Znak sprawy: CZMZ-2500/17/2017 Załącznik Nr 5 do SIWZ Warunki

advertisement
Znak sprawy: CZMZ-2500/17/2017
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Warunki dotyczące formy próbki oferowanego oprogramowania.
1 Opis zasad przygotowania i przeprowadzenia demonstracji oraz
punktacji ofert w kryterium nr 2 „Funkcjonalność”.
1.
Zamawiający przeprowadza demonstrację celem weryfikacji, czy zadeklarowane przez Wykonawcę w
formularzu ofertowym funkcjonalności oferowanego Systemu są zgodne ze stanem faktycznym
(Tabela nr 1) oraz dokonania oceny punktowanych w ramach kryterium oceny ofert (Tabela nr 2).
2. Celem przeprowadzenia demonstracji Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z ofertą próbkę
systemu umożliwiającą weryfikację wszystkich wymogów wskazanych w Tabeli nr 1 oraz wymogów
których realizację w ramach oferty deklaruję (Tabela nr 2).
3. Próbkę należy opracować w oparciu o postanowienia niniejszego Załącznika w sposób umożliwiający
zaprezentowanie wszystkich wymaganych właściwości zgodnie z postanowieniami kolumny „Sposób
prezentacji wymogu".
4. Demonstracja odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w obecności Komisji Przetargowej, powołanej
przez Zamawiającego. Na demonstrację będą wzywani wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w
przedmiotowym postępowaniu.
5. Nie przewiduje się w Demonstracji udziału stron trzecich, w szczególności innych Wykonawców.
6. Wymaga się, żeby próbka była zabezpieczona odpowiednimi hasłami, które Wykonawca będzie
zobligowany pozostawić Zamawiającemu wraz z Próbką po Demonstracji. Te zostaną załączone do
protokołu postępowania na okoliczność ewentualnego postępowania dowodowego.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania demonstracji rozwiązania na ekranie z użyciem,
co najmniej jednego rzutnika multimedialnego w sposób umożliwiający obserwację Weryfikacji
wszystkim obecnym na niej osobom.
8. Przeprowadzenie Demonstracji będzie udokumentowane pisemnym protokołem sporządzonym przez
Zamawiającego celem włączenia go do akt postępowania przetargowego. Wykonawca ma prawo
oczekiwać zamieszczania w protokole złożonych przez siebie oświadczeń lub zastrzeżeń.
9. Dopuszcza się nagrywanie przez Zamawiającego przebiegu demonstracji kamerą video i/lub innymi
środkami audiowizualnymi. Przedstawiciele Wykonawcy nie będą upoważnieni do rejestracji przebiegu
demonstracji w postaci audio-video.
10. Zamawiający oczekuje, że Demonstracja nie będzie trwała dłużej, niż 4 godziny. Zamawiający zaleca
stawienie się Wykonawcy z wyprzedzeniem ok. 30 minut od wyznaczonego terminu celem konfiguracji
środowiska testowego. Niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie uznane za
niezgodność oferty z SIWZ i oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
PZP.
11. Wykonawca jest zobligowany do zasilenia bazy danych wszystkimi niezbędnymi danymi
umożliwiającymi prezentację wymogów określonych w Tabeli 1 i 2. Wraz z danymi w systemie muszą
zostać uprzednio predefiniowane katalogi, słowniki, parametry systemu. Prezentacja ma zostać
przeprowadzona zgodnie z zasadą, że wymogi z Tabeli 1 i 2, które nie wymagają egzystencji w systemie
wcześniej występujących zdarzeń lub procedur są prezentowane na danych pacjenta przyjętego do
placówki w trakcie prezentacji. Natomiast wymogi wymagające wcześniejszej ewidencji takich zdarzeń
lub odnoszące się do grupy pacjentów winne być prezentowane na danych minimum dwóch
pacjentów, którym uprzednio naniesiono niezbędne dane i skonfigurowano aplikację w sposób
umożliwiający prezentację wymogów uwzględnionych w tabelach.
12. Demonstracja będzie odbywała się na środowisku demonstracyjnym przygotowanym przez
Wykonawcę na komputerze PC typu laptop stanowiącym próbkę. Dostarczona próbka z ofertą musi
zawierać także inne niezbędne oprogramowanie: system operacyjny, motor bazy danych,
oprogramowanie narzędziowe, wtyczki oraz elementy systemu oceny bólu (w tym pilot). Zamawiający
dysponuje projektorem multimedialnym oraz zasilaniem elektrycznym, które Wykonawcy udostępni.
13. Zamawiający ma prawo żądać zmodyfikowania wartości parametrów, bądź danych wprowadzanych do
systemu na wartości podane przez niego, celem sprawdzenia czy demonstrowana funkcjonalność nie
jest przez Wykonawcę symulowana.
14. Zamawiający ma prawo zadawać pytania Wykonawcy w zakresie prezentowanych wymogów
funkcjonalnych, mające na celu ustalenie czy dana funkcjonalność jest rzeczywiście realizowana.
Znak sprawy: CZMZ-2500/17/2017
Załącznik Nr 5 do SIWZ
15. Wystąpienie jakichkolwiek okoliczności zależnych od Wykonawcy, wywołujących skutek w postaci
braku demonstracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika dowolnego wymogu zawartego
w Tabeli nr 1 będzie traktowane, jako niezgodność oferty z wymaganiami SIWZ i spowoduje
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
16. Stwierdzenie w toku oceny ofert braku potwierdzenia przedłożonych informacji oczekiwanych w
kolumnie „ Sposób prezentacji wymogu” dowolnego wymogu zawartego w Tabeli nr 2 (w przypadku
zaznaczenia TAK) będzie traktowane, jako niezgodność oferty z wymaganiami SIWZ i spowoduje
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
17. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego mających
istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, w szczególności nie
potwierdzenie w trakcie demonstracji oświadczeń złożonych w ofercie Wykonawcy, co do właściwości
(w tym funkcjonalności) oferowanego ZSI, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy PZP, niezależnie od innych
skutków przewidzianych prawem.
18. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP.
1.1.
Lp. Obszar
Funkcje wymagane - [Tabela Nr 1]
Wymaganie
Sposób prezentacji wymogu
W celu prezentacji wymogu należy:
 dokonać zmiany danych w Karcie
pacjenta z poziomu Oddziału, a
System jest zintegrowany pod względem
następnie pokazać tą samą zmianę z
przepływu informacji - informacja raz
poziomu Rozliczeń, laboratorium
wprowadzona do systemu w
1.
1
lub pracowni diagnostycznej.
Wymagania ogólne HIS
.
oraz
jakimkolwiek z modułów jest
 przyjąć pacjenta do Izby Przyjęć,
wielokrotnie wykorzystywana we
a
następnie
przyjąć pacjenta do Szpitala.
wszystkich innych modułach.
W kroku tym należy pokazać, iż system przy
przyjęciu do Szpitala wykorzystuje dane z
przyjęcia do Izby Przyjęć.
W celu spełnienia wymogu należy w
2.
5
Możliwość wglądu do archiwalnych wersji
systemie wybrać danego pacjenta, zmienić
Izba Przyjęć
.
danych osobowych pacjenta.
mu nazwisko oraz numer PESEL, a następnie
pokazać zapisy w danych archiwalnych.
W celu spełnienia wymogu należy
zaprezentować możliwość konfiguracji
blokady przeglądania oraz blokady
modyfikacji historii choroby.
Następnie należy zaprezentować sposób
działania:
Możliwość ustawienia blokady modyfikacji
3.
6
1.
poprzez zmianę parametrów
Oddział
oraz blokady przeglądania historii choroby
.
umożliwić wgląd oraz modyfikację historii
dla archiwalnych pobytów.
choroby i pokazać te możliwości na historii
choroby danego pacjenta
2.
poprzez zmianę parametrów
zablokować wgląd oraz modyfikację historii
choroby i pokazać te brak możliwości na
historii choroby tego samego pacjenta.
Znak sprawy: CZMZ-2500/17/2017
4.
7
Oddział
.
5. Zlecenia
8
Medyczne
.
6.
9
Zlecenia Medyczne
.
7. Rejestracja
9
do
przychodni
.
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Możliwość prowadzenia bilansu płynów ze
zgromadzonych informacji o płynach
podanych i płynach wydalonych.
Formularz bilansu płynów pozwala na
automatyczne obliczanie bilansu
zmianowego i dobowego na podstawie
wprowadzonych wartości liczbowych.
W celu spełnienia wymogu należy wskazać
jednostkę z przygotowaną konfiguracją oraz
listą pacjentów. Następnie dla wskazanego
przez Zamawiającego pacjenta należy
wprowadzić bilans płynów z podziałem na
płyny podane i płyny wydalone. Następnie
zaprezentować jak system wyliczy bilansu
zmianowy i dobowy na podstawie
wprowadzonych wartości.
Moduł umożliwia podgląd wyników pacjenta
z pracowni diagnostycznych:
 z obecnego pobytu na oddziale,
 z konkretnej pracowni,
 wszystkich wyników pacjenta.
W celu spełnienia wymogu należy
zaprezentować podgląd wyników pacjenta
wskazanego przez Zamawiającego i drugiego,
zaproponowanego przez Oferenta.
Moduł umożliwia lekarzom podgląd zleceń
lekowych i diagnostycznych w jednym
miejscu.
W celu spełnienia wymogu należy
zaprezentować sposób zlecania leków i
zleceń diagnostycznych dla danego pobytu
pacjenta w jednym miejscu w systemie.
Planowanie wizyt w poradni:
 przyjmowanie pacjentów poza
limitem.
W celu spełnienia wymogu należy
zaprezentować limity przyjęć dla danej
poradni, a następnie przyjąć jednego
pacjenta poza ustalonym wcześniej limitem.
8.
1
Statystyka
0
Medyczna
.
Podgląd informacji, jacy pacjenci (co
najmniej imię i nazwisko) przebywają
aktualnie na oddziale i w całym szpitalu.
W celu spełnienia wymogu należy
zaprezentować na ekran raport dotyczący
wykazu pobytów na oddziałach, gdzie
istnieje możliwość wylistowania konkretnego
oddziału lub wszystkich.
9.
1
Gruper
1
JGP
.
Moduł pozwala na automatyczne
wyznaczenie grup JGP dla wszystkich
hospitalizacji, przy czym listę można zawęzić
do hospitalizacji na danym
oddziale.
W celu spełnienia wymogu należy wykonać
automatyczne wyznaczenie grup JGP dla
jednego oddziału, a następnie wykonać tą
operację dla wszystkich hospitalizacji.
10.
1
Rozliczenia
2
z NFZ
.
11.
1
Laboratorium
4
.
W celu prezentacji wymogu należy
przedstawić skonfigurowane umowy
minimum w zakresach pobytów szpitalnych,
wizyt specjalistycznych, świadczeń
Możliwość rozliczania świadczeń w zakresie
diagnostycznych, SOR, programów lekowych.
danych ewidencjonowanych w modułach
Dla tych umów należy zaprezentować stan
dziedzinowych, bez konieczności importu
realizacji kontraktu, następnie do każdej z
danych do modułu rozliczeniowego.
nich należy dopisać w module dziedzinowym
świadczenie i ponownie zaprezentować
zmieniony stan realizacji kontraktu (w
zakresie wykonania).
Należy zaprezentować wynik pacjenta w
systemie, a następnie wydruk wyniku
pacjenta. Wydruk wyniku musi być zgodny z
Wydruk wyników dla pacjenta.
przepisami - posiadać minimum oznaczenie
podmiotu wykonującego, symbole badań,
normy, dane identyfikujące osobę
wykonującą
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Znak sprawy: CZMZ-2500/17/2017
12.
1
Pracownia
5
Diagnostyczna
.
Należy zaprezentować możliwość
przyjmowania skierowań elektronicznych z
System posiada wspólny dla wszystkich
jednostek szpitala lub wprowadzanie ręczne
użytkowników moduł rejestracji pacjentów
w jednym miejscu do kilku różnych
obsługujący jednocześnie wiele pracowni
pracowni, bez konieczności zmiany
diagnostycznych (TK, RTG, USG, Endoskopii).
jednostki/użytkownika/modułu - obsługa w
jednym miejscu systemu.
13.
1
Zlecenia
7
Medyczne
.
Moduł umożliwia grupowe operacje na
zleceniach np. automatyczne przedłużanie
wybranych zleceń.
W celu spełnienia wymogu należy zlecić
podanie min. dwóch leków, a następnie za
pomocą operacji grupowej należy przedłużyć
oba leki o 3 dni.
14.
1
Rehabilitacja
0
.
Możliwość anulowania serii zabiegów w
przypadku nieobecności pacjenta.
W celu spełnienia wymogu należy wykonać
anulowanie serii zaplanowanych zabiegów
dla danego pacjenta.
15.
1
System monitowania
0
bólu
.
System umożliwia przeprowadzenie kontroli
bólu pacjentów leżących w szpitalu. Każdy
W celu spełnienia wymogu należy
pacjent otrzymuje urządzenie (pilot), dzięki
zademonstrować działanie pilota. Z
któremu sam ocenia aktualny poziom bólu w wykorzystaniem pilota dokonać trzech
skali od: 0 (brak bólu) do 10 (poziom
różnych ocen poziomu bólu dla tego samego
największy).
pacjenta. Następnie pokazać, że te oceny
zostały automatycznie zapisane w systemie
Ocena bólu jest automatycznie przesyłana do
HIS, przy danym pobycie pacjenta.
systemu zarządzania zintegrowanego z
systemem HIS.
16.
1
System monitowania
0
bólu
.
Samodzielne i regularne przypominanie
pacjentom o ocenie bólu
W celu spełnienia wymogu należy
zaprezentować na pilocie sygnał w postaci
wibracji lub świetlny, przypominający
pacjentowi, że powinien dokonać oceny
bólu.
17.
1
System monitowania
0
bólu
.
bieżący - zdalny pomiar stanu baterii
W celu spełnienia wymogu należy
zaprezentować w systemie zarządzającym
informację o stanie naładowania baterii.
1
System monitowania
0
bólu
.
bieżąca wizualizacja poziomu bólu
(indywidualny lub średni na oddziale)
W celu spełnienia wymogu należy dokonać
oceny poziomu bólu z wykorzystaniem pilota
i wynik oceny zaprezentować w systemie
zarządzającym.
18.
1.2.
Funkcje punktowane - [Tabela Nr 2]
Poprzez wpisanie w ostatnią kolumnę tabeli słowa TAK, Wykonawca potwierdza:
 Spełnienie oznaczonych wymagań dodatkowych przez oferowany System
 Przedstawienie oznaczonych wymagań w trakcie prezentacji Systemu po złożeniu oferty
 Dostarczenie i wdrożenie oznaczonych wymagań w obrębie zamówienia
Wpisanie jakiegokolwiek innego słowa lub brak wpisu będzie traktowany przez Zamawiającego jako wpisanie
NIE.
Lp. Obszar
Wymaganie
Sposób prezentacji wymogu
Punkty
Spełnia
TAK/NIE
Znak sprawy: CZMZ-2500/17/2017
Załącznik Nr 5 do SIWZ
1. Wymagania
2
ogólne
.
HIS
W celu prezentacji wymogu
Administrator posiada możliwość
należy:
rekonfiguracji formularzy wskazanych w
Z poziomu dokumentacji
procesie wdrożenia, w szczególności
medycznej, przyciskiem wywołać
podpięcie wywołania innych formularzy
formularz badania
lub raportów pod przyciski występujące
przedmiotowego, następnie
na formularzach. Funkcja powinna być
zmienić konfigurację i wywołać
dostępna co najmniej na karcie pobytu
wywiad lekarski użytym
pacjenta oraz w dokumentacji medycznej
poprzednio przyciskiem.
wskazanej w procesie wdrożenia.
5
2. Wymagania
2
ogólne
.
HIS
Oferowany system HIS musi umożliwiać
pracę w modelu dwuwarstwowym i
trójwarstwowym (webowym) w
rozumieniu określonym w wierszach
poniżej, zależnie od bieżących potrzeb
Zamawiającego. System umożliwia pracę
w obu wymienionych wersjach
jednocześnie. System, dla modelu
trójwarstwowego, działa z poziomu
najbardziej popularnych przeglądarek
internetowych (np. Mozilla Firefox,
Internet Explorer), będących klientem
końcowym aplikacji, bez konieczności
korzystania z dodatkowych klientów
terminalowych np. RDP
10
3. Wymagania
2
ogólne
.
HIS
W celu prezentacji wymogu
należy:
Przedstawić wydruk karty
W przypadku odpowiedzi TAK w pkt. 2 informacyjnej z obu wersji
powyżej:
systemu. Następnie zmienić
Zmiana wartości parametrów
kolejność wydruku pozycji karty
konfiguracyjnych widziana jest na bieżąco informacyjnej w jednej z wersji
przez obie wersje systemu, wersję
systemu i przedstawić wydruk
dwuwarstwową i trójwarstwową.
karty. Po czym zalogować się do
drugiej wersji i przedstawić
wydruk karty informacyjnej, dla
tego samego wypisu pacjenta.
4. Wymagania
3
ogólne
.
HIS
W celu prezentacji wymogu
należy:
przyjąć pacjenta do Izby Przyjęć z
wykorzystaniem jednej z wersji
systemu, po czym przyjąć tego
pacjenta na oddział z
wykorzystaniem drugiej wersji
systemu, następnie zaordynować
mu dowolny lek z wykorzystaniem
pierwszej architektury systemu.
W kroku tym należy pokazać, iż
aplikacja wykorzystuje przy
kolejnych etapach poprzednio
wprowadzone dane.
W celu prezentacji wymogu
należy:
Należy zalogować się do aplikacji
jako użytkownik, rozpocząć
edycje dowolnego rekordu
związanego z dokumentacją
Przegląd obiektów bazy danych
medyczną. Otworzyć druga sesję
blokowanych przez sesje użytkowników. jako administrator i przedstawić
widok zablokowanych obiektów w
bazie danych, przez poprzednio
otwartą i nadal trwającą sesję
użytkownika.
10
2
Znak sprawy: CZMZ-2500/17/2017
5. Oddział
4
/ Panel
lekarski
.
6.
Oddział / Panel
lekarski
Należy zaprezentować wygląd
panelu lekarskiego - zalogować się
Możliwość ułożenia
na użytkownika typu lekarz, a
minimum 6 obszarów na
następnie wyświetlić minimum 6
panelu, na którym użytkownicy w
obszarów, które przedstawiają
zależności od swoich preferencji mogą
dane dotyczące:
przypisywać funkcje lub rejestry z
 wykaz pacjentów
zakresu:
 dane personalne
 wykaz pacjentów,
pacjentów
 dane personalne pacjentów,
 lista zadań do wykonania
 lista zadań,
przez lekarza
 wyniki,
 wyniki badań
 elementy historii choroby,
 elementy historii choroby
 rozpoznania,
 rozpoznania
 procedury medyczne,
 procedury medyczne
 bilans kosztów i przychodów.
 bilans kosztów i
przychodów.
W celu prezentacji wymogu należy
uruchomić panel lekarski, za
pomocą funkcji przeciągnij/upuść
Możliwość dynamicznej zmiany lokalizacji
zmienić położenie jednego z
poszczególnych obszarów na ekranie z
obszarów np. procedur.
wykorzystaniem funkcji
Zapamiętać nowy układ. Zamknąć
przeciągnij/upuść.
panel, uruchomić ponownie i
przedstawić ostatnio zapisany
układ.
Możliwość usuwania
z utworzonego sprawozdania wybranych
świadczeń np. nie spełniających
7. Rozliczenia z NFZ
wymogów NFZ dot. kompletu danych
przed wystaniem komunikatu do
płatnika.
8. Oddział
Miejscowość, data
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Automatyczne wysyłanie zgłoszenia
zakażenia do zespołu kontroli zakażeń
szpitalnych po jego zamknięciu.
4
3
W celu prezentacji wymogu należy
zaprezentować usuwanie z
utworzonego sprawozdania
wybranych świadczeń np. nie
spełniających wymogów NFZ dot.
kompletu danych
3
Należy zaprezentować
zatwierdzenie karty zakażenia i
efekt automatycznego zgłoszenia
do zespołu kontroli.
3
………………….…………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy
Download