IZOKOSZTY

advertisement
1. Izokoszty.
To krzywe obrazujące różne kombinacje czynników
wytwórczych jakie mogą być zaangażowane do produkcji przy
danym poziomie ich cen i wielkości budżetu producenta.
Każdemu poziomowi produkcji odpowiada inna izokoszta ,
przy czym wzrost poziomu produkcji przesuwa izokoszty w
kierunku na prawo od początku układu współrzędnych.
Wykorzystując izokoszty i izokwanty można wyznaczyć punkt
(optimum producenta) w którym izokoszta styka się z
izokwantą. Wyznacz on najbardziej efektywna dla producenta
kombinacje czynników wytwórczych – przy danych ich cenach
i wielkości produkcji – przy danym stanie budżetu producenta.
2. Zmiana kosztów w krótkim okresie marginalne i
przeciętne
Koszty w krótkim okresie są wyższe ponieważ
przedsiębiorstwo nie może w tym okresie w pełni dostosować
się do nowych warunków.
SATC równa się sumie SAVC i SAFC. Kształt krzywej SATC
jest pochodną kształtów krzywych SAVC i SAFC. Kiedy
SAVC i SAFC opadają krzywa SATC również opada. Gdy
SAVC Zaczynają rosnąc kształt krzywej SATC zależy od tego
czy SAVC rosną szybciej niż spadają SAFC
Koszty przeciętne w krótkim okr.
Krótkookresowe koszty przeciętne stałe SAFC są równe
krótkookresowym kosztom stałym SFC podzielonym przez
wielkość produkcji. Krótkookresowe przeciętne koszty
zmienne SAVC są równe krótkookresowym kosztom
zmiennym SVC podzielonym przez wielkość produkcji zaś
krótkookresowe przeciętne koszty całkowite
SATC są równe krótkookresowym Kosztom całkowitym STC
podzielonym przez wielkość produkcji.
KOSZTY KRAŃCOWE
Kiedy krańcowy produkt pracy wzrasta każdy kolejny
pracownik przyczynia się do wzrostu produkcji. Jeżeli
dodatkowe koszty zwiększania produkcji obniżają się to
krótkookresowe koszty krańcowe SMC maleją do póki wzrasta
krańcowy produkt pracy. Kiedy pojawiają się skutki prawa
malejących przychodów krańcowy produkt pracy spada a SMC
zaczynają ponownie rosnąć. Wytworzenie kolejnej jednostki
Produktu wymaga coraz większych Nakładów pracy, tym
samym kształt krzywej SMC i STC jest określony przez kształt
krzywej krańcowego produktu pracy, a ten z kolei zależy od
stanu wiedzy technicznej. Krzywa Krótkookresowych kosztów
krańcowych SMC odzwierciedla krańcowy produkt czynnika
zmiennego przy założeniu, że pozostałe czynniki nie ulegają
zmianie. Na ogół w krótkim okresie praca jest traktowana jako
czynnik zmienny a kapitał jako czynnik stały. Kiedy dany
zakład zatrudnia zbyt mało pracowników w stosunku
do liczby maszyn wydajność pracy jest niska. Rosnące nakłady
pracy prowadzą do znacznych przyrostów produkcji w efekcie
mają krótkookresowe koszty krańcowe SMC. Jeżeli posiadane
maszyny są w pełni wykorzystane to każdy dodatkowo zatrud.
W coraz mniejszym stopniu przyczynia się do wzrostu
produkcji. Krótko okres. koszty krańcowe zaczynają wzrastać
3. Koszty przeciętne marginalne scharakteryzuj i
przedstaw graf.
Koszty przeciętne są równe kosztom całkowitym podzielonym
przez wielkość produkcji. Krzywą długookresowych kosztów
przeciętnych wyprowadzamy z krzywej długookresowych
kosztów całkowitych przy założeniu pełnej elastyczności
wszystkich nakładów. Krzywa długookresowych kosztów
przeciętnych LAC ma najczęściej kształt litery U.
Opadający odcinek tej krzywej to rezultat niepodzielności
procesu produkcji ,korzyści ze specjalizacji oraz pewnych
technicznych korzyści związanych z produkcją na dużą skalę
.Są to przyczyny rosnących przychodów ze skali produkcji.
Wznoszenie się krzywej kosztów przeciętnych wynika
z menedżerskich niekorzyści skali.
Krzywa długookresowych kosztów przeciętnych LAC ma
typowy kształt litery U Minimum kosztów przeciętnych
przypada W punkcie A, przy produkcji równej 6
Jednostek i poziomie kosztów 21$ Krzywa kosztów została
wykreślona przy założeniu danych cen czynników produkcji.
Zmiany cen czynników produkcji powodują zmianę
położenia krzywej kosztów. Zależność między kosztami
przeciętnymi a produkcją widoczna jest przy posuwaniu się po
krzywej kosztów jest kształtowana przez związek między
fizycznymi rozmiarami nakładów i produkcji. Koszt krańcowy
jest to wzrost kosztów całkowitych wywołany wzrostem
produkcji o jednostkę.
4. Krzywa obojętności, marginalna stopa substytucji.
Gdy połączymy wszystkie punkty, które konsument ocenia
jako jednakowo dobre, otrzymamy krzywą obojętności.
Krzywa obojętności obrazuje wszystkie kombinacje dwóch
dóbr dające konsumentowi taką samą całkowitą użyteczność.
Wzdłuż każdej krzywej obojętności użyteczność dla
konsumenta jest stała . Ponieważ woli on więcej a nie mniej
każdy punkt położony na wyższej krzywej obojętności jest
lepszy od punktów leżących na niższej krzywej. Krzywe
obojętności muszą mieć nachylenie ujemne, w przeciwnym
razie bowiem konsument mógłby nabywać większą ilość
obydwu dóbr i uzyskać większą sumę użyteczności na tej
samej krzywej. Zgodnie z prawem malejącej krańcowej stopy
substytucji każda krzywa obojętności ulega spłaszczeniu, w
miarę jak przesuwamy się w prawo. Krzywe obojętności nie
mogą się przecinać ponieważ konsumentowi było by obojętne
czy wybierze X czy Y oba te punkty leżą bowiem na tej samej
krzywej UU. Wynikało by stąd że X,Y są równie dobre. „Z”
daje większą ilość obydwu dóbr w porównaniu z X co
prowadzi do sprzeczności z założeniem, że konsument woli
więcej niż mniej.
Krańcowa stopa substytucji filmów jest to liczba filmów z
których musi zrezygnować konsument jeżeli chce zwiększyć i
jednostkę liczbę posiłków nie zmieniając łącznej użyteczności.
Malejąca krańcowa stopa substytucji występuje wtedy gdy
przy stałej sumie użyteczności dodatkowe jednostki jednego
dobra można pozyskiwać kosztem coraz mniejszych ilości
drugiego dobra.
Gusty konsumenta ujawniają malejącą krańcową stopę
substytucji, gdy przy stałej sumie użyteczności dodatkowe
jednostki jednego dobra można pozyskiwać kosztem coraz
mniejszych ilości drugiego dobra.
5. Popyt na prace.
Określamy jako ujemną zależność między wysokością płacy
realnej , a wielkością zatrudnienia. Przy wyższym poziomie
płacy pracodawcy będą zatrudniali mniej pracowników , a przy
poziomie niższym więcej pracowników.
Obrazująca to krzywa popytu na pracę ma więc nachylenie
ujemne
Na poziomie W1 płacy realnej wielkość zatrudnienia wynosi
L1 natomiast spadek płacy do poziomu W2 wywoła wzrost
zatrudnienia do wielkości L2
Połączenie wydajności pracy z ceną rynkową wytwarzanego
przez pracownika produktu w końcowym efekcie stanowi o sile
popytu na pracę.
Istotną cechą popytu na pracę jest jej pochodny charakter.
Każdy producent bowiem wcześniej określa rozmiary swojej
produkcji, zależnie od skali popytu na jego produkty , a póżniej
zgłasza zapotrzebowanie na czynniki produkcji w tym przede
wszystkim na pracę ludzką.
Inną determinantą popytu jest wydajność pracy pracownika
czyli ilość produktów wytwarzana przez niego w jednostce
czasu , np. ilość butów wytwarzana w ciągu 8 godzin.
Jeżeli wydajność pracy jest wysoka zapotrzebowanie na pracę
maleje , jeżeli jest niska zapotrzebowanie rośnie.
6. Podaż pracy.
Określana jest jako dodatnia zależność między wysokością
płacy realnej , a ilością pracowników chcących podjąć pracę.
Przy wyższym poziomie płacy realnej więcej osób będzie
chciało pracować, natomiast przy poziomie niższym-miej osób.
A więc krzywa podaży ma nachylenie dodatnie.
Na poziomie W1 płacy realnej ilość pracowników chcących
podjąć pracę wynosi L1. Obniżenie płacy do poziomu W2
wywołuje spadek ilości chętnych do pracy do poziomu L2.
Podaż pracy kształtują indywidualne decyzje pracowników
,którzy równocześnie rozważają wysokość kosztów
alternatywnych własnego czasu.
Na skłonność człowieka do podejmowania pracy wpływa
również poziom oferowanej płacy realnej.
Wzrost płacy jednostkowej skłania pracownika do zwiększenia
ilości pracy i zmniejszenia czasu wolnego . Jednakże dalsze
zwiększenie płacy jednostkowej wywołuje inną reakcję
pracownika. Zwiększa on ilość czasu wolnego i zmniejsza ilość
czasu pracy w tygodniu.
7. Prawo malejącego produktu krańcowego marginalnego.
Produkt marginalny obliczamy jako stosunek przyrostu
całkowitego produktu do odpowiedniego przyrostu zmiennego
czynnika produkcji
MP 
Q
Q1
Zmniejszenie się produktu marginalnego w wyniku
powiększania nakładu jednego czynnika produkcji przy stałej
ilości innych czynników i niezmiennej technice produkcji
nazywamy prawem malejących przychodów lub prawem
malejącego produktu marginalnego.
Zmniejszenie się produktu marginalnego wynika z tego
, iż jeżeli powiększymy nakład jednego czynnika produkcji , a
nakłady pozostałych czynników są stałe , to stosunek nakładu
czynnika powiększanego stale się zmniejsza.
„np. firma ogrodnicza dysponowała powierzchnią 10 hektarów.
W miarę wzrostu liczby pracowników liczba hektarów a także
maszyn i urządzeń przypadająca na jednego pracownika
stopniowo się zmniejszała. Odpowiednio zatem zmniejsza się
produkt marginalny.
8. Scharakteryzować i przedstawić graficznie zależności
pomiędzy krzywymi kosztów przeciętnych a krzywą
kosztów margin.
Można powiązać ze sobą koszty przeciętne i krańcowe gdyż
zachowują się one podobnie.
Współzależność między krzywą kosztów krańcowych(LMC) i
krzywą kosztów przeciętnych(LAC)charakteryzuje dwie cechy.
Po pierwsze LAC opada zawsze wtedy kiedy LMC znajduje się
poniżej LAC, oraz wznosi się gdy LMC przebiega powyżej
LAC. Po drugie krzywa LMC przecina krzywą LAC w jej
minimum, a więc w punkcie w którym jednostkowy koszt
produkcji jest najniższy.
Inaczej mówiąc koszty przeciętne LAC spadają gdy koszty
krańcowe LMC są mniejsze od kosztów przeciętnych, oraz
rosną gdy koszty krańcowe są większe od kosztów
przeciętnych.
Koszty przeciętne osiągają minimum dla rozmiarów produkcji,
przy których następuje przecięcie z krzywą kosztów
krańcowych.
Z zależnością tego samego rodzaju mamy do czynienia w
przypadku kosztów produkcji. Kiedy koszt krańcowy
wytworzenia następnej jednostki przekracza koszt przeciętny
wytworzenia wszystkich jednostek, produkcja tej jednostki
musi podnieść koszt przeciętny. W sytuacji odwrotnej, gdy
koszt krańcowy kolejnej jednostki jest niższy od kosztu
przeciętnego dotychczas wyprodukowanych jednostek ostatnia
wytworzona jednostka obniża wielkość kosztu przeciętnego.
9. Technologia produkcji i izokwanty produkcji
Marginalna stopa techniczna substytucji
IZOKWANTA- przedstawia różne kombinacje minimalnych
nakładów czynników wytwórczych niezbędnych do
wytworzenia określonej wielkości produkcji. Poszczególne
punkty na izokwancie odzwierciedlają różne techniki
wytwarzania tej samej ilości produktu.
Punkty ABC i D oznaczają kombinacje nakładów czynników
wytwórczych niezbędne do wytwarzania jednostki produkcji.
Łącząc je otrzymujemy izokwantę obrazującą różne
kombinacje nakładów zapewniających wytworzenie określonej
wielkości produkcji. Nie mogą się one przecinać ponieważ
każda z nich odnosi się do innych rozmiarów produkcji. Po
drugie wszystkie krzywymi opadającymi. Po trzecie z rys.
wynika, że poszczególne izokwanty ulegają spłaszczeniu w
miarę gdy przesuwamy się w prawo w dół.
IZOKWANTA
PRODUKCJICharakteryzuje
proces
substytucji między czynnikami produkcji, który jest mierzony
za pomocą margin. stopy tech. substytucji.
Wytwarzanie danej ilości produktu jest możliwe przy
zastosowaniu różnych kombinacji nakładów czynników
produkcji, położonych na poszczególnych prostych. Łącząc te
punkty, na poszczególnych prostych, które wyznaczają różne
kombinacje nakładów czynników produkcji potrzebnych do
uzyskania danej ilości produktu otrzymujemy- Izokwanty
produkcji które stanowią zbiór punktów reprezentujących
kombinacje nakładów dwóch czynników produkcji, za pomocą
których uzyskuje się tę samą ilość produktu.
Nachylenie izokwanty produkcji wyrażamy za pomocą
stosunku w jakim jeden czynnik produkcji może być
zastąpiony przez drugi czynnik, bez zmiany ilości produkcji.
Stosunek ten nazywamy MARGINALNĄ STOPĄ TECH.
SUBSTYTUCJI.
10. Użyteczność całkowita i krańcowa.
Całość satysfakcji pochodzącej z konsumowanej ilości dóbr i
usług nazywamy użytecznością całkowitą.
Jej wielkość do pewnego stopnia jest zależna od ilości dóbr i
usług uczestniczących w procesie zaspokajania potrzeb
konsumenta.
W miarę wzrostu ilości spożywanych produktów wzrasta
również użyteczność całkowita ,czyli suma satysfakcji
osiąganej z tego tytułu przez konsumenta. Wzrost ten jest
jednak coraz mniejszy w miarę jak wzrasta ilość
konsumowanych dóbr i usług ,aż w pewnym punkcie następuje
odwrócenie tendencji , czyli spadek użyteczności całkowitej.
Np. gdy bardzo jesteśmy głodni , to konsumowana bułka z
masłem daje nam ogromna satysfakcję. Wzrasta ona jeszcze
bardziej w momencie spożywania drugiej bułki i następnych ,
przy czym wzrost ten jest coraz mniejszy. W końcu
przestajemy być głodni i dalsze jedzenie bułek powoduje efekt
odwrotny do uczucia zadowolenia i satysfakcji.
Tak więc spożywając każdą dodatkową bułkę nasze
zadowolenie z tego tytułu maleje. Fakt ten przejawia się w
użyteczności krańcowej , która jest miarą dodatkowej
satysfakcji konsumenta spowodowanej spożyciem kolejnej
jednostki produktu (bułki)
Wraz ze wzrostem ilości spożywanego produktu spada
użyteczność krańcowa, czyli dodatkowa satysfakcja ,
zadowolenie, radość , powstające w wyniku spożywania każdej
dodatkowej jego jednostki. Po skonsumowaniu już pewnej
ilości dóbr i usług dalsze ich spożycie wywołuje efekt
niezadowolenia. Prawidłowość ta nosi nazwę prawa malejącej
użyteczności krańcowej
Download