Właściwości chemiczne gleb

advertisement
Udział pioerwiastków
wchodzących
chemicznych
Udział pierwiastków
chemicznych
wchodzących w w
skład gleb
skład gleb
Ca
Mg K H
Na
tlen
krzem
Fe
glin
zelazo
Al
O
wapń
sód
magnez
Si
potas
wodór
inne
Rośliny lądowe,
Zwierzęta roślinożerne
glony wodne
Fotosynteza
Rozkładające się resztki, substancja
organiczna gleby, osady morskie, komórki
mikroorganizmów
asymilacja przez
bakterie autotroficzne
Mineralizacja
mikroorganizmy
CO2
Obieg węgla w przyrodzie
Oddychanie
zwierząt
Zawartość węgla w glebach Polski
Gleby bielicowe
0,3-0,9%
Gleby płowe
0,5-1,3%
Gleby brunatne
0,8-1,4%
Czarnoziemy
1,4-2,0%
Czarne ziemie
1,0-2,6%
Rędziny
1,1-3,2%
Mady rzeczne
0,6-2,2%
Sposoby regulowania zawartości węgla w glebach
• stosowanie odpowiednich płodozmianów z udziałem traw i roślin motylkowych
• stosowanie oborników i kompostów
• glinowanie i iłowanie gleb, głębokie orki melioracyjne
Azot w glebie
Azot występuje w glebie zarówno w formie organicznej, jak i mineralnej, przy czym
zdecydowanie dominują połączenia organiczne, które mogą stanowić do 99%
całkowitej zawartości azotu. Całkowita ilość N w warstwie ornej większości gleb
na ogół waha się w granicach od 0.02 do 0.4%. W glebach organicznych
(torfowych) zawartość N jest wielokrotnie wyższa i wynosi do 3.5%.
– Głównym źródłem azotu w glebie są resztki roślinne. Azot występuje w formach
organicznych reprezentowanych przez:
- swoiste związki próchniczne
- aminokwasy
- aminocukry
- kwasy nukleinowe
– Ponadto niewielkie ilości azotu występują w glebie w postaci
– glicerofosforanów, amin,
– witamin i pestycydów oraz produktów ich rozkładu.
Wiązanie azotu
Symbiontyczne
Nawozy mineralne
Niesymbiontyczne
Resztki roślinne i
obornik
Przyswajalny azot glebowy
Atmosfera
Substancja organiczna
gleby
Pobieranie
przez rośliny
Rysunek
Straty przez
wymywanie
Straty przez erozję
Przychody i straty przyswajalnego azotu glebowego (wg. Buckmana i Bradego)
Transformacja NO3- i NH4+ w glebie
Fosfor w glebie
– Fosfor w glebie może występować w związkach organicznych jak i
mineralnych.
– Związki organiczne fosforu to przede wszystkim:
•
fityna 2 - 50% P-org.,
•
fosfolipidy 1 - 5% P-org.,
•
kwasy nukleinowe 0,2 - 2,5% P-org.
– Związki mineralne występują w formie fosforanów wapnia, żelaza i glinu.
– Formy organiczne fosforu stanowią od 15% do 80% całkowitej zawartości
tego pierwiastka w glebie.
– Zawartość P organicznego zależy od rodzaju gleby i jej składu. Większe jego ilości
występują w torfach i glebach leśnych.
•
– Ogólna zawartość fosforu (P całk.) w warstwie ornej większości wynosi
0,03 - 0,15%.
Rośliny pobierają fosfor prawie wyłącznie w formie jonów H2PO4- i HPO42-, z
wyraźną preferencją tych pierwszych.
Nawozy
mineralne
Resztki roślinne i obornik
Substancja
organiczna gleby
Pobieranie przez
rośliny
Fosfor związany przez minerały
glebowe
Przyswajalny fosfor glebowy
Straty przez
wymywanie
Straty przez erozję
Wiązanie
Rysunek Przychody i straty przyswajalnego fosforu glebowego (wg. Buckmana i Bradego)
Żelazo w glebie
• Żelazo - występuje w glebach w dużych ilościach, w
różnych związkach nieorganicznych i organicznych.
Uwodnione tlenki żelaza zwiększają zwięzłość gleby.
Związki żelaza (III) nadają glebie barwę żółtą, brunatną
lub czerwoną, żelaza (II) - barwy szarozielonkawe.
• Pełni różne funkcje w procesach fizjologicznych roślin.
Wpływa na rozwój chloroplastów, procesy oddychania i
podział komórek. Metale ciężkie mogą blokować
metabolizm żelaza, natomiast żelazo może blokować
pobieranie i transport innych składników (np. fosforu).
Niedobór żelaza powoduje chlorozę. Nadmiar żelaza działa
toksycznie na rośliny poprzez interakcje z innymi
składnikami.
Tworzenie się wytrąceń przykorzeniowych
Strefa koncentracji Fe+++
Stary kanał korzeniowy
Strefa koncentracji
Fe++
Powstawanie wytrąceń żelazistych na powierzchni
agregatów glebowych oraz w strefie przykorzeniowej
Fig. Vepraskas 1995
wytrącenie żelaza w postaci orsztynu
Nagromadzenia twarde związków żelaza w postaci
sferoidalnej
Nodule i ich koncentracja
• Nagromadzenia twarde
– często o charakterze
reliktowym
Wytrącenia żelaziste w poziomie torfowym
Formy wytrąceń Fe, Mn
wskaźnik - Dipyridyl
• Terenowy test na
obecność zredukowanej
formy
• żelaza
Oglejenie plamiste i zaciekowe
Oglejenie marmurkowate
• widoczne szare i
zielonkawo szare plamy
w materiale ilastym
Wytrącenia żelaziste w glebie piaszczystej
Oglejenie całkowite gleby
• Barwa gleby zmienia
się po jej natlenieniu
– Fe+2
– Fe+3
Oglejenie całkowite w glebie zabagnianej
Oglejenie marmurkowate (formy redukcyjne i oksydacyjne)
Miedź w glebie
•
•
•
•
•
•
•
Miedź jej zawartość ogółem w glebach wynosi od 1 do 100 mg w 1 kg gleby.
Najuboższe w miedź są gleby lekkie.
Największy niedobór miedzi stwierdza się w glebach bielicowych i torfowych.
Na przyswajalność miedzi wpływa:
zawartość materii organicznej w glebie; im więcej materii organicznej, tym
gorsza jest przyswajalność miedzi,
odczyn gleby; im większe jest zakwaszenie gleby, tym przyswajalność miedzi
jest lepsza, ale wzrasta także tempo jej wymywania.
Zubożenie gleb w Polsce w miedź, pomimo że jest to mikroelement mało
ruchliwy, przebiega szybko.
W wielu rejonach kraju, szczególnie w Wielkopolsce, na Kujawach i w
województwach wschodnich, występują niedobory miedzi, ograniczające
coraz bardziej plonowanie roślin, w tym głównie zbóż.
Cynk w glebie
•
•
•
•
•
Cynk w glebach występuje w postaci jonów związanych przez minerały
glebowe i substancję organiczną. Rozpuszczalność cynku wzrasta w miarę
wzrostu kwasowości gleby. Deficyt cynku może powstać w glebach bogatych
w fosforany, na glebach alkalicznych i silnie wapnowanych.
Zawartość cynku ogółem w glebach wynosi od 10 do ponad 200 mg w 1 kg
gleby. Znaczna część tego pierwiastka występuje w warstwie ornej. Cynk,
podobnie jak miedź, jest pierwiastkiem mało ruchliwym w glebie. Nie
stwierdza się zależności pomiędzy składem mechanicznym gleby a
zawartością w niej cynku.
Na przyswajalność cynku wpływa:
odczyn gleby; im gleba jest bardziej kwaśna, tym lepsza przyswajalność, ale
również zwiększa się możliwość wymywania cynku,
zawartość materii organicznej w glebie - w glebach organicznych i cięższych
mineralnych przyswajalność cynku jest niższa,
zawartość fosforu; pobieranie cynku przez rośliny ograniczone jest w
przypadku bardzo dużych zawartości fosforu w glebie.
Mangan w glebie
•
•
•
•
•
Mangan występuje w glebie w dużych ilościach. Tylko niewielka część manganu
dostępna jest dla roślin. Mangan występuje w roztworach glebowych, oraz jest
zasorbowany w kompleksie sorpcyjnym. Nadmiar manganu w glebie może powodować
blokowanie pobierania potasu.
Zawartość manganu w glebach wynosi od 20 do 5 000 mg w 1 kg gleby.
Zawartość przyswajalnych form manganu i jego dostępność dla roślin uzależniona jest
od takich czynników jak:
odczyn gleby; im gleba jest bardziej kwaśna, tym związki manganu są bardziej
rozpuszczalne i łatwiej dostępne. W glebach bardzo kwaśnych koncentracja
przyswajalnego manganu może być nawet toksyczna dla roślin. Wapnowanie ogranicza
przyswajalność manganu oraz wymywanie go w głębsze warstwy gleby;
uwilgotnienie gleby; w glebach dobrze uwilgotnionych zawartość manganu
przyswajalnego jest wysoka, a w glebach suchych występują częściej objawy niedoboru.
nawożenie organiczne oraz materia organiczna gleby ograniczają dostępność manganu
dla roślin.
Mimo że zasobność gleb Polski w przyswajalny mangan nie jest zła w porównaniu z
innymi mikroelementami, to proces zubożenia gleb, głównie na skutek ich zakwaszenia
przebiega szybko.
Molibden w glebie
• Molibden występuje w glebach w znacznie mniejszych ilościach niż
wcześniej omawiane mikroelementy, bo od 0,1 do 5 mg w 1 kg gleby.
Z reguły im gleba jest cięższa, tym zasobniejsza w ten pierwiastek.
Większe ilości molibdenu zawierają gleby wapienne i bagienne. Na
przyswajalność molibdenu wpływają:
• odczyn gleby; im gleba jest bardziej kwaśna, tym gorsza
przyswajalność molibdenu,
• wapnowanie gleb i nawożenie fosforem zwiększają przyswajalność
tego mikroelementu,
• wysokie temperatury i susze letnie ograniczają przyswajalność
molibdenu.
• Wykonane analizy wskazują, że zasobność gleb w molibden nie ulega
w Polsce obniżeniu.
Bor w glebie
•
•
•
•
•
•
Bor - występuje w minerałach zawierających borokrzemiany. Szczególnie
duże ilości boru zawierają młode gleby wytworzone z osadów morskich. Bor
może występować zarówno w roztworach glebowych, jak i w kompleksie
sorpcyjnym, tworząc związki niedostępne dla roślin.
Zawartość boru ogółem w glebach waha się od 4 do 100 mg w 1 kg gleby.
Gleby cięższe i organiczne lepiej sorbują (zatrzymują) bor i dlatego z reguły są
zasobniejsze w ten składnik.
Bor jest mikroelementem, którego przyswajalność dla roślin warunkują
następujące czynniki:
odczyn gleby; bor jest lepiej pobierany w glebach kwaśnych i lekko kwaśnych,
wapnowanie gleb zmniejsza przyswajalność boru,
zawartość materii organicznej w glebie (próchnicy), która może być
bezpieczną rezerwą boru w glebie,
wilgotność gleby; w miarę wzrostu uwilgotnienia gleby wzrasta
przyswajalność boru.
Zawartość boru w glebach Polski jest bardzo niska.
Charakterystyka związków próchnicznych gleb
Formy próchnicy glebowej
mor
moder
mull
Substancje nieswoiste: węglowodany, białka, tłuszczowce,
węglowodory i ich pochodne, substancje garbnikowe, woski i smoły
Substancje swoiste: kwasy humusowe, kwasy fulwowe, huminy i
ulminy
W procesach rozkładu materii organicznej wyróżnia się dwa zasadnicze
kierunki:
-mineralizacja
CO2, H2O, NH3, SO4-2, HPO4-2, NO3-humifikacja
tworzenie się związków próchnicznych
-Proces humifikacji zachodzi w 3 fazach:
-Faza inicjalna (procesy hydrolizy i utleniania)
-Faza mechanicznego rozkładu (rozdrabnianie materiału organicznego)
-Faza mikrobiologicznego rozkładu (enzymatyczny rozkład związków
organicznych
Typy próchnicy wg. Kononowej
KH/KF<1 – gleby płowe, bielicowe, laterytowe
pod lasami
KH/KF>1 – czarnoziemy, rędziny, czarne
ziemie, gleby brunatne
KH/KF<1- gleby terenów półpustynnych
Lignina
Jednostki
strukturalne ligniny
(jednostki
fenylopropanowe)
Pozostałość po
rozkładzie ligniny
Modyfikacje:
-demetylacja
- utlenianie
Dalsza utylizacja
Przez mikroorganizmy
- kondensacja ze
związkami azotowymi
kwas huminowy
fragmentacja
Teoria ligninowa schemat
(Waksman 1932)
kwas fulwowy
Cukry + związki azotowe
N – glukozoamina
N - aminodezoksykeloza
dehydratacja
fragmentacja
Produkty fragmentacji (acetol, duacetyl)
furfurale
związki azotowe
związki azotowe
Brązowe polimery azotowe
Teoria cukrowo – białkowej kondensacji
(Stevenson 1982)
Lignina
Celuloza
rozkład przez
mikroorganizmy
Rozkład przez
Fenolowe aldehydy i kwasy
mikroorganizmy
Polifenole
enzymy oksydazy
fenolowej
Dalszy rozkład
Przez mikroorganizmy
i utlenianie do CO2
Chinony
związki
azotowe
kwasy huminowe
Teoria polifenoli – schemat (Stevenson 1982)
kwasy fulwowe
Powstawaniu próchnicy glebowej sprzyjają:
- odczyn środowiska zbliżony do obojętnego
- umiarkowane uwilgotnienie i temperatura
- obecność Ca, Fe i substancji ilastej
- duża zawartość białka w materiale humifikowanym
- bogata fauna glebowa
Znaczenie próchnicy glebowej
• tworzenie się korzystnej struktury
• zwiększa pojemność wodną gleb
• nadaje glebie ciemnoszare lub czarne zabarwienie
• zwiększa pojemność sorpcyjną gleb
• reguluje stężenie roztworu glebowego
• zwiększa zdolności buforowe gleb
• są poważnym źródłem związków węgla i azotu
• ułatwiają uruchamianie związków mineralnych ze skał
• ułatwia pobieranie składników pokarmowych przez rośliny szczególnie przy niskim
odczynie gleby
• zapobiega rozprzestrzenianiu się w glebie substancji toksycznych i przyspiesza ich
rozkład
• poprawia aktywność biologiczną gleb
• stymulujące działanie na procesy fotosyntezy, oddychania i aktywność enzymatyczną
Sorpcja chemiczna - polega na unieruchamianiu związków
rozpuszczalnych i zabezpieczania ich przed wymywaniwem z gleby.
Podlegają jej głównie rozpuszczalne formy węglanów, siarczanów,
fosforanów:
Ca(HCO3)2 + CaH4(PO4)2 = Ca2H2(PO4) + 2H2SO3
Podobnie powstają nierozpuszczalne siarczany i węglany:
Ca(HCO3)2 + MgSO4 = Mg(HCO3)2 + CaSO4
Sorpcja biologiczna - polega na gromadzeniu różnych związków
mineralnych poprzez wbudowywanie ich w materię organiczną
Szczególnie sorbowane są w ten sposób azot, fosfor, potas, siarka
Sorpcja mechaniczna - polega na zatrzymywaniu w drobnych porach
glebowych cząstek organicznych i mineralnych których średnica jest
większa od średnicy tych por. Dzięki tego rodzaji sorpcji w glebie mogą
powstawać warstwy nieprzepuszczalne.
Sorpcja fizyczna - jest to zdolność fazy stałej gleby do zatrzymywania na
swojej powierzchni gazów, par, molekół i mikroorganizmów. Zależy ona od
napięcia powierzchniowego i całkowitej powierzchni sorbentów. Jest ona
wywołana dążeniem do zmniejszenia stanu energii powierzchniowej przez
ciała wykazujące wysoki stopień dyspersji.
Może być dodatnia lub ujemna.
Sorpcja dodatnia polega na przyciąganiu na przyciąganiu przez cząstki
glebowe substancji powodujących zmniejszenie napięcia powierzchnioowego
(np. kwasy organiczne, alkaloidy, barwniki).
Sorpcja ujemna - polega na odpychaniu przez cząstki glebowe substancji
powodujących zwiększenie napięcia powierzchniowego (np. kwasy
nieorganiczne, sole, cukry)
sorpcja fizyczna prowadzi do powstawania różnych stężeń roztworów co
ułatwia pobieranie składników przez rośliny, a także powoduje wymianę
gazów pomiędzy glebą a powietrzem atmosferycznym.
Pojemność sorpcyjna gleby
Pojemność sorbcyjna oznacza sumaryczną ilość wszystkich kationów lub
anionów, które mogą być zasorbowane przez określoną masę gleby.
T = S + Hh [cmol(+)/kg]
gdzie: T- pojemność sorpcyjna gleby, S - suma kationów zasadowych, Hh suma kationów o charakterze kwaśnym
Vh = S/T * 100
[%]
gdzie: Vh - stopień wysycenia gleb kationami zasadowymi
gleby bielicowe i bielice
płowe i glejowe
gleby brunatne kwaśne
gleby brunatne właściwe
czarnoziemy
mady
redziny
5-20%
20-50%
30-50%
>50%
>50%
>50%
90-100%
Kształtowanie się odczynu gleb Polski (wg Uggli)
silnie
kwaśne
-bielice
-bielicowe
-torfowe
torfowisk
wysokich
-glejowomurszowe
<4,5
kwaśne
5,5
-bielicowe
-rdzawe
-brunatne kwaśne
-płowe
-torfowe torfowisk
niskich
-glejowe
słabo kwaśne
-czarnoziemy
-brunatne właściwe i
wyługowane
-płowe
-torfowe torfowisk
niskich
-gleby deluwialne
6,6
obojętne
7,27 zasadowe >7,2
,
2
-czarnoziemy
-brunatne właściwe
-mady
-mułowo-gytiowe
-deluwialne
-rędziny
-gleby
słone
Proces brunatnienia
Polega na koagulacji koloidów żelaza i glinu i tworzeniu wokół ziaren
glebowych otoczek żelaza i glinu. Tworz się brunatnej barwy poziom
zwany poziomem bruntnienia
Proces przemywania (lessives)
Polega na przemieszczaniu się w głąb profilu drobnych cząstek ilastych w
wyniku przemywania. Zjawisku temu towarzyszy słabo kwaśny odczyn
środowiska. Podczas wymywania cząstek iłu koloidalnego możę
przemiaszczać się w postaci helatu substancja organiczna. Obecność tego
procesu można stwierdzić na podstawie otoczek ilastych na powierzchni
agregatów glebowych. Proces charakterystyczny dla gleby płowej
Proces bielicowania
Proces bielicowania zachodzi w glebach lekkich ubogich w wapń, pod
roślinnością borową, w warunkach silnie kwaśnego odczynu i okresowej
anaerobiozy. Decydującą rolę odgrywa substancja organiczna. Polega on na
przemieszczaniu się na drodze chemicznej związków próchnicznych, żelaza
oraz produktów wietrzenia minerałów pierwotnych, a następnie wytrącaniu
ich w postaci poziomów iluwialnych. Proces ten jest charakterystyczny dla
gleb bielicowych i bielic
Proces glejowy
Polega na redukcji zwiazków żelaza Fe+++ do Fe++ przy silnym ograniczeniu
dostępu tlenu i udziale bakterii beztlenowych. Wiąże się to ze zmianą
zabarwienia z zółtobrunatnego na szarozielonkawe lub szaroniebieskawe.
Intensywność zabarwienia zależy od wartości pH środowiska. Obserwowane
w glebie oglejenie może pochodzić od stagnujących wód opadowych oglejenie odgórne, lub od wysokiego poziomu wód gruntowych - oglejenie
oddolne.
Procesy zasolenia gleb
Są charakterystyczne dla krajów o klimacie suchym i półsuchym, gdzie
parowanie wody przewyższa opady. Stały podsiąk roztworów bogatych w
związki wapnia, magnezu i sodu powoduje ich wytrącanie się w
powierzchniowych poziomach glebowych. Na powierzchni gleby często
obserwuje się wykwity lub skorupy różnych soli. Powstające gleby
nazywane są sołączakami, sołońcami lub sołodziami.
Proces torfotwórczy
Zachodzi w warunkach prawie beztlenowych, gdzie bilans wodny jest
dodatni, przy udziale rośliności bagiennej (mchy brunatne, mchy
torfowców, turzyce, trawy, roślinność szuwarowa, roślinność drzewiasta).
Polega na częściowej humifikacji materii organicznej obumarłych
szczątków roślinnych. Z czasem szczątkli te w warunkach beztlenowych
nieulegają dalszym przemianom lub w warunkach tlenowych podlegają
procesowi murszowemu.
Proces murszotwórczy- polega na zmianie natury fizycznej i chemicznej
torfu w wyniku jego przesuszenia. W procesie tym następuje dehydratacja
koloidów organicznych i przechodzenie ich ze stanu zolu w żel. Tworzący
się mursz nabiera cech hydrofobowych i przyjmuje strukturę agregatową.
Ze zmianami właściwości fizycznych idą w parze zmiany właściwości
chemicznych. Zmiany te prowadzą z czasem do dużych strat materii
organicznej oraz składników pokarmowych dla roślin.
Proces mułotwórczy - zachodzi na obszarach płytkich lub głębokich
zbiorników wodnych, otwartych lub zamkniętych, a także zagłębieniach
trwale lub okresowo zalewanych. Powstające muły tworzą się z
opadających, silnie zhumifikowanych cząstek organicznych. Szczątki te
zawierają mniejsze lub większe domieszki części mineralnych.
Proces namulania - polega na tworzeniu się w wyniku osadzania cząstek
mineralnych w czasie wylewów rzek namułów zwanych aluwiami.
Namuły osadzane u podnóża stoków górskich noszą nazwę deluwiów.
Download