zbiorowe prawo pracy omowienie iisem

advertisement
RELACJE
ZBIOROWEGO PRAWA PRACY
Prawo pracy normuje nie tylko stosunek
pracy ale równie stosunki prawne związane z prawem
pracy.
Stosunki prawne związane z relacjami przedstawicielstw pracowniczych,
współdziałanie 2 stron,
pracodawcy i pracowników. W tych relacjach w
imieniu pracowników występuje określony
podmiot, ich przedstawicielstwo:
-przedstawicielstwo związkowe
-przedstawicielstwo pozazwiązkowe – mo e
przybrać formę instytucjonalną, w pewnych formach
działania firmy mo e
być w formie organu współzarządzającego w firmie. Np. Rada
Pracownicza.
Wiele przepisów przewiduje przedstawicielstwo na zasadzie dora nej, zwłaszcza gdy
nie ma
przedstawicielstwa związkowego › przedstawicielstwo
pozazwiązkowe ad hoc, wybrane po to
by dokonać pewnej czynności,
jednak nie ma nazwy, nie ma określonych kompetencji.
Je eli ustawodawca
mówi z uzgodnieniu, porozumieniu tzn e jest to decyzja uchwała
podejmowana wspólnie. Je eli ustawa mówi po konsultacji, po porozumieniu, po
zasięgnięciu
opinii – oznacza to zwykłą konsultację, która mo e wpłynąć na
decyzję pracodawcy, ale nie
musi, brak stanowiska wią ącego. Jest to wa ne
dla scharakteryzowania ró nych relacji.
Ustawy dotyczące tej materii:
-Kodeks Pracy › podstawowe zasady pracy [wywołanie problemu i odesłanie do
ustaw
pozakodeksowych]
-3 Ustawy z 23.05.1991 o związkach
zawodowych, o organizacjach pracodawców, o
rozwiązywaniu sporów
zbiorowych › 3 ustawy wiążące się ze sobą
-o informowaniu pracowników i
przeprowadzaniu z nimi konsultacji, dość istotna zmiana w
ustawie › lipca
2009
Poprzez udział przedstawicielstw dokonuje się tworzenia prawa pracy.
Te organy zwłaszcza przedstawicielstwo związkowe bierze udział w kontrolowaniu
prawa pracy,
wyra aniu interesów poszczególnych osób czy te zbiorowości.
Wolność zrzeszania się, konwencja nr 87 MOP zarówno pracowników jak i
pracodawców.
Konwencja gdy mówi o wolności koalicji, wolności zrzeszania
się odnosi się do obu stron
zarówno pracowników jak i pracodawców.
Kwestie w ustawach ujęte są podobne, istnieje pewna
równoległość.
Ustawa mówi o dwóch rodzajach prawa koalicji:
-pełne prawo kolacji –
prawo tworzenia związków i wstępowania do nich
-ograniczone prawo
koalicji – prawo wstępowania do związków np. emeryci, renciści,
bezrobotni,
chałupnicy
Je eli chodzi o przynale ność emerytów rencistów odsyła do
odpowiednich statutów.
Prawo koalicji przez wiele dziesiątków lat
przysługiwało tylko pracownikom.
KONWENCJE MOP-owskie dopuszczają
w odniesieniu do pewnych grup społecznych,
zawodowych ograniczenie
prawa koalicji.
ołnierze zawodowi nie mogą nale eć do związku
zawodowego. żrupy zawodowe których
sytuacja pracownicza tylko
przypomina sytuację pracowników.
Ustawa o związkach zawodowych
bardzo mocno akcentuje sam moment podjęcia takiej uchwały
o zało eniu
związku › wyraz wolności. Związek zawodowy istnieje w ten sposób na mocy
uchwały.
Aby związek zawodowy powstał musi być co najmniej 10 osób w
koalicji, które muszą posiadać
pełne prawo koalicji. Je eli przez 3 miesiące
stan związku będzie wskazywał, e buduje go mniej
ni 10 pracowników
wykreśla się go z rejestru.
Związki zawodowe maja ró nego rodzaju
uprawnienia. Art. 7 ustawy o ZZ, w którym to
przepisie ustawodawca mówi,
e w sprawach zbiorowych związku działa on w interesie
wszystkich
pracowników, nie tylko osób zrzeszonych.
Związek nie mo e swoją negacją
zablokować utworzenia układu. Mo e to zrobić jedynie związek
reprezentatywny.
W sprawach jednostkowych dotyczących konkretnego
pracownika zgodnie z art.7 ust. 2 UoZZ
związek reprezentuje głównie
swoich członków, je eli pracownik nie nale y do związków to
mo e być
reprezentowany je eli:
-chce być reprezentowany przez związek
związek się na to zgadza
Organizacja związkowa mo e bronić osób nie
zrzeszonych je eli wyra a na to zgodę. Strona
pozytywna: mogę się do
związku zapisać, strona negatywna: nie chcę zapisać się do związku, nie
chcę eby zajmował się moimi sprawami.
UoZZ mówi o zajmowaniu
stanowiska w sprawach jednostkowych w 2 wariantach:
członków związków
lub osób nie zrzeszonych.
Skoro mogą być reprezentowani równie
niezrzeszeni pracodawca ma obowiązek powziąć
informacje, którzy z
pracowników korzystają z obrony.
Je eli pracownik napisze do pracodawcy
wniosek e pracodawca mo e zabierać mu z pensji
pieniądze i odkładać na
konto składkowe związku w jakiś sposób poznaje listę osób nale ących
do
związku.
Organizacja reprezentująca danego pracownika ma 5 dni na to by
odpowiedzieć pracodawcy, e
dana osoba jest przez nich chroniona.
Ustawodawca zobowiązuje pracodawcę do zapytywania organizacji związkowej czy
któraś z
nich go reprezentuje, broni je eli nie dostanie potwierdzenia,
milczenie oznacza, e nie
reprezentują art.30 ust. 2 indeks 1., je eli tak musi
współpracować.
W odniesieniu do ZZ ustawodawca mówi, e istnieją ró ne
formy zrzeszania się. Wszystko
zale y od tego, co postanawia się w jego
statucie, w którym często ujmuje się kto do organizacji
związkowej mo e
nale eć.
Mo e być to formuła szeroka, e zapisać się mo e ka dy, czasami
jest ona dość wąska.
Rozdział 3 UoZZ › większość przepisów dotyczących
przede wszystkim ogólnokrajowych
związków zawodowych, albo te
ustawodawca posługuje się innym pojęciem › ogólnokrajowa
organizacja
związkowa, pojęcie to obejmuje nie tylko ogólnokrajowe związki zawodowe np.
Solidarność [wszystkie zawody], ustawodawca bardzo wyra nie odwołuje się do
innych form
zrzeszania się związków. Istnieją 2 inne formy, związki mogą
się zrzeszać w federację
[zrzeszenie związków art.11 UoZZ] a tak e
konfederacja [zrzesza federacje].
Pewne uprawnienia w rozdziale 3 UoZZ są
przyznane ogólnokrajowym organizacjom
związkowym reprezentatywnym w
myśl ustawy o trójstronnej komisji do spraw społeczno –
gospodarczych,
ustawodawca zmusza te organizacje związkowe do tego eby miały na uwadze
jakie są wymagania zawarte w ustawie o tej komisji.
Art. 6 ajak
ogólnokrajowa organizacja związkowa mo e być członkiem [mo e swoich
przedstawicieli desygnować do komisji trójstronnej] zale y to od wielkości i
wszechstronności.
Musi ona zrzeszać pracowników w liczbie ponad 300 tys.
aby była reprezentatywna musi te
reprezentować ró ne sfery działalności w
Polsce.
Polska Klasyfikacja Działalności – w jej kwestii wyró niamy ró ne
sekcje działania. Przez wiele
lat było ich 17, obecnie jest ich 18.
Ustawodawca w art.6 mówi, e pracownicy związku muszą
być zatrudnieni u
pracodawców w większości sekcji, większości ró nych działań w Polsce.
Licząc 300 tys. mo emy brać nie więcej ni 100 tys. związkowcy zatrudnieni w jednej
sekcji
będą uwzględniani w grupie tylko do 100tys.
Te wymagania
spełniają tylko 3 ogólnokrajowe organizacje związkowe:
-Solidarność
-Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
-Forum Związków
Zawodowych
Ka da z nich ma powy ej 300 tys pracowników, i ich
pracownicy są zatrudnieni w większości
sekcji u ró nych pracodawców.
Download