PORÓWNANIE PROJEKTÓW USTAWY w wersji z dnia 3 stycznia

advertisement
PORÓWNANIE PROJEKTÓW USTAWY w wersji z dnia 3 stycznia 2013 r. z obecną wersją z dnia 6 sierpnia 2013 r.
L.p.
1.
Nowelizo
wany
przepis
ustawy
Art. 2 ust.
1 ustawy o
z.z.
2.
Art. 2 ust.
2 ustawy o
z.z.
3.
Art. 2 ust.
3 ustawy o
z.z.
4.
Art. 331
ust. 2
ustawy o
z.z.
Art. 35 ust.
1 ustawy o
z.z.
5.
Obecne brzmienie przepisu
Proponowane brzmienie przepisu - w wersji z dnia
03.01.2013
Proponowane brzmienie przepisu - w wersji z dnia
06.08.2013
„1. Prawo tworzenia i wstępowania do związków
zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę
stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni
produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na
podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są
pracodawcami."
„ 1. Prawo tworzenia i wstępowania do związków
zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę
stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni
produkcyjnych, osoby wykonujące pracę nakładczą
oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy
agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami."
To samo brzmienie
„2. Osobom wykonującym pracę nakładczą przysługuje
prawo wstępowania do związków zawodowych
działających w zakładzie pracy, z którym nawiązały
umowę o pracę nakładczą."
„3. Przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia osób, o
których mowa w ust. 1 i 2, prawa przynależności i
wstępowania do związków zawodowych."
Uchylenie przepisu
To samo brzmienie
„3. Przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia osób, o
których mowa w ust. 1, prawa przynależności i
wstępowania do związków zawodowych."
To samo brzmienie
„2. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie
przekazywać kwoty pobranych składek związkowych na
rachunek bankowy wskazany przez zakładową
organizację związkową."
„l.Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub
pełnioną funkcją:
1) przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem
organizacji związkowej,
2) utrudnia wykonywanie działalności związkowej2)
prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy,
3)
3) dyskryminuje
pracownika
z
powodu
6.przynależności
do
związku
zawodowego,
pozostawania poza związkiem zawodowym lub4)
wykonywania funkcji związkowej,
4) nie dopełnia obowiązków określonych w art. 26 1,
331 i 341
-podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolności."
Przepis ten nie był zmieniany
„2. Pracodawca jest obowiązany przekazywać kwoty
pobranych składek związkowych na rachunek bankowy
wskazany przez zakładową organizację związkową, w
terminie 7 dni od dnia ich otrzymania."
„1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub
pełnioną funkcją:
1) przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem
organizacji związkowej,
2) utrudnia wykonywanie działalności związkowej
prowadzonej zgodnie z przepisami prawa,
3) dyskryminuje pracownika z powodu przynależności
do związku zawodowego, pozostawania poza związkiem
zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej,
4) nie dopełnia obowiązków określonych w art. 261
ust. 1-4, art. 331 i art. 341 ust 1 i 4
- podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny."
„1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub
pełnioną funkcją:
1) przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem
organizacji związkowej,
utrudnia wykonywanie działalności związkowej,
dyskryminuje pracownika z powodu przynależności
do związku zawodowego, pozostawania poza związkiem
zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej,
nie dopełnia obowiązku określonego w art. 261,
1
33 lub 341 ust. 1
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolności."
6.
Art. 35 ust. Brak takiego przepisu
2' ustawy o
z.z.
„21. Karze, o której mowa w ust. 1, podlega ten, kto w
związku z pełnioną funkcją związkową:
1) przeznacza dochód z działalności gospodarczej
prowadzonej przez związek zawodowy na cele
niesłużące realizacji zadań statutowych związku lub
dzieli go pomiędzy członków związku,
2) w sposób uporczywy uchyla się od przedstawienia
informacji, o której mowa w art. 341 ust. 2."
7.
Art. 35 ust. Brak takiego przepisu
2Z ustawy
o z.z.
Brak takiego przepisu
8.
Art. 35 ust. Brak takiego przepisu
23 ustawy
o z.z.
Brak takiego przepisu
23. Oskarżycielem publicznym w sprawach o czyny, o
których mowa w ust. 1 i 21, jest prokurator."
9.
Art. 36 ust. „1. Sąd rejestrowy w razie stwierdzenia, że organ
1 ustawy o związku zawodowego prowadzi działalność sprzeczną z
ustawą, wyznacza termin co najmniej 14 dni na
z.z.
dostosowanie
działalności
tego
organu
do
obowiązującego prawa. Postępowanie wszczyna się na
wniosek właściwego prokuratora wojewódzkiego."
„1. Sąd rejestrowy w razie stwierdzenia, że organ
związku zawodowego prowadzi działalność sprzeczną z
ustawą, wyznacza termin co najmniej 14 dni na
dostosowanie działalności tego organu do
obowiązującego prawa. Postępowanie wszczyna się na
wniosek właściwego prokuratora okręgowego."
„1. Sąd rejestrowy w razie stwierdzenia, że organ
związku zawodowego prowadzi działalność sprzeczną z
ustawą, wyznacza termin co najmniej 14 dni na
dostosowanie
działalności
tego
organu
do
obowiązującego prawa. Postępowanie wszczyna się na
wniosek prokuratora okręgowego."
10.
Art. 19 ust. „1. Sąd rejestrowy w razie stwierdzenia, że dany organ
1 ustawy o związku pracodawców prowadzi działalność sprzeczną z
ustawą, wyznacza termin co najmniej 14 dni do
org, prac.
dostosowania
działalności
tego
organu
do
obowiązującego prawa. Postępowanie wszczyna się na
wniosek właściwego prokuratora wojewódzkiego.'
„1. Sąd rejestrowy w razie stwierdzenia, że dany organ
związku pracodawców prowadzi działalność sprzeczną z
ustawą, wyznacza termin co najmniej 14 dni do
dostosowania działalności tego organu do
obowiązującego prawa. Postępowanie wszczyna się na
wniosek właściwego prokuratora okręgowego."
„1. Sąd rejestrowy w razie stwierdzenia, że dany organ
związku pracodawców prowadzi działalność sprzeczną z
ustawą, wyznacza termin co najmniej 14 dni do
dostosowania
działalności
tego
organu
do
obowiązującego prawa. Postępowanie wszczyna się na
wniosek prokuratora okręgowego."
11.
Art. 191
ustawy o
org, prac.
„Art. 191. Kto w związku z pełnioną funkcją przeznacza
dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez
związek pracodawców, federację lub konfederację na
cele niesłużące realizacji ich zadań statutowych, lub
dzieli go pomiędzy członków związku, federacji lub
konfederacji podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolności.".
„Art. 191. 1. Kto w związku z pełnioną funkcją
przeznacza dochód z działalności gospodarczej
prowadzonej przez związek pracodawców, federację lub
konfederację na cele niesłużące realizacji ich zadań
statutowych lub dzieli go pomiędzy członków związku,
federacji lub konfederacji podlega karze ograniczenia
wolności albo grzywny.
2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust.
1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia.
3. Oskarżycielem publicznym w sprawach o czyny, o
których mowa w ust. 1, jest prokurator.".
Brak takiego przepisu
„21. Kto w związku z pełnioną ftmkcją związkową:
1) przeznacza dochód z działalności gospodarczej
prowadzonej przez związek zawodowy na cele
niesłużące realizacji zadań statutowych związku lub
dzieli go pomiędzy członków związku,
2) uchyla się od przedstawienia informacji, o której
mowa wart. 341 ust. 2, w terminie, o którym mowa w art.
341 ust. 3
- podlega karze ograniczenia wolności albo
grzywny."
„22. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w
ust. 1 i 21, następuje w trybie przepisów Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia."
Download