ZWI*ZKI ZAWODOWE Tworzenie zwi*zku zawodowego

advertisement
PRAWO PRACY 2
Dr Jacek Borowicz
PRAWO KOALICJI – ZAKRES PODMIOTOWY
USTAWA
z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych
Dz.U.2015.1881 tekst.jedn.
Art. 1. 1.
Związek zawodowy jest dobrowolną i
samorządną organizacją LUDZI PRACY,
powołaną do reprezentowania i obrony ich
praw, interesów zawodowych i socjalnych.
LUDZIE PRACY?
PRAWO KOALICJI
1/ PRAWO TWORZENIA I WSTĘPOWANIA MAJĄ…
PRAWO KOALICJI
1/ PRAWO TWORZENIA I WSTĘPOWANIA ZZ
2/PRAWO UTRZYMANIA PRZYNALEŻNOŚCI W ZZ
I WSTĘPOWANIA DO NICH (mimo zakończenia
zatrudnienia ) MAJĄ…
PRAWO KOALICJI
1/ PRAWO TWORZENIA I WSTĘPOWANIA DO ZZ
2/PRAWO UTRZYMANIA PRZYNALEŻNOŚCI W ZZ
I WSTĘPOWANIA DO NICH (mimo zakończenia
zatrudnienia ) MAJĄ…
3/PRAWO UTRZYMANIA PRZYNALEŻNOŚCI W ZZ
I WARUNKOWE PRAWO WSTĘPOWANIA DO
NICH (mimo BRAKU zatrudnienia ) MAJĄ…
PRAWO KOALICJI
1/ PRAWO TWORZENIA I WSTĘPOWANIA DO ZZ
2/PRAWO UTRZYMANIA PRZYNALEŻNOŚCI W ZZ
I WSTĘPOWANIA DO NICH (mimo zakończenia
zatrudnienia ) MAJĄ…
3/PRAWO UTRZYMANIA PRZYNALEŻNOŚCI W ZZ
I WARUNKOWE PRAWO WSTĘPOWANIA DO
NICH (mimo BRAKU zatrudnienia ) MAJĄ…
4/
OGRANICZONE
MIEJSCOWO
PRAWO
TWORZENIA I WSTĘPOWANIA DO ZWIĄZKÓW
ZAWODOWYCH MAJĄ…
PRAWO KOALICJI
WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA
PRAWO KOALICJI – WYŁĄCZENIA
PRAWO KOALICJI – ORGANICZENIA
WYROK TK Z CZERWCA 2015 r.
K 1/13
Przepis art. 2 ust. 1 ustawy o związkach
zawodowych w zakresie w jakim ogranicza
prawo tworzenia i wstępowania do związków
zawodowych osobom nie wymienionym w
nim ale wykonującym prace zarobkową jest
niezgodny z art. 59 ust 1 w zw. z art. 12
Konstytucji RP…
!!!
POJĘCIE KONSTYTUCYJNE PRACOWNIKA:
Każda osoba, która :
 wykonuje pracę zarobkową
 pozostaje w stosunku prawnym z podmiotem
na rzecz którego świadczy pracę
 ma takie interesy związane z wykonywaną
pracą, które mogą być reprezentowane
zbiorowo
POJĘCIE KONSTYTUCYJNE PRACOWNIKA:

Nie ma znaczenia czy zatrudniony jest w
ramach stosunku pracy czy innego stosunku
prawnego
A WIĘC OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWACH
CYWILOPRAWNYCH TAKŻE MAJĄ KORZYTSAĆ
Z PRAWA KOALICJI!
TWORZENIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
UCHWAŁA O UTWORZNIE ZZ
STATUT I KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI
REJESTRACJA W KRS
REJESTRACJA W KRS
AKCEPTACJA
OSOBOWOŚC PRAWNA
KOREKTA STATUTU
REJESTRACJA
ODMOWA
UPŁYW TERMINU KOREKTY
ODDALENIE WNIOSKU

SKREŚLENIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
Z REJESTRU
UPRAWNIENIA ZZ
poziom krajowy i UE
poziom zakładowy
uprawnienia
działaczy zz
konsultacyjne/współdecyzyjne/kontrolne
UPRAWNIENIA ZZ – POZIOM ZAKŁADOWY
Uprawniona zakładowa organizacja związkowa
(Art. 251. 1. )
a
zakładowa organizacja związkowa
Uprawnienia zakładowej organizacji
związkowej przysługują organizacji
zrzeszającej co najmniej 10 członków
będących:
1) pracownikami lub osobami wykonującymi
pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą
u pracodawcy objętego działaniem tej zoz
Albo
2) funkcjonariuszami pełniącymi służbę w
jednostce objętej działaniem tej organizacji.

Obowiązek przedstawiania co kwartał według stanu na ostatni dzień kwartału - w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po tym kwartale, informacji o łącznej liczbie
członków tej organizacji, w tym o liczbie
członków „kwalifikowanych , o których mowa
w tym przepisie.
KOMPETENCJE UPRAWNIONEJ ZOZ
Art. 26 – 30 ustawy o związkach zawodowych
KOMPETENCJE UPRAWNIONEJ ZOZ
ZAJMOWANIE STANOWISKA
 UPRAWNIENIA KONTROLNE
 RELACJE Z ORGANAMI OCHRONY PRACY
 KONSULTACJE I PROZUMIENIA W SPRAWIE
PRZEJŚCIA ZAKŁADU PRACY NA INNEGO
PRACODAWCĘ
 ZFŚS, REGULAMINY NAGRÓD I PREMIOWANIA
– WSPÓŁDECYDOWANIE
 UPRAWNIENIA INFORMACYJNE
 DZIAŁANIE W RAZIE ZAGROŻEŃ ŻYCIA/ZDROWIA

PLURALIZM ZWIĄZKOWY
ZASADY WSPÓŁPRACY Z WIELOMA ZOZ
(ART. 30)
UPRAWNIENIA DZIAŁACZY ZWIĄZKOWYCH
zwolnienia od pracy
- doraźne
- na czas pełnienia
funkcji
urlop bezpłatny
ochrona trwałości
stosunku pracy
UPRAWNIENIA DZIAŁACZY ZWIĄZKOWYCH


Art. 25ust.1
Art. 25 ust.2
 Art. 31
 Art. 32
Download