instrUkCJa U˚Ytkowania

advertisement
Ta ulotka zawiera wa˝ne informacje na temat bezpiecznego u˝ytkowania produktu. Przeczytaj jà
dokładnie i zachowaj. Soczewki kontaktowe powinny byç zawsze dobierane przez specjalist´. Bardzo
wa˝ne jest to, aby w trakcie u˝ytkowania soczewek stosowaç si´ do zaleceƒ specjalisty i do instrukcji
umieszczonych na opakowaniu soczewek i na opakowaniach zalecanych Êrodków piel´gnacyjnych.
Instrukcja u˚ytkowania
P11801
Materiał i opakowanie:
Mi´kkie soczewki kontaktowe AIR OPTIX Individual zawierajà 68%
sifilcon A i 24% wody. Sà one barwione przy u˝yciu Phthalocyanine
Green.
Soczewki AIR OPTIX Individual pakowane sà w indywidualne pojemniki zawierajàce izotoniczny roztwór soli fizjologicznej, stabilizowany
buforem phosphate i poddawane sterylizacji parowej.
Soczewek mo˝na u˝yç jedynie je˝li folia zabezpieczajàca nie była
zerwana.
Wskazania
Mi´kkie soczewki kontaktowe AIR OPTIX Individual przeznaczone sà
do korekcji wad wzroku u osób bez zmian chorobowych oczu i z niewielkim astygmatyzmem, który nie powoduje spadku ostroÊci wzroku.
ZALECANY TRYB NOSZENIA I WYMIANY
CIBA Vision zaleca aby soczewki AIR OPTIX Individual były wymieniane na nowe soczewki tego samego typu co 3 miesiàce.
W celu zapewnienia Twoim oczom zdrowia i bezpieczeƒstwa tryb
noszenia soczewek powinien byç okreÊlony przez specjalist´.
TRYB DZIENNY – (poni˝ej 24 godzin, bez spania w soczewkach). Czas
noszenia w ciàgu dnia powinien byç sukcesywnie rozszerzany do
momentu osiàgni´cia maksymalnego czasu zalecanego. SOCZEWKI
NALE˚Y ZDJÑå PRZED SNEM.
MANIPULACJA
Twój specjalista powinien przedstawiç Ci szczegółowà instrukcj´ jak
zakładaç i zdejmowaç soczewki kontaktowe.
Zawsze nale˝y umyç i wysuszyç r´ce przed jakimkolwiek ich kontaktem
z soczewkami. Delikatnie potrzàÊnij blistrem przed jego otwarciem.
Zerwij foli´ zabezpieczajàcà z pojemnika. Wylej z niego soczewk´
wraz z płynem w zagł´bienie dłoni lub, je˝eli to konieczne, wysuƒ jà
delikatnie palcem wskazujàcym. Upewnij si´, ˝e soczewka jest na
właÊciwej stronie i ˝e jest ona właÊciwa dla danego oka. Obejrzyj jà
przed jej zało˝eniem. Je˝eli jest uszkodzona, to nie mo˝na jej zało˝yç.
Przed zdj´ciem soczewki upewnij si´, ˝e masz czyste i suche r´ce.
Wykonaj kilka pełnych mrugni´ç, a nast´pnie patrzàc w gór´ zsuƒ
soczewk´ w dół na białà cz´Êç oka. Zdejmij soczewk´ przyszczypujàc
jà kciukiem i palcem wskazujàcym.
Nie nale˝y nigdy u˝ywaç p´sety, paznokci lub innych ostrych
przedmiotów w celu wyj´cia soczewki z pojemnika lub z oka.
DRZEMKA W SOCZEWKACH
Je˝eli przez przypadek zdarzy Ci si´ zasnàç na krótki czas w ciàgu dnia
w soczewkach AIR OPTIX Individual, to nie powinno to spowodowaç ˝adnych negatywnych skutków. Jednak˝e mo˝esz odczuwaç,
˝e soczewka jest sucha, ale powinno to ustàpiç po kilku pełnych
mrugni´ciach.
JAK PIEL¢GNOWAå SOCZEWKI
•PRAWIDŁOWA PIEL¢GNACJA SOCZEWEK JEST BARDZO WA˚NA.
•ZDEZYNFEKUJ swoje soczewki po ka˝dym ich zdj´ciu z oczu w celu
usuni´cia z nich szkodliwych zarazków, co pozwoli Ci na bezpieczne
i komfortowe korzystanie z soczewek.
•Twój specjalista mo˝e zaleciç Ci stosowanie CZYSZCZENIA
MECHANICZNEGO i PŁUKANIA jako dwie osobne czynnoÊci,
majàce na celu usuni´cie z powierzchni soczewek zanieczyszczeƒ.
Dodatkowo mo˝e byç wymagane okresowe czyszczenie enzymatyczne w celu usuni´cia osadów białkowych.
•Twój specjalista powinien wybraç najbardziej odpowiedni dla Ciebie
system piel´gnacji. CIBA Vision zaleca stosowanie z soczewkami
AIR OPTIX Individual nast´pujàcych produktów:
Płyn dezynfekujàcy na bazie nadtlenku wodoru
AOSEPT® PLUS
Jednostopniowy płyn wielofunkcyjny
SOLOcare® AQUA
Krople nawil˝ajàce
AQuify®
•Spytaj specjalist´ czy mo˝esz stosowaç alternatywne produkty
przed ich u˝yciem.
•Nie mieszaj i nie stosuj zamiennie produktów z ró˝nych systemów
piel´gnacyjnych.
•U˝ywaj tylko produktów przeznaczonych do dezynfekcji soczewek
mi´kkich zgodnie z instrukcjà producenta.
•Nigdy nie stosuj wody bie˚Ñcej, gotowania lub produktów
przeznaczonych do soczewek twardych lub sztywnych
gazoprzepuszczalnych.
O czym trzeba zawsze pami´taç:
•Przed kontaktem z soczewkami lub okiem r´ce zawsze nale˝y umyç,
wypłukaç i wysuszyç.
•W ciàgu nocy nie nale˝y soczewek przechowywaç jedynie w soli
fizjologicznej, gdy˝ nie jest ona w stanie zabezpieczyç soczewek
przed zarazkami, a Ciebie przed infekcjà.
•Nigdy nie nale˝y ponownie stosowaç raz u˝ytej porcji płynu.
•Nie nale˝y stosowaç płynu po upływie daty jego wa˝noÊci.
•Codziennie przepłucz pojemnik na soczewki sterylnym roztworem
i zostaw go otwartym do wyschni´cia. Pozwoli to na unikni´cie jego
zanieczyszczenia i ewentualnych powa˝nych uszkodzeƒ oczu.
•Wymieniaj swój pojemnik na soczewki regularnie.
JE˚ELI NIE NOSIŁEÂ SWOICH SOCZEWEK PRZEZ KILKA DNI,
to post´puj zgodnie z instrukcjà załàczonà do płynu piel´gnacyjnego.
Je˝eli jest to mo˝liwe, to przed zało˝eniem soczewek wyczyÊç je
i zdezynfekuj.
KIEDY NIE NALE˚Y NOSIå SOCZEWEK
W pewnych warunkach lub stanach chorobowych u˝ywanie soczewek
jest niewskazane. Do przeciwwskazaƒ mo˝emy zaliczyç:
•Alergie, zapalenia, infekcje lub podra˝nienia oka, wokół oka
lub powiek.
•Okresy osłabienia organizmu np. powtarzajàce si´ przezi´bienia
lub grypa.
•Stosowanie niektórych leków, równie˝ okulistycznych.
•Niewydolny film łzowy (suche oko).
•Przebywanie w nadmiernie suchych lub zapylonych
pomieszczeniach, co mo˝e powodowaç dyskomfort.
•Uprawianie sportów wodnych bez stosowania okularów
do pływania lub maski.
Skonsultuj si´ ze swoim specjalistà w razie wystàpienia powy˝szych
lub innych przeciwwskazaƒ.
MO˚LIWE PROBLEMY
Pomimo tego, ˝e mi´kkie soczewki kontaktowe dajà swoim
u˝ytkownikom wiele korzyÊci, to mo˝liwe jest równie˝ wystàpienie
pewnych problemów, które na poczàtku mogà byç odbierane jako
jeden lub wi´cej spoÊród poni˝szych stanów:
•Uczucie ciała obcego w oku.
•Niekomfortowa soczewka.
•Zaczerwienienie oka.
•Nadwra˝liwoÊç na Êwiatło.
•Pieczenie, kłucie, sw´dzenie lub łzawienie oka.
•Spadek ostroÊci widzenia.
•Rozszczepienie kolorów (t´cza), rozdwojenie kraw´dzi
przedmiotów lub Êwiatła.
•Zwi´kszona iloÊç wydzieliny z oczu.
•Dyskomfort/ból.
•Cz´ste lub ciàgłe uczucie suchego oka.
Zignorowanie powy˝szych objawów mo˝e doprowadziç do powa˝niejszych komplikacji.
CO ROBIå, GDY POJAWI SI¢ PROBLEM
Je˝eli pojawi si´ którykolwiek z powy˝szych objawów
•nale˚y niezwłocznie zdjÑå soczewk¢(i).
•Je˝eli dyskomfort lub inne objawy ustàpià, to nale˝y sprawdziç
soczewk´(i).
•Je˝eli soczewka(i) jest(sà) w jakikolwiek sposób uszkodzona(e),
to NIE zakładaj jej(ich) ponownie, lecz zastàp jà(je) nowà(ymi) lub
skonsultuj si´ z Twoim specjalistà.
•Je˝eli na soczewce jest jakieÊ zanieczyszczenie, rz´sa lub inne ciało
obce, albo objawy ustàpiły, a soczewka okazała si´ nieuszkodzona,
to nale˝y jà dokładnie wyczyÊciç, przepłukaç i zdezynfekowaç/
zneutralizowaç przed jej kolejnym zało˝eniem.
•Je˝eli jednak objawy nie ustàpià po zdj´ciu soczewki lub powrócà po
jej ponownym zało˝eniu, to soczewk´ nale˝y BEZZWŁOCZNIE zdjàç
i natychmiast skontaktowaç si´ ze specjalistà. Mo˝e to byç powa˝ny
stan taki jak infekcja, owrzodzenie rogówki, neowaskularyzacja
rogówki lub zapalenie t´czówki. Stany te mogà post´powaç doÊç
szybko i w konsekwencji prowadziç do znacznego i nieodwracalnego
spadku ostroÊci widzenia. Mniej powa˝ne reakcje, takie jak abrazja,
barwienie nabłonka lub bakteryjne zapalenie spojówek nale˝y we
właÊciwy sposób wyleczyç tak aby nie doszło do dalszych komplikacji.
•Okresowe uczucie suchoÊci mo˝emy zniwelowaç stosujàc krople
nawil˝ajàce takie jak AQuify®. Je˝eli jednak uczucie suchoÊci powraca,
to nale˝y skontaktowaç si´ ze specjalistà.
•Je˝eli soczewka przylgn´ła do oka (przestała si´ na nim poruszaç),
to przed próbà jej zdj´cia nale˝y do oka zakropliç kilka kropli płynu
nawil˝ajàcego i poczekaç a˝ soczewka znowu zacznie si´ swobodnie
na nim poruszaç. Je˝eli jednak soczewka nadal pozostaje nieruchoma,
to NIEZWŁOCZNIE nale˝y skontaktowaç si´ ze specjalistà.
INFORMACJE DODATKOWE
Ryzyko potencjalnych problemów mo˝e zostaç ograniczone poprzez
właÊciwe rozpoznanie objawów i post´powanie zgodnie z zaleceniami
zawartymi w cz´Êci: „CO ROBIå W RAZIE POJAWIENIA SI¢ PROBLEMU”.
Prawidłowe czyszczenie i regularna wymiana pojemnika na soczewki
jest bardzo wa˝na. Palenie tytoniu powoduje wzrost ryzyka wystàpienia
u u˝ytkowników soczewek kontaktowych owrzodzenia rogówki.
O CZYM NALE˚Y PAMI¢TAå
•Regularnie kontroluj swoje oczy by upewniç si´, ˝e wyglàdajà one
dobrze (zdrowo), soczewki sà komfortowe, a widzenie ostre.
•Zaleca si´ aby u˝ytkownik soczewek kontaktowych przestrzegał
terminów wizyt kontrolnych ustalonych przez specjalist´.
•Nie nale˝y u˝ywaç soczewek po upływie daty ich wa˝noÊci.
•Nale˝y znaç poprawnà moc soczewki dla ka˝dego oka.
•Kosmetyki, lakier do włosów, mydła, kremy lub dezodoranty mogà
powodowaç podra˝nienia oczu je˝eli zanieczyszczà soczewk´.
Nale˝y ich wi´c u˝ywaç ostro˝nie.
•Zakładaj soczewki przed wykonaniem makija˝u i zdejmuj je przed
jego zmyciem.
•Podczas noszenia soczewek kontaktowych nale˝y unikaç bliskiego
rozpylania aerozoli, np. lakieru do włosów, gdy˝ mogà one powodowaç podra˝nienia oczu.
•Skonsultuj ze Swoim specjalistà mo˝liwoÊç noszenia soczewek
kontaktowych podczas uprawiania sportu, szczególnie dotyczy to
pływania w soczewkach.
•Zdejmij soczewki je˝eli jesteÊ nara˝ony na działanie toksycznych lub
dra˝niàcych oparów.
•Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu soczewek z nie sterylnymi płynami
(z wodà bie˝àcà włàcznie), gdy˝ mo˝e dojÊç do ich bakteryjnego
ska˝enia, które mo˝e doprowadziç do nieodwracalnych uszkodzeƒ
oczu.
•Poinformuj swojego pracodawc´ o tym, ˝e nosisz soczewki kontaktowe, szczególnie je˝li twoja praca wymaga zastosowania jakiegoÊ
dodatkowego zabezpieczenia oczu.
•Zdejmij swoje soczewki AIR OPTIX Individual przed snem.
Producent:
CIBA Vision Corporation,
Duluth, Georgia 30097, USA
Przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej:
CIBA Vision GmbH
63868 Grosswallstadt, Niemcy
www.cibavision.pl
AOI/L/07.07
Proof 1. 27-11-06
Download