych), układ funkcjonalnie zgodny z
TEPM1270 (1270 LE), 2 elastyczne zestawy sygnałów sprzężenia z przekształtnikami (typu
EVA, EVB), łącznie 12 kanałów PWM z separacją galwaniczną (f=10MHz) i wyjściowymi
buforami wzmacniającymi (20mA) oraz 8 linii ERROR, elastyczny wybór źródeł generacji
sygnałów PWM (CPU/CPLD), 12 kanałów pomiarowych przystosowanych do współpracy z
przetwornikami napięć i prądów z izolacja galwaniczną (U/I) z możliwością niezależnego
dobrania zakresu napięć wejściowych ( i filtracją po stronie analogowej), 2 grupy wejść
cyfrowych (separacja galwaniczna) przystosowane do współpracy z enkoderami
przyrostowymi (linie typu A, B, INDEX), 2 wyjścia przekaźnikowe 250VAC/8A, zegar czasu
rzeczywistego (RTC) z pamięcią FRAM (32kB) z magistralą SPI, pamięć E2PROM/FRAM
(32kB÷128kB) z magistralą SPI, sterownik 8-dekadowego wyświetlacza LED z magistralą
SPI, 2-/4- kanałowy 12-bitowy przetwornik C/A z magistralą SPI do podglądu
oscyloskopowego, interfejs USB oraz CAN z separacją galwaniczną, układ monitorujący stan
napięcia zasilającego i poprawność pracy modułu CPU, dwa zunifikowane złącza
sprzęgające: złącze sygnałów pomiarowych i sterujących oraz złącze magistral
komunikacyjnych i napięć zasilających do współpracy z modułami CPU, zasilanie
9÷12VAC/DC, oprogramowanie narzędziowe do generacji plików umożliwiających
konfiguracje modułów
- falownik napięcia (moc 1kW, VDC=600V) z pomiarami idc, ia, ib ic, udc wprowadzanymi
do modułu - rozwiązanie na wybranym IPM-ie z redundantnym (zapasowym) IPM-em.
- zasilacz UPFC z wprowadzanym pomiarem napięcia na wyjściu prostownika mostkowego i
prądu źródła zasilającego (może być to prąd mierzony na wyjściu prostownika) z separacją
- moduły CPU do zestawu A z procesorem sygnałowym i CPU z układami programowalnymi
oraz porty I/O
- Moduł B. Moduł z szybkim procesorem zmiennoprzecinkowym:
- procesory zmiennoprzecinkowe funkcjonalnie i strukturalnie zgodne z procesorami
TMS320C6726/6722/6720
- karta interfejsów I/O
- moduły z układami programowalnymi FPGA zgodnymi z posiadanymi strukturami Cyclone
i Stratix
- falownik napięcia (moc 1kW, VDC=600V) z pomiarami idc, ia, ib ic, udc wprowadzanymi
do modułu - rozwiązanie na wybranym IPM-ie z redundantnym (zapasowym) IPM-em.
- zasilacz UPFC z wprowadzanym pomiarem napięcia na wyjściu prostownika mostkowego i
prądu źródła zasilającego (może być to prąd mierzony na wyjściu prostownika) z separacją
galwaniczną
* Dostawa i uruchomienie modułów.
* Gwarancja 24 miesiące
Zadanie częściowe nr 2
Dostawa, montaż, uruchomienie, transport stanowiska laboratoryjnego do
badań naukowych przekształtnika matrycowego
W skład stanowiska wchodzą:
I. WIELOPOZIOMOWY PRZEKSZTAŁTNIK MATRYCOWY
II. FILTR WEJŚCIOWY
III. TRANSFORMATOR PODWYŻSZAJĄCY NAPIĘCIE
WYMAGANIA SZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓŁNYCH PODZESPOŁÓW
ZAMAWIANEGO STANOWISKA
I.
WIELOPOZIOMOWY PRZEKSZTAŁTNIK MATRYCOWY
Zamawiane stanowisko laboratoryjne jest przewidziane do badania możliwości realizacji
założeń, jakie powinna spełniać wielopoziomowa struktura przekształtnika matrycowego oraz
do badania możliwości wykorzystania tego układu jako kompensatora mocy biernej w tzw.
układzie ze zdwajaniem mocy biernej.
Obwód mocy wielopoziomowego przekształtnika matrycowego
Przekształtnik matrycowy jest bezpośrednim przemiennikiem częstotliwości
sterowanym z zastosowaniem modulacji szerokości impulsów. Obwód mocy składa się
z dwóch modułów zawierających po 9 dwukierunkowych łączników tranzystorowych,
9 kondensatorów zwierających, filtru wejściowego oraz wyjściowego obwodu balansującego.
Filtr wejściowy ma za zadanie tłumienie składowych odkształcenia prądu związanych
z wysokoczęstotliwościowym przełączaniem łączników oraz zapewnienie, w przewidzianym
zakresie obciążeń, napięciowego charakteru źródła zasilającego. W związku z tym
w sterowaniu dwukierunkowymi łącznikami należy przewidzieć tzw. czterokrokowy algorytm
przełączania, który zapewni bezprzerwowy przepływ prądu w gałęziach odbiornika
o charakterze indukcyjnym i zabezpieczy przed zwarciami faz źródła zasilającego.
Obwód balansujący jest to obwód rezonansowy dostrojony do częstotliwości
przełączania tranzystorów w łącznikach. Ma on na celu przyspieszenie samoczynnego
korygowania napięć na kondensatorach zwierających. Kondensatory powinny być w trakcie
pracy naładowane do napięć równych połowie odpowiednich napięć zasilających. Przewiduje
się potrzebę kontroli ładowania kondensatorów w obwodzie zamkniętym regulacji.
Rys. 1. Obwód mocy przekształtnika matrycowego
Specyfikacja parametrów obwodu mocy przekształtnika matrycowego:
 moc: 1-2 kW
 fazowe napięcie wejściowe: 230V, 50Hz
 fazowe napięcie wyjściowe: regulowane do 300 V
 zakres regulacji częstotliwości wyjściowej: 0 – 200Hz
Obwód mocy jak na rys.1. Łączniki SAa1 do SCc2 - powinny to być dwa scalone moduły
półprzewodnikowe
mocy,
zawierające
po
9
dwukierunkowych
łączników
półprzewodnikowych. Wymienione moduły mocy są w posiadaniu Zamawiającego i zostaną
dostarczone Wykonawcy.
Kondensatory zwierające C1 – C9, na napięcie przynajmniej 500 V, powinny mieć możliwość
zmiany pojemności w zakresie od 1μF do 10 μF.
Parametry RB LB CB, obwodu balansującego powinny być dobrane tak, by stanowiły obwód
rezonansowy dla częstotliwości nośnej. Powinna być możliwa zmiana parametrów LB CB tego
obwodu. Rezystancja RB ma ograniczać prąd przeładowania kondensatorów do wartości
chwilowej nie przekraczającej 5A.
Trójfazowe obciążenie RoLo o mocy przynajmniej 2 kW: rezystancja regulowana,
indukcyjność Lo około 10 mH
Specyfikacja parametrów układu sterowania przekształtnika matrycowego
Przekształtnik matrycowy powinien dawać sinusoidalne napięcie wyjściowe o regulowanej
częstotliwości, w zakresie od 0 Hz do 200 Hz i regulowanej amplitudzie, w przedziale od 0 V
do 200 V - w liniowym zakresie sterowania oraz do 300 V – przy pracy w zakresie
nadmodulacji. Powinien również umożliwiać regulację przesunięcia fazowego prądu
wejściowego względem napięcia wejściowego w zakresie ±π/2.
Należy przewidzieć możliwość stosowania wielu różnych algorytmów modulacji szerokości
impulsów, oraz wdrożenie przynajmniej dwóch algorytmów, dostarczonych Wykonawcy
przez Zamawiającego.
Należy przewidzieć, że algorytmy sterowania będą zakładały znajomość on-line wartości
chwilowych napięć na kondensatorach zwierających, wartości chwilowych napięć
zasilających oraz kierunku prądów płynących przez poszczególne łączniki.
Zmiana stanu łączników wymaga niezależnego sterowania poszczególnymi tranzystorami
łączników według algorytmu komutacji czterokrokowej, do którego konieczne jest
wyznaczanie on-line kierunku prądu w łącznikach.
Częstotliwość nośna powinna być nie mniejsza niż 5 kHz.
Zabezpieczenia przekształtnika matrycowego
Układ powinien zawierać zabezpieczenia przed przeciążeniami i zwarciami oraz przed
przepięciami sieciowymi i komutacyjnymi.
Pomiary
Stanowisko powinno być wyposażone w komputerowy system pomiarów i rejestracji
(w trybie on-line) z dedykowanym oprogramowaniem, następujących przebiegów napięć i
prądów przekształtnika matrycowego:
- przebiegów prądów i napięć wejściowych,
- przebiegów prądów i napięć wyjściowych,
- przebiegów prądów i napięć łączników,
- przebiegów prądów i napięć kondensatorów zwierających oraz prądów w obwodzie
balansującym
Częstotliwość próbkowania pomiarów powinna umożliwiać identyfikację harmonicznych
badanych przebiegów o częstotliwości co najmniej równej czterokrotnej częstotliwości
nośnej. Dokładność co najmniej 0,1A przy prądach i co najmniej 0,1V przy napięciach.
II.
FILTR WEJŚCIOWY
Filtr wejściowy przekształtnika matrycowego to filtr dolnoprzepustowy, który powinien
zapewnić tłumienie harmonicznych prądu o częstotliwościach wyższych od 0,8 wartości
częstotliwości nośnej.
III.
TRANSFORMATOR PODWYŻSZAJĄCY NAPIĘCIE
Trójfazowy transformator z odczepami po stronie wtórnej podwyższający napięcie wyjściowe
przekształtnika 115V lub 200V do wartości 220V, 230V, 240V, 250V o mocy przynajmniej
2kW
WYMAGANIA WSPÓLNE DLA ZESTAWU APARATURY Z POZYCJI I-III
Dokumentacja w języku polskim powinna w szczególności zawierać;
-Dokumentację techniczną wykonanych podzespołów mocy i układu sterowania
przekształtnika matrycowego
-Opis umożliwiający samodzielne przygotowanie nowego algorytmu sterowania
-Opis formatu umożliwiający odczyt rejestrowanych przebiegów
Uruchomienie
Wykonane stanowisko powinno być dostarczone i uruchomione w Laboratorium
Energoelektroniki i Elektroenergetyki w Politechnice Rzeszowskiej.
Gwarancja
Wszystkie elementy i całość stanowiska powinny być objęte przynajmniej 12 miesięczną
gwarancją i serwisem.
Zadanie częściowe nr 3 Zasilacz mocy napięciowy UIS-400
Zintegrowany Zasilacz Napięciowy
Zasilacz powinien być wyposażony w szeregowy, izolowany interfejs komunikacyjny i
obsługiwany przez komputer PC lub inne urządzenie kontrolne. Kilka zasilaczy odpowiednio
zsynchronizowanych i sterowanych powinno stanowić system wielofazowy. Protokół
komunikacyjny powinien zapewniać sterowanie i kontrolę prądów wyjściowych oraz odczyt
sygnałów stanów pracy i awaryjnych.
Zintegrowany Zasilacz Napięciowy powinien być wykonany w formie kasety
przeznaczonej do instalacji w szafie o standardzie 19”.
Technologia wykonania stopnia mocy
Zakres napięcia wyjściowego
Moc wyjściowa przy obciążeniu liniowym
Typowa stabilność napięcia wyjściowego
PWM z korekcją DSP
30 ÷ 350 V
400 VA
400 VA
<< 0.005% (czas całkowania 150
s)
Zniekształcenia harmoniczne (THD)
< 0.3%
Sprawność energetyczna wyjściowego stopnia
mocy
> 85%
Częstotliwość podstawowych komponentów
Kąt fazowy
Harmoniczne
Sterowanie
45 Hz ÷ 65 Hz
0° ÷ 360°
programowane przez użytkownika
RS422/RS232, izolowane
Oprogramowanie sterujące
Zadanie częściowe nr 4
Zasilacz mocy prądowy CIS-400
Zasilacz powinien być wyposażony w szeregowy, izolowany interfejs komunikacyjny i
być obsługiwany przez komputer PC lub inne urządzenie kontrolne. Kilka zasilaczy
odpowiednio zsynchronizowanych i sterowanych powinno stanowić system wielofazowy.
Protokół komunikacyjny powinien zapewniać sterowanie i kontrolę prądów wyjściowych oraz
odczyt sygnałów stanów pracy i awaryjnych.
Zintegrowany Zasilacz Prądowy
powinien być wykonany w formie kasety
przeznaczonej do instalacji w szafie o standardzie 19”.
Technologia wykonania stopnia mocy
Zakres prądu wyjściowego
Moc wyjściowa przy obciążeniu liniowym
Typowa stabilność prądu wyjściowego
PWM z korekcją DSP
1mA ÷ 120 A
600 VA
<< 0.005% (czas całkowania 150
s)
Zniekształcenia harmoniczne (THD)
< 0.3%
Sprawność energetyczna wyjściowego stopnia
mocy
> 85%
Częstotliwość podstawowych komponentów
45 Hz ÷ 65 Hz
Kąt fazowy
0° ÷ 360°
programowane przez użytkownika
Harmoniczne
Sterowanie
RS422/RS232, izolowane
Oprogramowanie Sterujące.
Zadanie częściowe nr 5
Dostawa urządzeń zewnętrznych (silniki indukcyjne)
1. Silnik indukcyjny wysokoobrotowy 3-fazowy - 1szt
. Wymagane parametry silnika:
- Moc-0.7kW,
- Napięcie znamionowe 3x 400 V
- prędkość obrotowa 24 000 obr/min.
2. Silnik indukcyjny wysokoobrotowy 3-fazowy - 1szt
Wymagane parametry silnika:
- Moc-0.7kW,
- Napięcie znamionowe 3x 400 V
- prędkość obrotowa 36 000 obr/min.
Zadanie częściowe nr 6
Zasilacze laboratoryjne
Lp. Przedmiot
zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1.
Programowalny zasilacz laboratoryjny
Zasilacz
laboratoryjny
-
Maksymalna moc wyjściowa 384 W,
wstępna stabilizacja i przetwornica
d.c. / d.c. zapewniająca mały pobór
Ilość w
szt./ kpl.
1 szt.
2.
Zasilacz
laboratoryjny
mocy
- Po cztery cyfrowe wyświetlacze,
oddzielnie napięcia i prądu
- Rozdzielczość wyświetlania: 10
mV/1 mA
- Liniowy stabilizator w sekcji
sieciowej o małych tętnieniach
szczątkowych
- Tryb śledzenia (tracking) dla
wszystkich stopni wyjściowych
- Regulowane ograniczenie prądowe i
elektroniczny bezpiecznik w każdym
stopniu wyjściowym
- Zaciski stabilizacji napięcia
bezpośrednio na obciążeniu
(SENSE) dla wszystkich stopni
wyjściowych
- Wentylator sterowany czujnikiem
temperatury
- Zakres ustawania napięcia: 0-32 V
d.c.
- Rozdzielczość: 10 mV, długość
wyświetlacza: 4 cyfry
- Dokładność ustawiania: ±5 cyfr
- Tętnienia i szumy: < 1 mVskut. stabilizacja napięcia
- Ustawienie prądu: 5 mA - 3 A
- Rozdzielczość: 1 mA, długość
wyświetlacza: 4 cyfry
- Dokładność ustawiania: ±8 cyfr
- Tętnienia i szumy: < 1 mVskut. /100
μA - stabilizacja prądu
- Osiem wyświetlaczy długości 4
cyfry wyświetlanie napięcia i prądu
- przewody pomiarowe w izolacji
silikonowej
Zasilacz arbitralny
-
zasilacze składowe: 2 x 0-30 V/0–2
A 5 V/0–2 A
Rozdzielczość wyświetlania: 10
mV/1 mA
Zasilacz przebiegów arbitralnych
[1024 punktów, 12 bitów]
Tryb śledzenia (tracking) dla stopni
wyjściowych 30 V
Zewnętrzna modulacja wszystkich
napięć wyjściowych
Elektroniczne obciążenie w zakresie
do 60 W na kanał [maks. 2 A]
1 szt.
Zaciski stabilizacji napięcia
bezpośrednio na obciążeniu
(SENSE) dla wszystkich stopni
wyjściowych
- Tryb multimetru dla wszystkich
regulowanych stopni wyjściowych
- Interfejs RS-232C,
- interfejs USB
- przewody pomiarowe w izolacji
silikonowej
Laboratoryjny Zasilacz Liniowy
1 szt.
Programowane 3 kanały wyjściowe
(kanał 3. z funkcją automatycznego
doboru parametrów wyjściowych)
- Niski poziom tętnień i szumów
- Funkcja timera i pamięć do 100
ustawień
- Tryb pracy równoległej i szeregowej
wyjść
- Cyfrowe pokrętło nastawcze i
klawiatura numeryczna ułatwiające
obsługę zasilacza
- Funkcja blokady przycisków płyty
czołowej
- Zabezpieczenie przed przepięciem
(OVP) i przetężeniem (OCP)
- Interfejsy RS232 i USB w
standardzie
- Programowane 3 kanały wyjściowe
(kanał 3. z funkcją automatycznego
doboru parametrów wyjściowych)
- Niski poziom tętnień i szumów
- Funkcja timera i pamięć do 100
ustawień
- Tryb pracy równoległej i szeregowej
wyjść
- Cyfrowe pokrętło nastawcze i
klawiatura numeryczna ułatwiające
obsługę zasilacza
- Funkcja blokady przycisków płyty
czołowej
- Zabezpieczenie przed przepięciem
(OVP) i przetężeniem (OCP)
- Interfejsy RS232 i USB w
standardzie
Zasilacz stabilizowany podwójny
4 szt.
-
3.
4.
Zasilacz
laboratoryjny
Zasilacz
laboratoryjny
-
-
Napięcie wyjściowe 2 x (0-30V)
Prąd wyjściowy 2 x (0-5A)
-
5.
6.
7.
Zasilacz
laboratoryjny
Zasilacz
laboratoryjny
Programowane
obciążenie DC
1 x (5V, 3A)
Wyświetlacz 4 x LED
Tętnienia i szumy 0,5mVrms
Zabezpieczenie przed przeciążeniem,
odwrotną polaryzacją,
przeciwzwarciowe
- Praca szeregowa, równoległa,
tracking
- Włączenie/wyłączenie wyjścia
- Nastawianie ograniczenia prądowego
przy odłączonym wyjściu gwarancja:
1 rok od daty zakupu + odpłatny
serwis pogwarancyjny
Zasilacz laboratoryjny
4 szt
Napięcie wyjściowe 0÷50 V
Prąd wyjściowy 0÷3 A
Stabilizacja napięcia i prądu
Tętnienia 1mV rms (wart. skut.)
Jednoczesny odczyt napięcia i prądu
każdego z wyjść
- Wyświetlacz 2 x LED
Zasilacz laboratoryjny
4 szt
Napięcie wyjściowe 0÷50 V
Prąd wyjściowy 0÷ A
Stabilizacja napięcia i prądu
Tętnienia 1mV rms (war5. skut.)
Jednoczesny odczyt napięcia i prądu
każdego z wyjść
- Wyświetlacz 2 x LED
Programowane obciążenie DC
1 szt
-
-
-
-
-
Napięcie pracy: 3V ~ 60V
Prąd wyjściowy: 6mA ~ 60A
Moc wyjściowa: 1W ~ 300W
Łatwa obsługa dzięki klawiszom
wyboru UP/DOWN
Wysoka rozdzielczość: 20mV,
0,2mA, 0,33mW
Zabezpieczenie przepięciowe,
nadprądowe i nadmocowe
Pamięć do 100 ustawień przyrządu
Tryby pracy: stałe napięcie (CV),
stały prąd (CC), stała rezystancja
(CR)
Generator impulsowy Częstotliwość:
1Hz ~ 1kHz; wypełnienie imp.: 10%
~ 90%
Automatyczny test przyrządu i
-
programowa kalibracja
Zgodność z normami
bezpieczeństwa UL, CSA i IEC
Zadanie częściowe nr 7
Programowalny falownik wektorowy
Zestaw programowalnego falownika wektorowego z możliwością zwrotu energii do sieci
zasilającej
W skład zestawu wchodzi:
1. Programowalny falownik wektorowy o parametrach: napięcie zasilające Uzaś=3xAC
380-500V, moc silnika PN=5.5 kW, częstotliwość sieci zasilającej 50/60 Hz,
znamionowy prąd sieci AC INin=11.3 A (w temperaturze 50°C) i napięciu zasilającym
Uzaś=3xAC 400 V, prąd sieci AC INin=14.1 A przy obciążeniu równym 125% i
napięciu zasilającym Uzaś=3xAC 400 V, Moc pozorna SN=8.7 kVA przy napięciu
zasilającym Uzaś=3xAC 400 V-500V oraz fPWM=4kHz, maksymalna częstotliwość
wyjściowa fmax=600 Hz, znamionowy prąd wyjściowy AC INout=12.5 A (w
temperaturze 50°C) i napięciu zasilającym Uzaś=3xAC 400 V, ciągły prąd wyjściowy
AC ID=15.6 A i napięciu zasilającym Uzaś=3xAC 400 V oraz fPWM=4kHz, ciągły prąd
wyjściowy AC ID=12.5 A i napięciu zasilającym Uzaś=3xAC 400 V oraz fPWM=8kHz,
maksymalna wartość prądu dla pracy silnikowej i hamowania Imax=150% IN ,
wewnętrzne ograniczenie prądowe Imax=0÷150%, napięcie wyjściowe UA=max Uzaś,
częstotliwość PWM - wybierana z wartości 4/8/12/16 kHz, zakres regulacji prędkości
obrotowej nA=-6000…0…6000 rpm z dokładnością 0.2 rpm, straty znamionowe
P=220W przy SN, wbudowany filtr liniowy dla klasy wartości granicznej A, wartość
domyślna fPWM=4 kHz , minimalna wartość rezystora hamującego Rh=47 Ω
pozwalającego realizować pracę 4Q, 8 wejść cyfrowych, 6 wyjść cyfrowych,
programowalne wejścia/wyjścia, 7-segmentowy wyświetlacz do sygnalizacji stanów
awaryjnych i wprowadzania danych, separowane 24V wejściowe napięcie zasilające,
dostępne tryby pracy: VFC i CFC dla pracy asynchronicznej maszyny indukcyjnej,
klawiatura z dostępnymi językami: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim,
czeskim i polskim do ręcznej konfiguracji falownika,
obsługa enkoderów
(absolutnych i inkrementalnych) z dodatkową możliwością podłączenia enkoderów o
napięciu zasilającym 5V, układ adaptera USB 2.0 na RS-485, waga -6.6 kg, wymiary:
105mm x 335mm x 294mm.
2. Moduł do zwrotu energii do sieci zasilającej o parametrach: napięcie zasilające
Uzaś=3xAC 380-500V, moc znamionowa modułu PN=15 kW, częstotliwość sieci
zasilającej 50/60 Hz, znamionowy prąd sieci AC IN=29 A i napięciu zasilającym
Uzaś=3xAC 400 V, wyjściowa moc pozorna modułu SN=25 KVA przy napięciu
zasilającym Uzaś=3xAC 400 V -500V, napięcie w obwodzie pośredniczącym
Udc=560V-780V, znamionowy prąd w obwodzie pośredniczącym IDCN=35A,
maksymalny prąd w obwodzie pośredniczącym IDCmax=55A, maksymalne straty
Pmax=220W przy mocy znamionowej PN, waga – 16 kg, wymiary – 200mm x 465mm
x 221mm.
3. Dławik liniowy o parametrach: prąd znamionowy IN=45A, indukcyjność L=0.1mH.
4. Gwarancja 12 miesięcy, dostawa zestawu w cenie zakupu.
Zadanie częściowe nr 8
Agregat prądotwórczy
Agregat prądotwórczy jednofazowy – specyfikacja techniczna
Nazwa
liczba faz
moc maksymalna AC
moc znamionowa
Prąd maksymalny AC
Prądnica
Gniazda:
Regulator obrotów i zużycia
system rozruchu
pojemność zbiornika paliwa
(benzyna)
Maksymalne zużycie paliwa
system regulacji napięcia
ciśnienie akustyczne z
odległości 1 m
poziom hałasu z odległości 7m
stopień zabezpieczenia
prądnicy
silnik spalinowy
moc max. silnika
wymiary (dł. x wys. x szer.)
masa sucha
wyposażenie standardowe
Dane
1.0
3.0 kVA
2,8 kVA
12,2 A
wielopolowa, zintegrowana z
kołem zamachowym silnika,
autosynchronizacja
AC: 2 x 230V, 50Hz
DC: 1 x 12V – 12 A
ELEKTRONICZNY
elektryczny
13.0 l
1,8 l/h
elektroniczna (INVERTER)
91.0 dB(A)
58 dB(A)
IP 23
czterosuwowy benzynowy
5.5 KM
655 x 570 x 480 mm
61.0 kg
zabezpieczenie olejowe silnika,
zabezpieczenie magnetotermiczne, kontrolki pracy,
przeciążenia,
oleju, kółka i uchwyty
transportowe
Zadanie częściowe nr 9
Urządzenia zewnętrzne (silnik prądu stałego z magnesami trwałymi BLDC)
Urządzenia zewnętrzne (silniki prądu stałego z magnesami trwałymi BLDC);
1. silnik BLDC - 1 szt
Wymagane parametry silnika:
- Moc-0.19kW,
- Napięcie znamionowe 3x 2300 V
- prędkość obrotowa 6 500 obr/min.
Zadanie częściowe nr 10
Urządzenia zewnętrzne (silnik reluktancyjny)
urządzenia zewnętrzne (silnik reluktancyjny SRM);
1. Silnik reluktancyjny- 1 szt
Wymagane parametry silnika:
- Moc-0.75kW,
- Napięcie znamionowe 3x 400 V
- prędkość obrotowa 3 000 obr/min.
Download