Czynniki psychospołeczne w środowisku pracy i związane z nimi

advertisement
GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY
Czynniki psychospołeczne
w środowisku pracy
i związane z nimi
ryzyko zawodowe.
MATERIAŁ NA POSIEDZENIE RADY OCHRONY PRACY
Warszawa, 8 lipca 2014 r.
Spis treści:
1. Wprowadzenie ………………………………………………………………... str. 5
2. Prewencja zagrożeń psychospołecznych w latach 2006-2012 …………. str. 6
3. Czynniki psychospołeczne a ocena ryzyka zawodowego ……….………. str.11
4. Program prewencyjno-informacyjny realizowany w 2014 r.
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innych zagrożeń
psychospołecznych w pracy…………………………………...………..……. str.17
5. Podsumowanie …………………………………………………….………….. str.22
2 1. Wprowadzenie.
Wśród czynników psychospołecznych występujących w środowisku pracy
najczęściej występującym, a przez to najistotniejszym jest stres zawodowy. Jest on
bardzo powszechny we współczesnym świecie i wpływa na poziom zdrowia
większości pracujących osób. Szacuje się, że negatywnych skutków stresu
zawodowego doświadcza co czwarty pracownik w Unii Europejskiej, a ok. 50-60%
przyczyn absencji chorobowej w pracy ma z nim związek. Stres zajmuje drugie
miejsce
(po
dolegliwościach
mięśniowo-szkieletowych)
wśród
najczęściej
zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową. Szczególnie
długotrwały stres może prowadzić do różnych dolegliwości zdrowotnych, takich jak
np.
owrzodzenie
układu
pokarmowego,
obniżenie
odporności
organizmu,
nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, choroba wieńcowa, zawał serca, depresje
i nerwice, a nawet choroby psychiczne i nowotworowe.
Wiele aktów prawnych o charakterze międzynarodowym wskazuje na
konieczność zapewnienia każdemu pracownikowi bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy, co oznacza, że dotyczy to również aspektów związanych
z zagrożeniami psychospołecznymi. Przykładami takich rozwiązań legislacyjnych są:
Europejska Karta Społeczna, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
i konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, w tym konwencja nr 155. Do
zagadnień tych odnosi się również Dyrektywa ramowa 89/391/EWG.
W polskim prawodawstwie istnieje szereg regulacji odnoszących się pośrednio
do zagadnień prewencji psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy. Zawiera je
przede wszystkim Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 68 pkt 1 (Każdy ma
prawo do ochrony zdrowia), art. 66 pkt 1 (Każdy ma prawo do bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy). Zgodnie z art. 207 § 2 K.p., obowiązki pracodawcy
obejmują zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w tym dostosowaniu
istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników do zmieniających się
warunków pracy. O obowiązkach pracodawcy mówią również art. 94 (Podstawowe
obowiązki pracodawcy), art. 943 (Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi) i 226
(Obowiązek oceny ryzyka zawodowego), a także rozdział IIa (Równe traktowanie
3 w zatrudnieniu). Nie ma natomiast przepisów odnoszących się bezpośrednio do
zjawiska stresu zawodowego i sposobów ograniczania tego czynnika.
W związku ze złożonością zagadnienia psychospołecznych czynników ryzyka
zawodowego oraz brakiem odpowiednich przepisów Państwowa Inspekcja Pracy
wprowadziła i wciąż udoskonala pozakontrolne formy działania w tym zakresie.
Skuteczna prewencja ogranicza zagrożenia w środowisku pracy, także te
psychospołeczne, mając za cel nadrzędny zapobieganie wypadkom przy pracy
i chorobom zawodowym oraz ochronę zdrowia osób pracujących. Działalność
prewencyjno-edukacyjna dotycząca czynników psychospołecznych sprowadza się do
przekazywania wiedzy o nich, przekonywania do analizy problemu i ewentualnej
zmiany zachowań oraz kształtowania u pracodawców i pracowników pożądanych
postaw, skutkujących rzeczywistą poprawą warunków pracy i ograniczeniem wpływu
czynników psychospołecznych.
2. Prewencja zagrożeń psychospołecznych w latach 2006-2012.
Państwowa Inspekcja Pracy, dostrzegając znaczenie psychospołecznych
czynników w środowisku pracy, od 2006 r. realizuje program prewencyjnoinformacyjny, poświęcony ograniczaniu negatywnych skutków stresu w miejscu pracy
„Zapobieganie negatywnym skutkom przeciążenia psychicznego i stresu w miejscu
pracy”. Program ten oparty był na koncepcji prewencyjnego zarządzania stresem,
sprowadzającej się do wdrażania w przedsiębiorstwach programów zarządzania tym
czynnikiem środowiska pracy. Polegał on na pomiarze i monitoringu zagrożeń
psychospołecznych w zakładzie pracy, a następnie wdrażaniu działań prewencyjnych
(profilaktycznych)
lub
naprawczych,
adekwatnych
do
rodzaju
i
wielkości
stwierdzonych zagrożeń.
Dotychczas zrealizowany program prewencyjny, ukierunkowany na ograniczanie
wpływu negatywnych skutków stresu, miał dwa podstawowe cele:
1) informacyjny
–
upowszechnianie
wiedzy
o
zagrożeniach
związanych
z przeciążeniem psychicznym w miejscu pracy i stresem zawodowym;
Część informacyjna obejmowała prowadzenie szkoleń dla pracodawców
i pracowników. Poruszane były przede wszystkim zagadnienia dotyczące przyczyn
4 stresu,
skutków
zdrowotnych
dla
pracowników,
skutków
organizacyjnych
i ekonomicznych dla przedsiębiorstwa oraz wpływu tego czynnika na wypadki przy
pracy.
Omawiano
Uczestniczący
w
także
sposoby
szkoleniach
przeciwdziałania
pracodawcy
stresowi
zdobywali
wiedzę
zawodowemu.
z
zakresu
identyfikowania źródeł stresu zawodowego i zarządzania nim, pracownicy poznawali
sposoby radzenia sobie z tym czynnikiem. W trakcie szkoleń rozpowszechniane były
materiały informacyjne przygotowane i wydane nakładem Państwowej Inspekcji
Pracy:
 prezentacje PowerPoint – Zarządzanie zespołami pracowników oraz Jak sobie
radzić ze stresem;
 broszury
tematyczne:
Stres
w
pracy
–
poradnik
dla
pracodawcy
(wprowadzający standardy „antystresowego” zarządzania), Stres w pracy
– poradnik dla pracownika (zawierający usystematyzowane rady dotyczące
zapobiegania negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy), Stres w pracy
– przykłady dobrych praktyk i Ocena ryzyka zawodowego – czynniki
psychospołeczne.
2) prewencyjny – identyfikowanie przyczyn stresu w przedsiębiorstwach i ocena
stresogenności cech pracy (poziomu stresu) na stanowiskach pracy oraz
przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom poprzez określanie i wdrażanie
działań profilaktycznych (w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny poziomu
stresu).
5 Część prewencyjna realizowanego w latach 2006-2012 programu „antystresowego”
opierała się na ocenie stresogenności cech pracy
w przedsiębiorstwach, która wykonywana była dla
konkretnych
mogące
stanowisk
generować
pracy,
wytypowanych
obciążenia
jako
psychospołeczne.
Istnieją różne metody oceny poziomu stresu np. listy
kontrolne,
kwestionariusze
ankietowe,
czy
analizy
danych z ocenianego przedsiębiorstwa (w postaci
informacji
dotyczących
produktywności,
chorób
i
wypadków przy pracy, absencji i fluktuacji pracowników
i innych).PIP, realizując program prewencyjny w latach
2006-2009, korzystała z Kwestionariusza do oceny
cech pracy, opracowanego w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi i opisanego
w publikacji
Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego
(praca zbiorowa, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, 2004 r.),
który pozwala na dokonanie pomiaru całkowitego obciążenia stanowiska pracy
czynnikami psychospołecznymi (w zakresie niski – średni – wysoki) dla dziesięciu
wybranych cech pracy.
Kwestionariusz ten składał się z 34 pytań bazowych i 10 dodatkowych,
umożliwiających ocenę nasilenia stresogenności 10 cech pracy, takich jak:
nieprzyjemne warunki pracy, obciążenie psychiczne związane ze złożonością pracy,
zagrożenia zawodowe, uciążliwości, niepewność wynikająca z organizacji pracy,
pośpiech, odpowiedzialność, rywalizacja, konflikty i wysiłek fizyczny, a zastosowana
metoda zapewniała także możliwość wskazania tych czynników ryzyka (cech pracy),
które stanowiły największe źródło stresu na danym stanowisku pracy.
Obiektywność przeprowadzanej oceny stanowisk pracy gwarantował udział
zespołu złożonego z dwóch lub trzech pracowników przedsiębiorstwa (np.
bezpośredni
przełożony,
pracownik,
specjalista
bhp
lub
członek
związku
zawodowego). Z możliwości oceny poziomu stresu na stanowiskach pracy
skorzystały zakłady z branży produkcyjnej, zakłady opieki zdrowotnej, zakłady
przemysłu ciężkiego (górnictwo, hutnictwo), placówki oświatowe i administracja
publiczna (urzędy, sądy, prokuratura, policja i służba więzienna).
6 Reasumując działania podejmowane w latach 2006-2009, w szkoleniach,
seminariach i konferencjach objętych programem uczestniczyło łącznie około
11,5 tys. osób. Przy wsparciu PIP pracodawcy dokonali oceny stresogenności cech
pracy w blisko 400 zakładach pracy, na ponad 1 400 stanowiskach pracy. Badaniami
ankietowymi objęto około 1 700 pracodawców, udzielono ponad 4,6 tys. porad.
Stwierdzono, że 60% stanowisk pracy ocenionych w programie prewencyjnym
wymagało wprowadzenia działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania
negatywnemu wpływowi czynników stresogennych na zdrowie pracowników
i funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Wykres 1. Wyniki oceny stresogenności cech pracy (oceniono 1,4 tys. stanowisk pracy).
Część z uczestniczących w programie zakładów
pracy, po przeprowadzeniu ocen psychospołecznych
warunków pracy i przygotowaniu propozycji działań
profilaktycznych, zadeklarowała ich wdrożenie
i poddanie się zewnętrznemu audytowi sprawdzającemu.
Z grupy tych przedsiębiorstw wybrano kilkanaście, które
osiągnęły wyróżniające wyniki w ograniczaniu
negatywnych skutków stresu zawodowego. Na
podstawie wniosków z audytu przeprowadzonego w tych
przedsiębiorstwach opracowano i wydano broszurę
zawierającą potwierdzone przykłady dobrych praktyk
ograniczających poziom napięć i konfliktów w zakładach pracy.
W związku z zaprzestaniem wykorzystywania przez Instytut Medycyny Pracy
Kwestionariusza do oceny cech pracy, jako narzędzia służącego do określania
7 obciążeń psychospołecznych na stanowiskach pracy, w latach 2010-2012 korzystano
podczas realizacji programu „antystresowego” z metody opracowanej przez
holenderską
inspekcję
pracy,
którą
zaadaptowano
do
warunków
polskich.
Kwestionariusz do oceny cech pracy, zawierający 24 pytania, wyróżniał 12 źródeł
stresu (stresorów), 24 objawy stresu i był wypełniany anonimowo przez pracowników
zakładów pracy, w których oceniano stresogenność stanowisk pracy.
Wśród źródeł szkodliwych czynników psychofizycznych wyróżniono: konkretne
polecenia lub zadania, urządzenia lub maszyny, kontakty z kolegami, kontakty
z przełożonym(i), poważne incydenty, ilość pracy, obciążenie pracą, tempo pracy,
nieregularny czas pracy, brak przerw lub dni wolnych, nadgodziny i inne przyczyny
związane z pracą. Czynniki te określano dla całej badanej grupy pracowników,
w podziale na cztery kategorie wiekowe, płeć i rodzaj zajmowanego stanowiska.
Na podstawie wyników oceny poziomu stresu, którą przeprowadzono w 133
przedsiębiorstwach, opracowano program działań profilaktycznych, dostosowany do
potrzeb konkretnego zakładu pracy. Celem wdrożenia tych działań prewencyjnych
było
zapobieganie
ocenianych
zjawisku
stanowiskach
powstawania
pracy.
Część
nadmiernego
poziomu
przedsiębiorstw
(42),
stresu
w
na
których
przeprowadzono ocenę i wdrożono działania profilaktyczne, poddała się audytowi
sprawdzającemu, który oceniał poziom i efekty wdrożenia tych działań.
W latach 2011-2012 program prewencyjny był realizowany w zakładach pracy
z sektora edukacji, handlu, administracji publicznej, przemysłu oraz bankach (np. w
bankach spółdzielczych).
W dotychczasowych działaniach PIP, realizowanych w latach 2006-2012
i dotyczących ograniczania negatywnych skutków stresu zawodowego uczestniczyło
ponad 18 tys. pracowników i pracodawców. Ocenę stresogenności cech pracy
przeprowadzono w prawie 550 przedsiębiorstwach, oceniając blisko 7 tys. stanowisk
pracy. Osobom zainteresowanym problematyką stresu zawodowego udzielono
ok. 6 tys. porad.
Doświadczenia PIP wskazują, że do najczęściej identyfikowanych przyczyn
stresu zawodowego w przedsiębiorstwach należały: (zestawiono je w połączeniu ze
sposobami przeciwdziałania tym czynnikom).
8 Przyczyna stresu
Przeciążenie ilościowe pracą (znaczny wysiłek
fizyczny, praca w pośpiechu, pod presją czasu,
nadgodziny, zbyt mała liczba pracowników)
Przeciążenie jakościowe pracą (zadania
trudne, skomplikowane, przekraczające
kompetencje i możliwości pracowników, duża
odpowiedzialność za ludzi lub powierzone
mienie, trudne decyzje)
Ograniczony zakres kontroli pracowników
nad pracą (praca wykonywana w stałych,
niezmiennych godzinach, pracownicy nie mają
wpływu na sposób lub tempo pracy,
wprowadzono monitoring elektroniczny
pracowników)
Niejasna rola zawodowa (pracownicy nie znają
swoich zakresów czynności, zakresy
odpowiedzialności poszczególnych pracowników
pokrywają się ze sobą, pracownikom brakuje
wiedzy o celach i efektach pracy)
Konflikt roli zawodowej z innymi rolami
pełnionymi przez pracownika (niespójne lub
zmienne wymagania i oczekiwania wobec
pracownika, praca nie dająca możliwości awansu
i rozwoju, wymagająca ciągłej dyspozycyjności,
co znacząco wpływa na życie rodzinne)
Brak wsparcia ze strony przełożonych
i współpracowników (system motywacyjny
zorientowany na rywalizację między
pracownikami, izolacja starszych pracowników,
brak informacji o planowanych zmianach
w firmie, utrudnione kontakty z przełożonymi,
nieudzielanie wzajemnej pomocy, uznaniowe
ocenianie, dyskryminacja, osamotnienie
pracownika)
Fizyczne warunki pracy (hałas, wysokie lub
niskie temperatury, uciążliwe zapachy, obecność
substancji łatwopalnych, wybuchowych, żrących,
trujących na stanowiskach pracy, konieczność
ręcznego przemieszczania ciężarów)
Przeciwdziałanie
wskazanie zadań priorytetowych, unikanie
wywierania presji i ponaglania pracowników,
wspólne ustalanie harmonogramu pracy, rezygnacja
z pracy zbędnej, wprowadzanie częstszych przerw,
wsparcie techniczne, zwiększenie zatrudnienia
zatrudnianie pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach, dokształcanie pracowników,
zapewnienie możliwości konsultowania się,
korzystanie z usług doradców zewnętrznych
zwiększanie udziału pracowników w planowaniu
i decydowaniu o sposobie wykonywania pracy lub
podczas rozwiązywania problemów w pracy, udział
pracowników w podejmowaniu decyzji dotyczących
ich przyszłości w przedsiębiorstwie
określenie zakresów czynności i poinformowanie
o tym pracowników, informowanie pracowników
o realizowanych celach i wynikach ich pracy,
zapewnienie pracownikom wiedzy nt. ich zadań
oraz zapewnienie poczucia odpowiedzialności za te
zadania
określenie, kto ma prawo wydawać polecenia
pracownikom, rozdzielenie szczególnie uciążliwych
obowiązków na kilka osób, wyznaczenie
i przygotowanie osób zastępujących pracownika
w czasie jego nieobecności, wyjaśnienie
pracownikom zadań i potrzeb innych działów firmy
promowanie współpracy zamiast rywalizacji,
dostępność przełożonych dla pracowników, dbanie
o jasne informacje nt. przyszłości firmy, szkolenia
z metod negocjacji i rozwiązywania konfliktów,
czytelny system nagradzania i awansowania
pracowników, rozwiązywanie problemów na bieżąco
usunięcie wyeksploatowanych maszyn, szkolenie
pracowników w zakresie bezpiecznej obsługi
maszyn i urządzeń, zapewnienie skutecznej
wentylacji, poprawa oświetlenia, zaopatrzenie
w środki ochrony indywidualnej, systematyczne
przeglądy warunków pracy, ocena ryzyka
zawodowego i informowanie o niej pracowników,
pomiary czynników szkodliwych, ograniczanie
konieczności ręcznego przemieszczania ciężarów…
9 3. Czynniki psychospołeczne a ocena ryzyka zawodowego.
W związku z realizacją kampanii „Ocena ryzyka psychospołecznego” Komitetu
Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) od 2012 r. PIP oceniła stopień uwzględniania
czynników psychospołecznych w ocenie ryzyka zawodowego, dokonywanej przez
pracodawców.
Kampania SLIC, której wyniki podsumowano na konferencji w Sztokholmie w
marcu 2013 r., była ukierunkowana na ocenę zagrożeń psychospołecznych, głównie
w takich sektorach jak: ochrona zdrowia i opieka medyczna, usługi (w tym hotele i
restauracje) oraz w sektorze transportu. W Polsce przyjęto założenie, że adresatami
kampanii będą przedsiębiorstwa, które uwzględniły w swojej ocenie ryzyka
zawodowego
także
prowadzonych
w
czynniki
latach
psychospołeczne.
2012-2013
Łącznie
oceniono
w
wyniku
uwzględnianie
kontroli
czynników
psychospołecznych w ocenie ryzyka zawodowego u 3 058 pracodawców. Warunek
uwzględnienia tych czynników w ocenie ryzyka zawodowego spełniło 1 937
przedsiębiorstw (63,3 % ogółu firm objętych kontrolą z tego zakresu).
W celu uzyskania informacji o rodzajach czynników psychospołecznych
uwzględnionych w ocenie ryzyka zawodowego i sposobie przeprowadzania oceny
ryzyka dla tych czynników, przesłano ankietę do prawie 700 zakładów pracy.
Ankieta ta została przygotowana przez Państwową Inspekcję Pracy na podstawie
materiałów wypracowanych na potrzeby kampanii SLIC. Pracodawcy odesłali 499
ankiet (71%). Ankietowani wskazali rodzaje czynników psychospołecznych, które
zostały uwzględnione podczas przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego. Za
najważniejsze uznali czynniki wymienione na wykresie.
Wykres 2. Rodzaje czynników psychospołecznych środowiska pracy uwzględnione
przez
499
pracodawców
podczas
oceniania
zagrożeń
psychospołecznych
(respondenci mieli możliwość wyboru wielu odpowiedzi).
10 Analizując odpowiedzi pracodawców można wnioskować, że stres związany
z relacjami międzyludzkimi w miejscu pracy, pogłębiony sytuacją na rynku pracy,
pozostaje głównym czynnikiem ryzyka psychospołecznego. Pracodawcy dostrzegają
także istotę stosunków międzyludzkich panujących w firmach oraz znaczenie
przyjętych rozwiązań organizacyjnych (zmianowość i obciążenie pracą). Znamienne
jest, że 7% uczestników badania w punkcie dotyczącym gróźb lub przemocy
w miejscu pracy umieściło w ankiecie jeszcze jeden czynnik - agresję w miejscu
pracy. Zachowania agresywne wywoływane są przez frustrację i mogą być
skierowane na zewnątrz, to znaczy na osobę będącą sprawcą frustracji. Mogą także
zostać przeniesione na inne osoby (np. członków rodziny czy też współpracowników)
lub skierowane na siebie samego. Występowanie takich zachowań należy uznać za
szczególne niepożądane w miejscu pracy. W związku z tym istotne jest zatem
podejmowanie działań prewencyjnych, naprawczych i minimalizujących ryzyko
psychospołeczne, szczególnie w przypadku zachowań agresywnych, ponieważ taki
wzór relacji międzyludzkich w miejscu pracy oraz sposób radzenia sobie
z problemami
może
być
naśladowany
i
rozprzestrzenić
się
w
sposób
niekontrolowany.
11 Uczestnicy
badań
ankietowych
wymieniali
także
inne
czynniki
ryzyka
psychospołecznego, które pojawiają się w miejscu pracy. Podzielić je można na:

czynniki specyficzne dla branży jak np.: hałas, praca w zawodzie o niskim
statusie społecznym czy konieczność kontaktu z klientem;

czynniki ogólne jak: duża odpowiedzialność, presja czasu, niedociążenie lub
przeciążenie pracą.
W
myśl
obowiązujących
z pracownikami
lub
ich
przepisów
pracodawca
przedstawicielami
powinien
wszystkie
działania
konsultować
związane
z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące oceny ryzyka
zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac. Respondenci
zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: Kto uczestniczył w przeprowadzeniu
oceny ryzyka zawodowego? W znaczącej liczbie ankietowanych zakładów pracy
proces oceny ryzyka zawodowego i obowiązek jej przeprowadzenia spoczywa na
przedstawicielu służby bhp, który często jest osobą spoza zakładu pracy.
Przedstawiciele pracowników tylko w 6 na 10 zakładów pracy angażowani są
w określanie zagrożeń na swoich stanowiskach pracy i wskazywanie środków
ograniczających ryzyko zawodowe. W przypadku pracowników konsultacje z zakresu
oceny ryzyka zawodowego w trakcie jego określania mają miejsce jeszcze rzadziej
(w 4 zakładach pracy na 10).
Wykres 3. Uczestnicy procesu oceny ryzyka zawodowego w grupie 499 zakładów pracy.
12 Pracodawcom uczestniczącym w badaniach ankietowych zadano pytanie: Czy
stwierdzone w zakładzie pracy zagrożenia psychospołeczne wymagają podjęcia
działań ze strony pracodawcy?
Ankietowani
pracodawcy
pomimo
postrzegania
czynników
ryzyka
psychospołecznego jako wszechobecnych w miejscu pracy, nie podejmują lub nie
deklarują potrzeby podjęcia działań mających na celu ograniczenie występujących
zagrożeń. Z pewnością jest to również związane z faktem, że biorą oni udział
w procesie oceny ryzyka zawodowego w ograniczonym zakresie (17%, wykres nr 3).
Na wyjaśnienie takiej postawy może składać się wiele czynników takich jak: brak
świadomości i wiedzy pracodawców o czynnikach ryzyka psychospołecznego,
postrzeganie przez pracodawców zagrożeń psychospołecznych jako mniej istotnych
w stosunku do zagrożeń związanych np. z technicznym bezpieczeństwem pracy.
Wykres 4. Czy stwierdzone w zakładzie pracy zagrożenia psychospołeczne wymagają
podjęcia działań ze strony pracodawcy?
Pracodawca, oprócz obowiązku oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego
związanego z pracą wykonywaną przez pracowników, powinien również stosować
niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko (art. 226 K.p.).
13 W związku z tym w ankiecie zamieszczono pytanie: Jakie działania podjął
pracodawca po przeprowadzeniu oceny ryzyka? W zakładach pracy, do których
przesłano ankietę, podjęto następujące działania obniżające poziom zagrożeń
czynnikami psychospołecznymi (możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej
odpowiedzi):
 prewencyjne (przed wystąpieniem zagrożenia) – 88% firm uczestniczących
w badaniu,
 naprawcze
(na
początku
pojawienia
się
zagrożenia)
–
19%
firm
uczestniczących w badaniu,
 minimalizujące (po długim czasie trwania zagrożenia i odczuwania jego
silnych skutków) – 10% firm uczestniczących w badaniu.
Na podstawie analizy wyników ankiety można stwierdzić, że główny nacisk
w firmach uczestniczących w badaniu kładziony jest na prewencję zjawisk
niepożądanych w miejscu pracy, takich jak: przeciążenie jakościowe i ilościowe
pracą, niejasność roli zawodowej, konflikt roli zawodowej z innymi rolami pełnionymi
przez pracownika, brak wsparcia ze strony przełożonych i współpracowników. Może
to
również
stanowić
o konieczność
wyjaśnienie
podjęcia
tak
działań
częstej
odpowiedzi
ograniczających
„nie”
wpływ
w
pytaniu
czynników
psychospołecznych (wykres 4). Uzyskanie precyzyjnych danych na temat zagrożeń
czynnikami psychospołecznymi w miejscu pracy oraz podejmowanych przez
pracodawców
działań
po
przeprowadzeniu
oceny
ryzyka
zawodowego,
uwzględniającego te czynniki, wymagałoby przeprowadzenia bardziej szczegółowych
badań na większej grupie pracodawców.
W ankiecie przygotowanej przez PIP proszono również o podanie sposobu
oddziaływania inspekcji pracy w zakresie czynników psychospołecznych na
ankietowane zakłady pracy oraz podanie przykładów wprowadzenia ewentualnych
zmian dotyczących czynników psychospołecznych. 499 pracodawców, którzy odesłali
wypełnione ankiety, wskazało działania, jakimi inspektorzy pracy objęli ich firmy,
Odpowiedzi pracodawców zestawione są na wykresie 5.
Działania PIP
podejmowane wobec pracodawców (w grupie badawczej) w zakresie ograniczania
ryzyka zawodowego związanego z czynnikami psychospołecznymi w miejscu pracy.
14 Działania podjęte przez inspekcję pracy.
37%
Poradnictwo
25%
Weryfikacja oceny ryzyka zawodowego
10%
Szkolenia
Zaproszenie do udziału w programie
prewencyjnym
6%
Przekazanie publikacji,
udział w konferencji itp..
22%
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
4. Program prewencyjno-informacyjny realizowany w 2014 r.
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu oraz innych zagrożeń
psychospołecznych w pracy.
Dotychczasowe
ukierunkowane
mobbingowi,
na
działania
prewencyjne
przeciwdziałanie
wskazują
na
Państwowej
negatywnym
powszechny
Inspekcji
skutkom
charakter
stresu,
czynników
Pracy,
a
także
ryzyka
psychospołecznego. Zgodnie z zaleceniami MOP (umieszczonymi w Protokole do
Konwencji dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy
z 1981 r. oraz w Konwencji Nr 187 z 2006 r. dotyczącej struktur promujących
bezpieczeństwo i higienę pracy) dotyczącymi prewencji czynników tego ryzyka,
działania prewencyjne powinny mieć charakter ciągły, ponieważ przyczyny ryzyka
psychospołecznego mogą być bardzo różne i nie ma dla nich szybkich i stałych
rozwiązań.
Prowadzone w 2013 r. działania prewencyjne zmierzały do poprawy warunków
pracy
pracowników
i
poprawy
funkcjonowania
przedsiębiorstw
w
zakresie
organizacyjnym. Kluczem do ograniczania czynników ryzyka psychospołecznego
była eliminacja lub ograniczanie przyczyn i skutków ich występowania poprzez
tworzenie
odpowiednich
warunków
pracy,
zapewniających
wysoki
poziom
bezpieczeństwa (pracy, zatrudnienia i socjalnego), budowanie odpowiedniej kultury
organizacyjnej i przyjaznych stosunków międzyludzkich w firmie.
15 W ramach realizacji programu, we współpracy ze związkami zawodowymi
(OPZZ, NSZZ „Solidarność”), przeprowadzono 23 trzydniowe szkolenia dotyczące
zagadnień związanych z ochroną godności pracownika w miejscu pracy, w tym
przeciwdziałaniem mobbingowi, dyskryminacji, stresowi itd. Psychologowie PIP
przygotowali dwie publikacje: „Dyskryminacja - identyfikacja i przeciwdziałanie” oraz
„Mobbing - identyfikacja i przeciwdziałanie” oraz kilka artykułów prasowych,
dotyczących mobbingu, stresu w miejscu pracy, równego traktowania w zatrudnieniu
oraz dyskryminacji.
Ponadto przedstawiciele PIP uczestniczyli w konferencjach zorganizowanych
przez NSSZ Solidarność oraz OPZZ poświęconych tematyce stresu zawodowego.
W trakcie konferencji zaprezentowane zostały referaty: Stres i inne zagrożenia
psychospołeczne w miejscu pracy oraz Znaczenie redukcji poziomu stresu
w zakładzie pracy dla poprawy warunków pracy i wydajności.
W poniższej tabeli zamieszczono przykłady działań podejmowanych w 2013 r.
na terenie całego kraju w ramach realizacji programu prewencyjno-informacyjnego
pt.: Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy – stres, mobbing,
dyskryminacja, molestowanie, przemoc oraz agresja:
Województwo
Przykłady działań
OIP Białystok
przeszkolono pracodawcę i pracowników Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego (42 osoby);
OIP Kraków
szkolenie dla kadry kierowniczej I Urzędu Skarbowego i
przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego (47 osób);
OIP Lublin
przeprowadzono badanie stresogenności cech pracy dla 1145
pracowników i pracodawców;
OIP Łódź
zorganizowano szkolenia łącznie dla ponad 1,3 tys. pracowników,
pracodawców i społecznych inspektorów pracy;
OIP Szczecin
udział w obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego –
przeszkolenie 50 pracodawców i 50 nauczycieli, 74 społecznych
inspektorów pracy oraz 35 prezesów ognisk ZNP.
Na potrzeby rozpoczynającego się w 2014 r. programu prewencyjnoinformacyjnego, wykorzystującego nowe narzędzie Instytutu Medycyny Pracy,
przygotowano szereg materiałów edukacyjnych dotyczących stresu, mobbingu,
16 dyskryminacji, molestowania, molestowania seksualnego, agresji i przemocy
w miejscu pracy. Zebrano je w pozycji pt. „Biblioteka prewencji stresu” i udostępniono
koordynatorom tematu „stresowego” w okręgowych inspektoratach pracy oraz
zainteresowanym pracodawcom i pracownikom. Przygotowano również prezentacje
szkoleniowe dla koordynatorów programu, do wykorzystania podczas prowadzonych
szkoleń dla pracowników i pracodawców. Ponadto rozpoczęto szkolenia osób
odpowiedzialnych
Inspektoratach
za
Pracy
realizację
w
programu
zakresie
prewencyjnego
stosowania
narzędzia
w
Okręgowych
Skala
Ryzyka
Psychospołecznego (SRP) do badania stresogenności cech pracy w 2014 r.
Założenia programu prewencyjno-informacyjnego realizowanego w 2014 r.
Program
prewencyjno-informacyjny
wdrożony
w
br.
opiera
się
na
wcześniejszych doświadczeniach, a jego celem jest dalsze upowszechnianie wiedzy
na temat stresu i innych zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy (mobbingu,
dyskryminacji, równego traktowania, molestowania, agresji i przemocy) wśród
pracodawców i pracowników. W obszarze prewencji udział w programie umożliwi
identyfikację źródeł stresu w kolejnych zakładach pracy oraz wdrożenie rozwiązań
ograniczających poziom i wpływ stresu u tych pracodawców, którzy wyrażą zgodę na
wykorzystanie narzędzia IMP (Skala Ryzyka Psychospołecznego - SRP) do diagnozy
psychospołecznych zagrożeń w swoich przedsiębiorstwach.
W 2014 roku program realizuje 10 okręgowych inspektoratów pracy, jako
zadanie własne. Planuje się, że w 2015 r. program obejmie cały kraj i będzie
uzupełnieniem działań prowadzonych w ramach nowej antystresowej kampanii
europejskiej Stres w pracy? Nie, dziękuję!
Działania realizowane w 2014 r. w ramach programu prewencyjno-informacyjnego
obejmują:
 popularyzację tematyki związanej z negatywnym wpływem stresu na
produktywność pracowników;
 przeprowadzanie szkoleń dotyczących specyfiki zagadnień związanych
z czynnikami ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy ze szczególnym
uwzględnieniem
stresu,
mobbingu,
dyskryminacji,
molestowania,
molestowania seksualnego etc.;
17  merytoryczne wsparcie pracodawców zainteresowanych wprowadzaniem
działań mających na celu obniżenie poziomu stresu i przeciwdziałanie temu
zjawisku;
 badanie poziomu stresogenności cech pracy przy pomocy narzędzia Skala
Ryzyka Psychospołecznego oraz przygotowanie raportu zawierającego
zalecenia dot. działań naprawczych na podstawie analizy zebranych danych.
Skala Ryzyka Psychospołecznego (SRP) – opis narzędzia.
Skala Ryzyka Psychospołecznego (SRP) jest całościową i spójną metodą do
szacowania zagrożeń psychospołecznych oraz ich kosztów dla pracodawców
i pracowników. Pozwala nie tylko na ocenę występowania cech pracy, które mogą
być potencjalnym zagrożeniem, ale również na ocenę poziomu ich stresogenności,
w powiązaniu z kosztami w postaci absencji, częstości wypadków przy pracy,
samopoczucia, oceny zdolności do pracy, zadowolenia z pracy, zaangażowania
w pracę oraz intencji zmiany pracy.
Narzędzie to wykorzystuje najnowsze rekomendacje instytucji zajmujących się
bezpieczeństwem i zdrowiem pracujących (Europejska Agencja Bezpieczeństwa
i Zdrowia
w
Organizacja
Pracy;
Zdrowia)
Międzynarodowa
i
uwzględnia
Organizacja
Pracy,
pojawiające
się
Międzynarodowa
nowe
zagrożenia
psychospołeczne wskazywane w analizach jako najbardziej aktualne i o rosnącym
poziomie ryzyka (źródło: EU-OSHA Raport - Prognoza ekspercka dotycząca nowo
powstających zagrożeń psychospołecznych związanych z bezpieczeństwem i higieną
pracy, 2007, Stres w pracy – fakty i liczby, 2009, oraz Przemoc i molestowanie
w miejscu pracy: obraz europejski, 2011). W narzędziu SRP uwzględnione są nie
tylko ogólne zagrożenia psychospołeczne wspólne dla wszystkich zatrudnionych, ale
również specyficzne zagrożenia – charakterystyczne dla 15 sektorów gospodarki.
Lista zagrożeń specyficznych dla tych sektorów powstała na podstawie wywiadów
z przedstawicielami dużych przedsiębiorstw oraz analizy ekspertów znających
specyfikę danej branży.
Opracowana w Instytucie Medycyny Pracy metoda SRP jest ergonomiczna, mało
pracochłonna i szybka. Składa się z 4 ankiet dotyczących różnych aspektów
funkcjonowania pracowników i środowiska pracy w przedsiębiorstwie. Narzędzie do
badania stresogenności cech pracy SPR jest dostępne zarówno w formie papierowej, jak
18 i w formie elektronicznej (www.psychostreswpracy.pl). Pierwsza część narzędzia (A)
zawiera wstęp i instrukcję dla osób badanych oraz pytania o dane demograficzne, takie
jak: płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, miejsce zamieszkania, stanowisko, staż pracy,
formę zatrudnienia oraz status formalny w firmie. Druga część (B) zawiera pytania
dotyczące skutków stresu ponoszonych przez pracodawcę i pracowników. Odnosi się
ona do takich zagadnień jak: samoocena stanu zdrowia, absencja, częstość ulegania
wypadkom przy pracy, ocena zdolności do pracy, zadowolenie z następujących
aspektów pracy:
 rodzaj wykonywanej pracy,
 sposób zorganizowania pracy,
 warunki pracy,
 wynagrodzenie,
 możliwości rozwoju zawodowego,
 relacje z przełożonymi i relacje z kolegami/koleżankami,
 poziom zaangażowania w pracę (wraz z uzasadnieniem tego zaangażowania),
 chęć zmiany pracy, działu lub stanowiska.
Wyniki uzyskane na podstawie danych z tej części ankiety pozwalają,
w połączeniu z wynikami pozostałych części narzędzia, na oszacowanie ryzyka
psychospołecznego, jakie ponoszą pracodawcy i pracownicy.
Trzecia część (C) zawiera 58 pytań dotyczących cech pracy, które mogą
stanowić potencjalne zagrożenie psychospołeczne. Cechy te odnoszą się do takich
zagrożeń, jak: związane z rodzajem pracy, obciążeniem pracą i jej tempem,
czasowymi
ramami,
kontrolą,
kulturą
i
funkcjonowaniem
organizacji
pracy,
stosunkami międzyludzkimi, rolą w zakładzie pracy, rozwojem kariery oraz relacją
praca – dom. Ankieta stanowiąca część (D) posiada 15 wersji uwzględniających
specyfikę 15 sektorów gospodarki. Składa się z 9-16 pytań, w zależności od branży.
Dla sektorów wymienianych przez Międzynarodową Organizację Pracy jako
najbardziej narażone pod względem zagrożeń psychospołecznych, jak np. sektor
ochrony zdrowia, w tej części ankiety zawartych jest więcej pytań.
W części C i D osoby badane ustosunkowują się do każdej z wymienionych
cech pracy w dwójnasób: (1) czy dana cecha występuje / nie występuje w ich miejscu
19 pracy, oraz (2) jeśli dana cecha występuje, to na ile oceniają ją jako stresującą /
niestresującą. Działania podjęte przez PIP w 2014 r.
Od początku roku zrealizowano na terenie całego kraju 40 szkoleń z zakresu
zarządzania stresem i radzenia sobie ze stresem, w których wzięło udział 1330
uczestników. Ze względu na duże zainteresowanie ze strony pracodawców,
pracowników i ich przedstawicieli będziemy organizowali kolejne spotkania
edukacyjne poświęcone tematyce psychospołecznych czynników środowiska pracy,
w szczególności stresowi.
Jako tegoroczny przykład wykorzystania efektów
programu prewencyjnego związanego z przeciwdziałaniem psychospołecznym
czynnikom środowiska pracy można podać sieć supermarketów z województwa
dolnośląskiego, w których po przeprowadzeniu oceny narażenia na czynniki
psychospołeczne założono dla pracowników bezpłatną infolinię do zgłaszania
nieprawidłowości w przestrzeganiu zasad współżycia społecznego. Zagrożenie
konfliktami w relacjach przełożony – podwładny i pomiędzy pracownikami zostało
zdiagnozowane podczas realizacji programu prewencyjnego PIP.
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie, wykonano pierwsze badania
nowym narzędziem SRP u prawie 500 pracowników, celem zdiagnozowania
poziomu stresu w zakładach pracy biorących udział w programie prewencyjnym PIP.
PRZYKŁAD: W dniu 13.05.2014 r. przebadano 127 pracowników firmy badawczej.
94,5% pracowników, to osoby między 43 – 60 rokiem życia, zaledwie 5,5%
pracowników stanowią osoby w przedziale wiekowym 30 – 40 lat. Mamy w tym
przypadku do czynienia z wyraźnie jednorodną grupą pracowników, co generować
może określone zachowania czy atmosferę w miejscu pracy. Badani pracownicy to
osoby o dużym stażu pracy i oceniają oni swoją zdolność do pracy jako raczej
wyższą – 35% badanych oraz przeciętną – 31,5% badanych.
Część C ankiety zawiera katalog 50 czynników mogących powodować stres
w miejscu pracy. Respondenci wskazali kilka stresorów związanych z:
1. relacjami między ludźmi:
 napięta atmosfera w pracy (57,4% respondentów),
 problemy z uzyskaniem pomocy ze strony przełożonych (35% respondentów),
 problemy w komunikacji z przełożonymi (29,6% respondentów),
20  występowanie mobbingu (24% respondentów),
2. charakterem pracy:
 konieczność ścisłego przestrzeganie procedur (29,1% respondentów),
 ograniczona możliwość awansu (17% respondentów),
 niejasny system oceny pracowników (25% respondentów),
 niejasne zasady przyznawania premii i nagród (20% respondentów).
W przeprowadzonej wstępnej analizie
wyodrębnić można zagadnienia, które
w pierwszej kolejności wymagają działań naprawczych.
Podkreślić należy, że wśród stresorów występujących w pracy istnieją takie,
które można i należy niwelować oraz takie, których uniknąć się nie da i w przypadku
których działania naprawcze ograniczają się jedynie do pomocy pracownikom
w radzeniu sobie z nimi. W badanym zakładzie pracy specyfika działalności narzuca
przestrzeganie ściśle określonych procedur, w przypadku innych stresorów zaleca
się działania naprawcze:
Czynniki wpływające na poziom
Zalecenia
stresu
Napięta atmosfera w miejscu pracy
Trudności z uzyskaniem pomocy ze
strony przełożonych
Trudności w komunikacji z
przełożonym
Ograniczona możliwość awansu
Niejasny system oceny
pracowników
Niejasne zasady przyznawania
premii i nagród
Przypadki mobbingu
- Jasne określenie zakresu obowiązków każdego
z pracowników;
- Jasne określenie sposobów komunikacji między
przełożonymi a podwładnymi (na każdym szczeblu);
- Przeprowadzenie szkoleń dla kierowników oraz dla
pracowników dotyczących sposobów komunikacji;
Jasne określenie zakresu obowiązków każdego
z pracowników;
Przeprowadzenie szkoleń dla kierowników oraz dla
pracowników dotyczących sposobów komunikacji;
Opracowanie i upowszechnienie wśród pracowników
jasno określonych procedur przyznawania awansów;
Opracowanie
i
rozpowszechnienie
wśród
pracowników jasno określonych procedur oceny
pracowników;
Opracowanie
i
rozpowszechnienie
wśród
pracowników
jasno
określonych
procedur
przyznawania premii i nagród;
Wprowadzenie procedury antymobbingowej.
PODSUMOWANIE.
21 Doświadczenia z realizacji programu w poprzednich latach wskazują, że dla
większości
polskich
pracodawców
problem
stresu
i
innych
zagrożeń
psychospołecznych jest zjawiskiem ciągle nowym i nie do końca zrozumiałym.
Potwierdzają to eksperci PIP prowadzący warsztaty i szkolenia dla pracodawców,
wskazując na brak wiedzy o czynnikach ryzyka psychospołecznego i postrzeganie
tych zagrożeń jako mniej istotnych w stosunku do zagrożeń związanych
z technicznym bezpieczeństwem pracy. Dlatego Państwowa Inspekcja Pracy
prowadząc działania dotyczące psychospołecznych czynników środowiska pracy,
skupia się przede wszystkim na prowadzeniu działań edukacyjnych i szkoleniowych
adresowanych zarówno do pracodawców jak i pracowników. Dla przedsiębiorstw
najbardziej
zaangażowanych
w
problematykę
ograniczania
źródeł
stresu
zawodowego przygotowana została i jest rozwijana prewencyjna część programu,
polegająca na pomiarze stresogenności cech pracy i proponowaniu rozwiązań
ograniczających negatywny wpływ stresu i innych czynników psychospołecznych na
zdrowie pracowników i funkcjonowanie zakładów pracy.
22 Czynniki psychospołeczne
w środowisku pracy i
związane z nimi ryzyko zawodowe
Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy
Warszawa, lipiec 2014
dr Dorota Żołnierczyk-Zreda
mgr Andrzej Najmiec
Pracownia Psychologii Społecznej
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Spis treści
1. Co to są czynniki/zagrożenia psychospołeczne w pracy?
2. Najbardziej powszechne rodzaje zagrożeń psychospołecznych
•
Niepewność pracy, restrukturyzacja
•
Przeciążenie pracą
•
Konflikt praca-życie prywatne
•
Ograniczona partycypacja – zmniejszone poczucie kontroli
•
Zła komunikacja, niewystarczające wsparcie społeczne, konflikty międzyludzkie
3.
Ryzyko związane z czynnikami psychospołecznymi – społeczno-ekonomiczne skutki
zagrożeń psychospołecznych
4.
Działania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy nastawione na zmniejszania ryzyka
psychospołecznego w pracy
5.
Wnioski
Ryzyko psychospołeczne związane z pracą dotyczy
tych aspektów projektowania i zarządzania pracą, a
także społecznego i organizacyjnego kontekstu
pracy, które mogą spowodować urazy psychiczne lub
fizyczne
(Leka Grififfiths & Cox, 2003)
Jak ocenia Pan(i) aktualne warunki pracy w naszym kraju?
Eurobarometr – kwiecień 2014
Czy sądzi Pan(i), że w ciągu ostatnich 5 lat
warunki pracy w naszym kraju…?
Eurobarometr – kwiecień 2014
Niepewność pracy
restrukturyzacja
Mogę stracić pracę w ciągu najbliższych 6 miesięcy (q77a)
Czechy – 34,3%
Irlandia – 25,6%
Polska – 18%
Finlandia – 15,5%
Holandia – 14,1%
Włochy – 14,0%
Francja – 11,9%
Niemcy – 11,5%
Stres związany z możliwością utraty pracy w najbliższym czasie
GUS – 2014
Zdrowie Psychiczne i Dobrostan w Okresie
Restrukturyzacji
Psychological Health and Well-being in Restructuring (PSYRES)
Europejski projekt realizowany w latach 2010-2011 przez
konsorcjum składające się z następujących Instytutów:
TNO – Holandia
CIOP-PIB – Polska
NRCWE - Dania
FIOH - Finlandia
Wiezer, N., Nielsen, K., Pahkin, K., Widerszal-Bazyl, M., De Jong, T., Mattila-Holappa, P., Mockałło, Z. (2011).
"Exploring the link between restructuring and employee well-being„.
Restrukturyzacja a dobrostan pracowników
Redukcja
personelu
zmniejsza
zwiększa
Zadowolenie z pracy
Zaangażowanie w pracę
Innowacyjność
Stres
Zamiar odejścia z pracy
Produktywność
Grupa odniesienia: brak restrukturyzacji
Wyniki Europejskiego Projektu - Psychological Health and Well-being in Restructuring (PSYRES), 2010-2011
Przeciążenie pracą
Intensyfikacja pracy
Ile godzin tygodniowo poświęca Pan/i na swoją pracę? (q18)
Ponad 40 godz.
Czechy – 41,1%
Polska – 36,6%
Irlandia – 23,8%
Włochy – 23,0%
Niemcy – 20,3%
Holandia – 16,7%
Francja – 16,3%
Finlandia – 13,4%
Wyniki Paneuropejskiego Sondażu na Temat Warunków Pracy
– European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2010
Nadmierne obciążenie ilością pracy i presją czasu
GUS – 2008, 2014
Program wieloletni: pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” , etap I, okres realizacji 20082010 „Wymagania czasowe oraz styl przywództwa stosowany w organizacji a dobrostan psychiczny i
mobbing w miejscu pracy”
Długi czas pracy a zdrowie psychiczne pracowników
Poziom depresji w zależności od wieku
i płci osób pracujących >8h
Ogólny wskaźnik problemów psychicznych w zależności od wieku
i płci osób pracujących>8h
Żołnierczyk-Zreda, D (2009). „Długi czas pracy a zdrowie psychiczne i jakość życia – przegląd badań” ” Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka,
7-8, 2009, str. 5-7
Żołnierczyk-Zreda, D. i Warszewska-Makuch, M. (2012). Worktime control and mental health of employees working long hours”
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2, 311-320
Konflikt praca-życie prywatne
Konflikt praca rodzina/życie prywatne
Czy Pana(i) godziny pracy są dobrze dopasowane do Pana(i)
rodzinnych lub społecznych zobowiązań poza pracą? (q44)
Irlandia – 44,0%
Holandia – 35,7%
Finlandia – 34,1%
Francja – 31,0%
Niemcy – 27,3%
Czechy – 24,8%
Polska – 23,1%
Włochy – 17,3%
Wyniki Paneuropejskiego Sondażu na Temat Warunków Pracy –
European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2010
Ograniczona partycypacja,
małe poczucie kontroli
Zbyt mała kontrola nad procesem pracy
Czy jest Pan(i) włączony(a) w poprawę organizacji pracy
lub procesów pracy w swoim departamencie lub organizacji?
(q51d)
Holandia – 64,7%
Irlandia – 63,6%
Finlandia – 52,9%
Francja – 51,4%
Włochy – 47,0%
Czechy – 45,3%
Polska – 40,4%
Niemcy – 33,8%
Wyniki Paneuropejskiego Sondażu na Temat Warunków Pracy
– European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2010
Konsultowano się z Panią/Panem w sprawie zmian w
organizacji pracy lub warunków pracy
Eurobarometr – kwiecień 2014
Był(a) Pan(i) informowany(a) o sytuacji Pana(i) firmy lub
organizacji, a konkretnie sytuacji finansowej i przyszłości, w
tym także o możliwości restrukturyzacji
Eurobarometr – kwiecień 2014
Program wieloletni: zadanie IV.B.05. „Ocena związku psychospołecznych
warunków pracy i cech osobowościowych pracowników z organizacyjną i
indywidualną kulturą bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach transportu
drogowego”
Wyniki korelacji pomiędzy wypadkowością a
psychospołecznymi wskaźnikami kultury bezpieczeństwa
w grupie pracowników transportu towarowego
wypadkowość
kontrola poznawcza
(rP= -0,34; p<0,01)
Jasność roli dotycząca
celów pracy, zakresu
obowiązków, kryteriów
oceny, pewności pracy i
jasności przepisów.
Program wieloletni: Zadanie badawcze IV-9.01 pn. „Partycypacja bezpośrednia a
stres i bezpieczeństwo pracy”, okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004
Wskaźnik absencji wypadkowej
Istotne różnice w poziomie absencji wypadkowej w zakładach stosujących
i nie stosujących określone formy partycypacji bezpośredniej
0,8
0,7
F = 6,79
p < 0,05
0,74
0,6
F = 4,24
p < 0,05
F = 4,42
p < 0,05
0,62
0,68
F = 3,85
p < 0,05
0,65
0,5
0,4
0,5
0,49
0,46
0,39
0,3
0,2
0,1
0
tak
nie
tak
nie
tak
nie
tak
nie
konsultacje
konsultacje grupowe
indywidualne
grupowe delegowanie
indywidualne "twarzą
(grupy czasowe)
delgowanie uprawnień
uprawnień
w twarz"
Czy w zakładzie pracy praktykowana jest określona forma partycypacji?
Zła komunikacja,
niewystarczające wsparcie społeczne,
konflikty międzyludzkie
Wsparcie społeczne w pracy (przełożeni)
Czy Pana(i) menadżer/szef pomaga i wspiera Pana(ią)? (q51d)
Finlandia – 73,8%
Irlandia – 82,9%
Czechy – 67,3%
Holandia – 61,9%
Francja – 58,5%
Polska – 49,5%
Niemcy – 46,6%
Włochy – 41,7%
Wyniki Paneuropejskiego Sondażu na Temat Warunków Pracy
– European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2010
Wsparcie społeczne w pracy (współpracownicy)
Irlandia – 86,4%
Finlandia – 80,7%
Francja – 72,2%
Polska – 75,4%
Włochy – 68,1%
Czechy – 67,1%
Niemcy – 65,6%
Holandia – 59,3%
Wyniki Paneuropejskiego Sondażu na Temat Warunków Pracy –
European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2010
Program wieloletni: Zadanie: IV.B.05. Ocena związku psychospołecznych warunków
pracy i cech osobowościowych pracowników z organizacyjną i indywidualną kulturą
bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach transportu drogowego
Wyniki korelacji pomiędzy wypadkowością a
psychospołecznymi wskaźnikami kultury bezpieczeństwa
w przedsiębiorstwach przewozu pasażerskiego
Zaangażowanie kierownictwa i partycypacja
(rP= -0,18*; p<0,01)
* wsp. korelacji Pearsona (n=529)
Stosunki między pracownikami i przynależność do
firmy
(rP= -0,18; p<0,01)
Najmiec, A., Developing a safety culture in road transport,
The International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (w druku)
Wyniki Europejskiego projektu - Psychological Health and well-being in restructuring
(PSYRES), 2010-2011
Poprawa komunikacji pomiędzy
pracownikami a kierownictwem
• Rzetelna informacja
od kierownictwa na
temat restrukturyzacji
• Wsparcie informacyjne
od bezpośredniego
przełożonego
• Zaangażowanie
pracowników w proces
restrukturyzacji
• Budowanie zaufania
• Mniejszy stres
• Mniejsze wypalenie
• Niższa absencja
chorobowa
• Większe
zaangażowanie
• Więcej zachowań
innowacyjnych
Ryzyko związane z czynnikami
psychospołecznymi
Koszty zagrożeń psychospołecznych
Indywidualne (stres, choroby somatyczne, choroby psychiczne,
zaburzenia zachowania, itp.)
Organizacyjne (wypadki, koszty absencji chorobowej,
fluktuacja kadr, utrata dobrego wizerunku).
Społeczne (koszty wynikające
z leczenia chorób i koszty
długookresowej niezdolności
do pracy).
Jakie są/były Pana(i) zdaniem główne zagrożenia związane z
bezpieczeństwem i higieną pracy, z którymi ma/miała Pan(i) do
czynienia w miejscu pracy ?
Eurobarometr – kwiecień 2014
Skutki społeczno-ekonomiczne
Czy praca ma negatywny wpływ na Pana(i) zdrowie? (q67)
Polska – 39,1%
Czechy – 28,7%
Francja – 25,6%
Finlandia – 24,4%
Niemcy – 21,9%
Włochy – 20,26
Holandia – 17,4%
Irlandia – 10,6%
Wyniki Paneuropejskiego Sondażu na Temat Warunków Pracy –
European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2010
Skutki społeczno-ekonomiczne
Przeciętna długość zwolnienia lekarskiego z tytułu
zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania (ZUS)
Skutki społeczno-ekonomiczne
Czy myśli Pan(i), że będzie zdolny(a) do wykonywania tej samej pracy,
którą wykonuje obecnie, kiedy będzie Pan(i) miał(a) 60 lat? (q75)
Holandia – 75,4%
Niemcy – 72,0%
Irlandia – 68,5%
Finlandia – 63,5%
Włochy – 59,3%
Czechy – 54,1%
Polska – 49,6%
Francja – 45,7%
Wyniki Paneuropejskiego Sondażu na Temat Warunków Pracy –
European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 2010
Skutki społeczno-ekonomiczne
Główne powody niechęci do wydłużania aktywności zawodowej
starszych pracowników
•
•
•
•
•
Problemy ze zdrowiem
Złe warunki pracy (obciążenie fizyczne i psychiczne)
Pogarszająca się kondycja finansowa przedsiębiorstw
Konkurencja ze strony młodszych pracowników
Nowe technologie pracy
Giza-Poleszczuk, Góra, Sztanderska, Litwiński, 2008 Dezaktywizacja zawodowa osób w wieku okołoemerytalnym
Raport MPiPS
Działania Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy
w celu zmniejszenia ryzyka
psychospołecznego w pracy
Na poziomie międzynarodowym i krajowym:
•
•
•
uczestnictwo w badaniach międzynarodowych, zbieranie i
udostępnianie dobrych praktyk,
upowszechnianie oraz wspieranie porozumień i dialogu między
partnerami społecznymi,
inicjowanie statusu firm będących liderami bezpiecznej pracy i ich
wspieranie (113 przedsiębiorstw i instytucji).
Programy treningowe i edukacyjne dla pracowników
1. Program przeciwdziałający wypaleniu
zawodowemu prowadzony wśród
nauczycieli oraz pracowników socjalnych
Program wieloletni: pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii
Europejskiej”, etap I, 2002-2004, „Badanie mechanizmów przeciwdziałania stresowi
zawodowemu u pracowników wybranych grup zawodowych poddawanych zróżnicowanym
programom antystresowym”
(Żołnierczyk-Zreda. (2005). An intervention to reduce work-related burnout for teachers. International Journal of
Occupational Safety and Ergonomics, 11(4), 423-430)
2. Program antystresowy dla pracowników
z objawami depresji oparty na technikach
poznawczo-behawioralnych
Program wieloletni: pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii
Europejskiej”, etap II, 2005-2007, ”Program psychologicznego wsparcia dla pracowników
dotkniętych negatywnymi skutkami stresu w pracy”
(Żołnierczyk-Zreda, D. (2005). Programy psychologicznego wspierania pracowników. Bezpieczeństwo Pracy Nauka i Praktyka, 6,10-11).
Programy treningowe i edukacyjne dla pracowników
Wpływ modyfikacji zachowań kierowców na zmianę postaw kierowców na
drodze oraz na samopoczucie psychiczne i fizyczne
*test istotności Wilcoxona (p=0,1; Z=2,55)
*test istotności Wilcoxona (p<0,001; Z=4,18)
**test istotności Wilcoxona (p<0,001; Z=3,97
Program Wieloletni, pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, etap II, okres realizacji; 2005-2007, Zad. 04.A.32 Opracowanie programu modyfikacji zachowań z uwzględnieniem cech temperamentalnych kierowców oraz wyróżnieniem specyfiki
zagrożeń w transporcie drogowym.
(Najmiec A., Ocena programu modyfikacji zachowań pracowników w celu zwiększania indywidualnej kultury bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, w druku).
Poradniki i broszury
Wnioski
1. Do czynników psychospołecznych w miejscu pracy, na które
powszechnie skarżą się polscy pracownicy, należą:
•
•
•
•
•
niepewność zatrudnienia,
intensyfikacja pracy,
konflikt praca - życie prywatne,
niska kontrola nad procesem pracy oraz
niewielkie wsparcie społeczne od przełożonych.
Wnioski
2. Czynniki te są związane z ryzykiem stresu oraz chorób
(głównie chorób psychicznych, ale także dolegliwości
mięśniowo-szkieletowych, nadciśnienia, itp.), oraz spadku
wydajności pracy (wypadki i zwiększona absencja).
3. Działania zmierzające do ograniczenia zagrożeń
psychospołecznych powinny być realizowane na poziomie
państwa, przedsiębiorstwa oraz pracownika.
Wnioski
4. Ograniczanie zagrożeń psychospołecznych może przyczynić
się do:
• zmniejszenia kosztów leczenia chorób wynikających z
niewłaściwych warunków pracy
• ograniczenia kosztów absencji lub błędów i wypadków, a tym
samym do wzrostu wydajności pracy
• promowania zdrowia i dobrego samopoczucia w
przedsiębiorstwie i społeczeństwie oraz zdolności do pracy
starszych pracowników
Wnioski
5. Działania służące ograniczaniu zagrożeń psychospołecznych:
• Przestrzeganie prawa (np. w odniesieniu do czasu pracy, przepisów bhp)
• Prawidłowa diagnoza zagrożeń psychospołecznych
w przedsiębiorstwach (ocena ryzyka zawodowego
uwzględniająca ryzyko psychospołeczne)
• Prewencja: edukacja, szkolenia, podnoszenie
poziomu świadomości
• Badania nad mechanizmami przyczyn i skutków
stresu oraz zapobiegania mu
DZĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download