Prezentacja ze szkolenia dla potencjalnych beneficjentów w ramach

advertisement
Szkolenie dla Beneficjentów
Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.1
RPOWP 2014-2020
Białystok 16.09.2015
Przedmiot konkursu
• Projekty realizowane w ramach Działania 3.3,
Poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 20142020
• Typ projektu nr 4 według SzOOP – staże i praktyki
dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu realizowane u
pracodawców
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Przedmiot konkursu – staże i praktyki dla uczniów
• Praktyki zawodowe są organizowane dla uczniów
zasadniczych szkół zawodowych - nie są formą praktycznej
nauki zawodu;
• Staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia
zawodowego praktycznego dotyczą uczniów techników i
szkół policealnych, w których kształcenie zawodowe
praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub
przedsiębiorców ze względu na brak możliwości
sfinansowania kosztów takiego kształcenia;
• Staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia
zawodowego praktycznego dla uczniów szkół policealnych i
techników w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych
objętych podstawą programową nauczania danego zawodu;
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Przedmiot konkursu – staże i praktyki dla uczniów
W ramach projektów istnieje możliwość realizacji
wyłącznie działań dodatkowych do tych, które są
finansowane przez szkoły.
W ramach EFS można sfinansować obowiązkowe
praktyki zawodowe u pracodawców/przedsiębiorców,
ale tylko w przypadku, gdy szkoły nie realizują takich
działań u pracodawców.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Przedmiot konkursu – staże i praktyki dla uczniów
• Okres realizacji stażu lub praktyki – minimum 150 godzin,
ale nie więcej niż 970 godzin w odniesieniu do udziału
jednego ucznia lub słuchacza;
• Na czas trwania praktyki lub stażu zawierana jest pisemna
umowa pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację
praktyki lub stażu;
• Umowa powinna zawierać co najmniej: liczbę godzin stażu
lub praktyki, okres realizacji, miejsce odbywania praktyki lub
stażu, wynagrodzenie praktykanta lub stażysty oraz
zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna praktykanta lub
stażysty po stronie podmiotu przyjmującego na praktykę lub
staż;
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Przedmiot konkursu – staże i praktyki dla uczniów
• Praktyka lub staż realizowane są na podstawie programu
opracowanego przez nauczyciela lub dyrektora szkoły lub
placówki systemu oświaty we współpracy z podmiotem
przyjmującym na praktykę lub staż;
• Program powinien być przygotowany w formie pisemnej
• Wskazuje konkretne cele edukacyjne (kompetencje i
umiejętności), zakres obowiązków praktykanta lub stażysty oraz
harmonogram realizacji praktyki lub stażu,
• Uwzględnia predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom
wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe,
• Zawiera szczegółowe zasady dot. wyposażenia stanowiska pracy
oraz procedur wdrażania praktykanta lub stażysty do pracy i
monitorowania realizacji treści i celów edukacyjnych.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Przedmiot konkursu – staże i praktyki dla uczniów
Obowiązki podmiotu przyjmującego na praktykę lub staż:
• zapewnienie odpowiedniego stanowiska pracy wyposażonego
w niezbędne sprzęty i narzędzia,
• udostępnienie
warsztatów,
pomieszczeń,
zaplecza
technicznego,
• zapewnienie urządzeń i materiałów zgodnych z programem
praktyki lub stażu, z potrzebami praktykanta lub stażysty,
wynikającymi ze specyfiki wykonywanych zadań, wymogów
technicznych miejsca pracy, a także związanych z
niepełnosprawnościami lub stanem zdrowia,
• przeszkolenie praktykanta lub stażysty na zasadach
przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów
przeciwpożarowych, regulaminu
pracy na zajmowanym
stanowisku pracy,
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Przedmiot konkursu – staże i praktyki dla uczniów
Obowiązki podmiotu przyjmującego na praktykę lub staż, c.d.:
• sprawowanie nadzoru nad odbywaniem praktyki lub stażu
poprzez wyznaczenie opiekuna,
• monitorowanie postępów i nabywania nowych umiejętności
przez praktykanta lub stażystę oraz stopnia realizacji celów
edukacyjnych i treści wynikających z umowy,
• wydanie dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki lub
stażu, zawierającego co najmniej: daty rozpoczęcia i
zakończenia, praktyki lub stażu, opis wykonywanych zadań, cel
i program praktyki lub stażu, opis uzyskanych kompetencji,
ocenę praktykanta lub stażysty dokonaną prze opiekuna stażu
lub praktyki.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Przedmiot konkursu – staże i praktyki dla uczniów
Opiekun praktykanta lub stażysty:
• wyznaczany jest na etapie przygotowania do realizacji
programu praktyki lub stażu, po stronie podmiotu
przyjmującego na praktykę lub staż,
• przydzielany każdemu praktykantowi lub stażyście,
• Na jednego opiekuna może przypadać jednocześnie nie
więcej niż 6 praktykantów lub stażystów
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Przedmiot konkursu – staże i praktyki dla uczniów
Opiekun praktykanta lub stażysty - zadania:
• diagnoza kompetencji i kwalifikacji praktykanta lub stażysty
(we współpracy z nauczycielem),
• określenie celu i programu praktyki lub stażu (we
współpracy z nauczycielem),
• udzielanie praktykantom lub stażystom informacji zwrotnej
w trakcie oraz po zakończeniu praktyki lub stażu,
• nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem
praktyki lub stażu.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Przedmiot konkursu – staże i praktyki dla uczniów
Co można sfinansować?
• Stypendium stażowe praktykanta lub stażysty
• Wynagrodzenie opiekuna praktykanta lub stażysty
• Koszty związane z odbywaniem praktyki lub stażu, takie jak
np.: koszty dojazdu, odzieży roboczej, wyposażenia
stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi,
szkolenia BHP, itp. – w wysokości maksymalnie 5 000,00 zł
na 1 osobę odbywającą staż lub praktykę.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Przedmiot konkursu – staże i praktyki dla uczniów
Stypendium stażowe praktykanta lub stażysty:
• w wysokości nie wyższej niż 1 629,33 zł brutto (połowa
średniego wynagrodzenia brutto za pracę w woj. podlaskim),
• wypłacane za każde przepracowane 150 godzin. W przypadku,
gdy staż lub praktyka są realizowane w wymiarze 970 godzin,
wysokość stypendium wyliczana jest proporcjonalnie,
• W przypadku, gdy staż zawodowy realizowany jest w ramach
kształcenia zawodowego praktycznego - wynagrodzenie nie
niższe niż wynikające z przepisów w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, regulujących
zasady wynagradzania młodocianych w kolejnych latach nauki;
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Przedmiot konkursu – staże i praktyki dla uczniów
Wynagrodzenie opiekuna praktykanta lub stażysty – możliwe
formy:
• refundacja
pracodawcy
wynagrodzenia
opiekuna
praktykanta lub stażysty w zakresie odpowiadającym
częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia
pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad
grupą praktykantów lub stażystów, przez okres 150 godzin
praktyki lub stażu, w wysokości liczonej jak za urlop
wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5 000,00 zł brutto.
Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do
liczby godzin praktyki lub stażu realizowanych przez
uczniów;
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Przedmiot konkursu – staże i praktyki dla uczniów
Wynagrodzenie opiekuna praktykanta lub stażysty – możliwe
formy:
• refundacja pracodawcy dodatku do wynagrodzenia
opiekuna praktykanta lub stażysty, w sytuacji, gdy nie został
zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości
nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia
wraz
ze
wszystkimi
składnikami
wynagrodzenia
wynikającymi ze zwiększonego zakresu zadań ale nie więcej
niż 500 zł brutto za realizację 150 godzin praktyki lub stażu.
Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do
liczby godzin praktyki lub stażu realizowanych przez
uczniów;
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Przedmiot konkursu – staże i praktyki dla uczniów
Wynagrodzenie opiekuna praktykanta lub stażysty – możliwe
formy:
• refundacja
pracodawcy
wynagrodzenia
opiekuna
praktykanta lub stażysty, który będzie pełnił funkcję
instruktora praktycznej nauki zawodu i dla którego praca z
uczniami będzie stanowić podstawowe zajęcie – do
wysokości wynagrodzenia określonego w §9 ust. 2 pkt 1
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15
grudnia 2010 w sprawie praktycznej nauki zawodu;
wynagrodzenie przysługujące opiekunowi jest wypłacane z
tytułu wypełnienia obowiązków i nie zależy od liczby
uczniów, wobec których te obowiązki świadczy.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Przedmiot konkursu – staże i praktyki dla nauczycieli
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
• realizowane w wymiarze minimum 40 godzin,
• brak ograniczeń co do rodzaju kosztów – zasada
racjonalności i efektywności,
• do realizacji obowiązkowego wskaźnika wliczają się tylko
staże lub praktyki trwające minimum 2 tygodnie.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Grupy docelowe
W ogłoszonym konkursie:
• Uczniowie i słuchacze szkół/placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe,
• Nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy
praktycznej nauki zawodu.
Projekty muszą być skierowane do grup docelowych z
obszaru województwa podlaskiego (w przypadku osób
fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze
województwa podlaskiego) – zgodnie z zapisami kryterium
dopuszczającego szczególnego.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Wszystkie podmioty, w szczególności:
• organy prowadzące szkoły i placówki, w tym technika,
zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne, szkoły
specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki
systemu
oświaty
uprawnione
do
prowadzenia
kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów
umiejętności zawodowych,
• pracodawcy i przedsiębiorcy,
• jednostki naukowe, w tym uczelnie,
• organizacje pozarządowe,
• instytucje otoczenia biznesu oraz powiązania kooperacyjne.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Kto może ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty
podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na
podstawie:
• art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach
publicznych,
• art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym
wbrew
przepisom
na
terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej,
• art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. O
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Wskaźniki
Zgodnie z kryterium dopuszczającym szczególnym - wskaźniki
obowiązkowe (z uwzględnieniem grupy docelowej objętej
wsparciem):
WSKAŹNIKI REZULTATU
1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu.
KWALIFIKACJE – formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w
sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty
uczenia się spełniające określone standardy. Weryfikacja do czterech
tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.
KOMPETENCJA – wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/ kształcenia.
Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien
spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj.
informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria
i metody ich weryfikacji. Weryfikacja przed i po otrzymaniu wsparcia.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Wskaźniki
Zgodnie z kryterium dopuszczającym szczególnym – wskaźniki
obowiązkowe (z uwzględnieniem grupy docelowej objętej
wsparciem):
WSKAŹNIKI REZULTATU
1. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali
kwalifikacje po opuszczeniu programu.
KWALIFIKACJE – formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w
sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty
uczenia się spełniające określone standardy. Weryfikacja do czterech
tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.
KOMPETENCJA – wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/ kształcenia.
Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien
spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj.
informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria
i metody ich weryfikacji. Weryfikacja przed i po otrzymaniu wsparcia.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Wskaźniki
WSKAŹNIKI PRODUKTU
1. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji i nabywania kwalifikacji w programie.
Liczba uczniów/słuchaczy szkół kształcenia zawodowego objętych
wsparciem bezpośrednim w ramach programu z zakresu rozwijania
kompetencji kluczowych oraz nabywania kwalifikacji.
3. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy.
Liczba uczniów/ słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego
objętych wsparciem bezpośrednim w ramach programu w postaci staży i
praktyk u pracodawcy.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Wskaźniki
3. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych
wsparciem w programie.
Do wskaźnika wlicza się tylko tych nauczycieli, którzy uczestniczyli w
stażach lub praktykach trwających nie krócej niż dwa tygodnie.
Dodatkowo w przypadku rozliczania projektu kwotami
ryczałtowymi wnioskodawca powinien zdefiniować własne
wskaźniki – specyficzne dla projektu, które wynikają z
zaplanowanych działań.
Wskaźniki te będą stanowić
podstawę do rozliczenia kwot ryczałtowych.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Alokacja
Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi
20 000 000 PLN
W tym:
Wsparcie finansowe EFS: 17 910 000 PLN
Budżet państwa: 2 090 000 PLN
Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia do projektu
wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków
kwalifikowalnych.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85%, natomiast
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego na poziomie projektu
wynosi 95%
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Wkład własny
•Wkład własny w projekcie może mieć formę finansową lub
niepieniężną,
• jest wykazywany we wniosku o dofinansowanie – w
przypadku wkładu własnego niepieniężnego należy wskazać,
które wydatki w budżecie będą stanowiły wkład własny,
• formę wniesienia wkładu własnego określa Beneficjent,
• może być wniesiony w całości lub w części w ramach kosztów
pośrednich,
• o zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego
decyduje status prawny beneficjenta/partnera/strony
trzeciej(w przypadku wnoszenia wkładu w formie
wynagrodzeń).
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Kryteria wyboru projektów
OCENA FORMALNA:
Kryteria dopuszczające szczególne obowiązujące w bieżącym
konkursie:
1. Projekt jest skierowany do grup docelowych (zgodnie z
katalogiem
grup
docelowych
dla
danego
Działania/Poddziałania)
z
obszaru
województwa
podlaskiego (w przypadku osób fizycznych, uczą się, pracują
lub zamieszkują one na obszarze województwa podlaskiego
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku
innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną
na obszarze województwa podlaskiego.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Kryteria wyboru projektów
OCENA FORMALNA:
Kryteria dopuszczające szczególne obowiązujące w bieżącym
konkursie:
2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro
projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy
inną prawnie dozwolona formę organizacyjną działalności
podmiotu) na terenie województwa podlaskiego z
możliwością
udostępnienia
pełnej
dokumentacji
wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom
projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Kryteria wyboru projektów
OCENA FORMALNA:
Kryteria dopuszczające szczególne obowiązujące w bieżącym
konkursie:
3. W projekcie podane są dokładne nazwy szkół oraz
kierunków, których uczniowie/nauczyciele otrzymają
wsparcie w ramach projektu.
4. W projekcie uwzględniono wszystkie wskaźniki określone w
regulaminie konkursu jako obligatoryjne dla danego typu
projektu/grupy docelowej.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Kryteria wyboru projektów
OCENA MERYTORYCZNA:
Kryteria dopuszczające szczególne – obowiązujące w
bieżącym konkursie:
1. Zakres wsparcia w projekcie jest zgodny z warunkami
określonymi przez IZ w regulaminie konkursu na podstawie
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze
edukacji na lata 2014-2020.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Kryteria wyboru projektów
OCENA MERYTORYCZNA:
Szczegółowe kryteria premiujące – obowiązujące w bieżącym
konkursie:
1. Projekt zakłada realizację staży i/lub praktyk
prowadzących do zdobycia umiejętności niezbędnych z
punktu widzenia pracodawców, których działalność
wpisuje się w inteligentne specjalizacje wskazane w
regulaminie konkursu na podstawie Planu rozwoju
przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje
województwa podlaskiego na lata 2015-2020+
Za spełnienie kryterium będzie przyznawana premia w
wysokości 15 punktów.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Kryteria wyboru projektów
OCENA MERYTORYCZNA:
Szczegółowe kryteria premiujące – obowiązujące w bieżącym
konkursie:
Inteligentne specjalizacje:
- Przemysł rolno-spożywczy i sektory powiązane łańcuchem
wartości,
- Przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i sektory powiązane
łańcuchem wartości,
- Sektor medyczny, nauki o życiu i sektory powiązane łańcuchem
wartości,
- Ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory powiązane
łańcuchem wartości.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Kryteria wyboru projektów
OCENA MERYTORYCZNA:
Szczegółowe kryteria premiujące – obowiązujące w bieżącym
konkursie:
2. Projekt zakłada staże u pracodawców i/lub przedsiębiorców
dla nauczycieli szkół zawodowych/instruktorów praktycznej
nauki zawodu.
Za spełnienie kryterium będzie przyznawana premia w
wysokości 15 punktów.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Kryteria wyboru projektów
OCENA MERYTORYCZNA:
Szczegółowe kryteria premiujące – obowiązujące w bieżącym
konkursie:
3. Projekt zakłada wykorzystanie pozytywnie zwalidowanych
produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w
latach 2007-2013 w ramach POKL, adekwatnych do
Działania.
Za spełnienie kryterium będzie przyznawana premia w
wysokości 10 punktów.
W treści wniosku należy wskazać dane źródłowe oraz
opisać sposób i zakres wykorzystania tych produktów.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Wybór projektów - procedura
Procedura wyboru projektów odbywa się w trzech etapach:
1. Weryfikacja wymogów technicznych – 7/10 dni roboczych
od zakończenia naboru
2. Ocena formalna – 14/21 dni roboczych od zakończenia
weryfikacji wymogów technicznych
3. Ocena merytoryczna – 80 dni roboczych od zatwierdzenia
wniosków ocenionych formalnie
Ocena formalna i merytoryczna przeprowadzane są w ramach
Komisji Oceny Projektów
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Wybór projektów - procedura
WERYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH
Weryfikacji podlegają:
- Czy wniosek posiada wymaganą(wymagane) w regulaminie
konkursu pieczęć/pieczęci osoby upoważnionej,
- Czy wniosek złożono w 2 egzemplarzach papierowych (oryginał +
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze
sposobem określonym w regulaminie konkursu albo dwa
oryginały) – do poprawy będą kierowane jedynie wnioski
omyłkowo złożone w jednym egzemplarzu.
- Czy złożono potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP 2014-2020
elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
- Czy wniosek zawiera wszystkie strony w obu egzemplarzach
papierowych.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Wybór projektów - procedura
WERYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH
• Istnieje możliwość uzupełnienia wniosku lub poprawienia
oczywistej omyłki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wezwania – po upływie terminu niepoprawiony
wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
Wraz z poprawionym wnioskiem Wnioskodawca składa oświadczenie, iż nie dokonał
zmian w punktach innych, niż wskazane w piśmie IOK.
• IOK może wezwać do uzupełnienia/poprawy innych elementów
wniosku , których nie dało się przewidzieć na etapie formułowania
regulaminu, a ich uzupełnienie/poprawa nie będzie skutkować
istotna modyfikacja merytoryczną wniosku.
• Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Wybór projektów - procedura
WERYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH
Ocenie nie podlegają (pozostają bez rozpatrzenia):
- wnioski złożone tylko w wersji elektronicznej (XML) za pomocą
systemu GWA2014 (EFS) w terminie określonym w regulaminie
konkursu, brak 2 egzemplarzy w wersji papierowej wniosku o
dofinansowanie wraz z Potwierdzeniem przesłania elektronicznej
wersji wniosku o dofinansowanie,
- wnioski złożone w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu
GWA2014 (EFS) w terminie określonym w Regulaminie konkursu,
2 egzemplarze w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie
wraz z Potwierdzeniem przesłania elektronicznej wersji wniosku o
dofinansowanie po terminie określonym w regulaminie,
- brak wniosku w wersji elektronicznej (XML) złożonego za pomocą
systemu GWA2014 (EFS).
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Wybór projektów - procedura
OCENA FORMALNA
Ocena jest przeprowadzana przez dwóch losowo wybranych
członków Komisji Oceny Projektów (KOP) – karta oceny formalnej –
załącznik nr 5 do Regulaminu.
Ocenie podlegają:
- ogólne kryteria formalne - jednakowe dla wszystkich konkursów ocena: tak/nie
- kryteria dopuszczające szczególne weryfikowane na etapie oceny
formalnej – ocena: tak/nie
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych kryteriów skutkuje
negatywną oceną wniosku.
Na etapie oceny formalnej nie przewiduje się możliwości
uzupełnienia/poprawy wniosku.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Wybór projektów - procedura
OCENA MERYTORYCZNA
• Przeprowadzana przez dwóch losowo wybranych członków KOP –
karta oceny merytorycznej – załącznik nr 6 do Regulaminu
• Ocenie podlegają:
- kryteria dopuszczające ogólne - jednakowe dla wszystkich
konkursów
- ocena: tak/nie – dotyczą zgodności z
prawodawstwem unijnym oraz z zasadami unijnymi (zasada
równości szans kobiet i mężczyzn, zasada równości szans i
niedyskryminacji,
zasada
zrównoważonego
rozwoju)
z
prawodawstwem krajowym oraz z RPOWP 2014-2020 i SZOOP
RPOWP 2014-2020
- kryteria dopuszczające szczególne - weryfikowane na etapie
oceny merytorycznej, ustalone odrębnie dla konkursu – ocena:
tak/nie
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Wybór projektów - procedura
OCENA MERYTORYCZNA
- ogólne kryteria merytoryczne - jednakowe dla wszystkich
konkursów - oceniane w ramach skali punktowej od 0 do 100
punktów niezależnie przez dwóch Członków Komisji Oceny
Projektów wybranych w drodze losowania. Oceniane są:
analiza problemowa, adekwatność doboru grupy docelowej,
analiza ryzyka, opis zadań, potencjał wnioskodawcy,
zarządzanie projektem, budżet projektu.
- kryteria premiujące - fakultatywne, dotyczą preferowania
pewnych typów projektów poprzez przyznanie im premii
punktowej w trakcie oceny merytorycznej. Premię mogą
uzyskać wyłącznie projekty poprawne merytorycznie.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Wybór projektów - procedura
Wniosek uzyskuje ocenę pozytywną, gdy spełnione są
wszystkie kryteria dopuszczające (ogólne i szczególne) i
jednocześnie każdy z dwóch oceniających przyznał co
najmniej 60 punktów ogółem i 60% punktów za spełnienie
każdego z kryteriów merytorycznych.
W przypadku, gdy na etapie oceny merytorycznej stwierdzone
zostaną błędy formalne, wniosek zostaje zwrócony do
ponownej oceny formalnej.
W przypadku stwierdzenia braków technicznych (na każdym
etapie oceny) wniosek zwracany jest do weryfikacji
wymogów technicznych.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Budżet projektu
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
•
Okres kwalifikowalności wydatków określony jest w umowie o
dofinansowanie i jest tożsamy z okresem realizacji projektu,
•
Data rozpoczęcia realizacji projektu – nie wcześniej niż 31 lipca
2015 – koszty poniesione przed zawarciem umowy ponoszone
są na własne ryzyko,
•
Data zakończenia realizacji projektu - nie później niż 31 grudnia
2023r,
•
Możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie realizacji
projektu, pod warunkiem, że odnoszą się do okresu realizacji
oraz zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Budżet projektu
•
•
•
•
•
•
Wydatki w projekcie planowane i ponoszone są zgodnie z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w
obszarze edukacji na lata 2014-2020.
budżet zadaniowy zawierający koszty bezpośrednie oraz koszty
pośrednie
koszty szacowane należycie, racjonalne i efektywne
zmiana definicji cross-financingu,
wprowadzenie kategorii kosztów – środki trwałe
uproszczone metody rozliczania wydatków – kwoty ryczałtowe
– obowiązkowe w projektach o wartości wkładu publicznego do
100 000 EURO (wg. kursu 4,1893).
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Budżet projektu
•
•
-
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia wydatków zgodnie z
zasadą uczciwej konkurencji, tj. do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w ramach projektu w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców.
Udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu
następuje zgodnie z:
ustawą Pzp – w przypadku Beneficjentów do tego
zobowiązanych z godnie z art. 3 ustawy Pzp,
zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Budżet projektu
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
• Podatki i inne opłaty, w szczególności VAT, mogą być uznane za
kwalifikowalne tylko wówczas, gdy beneficjent nie ma prawnej
możliwości ich odzyskania,
Konieczność przedstawienia:
-uzasadnienia zawierającego podstawę prawną wskazującą na brak
możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony,
- oświadczenia/zobowiązania do zwrotu zrefundowanej części VAT,
jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku
przez beneficjenta
W części: „Uzasadnienie poszczególnych wydatków wymagających
wg beneficjenta dodatkowego uzasadnienia”
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Budżet projektu
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
•
Beneficjent ma możliwość zlecania usług merytorycznych na
zewnątrz, jednak wartość wydatków związanych ze zlecaniem
usług nie powinna przekraczać 30% wartości projektu chyba, że
jest to uzasadnione specyfika projektu i zostało wskazane we
wniosku.
Nie jest możliwe zlecanie usługi merytorycznej przez
beneficjenta partnerom projektu i odwrotnie.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Budżet projektu
Cross-financing – może dotyczyć wyłącznie:
- zakupu nieruchomości,
- zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę
rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe
przytwierdzone do nieruchomości np. wykonanie
podjazdu,
- dostosowania lub adaptacji budynków lub pomieszczeń
(prace remontowo-wykończeniowe)
Wydatki te nie mogą przekroczyć 10% wartości projektu.
Wydatki w ramach cross-financingu nie mogą być ponoszone
w ramach kosztów pośrednich.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Budżet projektu
Środki trwałe – o wartości jednostkowej równej lub wyższej
niż 350 PLN poza wydatkami stanowiącymi crossfinancing.
Środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego
realizacji są wykorzystywane na działalność statutową
beneficjenta lub mogą być przekazane nieodpłatnie
podmiotowi niedziałającemu dla zysku.
Cross-financing + środki trwałe ≤ 20% wartości projektu
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Budżet projektu
•
-
-
-
KOSZTY POŚREDNIE
wyłącznie
z
zastosowaniem
Rozliczane
stawek
ryczałtowych:
25% kosztów bezpośrednich - projekty o wartości do 1
mln PLN włącznie
20% kosztów bezpośrednich – projekty o wartości powyżej
1 do 2 mln PLN włącznie
15 % kosztów bezpośrednich – projekty o wartości od
powyżej 2 do 5 mln PLN włącznie
10 % kosztów bezpośrednich – projekty o wartości
powyżej 5 mln PLN.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Budżet projektu
KOSZTY POŚREDNIE
•
-
Związane z obsługą administracyjną projektu, w szczególności:
koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego
personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie
projektem i jego rozliczanie,
koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do
reprezentowania jednostki),
koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa,
administracyjna, sekretariat, itp.) na potrzeby funkcjonowania
jednostki,
koszty obsługi księgowej,
koszty utrzymania powierzchni biurowych, związanych z
obsługą administracyjną projektu,
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Budżet projektu
-
KOSZTY POŚREDNIE
wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem
wyodrębnionego rachunku bankowego lub subkonta na
potrzeby projektu,
działania informacyjno-promocyjne projektu,
amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i
wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby
personelu,
opłaty za energie elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty
przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie
związanym z obsługą administracyjną projektu,
koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych,
kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu,
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Budżet projektu
KOSZTY POŚREDNIE
-
koszty powielania dokumentów
administracyjną projektu,
-
koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych
związanych z obsługą administracyjną projektu,
-
koszty ubezpieczeń majątkowych,
-
koszty ochrony,
-
koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą
administracyjną projektu, w tym środki czystości, dezynsekcja,
deratyzacja,
-
koszty zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
związanych
z
obsługą
Partnerstwo
• Możliwość realizacji projektów w partnerstwie – zgodnie z art. 33
ustawy wdrożeniowej (ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020).
• Zgodne z dokumentem Wytyczne w zakresie realizacji zasady
partnerstwa na lata 2014-2020,
• Podmioty wskazane art. 3 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązane są do
wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z
zapisami art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, tj. poprzez
ogłoszenie otwartego naboru partnerów na swojej stronie
internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego
terminu na zgłaszanie się partnerów.
Wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych jest
dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie .
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Partnerstwo
Wymagane warunki partnerstwa:
• Posiadanie lidera partnerstwa (partnera wiodącego), który
jest jednocześnie beneficjentem projektu (stroną umowy o
dofinansowanie),
• Uczestnictwo partnerów w realizacji projektu na każdym
jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie
wniosku oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym
parter może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w
projekcie,
• Adekwatność udziału partnerów – wniesienie zasobów
ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych
odpowiadających realizowanym zadaniom.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Partnerstwo
Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia pisemnej umowy
między partnerami.
Umowa nie jest wymagana na etapie składania wniosku o
dofinansowanie.
Umowa partnerska musi być podpisana przed zawarciem
umowy o dofinansowanie.
Należy odróżnić partnera od realizatora projektu .
Realizator – jednostka faktycznie realizująca projekt w imieniu
Wnioskodawcy np. szkoła w przypadku gdy wnioskodawcą
jest powiat.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Jak, gdzie i kiedy składać wniosek?
• konkurs ma charakter ciągły – od 31.08.2015 do 28.12.2015
• nabór odbywa się w ramach rund konkursowych – pierwsza
runda 31.08.2015 – 02.10.2015 do godz. 15.30
• wnioski należy składać:
- w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014
(EFS),
- w dwóch egzemplarzach papierowych (oryginał i kopia lub
dwa oryginały) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ
RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie - w
ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) – od
pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia
wniosku przez GWA.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Jak, gdzie i kiedy składać wniosek?
Miejsce składania wniosków:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89,pok. 19 (kancelaria)
15-874 Białystok
od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek-piątek : 7.30 – 15.30
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Jak, gdzie i kiedy składać wniosek?
• dwa egzemplarze wniosku oraz Potwierdzenie powinny być
trwale spięte i oznaczone danymi:
- nr konkursu – RPPD.03.03.01-IZ.00-20.001/15
- nazwa wnioskodawcy
- tytuł projektu
• przy dostarczeniu wniosku wnioskodawca wypełnia
potwierdzenie złożenia wersji papierowej wniosku –
załącznik nr 10 do regulaminu – na którym pracownik
kancelarii potwierdza jego przyjęcie,
• Wnioski przesłane pocztą lub przesyłką kurierska - decyduje
data wpływu do siedziby Departamentu EFS.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Jak, gdzie i kiedy składać wniosek?
Sposób poświadczania kopii dokumentów:
• pieczątki lub sformułowania „za zgodność z oryginałem”
opatrzone datą oraz podpisem osoby poświadczającej,
tożsamej z wykazaną w części VIII wniosku o dofinansowanie
(czytelnym w przypadku braku pieczątki imiennej) na każdej
stronie dokumentu lub
• pieczątka lub sformułowanie „za zgodność z oryginałem od
strony... do strony…”, daty oraz podpis osoby
poświadczającej, tożsamej z wykazaną w części VIII wniosku
o dofinansowanie (czytelnego w przypadku braku pieczątki
imiennej).
Przy
tym
sposobie
potwierdzania
za zgodność z oryginałem należy pamiętać o
ponumerowaniu stron.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Wycofanie wniosku
• Każdemu wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania
wniosku – w formie pisemnej.
• Możliwe na każdym etapie naboru i oceny.
• Prośba o wycofanie powinna zawierać:
- jasną deklarację chęci wycofania wniosku
- tytuł wniosku i sumę kontrolną oraz numer
- pełną nazwę i adres wnioskodawcy
- nr konkursu
Pismo powinno być podpisane przez osobę uprawniona przez
Beneficjenta – tą która podpisała wniosek.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Negocjacje
• prowadzone są w trakcie trwania prac KOP,
• przeprowadzane są przez pracowników IOK powołanych do składu
KOP
• zakres negocjacji wskazany jest w kartach oceny merytorycznej
• dotyczą tylko kryteriów, które zostały wskazane w regulaminie,
jako możliwe do negocjacji – ogólne kryteria merytoryczne
• prowadzone w formie pisemnej lub ustnej
• w przypadku, gdy negocjacje zakończą się wynikiem negatywnym,
wniosek otrzymuje mniejszą liczbę punktów, wskazaną przez
oceniających w kartach oceny.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie - w terminie 10
dni roboczych od dnia otrzymania pisma informującego o
możliwości podpisania umowy - Wnioskodawca zobowiązany
jest do złożenia następujących dokumentów:
- Zaświadczenia o numerze REGON Wnioskodawcy, partnera
oraz realizatora projektu (jeśli dotyczy) – aktualny, nie starszy
niż 3 miesiące od daty złożenia
- decyzje w sprawie nadania NIP ,
- dokument rejestrowy (zaświadczenie o wpisie do
właściwego rejestru albo wypis z właściwego rejestru),
- Statut – w przypadku, gdy dokumentem rejestrowym jest
dokument inny niż wpis do KRS – nie dotyczy JST
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Podpisanie umowy o dofinansowanie
- imię i nazwisko osoby/osób, które w imieniu Wnioskodawcy
podpiszą umowę o dofinansowanie,
- informacje dotyczące rachunków bankowych,
- umowa/porozumienie pomiędzy partnerami – w przypadku
projektów partnerskich
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Dokumenty, które należy złożyć w 2 egzemplarzach –
załączniki do umowy:
- oświadczenie o kwalifikowalności VAT – wnioskodawcy i
Partnera (jeśli dotyczy),
- pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (gdy
wniosek jest podpisywany przez osobę nie posiadającą
statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy),
- pełnomocnictwo do reprezentowania Partnera projektu,
- harmonogram płatności.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Procedura odwoławcza
W ramach etapu przedsądowego - jeden środek odwoławczy –
PROTEST
Pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację przeprowadzonej
oceny wniosku o dofinansowanie pod kątem jej zgodności z
kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze
proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny – wnoszone do
Dyrektora Departamentu rozwoju Regionalnego w terminie 14 dni
kalendarzowych o dnia otrzymania informacji o wynikach oceny
wniosku.
Może być wniesiony na każdym etapie oceny (formalna i
merytoryczna).
Weryfikacja wymogów technicznych nie stanowi etapu oceny i nie
przysługuje od niej złożenie protestu.
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Procedura odwoławcza
W ramach etapu sądowego:
- Skarga do sądu administracyjnego
- Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Kontakt:
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Ul. Poleska 89
15-794 Białystok
Tel. 85 66 54 260 (sekretariat)
e-mail: [email protected]
Referat Wdrażania Kształcenie Zawodowe i Rozwój Przedsiębiorczości
Tel. 85 66 54 275; 85 66 54 285; 85 66 54 235; 85 66 54 246; 85 66 54 261
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:
Białystok: tel. 0 801 308 013, e-mail: [email protected]
Suwałki: tel. 87 563 02 11, e-mail: [email protected]
Łomża: tel. 86 216 33 26, e-mail: [email protected]
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Dziękuję za uwagę
www.rpo.wrotapodlasia.pl
Download