Umowa Nr - Urząd Miasta w Elblągu

advertisement
Umowa Nr DZD/ID-……./2017
zawarta w Elblągu, dnia …………………. pomiędzy:
Gminą Miasto Elbląg z siedzibą w Elblągu, ul. Łączności 1, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Elbląga
w osobie Witolda Wróblewskiego zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
REGON: 170 747 715
NIP: 578-305-14-46
a
………….. z siedzibą ul. …………………………., …………………………………………
NIP: …………………, REGON: ……………………., KRS ……………………………….
reprezentowaną przez: ………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
Zakres umowy
1. W wyniku postępowania, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr RZP.271.100.2016.AG
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, związane z realizacją zadań
inwestycyjnych pod nazwą:
1. Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
2. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu,
3. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od ul.
Lotniczej do rzeki Kumieli
w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa powiązania dzielnicy „Zatorze (strefy przedsiębiorczości
Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum Miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ulicy
Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów
sieci drogowej.”
2. Na zakres robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, składa się m.in.:
1) przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2046 N – ciąg ul. Lotniczej i Skrzydlatej wraz z
robotami geotechnicznymi wzmocnienia podłoża gruntowego oraz nasypami,
2) budowa dwóch łącznic Ł1 i Ł2 wraz z mini rondem na połączeniu ulicy Lotniczej z odcinkiem tej ulicy
stanowiącym dojazd do dworca kolejowego i autobusowego,
3) przebudowa skrzyżowania ulicy Lotniczej - Skrzydlatej - Kilińskiego,
4) przebudowa odcinka drogi – ul. Fredry z przebudową skrzyżowania z odcinkiem ul. Lotniczej na
przedłużeniu ul. Fredry oraz budowa łącznika pomiędzy tym skrzyżowaniem do skrzyżowania ulicy
Skrzydlatej i Lotniczej,
5) budowa wiaduktu drogowego nad torami linii kolejowej – WD-2,
6) budowa wiaduktu drogowego w ciągu łącznicy Ł1 wiodącej w kierunku dworca - WD-1,
7) budowa przejścia dla pieszych pod łącznicą Ł2 – PP-3,
8) budowa chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż przebudowanych i rozbudowanych ulic,
9) budowa murów oporowych na odcinkach dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową WD-2,
10) przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej wraz z systemem podczyszczania i zrzutem do rzeki Kumieli,
11) budowa kanałów technologicznych,
12) przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego,
13) przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lotniczej z Al. Grunwaldzką,
14) przebudowa istniejącego uzbrojenia wraz z usunięciem kolizji w niezbędnym zakresie wynikającym z
warunków przebudowy wydanych przez ich gestorów (sieć kanalizacji deszczowej, sieć sanitarna, sieć
gazowa, sieć ciepłownicza, sieć wodociągowa, sieć energetyczna, sieć teletechniczna, trakcja
tramwajowa, trakcja kolejowa) z zastrzeżeniem wyłączenia zakresów robót, o których mowa w § 1 ust.
3. pkt od 9) do 11) wzoru umowy,
15) przebudowa zjazdów, miejsc postojowych,
16) budowa zatok autobusowych,
1 z 23
17)
18)
19)
20)
wycinka drzew kolidujących z budową, wykonanie nasadzeń, wykonanie zieleni,
rozbiórka obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją,
wykonanie elementów docelowej organizacji ruchu
wykonanie i montaż tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych dotyczących realizowanego
przedsięwzięcia budowlanego.
Szczegółowy zakres zamówienia i technologię wykonania określają przedmiary robót, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót oraz projekty budowlane i wykonawcze wykonane przez ZNAK Gdańsk Sp. z o.o., ul.
Potęgowska 12 lok. 66, 80– 174 Gdańsk przy współpracy z Mosty Katowice Sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555
Katowice.
3. Zamawiający informuje, że:
1) na realizację przedsięwzięcia drogowego w zakresie zadań inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1.
pkt 1. i 2. umowy Zamawiający uzyskał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej nr 600/2016
z dn.6.02.2017 r. Dla przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1. umowy została wydana decyzja nr
WSTE.4210.6.2015.GK.18 z dn. 30.09.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach,
2) zadanie inwestycyjne, o którym mowa w § 1 ust. 1. pkt 3. umowy realizowane będzie w oparciu o
zgłoszenie robót do właściwego organu lub pozwolenie na budowę. Zakończenie procedury określonej
przepisami Prawa budowlanego umożliwiającym realizację tego zadania Zamawiający zakłada do końca
II kwartału 2017 r.,
3) powoła Inżyniera Kontraktu do zarządzania i nadzoru nad robotami obejmującymi wykonanie przedmiotu
umowy oraz do obsługi okresu gwarancyjnego,
4) wszelkie projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim
zaakceptowaniu przez Inżyniera Kontraktu i zaopiniowaniu przez Policję muszą zostać zatwierdzone przez
organ zarządzający ruchem drogowym. Funkcję tę pełni w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga Departament
Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu,
5) ustalenie i wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w okresach zmian
organizacji ruchu należeć będzie do obowiązków Wykonawcy, które Wykonawca musi wykonać i uzgodnić
z Inżynierem Kontraktu w porozumieniu z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o. (ZKM Sp.
z o.o.). W przypadku gdy z tych uzgodnień wyniknie potrzeba wprowadzenia komunikacji zastępczej,
koszty jej funkcjonowania poniesie ZKM Sp. z o.o.,
6) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. określającej warunki
i zasady wykorzystania infrastruktury kolejowej w trakcie realizacji robót budowlanych w granicach
obszaru kolejowego linii kolejowej nr 204 Malbork – Braniewo, a także warunki dzierżawy terenu
kolejowego niezbędnego dla realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, warunki i
zasady wykorzystania infrastruktury kolejowej oraz zasady rozliczeń z zarządcą infrastruktury kolejowej.
Wszelkie koszty wynikające z umowy Wykonawcy z PKP PLK S.A. pokryje Wykonawca,
7) Zamawiający informuje, że w drugim kwartale 2017 r. zamierza rozpocząć inwestycję polegającą na
Przebudowie skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu z planowanym terminem
zakończenia do końca 2017 r. Zakres inwestycji obejmować będzie m.in. zapewnienie dostępności terenów
dworca PKS do drogi wojewódzkiej nr 500 ulicy Al. Grunwaldzkiej przez budowę zjazdu w obrębie
przedmiotowego skrzyżowania na teren PKS. Do czasu zakończenia przebudowy tego skrzyżowania w
zakresie umożliwiającym skomunikowanie terenów dworca PKS do Al. Grunwaldzkiej, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić dojazd do terenu PKS bezpośrednio z ul. Lotniczej,
8) Zamawiający informuje, że w drugim kwartale 2017 r. zamierza rozpocząć roboty budowlane związane z
zapewnieniem dostępności do drogi publicznej terenów kolejowych zlokalizowanych po południowej
stronie linii kolejowej nr 204 Malbork – Braniewo położonych na działkach nr 5/18 i 8/9 obr. 24 oraz dz.
71/20, 71/31 obr. 21 poprzez budowę wewnętrznej drogi dojazdowej na terenach miejskich położonych
na dz. nr 38/6, 38/14, 20/61 obr. 23 łączącej tereny PKP z drogą miejską położoną na dz. nr 38/2 obr.23
przy ul. Lotniczej. Planowany termin zakończenia tych robót w zakresie umożliwiającym dojazd do terenów
PKP do końca 2017 r. Do czasu zakończenia robót polegających na budowie drogi wewnętrznej w zakresie
umożliwiającym skomunikowanie terenów kolejowych do drogi zlokalizowanej na dz. 38/2 obr. 23 przy ul.
Lotniczej, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazd do terenów kolejowych od odcinka ul. Lotniczej
przy budynkach nr 43 – 49 oraz przez działkę nr nr 71/21 obr. 21,
2 z 23
9) Zamawiający informuje, że przebudowa sieci c.o. w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej dla
zadań inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1. umowy jest wyłączona z realizacji przez Wykonawcę
i zostanie wykonana silami własnymi lub siłami podwykonawców przez Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (EPEC) i na jego koszt. EPEC zobowiązany będzie do powołania kierownika
robót branży c.o. Zakres tych robót określony jest w przedmiarach a ich wykonanie nie jest objęte
przedmiotem niniejszej umowy,
10) Zamawiający informuje, że przebudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie
wynikającym z dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1. umowy
jest wyłączona z realizacji przez Wykonawcę i zostanie wykonana silami własnymi lub siłami
podwykonawców przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (EPWiK) i na jego
koszt. EPWiK zobowiązany będzie do powołania kierownika tych robót. Zakres tych robót określony jest
w przedmiarach a ich wykonanie nie jest objęte przedmiotem niniejszej umowy,
11) Zamawiający informuje, że przebudowa kanalizacji deszczowej w Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul.
Lotniczej do rzeki Kumieli, w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej dla zadania, o którym
mowa w §1 ust.1 pkt. 3 jest wyłączona z realizacji przez Wykonawcę i zostanie wykonana silami własnymi
lub siłami podwykonawców przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (EPWiK)
i na jego koszt. EPWiK zobowiązany będzie do powołania kierownika tych robót. Zakres tych robót
określony jest w przedmiarach a ich wykonanie nie jest objęte przedmiotem niniejszej umowy.
12) Zamawiający informuje, że rozpoczęcie robót związanych z przebudową sieci c.o., wod.-kan. w zakresie,
o którym mowa w pkt 9) i 10) planowane jest w I półroczu 2017 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy
harmonogram tych robót, który Wykonawca uwzględni przy opracowaniu harmonogramu, o którym mowa
w § 5 ust. 14. umowy. Dla realizacji tego zakresu robót i do czasu przekazania całego terenu budowy
Wykonawcy Zamawiający ustanowi kierownika budowy. Od momentu przekazania Wykonawcy terenu
budowy do zakończenia inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji tych robót z pozostałymi
robotami objętymi niniejszą umową. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy ustanowi
kierownika budowy, który przejmie teren budowy niezbędny do realizacji całego zakresu inwestycji, o
której mowa w § 1 ust. 1. umowy i obowiązki kierownika budowy wynikające z przepisów prawa
budowlanego, niniejszej umowy i SIWZ,
4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, w tym m.in.:
1)
wykonanie szkicu topograficznego z wytyczeniem obiektu i naniesieniem granicy pasa drogowego,
2)
sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,
3)
opracowanie zestawień danych na potrzeby założenia dokumentów ewidencji dróg, obiektów mostowychdla nowowybudowanych odcinków dróg i obiektów mostowych oraz na potrzeby zaktualizowania tych
dokumentów - dla dróg przebudowanych w ramach inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1. umowy.
Powyższe zestawienia należy wykonać wg wzoru zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych,
obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom
mostowym i tunelom – załącznik Nr 1 rozporządzenia, dział VIII Tabela Nr 8-11,
4)
sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej środków organizacji ruchu z zestawieniem informacji
dotyczących poszczególnych elementów oznakowania zawartych w ich metrykach (wielkość znaku, data
produkcji, producent).
5. Zamawiający informuje, że zadanie inwestycyjne „Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy
Lotniczej i skrzydlatej w Elblągu planuje realizować przy współudziale środków z budżetu Państwa w ramach
rezerwy subwencji ogólnej, zadanie inwestycyjne: „Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy
Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” planuje realizować przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020, natomiast
zadanie inwestycyjne „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej w Elblągu na odcinku od
ul. Lotniczej do rzeki Kumieli” planuje realizować ze środków własnych Gminy Miasta Elbląg. Rozpoczęcie robót
nastąpi po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Zamawiający zakłada, że informację o
uzyskanym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej będzie posiadał do końca lipca 2017 r.
§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony uzgadniają zgodnie z ofertą Wykonawcy,
następujące szacunkowe wynagrodzenie:
3 z 23
kwota netto: ……………… zł + podatek VAT 23 % - ………………………. zł
kwota brutto …………………………. zł
słownie brutto: ……………………………………………… złote i ……/100
2. Na wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1. umowy składają się następujące kwoty:
1) za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1. pkt 1.
umowy:
kwota netto:……………………….
2) za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust.1. pkt 2.
umowy:
kwota netto:………………………….
3) za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1. pkt 3.
umowy:
kwota netto:………………………….
3. Kwota określona w ust. 1. zawiera koszty:
1) obsługi i inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót, w tym m.in.:
- wykonania szkiców topograficznych z wytyczeniem obiektu i naniesieniem granic pasa drogowego dla
zadania określonego w § 1 umowy wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- opracowania zestawień danych na potrzeby założenia dokumentów ewidencji dróg i obiektów
mostowych - dla nowowybudowanych odcinków dróg i obiektów mostowych oraz na potrzeby
zaktualizowania tych dokumentów - dla dróg przebudowanych na zasadach określonych w § 1 ust. 4.
pkt 3) umowy,
- sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej środków organizacji ruchu z zestawieniem informacji
dotyczących poszczególnych elementów oznakowania zawartych w ich metrykach,
- wykonania pomiarów i badań, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych,
- wykonania inwentaryzacji elementów wskazanych przez Zamawiającego związanych z realizacją
ewentualnych robót dodatkowych/koniecznych/zamiennych,
- wykonania wskazanych elementów przez Zamawiającego wchodzących w zakres Inwestycji
poszczególnych elementów ujętych w niniejszej umowie,
2) wykonania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem opinii
Policji oraz zatwierdzeniem przez Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz wykonania i
wprowadzenia oznakowania zgodnie z tymi zatwierdzonymi projektami,
3) realizacji czynności oraz robót związanych z utrzymaniem ruchu drogowego na terenie objętym zakresem
robót budowlanych wynikających z przedmiotu umowy oraz na obszarze jego oddziaływania, w tym
realizację i oznakowanie objazdów, tymczasowych przejazdów i przejść dla ruchu pieszego oraz zapewnienie
dojazdów do istniejących, budynków oraz posesji i nieruchomości,
4) utrzymania właściwego stanu nawierzchni wszystkich odcinków ulic objętych zakresem inwestycji, o której
mowa w § 1 ust. 1. umowy oraz dróg stanowiących objazdy i dopuszczonych do ruchu zgodnie z
zatwierdzonymi na czas robót tymczasowymi projektami organizacji ruchu, polegającego na bieżącym
usuwaniu wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni i chodników
powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia
pojazdów,
5) związane z wykonaniem wymaganych badań laboratoryjnych, prób, pomiarów oraz innych czynności w
zakresie sprawdzeń i kontroli wynikających z poleceń Inżyniera Kontraktu,
4 z 23
6) wynikające z warunków technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe zawartych w projektach
budowlanych i wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, SIWZ, a nie ujęte w przedmiarach
robót, w tym m.in. koszty zapewnienia nadzoru, kontroli, wyłączeń i włączeń w czynne sieci, zapewnienia
odbiorów technicznych wykonywanych przez przedstawicieli tych firm,
7) wynikające ze wszystkich obowiązków Wykonawcy zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Wykonawcą a
PKP, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 6) umowy, w tym m.in. koszty dzierżawy gruntu, nadzoru techniczno
– eksploatacyjnego, opracowania regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów, ograniczenia
biegu prędkości pociągów, zamknięcia torów dla jazd pociągowych, wprowadzania i odwoływania
zamknięcia torów z ich sygnalizowaniem, przeszkolenia pracowników, odbiorów przez przedstawicieli PKP,
koszty związane z włączeniem i wyłączeniem napięcia sieci trakcyjnej oraz inne koszty przewoźników
kolejowych wynikające z prowadzonych robót i ewentualnej komunikacji zastępczej w przypadku zamknięcia
toru linii 204 Malbork – Braniewo,
8) związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji a
niezbędne do wykonania zadania, tj. między innymi: roboty przygotowawcze, porządkowe,
zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza, placu budowy w tym również doprowadzenie wody,
energii elektrycznej do placu budowy, niezbędne zabezpieczenia, dopuszczenie do czynnych urządzeń
(włączenia i wyłączenia) oraz wyposażenie obiektów w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające
możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,
9) odtworzenia konstrukcji chodników, zjazdów, jezdni i innych utwardzonych nawierzchni drogowych,
usunięcie tymczasowych przejazdów, oznakowania objazdów oraz koszty przywrócenia pozostałych terenów
do stanu pierwotnego i jego uporządkowania w sposób zapewniający dostosowanie do docelowego
zagospodarowania terenu,
10) transportu pełnowartościowych materiałów uzyskanych z rozbiórki, nieprzewidzianych do ponownego
wbudowania do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Dróg i
Mostów Sp. z o.o. w Nowinie k/Elbląga lub w inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta
Elbląg,
11) wykonania i ustawienia tablic pamiątkowych dotyczących finansowania przedmiotu umowy z udziałem
środków UE zgodnie z § 5 ust. 32. umowy.
4. Ceny jednostkowe każdej pozycji kosztorysowej muszą uwzględniać pełny zakres technologii oraz wszelkie
materiały i sprzęt potrzebny do zrealizowania zakresu robót tej pozycji wynikające z dokumentacji projektowej,
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, obowiązujących norm i przepisów, SIWZ.
5. Cena kosztorysowa i cena jednostkowa każdej pozycji przedmiarowej podana przez Wykonawcę w kosztorysie
ofertowym musi uwzględniać wymagania ust. 4. Podane ceny jednostkowe z narzutami muszą obejmować
wszelkie koszty związane z realizacją zadania, będącego przedmiotem zamówienia, tj. wynikające wprost z
dokumentacji projektowej, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, obowiązków Wykonawcy zgodnie z
warunkami niniejszej umowy, pozostałych dokumentów i elementów składowych SIWZ, a także z
obowiązujących norm i przepisów.
§3
Termin
1. Ustala się następujący termin wykonania przedmiotu umowy:
1) Termin rozpoczęcia robót: po protokólarnym przekazaniu terenu budowy i po uzyskaniu przez
Zamawiającego informacji o uzyskaniu dofinansowania zadania inwestycyjnego ze środków Unii
Europejskiej, o której mowa w § 1 ust. 5. umowy
2) Termin zakończenia realizacji robót: 30.09.2018 r.
3) Termin rozliczenia inwestycji: 35 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego robót
2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 8 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia
przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót.
3. Roboty budowlane muszą być realizowane w terminach zgodnych z aktualnym i zatwierdzonym przez
Zamawiającego harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę na podstawie założeń, o których mowa w
§ 5 ust. 14. umowy oraz zgodnie z harmonogramem funkcjonowania etapowania robót wynikającym z
zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów czasowych organizacji ruchu.
§4
Obowiązki Zamawiającego
5 z 23
1. W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dokumenty:
1) komplet dokumentacji projektowych,
2) komplet kosztorysów ofertowych, złożonych wraz z ofertą do przetargu, opieczętowanych przez
Zamawiającego, celem stosowania ich w trakcie realizacji budowy. Komplet kosztorysów musi posiadać
na każdej stronie pieczęć Urząd Miejski W Elblągu,
3) kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dla zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 3. pkt
2) umowy
4) kopię umowy z Inżynierem Kontraktu.
2. Zamawiający przy udziale Inżyniera Kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 8 dni
kalendarzowych od daty zatwierdzenia harmonogramu robót.
§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:
- ………………………………………………………
oraz kierowników robót branżowych w osobach:
-…………………………………………………… - Kierownik robót branży drogowej
-…………………………………………………… - Kierownik robót branży mostowej
-…………………………………………………… - Kierownik robót branży gazowej
-…………………………………………………… - Kierownik robót branży wod-kan
-…………………………………………………… - Kierownik robót branży elektroenergetycznej
-…………………………………………………… - Kierownik robót branży teletechnicznej
-…………………………………………………….- Kierownik robót branży konstrukcyjno – budowlanej
-…………………………………………………… - Kierownik robót branży kolejowej w zakresie kolejowych obiektów
budowlanych
-…………………………………………………… - Kierownik robót branży kolejowej w zakresie sterowania ruchem
kolejowym
2. W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierowników robót branżowych Wykonawca jest zobowiązany
do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny
wniosek z uzasadnieniem wraz z:
1) oświadczeniem o przyjęciu obowiązku kierownika budowy lub kierownika robót branżowych,
2) decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych,
3) aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
4) oświadczeniem potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków i deklarowanych
wymaganiach w postępowaniu przetargowym odpowiadających dla osoby pełniącej funkcję kierownika
budowy lub kierownika robót branżowych wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu
jednoznaczne potwierdzenie tych warunków i wymagań.
3. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych
przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na
terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a
po zakończeniu budowy uporządkować teren.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców,
2) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 umowy - w przypadku powierzenia
części zakresu robót podwykonawcom.
6 z 23
5. Materiały drogowe oraz oznakowanie pionowe i elementy brd pozyskane z rozbiórki w trakcie prowadzenia
robót, nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaże do magazynu
Zamawiającego, mieszczącego się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Nowinie
k/Elbląga lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elbląga. Przekazane materiały
jw. muszą zostać zinwentaryzowane oraz posortowane i złożone na paletach zakupionych przez Wykonawcę
we wskazanym miejscu. Pozostałe materiały pozyskane z rozbiórek oraz odpady stanowią własność
Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz budynków i obiektów
budowlanych zlokalizowanych na obszarze i w bezpośrednim sąsiedztwie realizacji inwestycji.
7. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca dokona inwentaryzacji stanu technicznego
budynków mieszkalnych oraz innych obiektów budowlanych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie
realizowanej inwestycji, w szczególności narażonych na uszkodzenia w związku z technologią realizowanych
w ich sąsiedztwie robót budowlanych. Jeden egzemplarz inwentaryzacji Wykonawca przekaże
Zamawiającemu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszej umowy od
mogących wystąpić szkód i uszkodzeń obiektów budowlanych, budynków, urządzeń i instalacji, nagłych
zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej i ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich
za wypadki i awarie spowodowane realizacją robót budowlanych i nienależytym wykonaniem obowiązków
umowy. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż cena ofertowa brutto. Wykonawca musi być też
ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowody ubezpieczenia – kopię polis
Wykonawca musi dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.
9. Wykonawca będzie realizował inwestycję zgodnie z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia. Prace maszyn i urządzeń wykorzystywanych w trakcie robót budowlanych
powodujących ponadnormatywne oddziaływanie hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej w
godzinach 06:00-18:00 w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu wzorów dokumentów
oraz druków, które będą obowiązywać w trakcie realizacji umowy w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.
Obieg dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją umowy odbywać się będzie za pośrednictwem
Inżyniera Kontraktu.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie tej części robót, które
prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem dopuszczonym zgodnie z zatwierdzonymi projektami
tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót i na
objazdach. Oznakowanie musi być zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem
Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy
wykonane przez Wykonawcę muszą zawierać niezbędne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbędne
dla tego typu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu
na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez Inżyniera Kontraktu, Policję
muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem, którego funkcje pełni Departament Zarząd
Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu. Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do opracowywania informacji do mediów za
pośrednictwem Zamawiającego wraz ze schematem ograniczeń i funkcjonowania ruchu na czas
wprowadzanych etapów realizacji robót związanych ze zmianą organizacji ruchu.
12. Wykonawca robót zobowiązany jest w czasie prowadzonych robót zapewnić w miarę możliwości przejezdność
ulic w obszarze inwestycji oraz zabezpieczyć dojazdy i dojścia do posesji i nieruchomości w obrębie i
bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej inwestycji, w szczególności przez zapewnienie dojazdu służb
ratowniczych oraz umożliwiając ich funkcjonowanie i możliwe zminimalizowanie ograniczeń w dostępności do
tych terenów.
13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, które będą spełniać wymagania
dokumentacji projektowej, wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (Art.10), tj. będą zgodne z kryteriami
technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać
będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia wymogów dla wszystkich
materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu.
7 z 23
14. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu, do zaakceptowania harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy – w terminie 14 dni od podpisania niniejszej umowy oraz
aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Wykonawca sporządzi
harmonogram rzeczowo finansowy i jego ewentualne aktualizacje w oparciu o założenia:
1) utrzymania dojazdów do terenów PKS, restauracji McDonald’ s, stacji paliw Lotos oraz PKP od ul. Lotniczej,
uwzględniając informacje i założenia zawarte w § 1 ust. 3 pkt 7) i 8) umowy,
2) zapewnienia przejezdności pojazdów oraz ruchu pieszych przez linię kolejową w lokalizacji istniejącego
przejazdu kolejowego w ciągu ul. Lotniczej do czasu oddania do użytkowania wybudowanego wiaduktu
nad linią kolejową i umożliwienia jego przejezdności dla pieszych i pojazdów,
3) zapewnienia dojazdu do terenu pętli autobusowej komunikacji miejskiej oraz dojazdu do dworca PKP,
4) zapewnienia dojazdu do terenu Giełdy Elbląskiej,
5) zminimalizowania czasu wyłączenia poszczególnych odcinków jezdni z ruchu,
6) zminimalizowania czasu wyłączenia lub wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu linii kolejowej nr 204
Malbork - Braniewo,
7) zminimalizowania ograniczeń i utrudnień w ruchu drogowym i czasu ich trwania,
8) zminimalizowania utrudnień w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej
9) zminimalizowania utrudnień wynikających ze zmian tymczasowej organizacji ruchu w obrębie
stanowiącym zakres inwestycji oraz w rejonach wpływu tych zmian na pozostałą część układu
komunikacyjnego Elbląga,
10) zapewnienie przejezdności ulic, dojazdów i dojść do nieruchomości, w zakresie wskazanym w § 5 ust.
12. umowy,
11) uniknięcie kosztów dodatkowej komunikacji publicznej, zminimalizowanie kosztów komunikacji
zastępczej itp.,
12) harmonogram musi zawierać założenia do etapowania prac pod kątem zmian w funkcjonowaniu i
wprowadzaniu zmian tymczasowej organizacji oraz terminy ich wprowadzania uwzględniając
zatwierdzone projekty przez Zamawiającego,
13) harmonogram sporządzony zostanie ze szczegółowością określającą poszczególne roboty branżowe
robót w tym w podziale na odcinki ulic i elementy w sposób umożliwiający lokalizację poszczególnych
zakresów robót i przy uwzględnieniu etapowania, o którym mowa w pkt 12),
14) harmonogram musi uwzględnić terminy wykonania robót polegających na przebudowie sieci c.o., wod.kan. oraz kanalizacji deszczowej przez EPEC i EPWiK w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 3. pkt od 9)
do 11) umowy na podstawie harmonogramu tych robót przekazanego przez Zamawiającego; w
przypadku zaproponowania przez Wykonawcę zmiany terminów realizacji zakresu tych robót Wykonawca
uzyska uzgodnienie EPEC i EPWiK dla tych zmian.
15. Sporządzone przez Wykonawcę robót projekty tymczasowych organizacji ruchu oraz zasady i organizacja
robót budowlanych muszą uwzględniać założenia określone w § 5 ust. 14. umowy. Projekty organizacji ruchu
muszą przedstawiać etapowanie robót pod kątem wprowadzanych zmian w organizacji ruchu.
16. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzgadniania czasowych ograniczeń w ruchu i dostępności
do terenów użyteczności publicznej z ich właścicielami/zarządcami i podmiotami obsługującymi komunikację
publiczną, w tym z ZKM Sp. z o.o., TE Sp. z o.o., PKS, PKP.
17. Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do
wykonywania zaleceń i uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnieniach wydanych przez firmy
branżowe, wytycznych zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych, decyzjach administracyjnych
wydanych dla zadania inwestycyjnego, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleniach
konserwatorskich a także zaleceń i poleceń Inżyniera Kontraktu.
18. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z PKP PLK S.A., o której mowa w § 1 ust. 3. pkt 6) umowy
określającej zasady i koszty dzierżawy gruntu, nadzoru techniczno – eksploatacyjnego, opracowania
regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów, ograniczenia biegu prędkości pociągów, zamknięcia
torów dla jazd pociągowych, wprowadzania i odwoływania zamknięcia torów z ich sygnalizowaniem,
przeszkolenia pracowników, odbiorów przez przedstawicieli PKP, włączenia i wyłączenia napięcia sieci
trakcyjnej oraz inne warunki wynikające z prowadzonych robót w obszarze kolejowym i mających wpływ na
ograniczenia ruchu linii kolejowej nr 204. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót oraz wykonywania
obowiązków i ustaleń wynikających z tej umowy oraz do ponoszenia związanych z tym kosztów.
8 z 23
19. Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury dla każdej branży według polecenia Inżyniera Kontraktu na
podstawie zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu Przejściowych Świadectw Płatności oraz odrębnie dla
każdego zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1. umowy.
20. W przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do terminów określonych w zatwierdzonym i
obowiązującym harmonogramie powyżej 10% dla jakiegokolwiek zakresu robót, Wykonawca w terminie
wskazanym przez Inżyniera Kontraktu przedstawi do zaopiniowania Inżynierowi Kontraktu program naprawy
opóźnień wraz z zaktualizowanym harmonogramem z zachowaniem końcowego terminu zakończenia robót
budowlanych. Program naprawczy wraz z zaktualizowanym harmonogramem wymagają zatwierdzenia przez
Zamawiającego. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu dostarczenia programu naprawy opóźnień
i aktualizacji harmonogramu lub gdy zaktualizowany harmonogram wskazywał będzie późniejszy niż
obowiązujący umowny termin zakończenia robót budowlanych, Inżynier Kontraktu ma prawo złożenia
wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar umownych zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1) ppkt 4. Umowy.
21. W przypadku opóźnień w realizacji robót w stosunku do obowiązującego i zatwierdzonego harmonogramu, w
celu utrzymania terminu umownego zakończenia inwestycji, Wykonawca w programie naprawczym lub w
propozycji zaktualizowanego harmonogramu uwzględni m.in. pracę w porze nocnej oraz wielozmianowy
system pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
22. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poleceń Inżyniera Kontraktu związanych z realizacją robót w
zakresie określonym i zgodnym z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i procedurami,
warunkami umownymi, i przestrzegania terminów wyznaczonych przez Inżyniera Kontraktu na realizację tych
poleceń. W przypadku nie wykonania polecenia lub przekroczenia wskazanego terminu, Inżynier Kontraktu
ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1) ppkt 5. umowy.
23. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy wskaże, do zaakceptowania Inżynierowi Kontraktu
laboratorium, w którym będzie wykonywał stosowne badania laboratoryjne w trakcie realizacji umowy.
Zamawiający wymaga, żeby było to laboratorium niezależne od Wykonawcy. Laboratorium musi spełniać
wymagania „PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i
wzorcujących” oraz posiadać akredytację PCA.
24. Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu
odbioru zakończenia wszystkich robót objętych umową) będzie odpowiedzialny za utrzymanie właściwego
stanu nawierzchni jezdni i chodników na wszystkich odcinkach ulic dopuszczonych do ruchu, objętych
zakresem inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1. umowy oraz dróg stanowiących objazdy i dojazdy zgodnie
z zatwierdzonymi na czas robót tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowiązków Wykonawcy
należy bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń, przeszkód, zanieczyszczeń i
utrudnień w obrębie nawierzchni jezdni i chodników powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników
ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów. Za wszystkie szkody w obrębie tych dróg, w tym
poniesione przez uczestników ruchu i osoby trzecie wynikające z zaniedbania przez Wykonawcę tego
obowiązku odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
25. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót i współpracy z EPEC i EPWiK w zakresie robót
wyszczególnionych w § 1 ust. 3. pkt od 9) do 11) umowy.
26. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z firmami zewnętrznymi, które zgłoszą zamiar realizacji robót
budowlanych w obszarze inwestycji, uzgadniania warunków wykonania tych robót z robotami budowlanymi w
ramach realizacji inwestycji. W przypadku gdy konieczne będzie przekazanie firmie zewnętrznej fragmentu
terenu budowy, należy ustalić z Inżynierem Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiającym sposób postępowania
w tym zakresie, w tym określenie zasad, warunków, terminów oraz innych wytycznych związanych z
przejęciem/oddaniem terenu budowy przez firmę zewnętrzną i ponownym przekazaniem dla Wykonawcy.
27. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z inżynierem budowy i wykonawcą robót dla
polegającego na przebudowie skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu
koordynacji harmonogramów robót w szczególności w zakresie zachowania dostępności terenów
autobusowego PKS do dróg publicznych, uzgadniania tymczasowej organizacji ruchu na czas
koordynacji przy przebudowie infrastruktury technicznej.
zadania
w celu
dworca
robót i
28. Wykonawca zobowiązany jest do budowy tymczasowych przystanków komunikacji miejskiej oraz
pozamiejskiej, oznakowania, dostosowania i wyposażenia w wiaty istniejących przystanków i peronów,
przygotowania i opublikowania komunikatów, ogłoszeń i innych zmian wynikających z uzgodnień w zakresie
funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na czas tymczasowej organizacji ruchu bez kosztów
funkcjonowania miejskiej komunikacji zastępczej.
9 z 23
29. Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.
1) Wykonawca wraz z fakturą składa Zamawiającemu oświadczenia swoje i podwykonawców o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności
wskazane przez Zamawiającego,
2) Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych przedkłada Zamawiającemu do wglądu
zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności
wskazane przez Zamawiającego,
3) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy:
1. obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego,
2. wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót
przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia.
30. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy zatrudniać będzie na podstawie umowy o pracę
… … osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868) przez cały okres wykonywania zamówienia. W przypadku
zatrudniania osób bezrobotnych:
1) Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób
bezrobotnych. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest ewidencjonować czas pracy bezrobotnych
ze wskazaniem tożsamości danej osoby oraz czynności, które były wykonywane przez te osoby w ramach
realizacji przedmiotowego zamówienia,
2) Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest do składania Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracę osób bezrobotnych przy realizacji przedmiotowego zamówienia,
3) na żądanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 2 dni przedłoży do wglądu zanonimizowane
dokumenty potwierdzające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób bezrobotnych wraz z
dokumentami, z których wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy,
4) w sytuacji gdy bezrobotny w okresie realizacji umowy rozwiąże umowę lub gdy uczyni to Wykonawca,
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w miejsce tej osoby, inną osobę bezrobotną.
31. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany zgłosić roboty do odbioru ostatecznego.
32. Wykonawca wykona tablice informacyjne i tablice pamiątkowe dotyczące realizowanej części przedsięwzięcia
budowlanego współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Wykonanie tablic obejmuje wykonanie
projektu graficznego, wykonanie (z trwałych materiałów) i montaż 2 szt. tablic informacyjnych i 2 szt. tablic
pamiątkowych, zgodnie z zapisami „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności
2014-2020
w
zakresie
informacji
i
promocji”,
dostępnego
na
stronie
internetowej:
http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/69/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-politykispojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji
Powierzchnia tablicy informacyjnej i pamiątkowej nie może być mniejsza niż 6 m2. Projekt graficzny tablic
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
§6
Rozliczenie robót
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.
2. Dla robót objętych zakresem umowy, o którym mowa § 1 umowy, zgodnie ze SIWZ, Wykonawca sporządził
kosztorys ofertowy, podając dla każdej jednostki przedmiarowej cenę jednostkową oraz sporządził tabelę
elementów scalonych.
3. Wykonawca w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorys szczegółowy,
tabelę elementów scalonych, sporządzone w oparciu o kosztorys ofertowy wraz z podaniem danych
wyjściowych do kosztorysowania.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi umową.
10 z 23
5. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości wykonanych i odebranych robót
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiarów i
odpowiadających im określonych umową i ofertą cen jednostkowych.
6. Strony uzgadniają, że wykonane roboty będą rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w następujący sposób:
1) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych nie
uległa zmianie w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym – zgodnie z kosztorysem
ofertowym,
2) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyła się w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym – zgodnie z obmiarem, z
zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,
3) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiększyła się w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym – zgodnie z obmiarem, z
zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego z zastrzeżeniem, że Wykonawca może
przystąpić do wykonania zwiększonej ponad kosztorys ofertowy ilości robót po wystąpieniu Wykonawcy z
wnioskiem popartym wyliczeniem i uzasadnieniem potrzeby wykonania robót ujętych w dokumentacji
projektowej ale w ilościach ponad ilości określone w przedmiarze i po uzyskaniu pisemnej zgody Inżyniera
Kontraktu oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Powyższe roboty będą rozliczone właściwym
protokołem konieczności zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu. Protokół Wykonawca sporządzi na
podstawie obmiaru geodezyjnego,
4) za roboty niewykonane, objęte kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze
robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w ust. 7. zostanie ustalone
zgodnie z poniższymi zasadami :
1) jeżeli roboty wynikające z ust. 7., nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
możliwe ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostaną wyliczone
poprzez analogiczne – proporcjonalne zależności. Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny
taką metodą i przedłożenia wyliczenia inspektorowi nadzoru,
2) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z ust. 7. z zastosowaniem metody, o której mowa w ust.
8. pkt 1), Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny
jednostkowej tych robót wykonanej w oparciu o dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych z
uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania oraz cen materiałów i sprzętu ujętych w
danych wyjściowych do kosztorysowania na podstawie, których sporządził kosztorys szczegółowy,
3) jeżeli nie można wycenić robót wynikających z ust. 7 z zastosowaniem metod, o której mowa w ust. 8.
pkt 1) i pkt 2), Wykonawca sporządzi kalkulację indywidualną w oparciu o ceny materiałów oraz sprzętu
ujęte w danych wyjściowych do kosztorysowania, na podstawie których sporządził kosztorys
szczegółowy. Ceny materiałów i sprzętu nieujęte w danych wyjściowych zostaną przyjęte w oparciu o
średnie ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SEKOCENBUD dla województwa Warmińsko – Mazurskiego,
4) Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 8. oraz przedstawi Zamawiającemu za
pośrednictwem Inżyniera Kontraktu do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, o których
mowa w ust. 7 przed rozpoczęciem tych robót. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do
zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 8,
Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w ust. 8. pkt od 1) do 3).
9. Rozliczenie zakresu robót, o którym mowa w ust. 7. nastąpi na podstawie protokołu konieczności.
10. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, przekazywany do zaopiniowania Inżynierowi
Kontraktu. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty objęte Protokołem konieczności jest
zatwierdzenie tego protokołu przez Zamawiającego. Każdorazowo Zamawiający zastrzega możliwość
wniesienia uwag i zastrzeżeń do protokołów oraz domaganie się wyjaśnień lub korekty w zakresie zasadności
i zakresu robót oraz ich wyceny. Powyższe Zamawiający w formie pisemnej przekaże do Wykonawcy za
pośrednictwem Inżyniera Kontraktu.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektórych robót
objętych dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia. Za roboty niewykonane wynagrodzenie nie przysługuje. O ewentualnej rezygnacji z niektórych
robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej przed rozpoczęciem tych robót planowanych
do realizacji zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym harmonogramem.
11 z 23
12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane nieobjęte niniejszą umową, w szczególności nieujęte
w projekcie budowlanym, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
Roboty te będą realizowane na podstawie aneksu do umowy, poprzedzonym sporządzeniem protokołu
konieczności wykonania tych robót. Rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie protokołu konieczności.
Protokół taki sporządzany i przekazywany będzie na zasadach określonych w ust. 10. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość powierzenia wykonania tych robót innemu podmiotowi. Wykonawca zobowiązany jest
udostępnić teren budowy wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.
13. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu
budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Rozliczenie tych robót nastąpi na podstawie protokołu robót zamiennych sporządzonego na zasadach
określonych w ust. 10.
14. Wartość robót, o których mowa w ust. 12. i ust. 13. będzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z
kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporządzona kalkulacja w
oparciu o ust. 8. pkt 1) – 4).
15. Wykonawca będzie oddzielnie fakturował roboty budowlane branżowe (sieci uzbrojenia oraz inne elementy),
w wyniku którego powstał majątek, który zostanie przekazany przez Zamawiającego jako aport do spółek
prawa handlowego.
§7
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy
przez okres 8 lat od podpisania protokołu odbioru, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy,
gwarancji jakości na okres ……………. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.
3.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty,
Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć
usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
4.
Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5.
Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie
szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
6.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
§8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.
Wykonawca na dzień zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. umowy , tj. ……………… zł.
słownie: …………………………. złotych i ……/100
2.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym
usunięcia wad oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3.
Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4.
Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5.
Wykonawca jest zobowiązany stosować ustawę Prawo zamówień publicznych i zapewnić, aby zabezpieczenie
należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia
12 z 23
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw
wynikających z zabezpieczenia.
6.
Strony ustalają, że:
1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………… zł brutto, wniesione w dacie zawarcia
umowy stanowi część zabezpieczenia, która zostanie zwrócona Wykonawcy po wykonaniu zamówienia i
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
• W przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego.
• W przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych musi zawierać oświadczenie gwarantujące, że jest bezwarunkowe i płatne na
pierwsze pisemne żądanie oraz posiadać termin obowiązywania o jeden miesiąc dłuższy niż umowny
termin wykonania zamówienia.
2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………. zł brutto, wniesione w dacie zawarcia
umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
• W przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
• W przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych musi zawierać oświadczenie gwarantujące, że jest bezwarunkowe i płatne na
pierwsze pisemne żądanie oraz posiadać termin obowiązywania o dwa miesiące dłuższy niż termin
upływu okresu rękojmi za wady.
7.
Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę
pisemnego wezwania do zapłaty.
8.
Zamawiający wyrażą zgodę na zamianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie z art. 149
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
9.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem § 10 ust.6. umowy.
§9
Płatności
1. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane są dokonywane powykonawczo, na
podstawie protokołów odbioru robót wystawionych na drukach świadectw płatności, w terminach określonych
umową z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu
na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót.
2. Rozliczanie wykonanych robót realizowane będzie na podstawie wystawianych przez Wykonawcę wystawionych
faktur VAT. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe – raz w miesiącu oraz wystawi fakturę końcową.
Złożenie ostatniej faktury w każdym kolejnym roku realizacji nie może nastąpić później niż do 25 listopada.
3. Wykonawca będzie oddzielnie fakturował roboty budowlane branżowe (sieci uzbrojenia oraz inne elementy),
w wyniku którego powstał majątek, który zostanie przekazany przez Zamawiającego jako aport do spółek
prawa handlowego. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania oddzielnych faktur dla zadań
określonych w § 1 ust. 1. pkt od 1. do pkt 3. umowy.
4. Suma wartości z wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć 90% całkowitej wartości brutto
przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1. umowy.
5. Dokumentem rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury VAT:
1) częściowej – będzie protokół odbioru elementu na druku „Przejściowe Świadectwo Płatności” podpisany
przez Kierownika Budowy oraz potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu,
2) końcowej – będzie protokół odbioru całości wykonanych robót objętych umową na druku „Końcowe
Świadectwo Płatności” podpisany przez Kierownika Budowy oraz potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu
i Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy
określony na fakturze.
13 z 23
7. Zapłata faktury za wykonane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiającego.
8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.
9. Faktury będą wystawiane na:
Gmina Miasto Elbląg, 82-300 Elbląg ul. Łączności 1,
NIP: 578-305-14-46, REGON: 170 747 715.
10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany
do dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez
podwykonawcę oraz dołączy:
1) pisemne oświadczenie wszystkich podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały dokonane,
z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 10 - 15,
2) pisemne oświadczenie, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz
podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 10 - 15,
3) potwierdzenie dokonania wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców
podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców z zastrzeżeniem zapisów § 11 ust. 10 - 15.
oraz
11. Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia
przez niego wszystkich dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.
§ 10
Odbiory robót
1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inżynierowi Kontraktu terminu zakończenia robót podlegających
zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty
lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonywanych robót, a następnie
przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt.
2. Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru końcowego, po pisemnym
potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu zakończenia wszystkich robót i gotowości do odbioru końcowego,
2) w celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik
budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych branżowych i
odbiorów częściowych zatwierdzone przez właściwych inspektorów nadzoru, Inżyniera Kontraktu,
kierowników robót i Kierownika budowy oraz przedstawicieli firm branżowych, świadectwa kontroli jakości,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy i inne dokumenty odbiorowe wyszczególnione w dokumentacji projektowej,
3) odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego, przy udziale
Inżyniera Kontraktu i przedstawicieli Wykonawcy,
4) o terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale
których wykonał przedmiot umowy,
5) Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia i po
uzyskaniu potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego przez Inżyniera Kontraktu,
6) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia wad
istotnych, tj. uniemożliwiających prawidłowe i zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami
korzystanie z obiektów, urządzeń lub innych elementów objętych zakresem robót lub Wykonawca nie
przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów odbiorowych, Zamawiający może przerwać odbiór
końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do zakończenia robót, usunięcia wad lub dostarczenia
dokumentów odbiorowych, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.
Przerwanie czynności odbioru końcowego w takim przypadku jest jednoznaczne z brakiem potwierdzenia
zakończenia wszystkich robót i brakiem gotowości Wykonawcy do zgłoszenia do odbioru końcowego,
7) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że wykonane obiekty, urządzenia i inne
elementy będą posiadały wady nieistotne, tj. nie uniemożliwiające prawidłowe i zgodnie z przeznaczeniem
14 z 23
i obowiązującymi przepisami korzystanie z obiektów, urządzeń lub innych elementów objętych zakresem
robót Zamawiający bez przerwania czynności odbioru końcowego, wyznaczy Wykonawcy termin do
usunięcia tych wad,
8) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w trakcie czynności odbiorowych
Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
9) o fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, żądając
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót,
10) Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron,
11) Inżynier Kontraktu, reprezentujący Zamawiającego wyznacza terminy przeglądów w okresie gwarancji, a
w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia. Z przeglądów sporządza się protokoły podpisane
przez obydwie strony oraz Inżyniera Kontraktu,
12) niezależnie od wyznaczonych terminów przeglądów, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego usunie
wady zgłoszone przez niego w czasie eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji,
13) przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i
Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest
wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie,
14) jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w określonym przez
Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia
wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
15) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający
może obniżyć wynagrodzenie o wartość odpowiadającą kosztom usunięcia tej wady, jeżeli wady te nie
uniemożliwiają użytkowania obiektu.
3. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,
w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich
obowiązków wynikających z umowy.
4. Przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji Wykonawca zgłosi Zamawiającemu inwestycję do odbioru
ostatecznego, stanowiącego skwitowanie wykonania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu gwarancji jakości,
z której sporządza się protokół odbioru ostatecznego.
5. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje
niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy,
Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji).
Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć
wady.
6. Zatwierdzenie przez Zamawiającego Protokołu odbioru ostatecznego bez uwag w zakresie prawidłowego
usunięcia wad jest podstawą do zwolnienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
§ 11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
2. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań zamówienia określonych w niniejszej umowie,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
15 z 23
3. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 2 uważa się za akceptację projektu umowy
przez Zamawiającego.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 2.
6. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.
2 pkt 2), Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
zakreślonym terminie nie dłuższym niż 3 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty
budowlane.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10., dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym
niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13., w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa
w ust. 10., Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 12
Kary
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót w formie kar umownych
w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
16 z 23
1. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w stosunku do terminu
wskazanego w § 3 ust. 1. pkt 2) umowy w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 ust. 1. umowy – za każdy dzień opóźnienia,
2. opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1.
umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
3. odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto, określonego w § 2 ust. 1. umowy,
4. gdy przy opóźnieniach postępu robót w stosunku do terminów określonych w zatwierdzonym i
obowiązującym harmonogramie powyżej 10%, Wykonawca nie przedstawi Inżynierowi Kontraktu
programu naprawy opóźnień wraz z zaktualizowanym harmonogramem w terminie wskazanym przez
Inżyniera Kontraktu, zgodnie z § 5 ust. 20. umowy lub gdy zaktualizowany harmonogram wskazywał
będzie późniejszy niż obowiązujący umowny termin zakończenia robót budowlanych - w wysokości
0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1. umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego
od dnia wyznaczonego na sporządzenie programu naprawczego,
5. opóźnień postępu poszczególnych zakresów robót w stosunku do terminów realizacji tych robót
określonych w zatwierdzonym i obowiązującym harmonogramie powyżej 40% - w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1. umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do
zatwierdzonego i obowiązującego harmonogramu dotyczącego zakresu robót, które posiadają
przedmiotowe opóźnienie,
6. niewykonania poleceń Inżyniera Kontraktu, o których mowa w § 5 ust. 22. umowy każdorazowo w
wysokości 1 500,00 zł brutto za niedotrzymanie terminów wyznaczonych przez Inżyniera Kontraktu
na realizację tych poleceń,
7. zmiany kierownika budowy lub kierowników robót bez powiadomienia i uzyskania pisemnej zgody
Zamawiającego, udzielanej na zasadach § 5 ust. 2. umowy w wysokości 10 000,00 zł brutto,
8. nieprzedłożenia kosztorysu szczegółowego, o którym mowa w § 6 ust. 3. umowy w wysokości 500,00
zł brutto za każdy dzień opóźnienia,
9. braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokości 0,08% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1. umowy za
każdy dzień opóźnienia,
10. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 11 ust.
1 umowy, wysokość kary wyniesie 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.
umowy,
11. nieprzedłożenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o której mowa w § 11 ust. 4 umowy, wysokość kary
wyniesie 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. umowy,
12. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,1% za każdy
dzień opóźnienia od dnia wskazanego w informacji, o której mowa w § 11 ust. 8. umowy,
13. nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 5 ust. 14. umowy w wysokości 800,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,
14. niewykonania rozliczenia inwestycji w terminie wskazanym w § 3 ust. 1. pkt 4) umowy – 500,00 zł
brutto za każdy dzień opóźnienia,
15. nieprzedłożenia dowodu – kopii polisy ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych
zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena
ofertowa brutto, o którym mowa w § 5 ust. 8. umowy, wysokość kary wyniesie 500,00 - zł. brutto za
każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu polisy,
16. nieprzygotowanie lub nieuzgodnienie z Inżynierem kontraktu wzorów dokumentów i druków, które
będą obowiązywać w trakcie realizacji umowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 10. umowy 300,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,
17. 50% minimalnego wynagrodzenia brutto za każdą osobę, która wykonuje określone czynności o
których mowa w § 5 ust. 29. pkt 3) umowy, a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę,
17 z 23
18. 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 29. pkt 1)
umowy,
19. 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie zanonimizowanych
dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 29. pkt 2) umowy potwierdzających zatrudnienie przez
Wykonawcę lub podwykonawców osób na podstawie umowy o pracę wykonujących przy realizacji
przedmiotu zamówienia czynności wskazanych przez Zamawiającego,
20. niespełnienia wymagań w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób bezrobotnych, o
których mowa w § 5 ust. 30. umowy, w wysokości:
1) dwukrotności minimalnego wynagrodzenia brutto za każdą niezatrudnioną na podstawie umowy o
pracę osobę bezrobotną, za każdy miesiąc,
2) 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 30. pkt
2) umowy,
3) 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie
zanonimizowanych dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 30. pkt 3) umowy potwierdzających
potwierdzające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób bezrobotnych wraz z
dokumentami, z których wynika skierowanie bezrobotnych do pracodawcy,
21. nie wykonania lub niewykonywania przez Wykonawcę każdego z obowiązków wynikających z
przedmiotowej umowy, określonych w § 5 umowy, tj. w sytuacji gdy pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego nie zostaną one wypełnione przez Wykonawcę, w wysokości każdorazowo 1000 zł
brutto
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część robót, z
wyjątkiem odstąpienia od umowy z powodu braku środków finansowych na realizację inwestycji oraz w
przypadku określonym w § 14 ust. 1. umowy.
2. W razie opóźnienia w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych za
opóźnienie.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót, bądź prowadzenie robót w sposób niestaranny w sposób
określony w § 14 ust. 4. umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zezwala na potrącenia naliczonych mu przez Zamawiającego kar umownych z
należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1. umowy.
5. Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania
uzupełniającego do pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
6. Kary umowne, o których mowa w ust. 1. pkt 1) ppkt 20. nie dotyczą Wykonawcy, który nie zadeklarował w
ofercie zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób bezrobotnych.
§ 13
Postanowienia szczegółowe
1. Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy poniższe dokumenty będą uważane za jej elementy
(tworzące niniejszą umowę) oraz że będą interpretowane jako część umowy, w następującej kolejności ich
ważności:
1) Umowa,
2) SIWZ,
3) Dokumentacja projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,
4) Przedmiary robót,
5) Oferta przetargowa.
2.
Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiana wynagrodzenia:
1. w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i
usług:
18 z 23
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 2 ust. 1. umowy,
- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki
podatku od towarów i usług części zamówienia,
- do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia
zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i
usług,
- zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową
stawką podatku od towarów i usług,
2. w przypadku gdy na skutek konieczności zwiększenia ilości jednostek przedmiarowych ujętych w
kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 6. pkt 3) umowy wzrośnie wartość wynagrodzenia
określonego w § 2 ust. 1. umowy:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w §
2 ust. 1. umowy,
- zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w § 6 ust.
6. pkt 3) umowy,
3. w przypadku wystąpienia robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót,
a są konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, a ich wartość
wyliczona w oparciu o zasady określone w § 6 ust. 8. umowy spowoduje wzrost wynagrodzenia
określonego w § 2 ust. 1. umowy:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w §
2 ust. 1. umowy,
- zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w § 6 ust.
8. umowy,
4. gdy w przypadku realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu
budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w § 6 ust. 8 spowoduje wzrost
wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1. umowy:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w §
2 ust. 1. umowy,
- zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8. umowy,
5. w przypadku wystąpienia robót budowlanych nie objętych niniejszą umową, w szczególności nie
ujętych w projekcie budowlanym, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w § 6 ust. 8. umowy spowoduje
wzrost wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1. umowy:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT, określone w § 2
ust. 1. umowy,
- zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8.
umowy,
6. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy,
każda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych
zmian, może zwrócić się do drugiej strony, o zmianę wynagrodzenia, z uwagi na wyżej wymienioną
okoliczność,
- obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną
okoliczność należy do strony, która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
- wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w
odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia
osób, które bezpośrednio wykonują zamówienie (o kwotę różnicy między kwotą minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej obowiązujące w dniu złożenia oferty,
a kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej wynikającą ze
zmienionych przepisów),
7. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne:
19 z 23
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy,
każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych
zmian, może zwrócić się do drugiej strony o zmianę wynagrodzenia z uwagi na wyżej wymienioną
okoliczność,
- obowiązek wykazania zmiany rzeczywiście ponoszonych kosztów z uwagi na wyżej wymienioną
okoliczność należy do strony która wystąpi z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
- wartość wynagrodzenia ulegnie zmianie o różnicę w kosztach ponoszonych przez Wykonawcę w
odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia jedynie o różnicę między kosztami
ponoszonymi przez Wykonawcę z tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisów,
2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach:
1. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych
do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad
tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu umowy:
- zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, ale nie dłuższy niż 20% terminu wykonania zamówienia,
określonego w § 3 umowy,
2. działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik
zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert
musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof) - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie
zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w § 5 ust. 10. umowy oraz
jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu
zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia
wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie:
- udowodnienie spoczywa na Stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia,
- zmiana terminu nastąpi o czas występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych
przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności, ale
nie dłuższy niż 20% terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3 umowy,
3. wystąpienia przeszkód atmosferycznych stanowiących anomalie pogodowe, które uniemożliwiają
wykonanie robót w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w §
5 ust. 14. umowy – wystąpienie tych przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz jednocześnie
ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia
w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego
przedmiotu zamówienia w terminie:
- udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia,
- zmiana terminu nastąpi o czas występowania przeszkód atmosferycznych, a w uzasadnionych
przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych przeszkód, ale nie dłuższy niż
20% terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3 umowy,
4. wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy:
- zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie
decyzji właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z
tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego
przedmiotu zamówienia w terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca robót),
5. wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy:
- zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez odpowiednie służby, (pod
warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania
20 z 23
innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tą
konieczność występuje Wykonawca robót),
6. wystąpienia zdarzeń lub okoliczności niezależnych od Wykonawcy powodujących wydłużenie terminu
realizacji robót wykonywanych przez EPEC i EPWiK, w zakresie o którym mowa w § 1 ust. 3. pkt od
9) do 11) umowy, w przypadku gdy opóźnienia tych robót w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu będą miały wpływ na termin końcowy inwestycji określony w § 3 ust. 1. pkt 2) umowy
- zmiana terminu nastąpi o czas, który w wyniku wydłużenia tych robót w stosunku do
zatwierdzonego harmonogramu opóźni rozpoczęcie robót Wykonawcy zgodnie z tym
harmonogramem i mających wpływ na termin końcowy,
7. wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy,
8. w przypadku zmiany terminu umowy, Zamawiający nie będzie domagał się kar z tytułu niedotrzymania
terminu przez Wykonawcę, a Wykonawca nie będzie ubiegał się od Zamawiającego zwrotu kosztów
ogólnych poniesionych przez Wykonawcę, a wynikających z przedłużenia terminu.
3.
W przypadku żądania zmian umowy ustala się następujący sposób postępowania:
- Strona wnioskująca o zmianę jest zobowiązana przesłać projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,
- druga ze Stron jest zobowiązana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odesłania podpisanego aneksu
do umowy przed terminem wykonania umowy.
4.
Zmiana kierownika budowy i zmiany w składzie kierowników branżowych Wykonawcy nie wymagają zmiany
umowy, lecz tylko powiadomienia o nich Zamawiającego.
5.
W przypadkach gdy z uwagi na wykonywanie przez Wykonawcę robót budowlanych lub czynności lub działań
niezgodnych z postanowieniami umowy, dokumentacją, SIWZ wystąpią roszczenia podmiotów i osób trzecich
z tytułu poniesionych strat spowodowanych tymi działaniami Wykonawcy, odpowiedzialność za
zadośćuczynienie tym stratom oraz koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
6.
Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach
dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy.
Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 7., każda ze Stron uzna za
prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Każda ze
Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania
drugiej Stronie aktualnego adresu.
7.
Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji są następujące:
Zamawiający:
Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
e-mail: [email protected] nr tel. 55 239 32 43
Wykonawca:
……………………………………………….
……………………………………………….
§ 14
Postanowienia ogólne
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach :
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 20 dni od daty przekazania terenu budowy,
3) Wykonawca opóźnia się z realizacją robót poza terminy określone w harmonogramie robót, tak dalece, iż
nie jest prawdopodobne aby zakończono zamówienie w umownym terminie,
4) rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
21 z 23
2.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1. pkt 1), Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie z tytułu
wykonanej części umowy.
W przypadkach wymienionych w ust. 1. pkt 2) – 4), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z
tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o której mowa w § 12 ust. 1. pkt
1) ppkt 3.
4.
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę
poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania właściwej jakości robót. W
przypadku nie zastosowania się przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym, lecz nie później niż w terminie
3 dni roboczych, do uwag Zamawiającego wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5.
W przypadku wymienionym w ust. 4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o której mowa w § 12 ust. 1. pkt 1) ppkt 3.
6.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana
jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.
8.
W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności :
1) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy,
2) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót wg stanu na
dzień odstąpienia,
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym i zgłosi do odbioru roboty
zabezpieczające,
4) koszty robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, po której leży przyczyna odstąpienia od
umowy,
5) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje
stanowiące jego własność,
6) Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót,
7) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór.
9.
Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu na podstawie
niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto
bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wierzytelności z niniejszej umowy
nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku
zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.
§ 15
Postanowienia końcowe
1.
Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy z zastrzeżeniem § 13
ust. 2. umowy.
2.
Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być przeniesione na rzecz osób
trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
22 z 23
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy
egzemplarze dla Zamawiającego.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
23 z 23
Download