instrukcja postępowania w razie nagłego

advertisement
instrukcja post powania
w razie nag ego zachorowania lub nieszcz liwego wypadku
dla Klientów NET HOLIDAY Sp. z o.o.
Szanowni Pa stwo,
uprzejmie informujemy, i
na czas podró y
Reiseversicherung AG Oddzia w Polsce (ERV).
posiadacie
Ubezpieczenie
Europäische
Numer Pa stwa polisy to 1000434.
I.
Leczenie ambulatoryjne (dora na pomoc medyczna)
1. W przypadku konieczno ci skorzystania z pomocy medycznej nale y uda si do
najbli szej placówki medycznej.
2. Prosimy pokry koszt porady w ca ci- koniecznie
daj c potwierdzenia dokonania
zap aty w postaci rachunku. Rachunek powinien zawiera dat
porady, imi
i nazwisko osoby, której udzielono pomocy, kwot
jaka zosta a op acona –
z uwzgl dnieniem waluty – oraz diagnoz zachorowania.
3. W przypadku, gdy Ubezpieczony nie posiada rodków na pokrycie kosztów leczenia,
zobowi zany jest poinformowa o tym fakcie Centrum Alarmowe.
4. Informujemy jednak, i zgodnie z postanowieniami zawartej umowy ubezpieczenia
Ubezpieczony zobowi zany jest do pokrycia kosztów leczenia do 100 EUR.
Centrum Alarmowe mo e pokry jedynie koszty, które przekraczaj sum 100 EUR. W
celu uzyskania pomocy ze strony Centrum Alarmowego Ubezpieczony zobowi zany
jest posiada potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia (karta assistance,
potwierdzenie rezerwacji podro y - umowa o wycieczk ).
5. W celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów Ubezpieczony zobowi zany jest do
stosowania nast puj cej procedury:
o Prosimy uzyska od lekarza dokumentacj zawieraj
diagnoz lekarsk i
orygina rachunku.
o Zabezpieczy wszelkie inne orygina y dowodów zap aty uzasadniaj ce zg aszane
roszczenia - np. rachunki (paragony) z apteki, rachunki za dojazdy do lekarza itp.
o W terminie 7 dni po powrocie do Polski nale y przes
do ERV wype niony
formularz zg oszenia szkody, uzyskan
dokumentacj medyczn
i rachunki
(koniecznie orygina y) oraz potwierdzenie rezerwacji podro y (umowa o
wycieczk ). Formularze dost pne s na stronie www.erv.pl w zak adce „Likwidacja
szkód”.
o Z kwoty przyznanego odszkodowania potr cana jest ka dorazowo kwota 25 EUR
tytu em udzia u w asnego.
II.
Hospitalizacja
W przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego nale y niezw ocznie skontaktowa
Centrum Alarmowym.
si
Przy zg oszeniu nale y poda :
-imi i nazwisko zg aszaj cego,
-imi i nazwisko osoby poszkodowanej,
-numer polisy,
-numer telefonu do kontaktu,
Europäische Reiseversicherung AG Oddzia w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gda sk
NIP 2040000303, KRS 0000214412 S d Rejonowy w Gda sku VII Wydzia Gospodarczy, Kapita zak adowy 52 000 000 EUR;
Tel. + 58 324 88 50, Fax. + 58 324 88 51, E-mail: [email protected]
www.erv.pl
z
-numer telefonu, nazw
i adres placówki medycznej, w której przebywa osoba
poszkodowana,
-w miar mo liwo ci odpowiedzie na pytania zadawane przez konsultanta Centrum
Alarmowego.
Wyja niamy, i hospitalizacja jest zwi zana z leczeniem w placówce medycznej, którego
czas wynosi co najmniej 24 godziny.
Centrum Alarmowe + 48 58 309 1100
IV.
Po powrocie do kraju.
W przypadku, gdy osoba Ubezpieczona wróci a ju do Polski i chce wyst pi o zwrot
kosztów, jakie ponios a w zwi zku z nag ym zachorowaniem poza granicami kraju musi
poczyni nast puj ce kroki:
o ze strony www.erv.pl pobra formularz zg oszenia szkody koszty leczenia
i wydrukowa go,
o wype ni starannie dokument, pami taj c, e dok adne i rzetelne wype nienie
pozwoli na sprawn
likwidacj
szkody bez konieczno ci uzupe niania
podstawowych informacji,
o do wniosku o zwrot kosztów do czy orygina y rachunków od lekarza oraz
dokumenty wskazuj ce diagnoz zachorowania oraz zastosowane leczenie,
o je eli Ubezpieczony poniós inne koszty zwi zane ze zdarzeniem, np. zakup
lekarstw, koszt dojazdu do lekarza równie mo e z
roszczenie o zwrot tych
kosztów – w tym przypadku równie konieczne jest dostarczenie dokumentu
potwierdzaj cego poniesione koszty,
o do wniosku koniecznie trzeba do czy kopi polisy lub kopi umowy zawartej
z organizatorem podró y – dokument ten stanowi potwierdzenie ubezpieczenia
o komplet dokumentów nale y przes
poczt .
Czas likwidacji szkody – do 30 dni. W przypadku konieczno ci uzupe nienia dokumentacji,
udzielenia dodatkowych wyja nie itd. Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie.
yczymy udanego wypoczynku!
Europäische Reiseversicherung AG Oddzia w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gda sk
NIP 2040000303, KRS 0000214412 S d Rejonowy w Gda sku VII Wydzia Gospodarczy, Kapita zak adowy 52 000 000 EUR;
Tel. + 58 324 88 50, Fax. + 58 324 88 51, E-mail: [email protected]
www.erv.pl
Download