sg xxvii

advertisement
Spis treści
ARTYKUŁY
Jacek SALIJ OP
Pobożność ludowa w perspektywie katolickiej prawowierności...............5
Ks. Bogdan FERDEK
Ludowa mariologia w świetle teologicznej krytyki na przykładzie
„Dróżek NMP” na Górze św. Anny...............................................................17
Kazimierz LIJKA OMI
Pobożność ludowa w uroczystości i święta Pańskie.
Szanse i zagrożenia........................................................................................33
Ks. Marek PYC
Pobożność ludowa a sensus fidei................................................................47
Ks. Jerzy SZYMIK
Kościół w sercu Boga. Wybrane wątki J. Ratzingera/Benedykta XVI
eklezjologii communio...................................................................................59
Ks. Krzysztof GUZOWSKI
Eucharystia a Duch Święty. Zarys ujęcia personalistycznego..................81
Ks. Włodzimierz WOŁYNIEC
Nauka starożytnego Synodu w Sardyce (343-344) i Filippopolis (343)
o synostwie Bożym Jezusa Chrystusa i jej aktualność................................91
Bp Andrzej F. DZIUBA
Chrześcijańska koncepcja osoby a zjawisko pornografii........................103
Ks. Jerzy LEWANDOWSKI
Duch Święty jako Communio w ujęciu Josepha Ratzingera..................125
Zbigniew KUBACKI SJ
Jezus w oczach Żydów i muzułmanów.....................................................135
Dariusz ADAMCZYK
Promocja godności kobiety w świetle Listu apostolskiego
Mulieris dignitatem Jana Pawła II..............................................................165
Krzysztof LEŚNIEWSKI
Człowiek jako osoba w filozoficzno-teologicznej myśli
Christosa Yannarasa....................................................................................203
Ks. Michał KIELING
Kryteria przyjęcia i przygotowanie kandydatów
do stanu duchownego na podstawie Dokumentów synodów
w latach 306-495..........................................................................................221
Studia Gnesnensia t. XXVII
Ks. Remigiusz KRÓL
Struggling with God according to Sartre..................................................233
Maciej MANIKOWSKI
Wiara w pismach filozoficzno-teologicznych Tomáša Halíka.................243
Ks. Tadeusz MAKOWSKI
Misyjna odpowiedzialność parafii w świetle encykliki
Redemptoris missio Jana Pawła II..............................................................257
Ks. Marian ANTONIEWICZ
Rozumienie historii w perspektywie retrospekcji protologicznej.............301
Ks. Paweł KIEJKOWSKI
„Misterium oblicza” w teologii Oliviera Clémenta...................................311
Ks. Tomasz NAWRACAŁA
Co mam czynić, aby osiągnąć zbawienie?
Znaczenie ergon w Nowym Testamencie................................................323
Justyna SPRUTTA
Sztuka religijna Albrechta Dürera...............................................................339
Recenzje
Achim Dittrich, «Mater Ecclesiae». Geschichte und Bedeutung eines
umstrittenen Marientitels, Würzburg 2009. 1168ss.
[Adam Wojtczak OMI].................................................................................359
Ks. Andrzej Perzyński, Włoska antropologia teologiczna. Studium
historyczno-dogmatyczne, Łódź 2012. 404ss. [Ks. Marek Pyc]................363
Marian Piotr Romaniuk, Kardynał Stefan Wyszyński. Rys biograficzny
w trzydziestą rocznicę narodzin dla nieba. Biografia. Teksty źródłowe.
Kult, Gniezno – Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, 2011.
313ss. [Bp Andrzej F. Dziuba].......................................................................367
Diarmaid MacCulloch, Christianity. The First Three Thousand Years,
Penguin Books, New York 2011. XXVIII + 1184ss.
[Bp Andrzej F. Dziuba].................................................................................370
Alojzy Szudrowicz, Kapituła kruszwicka. W tysiąclecie powstania
biskupstwa w Kruszwicy, Kruszwica – Wydawnictwo Pejzaż, 2013.
216ss. [Bp Andrzej F. Dziuba].......................................................................379
Aneks
Dorobek naukowy środowiska gnieźnieńskiego w roku 2012
[Ks. Marek Pyc].............................................................................................385
Download