Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

advertisement
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1.
Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania odbioru robót
polegających na : rozbiórce pokrycia dachowego z płyt azbestowych, wykonanie
nowego pokrycia z blachy stalowej powlekanej ( blacho dachówka ). Wykonania
nowej konstrukcji pod blachodachówkę , wymiana rynien i rur spustowych z
metalowych na PCV, przemurowanie głowic kominowych wraz z wykonaniem
tynków. Ustawienie rusztowań
w nieruchomości przy ul. Łodzianki 6 ( budynek
mieszkalny ) w Łodzi
1.2.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i
odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem
zamówienia publicznego pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku
mieszkalnym w nieruchomości przy ul. Łodzianki 6 w Łodzi
1.3.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie
sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych ( objętych przedmiotem
zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych
robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach
poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się
załącznikiem do umowy na wykonawstwo.
1.4.
Zakres Robót objętych S T
1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.
Roboty budowlane w szczególności obejmują:
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty przygotowawcze
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111100-7 Wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki
45111100-7 Przemurowanie głowic kominowych
45422000-1 Wymiana konstrukcji dachu – ciesielskie roboty
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-7 Przemurowanie głowic kominowych
45111100-7 Rusztowania
1
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
45410000-4 Tynkowanie
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem
polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
1.5.
Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczeń
- Wywóz gruzu
- Wywóz płyt azbestowych
1.6.
Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej wody i
kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje się wewnątrz budynku mieszkalnym
1.7.
Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego
realizacją umowy.
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.
1.7.2. Zgodność Robót z ST.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w
całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą
zgodne z ST.
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
2
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robót budowlanych.
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu
robót.
1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w
szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież
ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.
1.7.6. Organizacja planu budowy
Wykonawca będzie zobowiązany do:
Utrzymania porządku na placu budowy;
Składowania materiałów i elementów budowlanych;
Utrzymania w czystości placu budowy.
1.8.
Określenia podstawowe
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku robót.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach
posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego
3
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją
projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunków umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inżyniera.
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót
budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców
bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Zarząd Lokali
Miejskich Łódź al. Kościuszki 47.
4
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
2. MATERIAŁY
2.1.
Warunki ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane –
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom
określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych
w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych.
2.2.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem.
2.3.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
5
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
2.4.
Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inżyniera .
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą
być niedopuszczone do realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.
4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera,
w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
6
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonywania Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
BHP,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów Robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych Robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Inżynierowi);
7
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w
czasie transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
Robót,
sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi
wymaganiom.
6.2.
Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań
materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z
Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.
8
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
6.3.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych
przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inżyniera .
6.4.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inżyniera .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .
6.5.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6.
Badania prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją
Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
9
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub
certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną
w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)
6.8.
Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
10
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
-
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
-
uzgodnienie przez Inżyniera
i harmonogramów Robót,
-
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,
-
uwagi i polecenia Inżyniera,
-
daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
-
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,
-
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku
z warunkami klimatycznymi,
-
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej,
-
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robót,
-
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
-
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je
przeprowadzał,
-
inne istotne informacje o przebiegu Robót.
programu
zapewnienia
jakości
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania
poleceń Wykonawcy Robót.
11
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarów.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3),
następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoły odbioru Robót,
protokoły narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie
z Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera
o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
12
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną
poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2.
Zasady określania ilości Robót i materiałów.
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych
i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości
i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić
metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania
liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej
łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu
pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkości).
7.3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót
będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie przez cały okres trwania Robót.
7.4.
Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.
13
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym
etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
 dokumentacją kosztorysową
 kosztorysem ofertowym
 ustaleniami z inwestorem
 wiedzą i sztuką budowlaną
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi
danego zakresu robót.
8.1.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inżyniera .
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2.
Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót.
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
8.3.
Odbiór wstępny Robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
14
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inżyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją
Kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań
przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.4.
Dokumenty do odbioru wstępnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji
Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz
laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
badań
i
oznaczeń
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych
materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ.
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
15
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.
na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń.
10. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5.
Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór wstępny Robót”.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować:



koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
16
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118
ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunków, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY1987r.;
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami (
Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z późniejszymi zmianami).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
17
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST2
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA AZBESTU - 45262660-5
ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU 45111213-4
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z likwidacją azbestu w zadaniu
Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Łodzianki 6
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją W ramach prac budowlanych przewiduje
się wykonanie, robót rozbiórkowych płyt azbestowo - cementowych: demontaż
elementów dachu zawierających płyty azbestowej. Prace przy dokonywaniu
rozbiórki płyt dachowych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych
warunków ostrożności i z dostosowaniem się do aktów prawnych
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r Dz.U 202/04
poz.2072 ze zmianą w Dz.U.75/2005 poz.664)
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i
demontażami elementów zawierających azbest oraz wszystkie roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót
oraz ich zgodność z umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Ochrona środowiska w
trakcie realizacji robót:
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany stosować się do
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca
będzie stosował się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikał działań
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego
działalnością.
2. MATERIAŁY Nie występują
3.SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót a w
szczególności pylenia przy demontażu eternitu.
18
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
4. TRANSPORT
Ładunki należy zabezpieczyć w trakcie transportu, załadunku i wyładunku przed
spadaniem, obsunięciem się lub zanieczyszczeniem dróg. Wykonawca jest
zobowiązany na własny koszt do usunięcia wszelkich uszkodzeń i
zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji zamówienia.
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie
transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie
zamkniętych kontenerach.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: wyznaczyć obszar prac
oraz oznakować, ogrodzić i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów
BHP
5.2. Roboty rozbiórkowe płyt azbestowo - cementowych
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia
części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10
m/s.
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej
położonych kondygnacjach jest zabronione. Konieczne jest umieszczenie
tablic ostrzegawczych o treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, „Osobom
nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Przy pracach związanych z usuwaniem
azbestu (eternitu) w celu wyeliminowania zjawiska uwalniania włókien azbestu
(eternitu) należy:
- nawilżyć wodą wyroby zawierających azbest przed ich usuwaniem lub ich
demontażem i utrzymywać w stanie wilgotnym przez cały czas pracy
- demontować całe elementy unikając uszkodzeń mechanicznych.

odspajać materiały trwale związanych z podłożem przy zastosowaniu
wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych.

zastosować odpowiednie środki chemiczne celem zmniejszenia emisji
włókien azbestu.
Wykonawca prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z
obiektów i urządzeń budowlanych zobowiązaniu jest do składania wszystkich
zdemontowanych wyrobów w opakowaniach w osobnym pomieszczeniu
zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych. Materiały te powinny
być opakowane w folię o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm.
Po wykonaniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi lub zarządcy obiektu
budowlanego pisemnego oświadczenia, że prace te zostały wykonane z
zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a cały teren
19
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
robót został prawidłowo oczyszczony z azbestu. Oświadczenia Właściciel lub
zarządca obiektu budowlanego powinien przechowywać przez co najmniej 5
lat.
5.2. Roboty związane z oczyszczeniem terenu. Odpady transportować na zewnątrz
budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
składować w kontenerach. Powstałe odpady należy zagospodarować zgodnie z
Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz .U. Nr 62 z 20 czerwca 2001 r poz. 628 z
późniejszymi zmianami ) o odpadach . Teren wokół rozbieranego budynku należy
oczyścić w terminie do ostatecznego odbioru robót zarówno z resztek pozostałych po
dewastacji budynku, jak również po wykonywanych robotach. Ogrodzenie placu
rozbiórki należy rozebrać, wywieźć tymczasowe sanitariaty, uporządkować teren
przylegający do przedmiotowego budynku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich
zgodność z obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.
7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów,
określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji,
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostkami
obmiarowymi są: 1 m 2 rozbiórki płyt azbestowo – cementowych oraz ich
ciężar (t) dla wyliczenia wywozu i utylizacji odpadów.
7. ODBIORY ROBÓT Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają
zasadom odbioru robót zanikających.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne zasady dokonywania płatności podano w
Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
20
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT( ST)
na wykonanie remontu pokrycia dachowego z
blachodachówki budynku mieszkalnego przy ul.
Łodzianki 6
1. Informacje ogólne
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru pokrycia dachowego częściowego wzmocnienia więźby dachowej,
wraz z pokryciem dachu blachodachówkę wraz z obróbkami blacharskimi
1.1 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna ( ST) może być podstawą opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej(SST) będzie stosowana jako
dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w
przedmiocie zamówienia.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć
miejsce tylko w przypadkach małych , prostych robót i konstrukcji
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu , dla których istnieje pewność ,że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.
1.2 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
Pokrycia dachowe-obróbki 45261000-4
Rozbiórki 45111100-9
Pokrycie blachą 45261910-6
2. Zakres robót objętych specyfikacją
2.1
2.2
2.3
2.4
Wykonanie robót przygotowawczych,
Oczyszczenie , wzmocnienie i konserwacja elementów drewnianych
Wykonanie izolacji
Wykonanie rynien, koszy ,obróbek blacharskich, włazów dachowych,ław
kominiarskich , demontaż lukarn
2.5 Wykonanie pokrycia dachowego,
2.6 Wymiana rynien, rur spustowych,
21
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
2.7 Wymiana pasów podrynnowych, obróbek blacharskich,
2.8 Roboty budowlane i porządkowe
3.
Ogólne wymagania dotyczące robót :
3.1 Organizacja robót budowlanych
Planowane roboty należy zorganizować i prowadzić z ograniczeniami
wynikającymi z funkcji użytkowej budynku. Należy uwzględnić czasowe
zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych podczas wykonywania remontu
3.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia
bezpieczeństwa osób postronnych i użytkowników budynku przez
dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie stref
,wykonanie zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej wraz
z oznakowaniem ostrzegawczym i informacyjnym na zewnątrz.
3.3 Ochrona środowiska
Zerwane pokrycie należy poddać utylizacji w specjalistycznej firmie i dowód
wykonania czynności przedstawić inwestorowi.
3.4 Warunki bezpieczeństwa pracy
Prace remontowe mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy posiadający
aktualne badania do pracy na wysokości i zaopatrzenie w środki ochrony
osobistej.
W szczególności należy przestrzegać „Ogólne przepisy bezpieczeństwa i
higieny pracy” ( Dz. U z 1997 r Nr 129, poz. 844 , zmiany Dz. U z 2002 r
Nr 91 ,poz 811) oraz przepisy „ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych” ( Dz.U z 2003 r Nr 47, poz 401).
Należy także zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9 obejmujące:
- Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w
budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie, i
- Rozdział 9 . Roboty na wysokości
3.5 Zabezpieczenie chodników.
Należy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach,
przejściach i terenie wokół budynku w czasie prac na wysokości.
Stanowiska robót należy przygotować w sposób uniemożliwiający
zniszczenie i zabrudzenie terenu i zieleni przy budynku.
22
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
4. Obmiar robót
4.1 Jednostką obmiarową robót jest:
- dla robót –Krycie dachów blachodachówką- m2 pokrytej powierzchni
dachu,
- dla robót – obróbki blacharskie - m2
- dla robót – Rynny i rury spustowe – 1m wykonanych rynien lub rur
spustowych,
4.2 Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru.
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych o ile
powierzchnia każdego nie przekracza 0,5 m2.
5. Odbiór robót
5.1 Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego,
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci
dachowych.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- stanu podłoża ,
- jakości zastosowanych materiałów,
5.2 Odbiór remontu konstrukcji więźby dachowej należy sprawdzić :
- zgodność wymiarów i przekrojów użytej tarcicy , krawędziaków i bali,
- prawidłowość połączeń elementów konstrukcyjnych w węzłach i
połączeniach ,
- prawidłowość flekowania i uzupełnień ubytków,
- prawidłowość wykonania wzmocnień , nadbitek ,
- prawidłowość wykonania wymiany elementów i połączeń na stykach
łączonych elementów,
- prawidłowość wykonania konstrukcji dachu przy włazach , kominach
wywiewkach itp. oraz odbiór tych element
-prawidłowość impregnacji drewna ,
- prawidłowość izolacji drewna od murów,
- stan techniczny więźby po remoncie.
5.3 Odbiór robót pokrywczych i obróbek blacharskich
Odbiór robót pokrywczych powinien obejmować sprawdzenie:
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia ,
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z
pokryciem,
- jakości zastosowanych materiałów.
- zgodności ich wykonania z specyfikacją techniczną wykonania
odbioru robót oraz przedmiarem ,
23
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów
budowlanych,
- dokładności i szczelności pokrycia,
- stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich oraz połączenia
ich z urządzeniami odwadniającymi , a w szczególności sprawdzenie
prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, mocowania obróbek i
elementów urządzeń odwadniających, prawidłowych spadków rynien.
5.4 Odbiór robót budowlanych wykończeniowych i porządkowych
powinien obejmować :
- sprawdzenie jakości wykonania i dokładność prac
wykończeniowych,
- zgodności ich wykonania z specyfikacją techniczną wykonania
odbioru robót oraz przedmiarem,
- jakości zastosowanych materiałów,
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i
wyposażenia
6. Przepisy związane
6.1 Normy
PN-EN 460
PN-EN1443
PN-EN1382
Impregnacja drewna . Wymagania.
Kominy . Wymagania .
Konstrukcje drewniane . Nośność łączników do
drewna.
PN-380, 383, 408 409, 594 596 789, 1380 Konstrukcje drewniane.
PN-EN1193
Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i
drewno klejone warstwowo.
PN-B-03150
Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej .Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-04701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur
spustowych okrągłych.
PN-EN 607:1999
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U.
Definicje, wymagania i badania.
PN-EN 612:1999
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje,
podział i wymagania.
PN-74/B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania
6.2 Inne
24
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r „ o wyrobach budowlanych”( Dz.U z
2004 r Nr 92 poz 881) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r „ w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym”( Dz .U Nr 198, poz 2041),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie zgodności ( Dz.U z 2002
r Nr 166, poz 1360 z póź .zm)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26
września 1997 r – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy ( Dz.U Nr 169 ,poz 1650).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 - w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych( Dz.U Nr 47 , poz 401)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U
z 2003 r Nr 207 ,poz 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r art.29 , ust.2 pkt 4 lit.b ( Dz .U z 2004 r Nr 93, poz 888)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom. I.
cz. rozdz. 8 – Konstrukcje i elementy z drewna i materiałów
drewnopochodnych – Wyd. Instytut Techniki Budowlanej.
8 . Szczegółowy zakres prac budowlanych występujących podczas
realizacji remontu :
8.1 Wykonanie remontu więźby dachowej
– po zdemontowaniu pokrycia dachowego należy dokładnie sprawdzić
stan konstrukcji dachowej, wszystkie elementy konstrukcji więźby
dachowej dokładnie oczyścić z powierzchniowych skorodowań i
zanieczyszczeń .
Wzmocnienie zniszczonych i przegniłych elementów więźby
wykonać przez zastosowanie nakładek bocznych o wysokości równej
wysokości wzmacnianego elementu i szerokości równej szerokości
wzmacnianego elementu. W przypadku stwierdzenia
znacznego zniszczenia elementu tzn, gdzie drewno skorodowane jest do
głębokości 4 cm i więcej, należy wyciąć i dokonać reperacji przez tzw.
flekowanie , zachowując oryginalne przekroje elementów więźby
Ewentualną wymianę elementów konstrukcyjnych należy prowadzić pod
nadzorem uprawnionego konstruktora. Po dokonaniu wszystkich napraw
reperacji można przystąpić do impregnacji całej więźby dachowej
Więźbę zaimpregnować środkami owado i grzybobójczymi tj. Intox S lub
o podobnych właściwościach ogólnie dostępnych w handlu , oraz
środkami ogniochronnymi tj. np.Fobos lub Ogniochron ( 30 % roztwor)
25
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
W miejscach gniazdowych penetracji owadów należy smarowanie ( trucie
) wykonać kilkakrotnie. Wszystkie nowe elementy drewniane winny być
zaimpregnowane przed ich wbudowaniem. Wszystkie gniazda ,
połączenia, styki elementów łączonych winny być dokładnie
zaimpregnowane przed ich łączeniem lub wbudowaniem.
Impregnację należy powtórzyć po zakończeniu wszystkich robót
remontowych więźby.
– Klasa drewna z jakiego powinna być wykonana nowa konstrukcja – C
30,
– Pod łatami należy ułożyć folię dachową paroprzepuszczalną,
8.2 Wykonanie izolacji
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej poziomej z folii
polietylenowej szerokiej, dwie warstwy pod wełnę i pod blachodachówkę
8.3
Wykonanie rur spustowych z polichlorku winylu PCV, okrągłe o ø
110 mm w kolorze blachodachówki
- Rury spustowe mocuje się uchwytami nie rzadziej niż co 2 m ,oraz
zawsze na końcach i pod kolankami. Uchwyt należy umocować w
sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na
zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach
bezspoinowych.
- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2
cm, przy długości rur spustowych do 10 m oraz 3 cm przy długości rur
spustowych większych niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii
prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno przekraczać 0,3 cm
8.4
Wykonanie rynien
- Rynny dachowe łączone wykonane z polichlorku winylu PCV,
półokrągłe o
ø 150 mm łączone na uszczelki, w kolorze
blachodachówki
rynny mocowane co 50 cm z zachowaniem spadku
podłużnego 1%.
8.5 Wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki
Kolor blachy blachodachówek oraz blachy płaskiej –bordowym( po
uzyskaniu
akceptacji inwestora)
Blachodachówki należy układać na łatach i mocować za pomocą
wkrętów samonawiercających do łat drewnianych, tak aby nie
uszkodzić podkładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie
wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej .Wkręty powinny być
umieszczone w środku wgłębienia , w dolnej fali i powinny być
mocowane w co drugiej fali i w co drugim rzędzie blachodachówek , zaś
przy okapie i w kalenicy w każdej fali oraz w każdym szeregu
blachodachówek, na bocznej nakładającej się krawędzi. Blachy
przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych. Po cięciu i wierceniu
26
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
należy usunąć wszystkie metalowe odpady, mogące spowodować
uszkodzenie powierzchni blach.
Na krawędziach szczytu dachu zamontować wiatrownice.
Przed montażem blachodachówki należy zamontować haki rynnowe
następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy.
Niezbędne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych
uszczelek w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu.
Wszystkie uszkodzenia powłoki malarskiej powstałe w czasie montażu i
transportu należy zamalować farbą zaprawową.
8.6 Wykonanie obróbek blacharskich (w kolorze blachodachówki)
- Obróbki blacharskie ułożone powinny być na uprzednio
przygotowanych podłożach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach
stalowych łączy się na rąbki pojedyncze leżące szerokości 15 do 20
mm lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30 mm. Krawędzie boczne
obróbek winne być wywinięte do góry i zagięte- zaokrąglone nie
powodujące możliwości skaleczenia . Obróbki zakończone powinny
być kapinosem.
8.7 Wykonanie powłok malarskich elementów metalowych znajdujących
się na dachu.
8.8
Wykonanie prac tynkarskich i malarskich m.in. naprawa kominów
Przy kominach wykonać ławy kominiarskie,
Należy zachować kształt i gabaryty istniejące.
9. Zakres prac towarzyszących
9.1 Wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z przepisami
BHP i ppoż. Roboty dachowe , w tym roboty impregnacyjne należy
wykonywać przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności ,
przy zachowaniu przepisów bhp przy wykonywaniu robót
rozbiórkowych , robót na wysokości , robót impregnacyjnych i innych
wg obowiązującego Rozporządzenia w sprawie przestrzegania
przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
9.2 Zabezpieczenie wszystkich elementów narażonych na uszkodzenia w
trakcie wykonywania robót
9.3 Wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w
czasie trwania robót
9.4 Wywóz pozostałości materiałów
9.5 Wywóz i utylizacja papy pochodzącej z rozbiórki
27
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
10.
Materiały
Wymagania ogólne:
10.1 Tarcica iglasta kl. C 30 o wilgotności nie większej niż 18% ( stan
powietrzno-suchy ).
10.2 Blachodachówka i gąsiory z blachy muszą być w I gatunku i spełniać
wymagania określone w PN- EN 505:2002
Wysokość profilu blachodachówek do 45 mm.
10.3 Ławy kominiarskie.
Ławy kominiarskie ze stali ocynkowanej metoda ogniową.
Wsporniki ław metalowe systemowe np. Koramic Wienerberger
Ławy i akcesoria malowane metoda proszkowa w kolorze dachówki.
Odporność na rdzewienie - 30 lat. Producent: Wienerberger lub
równoważne
10.4 Folia dachowa
Typ- Koramic 11 lub BauderThermoplan SF 12
Parametry techniczne wg norm
Odporna na promieniowanie UV
Odporna na działanie czynników atmosferycznych
Odporna na starzenie,wytrzymała nabutwienie
Odporna na działanie mikroorganizmów
Klasyfikacja ogniowa / DIN 4102 cz. l/ - B2, odporna na
rozprzestrzenianie ognia i promieniowanie termiczne
Dyfuzyjna Producent: Wienerberger, Paul Bauder Gmbh
&Co.
lub równoważne
10.5 Płotki przeciwśniegowe ze wspornikami.
Stal ocynkowana metoda ogniowa malowana proszkowo.
Mocowanie: śruby do drewna ocynkowane fi 5-8 mm
Montowanie zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta.
10.6 Elastyczny uszczelniacz dekarski
10.7 Rynny wykonane z polichlorku winylu PCV, półokrągłe o ø 150 mm
łączone na uszczelki, w kolorze blachodachówki
10.8 Rury spustowe z PCV o śr 105 mm w kolorze blachodachówki
10.9 Obróbki blacharskie, w kolorze blachodachówki , z blachy stalowej
ocynkowanej o gr 0,5-0,8 mm
10.10 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez
producenta przez zaświadczenie jakości ( deklaracja zgodności lub
28
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na
opakowaniu.
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do
stosowania.
11. Maszyny oraz sprzęt techniczny
11.1 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych
narzędzi wg wskazań producenta.
11.2 Do robót remontowych dachu należy stosować sprawne narzędzia i
elektronarzędzia takie jak : strugi , piły , przecinarki i wyrzynarki ,
ukośnice , wkrętaki , narzędzia ręczne : młotki , dłuta . szczotki ,
pędzle itp.
11.3
Sprzęt techniczny ;
- kaski ochronne ( hełmy BHP),
- pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciw uciskową oraz linki
bezpieczeństwa o grubości minimum 20 mm.
12. Transport
12.1 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być
sprawne technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP oraz
przepisów o ruchu drogowym. Załadunek , transport, rozładunek i
składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak , aby
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez
producentów.
Wszystkie materiały należy przewozić krytymi środkami transportu ,
zabezpieczone przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi ,
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
12.2 Przechowywanie może odbywać się w pomieszczeniach
zadaszonych , zabezpieczonych przed opadami i wilgocią , na
równym podłożu wg zaleceń producenta.
12.3 Środki impregnacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach
wietrzonych , zamkniętych – zgodnie z wytycznymi producenta
zawartych w instrukcjach stosowania.
29
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
ROBOTY CIESIELSKIE
Kod CPV 45261100-5
1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wymiany deskowania połaci dachowej oraz wzmocnienie końcówek krokwi
oraz całych krokwi dachowych wymiana słupów murłat i podwalin
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych do wykonania wymiany
deskowania dachu. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem
i wykończeniem robót ciesielskich, wykonywanych na budowie.
2. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych
tą specyfikacją:
- wykonanie deskowania – po wykonaniu demontażu materiałów bitumicznych z
deskowania należy zdemontować zniszczone deskowanie i usunąć z terenu budowy.
Przed przystąpieniem do ułożenia nowego deskowania należy oczyścić krokwie
dachowe z pozostawionych starych gwoździ. Nowe deskowanie należy zabezpieczyć
środkami grzybo- pleśnobujczymi oraz środkiem ogniochronnym. Wzmocnienie
krokwi należy wykonać poprzez wzmocnienie krokwi obustronnie deskami gr. 25 mm
mocując je do istniejących krokwi wkrętami lub śrubami po wcześniejszym wykonaniu
otworów ( śrubami wraz z podkładkami i nakrętkami ).
– wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie, jakie występują przy
realizacji umowy
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są
przedstawione w normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres
robót określony jest w przedmiarze robót (ślepy kosztorys)
30
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną
4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z
wymianą deskowania dachu oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.
5 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca
dostarczać będzie następujące informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej
części opracowania.
Materiały
6. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej
7. Drewno
Należy zastosować deski iglaste grubości 25 mm (według PN-EN 338)
Drewno stosowane do poszycia dachowego powinno być klasyfikowane metodami
wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego
należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Klasa wytrzymałości drewna powinna
odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości charakterystycznej
według PN-B-03150:2000. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż
23%. Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. Właściwości
tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny
być - w zależności od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana
wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do
odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i
parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie
tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia według PN-75/D- 96000 w wymienionych
sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową
wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej
wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D94021 przez upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych)
brakarzy. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymałościowo powinny być zgodne z wymaganiami PN- 82/D-94021.
31
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widocznie zepsute i
smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość,
zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe.
8. Impregnaty do drewna
Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio- i owadobójczym (Fobos
M-4). Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed
korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000,
wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych – ZUAT-15/VI.06/2002. Preparaty do
zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do
zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.
Nasycenie drewna od2-4 mm środkiem np. Fobos M-4.
9. Łączniki
Do łączenia deskowania z konstrukcją więźby należy stosować łączniki metalowe
takie jak: gwoździe, wkręty . Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach
deskowania z więźbą dachową w postaci gwoździ, wkrętów do drewna, sworzni,
pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN
912 lub (po ich wprowadzeniu) PN- EN 14545 i PN-EN 14592.
Sprzęt
10 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
11. Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Rodzaje sprzętu używanego do robót remontowych pozostawia się do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robót.
Transport
12. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
13. Transport materiałów
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót
ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.
Wykonanie robót
14. Zasady ogólne wykonania robót
32
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania
ogólne"
Elementy poszycia dachu
15 Deskowanie dachu
Deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być składowane
na równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej
elementy nie stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków powinny być
zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobieżenia ich spękania.
Materiały przed ich zamontowaniem powinny być zabezpieczone środkiem
impregnującym „Fobos M-4”, poprzez 30 minutową kąpiel najlepiej pod ciśnieniem w
autoklawach. Podczas obróbki elementów konstrukcji czynności powtarzające się
wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np. ścięcie końców, nawiercanie otworów
itp). Należy przeprowadzić znakowanie, które ma na celu określenie miejsca zestawu
całej konstrukcji. Montaż deskowania poszycia dachowego prowadzić z użyciem
odpowiedniego sprzętu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez
zarządzającego realizacją umowy).
16. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania konstrukcji.
Poszycie drewniane dachu powinno być wykonane zgodnie z określonymi w
normach przedmiotowych dotyczących prac ciesielskich. Niedotrzymanie
powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac ciesielskich.
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym
warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny
przekraczać wielkości podanych poniżej: - ± 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm, - ±
0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm, - ± 1,0mm przy wymiarze od 26mm do
100mm, - ± 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm, - ± 5,0mm przy wymiarze
od 251mm do 1200mm, - ± 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm, ±15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm, - ± 20,0mm przy wymiarze ponad
6000mm.
Kontrola jakości robót
17. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- jakości zastosowanego drewna,
– jakości stopnia impregnacji drewna,
– wymiarów zastosowanych przekrojów drewna,
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności
prowadzenia robót a w szczególności czy deskowanie została prawidłowo
przymocowane do krokwi dachowych
Obmiar robót
18. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
33
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robót (nakładczy kosztorys)
19 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi są: 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego 1 m2
połaci dachowej szt. stopnic i podstopnic
20 Odbiory robót i podstawy płatności
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji
Technicznej pkt 8. Zapłata za całość robót ryczałtem po odbiorze i podpisaniu
protokołu końcowego (ostatecznego). Odbiory częściowe nie podlegają rozliczeniu.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót
ciesielskich. Podstawą płatności jest wykonanie poszczególnych pozycji zawartych w
przedstawionym przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest
w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują:
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.
Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań.
Wykonanie robót rozbiórkowych
Wykonanie nowego poszycia dachowego .
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów
rozbiórkowych z placu budowy.
Przepisy i dokumenty związane
21 Związane normatywy
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 1. Rozdział
1 - Warunki Ogólne Wykonania 2. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane
22 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i
branżowe (BN), w tym w szczególności:
PN-61/D-95007 - Drewno tartaczne iglaste PN-57/D-01001 - Drewno iglaste PN57/D-96000 - Tarcica iglasta PN-EN 408; 1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno
konstrukcyjne lite i klejone PN-EN 388; 2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy
wytrzymałości PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane PN-85/B-01805
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony PN-EN 3351:1996
- Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas
zagrożenia ataku biologicznego. Postanowienia ogólne PN-EN 335-2:1996 -Trwałość
drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku
biologicznego. Zastosowanie do drewna litego PN-EN 336:2001 - Drewno
konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne odchyłki PN-EN 3501:2000 -Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość
drewna litego. Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości
drewna
PN-EN 844-3:2002 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 3: Terminy
ogólne dotyczące tarcicy PN-EN 844-4:2002 - Drewno okrągłe i tarcica.
Terminologia. Część 4: Terminy dotyczące wilgotności PN-EN 844-6:2002 - Drewno
34
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 6: Terminy dotyczące wymiarów tarcicy PN-EN
844-9:2002 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 9: Terminy dotyczące
cech tarcicy PN-EN 844-10:2001 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 10:
Terminy dotyczące przebarwień i uszkodzeń grzybowych PN-EN 844-11:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Część 11: Terminy dotyczące uszkodzeń
powodowanych przez owady PN-EN 844-12:2002 - Drewno okrągłe i tarcica.
Terminologia. Część 12: Terminy uzupełniające i indeks ogólny PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach
drewnianych PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie PN-EN 338:2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości PN-EN
336:2001 - Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne
odchyłki PN-85/B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne
zasady ochrony PN-C-04906:2000 - Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i
badania PN-65/D-01006 - Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod
konserwacji drewna Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów dla
zastosowanych materiałów, ITB – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.
35
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
Przemurowanie kominów i tynkowanie kominów
ponad dachem wraz z malowaniem
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
1.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
robotami pod nazwą: Roboty dekarskie na budynku mieszkalnych w nieruchomości
przy ul. Łodzianki 6
1.2. Zakres robót
Przemurowanie kominów dla dachu krytego dachówką
-
roboty rozbiórkowe kominów ujęte w ST – 01-01.,
murowanie i spoinowanie kominów,
tynkowanie głowic kominowych – tynk mozaikowy biały
umocowanie siatki na głowicach kominowych
sprawdzenie, odgruzowanie, udrożnienie przewodów wentylacyjnych i kominów,
uzupełnienie brakujących tynków dla obróbek blacharskich pod okapami,
gzymsach i pasach przydechowych
1.3.
Określenia podstawowe
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
Dokumentacją Projektową oraz sporządzonymi przedmiarami.
1.4.
Wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami
Inspektora.
1. Materiały
36
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Materiały stosowane do wykonywania
powinny posiadać na opakowaniach termin przydatności do stosowania. Sposób
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć
dachowych.
Przewidziane materiały do zabudowy:
- cegła klinkierowa pełna kl. 350 ,
- gotowe zaprawy murarskie,
- gotowe zaprawy minaralna
- siaka do tynków systemowych
- gotowe zaprawy do spoinowania cegieł klinkierowych,
- grunt głęboko penetrujący i preparat wodoodporny
- farby emulsyjna biała
2. Sprzęt
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz
będą przyjazne dla środowiska. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt
niezbędny do wykonania robót.
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót:
betoniarka, młotki murarskie, kielnia, poziomica, pace, łaty, wyciąg budowlany i inny
sprzęt niezbędny do realizacji robót.
3. Transport
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Podstawowe środki transportu:
Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu – odpowiadające pod
względem typów
i ilości wymaganiom do wykonania zakresu umownego robót,
zawartym w projekcie organizacji Robót.
4. Wykonanie robót
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Roboty rozbiórkowe kominów i odbicie tynków kominów ujęto w ST-01-01.
5.1.
Kominy spalinowe, wentylacyjne
Istniejące kominy wentylacyjne i spalinowe należy rozebrać poniżej poziomu
kalenicy dachu. Odtworzenie kominów wykonać z cegły klasy 150 następnie
otynkować gotowa zaprawą tynkarska mineralna ze wcześniejszym wzmocnieniem
siatką i pomalować na kolor biały
37
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
5.2.
Tynkowanie i malowanie
Podłoża powinny być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów
zmniejszających przyczepność materiałów tynkarskich (np. kurz, pył, luźny tynk itp.).
Po oczyszczeniu podłoża komina, w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia
nadmiernej nasiąkliwości należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący,
zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami producenta.
Na tak przygotowanym podłożu wykonać tynki zwykłe zewnętrzne warstwowe i
wyrównujące. Przy wykonywania tynków narożnych należy stosować narożniki
wzmacniające tynkarskie. Na wykonanych tynkach kominów wykonać malowanie w
kolorze biały
5.3.
Tynkowanie – uzupełnienie tynków na styku obróbek blacharskich,
pokrywczych dachów
Podłoża powinny być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów
zmniejszających przyczepność materiałów tynkarskich (np. kurz, pył, luźny tynk itp.).
Po oczyszczeniu podłoża w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia nadmiernej
nasiąkliwości należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z
instrukcją stosowania i zaleceniami producenta.
Na tak przygotowanym podłożu wykonać tynki zwykłe zewnętrzne warstwowe i
wyrównujące. Przy wykonywania tynków narożnych należy stosować narożniki
wzmacniające tynkarskie. Na wykonanych tynkach kominów wykonać malowanie –
barwienie w kolorze istniejących tynków (elewacji).
5.4.
Kontrola jakości
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności przemurowania kominów
z ST w zakresie prawidłowość ich wykonania. Badania te szczególnie powinny
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości
kompozycji spoinujących oraz innych robót zanikających, wykonanych tynków
kominów, białkowania a w szczególności:
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit
pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
- kontroli odchyłek wymiarów , poziomów i pionów,
- jednolitość wykonanego malowania – białkowania.
Normatywne odchylenia Źródło:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych",
tom I "Budownictwo ogólne", część 2,
Wydawnictwo "Arkady", Wydanie 4, Warszawa 1990.
Konstrukcje murowe
38
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
Wg tablicy 9-31, str. 86
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z
elementów z betonu komórkowego.
Lp
.
Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm)
Z
drobnowymiarowyc
Z cegły, pustaków
h elementów z
ceramicznych
betonu
komórkowego
Mury
Mury nie
spoinowane
spoinowane
Rodzaje odchyłek
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murów:
1 na długości 1 mna całej
powierzchni
ściany
pomieszczenia
Odchylenia
od
powierzchni krawędzi
3
10
6
20
4
-
3
6
20
6
10
30
3
6
15
3
-
6
-
10
30
pionu
2 na wysokości 1 m
na wysokości l kondygnacji
na całej wysokości ściany
Odchylenia przecinających
się powierzchni muru od kąta
przewidzianego w projekcie
3 (najczęściej prostego)
na długości 1 m
na całej długości ściany
6. Zasady obmiaru
0gólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"
6.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót
6.1.1. Przemurowanie kominów oblicza się w metrach sześciennych (m3) z
dokładnością do 0,10 m3. Kubaturę wylicza się na podstawie faktycznie
przemurowanych kominów, w którą są wliczane wszystkie czynności związane z
przygotowaniem, przemurowaniem, spoinowaniem, wykonaniem przykrycia (czapki)
na kominach.
6.1.2. Powierzchnię wykonanych tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) z
dokładnością do 0,50 m2. Powierzchnie wykonanych tynków oblicza się jako sumę
wszystkich powierzchni.
W powierzchnię są wliczane wszystkie czynności
39
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
związane z jej przygotowaniem, wykonaniem tynku, umocowaniem narożników
tynkarskich i białkowaniem lub malowaniem (barwieniem).
6.2.
Jednostka obmiaru
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"
Jednostką obmiarową robót jest:

(m3) – wymurowanego komina,

(m2) – wykonanych tynków z malowaniem.
7. Odbiór
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w
dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu,
wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją - ST.
8.
Podstawa płatności
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki
obmiarów, sprawdzonej
i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie wykonanych robót, jednostka
obmiarowa obejmuje komplet robót w tym:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- przemurowanie i otynkowanie kominów,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacja stanowiska roboczego.
Jednostki obmiarowe zostały określone w pkt 6 – Zasady obmiaru robót
9. Przepisy związane
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach
budowlanych, elementy instalacji spalinowej i kominów oraz wkłady kominowe
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1443:2003, a ich elementy winny być
wytwarzane i wprowadzane do obrotu zgodnie z normami PN-EN 1856-1 i PN-EN
1856-2;
Wymagania techniczne wykonania robót określają:
1. PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody
kominowe - Wymagania i metody badań (Zmiana A1) EN 1457:1999/A1:2002;
2. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
40
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
3. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych (tom
I) Arkady, Warszawa 1959-1990.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, ITB, Warszawa
2003.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
41
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
RUSZTOWANIA
1. PRZEDMIOT i ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ
1.1.
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z
montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac remont
pokrycia dachowego w nieruchomości przy ul. Łodzianki 6
1.2.
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robót w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
dekarko-blacharskich na budynku mieszkalnym w nieruchomości przy ul. Łodzianki 6
1.3.
Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- montaż rusztowań,
- demontaż rusztowań,
1.4.
Określenie podstawowe
Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie
dokumenty
dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej
42
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
1.6.
Szczególne wymagania dotyczące robót
Badania i odbiór rusztowań.
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po
zakończeniu robot montażowych w całości lub jego części niezbędne
do
prowadzenia robót. Badanie powinno obejmować sprawdzenie:

wymagań ogólnych,

stanu podłoża,

posadowienia rusztowań,

wykonania złączy i stężeń,

zakotwień,

pomostów roboczych i zabezpieczających,

urządzeń komunikacyjnych i transportowych,

urządzeń piorunochronnych,
Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej na
rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli
wszystkie badania dały pozytywny wynik. Montaż rusztowań:

rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m,

szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m,

wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od
wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji
następnej,

dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny
być większe niż 15 mm przy wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy
rusztowaniach wyższych niż 10m,

odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi
podłużnej rusztowania nie może być większe niż + / - 50 mm na całej
długości rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi
poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być
większe
niż
10 mm.
1.7.
Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca dostarczy:
1) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co
oznacza, że dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w
budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami.,
2) Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania,
3) Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i
eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt
techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta
winna zawierać:
- nazwę producenta z danymi adresowymi,
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne),
43
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału
rusztowań na typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje
na temat :
 dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych,
 dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności
wykonania projektu,
 dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym
eksploatacja rusztowań jest możliwa,
 sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego
(wciągarki),
 informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia
 warunki montażu i demontażu rusztowania,
 schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby
postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego,
specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania,
sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,
 wzór protokółu odbioru,
 wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu
rusztowania, certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny
zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający
zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.:
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji
rusztowania i podestów, stateczności rusztowania, urządzenia
piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości,
wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na
rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz
eksploatacji rusztowań.
2. MATERIAŁY
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej
Specyfikacji
Technicznej.
2.2.
Materiały
Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne.
3. SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
3.2.
Sprzęt do wykonania robót
44
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów
uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez
nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie
elementów przed wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ
i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
5.2.
Wykonanie montażu
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją
montażu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie
wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej
niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej.
Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga
opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych,
których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją
montażu i eksploatacji, dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni
znać tę instrukcję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy
przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez
pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz
Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie
rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć
wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w
kierunku źródła zagrożenia.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
45
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli będzie podlegać:
- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie,
- sposób posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem
dopuszczalnych odchyłek,
- stężenia rusztowań,
- sposób zakotwienia,
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,
- urządzenia piorunochronne,
- zabezpieczenia całego rusztowania.
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót
i wykonywanych elementów.
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest
przedmiar dołączony do dokumentacji przedmiarowej.
7.2.
Jednostki obmiarowe
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu
ściany na płaszczyznę poziomą, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej.
Czas eksploatacji
(pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót
wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej.
8.
ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI
Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej. Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu.
Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz
inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy
wykonywać codziennie przed rozpoczęciem
pracy, sprawdzając:
- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone ,
- czy jest prawidłowo zakotwione,
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy
(czyste,
nie śliskie, stabilne),
- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo
rusztowania.
46
Remont dachu w budynku przy ul. Łodzianki 6
Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je
przeprowadzać kierownik budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan
rusztowań, czy w konstrukcji
rusztowań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub
stworzyć
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.
Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy
Wykonawcą, a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.
9.
PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.
2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp
podczas
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
3. Ustawa o systemie oceny zgodności .
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2
osoby.
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony
Indywidualnej.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja
Instytutu
Techniki Budowlanej.
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
8.
PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i
badania
i eksploatacja.
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych
nośnych wykonywanych z rur stalowych.
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych.
47
Download