Deklaracja przystąpienia do PFZPSiPS

advertisement
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
DO
POLSKIEJ FEDERACJI ZWIĄZKOWEJ
PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH I POMOCY SPOŁECZNEJ
………………………………………………………………………………………………….................................................................
(pełna nazwa organizacji związkowej)
działająca przy …………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa pracodawcy)
w ……………………………………z siedzibą ………………………………………………………………………………………..
(miejscowość lub zasięg działania)
(adres siedziby organizacji)
zarejestrowana w Sądzie ………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa sądu, numer wydziału oraz miejscowość)
pod numerem/pozycją w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - ………………………………………………
i nadanymi numerami REGON - ………………………….. oraz NIP - ……………………………………………………
deklaruje przystąpienie do
Polskiej Federacji Związkowej
Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej
Oświadczamy, że upoważnieni przedstawiciele organizacji związkowej zapoznali się
ze Statutem Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej
oraz że nasz związek zawodowy zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na
umieszczenie danych organizacji w prowadzonym rejestrze członkowskich organizacji
związkowych Federacji.
………………………,dnia ……………………….
(miejscowość)
….……………………………………
(podpis i pieczątka
upoważnionej osoby składającej deklarację)
ANKIETA
ZAKŁADOWEJ I MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ
POLSKIEJ FEDERACJI ZWIĄZKOWEJ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH I POMOCY SPOŁECZNEJ
Nazwa organizacji związkowej
(pieczątka)
Dokładny adres siedziby oraz ewentualnie adres korespondencyjny
Telefon kontaktowy
Fax
E-mail
Strona internetowa
Data rejestracji związku, pełna nazwa Sądu Rejestrowego
Reprezentatywność w rozumieniu Kodeksu Pracy*
TAK
Ilość członków związku ogółem
na dzień składania deklaracji
Ilość pracujących członków
związku
NIE
Ilość pozostałych członków
związku
Łączny wymiar etatu
pracujących członków związku
Długość kadencji Zarządu
Data rozpoczęcia obecnej kadencji (m-c, rok)
Data zakończenia obecnej kadencji (m-c, rok)
Działalność gospodarcza?
Imię i nazwisko Przewodniczącego Związku
Imię i nazwisko Wiceprzewodniczącego/ych
Związku
Imię i nazwisko Sekretarza Związku
Imię i nazwisko Skarbnika Związku
TAK
NIE
Czy przewodniczący jest na
etacie w związku?
TAK
NIE
Czy związek należy do innych centrali związkowych (jakich)?
TAK
NIE
Dokumenty
niezbędne do przystąpienia organizacji związkowej do
Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy
Społecznej
- Statut organizacji związkowej;
- Uchwała o przystąpieniu do Polskiej Federacji Związkowej
Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zawierająca pełną
nazwę Związku, datę podjęcia uchwały oraz powołanie się na
odpowiedni artykuł Statutu Związku;
- Wypełniona ankieta organizacji członkowskiej PFZPSiPS
Download