Ogłoszenie o zamówieniu - Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp

advertisement
Głubczyce: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac
objętych Programem Funkcjonalno-użytkowym tj. 1.Opracowanie
dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich decyzji,
uzgodnień, pozwoleń wymaganych do prawidłowej realizacji robót
2.Realizacja robót budowlanych polegających na rewitalizacji
grawitacyjnego odcinka kanalizacji sanitarnej o przekroju jajowym
400x600 mm o długości ok. 115 m , renowacji lub wymiany studni
rewizyjnych wraz z odtworzeniem i uszczelnieniem przyłączy
kanalizacyjnych mających ujście do kanału głównego.
Numer ogłoszenia: 50454 - 2016; data zamieszczenia: 07.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. , ul. Powstańców 2, 48-100
Głubczyce, woj. opolskie, tel. 077 4852721, faks 077 4852721 wew. 12.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi-glubczyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie prac objętych Programem Funkcjonalno-użytkowym tj. 1.Opracowanie dokumentacji
projektowej, uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń wymaganych do prawidłowej
realizacji robót 2.Realizacja robót budowlanych polegających na rewitalizacji grawitacyjnego
odcinka kanalizacji sanitarnej o przekroju jajowym 400x600 mm o długości ok. 115 m , renowacji
lub wymiany studni rewizyjnych wraz z odtworzeniem i uszczelnieniem przyłączy kanalizacyjnych
mających ujście do kanału głównego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rewitalizacja kanału ma
na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego kanału betonowego w zakresie jego
parametrów hydraulicznych, technicznych i wytrzymałościowych. W związku z tym Zamawiający
oczekuje od Wykonawcy doboru technologii oraz wyliczenia całkowitej wartości robót i podania
ceny jednostkowej robót za wykonanie 1 m rewitalizacji odcinka kanalizacji sanitarnej pomiędzy
dwoma prawdopodobnymi zawałami włącznie z drugim prawdopodobnym zawałem. Koszt całkowity
i cena jednostkowa za 1 m powinna uwzględniać wszelkie koszty związane ze wszystkimi
koniecznymi do wykonania robotami podstawowymi i towarzyszącymi w zależności od wybranej
technologii przez Wykonawcę. Rurociąg kanalizacji sanitarnej jest wykonany z rur betonowych o
wymiarach 400 mm x 600 mm o kształcie jajowym. Prawdopodobny zawał na rurociągu kanalizacji
sanitarnej jest zlokalizowany w odległości około 21 m od studni S9 w kierunku studni S10 i w
odległości około 14 m od studni S10 w kierunku studni S9. Sytuacja została przedstawiona na
planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Długości o których mowa stanowią wartość przybliżoną. 1.1 Kamerowanie - inspekcja
TV kanału. Po wykonanych robotach na odcinku wykonanej rewitalizacji należy wykonać inspekcję
TV kanalizacji sanitarnej objętej przedmiotem zamówienia w celu stwierdzenia jakości, poprawności
i zakresu wykonanych prac. 1.2 Projekt techniczny Na etapie przygotowania robót Wykonawca
zobowiązany jest opracować projekt technologiczno - wykonawczy dla zaproponowanej technologii
rewitalizacji kanału. Wykonawca przeprowadzi na tym etapie wszelkie konieczne badania,
uzgodnienia oraz wystąpienia o warunki dotyczące prowadzenia prac. Po zakończonych robotach
Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 1.3 Prawo opcji
W ramach realizacji niniejszej przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość
zastosowania prawa opcji. Wobec tego Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doboru technologii
indywidualnie dla każdej z Opcji oraz wyliczenia całkowitej wartości robót i podania ceny
jednostkowej robót za wykonanie 1 m rewitalizacji odcinka kanalizacji sanitarnej w poszczególnych
Opcjach. Koszt całkowity i cena jednostkowa za 1 m powinna uwzględniać wszelkie koszty
związane ze wszystkimi koniecznymi do wykonania robotami podstawowymi i towarzyszącymi w
zależności od wybranej technologii przez Wykonawcę. Wykonawcy nie przysługuje prawo do
roszczeń w stosunku do Zamawiającego wynikających z niezrealizowanej części zamówienia
objętej Opcją I i Opcją II. Zamawiający skorzysta z prawa opcji na podstawie stwierdzonego stanu
rurociągu kanalizacji sanitarnej pomiędzy dwoma prawdopodobnymi zawałami a także biorąc pod
uwagę uzasadnione względy technologicznie i ekonomicznie. Zamawiający uzależnia skorzystanie
z prawa opcji od posiadania środków finansowych. Ewentualny wybór opcji nastąpi w trakcie
prowadzonych robót. Ostateczny termin realizacji umowy wraz z opcjami ustala się do dnia
30.05.2016 r. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może skorzystać w ramach
realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy
nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest
oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie
odrębnego zamówienia poza stanowiącym zamówienie podstawowe. 1.4 Gwarancja i rękojmia za
wady: Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 60 miesięcy
od dnia podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru. Przyjmuje się jednakowy okres
gwarancji i rękojmi za wady dla zamówienia podstawowego i opcjonalnego. Celem zadania jest: a.
Wyeliminowanie nieszczelności kanalizacji sanitarnej na odcinku wyznaczonym do renowacji i jego
naprawę i udrożnienie wraz z przykanalikami. b. Zapewnienie prawidłowego przepływu ścieków. c.
Przywrócenie stanu podłoża gruntowego drogi zgodnie z wymaganiami zagęszczenia wg. PNS02205:1998. 2 Do obowiązków Wykonawcy należy: Wykonanie wszelkich niezbędnych prac
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z technologią przyjętą przez Zamawiającego
lub inną technologią alternatywną uzasadnioną ze względów technologicznych i ekonomicznych. 3
Wykonawca zobowiązany jest do: Wykonania prac zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami
BHP i ochrony środowiska, a w szczególności: a. Przedstawienia w dniu przekazania placu budowy
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym, b. Wykonania umowy
zgodnie z jej zakresem, c. Zapewnienia nadzoru na budowie przez kierownika posiadającego
uprawnienia w zakresie prowadzonych prac, d. Prowadzenia dokumentacji budowy, e. Uzyskania
zgody zarządcy terenu na wyłączenie z powszechnego użytku pasa robót i uiszczenie opłat za jego
zajęcie, f. Uzgodnienia z zarządcami terenów terminów, sposobów i organizacji realizacji prac, g.
Zapewnienia wysypiska i tymczasowego składowania odpadów, h. Przyjęcia na siebie obowiązków
wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z
2015 r. poz. 122 ze zm.) a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadów oraz kart
przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy. Kopię tych kart należy przekazać do
Zamawiającego, i. Posiadania wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz
stosowania ich zgodnie z dołączonymi do nich kart charakterystyki, j. Doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego i przekazanie go właścicielom lub władającym, k. Wykonania dokumentacji
powykonawczej, l. Zabezpieczenia terenu robót i wykonania projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót budowlano montażowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, m.
Przeprowadzenia inspekcji wewnątrz kanału kamerą TV po wykonaniu prac rewitalizacyjnych, n.
Zapewnienie ciągłości odpływu ścieków z kanału i z posesji podłączonych do kanalizacji sanitarnej
poprzez ich przepompowanie lub w inny skuteczny sposób. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność prawną i finansową z tytułu ewentualnych skutków wynikających z braku
właściwego odpływu ścieków z posesji, o. Określenia zakresu prac koniecznych do wykonania wraz
z sporządzeniem opracowania kosztowego zgodnie z wymogami określonymi w: rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiór robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów
robot budowlanych określonych w programie funkcjonalna - użytkowym (Dz. U. 2004, Nr 130 poz.
1389). Uwaga: wymogi Zamawiającego należy traktować jako minimalne i nie mogą stanowić
ograniczenia dla Wykonawcy w przypadku konieczności wykonania innych czynności niezbędnych
dla poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia 4 Charakterystyczne parametry określające
wielkość obiektu i zakres robót: Ocena stanu technicznego rurociągu Na tym etapie wykonawca
przeprowadzi niezbędne czynności np. wizję lokalną, filmowanie itp. celem pozyskania niezbędnej
wiedzy na temat stanu technicznego rurociągu, warunków prowadzenia prac oraz opracuje
dokumentację w zakresie stanu technicznego rurociągu, przyłączy kanalizacyjnych, przykanalików i
studni rewizyjnych. UWAGA: W przypadku konieczności przeprowadzenia badań uzupełniających,
Wykonawca przeprowadzi je własnym kosztem i staraniem. 5 Spodziewane efekty Realizacja
planowanego zadania spowoduje: a. poprawę stanu technicznego kanału sanitarnego wraz z
przykanalikami poprzez wzmocnienie jego konstrukcji, zabezpieczając go przed dalszymi
uszkodzeniami oraz jego udrożnienie, b eliminację infiltracji wód gruntowych do systemu kanalizacji
sanitarnej, c. poprawę warunków eksploatacji sieci, d. przywrócenie parametrów nośnych gruntu
nad rurociągiem w miejscu wykonania wykopu otwartego do wymaganych wskaźników. 6
Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Technologicznej Jeżeli prawo, lub względy praktyczne
wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione
lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i-lub uzyskanie
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt i jego staraniem przed
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i-lub
uzyskanie uzgodnień nie przesądza o akceptacji przez Zamawiającego, który odmówi akceptacji w
każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań zadania. 7
Uzgodnienia i decyzje administracyjne W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane
zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne
dla zaprojektowania i wykonania robót budowlano-montażowych, w tym uzgodnienia z Zarządcą
Drogi, z Zakładem Gazowniczym, Rejonem Energetycznym, Telekomunikacją Polską S.A,
właścicielami posesji prywatnych i innymi. Wszystkie koszty związane z uzyskaniem w.w
dokumentów ponosi Wykonawca. Zamawiający dostarczy: a. Mapy poglądowe w skali 1:10 000 na
których zaznaczono przewidywany zakres i lokalizację sieci kanalizacyjnej objętej renowacją (mapy
te nie są mapami do celów projektowych), b. Opracowanie wyników badań geofizycznych podłoża
gruntowego pod jezdnią asfaltową na odcinku występowania rozluźnienia gruntu, c. Badania
geotechniczne jednopunktowe w rejonie występującego rozszczelnienia kanału, d. Wyniki inspekcji
fragmentów kanału dokonanych za pomocą kamery. 8 Mapy do celów projektowych Wykonawca
jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych (jeśli będą
wymagane). 9 Warunki hydrogeologiczne Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój
koszt badań geologicznych dla sieci objętych inwestycją - jeśli będą wymagane w ocenie
Wykonawcy lub z innych względów, których na etapie przygotowania przetargu nie można było
przewidzieć. 10 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich Wykonawca winien uwzględnić w cenie
wszelkie koszty uzyskania opinii i sporządzenia projektu technologicznego, wymaganych przez
właścicieli sieci lub urządzeń (w tym zarządcy drogi), uzgodnienia projektu. Przedłożenie
Zamawiającemu do akceptacji jakiegokolwiek dokumentu nie ogranicza odpowiedzialności
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 11 Wizyta terenu budowy Przed złożeniem oferty, Wykonawcy
zaleca się odbycie wizytacji terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną
odpowiedzialność, kosztów i ryzyk, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej
oferty na opracowanie Projektu technologicznego wraz z wykonaniem zakresu robót, o których
mowa w SIWZ. Wizyta taka powinna być potwierdzona stosownym oświadczeniem oferenta na
etapie składania oferty. Zamawiający przeprowadził: a. jednopunktowe badania zagęszczenia
istniejącej zasypki rurociągu kanalizacji sanitarnej w rejonie studni S10. Stosowny raport z badań
załączony został do opisu przedmiotu zamówienia, b. badania geofizyczne podłoża pod jezdnią
asfaltową na odcinku 70 mb w miejscu stwierdzonego rozszczelnionego kanału w pobliżu studni
S10, c. Stosowne opracowanie i wyniki badań geofizycznych załączone zostało do opisu
przedmiotu zamówienia, d. Załączenie przez Zamawiającego przeprowadzonych badań nie zwalnia
Wykonawcy, jeżeli stwierdzi ich niewystarczalność z konieczności przeprowadzenia własnym
kosztem i staraniem badań uzupełniających, które uzna za konieczne do właściwej realizacji
przedmiotu zamówienia. 12 Wymagania dla Wykonawcy 12.1 Wykonawca opracuje kompletną z
punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia Dokumentację Technologiczną w języku polskim
obejmujące, co najmniej: a. Dokumentację Technologiczną w celu zgłoszenia robót
niewymagających pozwolenia na budowę właściwemu organowi administracji budowlanej, b.
Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana
z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również
szczegółowych wytycznych Zamawiającego, c. Projekty Organizacji Ruchu na czas prowadzenia
robót budowlano-montażowych, d. Projekty wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji, e.
Instrukcje eksploatacji, f. Wszelkie inne dokumenty i opracowania konieczne do odbioru robót i
przekazania inwestycji do eksploatacji, g. Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót, h.
Dokumentację z inspekcji TV odcinka kanalizacji sanitarnej po renowacji. 12.2 Dokumentacja
Technologiczna powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy do sprawnego wykonania
zakresu rzeczowego zadania i powinna się składać m.in. z niżej wymienionych projektów oraz
opracowań branżowych (stosownie do wybranej technologii): a. część technologiczna, b. część
budowlano - konstrukcyjna, c. przeprowadzone obliczenia, d. zagospodarowanie i urządzenie
terenu, e. opracowania, pozwolenie, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji
inwestycji (w przypadku konieczności ich uzyskania), f. informacje dot. BIOZ. g. opis sposobu
odbioru ścieków w czasie trwania prac. Wyłączenie niektórych w.w opracowań z zakresu prac
Projektanta może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 12.3 Ponadto Dokumentacja
Technologiczna musi spełnić następujące wymagania: a. musi zawierać rozwiązania wszystkich
potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji
Technologicznej. Projektant powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest
możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności, b. musi zawierać uzasadnienie wybranej technologii
gwarantującej osiągnięcie celów, o których mowa w pkt. 4 Spodziewane efekty, wyboru materiałów
oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, c. musi być dostarczona Zamawiającemu
w ilości i formie opisanych poniżej. UWAGA. Wykonawca przed przystąpieniem do prac
projektowych wykona inwentaryzację stanu istniejącego. Podstawą inwentaryzacji stanu
istniejącego kanałów będzie wizja lokalna. 13 Forma projektu technologicznego i dokumentacji
powykonawczej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprawdzone trzy komplety (3 kpl.)
Dokumentacji technologicznej w wersji papierowej oraz jeden (1 kpl.) w wersji elektronicznej
(formaty plików pdf.). Wszystkie egzemplarze (3 kpl.) dokumentacji technologicznej powinny być
oprawione w segregatory i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: a. napis
Dokumentacja Technologiczna, b. nazwa Zadania, c. numer studni początkowej i końcowej (przy
podziale Dokumentacji na części), d. rodzaj sieci, e. numer egzemplarza. Wewnątrz segregatora
pn. Dokumentacja Technologiczna powinien znajdować się spis zawartości oraz wszystkie
opracowania branżowe oprawione w skoroszyty..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 10 000,00 zł.
2. Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach
podanych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
2015 r. poz. 2164): 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)
gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank
Spółdzielczy Nr 65 8868 0004 1000 0000 0084 0001. 4. Kserokopię przelewu załącza się do oferty.
5. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, złożenia ich należy dokonać
w kasie Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o., a kserokopię z potwierdzeniem złożenia
(pieczątka wpływu do kasy) oraz za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę,
dołączyć do oferty. Złożenie ma być dokonane przed terminem składania ofert. 6. Wykonawca,
który nie wniesie w wymaganym terminie wadium zostanie wykluczony z postępowania. 7.
Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4 a i 5 Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia-nie spełnia. Na
potwierdzenie spełnienia w-w warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie
potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164), stanowiące
załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunku udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia-nie spełnia. Weryfikacja spełnienia
tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe zrealizowane zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i
doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2
zadania odpowiadające zakresowi przedmiotu zamówienia w tym przynajmniej jedno
zadanie w technologii przyjętej w projekcie technologicznym, np. renowacja metodą
wykopową lub równoważne. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne
doświadczenie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana
na zasadzie spełnia-nie spełnia. Na potwierdzenie spełnienia w.w warunku Wykonawca
przedłoży referencje od poprzednio zamawiających potwierdzające spełnienie warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164), stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ oraz wykaz
wykonanych usług stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania
zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia-nie spełnia. Na potwierdzenie spełnienia w.w warunku Wykonawca
przedłoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz.
2164), stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca
dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym zapewniającym wykonanie zamówienia
w postaci osób zdolnych do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia-nie spełnia. Na potwierdzenie
spełnienia w.w warunku Wykonawca przedłoży oświadczenie potwierdzające spełnienie
warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164), stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Każdy Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę OC w zakresie
wszystkich ryzyk związanych z renowacją kanalizacji, ważnej w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi za wady obejmującej: a)
ubezpieczenie Wykonawcy, Podwykonawców i Zamawiającego w pełnym zakresie od
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami
budowlanymi, funkcjonowaniem terenu budowy i utrzymywaniem obiektów oraz urządzeń
znajdujących się na terenie budowy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych na
jedno zdarzenie bez ograniczenia ilości zdarzeń, z rozszerzeniem o OC pracodawcy za
szkody doznane przez pracowników Wykonawcy na skutek wypadków przy pracy,
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, na sumę 1 000 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia. Niezależnie od tej polisy Podwykonawcy powinni posiadać
ubezpieczenie OC działalności ich firm z analogicznym rozszerzeniem OC pracodawcy
na sumę 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. OC musi zawierać ubezpieczenie
od wystąpienia katastrofy budowlanej (o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 z póź.zm.) na kwotę nie mniejszą niż
1 000 000,00 zł lub Wykonawca musi posiadać odrębną polisę OC na zakres obejmujący
katastrofę budowalną o której mowa powyżej zawartą na przedmiot zadania objęty
niniejszym kontraktem. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy złoży
dodatkowo oświadczenie, że polisa OC zawiera zakres o którym mowa w SIWZ. b)
ubezpieczenie od uszkodzenia, zniszczenia, lub utraty całości lub części robót
budowlanych realizowanych na podstawie niniejszej umowy z objęciem ubezpieczeniem:
materiałów, elementów i urządzeń przewidzianych do zamontowania, sprzętu,
wyposażenia budowlano-montażowego oraz zaplecza budowy na kwotę nie mniejszą niż
wartość wynagrodzenia umownego. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi
kopie w.w polis ubezpieczeniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem. Polisa OC
lub inny dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności, muszą być aktualne w dacie podpisania umowy.
Opłacona polisa OC winna być przedłożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu
podpisania umowy. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia przed końcem zawartej
umowy, każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o kontynuowaniu
ubezpieczania. Polisa OC musi obowiązywać także przez cały okres udzielonej gwarancji
i rękojmi. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełnienia w.w warunku Wykonawca
przedłoży oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164),
stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie
może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164) może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. 3. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie
publiczne muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2015 r. poz. 2164). Zamawiający wykluczy z postpowania wykonawcę który w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. 4.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych
podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których
będzie dysponował wykonawca: - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny
dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 96

2 - okres gwarancji - 4
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 2. Zgodnie z
art. 144 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: a.
działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót będących
przedmiotem zamówienia (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub
lokalne i inne). b. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT. c. wydłużenia się
realizacji procedur administracyjnych związanych z przedmiotem zamówienia (np. uzgodnienia,
decyzje) niezawinionych przez Wykonawcę. d. postępu technicznego. e. wykonania
uzupełniających analiz, opracowań. f. w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych,
które uniemożliwią realizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres
przestoju. 3. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli
obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian
jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 4. Zmiana umowy może zostać zainicjowana
przez każdą ze Stron umowy. Zmiana umowy wymaga spisania protokołu konieczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.wodociagi-glubczyce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Głubczyckie
Wodociągi i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 48-100 Głubczyce, ul.
Powstańców 2, pok. nr. 19 (sekretariat).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 21.03.2016 godzina 13:30, miejsce: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacji Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 48-100 Głubczyce, ul. Powstańców 2, pok. nr. 19 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Download