Obowiązki pracownika i skutki ich niewykonania

advertisement
Obowiązki pracownika oraz skutki prawne ich
niewykonania
mgr Sabina Pochopień
,,Obowiązki pracownika składają się na treść
stosunku pracy, określają reguły zachowania się
pracownika wobec pracodawcy jako kontrahenta
stosunku pracy”.
T. Kuczyński [w:] H. Szurgacz, Z. Kubot, T. Kuczyński, A. Tomanek, Prawo pracy.
Zarys wykładu., Warszawa 2016.
Podział obowiązków pracowniczych

Obowiązki określające jakościową stronę wykonywania pracy,

Obowiązki określające ilościową stronę świadczenia,

Obowiązki określające porządkową stronę świadczenia,


Obowiązki określające stosunek pracownika do zakładu pracy i
pracodawcy,
Obowiązki określające
pracowników.
stosunek
pracownika
do
innych
Obowiązki dotyczące jakości wykonywania
pracy- staranność i sumienność

Staranność- odnosi się do zespołu wskazówek, rad, zaleceń i
dyrektyw tworzących to, co się zwykło nazywać ,,techniką
działania”, której celem jest osiągnięcie maksymalnej efektywności
pracy.
Kategoria staranności odsyła do reguł instrumentalnych,
prakseologicznych odgrywających znaczną rolę przy pracach
rutynowych.

Sumienność- dotyczy strony podmiotowej działania pracownika,
poprzez odesłania do reguł aksjologicznych , odwołujących się do
określonego systemu wartości.
Ocenie podlega indywidualne zaangażowanie pracownika
Obowiązki dotyczące jakości wykonywanej
pracy- stosowanie się do poleceń
przełożonych



Zgodnie z art. 100§ 1 k.p. pracownik jest obowiązany stosować się
do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one
sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
Polecenie może dotyczyć: sposobu wykonywania pracy, nakazu jej
wykonywania w określonym miejscu lub czasie a także
obowiązków dotyczących porządku i organizacji pracy.
Polecenie służy aktualizacji lub konkretyzacji obowiązków
składających się na treść stosunku pracy.
Obowiązek przestrzegania czasu i porządku
w procesie pracy

Obowiązek przestrzegania czasu pracy obejmuje powinność
punktualnego rozpoczynania i kończenia pracy, zakaz samowolnego
opuszczania pracy, stosowanie się do ustalonych przerw w pracy,
pozostawanie w ustalonym czasie pracy do dyspozycji pracodawcy
oraz nakaz efektywnego jego wykorzystywania.
Nakaz przestrzegania obowiązków porządkowych obejmuje:
- stosowanie się do regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy
porządku,
- przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp,
- przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych

Obowiązki określające stosunek pracownika
do zakładu pracy- dbałość o dobro zakładu
pracy

Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy obejmuje powinność:
-powstrzymywania się od czynności, które mogłyby spowodować
uszczerbek w mieniu pracodawcy lub wyrządzić mu szkodę
niemajątkową,
- powinność pozytywnego działania na rzecz i w interesie pracodawcy.

W orzecznictwie sądowym jako naruszające wskazany obowiązek
wskazuje się następujące zachowania: podjęcie przez pracownika
działalności gospodarczej kolidującej z jego rolą jako strony
stosunku pracy, przekroczenie granic rzeczowej krytyki
pracodawcy, namawianie innych pracowników do działań lub
zachowań niezgodnych z treścią stosunku pracy i in.
Obowiązki określające stosunek pracownika
do zakładu pracy- obowiązek zachowania
tajemnicy

Powyższy obowiązek dotyczy:
- informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na
szkodę,
- tajemnicy określonej w odrębnych przepisach (informacje niejawne,
tajemnica zawodowa, tajemnica przedsiębiorstwa)
Obowiązki określające stosunek pracownika
do zakładu pracy- zakaz konkurencji



Zakaz konkurencji to obowiązek niekonkurowania z pracodawcą w
czasie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu,
Zakaz konkurencji oznacza zakaz prowadzenia wszelkiej
działalności sprzecznej z interesami pracodawcy oraz świadczenia
pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz
podmiotu prowadzącego taką działalność
Przepisy o zakazie konkurencji stosuje się odpowiednio gdy,
pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawce na
szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu
stosunku pracy (klauzula konkurencyjna). We wskazanej umowie
należy określić okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz
wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi od pracodawcy.
Obowiązki określające stosunek pracownika do innych
pracowników- obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy
zasad współżycia społecznego.


Zasady współżycia społecznego- zasady moralne lub obyczajowe
posiadające
powszechne
społeczne
uznaniedotyczące
bezpośrednio stosunków pomiędzy ludźmi i niebędące
obowiązującymi normami prawnymi.
Zasady współżycia społecznego nabierają znaczenia prawnego ze
względu na odesłanie do nich przez zwrot wyznaczający obowiązek
przestrzegania tych zasad.
Odpowiedzialność pracownicza

Odpowiedzialność porządkowa,

Odpowiedzialność materialna

Odpowiedzialność odszkodowawcza,


Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko
prawom pracownika,
Pozbawienie lub ograniczenie świadczenia, przekształcenie lub
rozwiązanie stosunku pracy.
Odpowiedzialność porządkowa



Istota odpowiedzialności porządkowej polega na stosowaniu wobec
pracownika sankcji typu represyjnego tj. kar za nieprzestrzeganie
ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp,
przepisów przeciwpożarowych a także przyjętego sposobu
potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz
usprawiedliwiania nieobecności (art. 108 k.p.).
Przesłankami tej odpowiedzialności są : bezprawne naruszenie
obowiązku porządkowego oraz wina,
Za naruszenie obowiązków porządkowych może być zastosowana
kara upomnienia, nagany ( każde przewinienie) oraz kara pieniężna
(za
nieprzestrzeganie
przepisów
bhp
lub
przepisów
przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie
alkoholu w pracy)
Tryb nakładania kar porządkowych:



Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia
wiadomości o naruszeniu obowiązku porządkowego i po upływie 3
miesięcy od dopuszczenia się naruszenia.
Przed nałożeniem kary porządkowej pracodawca jest zobligowany
wysłuchać pracownika.
O zastosowanej karze porządkowej pracodawca zawiadamia
pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków
pracowniczych oraz jego datę a także informuje o prawie
wniesienia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.
Tryb weryfikacji kar porządkowych



Jeżeli zastosowanie kary porządkowej nastąpiło z naruszeniem
przepisów prawa, pracownik może w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.
Sprzeciw rozpatruje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska
reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.
Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od jego wniesienia jest
równoznaczne z jego uwzględnieniem.
Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia
zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o
uchylenie zastosowanej kary.
Odpowiedzialność materialna

Odpowiedzialność na zasadach ogólnych,

Odpowiedzialność za mienie powierzone,

Odpowiedzialność za szkodę z winy umyślnej.
Odpowiedzialność na zasadach ogólnych
Przesłankami tej odpowiedzialności są:
- bezprawność (niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku
pracowniczego),
- wina,
- szkoda,
- związek przyczynowy między zawinioną bezprawnością a szkodą

Naprawienie szkody wyrządzonej z winy nieumyślnej poza
mieniem powierzonym charakteryzuje:
- ograniczenie odpowiedzialności jedynie do rzeczywistej straty
pracodawcy,
- ograniczenie wysokości odszkodowania do kwoty trzymiesięcznego
wynagrodzenia pracownika,
- możliwość obniżenia odszkodowania.

Odpowiedzialność za mienie powierzone
Przesłankami tej odpowiedzialności są:
- prawidłowe powierzenie mienia,
- naruszenie obowiązku zwrotu lub wyliczenia się z powierzonego
mienia (szkoda),
- zawiniona bezprawność,
- związek przyczynowy.



Pracownicy naruszający obowiązek zwrotu lub wyliczenia się z
powierzonego mienia odpowiadają za szkodę w tym mieniu w
pełnej wysokości.
Ciężar dowodu: pracodawca jest obowiązany wykazać fakt
prawidłowego powierzenia mienia oraz powstanie szkody i jej
wysokość a pracownik , że szkoda powstała z przyczyn od niego
niezależnych.
Odpowiedzialność z winy umyślnej


W przypadku gdy pracownik wyrządził szkodę umyślnie, jest
obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości, tzn. w
granicach straty i utraconych korzyści.
W orzecznictwie jako przykłady umyślnego wyrządzenia szkody
wskazuje się: zagarnięcie mienia pracodawcy, wyrządzenie szkody
wskutek prowadzenia przez pracownika w stanie nietrzeźwości
samochodu z nadmierną prędkością, dysponowanie odzieżą roboczą
jak własną i in.
Odpowiedzialność odszkodowawcza
Regulowana przepisami kodeksu pracy:
- w przypadku wadliwego rozwiązania przez pracownika stosunku
pracy bez wypowiedzenia, z powodu zarzutu dopuszczenia się
przez
pracodawcę
ciężkiego
naruszenia
podstawowych
obowiązków wobec pracownika,
-naruszania przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w
umowie.

Regulowana przepisami kodeksu cywilnego:
- kontraktowa (naruszenie przez pracownika zakazu konkurencji po
ustaniu stosunku pracy),
- deliktowa (samowolne użycie przez pracownika mienia pracodawcy
do własnych celów)
Odpowiedzialność za wykroczenia i
przestępstwa przeciwko prawom
pracownika
Odpowiedzialność za wykroczenia


Zakres podmiotowy: osoby upoważnione do działania w
określonym zakresie w imieniu pracodawcy, które podejmując
decyzje w zakresie stosowania prawa pracy lub takiej decyzji nie
podejmując, dopuszczają się jego naruszenia.
Zakres przedmiotowy: zawieranie umowy cywilnoprawnej w
warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę,
niepotwierdzanie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o
pracę , wypowiadanie lub rozwiązywanie pracownikowi stosunku
pracy z rażącym naruszeniem prawa, naruszanie przepisów o czasie
pracy, niewypłacanie w terminie wynagrodzenia za pracę lub innego
świadczenia i in.
Odpowiedzialność za przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonującym
pracę zarobkową ( art. 218- 221 k.k)





Złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracowniczych lub praw z
ubezpieczenia społecznego zatrudnionych,
Odmowa ponownego przyjęcia osoby przywróconej do pracy przez
właściwy organ,
Naruszanie przepisów o ubezpieczeniach społecznych przez
niezgłoszenie lub zgłoszenie nieprawdziwych danych mających
wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość,
Narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia wskutek niedopełnienia obowiązku przez osobę
odpowiedzialną za bhp,
Niezawiadomienie właściwego organu o wypadku przy pracy lub
chorobie zawodowej przez zobowiązaną do tego osobę.
Pozbawienie lub ograniczenie świadczenia,
przekształcenie lub rozwiązanie stosunku pracy
Opracowano na podstawie:
- H. Szurgacz, Z. Kubot, T. Kuczyński, A. Tomanek, Prawo pracy.
Zarys wykłaadu, Warszawa 2016,
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy( Dz. U. z 2014 r.
poz 1502 z późn zm.).
Download