odpowiedzialność społeczna

advertisement
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SPOŁECZNA
Działalność ROHLIG SUUS Logistics
stics polega na organizacji
o
cji łańcuchów dostaw
dossta
aw i obsłudze
logistycznej przedsiębiorstw. Jesteśmy
teśmy jednym z zaledwie
za
kilku
ilku operatorów
ów w Polsce,
mających w swoim portfelu kompleksowy
pleksowy zakres usług
u
logistycznych
tycznych orazz własny
w
wł
wła
asny system
dystrybucji krajowej. Odpowiedzialność,
ność, zaangażowanie
zaangażo
i ciągłe
głe doskonalenie
doskona ie to najważniejsze
najważniejsz
wartości, których przestrzegamy tworząc
orząc i realizując
realizuj nasze usługi.
ługi. Od lat dbamy
d my o to, aby nasza
nasz
a w zgodzie z koncepcją zrównoważonego
zrównoważ
o rozwoju
strategia biznesowa była realizowana
iznesie, z my
wisku, oraz z uwzględnieniem
ędnieniem
– czyli przestrzegając zasad etyki w biznesie,
myślą o środowisku,
entów, kontrahentów
kontr
toczenia sp
go.
interesów i potrzeb pracowników, klientów,
i otoczenia
społecznego.
To nasza codzienność.
Zespół ROHLIG SUUS Logistics.
ZARZĄDZANIE
ORGANIZACJĄ
I RELACJE Z OTOCZENIEM
9
Wspieramy rynek otwartej konkurencji.
Nie angażujemy się w niejawne i monopolistyczne umowy.
Dbamy, aby przy podejmowaniu decyzji biznesowych nie zachodził
konflikt interesów. Jeśli jednak zdarzy się, że osoby reprezentujące strony kontraktu
pozostają w bliskich relacjach np. ze względu na pokrewieństwo, podlegają one
takiemu samemu procesowi weryfikacji i kontroli jak pozostali partnerzy biznesowi.
Za niedopuszczalne uważamy wręczanie i przyjmowanie korzyści majątkowych.
Zachowania takie skutkują natychmiastowymi konsekwencjami.
CO OZNACZA DLA NAS
ETYCZNE
ZACHOWANIE
W BIZNESIE?
ETYKA W BIZNESIE PRZEDE WSZYSTKIM
Nasza reputacja i zaufanie do naszej firmy są budowane przez wszystkich naszych
pracowników, którzy są zobowiązani postępować uczciwie i w sposób etyczny
we wszystkich obszarach działania.
Podejmujemy współpracę jedynie z tymi przedsiębiorcami, którzy działają
zgodnie z prawem, dążą do zapewniania najwyższego poziomu usług
i prowadzą działalność w sposób możliwie najbardziej przyjazny środowisku.
Dlatego przeprowadzamy zarówno weryfikację firm przed podjęciem współpracy,
jak też ich regularną ocenę roczną na podstawie przejrzystych i jednoznacznych kryteriów.
W sposób bezstronny i przejrzysty uzgadniamy warunki współpracy z naszymi
kontrahentami, prowadząc otwartą komunikację opartą na wzajemnym szacunku.
10
11
DOSKONALENIE I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
W dynamicznej rzeczywistości rynkowej o naszej sile decyduje stabilny i konkurencyjny
poziom jakości świadczonych usług. Standaryzacja procesów biznesowych ułatwia
nam upowszechnianie dobrych praktyk w całej organizacji, monitorowanie wskaźników
jakościowych i bieżące reagowanie na niezgodności.
W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY
WYSOKIE
STANDARDY
JAKOŚCIOWE?
Monitorujemy błędy i natychmiast wprowadzamy środki korygujące i prewencyjne.
Dzięki bieżącej rejestracji działań niepożądanych, wszystkie reklamacje i niezgodności
Zapewniamy usługi na stałym i możliwie najwyższym poziomie jakości
znajdują odzwierciedlenie w systemie zgłoszeń, a ich rozwiązanie jest miarą
poprzez realizację jednolitej polityki w obszarach działalności przedsiębiorstwa,
doskonalenia naszej organizacji.
w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania (zgodny z ISO 9001:2000
oraz ISO 14001:2004)
Mierzymy satysfakcję klientów ze współpracy, prowadząc regularne badania,
co pozwalaja nam szybko reagować na zagłaszane potrzeby.
Nieustannie optymalizujemy procesy realizacji naszych usług – dzięki analitycznym
narzędziom monitorującym dokonujemy usprawnień, minimalizujemy ryzyko
Prowadzimy regularną ocenę naszych dostawców, co dodatkowo pomaga nam
i redukujemy koszty, co pozwala zapewnić konkurencyjność naszego serwisu.
świadczyć serwis na odpowiednim poziomie jakościowym.
Z MYŚLĄ
O ŚRODOWISKU
14
15
JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJEMY DLA
ŚRODOWISKA
NATURALNEGO?
Naszym celem jest taka realizacja usług logistycznych, która zapewni satysfakcję klientów,
przy maksymalnej dbałości o środowisko naturalne. Dzięki Systemowi Zarządzania
Zarządzając łańcuchami dostaw ograniczamy negatywny wpływ
naszej działalności podstawowej na środowisko naturalne:
■
Środowiskowego w możliwie największym stopniu ograniczamy wpływ naszych
zapewniamy rozwiązania intermodalne z udziałem transportu kolejowego
(najbardziej ekologicznego ze wszystkich środków transportu), i tam gdzie to możliwe
działań na otoczenie przyrodnicze.
proponujemy je zawsze jako rozwiązanie alternatywne do transportu drogowego
■
w sposób maksymalnie efektywny planujemy wykorzystanie przestrzeni ładunkowej
pojazdów oraz tras przewozów, m.in. dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań
informatycznych (m.in. TMS Speed) w ramach projektu nowej architektury
korporacyjnej IT (2011-2014) oraz dzięki centralnemu zarządzaniu flotą.
17
Zarządzamy odpadami: prowadzimy ich selektywną zbiórkę oraz odpowiednio
utylizujemy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Zapobiegamy ewentualnym zanieczyszczeniom środowiska powstałym
w wyniku awarii w naszych terminalach i magazynach poprzez:
■
specjalne skrzynki ADR na terenie magazynów wyposażone między innymi
w sorbent do neutralizacji wycieków,
■
zbiórkę odpadów niebezpiecznych i przekazywanie ich upoważnionym odbiorcom.
W transporcie drogowym dbamy o odpowiedni dobór dostawców,
Obniżamy zużycie energii i zasobów naturalnych poprzez:
zwracając uwagę na:
■
projektowanie budynków pod kątem jak najlepszego wykorzystania oświetlenia
■
spełnianie europejskich norm emisyjnych zanieczyszczeń oraz hałasu,
naturalnego, z zastosowaniem wyposażenia obniżającego zużycie energii,
■
aktualne badania techniczne pojazdów,
oświetlenia częściowego oraz pogrubionej warstwy izolacyjnej,
■
stosowne pozwolenia w przypadku transportu towarów niebezpiecznych ADR,
■
weryfikację opłat przewoźników za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
■
edukację przewoźników w zakresie wpływu działalności transportowej na środowisko
■
dokumentów – TMS, WMS, Webbooking i innych,
■
oraz przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska,
■
formalne zobowiązanie przestrzegania warunków współpracy odnoszących się
do ochrony środowiska, zawartych w umowach z dostawcami.
korzystanie z systemów operacyjnych zapewniających elektroniczny obieg
dążenie do ponownego wykorzystania materiałów opakowaniowych
oraz papieru biurowego,
■
edukację pracowników i krzewienie dobrych praktyk w zakresie minimalizacji
wpływu działalności na środowisko.
Z MYŚLĄ
O PRACOWNIKACH
21
Wymagamy, aby nasi pracownicy zawsze postępowali uczciwie
zarówno w kontaktach między sobą, jak i działając w imieniu firmy.
Naszym nadrzędnym celem jest zapewnianie bezpiecznej atmosfery pracy,
służącej wspieraniu różnorodności i wymianie poglądów.
Traktujemy się z szacunkiem i sprawiedliwie, tak jak sami chcielibyśmy być traktowani.
W JAKI SPOSÓB DBAMY O
PRAWA
JEDNOSTKI
I ZAPEWNIAMY GODNE WARUNKI PRACY?
Pracownicy są naszym największym kapitałem. Wierzymy, że działalność i rozwój firmy
opierają się na ich wiedzy, doświadczeniu i kwalifikacjach. Wspieramy kulturę
współpracy zespołowej polegającą na wzajemnym szacunku, uznaniu i zaangażowaniu.
Zapewniamy godne i bezpieczne warunki pracy oraz dbamy o otwartą i przyjazną
komunikację. Nasi pracownicy to wysoce zmotywowany zespół obsługujący klientów
z różnych sektorów gospodarki, z najwyższą dbałością o profesjonalny serwis
i partnerskie relacje.
Nie tolerujemy żadnych przejawów dyskryminacji, mobbingu, molestowania.
Tego typu zachowania skutkują natychmiastowymi konsekwencjami.
Wspieramy finansowo pracowników, którzy z przyczyn niezależnych
od siebie nagle znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.
Nasi pracownicy korzystają z pozapłacowego pakietu dodatkowych
świadczeń i zniżek (pakiet MY SUUS), oraz z programu szkoleń podnoszących
ich umiejętności i kompetencje miękkie.
22
23
JAK ZAPEWNIAMY OTWARTĄ
KOMUNIKACJĘ
I ROZWÓJ?
Zapewniamy przejrzyste warunki do rozwoju - decyzje o ścieżkach kariery,
wynagrodzeniach, premiach i możliwościach podnoszenia kwalifikacji
podejmujemy na podstawie kompetencji i wyników pracy.
Zapewniamy bieżącą komunikację i otwartą wymianę poglądów na regularnych
Pracownicy mają możliwość uzyskania oceny swojej pracy przez przełożonego podczas
spotkaniach zespołów z przełożonymi; tym samym celom służy komunikacja
okresowych rozmów oceniających, a przełożeni są oceniani według metody 360 stopni.
elektroniczna, wewnętrzny magazyn ,,SUUS News" i inne publikacje wewnątrzfirmowe.
Nasi pracownicy na bieżąco mają dostęp do wszystkich potrzebnych informacji
Angażujemy naszych pracowników w doskonalenie środowiska pracy
o działaniach i decyzjach podejmowanych w firmie; są one bez zbędnej zwłoki
oraz funkcjonowania naszej organizacji, a pomysły z tym związane co kwartał
przekazywane wraz z uzasadnieniem.
nagradzamy w programie Mam Pomysł.
DZIAŁANIA
PROSPOŁECZNE
26
27
Regularnie dzielimy się wiedzą i opiniami naszych ekspertów, publikując je
w ogólnodostępnych mediach. Komentujemy, wyjaśniamy, tłumaczymy to, co według nas
wymaga szerszej analizy i i dotyczy funkcjonowania branży logistycznej w kontekście
całego rynku. Przedstawiamy własne, oparte na najlepszej wiedzy rozumienie trendów
i zmian na rynku TSL.
Prowadzimy akcje społeczne mające na celu propagowanie wiedzy o logistyce,
jak również przedstawiamy pomysły na rozwój branży logistycznej przy zaangażowaniu
wszystkich uczestników rynku, czego przykładem jest projekt Logistyka 2020.
JAKIE
DZIAŁANIA
EDUKACYJNE
PODEJMUJEMY?
EDUKACJA RYNKU PODSTAWĄ OWOCNEJ WSPÓŁPRACY
PRAC
Od wielu lat prowadzimy regularne działania mające na celu
lu edukacjęę rynku.
Propagujemy wiedzę o logistyce, aby zapewnić klientom jakk najlepsze
warunki wyboru i korzystania z usług logistycznych.
Aktywnie uczestniczymy w konferencjach i wydarzeniach branżowych,
zabierając głos w ważnych dla branży TSL kwestiach.
Wszystkim uczestnikom rynku udostępniamy regularny newsletter elektroniczny,
w którym dzielimy się informacjami o firmie i rynku.
Prowadzimy badania branżowe, których wyniki powszechnie udostępniamy, wierząc,
że będzie to nasz wkład w podniesienie poziomu usług logistycznych w całej branży.
28
29
Jesteśmy firmą wrażliwą na otoczenie społeczne, rozumiemy potrzebę jedności
oraz działania z myślą o ludziach i otoczeniu, w jakim funkcjonujemy.
W związku z tym podejmujemy różnorodne inicjatywy, dzięki którym stajemy się
w coraz większym stopniu integralną częścią rzeczywistości społecznej.
JAK
WSPIERAMY
I AKTYWIZUJEMY?
Wpieramy te aktywności społeczne, które w bezpośredni sposób związane
są z zainteresowaniami naszych pracowników oraz pomagają utrzymać równowagę
między pracą a życiem osobistym i angażować się na polach pozazawodowych,
Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem akademickim i studenckim,
z pozytywnym wpływem na otoczenie społeczne.
zgodnie z naszą ideą edukacji rynku i działania na rzecz propagowania wiedzy
o logistyce - dzielimy się wiedzą, organizujemy warsztaty, projekty semestralne,
Cenimy aktywność sportową, stąd wiele naszych działań społecznych dotyczy
a najbardziej zaangażowanym studentom zapewniamy praktyki i staże.
tego typu inicjatyw – finansujemy stroje sportowe pracownikom, którzy regularnie
uprawiają wybrane dyscypliny sportowe i uczestniczą w zawodach, oraz sponsorujemy
Wspieramy lokalne wydarzenia kulturalno-sportowe w gminach,
dziecięce kluby sportowe.
gdzie podejmujemy nowe inwestycje i rozpoczynamy naszą działalność biznesową.
www.suus.com
Download