23-27.I.2017 - Zakład Biologii Komórki

advertisement
I rok Biotechnologia
Zagadnienia do przygotowania
na ćwiczenia i seminaria z przedmiotu BIOLOGIA KOMÓRKI
23-27.01.2017 (prowadzący: dr Dariusz Kuśmierz)
Temat: Podstawy obrony immunologicznej
1. Rodzaje i właściwości odpowiedzi immunologicznej (wrodzona i nabyta, pierwotna i wtórna,
komórkowa i humoralna) – czynniki humoralne i komórki, stan zapalny, reakcja ostrej fazy.
2. Rodzaje komórek uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej oraz ich rola - limfocyty T
i B (plazmocyty), monocyty, granulocyty (eozynofile, neutrofile, bazofile), komórki K i NK.
3. Cechy poszczególnych komórek krwi umożliwiające ich zróżnicowanie i ocenę budowy
w rozmazach prawidłowej krwi obwodowej barwionych metodą Maya-Grünwalda i Giemsy
(Pappenheima), wzór odsetkowy Schillinga (leukogram).
4. Immunoglobuliny – budowa, podział (klasy,typy), funkcje, cechy (powinowactwo, awidność,
wartościowość).
5. Przyczyny różnorodności przeciwciał (odmiany izotypowe, allotypowe, idiotypowe) –
rearanżacja genów kodujących regiony zmienne, mutacje somatyczne, zmienność na złączach.
6. Rodzaje antygenów (antygeny pełnowartościowe, superantygeny, hapteny, immunogeny,
alergeny, tolergeny, autoantygeny, izoantygeny, alloantygeny, antygeny ksenogeniczne) oraz
charakterystyka determinant antygenowych.
7. Receptory TCR swoiście rozpoznające antygen.
8. Główny układ zgodności tkankowej (MHC, HLA):
a) Białka HLA kl.I – budowa i prezentacja antygenów peptydowych,
b) Białka HLA kl.II – budowa i prezentacja antygenów peptydowych,
c) Białka HLA kl.III.
9. Prezentacja antygenów przez cząsteczki CD1.
10. Studio teatralne studenta I roku Biotechnologii wystawia przedstawienie pt.”Mechanizm
działania syntazy ATP”
Zalecana literatura:
J. Kawiak „Seminaria z cytofizjologii dla studentów medycyny, weterynarii i biologii” Urban&Partner 2002
N. Staines, J. Brostoff, K. James „Wprowadzenie do immunologii” Urban&Partner 1994
J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lask. „Immunologia” PWN 2003
Download