Konkurs na „MINI OGRÓDEK W DONICZCE”

advertisement
Konkurs na „MINI OGRÓDEK W DONICZCE”
REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Wieluński Dom Kultury w Wieluniu
2. Jedynym sponsorem nagród jest
Maciej Honcel
Szkółka Roślin Ozdobnych
Gaszyn, ul. Graniczna 20a
tel. 608 450 835
3. Konkurs jest adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich oraz osób
dorosłych
3. Konkurs organizowany jest w związku ze Światowym Dniem Ziemi (22.04.2016).
W tym dniu na całym świecie organizowane są manifestacje, konferencje, pokazy i
akcje na rzecz środowiska naturalnego, których celem jest uświadomienie
problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem
gatunków czy brakiem wody. Światowy Dzień Ziemi to moment ekologicznej refleksji
miliardów ludzi nad losem planety, na której żyjemy.
4.Tematyka konkursu:
Nie każdy posiada ogród, w którym może realizować swoje fantazje przyrodnicze.
Ale każdy może spełniać marzenia o własnym ogrodzie w wersji mini - stworzyć swój
mini ogród w doniczce. Zaprojektować tak małą przestrzeń to jest sztuka!
Mini ogródek można założyć w starych i nowych, dużych i małych donicach,
skrzynkach, pojemnikach, naczyniach…
5. Kryteria oceny:
- ogólna aranżacja roślinna
- pomysłowość w łączeniu roślin i materiałów naturalnych
- oryginalność pomysłu, kreatywność
6. Wymagania:
 Każdy z autorów może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac.
 Ogródek ma zawierać kompozycje z naturalnych roślin.
 Kompozycje roślinne można wzbogacić naturalnymi materiałami, jak: kamienie,
piasek, sznur, juta, kora, gałęzie itp.
 Prace konkursowe należy złożyć w Wieluńskim Domu Kultury, ul. Krakowskie
Przedmieście 5 w dniach 10 i 11 maja 2016 roku w godzinach pracy placówki.
 Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród oraz koncert „Zielono mi”
odbędzie się 13 maja 2016 roku o godz. 18.00 w sali widowiskowej Wieluńskiego
Domu Kultury.
 Z chwilą dostarczenia prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu.
 Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież i dorośli.
 W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonione trzy najpiękniejsze kompozycje,
których autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 Pracę należy podpisać:
na wizytówce trwale przymocowanej w widocznym miejscu w mini ogródku podać:
- imię i nazwisko
- kategorię wiekową (dorośli lub młodzież)

Przy składaniu pracy na konkurs należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA, którą
należy pobrać i złożyć w sekretariacie WDK.
 Oceny prac dokona jury powołane przez dyrektora WDK. Decyzje jury są
ostateczne.
 Wszyscy laureaci o werdykcie jury zostaną powiadomieni telefonicznie.
 Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej WDK.
 Ekspozycja pokonkursowa mini ogródków będzie miała miejsce przed budynkiem
WDK, ul. Krakowskie Przedmieście 5.
 Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
 Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać u Organizatora:
Wieluński Dom Kultury w Wieluniu, tel. 43/843 86 40
Download