Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do 15.11.2016 r. (PDF 291 kB)

advertisement
Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach
użyteczności publicznej
Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym
budownictwo komunalne
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 15.11.2016 r.
Dzień dobry,
prosimy o odpowiedź na następujące zagadnienie:
“Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Rozdział 6.10 Wkład niepieniężny możliwe jest
wniesienie przez Beneficjenta wkładu własnego w formie niepieniężnej np. w formie
nieruchomości – oczywiście jej wartość będzie potwierdzona stosownym operatem
szacunkowym. Dokumentacja konkursowa dla Działania 5.3.1 w kwestii kwalifikowalności
powołuje się na przedmiotowe Wytyczne. Prosimy o potwierdzenie możliwości wniesienia
wkładu własnego w formie niepieniężnej w ramach przedmiotowego konkursu.
IOK informuje, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego, Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Podrozdziałem 6.10 Wkład
niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego, wniesiony na rzecz projektu,
stanowi wydatek kwalifikowalny.
Witam,
Jak musi być wartość minimalna i maksymalna projektu ?
W odpowiedzi na Pana zapytanie, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że
zgodnie z Regulaminem konkursu maksymalna/minimalna wartość projektu nie została
ustalona.
Witam,
Dzień dobry, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące zapytanie: “Czy możliwe jest
kwalifikowanie do Działania 5.3.1 Projektu, którego I etap został zrealizowany w 2016 r. min.
docieplenie i pokrycie dachu, a II etap zaplanowany jest na 2017r. – wymiana stolarki, wymiana
instalacji co. oraz modernizacja węzła? Czy w takim wypadku koszty poniesione w 2016r. będą
kwalifikowalne – wszystkie prace są uwzględnione w audycie energetycznym.”
W odpowiedzi na Pani zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/16 - Instytucja Organizująca
Konkurs informuje, że zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 „Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1
stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy publicznej…”. W przypadku, gdy w
wyniku przeprowadzonego testu pomocy publicznej, Wnioskodawca założy, że projekt nie będzie
objęty pomocą, możliwe jest uznanie za kwalifikowalne wydatków poniesionych przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie. Należy mieć jednak na uwadze, iż aby uznać dany koszt za
wydatek kwalifikowalny, musi spełniać warunki określone co najmniej w Rozdziale 6.2 ww.
Wytycznych.
W przypadku, gdy projekt będzie objęty pomocą publiczną, zastosowanie mają zapisy Art. 6 Efekt
zachęty Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.
UE z 26.06.2014 r., nr L 187/1), w myśl których efekt zachęty uznaje się za spełniony, w przypadku
gdy wniosek o dofinansowanie zostanie złożony przed rozpoczęciem prac nad projektem (nie dotyczy
prac przygotowawczych).
W „Instrukcji wypełniania załączników …” w punkcie odnoszącym się do dokumentu
potwierdzającego zasadność realizacji inwestycji znajduje się zapis, iż „co do zasady dla projektu
wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C powinien mieć wartość ujemną, a
FRR/C – niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej”. Skądinąd wiemy, że część
projektów termomodernizacyjnych, w tym również, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE
posiadała wyższą wartość FRR/C niż stopa dyskontowa użyta w analizie finansowej – zgodnie z
Podrozdziałem 7.4. str. 28 „Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata
2014-2020” powinno to być to 4% dla analizy prowadzonej w cenach stałych bądź 6% dla analizy
prowadzonej w cenach bieżących. W związku z tym proszę o podanie granicznej wartości wskaźnika
FRR/C, która będzie wykluczała dane przedsięwzięcie do wsparcia?
W odpowiedzi na zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/16 - Instytucja Organizująca Konkurs
informuje, że w zarówno w punkcie 6 Podrozdziału 7.9 Wytycznych w zakresie zagadnień związanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów
hybrydowych na lata 2014-2020, jak i dokumentacji konkursowej wskazano, iż: „Co do zasady dla
projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C powinien mieć wartość
ujemną, a FRR/C – niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej. Taka wartość
wskaźników oznacza, że bieżąca wartość przyszłych przychodów nie pokrywa bieżącej wartości
kosztów projektu. Odstępstwo od tej zasady może wynikać ze specyfiki projektu, np. znacznego
poziomu ryzyka związanego z wysokim poziomem innowacyjności lub też w niektórych spośród
projektów objętych pomocą publiczną.”
Analiza powinna być przygotowywana w oparciu o realne założenia, z których może wynikać
możliwość zastosowania odstępstwa od generalnej zasady, o której mowa w przedmiotowych
Wytycznych. Biorąc pod uwagę specyfikę projektów realizowanych w ramach Poddziałania 5.3.1,
uzasadnieniem dla uzyskania takich wartości wskaźników może być traktowanie inwestycji z zakresu
zwiększania efektywności energetycznej jako wzorcowych dla społeczeństwa, dla których korzyści
społeczne przekraczają czynnik ekonomiczny. W związku z powyższym, IOK nie ma możliwości
podania granicznej wartości wskaźnika EFF/C.
2
Zgodnie z regulaminem konkursu "Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji
energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do
dofinansowania", czy w przypadku termomodernizacji kilku budynków, każdy z nich powinien spełniać
ten warunek (min. 25%) czy warunek ten będzie rozpatrywany łącznie dla wszystkich budynków?
W odpowiedzi na Pani zapytanie, IOK informuje, iż wielkości przedstawiane w audycie
energetycznym powinny odnosić się do każdego budynku osobno. W związku z tym, każdy budynek
podlegający modernizacji energetycznej powinien spełniać wymagane minimum zwiększania
efektywności energetycznej tj. 25%.
W ramach konkursu „Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym
budownictwo komunalne” Regulamin konkursu oraz Instrukcja wypełniania załączników wskazują
w przypadku audytu na następujące wymagania:
„Aby uznać wydatki, przedstawione we wniosku o dofinansowanie, za kwalifikowalne muszą one
wynikać z przeprowadzonych pomiarów/analiz, których zasadność poniesienia ma potwierdzać audyt
energetyczny ex ante. Opracowany audyt powinien on odnosić się do budynku/-ów objętych
wsparciem”
„Niedopuszczalne jest aplikowanie w ramach projektu o inny zakres rzeczowy, aniżeli wynikający
z przyjętych rozwiązań w audycie ex ante. Jedynym wyjątkiem jest częściowe zrealizowanie projektu ze
środków własnych przed złożeniem wniosku (nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną)”.
„W sytuacji, gdy występuje rozbieżność w poziomie szczegółowości wykazanych pozycji kosztowych
w stosunku do kategorii wydatków w budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca
zobowiązany jest do przyporządkowania pozycji z audytu do kategorii wydatków wskazanych
w budżecie wniosku o dofinansowanie (np. w formie dodatkowego zestawienia tabelarycznego)”
Pytanie brzmi:
Czy wydatki kwalifikowane w ramach projektu, które rzeczowo są w pełni zgodne z zapisami audytu,
mogą różnić się finansowo od kosztów inwestycji wskazanych w audycie (wydatki kwalifikowane
w projekcie - oszacowane na podstawie kosztorysu inwestorskiego, koszty w audycie sporządzone
w oparciu o wymaganie dotyczące sporządzania audytów, odmienny sposób kalkulacji wskazanych
kosztów – choć rzeczowo w 100% są zgodne). W tej sytuacji za koszty kwalifikowane Wnioskodawca
zamierza przyjąć koszty ujęte w kosztorysach inwestorskich (zgodne rzeczowo z audytami, ale
odbiegające wartościowe od kosztów inwestycji wskazanych w audycie) – proszę o odpowiedź na
pytania i wskazanie właściwego toku postępowania ?
W odpowiedzi na Pana zapytanie, IOK informuje, iż w przedstawionej sytuacji wydatki
kwalifikowalne mogą być oszacowane na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Wnioskodawca
w Dokumencie potwierdzającym zasadność realizacji inwestycji powinien wskazać na jakiej
podstawie oszacował koszty kwalifikowalne projektu. Należy jednak pamiętać, że za aktualny należy
uznać kosztorys sporządzony maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
a faktyczne wartości wydatków zostaną zweryfikowane w wyniku przeprowadzonej procedury
przetargowej.
W związku z ogłoszonym konkursem w ramach poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w
budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne proszę o odpowiedź na następujące pytanie:
Czy w przypadku projektu polegającego na zmianie rodzaju kotła (na kocioł kondensacyjny) , gdzie
rodzaj paliwa tj. olej opałowy pozostaje niezmieniony, Wnioskodawca zobowiązany jest do
zmniejszenia o minimum 30% emisji CO2 zgodnie z brzemieniem kryterium merytorycznego
dopuszczającego szczegółowego 4 „Zmniejszenie emisji CO2 w wyniku zmiany spalanego paliwa”?
3
Innymi słowy czy kryterium to dotyczy omawianego przypadku? Dodatkowo w opisie kryterium
wskazano iż „Zaleca się wymianę źródeł ciepła na wykorzystujące paliwa o mniejszej zawartości
węgla niż przed modernizacją”. Czy we wskazanym przypadku jest ryzyko negatywnej oceny w ramach
omawianego kryterium?
W odpowiedzi na Pani zapytanie – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/16 - Instytucja Organizująca
Konkurs informuje, że zgodnie z zapisami Przewodnika po kryteriach wyboru projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (zał. Nr 5 do
Regulaminu konkursu): „W ramach kryterium ocenie podlega zmniejszenie emisji CO2 w wyniku
wymiany źródła ciepła. Zgodnie z zapisami RPOWP dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna w
sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej istnieje konieczność spełnienia wymogu
zmniejszenia
emisji
CO2
o
co
najmniej
30%
w
przypadku,
gdy
w modernizowanym budynku zalecana jest (potwierdzona audytem energetycznym ex ante) wymiana
źródła ciepła.W związku z powyższym należy uznać, iż w przedstawionym przypadku, także należy
spełnić wymóg co najmniej 30% redukcji emisji CO2 do atmosfery.
Witam,
Dotyczy: Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo
komunalne Numer naboru: RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/16
Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Planowane jest zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej (własność
Gminy XXX) na świetlicę wiejską 1/3 budynku oraz pozostała 2/3 budynku przeznaczyć na 4
mieszkania socjalne. Czy możliwe jest skorzystanie ze wskazanego dofinansowania?
2. Czy piec na pellet uznawany jest jako piec na biomasę i będzie uznany za koszt
kwalifikowalny?
3. Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę na etapie składania wniosku? Na jakim etapie
wymagane?
W odpowiedzi na Pani zapytanie, IOK informuje, co następuje.
Ad. 1.
Zgodnie z zapisami SZOOP w ramach Poddziałania 5.3.1 wspierana jest głęboka termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej oraz w budownictwie komunalnym. W ramach projektu mogą być
termomodernizowane mieszkania będące własnością Wnioskodawcy i posiadające status lokalu
komunalnego. Należy pamiętać, iż koszty dostosowania pomieszczeń do potrzeb funkcji mieszkalnej
nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne.
Ad. 2.
Jako koszty kwalifikowalne można uznać wszystkie wydatki niezbędne do osiągnięcia celu głównego
projektu składanego w odpowiedzi na nabór wniosków. Pelet jako spalane paliwo można będzie uznać
jako biomasę jeżeli będzie wpisywał się w definicję zawartą w Art. 2 ust.3 Ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478), tj. „biomasa - stałe lub ciekłe
substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z
produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich
produkty, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym
określonych w art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r.
ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w
odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz. UE
L 349 z 29.12.2009, str. 1, z późn. zm.) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu,
a także ulegająca biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia
roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami
4
o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania
odpadów;”. W przedmiotowym przypadku należy stwierdzić, iż piec na pelet będzie mógł być uznany
jako piec spalający biomasę.
Ad. 3.
Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu)
pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych są dokumentami
zalecanymi, ale nie bezwzględnie wymaganymi na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
Jednakże, przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć
kopię prawomocnej decyzji zezwalającej na rozpoczęcie realizacji inwestycji.
Dzień dobry,
bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące Poddziałania 5.3.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne
- numer naboru: RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/16:
1. Audyt energetyczny ex ante dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego został opracowany w lipcu
2016 r. tj. przed dokumentacją projektową oraz kosztorysami inwestorskimi, które zostały sporządzone
w październiku tego roku. Ilość robót budowlanych do wykonania określona w przedmiarach robót
oraz wartości poszczególnych elementów termomodernizacji określone w kosztorysach inwestorskich
nie pokrywają się z wielkościami przedmiarowymi oraz nakładami finansowymi na roboty budowlane
określonymi w audycie ex ante. Czy w związku z występującymi różnicami w zakresie przedmiarów
oraz kosztów termomodernizacji, należy zaktualizować audyt energetyczny ex ante i dostosować
założone w dokumencie wielkości do przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich?
2. Audyt energetyczny ex ante zakłada ulepszenia termomodernizacyjne poprzez określenie
projektowanej (wymaganej) wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegrody oraz poprzez
określenie parametrów i grubości docieplenia w przypadku stropu lub ściany. W dokumentacji
projektowej zostały określone inne grubości docieplenia stropu niż w audycie ex ante ze względu na
wymagania cieplne na rok 2021. Zmiany dotyczące przyjętej w dokumentacji grubości docieplenia
zostały zaakceptowane przez Wykonawcę audytu ex ante jako zgodne z audytem. Wykonawca audytu
nie widzi potrzeby dostosowywania dokumentu pod kątem projektowanych dociepleń w tym zakresie.
Czy dokumentacja projektowa oraz audyt energetyczny ex ante mogą podawać różne grubości
dociepleń przy osiągnięciu tego samego efektu, jakim jest wymagana wartość współczynnika
przenikania ciepła? Czy w przypadku rozbieżności w tym zakresie pomiędzy audytem (opracowanym
przed dokumentacją projektową) a dokumentacją, należy dostosować audyt energetyczny do
rozwiązań projektowych określonych w dokumentacji?
3. Dokumentacja projektowa została opracowana dla „szerszego” przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie, przebudowie oraz dociepleniu budynku użyteczności publicznej, zmianie sposobu jego
użytkowania (z funkcji oświatowej na administracyjną) wraz z zagospodarowaniem terenu. Czy w
takiej formie projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę może pozostać? Do
wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia zostały wyodrębnione koszty związane z
termomodernizacją
i przedstawione w oddzielnych kosztorysach.
4. Termomodernizowany budynek zlokalizowany jest na terenie objętym konserwatorską ochroną
prawną - w obszarze układu urbanistycznego miasta, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych.
Czy koszty elementów wymagających odtworzenia, które znacznie zwiększają wartość inwestycji tj.
koszt dodatkowej okleiny „drewnopodobnej”, szprosów naklejanych w przypadku stolarki okiennej
oraz koszt gzymsów dekoracyjnych montowanych na docieplonej ścianie zewnętrznej można uznać za
koszt niekwalifikowany, a do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć tylko te wydatki, które mają
bezpośredni wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej?
5
W odpowiedzi na Pana zapytanie, IOK informuje, co następuje.
Ad.1
Zgodnie z dokumentacją konkursową wydatki przedstawione we wniosku o dofinansowanie, aby
mogły zostać uznane za kwalifikowalne muszą wynikać z przeprowadzonych pomiarów/analiz,
których zasadność poniesienia ma potwierdzać audyt energetyczny ex ante. W związku z tym, zakres
rzeczowy projektu powinien wynikać z opracowanego audytu, w opisanym przypadku zasadnym jest
dokonanie aktualizacji pierwotnie sporządzonego audytu energetycznego ex ante. W konsekwencji
dokonanej zmiany, oczywistym jest wprowadzenie również zmian w zakresie finansowym. Jednakże,
w przypadku występowania dalszych rozbieżności w części finansowej, Wnioskodawca podejmuje
decyzję, które wydatki uznaje za bardziej racjonalne i zgodne ze stawkami rynkowymi(audyt ex
ante/kosztorys inwestorski). Wówczas, w Dokumencie potwierdzającym zasadność realizacji
inwestycji należy wskazać na jakiej podstawie oszacowano koszty kwalifikowalne projektu. Należy
pamiętać, że zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników, za aktualny należy uznać kosztorys
sporządzony maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a faktyczne
wartości wydatków zostaną zweryfikowane w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.
Ad. 2
Zgodnie z Przewodnikiem po kryteriach wyboru projektów w ramach kryterium dopuszczającego
szczególnego „Zgodność projektu z dyrektywami zakresie efektywności energetycznej” ocenie
podlegać będzie, czy w audycie energetycznym założono przyjęcie docelowych wartości
współczynników przenikania ciepła obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W wyniku realizacji projektu
budynek/budynki nim objęte muszą spełniać docelowe wartości współczynników przenikania ciepła
obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku. W związku z tym, iż zakres rzeczowy projektu powinien
wynikać z ustaleń w audycie energetycznym, zaleca się aby wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy
audytem energetycznym, a dokumentacją projektową w zakresie różnych grubości dociepleń przy
osiągnięciu tego samego efektu ująć w dokumentacji aplikacyjnej.
Ad. 3
Dokumentacja projektowa może obejmować zakres szerszy od zakresu przedstawionego we wniosku
o dofinansowanie. Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej (np. w Dokumencie potwierdzającym
zasadność realizacji inwestycji) powinien w sposób przejrzysty wskazać, które prace ujęte w
dokumentacji projektowej będą realizowane w ramach przedmiotowego projektu.
Wydatki będą kwalifikowalne nie tylko, gdy będą zgodne z kategoriami określonymi w Regulaminie
konkursu, ale również gdy będą zasadne, adekwatne i racjonalne w odniesieniu do celów realizacji
projektu.
Dodatkowo, w związku z częściowym objęciem wsparciem szerszego przedsięwzięcia, w przypadku
ujęcia kosztu dokumentacji przygotowawczej w ramach kosztów kwalifikowalnych, do
dofinansowania należy przyjąć proporcjonalną wartość dotyczącą przedmiotu projektu.
Ad. 4
Wnioskodawca do kosztów kwalifikowalnych projektu może wliczyć wyłącznie wydatki wynikające
z przeprowadzonych pomiarów/analiz, których zasadność poniesienia ma potwierdzać audyt
energetyczny ex ante. Zatem konstruując budżet projektu, koszty wykraczające poza przedmiot
6
projektu wpływający na zwiększenie efektywności energetycznej nie muszą być rozliczane w ramach
projektu.
Witam,
Dotyczy: RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/16 działanie 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych w tym budownictwo komunalne
Władze Gminy planują pozyskać środki pomocowe na przebudowę wraz z rozbudową budynku punktu
dziennego opiekuna w miejscowości XXX przy ul. XXX wraz z wyposażeniem i przystosowanie go na
punkt opieki dziennej dzieci do lat 3. Szacowana wartość projektu ok 900 000,00 zł.
W ramach programu „MALUCH 2016” Moduł 1 planuje się utworzyć 10 nowych miejsc opieki dla
dzieci do lat 3. Z programu Maluch maksymalna kwota do uzyskania na działania inwestycyjne
i wyposażenie kształtuje się następująco: 10 miejsc opieki x 30 000,00 zł = 300 000,00 zł.
Natomiast ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach
działania 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne
planowana jest głęboka termomodernizacja budynku (wymiana pokrycia dachowego, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa systemów grzewczych).
Czy istnieje możliwość skorzystania równocześnie ze środków z Resortowego program rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” oraz z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach działania 5.3.1. Efektywność energetyczna
w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne na nasze działanie?
W odpowiedzi na zapytanie, IOK informuje, że analizując możliwość objęcia wsparciem opisanego
obiektu, należy mieć na uwadze definicję zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.), zgodnie z którą budynkiem użyteczności publicznej jest
„budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub
socjalny”.
IOK informuje, iż nie widzi przeciwskazań, aby Wnioskodawca ubiegał się o uzyskanie
dofinansowania jednocześnie z dwóch różnych zewnętrznych źródeł. Wnioskodawca realizując
projekty finansowane z różnych źródeł powinien zapewnić rozdzielność zarówno zakresu rzeczowego,
jak i finansowego tak, by zagwarantować brak podwójnego finansowania tych samych wydatków.
Dodatkowo, w związku z jednoczesnym realizowaniem innego przedsięwzięcia, za konieczne uznaje
się przedstawienie racjonalnego harmonogramu prac przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnego
terminu zakończenia realizacji projektu w ramach przedmiotowego konkursu.
Należy także pamiętać, iż zgodnie z dokumentacją konkursową wydatki przedstawione we wniosku o
dofinansowanie, muszą wynikać z przeprowadzonych pomiarów/analiz, których zasadność poniesienia
ma potwierdzać audyt energetyczny ex ante.
7
Witam Państwa:
Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości aplikowania w konkursie RPOWP Działanie
5.3.1 na przedstawionych poniżej zasadach.
Sytuacja:
Inwestor – Parafia ABC chciałby dokonać kompleksowej termomodernizacji poddasza budynku
Parafialnego. Zakres termomodernizacji obejmuje ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych (od
wewnątrz), wymiana okien, wymiana oświetlenia na LED-owe, montaż rekuperacji, wymiana
wewnętrznej instalacji c.o., montaż termostatów, ewentualnie inne elementy wynikające z audytu.
Możliwe jest założenie liczników ciepła na pionach. Budynek jest ogrzewany z miejskiej sieci
ciepłowniczej. Zakres prac w budynku będzie ograniczony wyłącznie do poddasza.
Obecnie poddasze jest nieużywane z racji zimna ale jest użytkowe (posiada niedziałające ogrzewanie).
Budynek parafii jest budynkiem zabytkowym, ocieplenie budynku z zewnątrz jest niemożliwe – brak
zgody Konserwatora Zabytków. Ocieplenie całego budynku z wewnątrz jest niemożliwe z racji
zmniejszenia powierzchni pomieszczeń, bardzo duży zakres prac pociągających konieczność remontu
wszystkich pomieszczeń, a także niską efektywność takich prac. Poddasze przeznaczone byłoby na
funkcje społeczne parafii.
Pytanie: Czy możliwe byłoby potraktowanie przedmiotu inwestycji – poddasza jako wydzielonej części
budynku – dokonanie audytu ex-ante wyłącznie poddasza i objęcie zakresem inwestycji tylko tej części
budynku.
W odpowiedzi na zapytanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z zapisami
Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, wsparciem będą objęte projekty dotyczące
„kompleksowej (tzw. głębokiej modernizacji wykraczającej poza minimalne wymagania dotyczące
charakterystyki energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią) modernizacji
energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych na
terenie województwa podlaskiego (…)”.
W analizowanym przypadku, zakres inwestycji dotyczyłby wyłącznie termomodernizacji poddasza
budynku, jednak audyt ex-ante powinien obejmować swym zakresem cały budynek, a nie tylko jego
części (poddasze).
Wsparcie w proponowanym zakresie jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy w wyniku opracowanego
audytu nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej całego budynku o minimum 25 %. IOK
przypomina jednak, że zadeklarowane w audycie ex ante wartości wskaźników powinny być
potwierdzone w audycie ex post opracowywanym na zakończenie realizacji projektu (planuje się
wykonanie audytu przez IZ RPOWP).
Dzień dobry,
1. Proszę o doprecyzowanie, najlepiej w postaci konkretnych procentów:
 Jaki poziom dofinansowania będzie miał projekt kompleksowy z pomocą publiczną –
30% na całość, czy…
 … należy stosować oddzielny artykuł z 651/2014, jak wymieniamy źródło ciepła i jaki
poziom dofinansowania?
 Czy poziom dofinansowania wynosi 85% na wszystko, jeśli korzystamy z pomocy de
minimis?
2. Czy analiza finansowa w Dokumencie potwierdzającym zasadność inwestycji powinna
obejmować np. wymianę źródła ciepła wynikającą z audytu ale zrealizowaną wcześniej ze
środków własnych? Dalej – czy te koszty trzeba wykazać we wniosku, w sytuacji gdy nie
chcemy na to dofinansowania?
8
3. Warunki nie wymagania kosztorysu są enigmatyczne. Co oznacza, że audyt nie będzie miał
„informacji, które są również istotne z punktu widzenia oceny projektu”? Co to za
informacje? Jak ma wyglądać wycena w audycie, aby zawierała te informacje?
4. W Dokumencie potwierdzającym zasadność inwestycji prosicie o oferty. Czego mają dotyczyć
skoro koszty mają wynikać z audytu, nie wymagany jest kosztorys? Audyt będzie zawierał
wycenę zarówno robót, jak i ewentualnych zakupów OZE, czy pieca. Czy dodatkowo musimy
jeszcze występować o oferty, bo nie posiadamy ich od wykonawcy audytu (nie wymagaliśmy
tego, a audyt został już sporządzony)?
W odpowiedzi na Pani zapytanie, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, co następuje.
Ad. 1.
W odniesieniu do pomocy publicznej w pierwszej kolejności należy przeanalizować zakres rzeczowy
projektu oraz formę prawną Wnioskodawcy. W przypadku stwierdzenia, iż Wnioskodawca wpisuje się
w definicję przedsiębiorstwa zapisaną w art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.6.2014 r.) należy
przeanalizować zakres rzeczowy projektu. Możliwe jest objęcie projektu pomocą publiczną zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015, poz. 1363). W powyższym przypadku, maksymalne
wsparcie ze środków EFRR obliczane jest na podstawie Art. 38, ust 4-6 Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014, a więc intensywność pomocy nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych.
Dodatkowo maksymalne dofinansowanie zwiększane jest o 15% za lokalizację inwestycji w
województwie podlaskim. Przedsiębiorstwo może także zwiększyć dofinansowanie o kolejne 20% w
przypadku, gdy posiada status małego przedsiębiorstwa, lub 10% w przypadku średniego
przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż maksymalny poziom
dofinansowania projektu realizowanego w województwie podlaskim przez mikro i małego
przedsiębiorcę może wynieść 65% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Odnosząc się do drugiego pytania, nie ma konieczności stosowania Art. 46 Rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 w odniesieniu do kosztów wymiany źródła ciepła.
W przypadku pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015, poz. 488) maksymalny poziom dofinansowania
wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Należy jednak pamiętać o dopuszczalnych limitach
pomocy de minimis (pomoc de minimis nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto
w okresie 3 lat podatkowych).
Ad. 2.
W analizie finansowej należy ująć wydatki zapisane w projekcie, mające na celu zwiększenie
efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej. W przypadku kosztów zapisanych w
audycie energetycznym, które zostały zrealizowane we wcześniejszym okresie ze środków własnych,
a Wnioskodawca nie zamierza ujmować ich w kosztach projektu, nie ma konieczności wykazywania
tych kosztów w analizie finansowej projektu (jako element projektu).
Ad. 3.
W przypadku, gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych zapisanych we wniosku o dofinansowanie
wynika wprost z audytu energetycznego ex-ante (wielkości i kategorie kosztów są tożsame)
9
Wnioskodawca nie ma konieczności przedkładania odrębnego kosztorysu inwestorskiego.
W przypadku braku w audycie energetycznym ex-ante informacji „wymaganych informacji, które są
również istotne z punktu widzenia oceny projektu” (m.in. wysokość i odpowiedni poziom
szczegółowości kosztów kwalifikowalnych, niezbędny do jednoznacznej identyfikacji poszczególnych
kategorii wydatków) Wnioskodawca powinien przedłożyć dodatkowy załącznik do wniosku o
dofinansowanie w postaci kosztorysu, na podstawie którego możliwa będzie identyfikacja
poszczególnych wydatków kwalifikowalnych zapisanych we wniosku o dofinansowanie.
W ocenie IOK, zaprezentowany sposób udokumentowania przyjętych wartości stanowi uproszczenie
dla Wnioskodawców i w taki sposób powinien być traktowany.
Ad. 4.
Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników „Dokument potwierdzający zasadność
realizacji inwestycji powinien zawierać w szczególności: (…) – sposób szacowania wydatków Wnioskodawca powinien wskazać na jakiej podstawie oszacował koszty kwalifikowalne projektu;
celem potwierdzenia możliwe jest dostarczenie dokumentacji z przeprowadzonej analizy rynku
pozyskanej w trakcie wyboru rozwiązań przyjętych w Projekcie (co najmniej 3 oferty na każde z
nabywanych aktywów).”
Z powyższego zapisu wynika, iż możliwe jest dostarczenie ofert w celu potwierdzenia
przeprowadzenia analizy rynku. IOK nie narzuca konieczności dostarczania ofert, jeżeli koszty
kwalifikowalne projektu zostały oszacowane na podstawie audytu energetycznego ex-ante, co
jednoznacznie wskaże Wnioskodawca.
Dzień dobry,
bardzo proszę o odpowiedź na pytanie czy koszt opracowania kosztorysu inwestorskiego może zostać
zaliczony do kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt obejmuje roboty budowlane, na które
wymagane jest pozwolenie na budowę?
W odpowiedzi na Pani zapytanie, Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zgodnie z zapisami
Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nie ma możliwości kwalifikowania wydatków
poniesionych na przygotowanie kosztorysów inwestorskich, gdyż co do zasady zakres rzeczowy
i finansowy projektu powinien być ujęty w audycie ex ante.
Witam,
W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu uprzejmie proszę o informację, czy do wniosku możemy
dołączyć zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz
deklarację właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną uzyskane do poprzedniej
edycji konkursu, która odbyła się w roku 2015, jeśli zakres rzeczowy projektu nie uległ zmianie, czy
musimy się o nie ubiegać jeszcze raz?
Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników „dołączone decyzje administracyjne powinny
być ważne na dzień składania wniosku o dofinansowanie oraz faktycznego rozpoczęcia realizacji
projektu (…)”. Jeżeli, zakres rzeczowy inwestycji ujęty w Deklaracji organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz Deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za
gospodarkę wodną jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia, którego dotyczy składany w ramach
przedmiotowego konkursu wniosek o dofinansowanie, dokumenty te zachowują swoją ważność i
mogą być załączone do dokumentacji aplikacyjnej.
10
Dzień dobry,
Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy budynki należące do SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ, dla którego organem sprawującym nadzór jest SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO posiadające status budynków użyteczności publicznej, ale
będące także budynkami, w których prowadzone są działania towarzyszące tj. pralnia,
warsztat mogą zostać objęte dotacją w przypadku, gdy zakres prac będzie zgodny z katalogiem
kosztów kwalifikowalnych?
2. Czy dotacją może być objęty obiekt, dla którego były już prowadzone prace
termomodernizacyjne z innego programu dotacyjnego tj. NFOŚiGW Zielone inwestycje, ale
zakres rzeczowy termomodernizacji byłby inny tj. poprzednio były wykonane docieplenia,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a w obecnym programie potrzeba jest wnioskowania o
środki na wymianę oświetlenia na LED, OZE i odzysk ciepła?
3. Czy kosztem kwalifikowalnym w programie będzie termomodernizacja budynku istniejącego,
ale nieużytkowanego w chwili obecnej, z zamierzeniem użytkowania po termomodernizacji?
W odpowiedzi na Pana zapytanie, IOK informuje, co następuje.
Ad. 1
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że analizując możliwość objęcia wsparciem opisanego
obiektu, należy mieć na uwadze definicję zawartą w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 j.t.), zgodnie z którą budynkiem użyteczności publicznej jest
„budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub
socjalny”.
W ramach konkursu z Poddziałania 5.3.1, dopuszczalna jest termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej, w których część powierzchni przeznaczona jest na prowadzenie działalności
gospodarczej, jednakże modernizacja energetyczna pomieszczeń (pralni, warsztatu) nie może podlegać
dofinansowaniu i koszty ponoszone na część związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej
muszą być ujęte w kosztach niekwalifikowalnych projektu. Budynki użyteczności publicznej są
budynkami przeznaczonymi do użytku ogółu ludności, a proponowane pomieszczenia nie wpisują się
w ten katalog. W związku z tym, przy określeniu maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych,
Wnioskodawca powinien określić procentowy udział powierzchni związanej z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Należy mieć na uwadze, iż analogicznie do podziału kosztów dotyczących termomodernizacji
budynku koszty dotyczące np. sporządzenia dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego,
audytu energetycznego ex ante na część powierzchni związaną z prowadzeniem działalności
gospodarczej, powinny stanowić również część niekwalifikowalną projektu.
Jednocześnie należy pamiętać, iż w obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu termomodernizacji
mogą dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map
potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.
11
Ad.2
Wnioskodawca może aplikować o środki w przypadku, gdy projekt stanowi uzupełnienie wcześniej
zrealizowanej inwestycji, dla której przedmiot projektu warunkuje uzupełnienie kompleksowego
efektu, tj. stanowi dopełnienie modernizacji w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej.
Potrzeba wymiany oświetlenia na LED, OZE oraz odzysk ciepła powinna wynikać
z przeprowadzonych pomiarów/analiz, których zasadność poniesienia powinien potwierdzać audyt
energetycznego ex ante. Jednocześnie, w związku z wcześniejszą realizacją innej inwestycji, w gestii
Wnioskodawcy należy zapewnienie, iż nie wystąpi podwójne finansowanie tych samych wydatków.
Ad.3
Mając na uwadze definicję wskazaną w odpowiedzi na 1 pytanie IOK wyjaśnia, że możliwe jest
ubieganie się o dofinansowanie ww. obiektu pod warunkiem, że obecne wyłączenie z użytkowania
podyktowane jest jedynie brakiem podjętych działań termomodernizacyjnych, a w wyniku realizacji
projektu zostanie wznowiona działalność podmiotu opisana w ww. definicji.
Pytanie 1.
W związku z ogłoszeniem o planowanym konkursie w ramach poddziałania 5.3.1 proszę o jasne i
jednoznaczne określenie przez IOK zasad obliczania wartości rezydualnej projektów oraz odpowiedź,
czy dopuszcza się możliwość skrócenia okresu referencyjnego analizy finansowej do 10 lat.
W „Instrukcji wypełniania załączników” w części dotyczącej „Dokumentu potwierdzającego
zasadność realizacji inwestycji” znajduje się zapis, że „co do zasady dla projektu wymagającego
dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C – niższą
od stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej”, zaś „odstępstwo od tej zasady może wynikać ze
specyfiki projektu, np. znacznego poziomu ryzyka związanego z wysokim poziomem innowacyjności
lub też w niektórych spośród projektów objętych pomocą publiczną”. Analogiczny tekst znajduje się w
„Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym
projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” (podrozdział 7.9). Z
kolei w podrozdziale 7.4 „Wytycznych…” wskazano, że finansowa stopa dyskontowa dla analiz
prowadzonych w cenach stałych powinna wynieść 4%.
W przypadku projektów w zakresie głębokiej termomodernizacji trudno mówić o wysokim poziomie i
innowacyjności, a więc finansowa wartość bieżąca FNPV/C zgodnie z powyższym powinna być
ujemna, aby projekt mógł być dofinansowany. W świetle „Wytycznych” nie ma też możliwości
odstępstwa i zastosowania innej niż 4% stopy dyskontowej.
Z kolei wartości oszczędności wykazywane w audytach energetycznych są wartościami teoretycznymi,
obliczonymi zgodnie z metodologią określoną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17
marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego. Oszczędności te są praktycznie zawsze zdecydowanie większe niż te, które
zostają faktycznie osiągnięte w wyniku zrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
zdefiniowanego audytem.
Uwzględnienie tych teoretycznych wartości oszczędności w analizie finansowej wraz z ujęciem w
ostatnim roku analizy wartości rezydualnej (którą zgodnie z „Wytycznymi…” należy w obliczeniach
uwzględnić – podrozdział 7.9) powoduje – czego IOK musi mieć świadomość na podstawie
doświadczeń z ubiegłorocznego konkursu w ramach poddziałania 5.3.1 – że projekty osiągają
przeważnie dodatnie, wysokie wartości FNPV/C. Zaznaczyć należy, że na podniesienie wartości
FNPV/C wynikającej z obliczeń ma też wpływ wydłużenie okresu referencyjnego.
12
W „Instrukcji wypełniania załączników” nie określono, w jaki sposób należy obliczać wartość
rezydualną uwzględnianą w ostatnim roku analizy finansowej i odesłano w tej materii do opracowań
zewnętrznych, m.in. archiwalnego „Podręcznika Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych:
Przewodnik AKK (Fundusz Strukturalny, Fundusz Spójności i ISPA)” (Komisja Europejska, 1997 r.).
Zasady obliczania wartości rezydualnej powinny być natomiast określone jasno, tak aby w każdym
projekcie zastosowana została ta sama metodologia, na co wskazuje chociażby nie wprost art. 37 ust.
1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020. W przeciwnym wypadku może dojść do takiej sytuacji, że jeden z
beneficjentów przyjmie wartość rezydualną równą 0, zaś inny określi ją np. jako niezamortyzowaną
część aktywów powstałych w wyniku realizacji projektu. W takiej sytuacji okazać się może, że pierwszy
projekt będzie mógł być dofinansowany (FNPV/C<0), zaś drugi już nie (FNPV/C>0), chociaż będą to
takie same inwestycje.
Zauważyć należy, że zasady przeprowadzenia analizy finansowej zostały w sposób jednoznaczny
zdefiniowane np. przez NFOŚiGW w ramach tegorocznego konkursu z poddziałania 1.3.1 „Wspieranie
efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” PO Infrastruktura i Środowisko
(link do ogłoszenia - http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wynikinaborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkursprojektow-w-ramach-dzialania-1-3-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach.html)
Zgodnie z załącznikiem nr 10 do regulaminu konkursu „Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości
dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy” w pkt 1 wskazano m.in., że okres
referencyjny powinien wynieść 10 lat od momentu rozpoczęcia inwestycji, zaś wartość rezydualną
należy pominąć ze względu na to, że założono użytkowanie w tym samym celu budynków użyteczności
publicznej po zakończeniu okresu odniesienia i brak uzyskania korzyści w wyniku np. sprzedaży
obiektu.
Przyjęcie zasad jak w konkursie przeprowadzonym przez NFOŚiGW powoduje, że wartość FNPV/C
w zasadzie przy każdym projekcie termomodernizacyjnym ukształtuje się poniżej 0. Warunkiem jest
jednak obok pominięcia wartości rezydualnej także przyjęcie 10-letniego okresu referencyjnego, gdyż
15-letni okres powodować może w niektórych, stosunkowo nielicznych przypadkach dodatni wynik
FNPV/C.
Pytanie 2.
Proszę o określenie jakie koszty uwzględniać w projekcie w przypadku posiadania obok audytu
energetycznego także kosztorysu inwestorskiego (czy to opracowanego na podstawie posiadanej
dokumentacji projektowej, czy też na bazie programu funkcjonalno-użytkowego). Czy możliwe jest
przyjęcie kosztów z kosztorysu, czy też jednak zawsze wiążący ma być audyt? Czy w przypadku
dopuszczenia określenia kosztów na podstawie kosztorysu IOK określa konkretny poziom procentowy
dopuszczalnych rozbieżności pomiędzy kosztami z audytu i kosztorysu?
Oczywistym jest, że wiarygodność kosztów zawartych w kosztorysie inwestorskim jest zdecydowanie
większa niż szacunków z audytów, których głównym celem nie jest określenie dokładnych kosztów
inwestycji, lecz wybór optymalnego wariantu termomodernizacji. Przyjęcie kosztów z audytu
opracowanego przecież przed dokumentacją projektową może prowadzić do zaniżenia kosztów
projektu, a w konsekwencji doprowadzi to na etapie realizacji do powstania w projekcie znacznych
kosztów niekwalifikowalnych (w zakresie przewyższających koszty kwalifikowalne pierwotnie
określone we wniosku), które beneficjent będzie musiał pokryć w całości bez wsparcia dotacją, mimo
że koszty te wiążą się przecież z realizacją celów i wskaźników projektu.
13
W odpowiedzi na Pana zapytanie, Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) informuje, co następuje.
Ad.1
W ramach ogłoszonego konkursu Poddziałania 5.3.1, IOK wskazała 15-letni okres odniesienia, bez
możliwości jego skrócenia. Odnośnie obliczania wartości rezydualnej, Wnioskodawcy powinni
posiłkować się metodami wskazanymi w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów
hybrydowych na lata 2014-2020. W Instrukcji wypełniania załączników omyłkowo wskazano
dokument: Podręcznik Analiza Kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych : Przewodnik AKK
(Fundusz Strukturalny, Fundusz Spójności i ISPA) (Komisja Europejska,1997 r.), a powinno być:
Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicznej
polityki spójności 2014 – 2020/Guide to Cost/Benefit Analysis of Investment Projects. Economic
appraisal tools for Cohesion Policy 2014-2020 (Komisja Europejska, Grudzień 2014 r., Robocze
tłumaczenie na język polski – czerwiec 2015 r.).
Ponadto, odnosząc się do zapisów Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata
2014-2020 oraz biorąc pod uwagę specyfikę projektów realizowanych w ramach Poddziałania 5.3.1,
uzasadnieniem dla uzyskania odstępstwa dla wartości wskaźników może być traktowanie inwestycji
z zakresu zwiększania efektywności energetycznej jako wzorcowych dla społeczeństwa, dla których
korzyści społeczne przekraczają czynnik ekonomiczny.
IOK pragnie zwrócić uwagę, że składając dokumentację aplikacyjną, Wnioskodawca jednocześnie
akceptuje warunki konkursu, które nie muszą być tożsame z zasadami obowiązującymi w innych
programach finansowanych z innych środków zewnętrznych.
Ad.2
W sytuacji rozbieżności w zakresie finansowym pomiędzy audytem energetycznym, a kosztorysem
inwestorskim, istnieje możliwość przyjęcia wartości z dokumentu, który w ocenie Wnioskodawcy
w sposób najbardziej trafny obrazuje wartości rynkowe. W ramach konkursu Poddziałania 5.3.1
kosztorys inwestorski nie jest dokumentem obligatoryjnym, gdyż poziom szczegółowości
poszczególnych kategorii wydatków potwierdzających optymalny wybór wariantu termomodernizacji
powinien wynikać z audytu energetycznego ex ante. W Dokumencie potwierdzającym zasadność
realizacji inwestycji, Wnioskodawca powinien wskazać podstawę szacowania wydatków,
jednocześnie pamiętając, że ostateczne wartości zostaną ukształtowane w wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego.
Witam,
Mam pytanie odnośnie analizy finansowej - które dane powinny być zarówno danymi historycznymi,
jak i prognozowanymi?
Zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników w ramach analizy finansowej należy co
najmniej zaprezentować założenia do analizy finansowej, przepływy pieniężne projektu dla
każdego roku analizy, poziom oraz źródła finansowania projektu, rachunek zysków i strat,
analizę luki w finansowaniu (jeżeli dotyczy), obliczenie maksymalnego wkładu funduszy UE.
Jednocześnie należy dołączyć Model finansowy, który jest integralnym i obligatoryjnym
elementem przedmiotowego opracowania i zawiera niezbędne składniki prognozy finansowej
(w zależności od specyfiki operacji) projektu przygotowywanego przez Wnioskodawców
w układzie „Wnioskodawca z Projektem” i oddzielnie „Projekt”. Tabele powinny
uwzględniać przyjęte założenia i metody obliczeniowe oraz umożliwiać identyfikację
nakładów inwestycyjnych, źródeł finansowania, kosztów utrzymania, oszczędności,
14
potencjalnych przychodów, sald przepływów pieniężnych. Dane dotyczące okresów
historycznych powinny być zgodne z rzeczywistymi wielkościami wynikającymi ze
sprawozdań finansowych, natomiast dane prognozowane powinny się opierać na założeniach
realnych uwzględniających specyfikę projektu. Analiza finansowa powinna zostać
przeprowadzona dla przedziału czasowego 15 lat.
15
Download