Konsekwencje zdrowotne używania substancji psychoaktywnych

advertisement
Konsekwencje zdrowotne uŜywania
substancji psychoaktywnych przez
kobiety w ciąŜy
Dr n. med. Krzysztof Stempniewicz
Oddział Noworodkowy
Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Substancje psychoaktywne
Legalnie dostępne środki uzaleŜniające
– Alkohol
– Nikotyna (papierosy)
– Leki
Nielegalne środki uzaleŜniające
–
–
–
–
–
–
Kokaina
Opioidy
4-metyleno-dwuoksymetamfetamina (Extasy)
Amfetamina
Marihuana
inne
Działanie środków
psychoaktywnych na płód
Poronienie
Działanie
teratogenne
Działanie toksyczne
Działanie uzaleŜniające zespół
odstawienia po urodzeniu
Okoliczności współistniejące z
uzaleŜnieniem matek
Niechciana ciąŜa
Niski status społeczno-ekonomiczny
– Zła dieta
– Nieodpowiednia opieka medyczna nad cięŜarną
Przemoc wobec cięŜarnej
CiąŜa u nastolatek
Samotna matka
CiąŜa po 40. roku Ŝycia
ZakaŜenia przenoszone drogą płciową
Towarzyszące choroby wynikające z uzaleŜnień
–
–
–
–
Nowotwory
Marskość wątroby
WZW
HIV
Powikłania związane z paleniem
papierosów w ciąŜy
Poronienie (ryzyko 1,2-1,8x większe)
Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu
(jedna z głównych przyczyn)
ŁoŜysko przodujące (ryzyko 4x większe)
Przedwczesne oddzielenie się łoŜyska (90%
wzrost ryzyka)
Przedwczesny odpływ płynu owodniowego
Obumarcie wewnątrzmaciczne płodu
Zespół nagłej śmierci niemowląt (ryzyko 4x
wyŜsze)
Powikłania związane z paleniem
papierosów w ciąŜy
ŁoŜysko kobiety palącej nie dostarcza dziecku
odpowiedniej ilości tlenu (mniej aŜ o 25%!),
niezbędnego do właściwego rozwoju i wzrostu –
a więc płód jest przewlekle niedotleniony –
ryzyko uszkodzenia mózgu
Płód w macicy palącej cięŜarnej naraŜony jest
na kontakt z 4000 substancji chemicznych, w
tym 40 rakotwórczych, z którymi nie zetknąłby
się, gdyby jego matka nie paliła.
Noworodki urodzone przez matki palące
znacznie częściej cierpią na zaburzenia układu
sercowo-naczyniowego, oddechowego oraz
przemiany materii.
CięŜarna - alkoholiczka
Stereotyp
– Kobieta z marginesu społecznego
– Przypadkowa ciąŜa
– Paląca papierosy
– Źle odŜywiająca
się
CięŜarna – alkoholiczka
Ale
coraz częściej
– Dobrze zarabiająca
– Korzystająca regularnie z porad ginekologa
– Zdrowo się odŜywiająca
– Choć teŜ
Często paląca papierosy
Samotna / w związku
nieformalnym
Stresująca praca
Czasem narkotyki
Wpływ alkoholu na płód
I
trymestr ciąŜy
– alkohol uszkadza:
mózg, prawidłowy rozwój i migrację komórek,
moŜe dojść do deformacji twarzy,
serce,
wątrobę,
– zwiększone ryzyko poronienia
Wpływ alkoholu na płód
Okres największej wraŜliwości na uszkodzenia narządów płodu
OUN
uszy
z. n. płc.
podnieb. tw.
zęby
nos
oczy
ramiona
serce
obumarcie
podejrzewana pewna ciąŜa
OM
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
tygodni
Wpływ alkoholu na płód
II trymestr ciąŜy, alkohol:
– zagraŜa poronieniem,
– osłabia rozwój mózgu,
– uszkodzone mogą zostać komórki mięśni, skóry,
gruczołów, kości.
III trymestr ciąŜy, alkohol moŜe prowadzić do
–
–
–
opóźnienia przyrostu wagi,
przedwczesnego porodu,
negatywnie wpływa na rozwój
zdolności poznawczych,
koncentracji uwagi,
myślenia przyczynowo-skutkowego.
MoŜliwe poalkoholowe uszkodzenia
mózgu płodu
Aby spowodować fizyczne deformacje potrzeba zwykle
większych ilości alkoholu, ale do uszkodzenia mózgu
wystarczają niewielkie ilości
Niebezpieczeństwo moŜliwych uszkodzeń wywołane tzw.
okazjonalnym piciem alkoholu:
– śmierć komórek mózgowych, przyjście na świat z mniejszą
liczbą komórek nerwowych i mniejszym mózgiem
– migracja komórek do niewłaściwych obszarów, komórki w
trakcie tworzenia nie trafią tam, gdzie powinny podjąć działania,
trafiając do obszarów które nie są celem ich migracji.
– tworzenie się niewłaściwych połączeń między neuronami, co
wpływa na odbiór świata przez dziecko (np. podwyŜszony próg
bólu)
MoŜliwe poalkoholowe uszkodzenia
mózgu płodu
Najbardziej naraŜone na uszkodzenia obszary mózgu:
– ciało modzelowate, odpowiadające za współpracę
pomiędzy półkulami mózgu. Uszkodzenie powoduje, Ŝe
informacje pomiędzy półkulami przepływają powoli i
nieskutecznie. Niektóre dzieci z FAS mają całkowity zanik
ciała modzelowatego. Dlatego postępują impulsywnie, nie
uświadamiając sobie konsekwencji działania.
– móŜdŜek, odpowiada za funkcje motoryczne np.
skoordynowanie ruchów
– jądra podstawne, odpowiadające za pamięć i procesy
poznawcze,
– hipokamp, odpowiada za procesy uczenia się i pamięci,
– płaty czołowe, odpowiadają procesy wykonawcze,
kontrola impulsów, osąd.
Wpływ narkotyków zaŜywanych
przez cięŜarną na płód
CiąŜa
ektopowa
Poronienie
Przedwczesne oddzielanie się łoŜyska
Przedwczesny odpływ płynu owodniowego
Poród przedwczesny
Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu
Wewnątrzmaciczne zahamowanie
wzrastania płodu
Wpływ narkotyków zaŜywanych
przez cięŜarną na płód
Stan
przedrzucawkowy
Krwotok poporodowy
Niska masa urodzeniowa
Niedotlenienie okołoporodowe
Mniejszy obwód głowy – niedorozwój OUN
Zaburzenia oddychania
Martwicze zapalenie jelit
Wpływ narkotyków zaŜywanych
przez cięŜarną na płód
Zwiększona
umieralność noworodków
Zespół abstynencyjny
Drgawki
Martwicze zapalenie jelit
Wady wrodzone
Zespół śmierci łóŜeczkowej
Zaburzenia rozwoju psychoruchowego
Zaburzenia zdolności poznawczych
Dziękuję
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards