Przyczyny zachowań przestępczych oraz zjawisk patologicznych

advertisement
1
Szkoła Policji w Katowicach
SłuŜba Prewencyjna
Przyczyny zachowań przestępczych
oraz zjawisk patologicznych
w świetle teorii socjologicznych
Opracowanie:
kom. mgr Zbigniew Ziomka
ŁA PO
O
C JI
LI
S ZK
Zakład SłuŜby Prewencyjnej
Wydawnictwo
Szkoły Policji w Katowicach
2008
2
 Wszelkie prawa zastrzeŜone – Szkoła Policji w Katowicach 2008
KsiąŜki nie wolno reprodukować (adaptować) ani w całości, ani w części, niezaleŜnie od
zastosowanej techniki (druk, fotografia, komputer, kserograf, fonografia itd.), bez
pisemnej zgody Wydawcy.
Druk i oprawa: Szkoła Policji w Katowicach
3
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
5
Rozdział I
Przestępczość, rys historyczny, podstawowe pojęcia
7
1.1. Rys historyczny przestępczości i przestępstwa
7
1.2. Społeczna geneza przestępstwa i przestępczości w świetle róŜnych
dyscyplin naukowych
9
1.3. Wybrane pojęcia i źródła informacji o przestępstwie i przestępczości
12
Rozdział II
Przyczyny zachowań przestępczych oraz zjawisk patologicznych
w ujęciu teorii socjologicznych
18
2.1. Podstawowe pojęcia
18
2.2.Teoria anomii Roberta Mertona
20
2.3. Teoria zróŜnicowanych powiązań Edwina H. Sutherlanda
22
2.4. Teoria kontroli społecznej Travisa Hirschiego
24
2.5. Teoria dryfu Davisa Matzy
25
2.6. Koncepcja kultury warstw niŜszych Waltera Millera
26
Bibliografia
29
4
5
WPROWADZENIE
Od 1989 roku w Polsce rozpoczęły się istotne zmiany społeczno-ustrojowe oraz
gospodarcze. Zmiany te oprócz rozwoju wolności i demokracji przyczyniły się do
powstania nowych, dotychczas nieznanych lub występujących bardzo sporadycznie
negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawisk patologicznych. Nasileniu uległy
równieŜ negatywne zjawiska społeczne, występujące dotychczas, choć w znacznie
mniejszej skali. Są to między innymi alkoholizm, prostytucja, bezrobocie,
bezdomność, narkomania, czy teŜ przestępczość.
Policja ustawowo zobowiązana do rozpoznawania, ujawniania i ścigania
sprawców nie zawsze moŜe w sposób właściwy ocenić skalę przestępczości.
Na podstawie statystyk policyjnych moŜna mówić jedynie o tak zwanej przestępczości
stwierdzonej. Problemem staje się określenie rzeczywistej skali zjawiska, poniewaŜ
wiele spraw nigdy nie wychodzi na jaw, pozostając w zaciszach domostw, rodzin oraz
róŜnych grup społecznych. Znaczna część kategorii przestępstw ma swoje podłoŜe
w lokalnych społecznościach, o których Policja niewiele wie. Przestępczość rodzi się
poza zasięgiem Policji, która ma jedynie styczność z jej skutkami.
Nieznajomość wśród policjantów przyczyn zachowań patologicznych w tym
przestępczych, a co za tym idzie moŜliwości podjęcia odpowiednich i skutecznych
działań zapobiegających, spowodował gwałtowny wzrost przestępczości oraz innych
negatywnych zjawisk społecznych. Wpływa to nie tylko na stan bezpieczeństwa lecz
takŜe na znaczne obniŜenie się poziomu poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie
polskim.
Niniejsze opracowanie będące próbą wyjaśnienia przyczyn powstawania
przestępczości oraz mechanizmów powodujących to, Ŝe niektórzy ludzie naruszając
normy prawne wchodzą na drogę przestępstwa, moŜe być wykorzystane przez
policjantów odbywających szkolenie zawodowe podstawowe jak teŜ policjantów
kursów i szkoleń doskonalących.
6
7
ROZDZIAŁ I
PRZESTĘPCZOŚĆ, RYS HISTORYCZNY, PODSTAWOWE POJĘCIA
1.1.
Rys historyczny przestępczości i przestępstwa
Przestępczość towarzyszyła człowiekowi od dawien dawna. Pierwsze wzmianki
na jej temat moŜemy spotkać juŜ w mitologii greckiej. UwaŜano wówczas, Ŝe
wszystkie wypadki losowe określane są przez bogów. Pierwsze kryminologiczne
poglądy
między
innymi
Homera,
Platona
czy
Arystotelesa
wskazują,
Ŝe
w ówczesnych czasach zbrodnię pojmowano jako „chorobę duszy”, na którą
lekarstwem miał być przemyślany system kar. W staroŜytności zrodziły się teŜ
przednaukowe przesłanki socjologiczne, w myśl których zło moralne lub wykolejenie
społeczne miało swe źródło w niewiedzy i cięŜkich warunkach.
W średniowieczu poglądy i opinie przesycone były wpływem kościoła,
a podstawowym rodzajem kary była śmierć. Przestępca w owym czasie przedstawiany
był jako wysłannik diabła na ziemi, a prawodawcy ustalali takie formy uśmiercania,
które satysfakcjonowały władze. Ówczesne prawodawstwo nakazywało tępić
bezrobotnych, włóczęgów i Ŝebraków. Najdawniejsze źródła myślicieli staroŜytnej
Grecji, Rzymu czy teŜ Średniowiecza, wskazują na wspólne cechy dawnych poglądów
dotyczących czynów przestępczych.
Jedną ze wspólnych cech było powszechne odwoływanie się do autorytetów
boskich i wolnej woli człowieka, w związku z czym czyn przestępczy postrzegany był
jako naruszenie przykazań religijnych i praw stanowionych przez państwo, z wolnej
a występnej woli człowieka.
Drugą wspólną cechą staroŜytnych i średniowiecznych poglądów, było
rozróŜnianie zachowań ludzi według ich przynaleŜności klasowej. Przykładem tego
jest rok 1494 kiedy to dwóch mnichów z Nurembergu opisało typy czarownic i dało
ich charakterystyki. W swej rozprawie mnisi szczegółowo przedstawili techniki
i procedury przesłuchań, tortur i egzekucji1.
1
K. Czekaj, Społeczna konstrukcja przestępstwa i przestępczości, (w:) Labirynty współczesnego społeczeństwa,
Katowice 1998, s. 129.
8
W okresie Odrodzenia i Oświecenia w związku z rozwojem nauk społecznych
i przyrodniczych, a takŜe rozwojem stosunków społeczno-gospodarczych pojawiły się
liczne próby uzasadnienia czynników wpływających na zachowania się ludzi. Jednym
z bardziej zasłuŜonych w tej dziedzinie był Cesare Beccaria, który w swym dziele
O przestępstwach i karach zdecydowanie wystąpił przeciwko karom, głosząc
jednocześnie zasadę zwalczania przyczyn przestępczości. Podkreślał w nim, Ŝe kary
nie powinny być aktem odwetu, lecz ich zadaniem powinna być „naprawa”
przestępcy.
Cesare Lombroso uwaŜany jest przez wielu autorów za „ojca kryminologii”,
poniewaŜ głosił teorie łączące zachowanie przestępcze z fizjonomicznymi cechami
przestępców. Były to najwcześniejsze, systematyczne próby wyjaśnienia przestępstwa
w kategoriach innych, niŜ tylko moralne czy społeczne2.
Według niego „typ przestępczy” jednostki określić moŜna było na podstawie
istnienia
sześciu
cech
anormalnych
w
budowie
ciała
(zwłaszcza
głowy).
NajwaŜniejszym czynnikiem uruchamiającym skłonności przestępcze według C.
Lombroso była wrodzona, niezaleŜna od woli natura. Czynnikami drugorzędnymi
były: rasa, klimat, pochodzenie, alkoholizm czy teŜ gwałtowna dąŜność do bogactw.
WyróŜnił 4 typy przestępców:
-
przestępcy z urodzenia,
-
przestępcy nałogowi,
-
przestępcy z namiętności,
-
przestępcy przypadkowi.
Konflikty zbrojne (w szczególności druga wojna światowa) pokazały, jak
wyraźny jest ich wpływ na przestępczość. W okresach wojen oraz bezpośrednio po ich
zakończeniu następują zjawiska nasilania się przestępczości, wzrostu agresji wobec
osób i wartości chronionych, a takŜe zjawiska lekcewaŜenia i braku poszanowania
norm moralnych i prawnych3.
2
3
TamŜe, s.129.
B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2000, s. 8.
9
Po
drugiej
wojnie
światowej nie
tylko
nastąpił gwałtowny wzrost
przestępczości, lecz zaczęła ona przybierać coraz bardziej skomplikowane formy,
dlatego walka z nią w szczególności poprzez zapobieganie, stała się jednym
z podstawowych zadań państwa, poszczególnych społeczeństw oraz instytucji
i organizacji społecznych odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w
państwie,
regionie czy mieście.
Zmiany społeczno-ekonomiczne rozpoczęte w Polsce w 1989 roku przyczyniły
się do rozwoju negatywnych zjawisk społecznych, co spowodowało gwałtowny wzrost
przestępczości oraz pogorszenie się stanu bezpieczeństwa. Sytuacja taka wpłynęła
zarazem na znaczne obniŜenie poziomu poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie
polskim.
Okres transformacji to takŜe wyzwanie dla badaczy rzeczywistości społecznej,
w tym takŜe zjawisk przestępczości i patologii społecznej. Jest to okres, kiedy nauka
moŜe i powinna włączyć się w nurt zwalczania i przeciwdziałania przestępczości
w Polsce4.
1.2.
Społeczna geneza przestępstwa i przestępczości w świetle róŜnych
dyscyplin naukowych
Naukami, które zajmują się badaniem związku między przestępstwem
i przestępczością a społeczeństwem i zachodzącymi w nim procesami, są w obecnym
czasie między innymi:
Kryminologia - nauka o przestępczości jako zjawisku społecznym, której definicję
zaproponował Brunon Hołyst.
Według niego „kryminologia jest nauką o przestępstwie i przestępcy,
o objawach i przyczynach przestępczości i innych związanych z nią zjawiskach
4
K. Czekaj, Społeczna konstrukcja przestępstwa i przestępczości, (w:) op.cit., s. 161.
10
patologii społecznej oraz o ich zapobieganiu, a takŜe o funkcjonowaniu systemu
sprawiedliwości karnej5.
Kryminologia
wykorzystuje
do
swoich
celów
metody
badawcze
wypracowywane przez inne nauki i wskazuje na to, Ŝe czynnikami kryminogennymi są
wszelkie świadome zachowania się człowieka, związane z zespołami elementów
determinujących te zachowania. Czynnikami tymi są:
-
Czynniki somatyczne;
-
Czynniki środowiskowe;
-
Czynniki sytuacyjne;
-
Czynniki psychiczne.
Brunon Hołyst nazywa je czynnikami endogennymi czyli tkwiącymi w samym
człowieku, oraz egzogennymi tkwiącymi w środowisku zewnętrznym jednostki.
Czynniki zewnętrzne mające wpływ na zachowania przestępcze, są przedmiotem
badań wielu współczesnych autorytetów, z których większość źródeł przestępstwa
i przestępczości poszukuje w społeczeństwie.
Kryminalistyka – nauka o technice i taktyce popełniania i wykrywania przestępstw,
wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw poprzez zabezpieczenie materiału
dowodowego dla wymiaru sprawiedliwości, oraz zapobiegania ich popełnianiu.
Najczęściej stosowana i wykorzystywana jest w praktycznej działalności organów
ścigania do realizowania czynności operacyjno-śledczych.
Wiktymologia kryminalna – zajmująca się rolą i udziałem ofiary w genezie
przestępstwa, której głównym celem i zadaniem jest budowa świadomości społecznej
w zakresie moŜliwych do wystąpienia zagroŜeń, a takŜe umiejętności ich unikania
i obrony przed tymi zagroŜeniami.
Socjologia – nauka o społeczeństwie, wyjaśniająca i opisująca zjawiska i procesy
zachodzące w zbiorowościach ludzkich.
5
B. Hołyst, op.cit., s. 28.
11
Wyjaśnia przyczyny zachowań naruszających istotne normy społeczne i negatywnie
ocenianych przez społeczność przy pomocy róŜnych teorii zachowań dewiacyjnych.
Wskazuje na czynniki, procesy i środki pozwalające na dostosowanie się jednostek
i grup do Ŝycia społecznego. Wyjaśnia, jak mechanizmy kontroli społecznej sprawiają,
Ŝe ludzie zachowują się zgodnie z ustalonymi normami, w sposób oczekiwany
i aprobowany przez społeczeństwo.
Polityka społeczna – nauka, której zasadniczym nurtem są kwestie społeczne
definiowane jako zaistnienie problemu nękającego duŜe grupy ludności, zagraŜającego
szerszym zbiorowościom i powodującego deformacje w całym rozwoju społecznym6.
Czynnikami warunkującymi patologię Ŝycia codziennego na poziomie mikro –
i makrostukturalnym są między innymi ubóstwo, bezrobocie czy teŜ bezdomność.
Czynniki te powiązane z kryminogennymi trybami Ŝycia takimi, jak alkoholizm,
narkomania, prostytucja czy teŜ tak zwane „pasoŜytnictwo społeczne” sprzyjają
postawom nonkonformistycznym.
Psychologia – nauka badająca prawidłowości przebiegu procesów psychicznych
człowieka oraz ich związku z motywami i pobudkami podejmowania i realizacji
zamiarów
przestępczych.
Jest
pomocna
przy
ustalaniu
motywacji
czynu
przestępczego.
Pedagogika – nauka mająca związek z rolą wychowania i socjalizacji w procesie
przygotowania do Ŝycia w społeczeństwie.
Badając postawy i cele wychowania – w tym moralnego, czyli środowiskowe
uwarunkowania edukacji i rozwoju człowieka, wskazuje na wpływ środowiska na
zachowanie, w tym zachowanie przestępcze.
Oprócz wyŜej wymienionych, w walce z przestępczością znajdują zastosowanie
osiągnięcia innych nauk jak choćby demografii, statystyki, ekonomii czy teŜ
medycyny. Spośród wielu dyscyplin naukowych wyodrębniły się szczegółowe,
6
M. Mitręga, Przedmiot i zakres polityki społecznej, (w:) Polityka społeczna, Katowice 1998, s. 7.
12
węŜsze, wyspecjalizowane działy, dokonujące pomiarów, badające przyczyny,
i poŜądane kierunki działania jak choćby socjologia dewiacji.
1.3.
Wybrane pojęcia i źródła informacji o przestępstwie i przestępczości
Przed rozpoczęciem omawiania zjawiska przestępczości naleŜy przytoczyć
i omówić pojęcie przestępstwa. W potocznym rozumieniu przestępstwem nazywać
będziemy złamanie normy prawnej.
Według encyklopedii popularnej PWN przestępstwo jest to: „zawinione
zachowanie się człowieka, zabronione przez ustawę pod groźbą kary jako społecznie
niebezpieczne”7.
Z art. 1 Ustawy Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz.U.1997, Nr 88,
poz. 553 z późn. zm.) wynika, Ŝe przestępstwem nazywać będziemy popełnienie czynu
zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia8.
Z przytoczonych wyŜej definicji wynika, Ŝe aby sytuacja uznana została za
przestępstwo muszą być spełnione określone kryteria, następująco wyjaśniane przez
znawców przedmiotu.
1. Przez czyn rozumiemy zewnętrzne zachowanie się człowieka (podmiotu), zaleŜne
od jego woli, polegające na działaniu lub zaniechaniu działania.
Działanie będzie więc złamaniem norm zakazowych, natomiast zaniechanie
działania złamaniem norm nakazowych.
2. Wina w zachowaniu się człowieka (podmiotu), określa jego psychiczny stosunek
do naruszania norm.
W przypadku przestępstwa w grę wchodzi zarówno wina umyślna, gdy jednostka
świadomie popełnia czyn zabroniony, jak teŜ nieumyślność występująca w formie
świadomej i nieświadomej.
3. Czyn człowieka jest przestępstwem wtedy, gdy doprowadza do złamania normy,
której naruszenie obwarowane jest sankcjami określonymi w ustawie. Jeśli
7
8
Encyklopedia popularna, PWN, Warszawa 1982, s. 636.
Kodeks Karny, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006.
13
naruszenie normy nie ma usankcjonowań ustawowych sytuacja taka z prawnego
punktu widzenia nie będzie przestępstwem.
4. Bezprawność czynu oznacza, Ŝe musi być on niezgodny z obowiązującymi
przepisami prawa. Nie oznacza to wyłącznie sprzeczności z przepisami prawa
karnego. Całościowa analiza stanu faktycznego w zestawieniu z całym systemem
prawa moŜe dopiero dać ostateczną ocenę, czy określony czyn jest bezprawny.
5. Społeczna szkodliwość czynu w stopniu wyŜszym niŜ znikomy jest terminem
umownym, obejmującym zarówno rodzaj i charakter naruszonego dobra,
okoliczności popełnienia czynu, jak teŜ motywacje zachowania się jednostki.
Ogólnie rzecz biorąc czyn wtedy jest przestępstwem, gdy godzi w porządek
stosunków społecznych.
PowyŜsze
omówienie
terminu
przestępstwa
dotyczy,
jak
wcześniej
wspomniano, naruszenia kodeksów prawnych, czyli norm sformalizowanych,
regulujących zachowania jednostek, działalność instytucji oraz ustalających zasady
funkcjonowania społeczeństwa.
Krzysztof Czekaj cytując wielu autorów dokonał podziału norm społecznych
z socjologicznego punktu widzenia na:
1. Normy moralne w obronie naszego biologizmu (np. nie zabijaj), normy moralne
w obronie godności, niezaleŜności i prywatności, normy moralne słuŜące potrzebie
zaufania (np. nie kłam, nie kradnij), normy moralne strzegące sprawiedliwości,
normy moralne wobec konfliktów społecznych;
2. Normy obyczajowe czyli umowne sposoby postępowania, które nie są
definiowane jako podstawowe dla przetrwania jednostki jak i społeczeństwa;
3. Normy nakazowe określające jak ludzie powinni oraz nie powinni zachowywać
się w określonej sytuacji społecznej;
4. Normy zwyczajowe jako najrozleglejsze spośród wszystkich wymienionych
kategorii, dające najwięcej moŜliwości wyboru społecznie akceptowanych form
zachowań9.
9
K. Czekaj, Od wartości i norm społecznych do kontrkultury, (w:) op.cit., s. 24-25.
14
Zatem prawo lub prawa, w myśl których złamanie normy jest przestępstwem są to
zbiory norm społecznych, które uległy instytucjonalizacji poprzez system sankcji,
przestrzeganie których zabezpieczone jest środkami przymusu państwowego.
WaŜnym pojęciem nierozerwalnie związanym z normami, w tym takŜe
z przestępstwem jest pojęcie sankcji. Sankcje w języku potocznym rozumiane są jako
kary. Z socjologicznego punktu widzenia jest to pojęcie bardziej złoŜone, oznaczające
reakcję grupy, otoczenia wobec zachowań jednostek.
Według Jana Szczepańskiego sankcje „są to reakcje grupy na zachowania się
członków w sytuacjach społecznie waŜnych”10. Skoro sankcje są reakcją na
zachowania się, nie mogą odnosić się jedynie do potocznego ich rozumienia jako
systemu kar. W sytuacjach, gdy zachowania członków grupy są konformistyczne,
będziemy mieć do czynienia z nagrodami, pochwałami itp. czyli z sankcjami
pozytywnymi.
Dlatego sankcje moŜemy podzielić na:
- sankcje pozytywne (nagrody);
- sankcje negatywne (kary).
Oba systemy sankcji moŜna jeszcze zróŜnicować, dzieląc je na formalne i nieformalne.
Sankcją o charakterze formalnym moŜe być oficjalna pochwała włączona do akt
osobowych (pozytywna), lub nagana (negatywna).
Sankcje o charakterze nieformalnym mogą przybierać bardzo róŜnorodny charakter,
choćby uśmiech, czy ustna pochwała (pozytywne), oraz lekcewaŜenie, pogarda
(negatywne).
Po krótkim omówieniu pojęć przestępstwa, norm i sankcji pora omówić pojęcie
przestępczości, oraz podstawowe źródła informacji o tym negatywnym zjawisku
społecznym.
10
TamŜe, s. 30.
15
Brunon Hołyst przez przestępczość rozumie „zbór czynów zabronionych
przez ustawę pod groźbą kary, które to czyny popełnione zostały na obszarze
danej jednostki terytorialnej w danym czasie”11.
Podstawowymi źródłami danych o rozmiarach przestępczości są statystyki jako
systemy sprawozdawczości.
1.
Statystyka policyjna – to systemy KSIP oraz TEMIDA, które pokazują nam jaki
jest rozmiar przestępczości ujawnionej i stwierdzonej. Inaczej mówiąc oznacza
ona ogół czynów (przestępstw), o których informację uzyskały organy ścigania,
na jej podstawie wszczęły postępowanie przygotowawcze oraz potwierdziły
popełnienie przestępstwa w toku prowadzonych dochodzeń lub śledztw. Celem
systemu policyjnej informacji kryminalnej jest między innymi obserwacja
zjawiska przestępczości i środowisk przestępczych oraz dostarczanie róŜnych
danych niezbędnych w zapobieganiu, planowaniu czy teŜ podejmowaniu decyzji.
2.
Statystyka prokuratorska – to sprawozdawczość z działalności prokuratury
z zakresu ewidencji spraw oraz czynności procesowych.
3.
Statystyka sądowa pokazuje nam jaki jest rozmiar przestępczości osądzonej co
znaczy,
Ŝe
popełnienie
przestępstwa
zostało
potwierdzone
w
wyniku
postępowania sądowego.
4.
Statystyka więzienna informuje nas o liczbie osób tymczasowo aresztowanych,
odbywających karę pozbawienia wolności oraz o innych danych dotyczących
funkcjonowania i działalności więziennictwa.
Wszystkie wymienione wyŜej statystyki nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistych
rozmiarów przestępczości, bowiem przestępstwa rzeczywiście dokonane określa się
mianem
„czarnej
liczby”.
Społeczeństwo
na
co
dzień
informowane
jest
o przestępczości tzw. „pospolitej” skierowanej przeciwko osobie (Ŝyciu i zdrowiu) lub
mieniu (własności). Są to informacje niepełne, poniewaŜ znaczna część czynów
będących przestępstwami nigdy nie wychodzi na „światło dzienne”.
11
B. Hołyst, op. cit., s. 51.
16
Z socjologicznego punktu widzenia właściwym do oceny skali zagroŜeń, oraz
stanu bezpieczeństwa winno być społeczeństwo, poprzez poziom poczucia
bezpieczeństwa w kraju, mieście czy teŜ dzielnicy.
Przemiany społeczno-ustrojowe zainicjowane w Polsce w 1989 roku
spowodowały gwałtowny wzrost przestępczości, co przyczyniło się do obniŜenia
poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju. Zaczęły powstawać
i rozwijać się nowe kategorie przestępstw dotychczas mało znane lub nieznane.
Realnymi stały się pojęcia „mafia”, haracz za „ochronę” lub „opiekę”, „pranie
brudnych pieniędzy” czy teŜ „przestępczość zorganizowana”. ZagroŜeniem stało się
kumulowanie kapitału w rękach zorganizowanych grup przestępczych, które inwestują
go w legalne interesy.
Przykładami niskiego poczucia bezpieczeństwa są organizowane tak zwane
„czarne marsze” lub „marsze milczenia”, będące protestem przeciwko przemocy, oraz
wyrazem dezaprobaty dla ciągle obniŜającego się jego poziomu.
W ciągu ostatnich lat przestępczość jako zjawisko społeczne przybierające
formy zorganizowane, zaczyna zagraŜać istniejącemu porządkowi publicznemu. Ze
względu na skalę zjawiska poziom poczucia bezpieczeństwa obywateli spada. Dotyczy
to zarówno kraju i województwa, jak teŜ poszczególnych aglomeracji miejskich.
Statystyki policyjno-sądowe nie odzwierciedlają w pełni skali zjawiska, poniewaŜ
przestępczość rzeczywista nie jest znana, stanowiąc jak wcześniej wspomniano tak
zwaną „czarną liczbę”.
Artykuły na pierwszych stronach gazet, liczne audycje i programy telewizyjne
w świadomości odbiorców potęgują skalę zagroŜeń, wpływając na dalsze obniŜanie
i tak niskiego poziomu poczucia bezpieczeństwa.
Przyczyną wzrostu przestępczości po 1990 roku były rozbudzone i nie do końca
spełnione nadzieje na lepsze Ŝycie, pojawiły bądź nasiliły się takie negatywne
zjawiska społeczne, jak bezrobocie, narkomania, migracje, prostytucja czy teŜ
ubóstwo.
Największa przestępczość ma miejsce w duŜych aglomeracjach miejskich,
gdzie panuje anonimowość, wzrasta bezrobocie, gdzie rodzina przestaje być grupą
społeczną oddziaływującą pozytywnie na swoich członków.
17
Przykładem negatywnego wpływu migracji na dynamikę przestępczości
w Polsce jest sytuacja jaka powstała po 1989 roku. Od tego czasu odnotowuje się
wzrost ilości przestępstw popełnianych przez obcokrajowców (Ukraińców, Ormian,
Rumunów), co ma związek z napływem do Polski biednej ludności spoza granicy.
Coraz częściej w środkach masowego przekazu pojawiają się informacje
o zabójstwach, eksplozjach ładunków wybuchowych oraz innych zdarzeniach
związanych z porachunkami zorganizowanych grup przestępczych.
Konieczna zatem i oczywista staje się potrzeba ciągłej analizy tego zjawiska, co
pozwoli lepiej i pełniej poznać specyfikę zagroŜeń, określić poziom poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców, oraz wypracować skuteczne formy przeciwdziałania
przestępczości.
18
ROZDZIAŁ II
PRZYCZYNY ZACHOWAŃ PRZESTĘPCZYCH ORAZ ZJAWISK
PATOLOGICZNYCH W UJĘCIU TEORII SOCJOLOGICZNYCH
2.1. Podstawowe pojęcia
Pierwsze
badania
i
zainteresowania
socjologiczne
nad
wymienioną
problematyką rozpoczął Emil Durkheim publikując w 1897 roku swoją pracę
o samobójstwie. W niej to oprócz wyjaśnienia zasad tworzenia i trwania
społeczeństwa, wskazywał na negatywną i pozytywną rolę, jaką w tych procesach
odgrywa przestępczość. Według E. Durkheima bez zjawiska przestępczości nie byłyby
moŜliwe zmiany społeczne, jak teŜ rozwój społeczeństwa. Przestępczość jego zdaniem
integruje społeczeństwo, umacnia więzi i relacje społeczne, wzmacnia skuteczność
oddziaływania systemu kontroli społecznej12.
Obecnie coraz częściej źródeł wszelkich negatywnych zjawisk poszukuje się
w szeroko pojętych układach społecznych, wykorzystując wypracowane teorie
socjologiczne. Przed przystąpieniem do omówienia wybranych
(spośród wielu)
społecznych teorii zachowań dewiacyjnych czy przestępczych, naleŜy przytoczyć
niektóre pojęcia mające z nimi związek.
Pojęcie anomia do socjologii wprowadził Emil Durkheim. Według niego jest
to stan związany z gwałtownymi zmianami społecznymi polegający na tym, Ŝe ludzie
tracą orientację co do obowiązujących norm zachowania. W społeczeństwie powstaje
poczucie niezwiązania z istniejącymi normami, co w konsekwencji prowadzi do
zakłócenia i osłabienia sfery kontroli społecznej oraz ujawnienia się u ludzi tendencji
antyspołecznych. Ujawniające się tendencje egoistyczne tkwiące w człowieku
prowadzą do wzrostu zachowań dewiacyjnych, w tym przestępczości.
Andrzej Siemaszko cytując Roberta Mertona twierdzi, Ŝe „anomia pojmowana
jest jako załamanie zdarzające się w sferze kulturowej, występujące zwłaszcza
wtedy, kiedy istnieje silna rozbieŜność pomiędzy normami i celami kulturowymi,
12
K. Czekaj, Społeczna konstrukcja przestępstwa i przestępczości, (w:) op.cit., s. 131.
19
a społecznie ustrukturowanymi moŜliwościami działania członków grupy zgodnie
z tymi normami”13.
Cele kulturowe są to „rzeczy warte zabiegów”, pozwalające na odniesienie
sukcesu. Jest to więc swego rodzaju wspinanie się na kolejne szczeble drabiny
społecznej poprzez osiągnięcia materialne, sportowe, naukowe czy teŜ towarzyskie.
Zinstytucjonalizowane środki słuŜące do osiągnięcia kulturowo określonych celów
wskazują dopuszczalne sposoby postępowania w drodze do ich realizacji. W ujęciu
R. Mertona anomia i związany z nią wzrost dewiacji powodowany jest zbyt duŜym
kulturowym naciskiem na cele, bez dostatecznego nacisku na środki normatywne,
dopuszczalne do ich osiągnięcia.
Dewiacja najogólniej rzecz biorąc, jest zachowaniem niezgodnym z normami
społecznymi, bądź oczekiwaniami członków danego społeczeństwa. Dotyczy ona
zarówno postępu jak teŜ regresu. E. Durkheim w dewiantach widział źródło siły
społeczeństwa, bowiem poprzez odrzucanie określonych elementów kultury, dewianci
przyczyniają się do rozwoju społecznego i postępu. Dewiacja jest czymś, co pozwala
grupie zachować toŜsamość, wzmocnić jej spójność oraz bezpośrednio integrować
społeczeństwo. Jako rezultat łamania reguł stanowionych przez grupę społeczną,
dewiacja jest zachowaniem, nazwanym tak przez ludzi.
Dewiację moŜemy określać jako pozytywną lub negatywną. Dewiacja
pozytywna jest więc zachowaniem niezgodnym z normami i oczekiwaniami
społecznymi, lecz nie szkodzi innym, a wręcz przeciwnie często im pomaga.
Dewiacja negatywna jest zachowaniem niezgodnym z normami społecznymi nie
niosącym z sobą Ŝadnych wartości a przynoszącym szkody.
Dewiacja społeczna jest pojęciem względnym, poniewaŜ to czy zachowanie jest
dewiacyjnym zaleŜy od norm i przekonań ludzi. To co w jednym społeczeństwie czy
środowisku jest dewiacją, w innym jest zachowaniem wręcz poŜądanym.
Najczęściej analizuje się zjawiska dewiacji negatywnej, które mogą stać się
zjawiskami patologicznymi wtedy, gdy zaczynają zagraŜać istniejącemu porządkowi
publicznemu. Nie ma zbiorowości gdzie nie byłoby zjawisk dewiacyjnych, lecz nie są
13
A. Siemaszko, Granice tolerancji, PWN, Warszawa 1993, s. 60.
20
one zjawiskami patologicznymi dopóki moŜna je zdefiniować, określić i nad nimi
zapanować.
Termin „patologia społeczna” powstał w końcu XIX wieku jako określenie
działań
ludzkich
przeciwstawnych
wiejskim i małomiasteczkowym
ideałom
stabilizacji, własności, oszczędności, pracowitości, solidarności rodzinnej i sąsiedzkiej
oraz dyscypliny woli.
Obecnie zjawiska patologii społecznej definiuje się jako destruktywne
i autodestruktywne zachowania ludzi, grup społecznych lub całych społeczeństw.
Jacek Wódz pojęcie patologii społecznej zdefiniował w następujący sposób:
„za zjawiska społecznie patologiczne w konkretnej społeczności znajdującej się
w okresie zmiany społecznej będziemy uwaŜać:
te zjawiska społeczne, które są niezgodne z wzorami zachowań (czy postaw)
zawartymi w systemach normatywnych badanej społeczności;
te zjawiska społeczne, które występują w zwiększającym się (większym niŜ
w stanie przed zmianą lub w poprzednim etapie zmiany) nasileniu ilościowym;
te zjawiska, które są dysfunkcjonalne, mają wyraźnie zakłócający wpływ
na poszczególne, istotne w danej zbiorowości elementy dokonujących się zmian
społecznych (jej celów), a więc np. na tworzeniu się nowych struktur społecznych
w okresie zmiany społecznej. Według naszego załoŜenia wszystkie te cechy (choć
w róŜnym stopniu) muszą wystąpić w zjawisku patologicznym”14.
2.2. Teoria anomii Roberta Mertona
W teorii anomii
Roberta Mertona dewiacja jest wynikiem dezintegracji
między celami wyznaczonymi przez strukturę kulturową a środkami (sposobami)
osiągnięcia tych celów.
Struktura kulturowa określa, czego powinni pragnąć członkowie danego
społeczeństwa ze wskazaniem sposobu realizacji tych pragnień, natomiast struktura
społeczna determinuje faktyczne moŜliwości realizacji kulturowo wyznaczonych
celów przez poszczególne jednostki, które są róŜnie w niej ulokowane.
14
J. Wódz, Zjawiska patologii społecznej a sankcje społeczne i prawne, Wrocław-Gdańsk 1973, s. 13.
21
Drabina
hierarchii
społecznej
róŜnicuje
moŜliwości
i
szanse
we
współzawodnictwie dając uprzywilejowanie tym, którzy usytuowani są na wyŜszych
jej szczeblach, zmniejszając szanse zrealizowania celów przez jednostki zajmujące
niŜsze szczeble owej drabiny.
Nadmierne eksponowanie konieczności i potrzeby zrealizowania kulturowo
wyznaczonych celów w porównaniu z naciskiem jaki dana kultura kładzie na
przestrzeganie
norm
regulujących
zachowania
przy
ich
osiąganiu,
sprzyja
powstawaniu tendencji nonkonformistycznych, czyli sięganiu po nie aprobowane
środki.
W swej teorii wyróŜnił on pięć typów adaptacji do sytuacji dysfunkcji
zachodzącej
między
społecznie
akceptowanymi
celami
i
wartościami,
a zinstytucjonalizowanymi środkami słuŜącymi do ich realizacji. Są to: konformizm,
innowacja, rytualizm, wycofanie, bunt.
Konformizm – polega na akceptacji zarówno celów kulturowych jak i środków
słuŜących do ich osiągnięcia. Oznacza to, Ŝe jednostki chcą coś w Ŝyciu osiągnąć przy
pomocy środków zgodnych z prawem.
Innowacja – to chęć, dąŜenie do osiągnięcia celów kulturowych przy wykorzystaniu
wszelkich środków, często nieetycznych i zabronionych.
Rytualizm – to odrzucenie celów wyznaczonych przez kulturę (redukcja własnych
aspiracji) przy jednoczesnym ścisłym (wręcz rytualnym) przestrzeganiu norm
postępowania. Jednostki tego typu nie chcąc niczego ryzykować, często rezygnują
z własnych ambicji. Nazywani są formalistami oraz biurokratami.
Wycofanie – to odrzucenie zarówno celów kulturowych jak i zinstytucjonalizowanych
środków słuŜących do ich osiągnięcia. Osoby takie często stają się narkomanami,
alkoholikami itp. Najbardziej drastyczna forma wycofania to samobójstwo.
22
Bunt - to odrzucenie tego co proponuje kultura jak teŜ środków słuŜących do ich
osiągnięcia przy jednoczesnym dąŜeniu do wprowadzenia nowych celów kulturowych
i nowych instytucjonalnych norm.
Najbardziej przestępczorodnym typem adaptacji według R. Mertona jest
innowacja, w której naciski na osiągnięcie celu dominującego jakim jest sukces
finansowy są tak duŜe, Ŝe jednostki odrzucając zinstytucjonalizowane środki próbują
osiągnąć cel za wszelką cenę, przy pomocy środków nielegalnych.
W Polsce w ostatnich latach zarówno politycy jak i środki masowego przekazu
nawołując do „otwierania interesów”, bogacenia się czy teŜ osiągania sukcesów,
powodują wzrost zachowań innowacyjnych w tym przestępczych, co jest zgodne
z przedstawioną wyŜej koncepcją R. Mertona.
Wycofanie natomiast jest typem adaptacji powodującym powstawanie zjawisk
patologii społecznej, jako ucieczki od tego do czego dąŜy dane społeczeństwo.
2.3. Teoria zróŜnicowanych powiązań Edwina H. Sutherlanda
Z teorii zróŜnicowanych powiązań Edwina H. Sutherlanda wynika, Ŝe
zachowanie przestępcze jak kaŜde inne jest zachowaniem wyuczonym. Teoria ta
składa się z dziewięciu twierdzeń.
Twierdzenie pierwsze – „Zachowanie przestępcze jest zachowaniem wyuczonym”.
Oznacza to, Ŝe wpływy środowiskowe jako przykłady zachowania, mają większe
oddziaływanie na postępowanie człowieka niŜ dziedziczenie wrodzonych skłonności.
Dotyczy to takŜe zachowań patologicznych.
Twierdzenie drugie – „Uczenie się zachowania przestępczego następuje w toku
interakcji z innymi osobami w procesie komunikowania się”.
Oznacza to, Ŝe w procesie komunikacji
zarówno werbalnej jak i pozawerbalnej
następuje wymiana informacji, które w przyszłości wpływają na zachowanie
jednostek.
23
Twierdzenie trzecie – „Zasadnicza część procesu uczenia się zachowania
przestępczego odbywa się w obrębie grup pierwotnych”.
Oznacza to, Ŝe największy wpływ na uczenie się zachowań mają rodzina, grupa
rówieśnicza czy teŜ sąsiedzka. Minimalny wpływ na zachowania przestępcze czy teŜ
patologiczne w procesie uczenia się mają wpływy środków masowego przekazu.
Twierdzenie czwarte – „Uczenie się zachowania przestępczego obejmuje zarówno
techniki popełniania przestępstw – czasami skomplikowane, czasami zaś bardzo proste
– jak i konkretne kierunki motywacji, dąŜeń, racjonalizacji i postaw”.
Oznacza ono, Ŝe uczenie się zachowań to przede wszystkim nabywanie motywacji
i postaw nonkonformistycznych
Twierdzenie piąte – „Uczenie się konkretnych kierunków motywacji i dąŜeń jest
wynikiem takiego sposobu definiowania norm prawnych, który sprzyja bądź nie
sprzyja naruszaniu ich”.
Oznacza ono konflikt kultur, tej obowiązującej oraz kultury przestępczej
i dewiacyjnej, w których inaczej definiowane są wartości i normy chronione przez
prawo.
Twierdzenie szóste – „Jednostka staje się przestępcą wskutek nadwyŜki definicji
sprzyjających naruszaniu prawa nad definicjami nie sprzyjającymi naruszaniu prawa”.
Z twierdzenia tego wynika, Ŝe do zachowań przestępczych oraz patologicznych
dochodzi wówczas, gdy wpływ zachowań negatywnych jest większy od wpływu
zachowań poŜądanych.
Twierdzenie siódme – „ZróŜnicowane powiązania mogą się róŜnić częstotliwością,
czasem trwania, uprzedniością i intensywnością”.
Oznacza, Ŝe im kontakty z zachowaniami przestępczymi i niepoŜądanymi są
wcześniejsze, bardziej intensywne, częstsze i dłuŜej trwające, tym bardziej
prawdopodobnym jest to, Ŝe jednostka wykształci w sobie takie wzorce zachowań.
24
Twierdzenie ósme – „Proces uczenia się zachowania przestępczego przez powiązania
z wzorami zachowań przestępczych i nie przestępczych obejmuje te same
mechanizmy, co kaŜde inne uczenie się”.
Oznacza, Ŝe zachowania przestępcze nie są jedynie naśladownictwem, lecz uczeniem
się zgodnie z zasadami kaŜdego innego uczenia się.
Twierdzenie dziewiąte – „ChociaŜ zachowanie przestępcze jest wyrazem ogólnych
potrzeb i wartości, nie moŜna go nimi wyjaśnić, gdyŜ zachowanie nie przestępcze jest
wyrazem takich samych potrzeb i wartości”.
2.4. Teoria kontroli społecznej Travisa Hirschiego
Teoria kontroli społecznej Travisa Hirschiego wskazuje na to, Ŝe jednostka
moŜe dokonywać czynów przestępczych poniewaŜ jej więzi z porządkiem
konformistycznym zostały w jakiś sposób zerwane. Komponentami więzi jednostki ze
społeczeństwem
według
T.
Hirschiego
są:
przywiązanie,
zaangaŜowanie,
zaabsorbowanie oraz przekonanie.
Przywiązanie według autora teorii oznacza emocjonalne związki jednostki z jej
otoczeniem, którym są rodzina, przyjaciele, sąsiedzi czy teŜ koledzy z pracy. Istota
przywiązania polega na tym, Ŝe ludzie wraŜliwi na opinie wyraŜane przez otoczenie,
licząc się z negatywnymi rekcjami na fakty naruszania norm, przyjmują postawę
konformistyczną. Jednostka silnie przywiązana do swego otoczenia czuje „moralny
obowiązek” przestrzegania norm
przez to otoczenie uznawanych. Gdy jednostkę
przestaną obchodzić opinie i reakcje innych ludzi moŜe się ona angaŜować
w zachowania dewiacyjne.
ZaangaŜowanie polega na tym, Ŝe przestrzeganie norm spowodowane jest groźbą
utraty prestiŜu, pozycji zawodowej czy choćby ośmieszenia.
25
Jednostki mające mało do stracenia (o niskim statusie) bardziej naraŜone będą na
naruszanie norm społecznych. Zatem waŜnymi czynnikami powodującymi zachowania
konformistyczne będą aspiracje i ambicje osób.
Zaabsorbowanie powoduje to, Ŝe jednostka zbyt duŜo czasu poświęcając na
działalność konformistyczną nie myśli (z braku czasu) o czynach dewiacyjnych.
Zaabsorbowanie
jest
niejako
pochodną
zaangaŜowania,
poniewaŜ
jednostki
zaabsorbowane działalnością konformistyczną nie mają czasu na zachowania
patologiczne.
Przekonanie oznacza, Ŝe jednostka wewnętrznie jest przekonana o konieczności
przestrzegania norm społecznych. JeŜeli przekonanie jednostki o konieczności
przestrzegania norm społecznych jest małe, to bardziej jest prawdopodobne, Ŝe będzie
je ona naruszała, przez co zwiększa się prawdopodobieństwo zachowania
dewiacyjnego.
2.5. Teoria dryfu Davisa Matzy
W teorii dryfu Davisa Matzy popełnianie czynów przestępczych następuje
jedynie wtedy, gdy jednostka „zracjonalizuje” sobie swe naganne zachowanie tak, aby
wydawało się ono usprawiedliwione.
„Techniki racjonalizacji” wyszczególnione przez Sykesa i Matzę to:
zaprzeczenie
odpowiedzialności,
zaprzeczenie
krzywdy,
zaprzeczenie
ofiary,
potępienie potępiających oraz odwoływanie się do wyŜszych racji.
Zaprzeczenie odpowiedzialności polega na tym, Ŝe jednostka angaŜuje się
w dewiację w przekonaniu oddziaływania na nią sił zewnętrznych, nad którymi się nie
panuje. Takie przekonanie redukuje poczucie winy i sprzyja popełnianiu przestępstw.
Przykładem moŜe być „przekonywanie samego siebie”, Ŝe miało się cięŜkie
dzieciństwo, rodziców alkoholików itp.
26
Zaprzeczenie krzywdy polega na pomniejszaniu lub negowaniu ewentualnej szkody
spowodowanej przez dewianta, co minimalizuje dewiacyjny charakter samego
działania. Łatwiej jest spowodować u kogoś szkodę w przekonaniu, Ŝe ofiara moŜe
sobie pozwolić na stratę.
Zaprzeczenie ofiary polega na przedefiniowaniu ofiary w taki sposób, by stała się
kimś zasługującym na ukaranie. Wyzwala to u przestępców poczucie wymierzania
sprawiedliwości a nie popełniania czynu zabronionego. Zaprzeczać moŜna ofiary
równieŜ wtedy, gdy jest ona trudna do zidentyfikowania.
Poza tym w wielu środowiskach wymierzanie kary na własną rękę w dalszym ciągu
cieszy się powszechnym uznaniem.
Potępienie potępiających polega na takim określaniu sytuacji, z którego wynika, Ŝe
inni teŜ są zepsuci i źli. Sprzyja to zachowaniom dewiacyjnym, bo redukuje poczucie
winy. Dewianci twierdząc, Ŝe potępiający ich sami są dewiantami, stosują niejako
obronę poprzez atak.
Odwoływanie się do wyŜszych racji jest techniką neutralizacji moralnych
oddziaływań kultury dominującej w wypadku konfliktu dwóch wartości powszechnie
aprobowanych, na przykład społeczeństwa jako całości i swoich grup przynaleŜności.
Ta technika neutralizacji stosowana moŜe takŜe być przez osoby, mające dylematy
związane z pełnieniem ról społecznych.
2.6. Koncepcja kultury warstw niŜszych Waltera Millera
W koncepcji Waltera Millera zachowania dewiacyjne młodzieŜy z warstw
niŜszych są negowaniem wartości kultury warstw średnich. Autor wyróŜnił sześć
wartości jako centralnych punktów zainteresowania warstw niŜszych. Centralne
punkty zainteresowania są
jednostek.
jednocześnie wzorami zachowań dla poszczególnych
27
Kłopoty – są najistotniejszym punktem zainteresowania warstw niŜszych. KaŜdy kto
ma kłopoty z prawem w tej kulturze jest oceniany wysoko i często powoduje to
moŜliwość uzyskania wysokiego statusu w grupie rówieśniczej.
Twardość – jako drugi centralny punkt zainteresowania w kulturze warstw niŜszych.
Przejawia się to juŜ podczas wychowania, gdzie chłopców od samego początku
przygotowuje się do roli męŜczyzny odwaŜnego, odpornego na ból, nieposiadającego
skrupułów i sentymentów.
Spryt
–
jako
centralny punkt
zainteresowania
związany
z
umiejętnością
manipulowania innymi ludźmi i osiągania celu przy minimalnych nakładach.
Podstawowe zwroty językowe odpowiadające pojęciu sprytu to: „przekręcić kogoś”,
„wpuścić w maliny”, „ oskubać”, „tylko frajerzy pracują”, „nie dać się wystawić”, „nie
dać się wyrolować” itp.
Emocje – jako kolejny centralny punkt zainteresowania związany z podniecającymi
przeŜyciami oraz chęcią zakosztowania Ŝycia z jednej strony (picie alkoholu, gry
hazardowe, „podrywy”, bójki), z drugiej natomiast brakiem aktywności, nudą
(związaną np. z leczeniem kaca itp.). MoŜe to być takŜe wypad „do miasta”,
narozrabianie i kłopoty a następnie planowanie kolejnego wypadu zwłaszcza, gdy
podczas poprzedniego zbytnio się nie narozrabiało.
Przeznaczenie – jako centralny punkt zainteresowania kultury warstw niŜszych
pozostaje w związku z kłopotami oraz emocjami. Przekonanie, Ŝe wysiłki
podejmowane w celu zmiany swego statusu na nic się zdadzą zawiera się w takich
zwrotach jak „co komu pisane”, „co ma być to będzie” „mieć fart lub go nie mieć” itp.
Własny fart często przejawia się w zamiłowaniu do gier hazardowych.
NiezaleŜność – ostatni centralny punkt zainteresowania kultury warstw niŜszych.
Z jednej strony wysoko ceniona jest autonomia i niezaleŜność jednostki, dezaprobata
„oficjalnych” autorytetów. Stosowane zwroty to: „nikt mi nie będzie rozkazywał”,
28
„nie potrzebuję niańki” itp. Z drugiej jednak istnieje dąŜenie do całkowitego
podporządkowania się. Stąd poszukiwanie środowisk wysoce sformalizowanych jak
np. słuŜenie w wojsku.
Według tej koncepcji domy rodzinne, gdzie dominującą role odgrywają
kobiety nie są w stanie zaspokoić u młodzieŜy z warstw niŜszych potrzeby
identyfikacji z modelem męskim, co często zapewnia grupa rówieśnicza,
niejednokrotnie nazywana gangiem młodzieŜowym. Jej członkowie nie mając
motywacji
ani
odpowiednich
umiejętności
zachowują
się
niezgodnie
z obowiązującymi normami.
PrzynaleŜność do grupy moŜna uzyskać i utrzymać dzięki kłopotom oraz
demonstrowaniu twardości czy teŜ sprytu.
Zachowania patologiczne w takich grupach spowodowane są dąŜeniem do
uczenia się męskich ról społecznych oraz konkurencją w zakresie uzyskania,
utrzymania lub wzmocnienia w niej swej pozycji.
KaŜdy z wymienionych wyŜej autorów teorii próbuje wyjaśnić przyczyny
niezgodnych z normami zachowań jednostek, przyczyny zachowań dewiacyjnych oraz
zjawisk
patologicznych.
Z
dotychczasowych
rozwaŜań
nad
przestępstwem
i przestępczością wynika, Ŝe są to zjawiska mające związek z kwestiami społecznymi,
wobec
czego
większość
współczesnych
badaczy
poszukuje
ich
źródeł
w społeczeństwie. Socjologia zatem jest tą dyscypliną naukową, z której dorobku
korzystają
kryminolodzy oraz
inni
specjaliści
zajmujący się
problematyką
negatywnych zjawisk społecznych.
KaŜde
podejmowane
działania
mające
związek
z
przeciwdziałaniem
negatywnym zjawiskom społecznym winny korzystać z dorobku dyscyplin
naukowych, w tym z dorobku socjologii.
Niniejsza publikacja jest próbą wyjaśnienia przyczyn zachowań dewiacyjnych,
patologicznych czy teŜ przestępczych i słuŜyć moŜe poszerzeniu wiedzy z tematu
patologii społecznych.
29
BIBLIOGRAFIA
1. Czekaj K., Gorlach K., Leśniak M., Labirynty współczesnego społeczeństwa,
Katowice 1998.
2. Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1982.
3. Hołyst B., Kryminologia, PWN, Warszawa 2000.
4. Kodeks Karny, kantor wydawniczy, Zakamycze 2006.
5. Marynowicz-Hetka E., Piekarski J., Wokół problemów działania społecznego,
Katowice 1998.
6. Mitręga M., Polityka społeczna, Katowice 1998.
7. Sawicki J., Ziółkowski J., Bezpieczny obywatel, Poradnik samorządowca, AMP
Akapit s.c., Warszawa 1999.
8. Siemaszko A., Granice tolerancji, PWN, Warszawa 1993.
9. Wódz J., Patologia społeczna w Ŝyciu codziennym miasta, Katowice 1988,
10. Wódz J., Zjawiska patologii społecznej a sankcje społeczne i prawne, WrocławGdańsk 1973.
Download