REGULAMIN X KONKURSU WIEDZY O ROSJI

advertisement
REGULAMIN
XIV EDYCJI KONKURSU WIEDZY O ROSJI PT.
„ROK 1917 - RETROSPEKTYWA. 100 LAT WIELKICH ZMIAN W ROSJI”
XIV КОНКУРСА ЗНАНИИ О РОССИИ ПОД ЗАГЛАВИЕМ
«ГОД 1917-РЕТРОСПЕКТИВА. 100-ЛЕТИE
ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН В
ROSYJSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO – OŚWIATOWE W
W BIAŁYMSTOKU, zaprasza do udziału w XIV EDYCJI KONKURSU WIEDZY O
RETROSPEKTYWA. 100 LAT WIELKICH ZMIAN W ROSJI» .
PОССИИ»
POLSCE Z SIEDZIBĄ
ROSJI PT. «ROK 1917 -
Konkurs z zakresu wiedzy realioznawczej o historii i kulturze Rosji związany tematycznie z przypadającą w tym roku
100-rocznicą wielkich zmian w Rosji (rewolucja lutowa, abdykacja Cara Mikołaja II, rewolucja październikowa - przewrót
bolszewicki) i wszystkimi konsekwencjami z tymi wydarzeniami związanymi.
Celem konkursu jest przybliżenie historii, wiary i tradycji oraz kultury i cywilizacji Rosji, sprawdzenie znajomości historii
Rosji i rosyjskich realiów, poszanowanie tradycji oraz kształtowanie obywatela świata.
Tegoroczny Konkurs poświęcamy 100-leciu jednej z najbardziej tragicznych dat w historii Rosji - rokowi 1917, w związku
z przypadającymi jubileuszami 100-lecia: rewolucji lutowej, abdykacji Cara Mikołaja II, przewrotu bolszewickiego zwanego również rewolucją październikową i związanymi z tymi rocznicami wydarzeniami historycznymi. Niedawno
głowa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarcha Cyryl nazwał rok 1917 największą katastrofą geopolityczną w historii
Rosji, zaś Prezydent Rosji Vladimir Putin zaliczył wydarzenia 1917 roku do trzech najbardziej tragicznych wydarzeń
w XX-wiecznej historii Rosji, mających do dziś dnia wpływ na obecną sytuację w Rosji i w tej części świata (na równi z IIwojną światową i upadkiem ZSRR w 1991 roku). Te wypowiedzi najlepiej oddają znaczenie tej rocznicy dla historii i dnia
dzisiejszego Rosji.
Adresatami i uczestnikami Konkursu, jest zarówno młodzież pochodzenia rosyjskiego, jak i wszyscy uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce, którzy są zainteresowani Rosją, jej historią, językiem rosyjskim, rosyjską
literaturą, poezją i kulturą oraz dniem dzisiejszym Rosji.
REGULAMIN KONKURSU:
§1
I. Uczestnikiem konkursu może być:
1. Młodzież pochodzenia rosyjskiego ucząca się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce.
2. Każdy uczeń gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce.
II. Uczestników Konkursu mogą zgłaszać:
1. Organizacje i zrzeszenia mniejszości rosyjskiej i społeczności rosyjskojęzycznej w Polsce.
2. Poszczególne szkoły ponadpodstawowe w Polsce.
3. Sami zainteresowani wzięciem udziału w Konkursie – spełniający kryteria zawarte w tym regulaminie.
§2
Eliminacje szkolne mogą być organizowane przez nauczycieli poszczególnych szkół.
§3
Liczba uczestników konkursu nie jest ograniczona.
§4
Każdy uczestnik konkursu przygotowuje się do części pierwszej i drugiej z zagadnień dotyczących:

Rosja w roku 1917 – w znaczeniu historycznym, kulturowym i geograficznym;

Rok 1917 - historia, najważniejsze daty, fakty i wydarzenia historyczne;

znane (słynne) osoby (ludzie kultury, sztuki, postaci historyczne, …) związane z wydarzeniami w Rosji
w 1917 roku;

nazwy i położenie najważniejszych miejsc i miast związanych z geografią i historią - w kontekście wydarzeń
roku 1917;

historii powstania – pojawienia się pojęć: „rewolucja lutowa”, „rewolucja październikowa”, „przewrót
/ zamach bolszewicki”, „otreczenije ot prestola - abdykacja”, „Duma”, „bolszewicy, mienszewicy,
eserzy, narodniki, trudowiki, kadiety, … … …”, „rząd tymczasowy”, i wszystkiego, co wiąże się



z tymi pojęciami;
najważniejsze obiekty sakralne, muzealne i zabytkowe szczególnie ważne dla historii tego okresu w Rosji;
rok 1917 w Rosji a sprawa Polska i Polacy;
Zakres czasowy: wydarzenia roku 1917 w Rosji.
§5
Konkurs odbędzie się w językach: polskim (części pisemna i ustna) lub rosyjskim (części ustna i częściowo pisemna
– pytania otwarte), jeden z języków do wyboru przez każdego uczestnika konkursu.
W części pierwszej – pisemnej, na wszystkie pytania otwarte, osoby zainteresowane mogą odpowiadać pisemnie
w języku rosyjskim (poprawne odpowiedzi będą wówczas dodatkowo punktowane za język).
W części drugiej – ustnej, Wszystkie pytania będą w języku polskim. Uczestnik sam zdecyduje w jakim języku
będzie odpowiadać (polskim lub rosyjskim). Poprawne odpowiedzi w języku rosyjskim będą dodatkowo
punktowane.
§6
Forma konkursu:

Na części pierwszej konkursu – pisemnej - uczestnik otrzyma test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi do
„rozwiązania” w ciągu nie większym niż 80 minut.

Część druga (ustna) ma charakter ustnych odpowiedzi na wylosowane trzy pytania + jedno pytanie
z mapy.
§7
Terminy konkursu:
 I część - pisemna: 27 marca 2017 roku (poniedziałek) od godz. 11.20 (rejestracja) na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok, ul Świerkowa 20.
Wyniki części pisemnej Konkursu będą znane w piątek 31.03.2017r.,
 II część (ustna): 6 kwietnia 2017 roku (czwartek) od godz. 11.15 (rejestracja) – w Muzeum Rzeźby Alfonsa
Karnego w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 17.
Ostateczne wyniki Konkursu: będą znane i podane do wiadomości nie później niż 25 kwietnia 2017r.,
 Finał Konkursu: (oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów) nastąpi w dniach: 12 - 19
czerwca 2017 roku, – dokładna data oraz miejsce wraz z adresem zostaną podane wszystkim uczestnikom
Konkursu na przełomie maja/czerwca 2017roku.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian terminów i miejsca, o których zainteresowane osoby zostaną powiadomione.
§8
Na podstawie rezultatów części pierwszej (pisemnej) będą wyłonieni finaliści, którzy do 31.03.2017r. włącznie,
zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do części drugiej - ustnej.
§9
Spośród uczestników konkursu w każdej kategorii, zostaną wyłonieni finaliści, a z nich laureaci.
Jury i Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo przyznawania dodatkowych wyróżnień i ewentualnie innego
rozdziału nagród.
§ 10
Każdy uczestnik Konkursu otrzyma Dyplom Uczestnika.
Laureaci, finaliści i osoby wyróżnione otrzymują podczas Finale Konkursu odpowiednie dyplomy oraz nagrody
rzeczowe - zgodnie z uznaniem Jury i Organizatorów.
§ 11
Podpisując kartę zgłoszenia, uczestnik/opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami
i wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację zdjęć i nagrań audiowizualnych
uczestników Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 12
Wypełnione ankiety zgłoszeniowe należy przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2017r.,
włącznie, na adres:
Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Polsce
Zarząd Stowarzyszenia w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej - Curie 8/37, 15-097 Białystok - z dopiskiem: „Konkurs Wiedzy o Rosji”
Dodatkowe informacje o Konkursie oraz kontakt z organizatorami:
www.rsko.eu ; e-mail: [email protected] lub: [email protected] ; tel. 698 88 12 59 lub: 608 268 295
§ 13
Koszty podróży i pobytu uczestników Konkursu i ich opiekunów do i w Białymstoku pokrywają delegujące
organizacje, szkoły lub sami uczestnicy.
ANKIETA UCZESTNIKA
XIV EDYCJI KONKURSU WIEDZY O ROSJI PT.
„ROK 1917 - RETROSPEKTYWA. 100 LAT WIELKICH ZMIAN W ROSJI”
/PROSIMY
1.
O WYPEŁNIENIE LITERAMI DRUKOWANYMI /
Imię i nazwisko ucznia – osoby zgłaszanej do Konkursu : .................................................................
...............................................................................................................................................
Wiek – data i miejsce urodzenia osoby zgłaszanej: .............................................................................
2. Adres korespondencyjny – kontaktowy osoby zgłaszanej:.........................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
tel .(+ kierunkowy ) i/ lub tel. kom., e- mail: .........................................................................................
………………………………………………………………………………………………..……….
3. Adres i nazwa szkoły lub organizacji(instytucji) zgłaszającej: ...................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
tel. (+ kierunkowy) i/ lub tel. kom, e- mail:
……………………………..………………………………………………………………
…....................................................................................................................................
4.
Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) przygotowującego do startu w konkursie:
................................................................................................................................................
5.
Imię i nazwisko dyrektora lub kierownika organizacji zgłaszającej: ...........................................
..............................................................................................................................
(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i weryfikacji
uczestników Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.
Wyrażam zgodę na rejestrację fotograficzną i filmową podczas Konkursu dokonywaną w celach dokumentacji i sprawozdawczości z przebiegu Konkursu.
...................................................................
Miejscowość i data
...........................................................................
Pieczęć instytucji i podpis osoby zgłaszającej.
Wypełnione ankiety przesłać pocztą w terminie do 15 marca 2017 roku włącznie, na adres:
Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe w Polsce
Zarząd Stowarzyszenia w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej - Curie 8/37, 15-097 Białystok
z dopiskiem: „Konkurs Wiedzy o Rosji”
ZGŁOSZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB PISMEM DRUKOWANYM.
Download