Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu

advertisement
Zakład Historii Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wrocławskiego
Lehrstuhl für Kunstgeschichte der Renaissance und Reformation an der Universität Breslau
Polskie Towarzystwo Badań Reformacji
Polnischer Verein für Reformationsforschung
Muzeum Miedzi w Legnicy
Kupfer-Museum in Liegnitz
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Internationale wissenschaftliche Konferenz
Dziedzictwo reformacji w księstwie legnicko-brzeskim
Das Erbe der Reformation in den Fürstentümern Liegnitz und Brieg
Legnica / Liegnitz, 8-10. 12. 2005.
Muzeum Miedzi/ Kupfer-Museum
PROGRAM / PROGRAMM
8. 12. 2005 (czwartek / Donnerstag)
10.00 uroczyste otwarcie konferencji, powitanie gości / Eröffnung und Begrüßung
10. 30 - 12.00
Jan Harasimowicz (Wrocław), Wprowadzenie
[Einleitung]
Marian Ptak (Wrocław), Czy istniało Księstwo Legnicko-Brzeskie? Ustrój polityczny i prawny
władztwa Piastów legnicko-brzesko-wołowskich w XVI i XVII wieku
[Bestand es überhaupt das Fürstentum Liegnitz-Brieg? Verfassung und Rechtsordnung der territorialen Macht der
Piasten von Liegnitz, Brieg und Wohlau im 16. und 17 Jahrhundert]
Joachim Bahlcke (Stuttgart), Die politische Bedeutung der Liegnitz-Brieger Piasten in der
frühen Neuzeit
[Znaczenie polityczne Piastów legnicko-brzeskich w epoce nowożytnej]
2
12. 00-12.30 przerwa na kawę / Kaffeepause
12. 30-14.00
Stanisław A. Jujeczka (Legnica), Legnickie duchowieństwo kolegiackie wobec rodzącej się
reformacji
[Die Liegnitzer Stiftsgeistlichkeit am Vorabend der Reformation]
Sobiesław Nowotny (Świdnica), Początki reformacji w Legnicy
[Die Anfänge der Reformation in Liegnitz]
Horst Weigelt (Bamberg), Die Religionspolitik Herzog Friedrichs II. von Liegnitz-BriegWohlau. Von der Protektion des Schwenckfeldertums zu seiner Unterdrückung in den piastischen
Fürstentümern
[Polityka religijna księcia Fryderyka II legnicko-brzesko-wołowskiego. Od politycznej protekcji szwenkfeldyzmu do
prób jego tłumienia i eliminacji w księstwach piastowskich.]
14.00-15.00 przerwa obiadowa / Mittagspause
15.00-17.00
Arno Herzig (Hamburg), Der Reformator Johann Sigismund Werner (1491-1554) und die
Reformation der Schwenkfelder im Herzogtum Liegnitz und in der Grafschaft Glatz
[Działacz reformacyjny Jan Zygmunt Werner (1491-1554) wobec reformacji szwenkfeldiańskiej w księstwie
legnickim i hrabstwie kłodzkim]
Gabriela Wąs (Wrocław), Początki reformacji legnickiej w świetle relacji Sebastiana Schubarta
[Die Anfänge der Liegnitzer Reformation im Licht der Berichte von Sebastian Schubart]
Lucyna Harc (Wrocław), Jana Adama Hensela sposób widzenia reformacji w księstwie
legnicko-brzeskim
[Johann Adam Hensels Sehensweise der Reformation im Fürstentum Liegnitz-Brieg]
Herbert Patzelt (München), Wie der evangelische Glaube nach Schlesien kam. Die
protestantischen Konsistorien Liegnitz, Brieg, Teschen und Wien im 17. und 18 Jahrhundert
[Jak wiara ewangelicka docierała na Śląsk. Protestanckie konsystorze w Legnicy, Brzegu, Cieszynie i Wiedniu w
XVII i XVIII w.]
17.00-17.30 przerwa na kawę / Kaffeepause
3
17.30-20.00
Matthias Weber (Oldenburg), Die evangelischen Kirchenordnungen für Brieg (1592) und
Liegnitz (1594) im Kontext der schlesischen Reformationsgeschichte.
[Ewangelickie porządki kościelne dla Brzegu (1592) i Legnicy (1594) w kontekście historii śląskiej reformacji]
Dietrich Meyer (Herrnhut), Entstehung und Wirkung des Briegischen Bedenkens von 1627
[Powstanie i oddziaływanie Rozmyślań Brzeskich z 1627 roku]
Mariusz Pawelec (Opole), Idea irenizmu protestanckiego w księstwie legnicko-brzeskim na
początku XVII wieku
[Die Idee des protestantischen Irenismus im Fürstentum Liegnitz-Brieg am Anfeng des 17. Jahrhunderts]
Ulrich Hutter-Wolandt (Förstgen), Die Gründung des Schlesischen Provinzialvereins für Innere
Mission am 29. Mai 1863 in Liegnitz und seine Auswirkung auf die Arbeit der Inneren Mission in
der Region Liegnitz
[Powstanie Śląskiego Towarzystwa Prowincjonalnego na rzecz Misji Wewnętrznej w dniu 29 maja 1863 roku w
Legnicy i jego wpływ na działalność Misji Wewnętrznej w regionie legnickim]
21.30 Wykład wieczorny / Abendvortrag
Hotel „Kamieniczka“, ul. Młynarska 15-16 / Młynarska-Strasse 15-16
Evelin Wetter (Leipzig), Präsentation des Projekts: Bild und Konfession. Funktionen und
Konzepte von Bildern in den gesellschaftlichen und kulturellen Formierungsprozessen des
konfessionellen Zeitalters in Mitteleuropa
[Prezentacja projektu: Obraz i wyznanie. Funkcje i koncepcje obrazu w społecznych i kulturalnych procesach
formowania się epoki konfesjonalizacji w Europie Środkowej]
9. 12. 2005 (piątek / Freitag)
9.00 -10.15
Klaus Garber (Osnabrück), Rolle der Bibliotheken in Liegnitz und Brieg im Blick auf die
fürstliche Selbsdarstellung
[Rola bibliotek w Legnicy i Brzegu w autokreacji książęcego wizerunku]
4
Stefan Kiedroń (Wrocław), „Niederländische Erfindung“ in der Fürstlichen Residenzstadt
Brieg. Christoph Colerus (1602-1658) als Vermittler der niederländischen Ideen in Schlesien
[„Niderlandzki wynalazek” w książęcym mieście rezydencjonalnym Brzegu. Krzysztof Colerus (1602-1658) jako
pośrednik w przekazie niderlandzkich idei na Śląsku]
10.15-10.45 przerwa na kawę / Kaffeepause
10.45-12.30
Maciej Kulisz, Magdalena Musik (Wrocław), Szymon Gruneaus jako duchowny, uczony i
kolekcjoner
[Simon Gruneaus als Geistlicher, Gelehrter und Sammler]
Zbigniew Kadłubek (Katowice), Reformacyjne idee w pismach Szymona Grunaeusa (15641628)
[Reformatorische Ideen in den Schriften von Simon Grunaeus (1564-1628)]
Anna Śliwowska (Wrocław), Dekoracje okolicznościowe w Legnicy i Brzegu w dobie
nowożytnej
[Gelegenheitsdekoration in Liegnitz und Brieg in der Frühen Neuzeit]
12.30-13.30 przerwa obiadowa / Mittagspause
13.30-14.00 zwiedzanie Mauzoleum Piastów / Besichtigung der Piastengruft
14.00-16.30
Klara Kaczmarek-Patralska (Wrocław), Mecenat artystyczny Fryderyka II legnicko-brzeskiego
i Fryderyka III legnickiego. Zarys problematyki
[Das Kunstmäzenatentum Friedrichs II von Liegnitz-Brieg und Friedrichs III. von Liegnitz. Umriß der Problematik]
Bogusław Czechowicz (Wrocław), Między blaskiem Chrystusa i rodowych tradycji a cieniem
klątwy i politycznych porażek. Stratygrafia mecenatu artystycznego księcia Fryderyka II
Wielkiego
[Zwischen dem Schein von Christus und der Geschlechtstraditionen und dem Schatten des Bannfluches und der
politischen Niederlage.Zum Kunstmäzenatentum Friedrichs II. des Grossen]
5
Aleksandra Barbara Szewczyk (Wrocław), Książę Jerzy II brzeski i Martin von Gerstmann,
biskup wrocławski - przyjaźń i dyplomacja
[Georg II., Herzog. von Brieg, und Martin von Gerstmann, Bischof von Breslau – Freundschaft und Diplomatie]
Joshua Waterman (New York), The Genesis of the Piast Mausoleum in Legnica: Lohenstein's
Lob-Schrifft (1676) as Pro-Mausoleum Manifesto
[Geneza Mauzoleum Piastów w Legnicy: panegiryk Lohensteina jako manifest na rzecz jego budowy]
16.30-19.00 zwiedzanie Legnicy (Rynek, Akademia Rycerska, rzym.-kat. katedra św. Piotra i
Pawła, ewang. kościół Mariacki, zamek książęcy) / Besichtigung von Liegnitz (Ring,
Ritterakademie, kath. Domkirche St. Peter und Paul, evang. Marienkirche, Fürstenschloss)
20.30 Wykład wieczorny / Abendvortrag
Angelika Marsch (Hamburg), Die Ansichten von Liegnitz und Brieg im 16.-19. Jahrhundert
[Widoki Legnicy i Brzegu od XVI do XIX wieku]
10. 12. 2005 (sobota / Samstag)
9.00-10.30
Magdalena Karnicka (Wrocław), Monety pamiątkowe i medale książąt brzeskich i legnickich
XVI- XVII wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
[Gedenkmünzen und Medaillen der Liegnitz-Brieger Fürsten vom 16. und 17. Jahrhundert in der Sammlung des
Nationalmuseums in Breslau]
Anna Ptak, Reiner Sachs (Wrocław), Środowisko malarzy działających w księstwie legnickobrzeskim w XVII wieku
[Das Milieu der Liegnitz-Brieger Maler im 17. Jahrhundert]
Stanisław Szupieńko (Legnica), Dawne kościoły ucieczkowe i graniczne księstwa legnickiego
jako problem badawczy i konserwatorski
[Die ehem. Zufluchts- und Grenzkirchen im Fürstentum Liegnitz als Aufgabe der Forschung und Denkmalpflege]
10.30-11.00 przerwa na kawę / Kaffeepause
6
Jacek Dębicki (Wrocław), Pamięć historyczna o Piastach legnicko-brzeskich jako filar śląskich
tradycji polityczno-ustrojowych i wyznaniowych (1741-1850)
[Das historische Gedächtnis über die Liegnitz-Brieger Piasten als Grundstein der politischen und konfessionellen
Identität der Schlesier (1741-1850)]
Christian-Erdmann Schott (Mainz), Der Kirchenkampf in den Kirchenkreisen Liegnitz und
Brieg 1933-1945
[Walka reżimu nazistowskiego z Kościołem ewangelickim w okręgach legnickim i brzeskim w latach 1933-1945]
12.00-13.00 dyskusja podsumowująca / Schlußdisskussion
Download