W6.7 - Diagnostyka funkcjonalna dzieci i niemowląt

advertisement
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. JERZEGO KUKUCZKI w KATOWICACH
Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA
poziom drugi
tytuł zawodowy absolwenta: magister
Profil kształcenia: Treści do wyboru w sem 2, 3 lub 4
obowiązkowy
Moduł / przedmiot:
X
wybieralny
(0)
W6 -Przedmioty do swobodnego
(W)
wyboru
W6.7 - Diagnostyka funkcjonalna
dzieci i niemowląt
Liczba godzin w
semestrze
I rok
1 semestr
II rok
2 semestr
3 semestr
4 semestr
Studia
stacjonarne
38
W
26 (ćw)
12 (praca wł.)
W
26 (ćw)
13 (praca wł.)
W
26 (ćw)
13 (praca wł.)
Studia
niestacjonarne
38
13 (ćw)
25(praca wł.)
13 (ćw)
25(praca wł.)
13 (ćw)
25(praca wł.)
Katedra Podstaw Fizjoterapii
Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych w Fizjoterapii
Koordynator
przedmiotu
wykładowcy
JĘZYK
dr Anna Gogola
polski
FORMA ZAJĘĆ wykłady/ćwiczenia/samodzielna praca bez kontaktu z nauczycielem
ECTS
1,5 FORMA ZALICZENIA: zaliczenie na ocenę
C1. Przygotowanie studenta do umiejętności przeprowadzenia diagnozy
niemowląt oraz dzieci starszych z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu
C2. Przygotowanie studenta do planowania strategii postępowania
fizjoterapeutycznego w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
C3. Przygotowanie studenta do umiejętności prognozowania rozwoju dysfunkcji u
dzieci w poszczególnych jednostkach klinicznych
SPOSOBY
WERYFIKACJI
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Wiedza:
test wyboru na ocenę
K_W12
CELE
PRZEDMIOT
U
Zna różne metody diagnozowania i oceny stanu zdrowia pacjenta
wykorzystywane w neurologii dziecięcej.
K_W14
Zna przyczyny i objawy wybranych jednostek klinicznych
występujących u niemowląt i dzieci starszych w stopniu
umożliwiającym racjonalne prowadzenie fizjoterapii i planowanie
procesu rehabilitacji.
Umiejętności:
K_U07
Potrafi dokonać właściwego doboru zaopatrzenia ortopedycznego
stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb dziecka
K_U15
Potrafi interpretować wyniki diagnostyki funkcjonalnej celem
prawidłowego zastosowania środków fizjoterapeutycznych
K_U23
Potrafi przeprowadzić i poddać analizie działania naukowobadawcze służące poprawie warsztatu praktycznego oraz
pozwalające na pracę naukową w zakresie fizjoterapii dzieci
Kompetencje społeczne:
K_K07
Potrafi prawidłowo określać priorytety terapeutyczne służące
realizacji celów wyznaczonych przez siebie i/lub innych członków
zespołu terapeutycznego
Umiejętności:
1. Przeprowadzenie poprawnie
diagnozy dziecka z
dysfunkcjami narządu ruchu.
2. Samodzielne przygotowanie
programu usprawniania
dziecka na podstawie
przeprowadzonej diagnozy.
Odpowiedź ustna lub kolokwium z
części materiału
Kompetencje społeczne:
arkusz obserwacji studenta w trakcie
zajęć
K_K10
Potrafi formułować wyważone opinie dotyczące pacjentów, klientów
i grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem
zawodu
NAKŁAD PRACY STUDENTA
(w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Studia stacjonarne
udział w wykładach udział w ćwiczeniach - 26
udział w ćwiczeniach klinicznych
przygotowanie do ćwiczeń/ćwiczeń klinicznych -
Studia niestacjonarne
udział w wykładach udział w ćwiczeniach – 13
udział w ćwiczeniach klinicznych
przygotowanie do ćwiczeń/ćwiczeń klinicznych
8
21
przygotowanie do egzaminu - 2
przygotowanie do egzaminu -2
realizacja zadań projektowych
realizacja zadań projektowych
e-learning
e-learning
egzamin/zaliczenie - 2
egzamin/zaliczenie -2
inne (określ jakie)
inne (określ jakie)
RAZEM: 38
RAZEM: 38
WW1 wiedza i umiejętności z zakresu neurologii dziecięcej
WARUNKI
WW2 wiedza i umiejętności z zakresu klinicznych podstaw fizjoterapii
WSTĘPNE
TREŚCI PROGRAMOWE
nr
CW1
ĆW2
CW3
CW4
TREŚĆ ZAJĘĆ – 2 sem
Ocena neurorozwojowa niemowląt w okresie od 0 – 12 miesokreślenie norm i odchyleń w kierunku spasto i atetoidalnym
(studium zachowań motorycznych wg E. Köng)
Ocena neurorozwojowa niemowląt z postaciami spastycznymi
m.p.d (studium zachowań motorycznych wg E. Köng)
Ocena neurorozwojowa niemowląt z postaciami niespastycznymi
m.p.d (studium zachowań motorycznych wg E. Köng)
Ocena neurorozwojowa niemowląt z kręczem szyi i uszkodzeniem
splotu ramiennego (studium zachowań motorycznych wg E. Köng)
liczba godzin
ST
2
NST
1
BK
2
2
1
2
2
1
2
1
3
2
BK
1
1
CW5
ĆW6
CW7
ĆW8
ĆW9
ĆW10
ĆW11
ĆW12
CW13
Ocena integracji sensomotorycznej niemowląt - test TSFI
Ocena stabilizacji ciała u dzieci starszych – wg testu M. Matyja
Praktyczne wykorzystanie Współczynnika Wielkości Napięcia
WWN– wg M. Matyja (praca na sobie)
Ocena ilościowa i jakościowa dzieci starszych z mózgowym
porażeniem dziecięcym – test GMPM
Ocena integracji sensomotorycznej u dzieci starszych - test
południowokalifornijski
Ocena funkcjonalna dzieci starszych z uszkodzeniem splotu
ramiennego – skala Maleta
Obiektywne metody pomiaru centralnej stabilizacji u niemowląt z
wykorzystaniem USG
Obiektywne metody pomiaru aktywności mięśnia poprzecznego
brzucha u dzieci podczas stosowania wybranych technik NDTBobath (z wykorzystaniem USG)
Wykorzystanie metod pomiaru w fizjoterapii pediatrycznej dla
celów naukowych
CW14 Podsumowanie procesu dydaktycznego. Zaliczenie testowe.
BK
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
Analiza aktualnych propozycji diagnostycznych w oparciu o
dostępną literaturę
2
2
26
12
13
25
PODSUMOWANIE 2 SEM
LITERATURA
PODSTAWOWA
1. Affanasowicz A., M.Matyja, Domagała I.: Wczesna ocena poziomu
integracji sensomotorycznej (SI) u dzieci ryzyka. Zeszyty Metodyczno
-Naukowe, AWF Katowice, nr 15,2004,s.157-167
2. Czochańska J.: Badanie i ocena neurorozwojowa niemowląt i
noworodków. Wydawnictwo Folium, 1995 Lublin
3. Bianchi S., Martinoli C.; Ultrasonografia układu mięśniowo –
szkieletowego( tom 2). Medipage. 2009
4. Bruyn R.: Ultrasonografia w pediatrii. (wyd. I polskie, red. A.P.
Wieczorek). Elsevier Urban & Partner. 2011
5. Hofer M.: Podręcznik ultrasonografii. Podstawy wykonywania i
interpretacji badań ultrasonograficznych. Medipage. 2008
6. Krauze M., M. Matyja M., Nowotny J.: Przydatność oceny reakcji
ułożenia dla wczesnego wykrywania zaburzeń ruchowych pochodzenia
ośrodkowego i dla rehabilitacji dzieci z tymi zaburzeniami. Neurologia
i Neurochirurgia Polska. - R. 14, nr 6 (1980), s. 651-657
7. Matyja M.: Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci.
Monografia habilitacyjna. AWF Katowice 2012 (praca w druku)
8. Matyja
M.,
Domagalska
M.:
Podstawy
usprawniania
neurorozwojowego według Berty i Karela Bobathów , AWF,
Katowice 2009
9. Matyja M., Gogola A: Edukacja sensomotoryczna niemowląt. AWF
Katowice 2009
10. Singel M. J.: Ultrasonografia pediatryczna. Medipage. 2012
11. McNally E.G (red Jakubowski W.): Ultrasonografia układu ruchu,
Urban & Partner. 2008
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
1. Matyja M., Domagała I.:Wczesna diagnostyka zaburzeń integracji
sensomotorycznej na podstawie testu funkcji sensorycznych dla
niemowląt w: Zeszyty Metodyczno -Naukowe, AWF Katowice, nr
15,2004,s.135-156
2. Matyja M.,Saulicz ,E.,Kokosz M.: Zaburzenia kontroli miednicy w
siadzie i podczas siadania jako przejaw hipotonii posturalnej u dzieci w
wieku przedszkolnym. Fizjoterapia Polska(Polish Journal of
Physiotherapy),Vol.4,nr 1,2004,s.31-39
3. Matyja M., Naziemiec L., Gogola A.: Uszkodzenia splotu ramiennego
u dzieci – nowe możliwości leczenia i usprawniania, Zeszyty
Metodyczno- Naukowe AWF, Katowice 2006
4. Schmidt G.: Ultrasonografia. 2008. Medipage.
METODY
NAUCZANIA
- seminarium z wykorzystaniem materiałów poglądowych
-praca na sobie
bezpośrednia praca z pacjentem
POMOCE
NAUKOWE
- rzutnik multimedialny
- aparat do USG
- plurimetr Rippsteina
PROJEKT (o ile jest
realizowany w
ramach modułu zajęć)
FORMA
zaliczenie na ocenę
ZALICZENIA
WARUNKI
Sem 2
ZALICZENIA
ĆW 1- 6, CW 8,9,10
Ocena praktycznego wykorzystania umiejętności diagnozowania (na bieżących
zajęciach). Test końcowy z teorii na ocenę
CW6,7, CW11,12,13
Ocena wykorzystania obiektywnych metod pomiarowych w praktyce oraz w
celach naukowych (na bieżących zajęciach). Test końcowy z teorii na ocenę
BK
Odpowiedź ustna z zakresu uzyskanej wiedzy związanej z nowoczesnymi
metodami pomiarowymi w pediatrii
ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Sem 2
kod efektu
kształcenia
obszar
kształcenia
treści programowe
cel przedmiotu
sposób
oceny
K_W12
M1_W03
CW1-6, CW8-10
C1
U,T
K_W14
M1_W03
CW1-6, CW8-10
C2
U,T
K_U07
M1_U02
CW2-4, CW8
C2,C3
U, Z
K_U15
M1_U05
CW1-6,CW8-10
C2,C3
U, T
K_U23
M1_U10
CW7, CW11-13
C1
U, O
K_K07
M1_K05
CW1-6, CW8-10
C2
U, P
K_K10
M1_K08
CW1-6, CW8-10
C1,C3
T - test
P – ocena programu usprawniania, praca pisemna
O – odpowiedź ustna lub kolokwium
U – sprawdzian umiejętności praktycznych
W – wolontariat, udział lub uczestnictwo w zajęciach dla osób niepełnosprawnych
Z – zeszyt obserwacji studenta
U, Z
Download