Mariusz Rebczynski

advertisement
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Dział Zamówień Publicznych
Sekcja Aparatury Naukowej
Załącznik Nr 1 do SIWZ
PN/18-2013/DOP-a
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej
dla jednostek UMCS w Lublinie
Część 1. Dostawa spektrofotometru UV-VIS
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu /
urządzenia / komponentów
Opis i parametry przedmiotu zamówienia








Spektrofotometr
UV-VIS









zakres spektralny: od 190 nm do 1100 nm;
monochromator Czerny-Turner: minimum 25 cm;
siatka dyfrakcyjna: minimum 1200 linii;
zakres fotometryczny: minimum od +4Abs do - 4Abs;
źródło światła: pulsacyjna lampa ksenonowa o częstotliwości
minimum 80 Hz;
detektory: dwie krzemowe fotodiody;
stała szerokość szczeliny: maksimum 1,5 nm;
światło rozproszone (%T): maksimum 0,02% przy 220 nm i
370 nm;
dokładność długości fali: maksimum +/- 0,1 nm;
powtarzalność długości fali: maksimum +/-0,02 nm;
dokładność fotometryczna: maksimum +/- 0,001 przy 1Abs;
powtarzalność fotometryczna (odchylenie standardowe dla 10
pomiarów w jednostkach absorbancji): maksimum 0,0005A
przy 465 nm, maksimum 0,003A przy 546,1 nm;
szybkość skanowania: minimum 24000 nm/min.;
uchwyt na kuwety: 10 mm;
uchwyt na kuwety termostatowane ogniwem Peltier’a w
zakresie minimum 0-100°C z wbudowanym mieszadłem
magnetycznym;
możliwość pracy przy otwartej komorze pomiarowej;
naczynie teflonowe o pojemności 100 ml wykonane z PFA
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.umcs.lublin.pl
tel: +48 81 537 52 09, fax: +48 81 537 50 43
e-mail: [email protected]
NIP: 712-010-36-92
REGON: 000001353
Załącznik Nr 1 do SIWZ
PN/18-2013/DOP-a
wraz z osłoną ciśnieniową do przeprowadzania reacji;
z uwagi na to, że uzyskane dane powinny być kompatybilne z
posiadanymi przez Zamawiającego programami pracującymi
w środowisku Windows, oprogramowanie sterujące
spektrofotometrem powinno pracować w środowisku Windows
7 lub wyższym;
 Oprogramowanie spektrofotometru powinno umożliwiać :
- sterowanie spektrofotometrem;
- pomiary punktowe, spectrum;
- pomiary stężenia;
- nakładanie widm;
- obróbkę danych (operacje matematyczne na widmach);
- przechowywanie nieograniczonej liczby danych;
- eksport danych do plików ASCII (aby umożliwić dalszą pracę
z posiadanymi przez Zamawiającego programami Grapher i
Origin);
 Oprogramowanie musi pracować zgodnie z wymogami
GLP/GMP;
- Instrukcja obsługi w języku polskim;
- Gwarancja: minimum 24 miesiące;
- Bezpłatny serwis gwarancyjny;
- Serwis pogwarancyjny;
- Montaż, instalacja, pierwsze uruchomienie i bezpłatne szkolenie w
miejscu użytkowania aparatury;

Dodatkowe istotne
warunki zakupu
2
Załącznik Nr 1 do SIWZ
PN/18-2013/DOP-a
Część 2. Dostawa potencjostatu/galwanostatu z wyposażeniem
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Potencjostat/galwanostat
z wyposażeniem
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
 wielokanałowy;
 potencjostat/galwanostat powinien posiadać :
- obudowę sterującą z okablowaniem i oprogramowaniem
urządzenia;
- moduł potencjostatu (2 sztuki);
- moduł bipotencjostatu (potencjostat z dodatkową
elektrodą pracującą);
 moduły potencjostatów i bipotencjostatu powinny:
- mieć możliwość pracy niezależnie od siebie oraz
możliwość sterowania przez niezależne jednostki centralne
(minimalnie 3 jednostki centralne);
- gwarantować możliwość rozbudowy w dowolnym czasie
o dodatkowe kanały elektrochemiczne (minimum 5
dodatkowych kanałów);
- możliwość doposażenia kanału elektrochemicznego w
dodatkowe moduły (możliwość rozbudowy o dodatkowe
moduły wewnętrzne z minimalnym wykorzystaniem
obudowy do minimum 8 kanałów);
 kanały elektrochemiczne:
- potencjostat i galwanostat;
- zakres potencjału: od +8V do - 8V;
- napięcie maksymalne (WE-CE): +/- 8V;
- dokładność przykładanego potencjału: minimum +/0,1%;
- rozdzielczość przykładanego potencjału: minimum
100µV;
- rozdzielczość mierzonego potencjału: minimum 0,2µV;
- prąd maksymalny: minimum +/- 80 mA;
- dokładność przykładanego i mierzonego prądu:
minimum +/- 0,1 % prądu i +/- 0,1% zakresu prądowego;
- rozdzielczość mierzonego prądu: minimum 0,0002%
zakresu prądowego;
- szybkość narastania (schodek 1V): maksimum 200ns;
- praca w układzie dwu- ,trój- lub czteroelektrodowym;
3
PN/18-2013/DOP-a
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Załącznik Nr 1 do SIWZ
- dodatkowe kanały wejścia;
 parametry jednostki archiwizacji danych:
- procesor osiągający średnią wydajność na poziomie
minimum 6300 punktów w teście Passmark CPU Mark *;
- pojemność dysku: minimum 800 GB;
- pamięć RAM: minimum 4 GB;
 drukarka monochromatyczna o rozdzielczości minimum
1200dpi x 1200dpi;
 monitor LCD lub LED minimum 19 cali;
- Instrukcja obsługi;
- Gwarancja: minimum 24 miesiące;
- Bezpłatny serwis gwarancyjny;
- Serwis pogwarancyjny;
- Montaż, instalacja, pierwsze uruchomienie i bezpłatne szkolenie
w miejscu użytkowania aparatury;
*UWAGA:
Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla
procesora winien być osiągnięty na dzień ogłoszenia przetargu) (zrzut z ekranu strony z wynikami
testów PassMark z dnia ogłoszenia przetargu dostępny jest na stronie:
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=7575 ).
Wyjątek: W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili
ogłoszenia przetargu, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach
PassMark po ogłoszeniu przetargu Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach
PassMark z dnia otwarcia ofert.
4
Załącznik Nr 1 do SIWZ
PN/18-2013/DOP-a
Część 3. Dostawa komory laminarnej
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu /
urządzenia /
komponentów
Komora
laminarna
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
 komora spełniająca II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego
zgodnie z normą EN 12469:2000-09 (potwierdzenie spełniania normy
wydane przez akredytowane laboratorium badawcze). Zamawiający
wymaga dołączenia certyfikatu do oferty.
 wyposażona w filtr główny ULPA o skuteczności minimum
99,999% dla cząstek od 0,1 µm do 0,3µm oraz w filtr wylotowy o
skuteczności minimum 99,995% w MPPS. Płaszczyzna czołowa
filtra głównego odchylona o 10-20° od poziomu;
 szerokość zewnętrzna komory: od 1200 mm do 1500 mm;
 głębokość zewnętrzna komory: od 800 mm do 850 mm;
 wysokość zewnętrzna komory: od 1500 mm do 2000 mm;
 wysokość otworu roboczego: minimum 210 mm;
 szerokość wewnętrzna komory: minimum 1100 mm ;
 głębokość wewnętrzna komory: minimum 550 mm;
 wysokość wewnętrzna komory: minimum 650 mm;
 szyba frontowa;
- ustawiona skośnie (kąt ostry) w stosunku do blatu roboczego
minimalne odchylenie od pionu 10°.
- nieprzepuszczająca promieniowania UV, umożliwiająca szczelne
zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia;
- przesuwana bezstopniowo napędem elektrycznym z automatycznym
ustaleniem położenia roboczego;
 ściany boczne pełne, nieprzeszklone, ze stali nierdzewnej nie gorszej
niż klasy 304 w systemie trzech ścianek zapewniające maksymalne
bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem komory ( między ścianką
wewnętrzną i środkową podciśnienie, ścianka zewnętrzna jako
dodatkowa ochrona)
 obłe wnętrze komory tak aby umożliwiało skuteczną dezynfekcję;
 ściana tylna wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż klasy 304;
 komora wyposażona w minimum dwa wentylatory z systemem
umożliwiającym bezpieczną pracę w trybie awaryjnym na wypadek
uszkodzenia jednego z wentylatorów;
5
PN/18-2013/DOP-a
Załącznik Nr 1 do SIWZ
 automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego;
 obieg powietrza w komorze:
- 35% powietrze wylotowe
- 65% powietrze w recyrkulacji;
 poziom szumów emitowany przez komorę podczas pracy: maksimum
57 dBa;
 komora musi być wyposażona w dźwiękowy i wizualny system
alarmowy ostrzegający przed nieprawidłową prędkością przepływu
oczyszczanego powietrza, niewłaściwym ustawieniem poziomu okna
komory oraz innymi błędami powodującymi zagrożenie operatora lub
próbki;
 panel sterowania z wyświetlaczem LCD wskazujący minimum
następujące parametry:
- prędkość przepływów powietrza wlotowego i laminarnego;
- tryb pracy;
- poziom szyby frontowej;
- temperaturę w obszarze roboczym;
- czas pracy filtrów i lampy UV;
- zużycie filtrów i lampy UV w procentach;
- aktualny czas;
 panel sterowania umieszczony pod kątem umożliwiającym
obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora;
 urządzenie wyposażone powinno być w programator umożliwiający
programowanie minimum:
- czasu przeprowadzania doświadczenia;
- czasu rozgrzewania komory;
- czasu opóźnienia wyłączenia wentylatora;
- trybu pracy serwisowej;
 sterowanie komorą przy pomocy klawiatury;
 komora wyposażona w minimum dwa niezależne czujniki przepływu
powietrza z kompensacją temperaturową, zlokalizowane przy filtrze
wylotowym i głównym;
 nastawiane przez Użytkownika zabezpieczenie przy pomocy
minimum dwóch haseł:
- pierwsze hasło powinno uniemożliwiać prace przez postronną
osobę;
- drugie hasło powinno zabezpieczać przed zmianą parametrów
urządzenia przez osoby niepowołane;
 komora wyposażona w czujnik spadku ciśnienia na filtrze,
z wartością w Pa wyświetlaną na ekranie wyświetlacza;
6
PN/18-2013/DOP-a
Załącznik Nr 1 do SIWZ
 oświetlenie obszaru pracy: intensywność minimum 1200 lux,
odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego;
 zewnętrzne elementy komory malowane, pokryte powłoką
antybakteryjną, hamującą wzrost bakterii;
 komora wyposażona w sygnalizację dźwiękową braku zasilania;
 komora wyposażona w włącznik zasilania z kluczyka;
 specjalne oznaczenie elementów urządzenia ograniczających dostęp
do filtrów i elementów elektrycznych, których demontaż może
powodować potencjalne zagrożenie mikrobiologiczne lub
elektryczne;
 pod głównym filtrem demontowalny dyfuzor chroniący filtr główny
przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający
jednorodność strumienia laminarnego;
 port umieszczony w ściance, do bio-dekontaminacji nadtlenkiem
wodoru;
 możliwość instalacji poziomego relingu w części roboczej wraz z
hakami umożliwiającymi podwieszanie instrumentów i akcesoriów
laboratoryjnych takich jak np. pipetor;
 wyposażenie komory:
- lampa UV zamontowana na stałe w górnej części ściany tylnej
komory, z licznikiem i programatorem czasu pracy umieszczonym w
panelu sterującym;
- zawór gazowy z elektromagnetycznym zabezpieczeniem
zlokalizowany na bocznej ścianie; otwieranie zaworu z poziomu
panelu sterującego;
- gniazda elektryczne: minimum 2 sztuki na bocznej ścianie
- blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony (3
częściowy), z możliwością autoklawowania; w części roboczej pełny;
- statyw na kółkach do zamocowania komory jako niezależne
stanowisko pracy ze zmienną wysokością (zmiana wysokości za
pomocą systemu hydraulicznego zasilanego elektrycznie);
- podłokietnik dla przedramion wykonany ze stali nierdzewnej na
całej szerokości z elastyczną nakładką PCV
- palnik gazowy z czujnikiem sensorowym IR reagującym na ruch;
- wyświetlacz graficzny z ikonkami;
- praca w układzie start-stop;
- praca w układzie automatycznego wyłączenia z zegarem od 0
sekund do 2 godzin;
- zapalanie palnika również przy pomocy przycisku;
- możliwość ustawienia palnika pod kątem;
7
PN/18-2013/DOP-a
Dodatkowe istotne
warunki zakupu
Załącznik Nr 1 do SIWZ
- moduł chłodniczy I o pojemności w zakresie 220-250 litrów w tym:
- część chłodząca w zakresie od 160-175 litrów;
- część zamrażalnikowa w zakresie od 60-75 litrów;
- moduł chłodniczy II o pojemności w zakresie 300-320 litrów;
- część chłodząca w zakresie od 210-220 litrów;
- część zamrażalnikowa w zakresie od 90-100 litrów;
 urządzenie powinno posiadać oznakowanie CE;
 sprzęt powinien być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001 lub
równoważną oraz z normą ISO 14001 lub równoważną. Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę przed
podpisaniem umowy dokumentów poświadczających, że oferowany
sprzęt produkowany jest zgodnie z w/w normami;
- Montaż, pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne przeszkolenie personelu w
miejscu użytkowania komory laminarnej;
- Instrukcja obsługi;
- Gwarancja: minimum 24 miesiące;
- Bezpłatny serwis gwarancyjny;
- Serwis pogwarancyjny;
8
Załącznik Nr 1 do SIWZ
PN/18-2013/DOP-a
Część 4. Dostawa spektrometru FT-IR z wyposażeniem
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu /
urządzenia /
komponentów
Spektrometr FT-IR
z wyposażeniem
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
 minimalny zakres pracy: 7500-400 cm-1, z możliwością
rozszerzenia do zakresu 25 000 do 20 cm-1;
 minimalna rozdzielczość: 0,25 cm-1;
 stosunek S/N: minimum 40000:1;
 ceramiczne źródło światła;
 termostatowany detektor DLaTGS;
 możliwość zainstalowania detektora MCT i dwóch kolejnych
detektorów przełączanych programowo;
 jednowiązkowy system optyczny odizolowany od zewnętrznych
wibracji;
 interferometr Michelsona 28° z szybkim sterowaniem cyfrowym
posiadający elektromagnetyczny, łożyskowany mechanicznie
napęd z regulowana prędkością zsynchronizowaną z
częstotliwością detektora; szybkość pracy interferometru
minimum od 0,5 do 7,5 mm/sek.;
 aparat z komorą prób przystosowaną do podłączenia sfery
całkującej oraz przystawki fotoakustycznej i mikroskopowej
pracującej w trybie transmisyjnym, odbiciowym i ATR;
 aparat przystosowany do podłączenia kamery In-situ pracującej
do 1000°C i kuwety gazowej sprzężonej z reaktorem do spalań i
pirolizy w temperaturze do 1000°C w pomiarze kinetycznym i w
funkcji czasu;
 maksymalne wymiary: szerokość 70 cm, długość 70 cm;
 jednostka centralna komputera w pełni kompatybilna z
urządzeniem głównym, służąca do jego bezproblemowej
obsługi;
 monitor minimum 22” maksimum 24";
 laserowa drukarka kolorowa;
 zasilacz UPS;
 zainstalowany system operacyjny sterujący urządzeniem z
programem do obsługi spektrofotometru kompatybilny
z posiadanym przez Zamawiającego systemem Windows 7 lub
Windows 8;
 program sterujący, powinien umożliwiać pełne sterowanie
9
PN/18-2013/DOP-a
Dodatkowe istotne
warunki zakupu
Załącznik Nr 1 do SIWZ
spektrometrem, pomiary widm, pomiary funkcji czasu,
akwizycję, korekcję i obróbkę danych, obróbkę pików. Program
powinien również zawierać pakiet Sadtlera do identyfikacji
widm z biblioteką minimum 8000 widm podstawowych;
 zasilanie 50 kHz, 220V/230V;
 wyposażenie dodatkowe:
- stołowa prasa hydrauliczna o nacisku minimum 15 ton;
- tabletkarka kompatybilna z prasą hydrauliczną;
- moździerz agatowy;
- membranowa pompa próżniowa;
- przystawka PIKE odbiciowa 35-75° z ATR ZnSe
jednoodbiciowym;
- Instrukcja obsługi;
- Gwarancja: minimum 24 miesiące;
- Bezpłatny serwis gwarancyjny;
- Serwis pogwarancyjny;
- Montaż, pierwsze uruchomienie oraz bezpłatne przeszkolenie
personelu w miejscu użytkowania aparatu;
10
Załącznik Nr 1 do SIWZ
PN/18-2013/DOP-a
Część 5. Dostawa urządzeń do rozbudowy spektrofluorymetru
fluorescencyjnego
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
komponentów
Urządzenia do
rozbudowy
spektrofluorymetru
fluorescencyjnego
Dodatkowe istotne
warunki zakupu
 Sfera całkująca do pomiaru wydajności kwantowej
luminescencji ciał stałych – proszków, warstw i innych.
 oferowana sfera powinna dać się zamontować w posiadanym
przez Zamawiającego fluorymetrze QuantaMaster QM 40
bez zmian w jej układzie optycznym;
 średnica wewnętrzna sfery: 80 mm;
 wymiary zewnętrzne: maksimum 8,4 x 8,9 x 11 cm (szer. x
dł. x wys.)
 okna: minimum 3; 90 st.; średnica minimum 25 mm;
 ładowanie próbek bez wyjmowania sfery z komory;
 uchwyt na kuwetę 10 x 10 mm;
 uchwyt na proszki i płytki pomiarowe;
 współczynnik odbicia; minimum 94% w zakresie 380-1500
mm;
 Rozbudowa modułu przetwarzania częstości optycznego
generatora parametrycznego Opolette 355II UV 12 w taki
sposób aby zostały osiągnięte następujące parametry:
 zakres strojenia S: od 225 -710 nm;
 zakres strojenia I: 710-2200 nm;
 strojenie bez przerw;
- Instrukcja obsługi;
- Gwarancja: minimum 24 miesiące;
- Bezpłatny serwis gwarancyjny;
- Serwis pogwarancyjny;
- Dostawa, zamontowanie urządzeń, pierwsze uruchomienie i
konfiguracja sprzętu w miejscu użytkowania spektrofluorymetru
fluorescencyjnego;
11
Download