oświadczenie wykonawcy - (BIP) Gminy Siechnice

advertisement
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY
Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i Systemów
Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości
elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu
Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich,
Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.42.20.00-2
48.44.20.00-8
48.60.00.00-4
48.72.00.00-1
72.00.00.00-5
Zestawy pakietów oprogramowania
Pakiety oprogramowania do systemów finansowych
Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
Pakiety oprogramowania do kodów kreskowych
Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i
wsparcia
72.21.10.00-7 Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
72.24.20.00-3 Usługi modelowania projektu
72.25.40.00-0 Testowanie oprogramowania
72.26.30.00-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72.25.32.00-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu
48.82.00.00-2 Serwery
48.90.00.00-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
Zatwierdzono w dniu:
…………………...2016 r.
…………………………..
Znak sprawy: BZP.271.43.2016.PB: Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i
Systemów Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych
usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki,
Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1.
1.1 Gmina Siechnice, w imieniu której działa Burmistrz Siechnic, ul. Jana Pawła II 12, 55-011
Siechnice, tel. 71 786 09 01 faks 71 786 09 07, zwanym w dalszym ciągu Zamawiającym
zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
1.2 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i dostawę Systemu
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i Systemów Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w
ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla
mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy,
Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i
Żórawiny”, w szczególności w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ.
1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Z zastrzeżeniem terminów wskazanych w art. 38 ustawy
Prawo zamówień publicznych zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu
do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie wiążąca dla
uczestników postępowania.
1.5 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
1.5.1
„Zamawiający” – Gmina Siechnice, w imieniu której działa Burmistrz Siechnic, ul. Jana Pawła
II 12, 55-011 Siechnice
1.5.2
„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej
Specyfikacji.
1.5.3
„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
1.5.4
„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
1.5.5
„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w
sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.
1.5.6
”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na
wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania
Zamówienia.
1.6 Dane Zamawiającego:
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Oleśnica/o Święta Katarzyna, ul. Strażacka 12, 55 - 010
Święta Katarzyna
Nr konta bankowego: 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008
NIP: 912-10-05-691
REGON: 931935129
Dokładny adres do korespondencji: Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011
Siechnice
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 71 786 09 07
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: [email protected]
Znak Postępowania: BZP.271.43.2016.PB Uwaga: w korespondencji kierowanej do
Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
2
2.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na zaprojektowanie i dostawę Systemu
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i Systemów Dziedzinowych dla Gminy Siechnice
wraz z ich wdrożeniem, przeszkoleniem pracowników i świadczeniem usług wsparcie w trakcie
rękojmi i gwarancji w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych
usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8
Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa,
Siechnic i Żórawiny”.
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A i 2B do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.3 Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach zostało wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i
systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie
sprzętu lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
2.4 W sytuacji gdy okaże się, że rozwiązania zawarte w poszczególnych częściach dokumentacji
przetargowej (np. część opisowa i rysunkowa, SIWZ, załączniki, itd.):
1) nie są ujęte łącznie w tych dokumentach - Wykonawca jest zobowiązany ująć wszystkie
elementy w wycenie i je zrealizować.
2) są sprzeczne lub niejednoznaczne - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w celu
wyjaśnienia treści zapisów,
Zmiana w tym zakresie nie jest zmianą przedmiotu umowy lecz usunięciem rozbieżności w
dokumentacji. W związku z tym wszelkie prace wykonywane w wyniku usunięcia tej rozbieżności
nie są zamówieniem dodatkowym ani nie wymagają podpisania aneksu zmieniającego przedmiot
umowy.
2.5 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do osiągnięcia
zakładanego rezultatu, tj. dostawy i wdrożenia (uruchomienia) Systemu Elektronicznego
Zarządzania Dokumentacją i Systemów Dziedzinowych dla Gminy Siechnice wraz ze
świadczeniem usług wsparcia w okresie gwarancji i rękojmi.
2.6 Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami
niniejszej SIWZ, zapisami złożonej oferty, dokumentacją i wymaganiami wynikającymi z
obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm oraz etyką zawodową i ustalonymi
zwyczajami, siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa.
2.7 Wykonawca zobowiązuje się do posiadania odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialności cywilnej, przez cały czas wykonywania prac do czasu odbioru końcowego.
3.
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia niezwłocznie po
zawarciu umowy. Umowa na realizację zamówienia w zakresie wdrożenia systemu zostanie
zawarta na okres od daty zawarcia umowy do 15 stycznia 2017 r. z zastrzeżeniem, że termin ten
dotyczy zakończenia procedury odbiorowej w tym zakresie. Zamawiający wymaga, aby od 2
stycznia 2017 roku system był w pełni funkcjonalny. Zamawiający dopuszcza możliwość, iż
migracja danych z istniejących baz danych nastąpi w terminie uzgodnionym przez Strony, nie
później niż do 31 marca 2017 r.
3.2 W zakresie Usług Utrzymania Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty
protokólarnego Odbioru Wdrożenia, z zastrzeżeniem, że Zamawiający przewiduje wznowienie
3
Znak sprawy: BZP.271.43.2016.PB: Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i
Systemów Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych
usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki,
Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
zamówienia na kolejne 24-miesięczne okresy na łącznie do 10 lat, na zasadach i kosztach
opisanych w Umowie.
3.3 Zamawiający dopuszcza zmianę terminów realizacji zadania w przypadkach opisanych w pkt.
18.6 SIWZ.
3.4 Wykonawca zobowiązany będzie w ww. terminie uwzględnić czas niezbędny do przeprowadzenia
procedury odbiorowej, w której zobowiązany będzie uczestniczyć.
3.5 Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie
0,5% ceny zaoferowanej przez wykonawcę w ofercie.
3.6 Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji od daty Odbioru Wdrożenia na
okres:
24 miesięcy na dostarczone Oprogramowanie,
60 miesięcy na serwer,
36 miesięcy na drukarkę kodów kreskowych,
12 miesięcy na pozostały sprzęt (czytnik, kolektor danych, drukarka kodów kreskowych itd.)
dostarczany w ramach zamówienia,
- z zastrzeżeniem że, okres gwarancji na sprzęt rozpoczyna się z dniem podpisania protokół
przekazania do eksploatacji, chyba że w opisie przedmiotu zamówienia zaznaczono inaczej.
1)
2)
3)
4)
4.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA WSTĘPNEJ
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
4.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
4.1.1 nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 Ustawy,
4.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) znajdują się
Zamówienia;
w
sytuacji
ekonomicznej
i
finansowej
zapewniającej
wykonanie
2) posiadają zdolność techniczną i zawodową zapewniającą wykonanie Zamówienia;
4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:
4.2.1 W zakresie podlegania wykluczeniu z Postępowania wykonawca zobowiązany jest do
wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 Ustawy.
4.2.2 W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga, aby:
a) Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej
działalności gospodarczej i w zakresie realizowanym w ramach niniejszego
postępowania w wysokości minimum 500.000,00 zł.
b) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca w każdym roku
działalności posiadał minimalny roczny obrót w wysokości minimum 6.000.000,00 zł,
w tym minimalny roczny obrót (RO) w obszarze objętym zamówieniem (związany z
działalnością usługową związaną z projektowaniem i rozwojem technologii
informatycznych dla sieci i systemów komputerowych) w wysokości minimum
4.000.000,00 zł.
4
Na podstawie art. 22c ust. 1 pkt. 1) i ust. 2 Zamawiający informuje, że wymóg ten jest
pochodną szacunkowej wielkości zamówienia, czasu jego realizacji i współczynnika
zaangażowania (A) w wysokości - 3, tj.:
 =
 ść ó [ł]
× 12 [] × 
  []
Współczynnik zaangażowania (A) uwzględnia wielkość zamówienia i ryzyko związane
z jego realizacją. Zamawiający zakłada, z uwzględnieniem 5-cio miesięcznego okresu
realizacji zamówienia, że ubiegać się o niniejsze zamówienia może się tylko
wykonawca, który wykaże łączny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w
wysokości (566.000,00 zł x 12 msc / 5 msc) x 3 = 1.358.400,00 zł x 3 = 4.075.200,00
zł. Tym samym udzielenie Wykonawcy zamówienia spowoduje w skali całego roku
zwiększenie jego obrotów w obszarze objętym zamówieniem o ok. 30% , a udział
niniejszego zamówienia w jego działalności w obszarze objętym zamówieniem będzie
wynosił nie więcej niż 25%. Analogicznie spowoduje to zwiększenie w skali całego
roku obrotów w ramach całej działalności wykonawcy o ok. 20%, a udział niniejszego
zamówienia w jego całej działalności będzie wynosił nie więcej niż 18,5%.
W opinii Zamawiającego pozwoli to zabezpieczyć Zamawiającego przed wyborem
wykonawcy, który w nadmierny sposób byłby uzależniony od realizacji umowy
zawartej w następstwie niniejszego postępowania, a w przypadku utraty płynności
przez wykonawcę lub problemów z realizacją zamówienia mogłoby spowodować
zagrożenie jego realizacji.
2) W zakresie warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej zapewniającej
wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił informację o:
a) osobach skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności w
zakresie umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj.:
 Kierownik Zespołu Wykonawcy, posiadający wykształcenie wyższe oraz certyfikat
zawodowy z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner, wydany przez
niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów. Osoba
ta musi mieć doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie wdrażania
zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie
jednostką administracji samorządowej opartymi o architekturę trójwarstwową, w
tym w szczególności zakresie wdrażania Systemu Elektronicznego Zarządzania
Dokumentacją, potwierdzone udziałem w co najmniej trzech takich projektach,
 Główny Architekt / Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji,
posiadający
wykształcenie wyższe oraz certyfikat zawodowy Audytora wiodącego Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz doświadczenie na stanowisku
związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji systemów,
 Główny Analityk, posiadający wykształcenie wyższe oraz certyfikat zawodowy z
zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Foundation, wydany przez niezależną
jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów. Proponowany
specjalista musi posiadać doświadczenie w zakresie wdrażania zintegrowanych
systemów wspomagających zarządzanie pracą urzędu, potwierdzone udziałem w
co najmniej trzech takich projektach, obejmujących wdrożenie Systemu
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz wdrożenie Systemów
Dziedzinowych obejmujących systemy obsługujące rejestry publiczne prowadzone
przez zamawiającego z sektora publicznego i będące w zakresie jego kompetencji
ustawowych takie jak: system obsługi podatków oraz opłat, system budżetowy,
finansowo – księgowy, system kadry i płace. Systemy Dziedzinowe postrzegane są
5
Znak sprawy: BZP.271.43.2016.PB: Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i
Systemów Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych
usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki,
Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
jako produkt jednorodny odnoszący się do oferty rynkowej dostawców tego rodzaju
systemów działających w układzie zintegrowanych ze sobą modułów
zapewniających pełne pokrycie funkcjonalne jakie wskazuje się zwyczajowo dla
tego zakresu zadań w ramach tego typu systemów;
Na każdym etapie postępowania, na podstawie art. 22d ust. 2 Ustawy, Zamawiający
może uznać, że wykonawca nie posiada wymagalnych zdolności, jeżeli uzna, że
wskazane osoby są zaangażowane w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
mogące mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca będzie w tym wypadku zobowiązany do wskazania innych osób
spełniających wymagania zamawiającego lub w przeciwnym wypadku zostanie
wykluczony z postępowania.
b) środkach, z których korzysta wykonawca, mających na celu zapewnienie jakości
dostarczanego systemu informatycznego, w tym w szczególności informację o
metodach zapewnienia jakości do odbioru produktów prac; np. po stronie Wykonawcy
- protokoły zapewnienia jakości zgodne z ISO, w szczególności: ISO 9001:2008 i
ISO/IEC 27001:2005 w zakresie projektowania, wdrażania i utrzymywania
oprogramowania wspomagającego pracę jednostek administracji publicznej lub
równoważny.
c) wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech
głównych usługach i dostawach polegających na jednoczesnej dostawie i świadczeniu
usługi asysty/wsparcia dla użytkowników (w tym wsparcia technicznego, naprawiania
błędów, usuwania usterek i awarii) Systemu Elektronicznego Zarządzania
Dokumentacją o wartości minimum 100.000,00 zł brutto każde i umożliwiające
jednoczesne korzystanie z systemu 100 osób (co najmniej 100 licencji dostępowych).
W przypadku gdy w ramach realizacji wskazanej usługi i dostawy były wykonywane
również inne świadczenia (np. dostawę sprzętu) Wykonawca musi podać wartość
dotyczącą wyłącznie tej części zamówienia, która obejmowała, dostawię oraz
wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
Wykonawca zobowiązany jest do podania ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
System EZD należy rozumieć jako system zapewniający obsługę dokumentacji
ewidencjonowanej w trybie i organizacji pracy tradycyjnej jako również dla w pełni
elektronicznej obsługi dokumentów (elektronicznych) i ich archiwizacji. System EZD
musi zapewniać gromadzenie, współdzielenie oraz udostępnienie wytworzonych
dokumentów.
d) wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzech
głównych dostaw i usług obejmujących dostawę i instalację serwerów sprzętowych,
serwerów wirtualnych, urządzeń do archiwizacji wraz z oprogramowaniem
systemowym i oprogramowaniem do wirtualizacji o łącznej wartości minimum
100.000,00 zł brutto każde.
Wykonawca zobowiązany jest do podania ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
4.3 W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 i 25 Ustawy, zgodnie z
6
art. 25a Ustawy, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą aktualnego na
dzień składania ofert oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 4) do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
4.4 Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt.
1) i 36b Ustawy, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą jednolitych europejskich
dokumentów zamówienia, o których mowa w pkt. 4.3 SIWZ, dotyczących tych podmiotów
(podwykonawców) i przez nich wypełnionych.
4.5 Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw do wykluczenia oraz
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów,
zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą jednolitych europejskich dokumentów zamówienia, o
których mowa w pkt. 4.3 SIWZ, dotyczących tych podmiotów i w zakresie w jakim powołuje się na
ich zasoby.
4.6 Uwaga! Część I i II jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wypełnia każdy
uczestnik postępowania, tj. wykonawca składający ofertę oraz podmioty o których mowa
w pkt. 4.4 i 4.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe części JEDZ
wypełniane są w zakresie w jakim dotyczą tych podmiotów.
4.7 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka
cywilna itd.) jednolity europejski dokument zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.3 SIWZ, składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te muszą dla
każdego uczestnika odrębnie, niezależnie i w pełnym zakresie wymaganym przez
Zamawiającego potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia.
4.8 Oświadczenia (JEDZ) składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji
których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez
podwykonawców, składane są w oryginale. Za oryginał oświadczenia (JEDZ), o którym mowa
w pkt. 4.3 SIWZ, uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane
własnoręcznym podpisem.
4.9 Zamawiający zastrzega, że w Postępowaniu może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 3.6
5.1
Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń, o których mowa w
pkt. 4.3 SIWZ, oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że:
1) spełnia warunki udziału w postępowaniu
2) nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 Ustawy.
3) oferowane dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
5.2
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca, którego oferta
została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i
oświadczeń:
1) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych, z których korzysta
wykonawca,
mających
na
celu
zapewnienie
7
jakości
dostarczanego
systemu
Znak sprawy: BZP.271.43.2016.PB: Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i
Systemów Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych
usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki,
Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
informatycznego, w tym w szczególności informację o metodach zapewnienia jakości do
odbioru produktów prac; np. po stronie Wykonawcy - protokoły zapewnienia jakości zgodne
z ISO, w szczególności: ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2005 w zakresie projektowania,
wdrażania i utrzymywania oprogramowania wspomagającego pracę jednostek administracji
publicznej lub równoważny.
2) dowody dotyczące głównych usług i dostaw, o których mowa w pkt. 4.2.2 ppkt. 2) lit. c) i d),
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy i/lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy zamawiający jest
podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w niniejszym
punkcie.
3) informacji o osobach skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w
szczególności w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie
jakości, tj. osobach wskazanych w pkt. 4.2.2 ppkt. 3)2) lit a), w szczególności na temat
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia tych osób, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
4) oświadczenia, że osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia, o których
mowa w pkt. 4.2.2 ppkt. 2) lit. a), posiadają wymagane uprawnienia,
5.3
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z Postępowania wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i
oświadczeń:
1) Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje, o
których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. Stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 pkt. 23) Ustawy, wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie 3 dni od
daty zamieszczenia przez Zamawiającego ww. informacji oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 4 „Informacja o przynależności do grupy kapitałowej” do niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
2) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego postępowania w wysokości
minimum 500.000,00 zł,
3) sprawozdania finansowego albo jego części zawierającej informację, o której mowa w
pkt.4.2.2 ppkt. 1) lit. b) SIWZ, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest
przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a
jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a
w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego,
8
innych dokumentów określających obroty – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
4) oświadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy i o obrocie wykonawcy w
obszarze objętym zamówieniem (związany z działalnością usługową związaną z
projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów
komputerowych)), za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres;
5) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA:
Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach
wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentów oryginalnych, W
przypadku osób fizycznych dokumentem wystarczającym do potwierdzenia tego warunku
jest oświadczenie wykonawcy złożone wraz z ofertą w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia.
6) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
7) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
8) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14)
i 21) ustawy lub informacji z Krajowego Rejestru Karnego - w przypadku skazania na karę
aresztu - w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5) i 6)
ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
9) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
10) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
tytułem
środka
11) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
9
Znak sprawy: BZP.271.43.2016.PB: Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i
Systemów Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych
usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki,
Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
12) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym
przez zamawiającego w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 7) ustawy,
13) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 716);
14) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów:
a) o których mowa w pkt. 8) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy,
b) o których mowa w pkt. 3), 6) i 7) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
15) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt. 14), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.
16) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt. 8), składa dokument, o którym mowa w pkt. 5.3 ppkt.
14) lit a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
17) W razie składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, Zamawiający zażąda
złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Oferta konsorcjum musi zawierać
odrębne i niezależne dla każdego uczestnika konsorcjum wszystkie dokumenty i
oświadczenia wymienione powyżej, podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie
10
wszystkie strony - to znaczy podpisana przez przedstawiciela konsorcjum, którego
upoważnienie do złożenia oferty wynika z dołączonego pełnomocnictwa, udzielonego przez
upoważnionych przedstawicieli członków konsorcjum.
18) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 2) - 3), zamawiający dopuszcza
złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy.
5.4
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez
zamawiającego, zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
1) wykorzystując przekazane wymagania dla systemu, wizję rozwiązania w postaci dokumentu
pn.: Wizja Projektu, w którym na podstawie dokumentów postępowania wstępnie
zidentyfikuje i zbierze ogólne wymagania jakie ma spełniać realizowany system
informatyczny. Dokument ten będzie skoncentrowany na analizie cech systemu
informatycznego oczekiwanych przez Zamawiającego. Wizja Projektu wyjaśnia również
źródła pochodzenia wymagań budowanego rozwiązania informatycznego. Wizja Projektu
będzie oparta na informacjach zawartych w dokumentacji OPZ (STWIOSI), DIP i Procesie
Zarządczym, i zostanie uszczegółowiona o dodatkowe elementy, które mogą ulec zmianie
na przestrzeni czasu (na przykład w wyniku identyfikacji nowej grupy Interesariuszy
Projektu lub przyjęcia bardziej szczegółowego podziału cząstkowych produktów Projektu)
na etapie realizacji zamówienia. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do
podania:
a) proponowanej liczby urządzeń i serwerów poszczególnych rodzajów niezbędnej do usługi
wdrożeniowej oprogramowania dla wszystkich obszarów tematycznych przewidzianych
do wdrożenia w etapie I,
b) zakres oferty wraz z wyłączeniami i ograniczeniami,
c) produkty, które wykonawca dostarczy,
d) obszary wzajemnego oddziaływania modułów.
2) wersję testową proponowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w
postaci plików maszyn wirtualnych zapisanych na dostarczonym przez Wykonawcę nośniku
danych.
5.5
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia
dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2 i 5.3, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, zamawiający samodzielnie pobiera te oświadczenia i dokumenty.
5.6
Dokumenty inne niż oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument
złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z
oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje
w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5.7
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, innych niż oświadczeń, wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5.8
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5.9
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 4.2.2 ppkt 1) i/lub 2)
11
Znak sprawy: BZP.271.43.2016.PB: Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i
Systemów Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych
usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki,
Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
SIWZ polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, Zamawiający, w celu oceny, czy
Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga
złożenia w ofercie:
1) pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w postaci oświadczeń lub innych
dokumentów zawierających powyższe zobowiązania,
2) oświadczenia Wykonawcy o:
a) zakresie dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakterze stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3) w przypadku warunków, o których mowa w pkt. 4.2.2 ppkt. 1), dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował, w szczególności w zakresie powiązań
między składającym ofertę a podmiotem trzecim oraz potwierdzające zawarcie
ubezpieczenia przez podmiot trzeci na rzecz podmiotu składającego ofertę,
UWAGA!! Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawiając dowody na dostępność
zasobów podmiotu trzeciego przedstawił wybrane przez siebie dokumenty potwierdzające
istnienie skutecznego zobowiązania podmiotu trzeciego względem wykonawcy do
udostępnienia określonych zasobów. Wykonawca musi w sposób realny dysponować
przekazanymi mu zasobami na etapie realizacji zamówienia, a od wykonawcy zależy jaki
wybierze on sposób zaprezentowania realności udostępnienia. Zamawiający oceniając
otrzymane zobowiązanie będzie ustalał, czy wykonawca posiłkując się zasobami podmiotu
trzeciego rzeczywiście uzyska jego wsparcie na etapie realizacji zamówienia w stopniu
niezbędnym do należytego wykonania zamówienia. Po stronie Wykonawcy leży ciężar
udowodnienia Zamawiającemu rzeczywistego sposobu wykorzystania zasobów przy wykonaniu
zamówienia.
5.10 W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wykonawcy zobowiązani
są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
5.11 Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych
dokumentów powinno jednoznacznie wynikać, iż warunki wykonawca spełnił, nie spełnienie
choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy. Zamawiający wzywa
wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty
zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Uzupełnieniu podlegają tylko
dokumenty wymagane zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy.
6.
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo,
„Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
6.2 Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą teleksu, telefaksu (na numer
wskazany w punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie
12
1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do
Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
6.3 Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów
przetargowych w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski o udzielenie wyjaśnień wykonawców powinny
być składane na piśmie lub w innej formie zapewniającej ich otrzymanie przez Zamawiającego
i kierowane na adres zamawiającego, podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wniosek powinien być opatrzony nazwą stawiającego je wykonawcy. Zamawiający udzieli
odpowiedzi nie później niż dwa dni przed upływem terminu składania ofert jeżeli wniosek
wpłynął w ustawowym terminie. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie
terminu składania wniosków lub dotyczy udzielenia wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez odpowiedzi. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składani wniosków. Kopie odpowiedzi Zamawiającego będą
zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego i przekazane wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, wraz z treścią wniosku, lecz bez
ujawniania jego autora.
6.4 Formą składania wniosków o udzielenie odpowiedzi i formą udzielania odpowiedzi jest faks
lub e-mail, bez potwierdzania w formie pisemnej. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi faksu lub
e-maila, Zamawiający uzna przekazanie wyjaśnień jako skuteczne.
6.5 W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść
dokumentacji przetargowej z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na wnioski wykonawców.
Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia, nie jest wymagana
akceptacja ich przez wykonawców. W razie zmiany w dokumentach przetargowych
Zamawiający może przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia wprowadzenia do
nich zmian wynikających z dokonanych przez niego modyfikacji w dokumentach
przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia
wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia
oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej. Przedłużenie terminu składania
ofert nie wpływa na bieg terminu składani wniosków.
6.6 Zamawiający, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie przesyłał w formie
faksu lub e-mailem. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi faksu lub e-maila, Zamawiający uzna
przekazanie zawiadomienia jako skuteczne.
6.7 Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.
7.
OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Piotr Brzuzek, tel. 71 786 09 21
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 –14:00, faks 71 786 09 07, z[email protected]
8.
WADIUM
8.1 Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na
kwotę 15.000,00 zł.
8.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie
11.1 SIWZ. Wykonawca może załączyć oryginał wadium w formie gwarancji do oferty.
Zamawiający informuje, że kasa Urzędu Miejskiego w Siechnicach w terminie od godz. 11:00 do
12:00 jest nieczynna.
8.3 Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ,
2) poręczeniach bankowych,
13
Znak sprawy: BZP.271.43.2016.PB: Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i
Systemów Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych
usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki,
Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr
109, poz. 1158 z późn. zmianami).
8.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego: Bank
Spółdzielczy w Oleśnicy oddział Święta Katarzyna nr 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008,
Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego
przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – dostawa oprogramowania. W
pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na
rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 8.3. pkt. 1) - 5) muszą
zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
8.5 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie
decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w
punkcie 1.6 SIWZ.
8.6 Oferty bez wniesionego wadium przetargowego będą traktowane jako nie spełniające wymagań
przetargu i na tej podstawie zostaną odrzucone, bez dalszego rozpatrywania.
8.7 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.
8.8 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.
8.9 Sytuacje skutkujące zatrzymanie wadium:
1) Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3
Ustawy, wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nie leżących po jego stronie, a spowodowało to brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ. Zamawiający ma
prawo zwrócenia się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony. O
przedłużenie okresu ważności ofert, Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich wykonawców,
oczekując pisemnych odpowiedzi. Wykonawca może odmówić wyrażenia zgody na przedłużenie
terminu ważności oferty bez utraty wadium przetargowego (jeżeli było wymagane).
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1
10.2
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
14
Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
10.3
Zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10.4
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte,
ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do
występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w
tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby
Uprawnione. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego
można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie
zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny
sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. Dodatkowo, w przypadku
oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla
Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania
(pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Naruszenie
któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.
10.5
Dołączone do SIWZ załączniki, których wypełnienie, podpisanie i dołączenie do oferty jest
wymagane przez Zamawiającego, są drukami przykładowymi. Zamawiający dopuszcza ich
modyfikację przy zachowaniu elementów wymaganych przez Zamawiającego.
10.6
Na ofertę składają się następujące dokumenty.
10.6.1 Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku do
SIWZ - Załącznik nr 1 „Wzór oferty”, z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy
za realizacje przedmiotu zamówienia (zadań) na rzecz Zamawiającego w złotych polskich („Wynagrodzenie”).
10.6.2 Oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w
postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4 SIWZ.
10.6.3 Oświadczenie na temat Dostępności Systemów dziedzinowych, w których Wykonawca
zadeklaruje
dostępność
systemów
dziedzinowych
posiadających
minimalne
funkcjonalności wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 „Oświadczenie na temat dostępności modułów” do
SIWZ. Uwaga! Dostępność systemów dziedzinowych stanowi kryterium oceny ofert.
10.6.4 Uwaga!: Załączone wzory oświadczeń i dokumentów za wyjątkiem jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia, są drukami przykładowymi o charakterze
pomocniczym. Zawierają one wszystkie niezbędne informacje, jakie wykonawca
zobowiązany jest podać w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca może korzystać z innych gotowych wzorów lub we własnym zakresie
opracować oświadczenia i wnioski, które będą zawierały wszystkie niezbędne informacje,
wymagane przez Zamawiającego.
10.7
Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
10.8
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w
taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą,
np. całość dokumentacji, składającej się na ofertę rozdzielić w sposób widoczny i łatwy w
15
Znak sprawy: BZP.271.43.2016.PB: Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i
Systemów Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych
usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki,
Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
praktycznym zastosowaniu na dwa rozdziały – rozdział I jawny, rozdział II z zastrzeżeniem
„informacje te nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania”. Brak
stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości
przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na
zasadach określonych w Ustawie.
10.9
Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej
kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na dostawę oprogramowania dla Gminy Siechnice nie otwierać przed dniem 02.09.2016 roku, do godz.12:00”. Na kopercie należy podać
nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej
Zamawiającemu po terminie.
10.10
Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że
uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagają zachowania formy pisemnej.
10.11
Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio
punkt 10.9 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA
OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
11.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
11.1 Termin składania ofert upływa 02.09.2016 r. o godz. 11:30. Oferty złożone po tym terminie
zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką
pocztową czy kurierską.
11.2 Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (kancelaria – parter budynku) lub przesłać
na adres: Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.
11.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2016 r. o godz. 12:00, w siedzibie
Zamawiającego, sala sesyjna – 3 piętro.
11.4 Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert będzie poprzedzone podaniem kwoty jaką
zamawiający może przeznaczyć na zadanie oraz policzeniem otrzymanych ofert. Następnie
zostanie zbadana nienaruszalność koper z ofertami. Oferty w kopertach naruszonych będą
traktowane jako odtajnione i zwrócone wykonawcom bez rozpatrywania. Pozostałe oferty będą
otwierane według kolejności składania ofert. Po otwarciu każdej koperty, zostanie podana do
wiadomości zebranych, nazwa danego wykonawcy, cena oferowana, termin realizacji.
Przewodniczący komisji przetargowej powiadomi uczestników sesji otwarcia ofert o terminie,
miejscu i sposobie ogłoszenia wyników przetargu, po czym nastąpi zamknięcie sesji.
12. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
12.1 Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocenie podlegać będą oferty na
każde z zadań (części zamówienia) osobno.
12.2 Po sprawdzeniu spełnienia wymagań Zamawiającego zawartych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, oferty Wykonawców poddane ocenie przez Zamawiającego według
następujących kryteriów (wraz z podaniem wagi):
1) Kryterium „cena” – 60 %.
2) Kryterium „Warunki serwisu” – 5 %
3) Kryterium „Dostępność Systemów dziedzinowych” – 35%
16
12.3 Ocena ofert będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna
punktacja wynosi 100 punktów. Punktacja przyznana ofercie Wykonawcy będzie sumą punktacji
uzyskanej w każdym z ww. kryteriów.
12.4 Zamawiający może przyznać danej pracy w danym kryterium punkty w ilości nie większej niż:
1) Kryterium „cena” – 60 pkt.
2) Kryterium „warunki serwisu” – 5 pkt.
3) Kryterium „Dostępność Systemów dziedzinowych” – 35 pkt.
12.5 W ramach kryterium „cena” Zamawiający oceniać będzie ryczałtową wartość zamówienia
podaną w ofercie, obejmującą wynagrodzenie za cały przedmiot zamówienia wraz z kosztami
usług utrzymaniowych w okresie 10-cio letnim, według następującej formuły:
1) oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt,
2) każda następna oferta oceniana będzie na podstawie wzoru:
cena minimalna
Wartość pkt oferty n = ------------------------cena oferty n
x 60
gdzie:
cena minimalna = najniższy koszt wykonania zamówienia spośród ofert złożonych przez
wykonawców
cena oferty n = koszt wykonania zamówienia ocenianej oferty
12.6 W ramach kryterium „warunki serwisu” Zamawiający oceniać będzie skrócenie terminów
usuwania błędów Krytycznych i Istotnych (Czas Naprawy) w stosunku do wymaganych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. za każda godzinę skrócenia wykonawca
otrzyma 1 pkt. Maksymalnie Wykonawca może otrzymać w tym kryterium 5 pkt. co odpowiada
skróceniu terminów o 5 godzin.
12.7 Zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
12.8 Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12.9 Zamawiający zaokrągli wyliczoną punktację do dwóch miejsc po przecinku.
12.10 Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny np. w przypadku:
1) jeżeli cenę za zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo
podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
2) jeżeli ani cena za zamówienie podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej
cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie.
12.11 Zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe wynikające z dokonanych poprawek.
17
Znak sprawy: BZP.271.43.2016.PB: Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i
Systemów Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych
usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki,
Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
12.12 W ramach kryterium „Dostępność Systemów dziedzinowych” Zamawiający oceniać będzie
zadeklarowany przez Wykonawcę dostępność systemów dziedzinowych posiadających
minimalne funkcjonalności wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. za
każdy zadeklarowany system dziedzinowy z wyłączeniem Elektronicznego Systemu
Zarządzania Dokumentacją Wykonawca otrzyma 1 pkt. Maksymalny liczba punktów możliwa do
uzyskania przez każdego z wykonawców w tym kryterium wynosi 35 pkt.
12.13 W ramach każdej z części zamówienia (zadań) zostanie wybrana oferta z najwyższą łączną
liczbą punktów uzyskaną w każdym z kryteriów.
12.14 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oferty otrzymają taką samą punktację,
zostanie wybrana oferta o niższej cenie. Jeżeli zaoferowana cena jest taka sama Zamawiający
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty - do złożenie w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.
13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
13.1 Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”, na
pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także
roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.
13.2 Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10
zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie systemu.
%
wartości
zamówienia
obejmującego
13.3 Dopuszczalne formy zabezpieczenia, zasady jego wniesienia oraz zwrotu określają przepisy
Ustawy.
14. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
14.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
uznana
przez
Zamawiającego
za
ofertę
14.2 Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie
Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę
wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze Umowy, o dane
dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (tj. wynagrodzenie, okres zadeklarowanej
gwarancji i rękojmi). Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem
„Uzupełnionego Wzoru Umowy”.
14.3 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca do oferty załączył: wydruk Uzupełnionego Wzoru
Umowy, parafowany na każdej stronie przez Osoby Uprawnione.
15. DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY
15.1 Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone we wzorze
umowy oraz poniżej.
15.2 Cena ryczałtowa brutto będzie stała przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu
dopuszcza się następujące zmiany wynagrodzenia brutto wykonawcy, tj. w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym - zmianie
ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy
zachowaniu stałej ceny netto;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
18
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
15.3 W przypadku zmian określonych w pkt. 15.1 Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające
zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką
wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia, oraz
określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. W przypadku uznania przez
Zamawiającego zasadności wprowadzenia zmian do umowy, Zamawiający zobowiązuje się
pokryć podwyżkę wynagrodzenia w stopniu równym udokumentowanej zmianie wysokości
wynagrodzenia.
15.4 Zamawiający przewiduje wznowienie zamówienia w zakresie świadczonej asysty technicznej
(serwis) po zakończeniu ww. usługi na okres kolejnych 8 lat. Umowy wznawiane będą
zawierane na okres dwóch lat, z zastrzeżeniem następujących postanowień:
1) wynagrodzenie za usługę asysty technicznej (serwis) każdorazowo podlegać będzie
obustronnym negocjacjom, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie to nie może być wyższe od
kwoty wskazanej w ofercie zmienionej (zwiększone/zmniejszone) o wskaźnik inflacji ogłoszony
przez GUS za okres 12 miesięcy poprzedzający okres wznowienia umowy asysty. W okresie
obowiązywania umowy asysty strony dopuszczają dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, z
częstotliwością nie częściej niż co 12 miesięcy, przy czym waloryzacja może nastąpić nie
wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy.
2) Waloryzacji można dokonać w oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek Wykonawcy,
zaakceptowany przez Zamawiającego i sporządzony aneks do umowy asysty. Waloryzacja
będzie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym aneks został
zaakceptowany.
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
15.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt. 5, w toku postępowania o udzielenia zamówienia.
15.2. INFORMACJA: Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować Zamawiającego o niezgodności z przepisami ustawy czynności podjętych przez
Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania
zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynności albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności.
15.3. ODWOŁANIE: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa
Izby na zasadach określonych w art. 180 Ustawy.
15.4. Termin na wniesienie odwołania: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób.
15.5. Z uwagi na obszerność przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio, analizując ustawę
Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198.
15.6. Od rozstrzygnięcia odwołania stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do
sądu zgodnie z art. 198a - 198g ustawy Prawo zamówień publicznych.
19
Znak sprawy: BZP.271.43.2016.PB: Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i
Systemów Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych
usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki,
Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli zajdą przesłanki wymienione w
art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.
18. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w
Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, oraz na stronie internetowej Zamawiającego (w
BIP), a wszyscy wykonawcy powiadomieni zostaną w formie faksu lub w formie elektronicznej.
19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
Zamawiający, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie przesyłał w formie
faksu lub e-mailem. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi otrzymania faksu lub e-maila,
Zamawiający uzna przekazanie zawiadomienia jako skuteczne.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy (jeżeli było wymagane), Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93.
ust. 1 ustawy.
Postanowienia wzoru umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną
przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i
wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie
z art. 38 ustawy Pzp.
Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone we wzorze
umowy.
20. INFORMACJE DODATKOWE
20.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
20.2 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20.4 W prowadzonym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji
elektronicznej.
20.5 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia
20.6 Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte zostały w załączniku SIWZ – Wzór
Umowy.
20
21. ZAŁĄCZNIKI
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
1) Załącznik nr 1 „Wzór oferty”
2) Załącznik nr 2A „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – dokument załączony jako
oddzielny plik,
3) Załącznik 2B „Proces zarządczy” – dokument załączony jako oddzielny plik,
4) Załącznik nr 3 „Wzór jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia” – dokument
załączony jako oddzielny plik,
5) Załącznik nr 4 „Informacja o przynależności do grupy kapitałowej”
6) Załącznik nr 5 „Wzór zobowiązania do oddania zasobów”
7) Załącznik nr 6 „Oświadczenie o uprawnieniach”
8) Załącznik nr 7 „Wzór umowy” – dokument załączony jako oddzielny plik
9) Załącznik nr 8 „Oświadczenie na temat dostępności modułów”
21
Znak sprawy: BZP.271.43.2016.PB: Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i
Systemów Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych
usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki,
Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
Załącznik nr 1 „Wzór oferty”
........................................................
(data)
........................................................
( adres siedziby,
pieczątka firmowa wykonawcy )
.....................................
telefon
.....................................
faks
......................................
e-mail
Formularz oferty
Do
Burmistrza Siechnic
ul. Jana Pawła II 12
55 – 011 Siechnice
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:
Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i Systemów
Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości
elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu
Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich,
Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
My niżej podpisani
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
________________________________________________________________________________________
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia.
22
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Oferujemy wykonanie zamówienia za kwotę: ____ zł brutto (słownie: ____), w tym podatek VAT:
____zł (słownie: __________), w tym:
za realizację zamówienia w zakresie dostawy infrastruktury technicznej ____ zł brutto (słownie:
___________ ), w tym podatek VAT: _____ zł (słownie: __________);
2) za realizację zamówienia w zakresie Wdrożenia - ____ zł brutto (słownie: ___________ ), w tym
podatek VAT: _____ zł (słownie: __________);
3) za realizację zamówienia w zakresie Usług Utrzymania - ____ zł brutto (w okresie 2 lat) x 5
(zakładany okres wznowienia zamówienia w ty zakresie), tj. łącznie ____ zł brutto w tym podatek
VAT: ____ zł (słownie: __________).
4. Informujemy, że wybór naszej oferty nie prowadzi / prowadzi1 do powstania u zamawiającego
1)
obowiązku podatkowego w następującym zakresie (UWAGA: wykonawca zobowiązany jest
wypełnić poniższe informacje w przypadku powstania obowiązku podatkowego. Nazwa (rodzaj)
towaru lub usługi powinna odpowiadać nazwom wskazanym w Polskiej klasyfikacji wyrobów i usług
wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293, nr 220, poz. 1435 oraz z
2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz. 1753).):
1) Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: ……………………….. o wartości (bez kwoty podatku):
……………… zł netto,
2) Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: ……………………….. o wartości (bez kwoty podatku):
……………… zł netto,
5. Zobowiązujemy się do skrócenia terminów usuwania błędów Krytycznych i Istotnych (Czas
Naprawy) w stosunku do wymaganych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia o ..….
godzin – w przypadku braku wskazania Zamawiający przyjmie termin wskazany w istotnych
warunkach umowy.
6. Oświadczamy,
że
dysponujemy
systemami
dziedzinowymi
posiadającymi
minimalne
funkcjonalności wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z załącznikiem
do niniejszego formularza ofertowego.
7. Oświadczamy, że w zaoferowanej kwocie i terminie gwarantujemy osiągnięcie efektu w postaci
gotowego do eksploatacji i użytkowania systemu stanowiącego przedmiot zamówienia.
8. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
9. Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10. Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców1 w następującym zakresie:
1) ____________________________________________________________
2) ____________________________________________________________
(zakres powierzonych prac)
1
Zaznaczyć właściwe
23
Znak sprawy: BZP.271.43.2016.PB: Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i
Systemów Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych
usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki,
Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
11. Oświadczamy, że jesteśmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach opisanych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń i
akceptujemy wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w
załącznikach wraz z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trakcie
przeprowadzania procedury przetargowej.
12. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do:
1) zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
2) w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przez Zamawiającego, nie będziemy zgłaszać
żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.
13. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą, jeżeli
Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu
związania ofertą.
14. Informujemy,
że przyjęliśmy
do
wiadomości, jeżeli oferta będzie sprzeczna z ustawą lub
specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji
powoduje to odrzucenie oferty. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nie będziemy wnosić
wobec Zamawiającego żadnych roszczeń.
Załącznikami do oferty są :
1. Dokumenty wymienione w punkcie 4 i 5 SIWZ zgodnie z punktem 10 SIWZ.
……....................................................
(podpis osoby/osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz
pieczątka/pieczątki)
24
Załącznik nr 4 „Informacja o przynależności do grupy kapitałowej”
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Dz. U. Nr. 50, poz. 331 z późn. zm.)
Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) biorąc udział w postępowaniu na:
Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i Systemów
Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości
elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu
Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich,
Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
niniejszym informuję, że:
1. Należę/Nie należę* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
2. Należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą: **
l.p.
Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej
1
2
3
Prawdziwość
powyższych
danych
potwierdzam
odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.
własnoręcznym
podpisem
Upełnomocniony przedstawiciel
Wykonawcy:
........................................................
(pieczątka i podpis)
Data : ..............................................
*niepotrzebne skreślić.
** należy wypełnić jeśli dotyczy
25
świadom
Znak sprawy: BZP.271.43.2016.PB: Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i
Systemów Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych
usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki,
Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
Załącznik nr 5 „Wzór zobowiązania do oddania zasobów”
..................................
nazwa i adres wykonawcy
....................................
miejscowość, data
Oświadczenie
Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązuję się do oddania do dyspozycji
Wykonawcy:
………………………………………………………………………………
Następujących zasobów:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i Systemów
Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości
elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu
Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich,
Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
Jednocześnie informuję, że:
1) sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, tj. w jaki
sposób zasób będzie wykorzystywany podczas realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo,
doradztwo, konsultacje wraz ze wskazaniem na czym będą polegały konsultacje/doradztwo, jak
często będą udzielane i w jakich sytuacjach):
…………………………………………………………………………
2) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z podmiotem oddającym do dyspozycji
wykonawcy ww. zasoby (rodzaj/charakter umowy):
…………………………………………………………………………
3) zakres udziału ww. podmiotu przy wykonywaniu zamówienia (czy ww. podmiot będzie brał udział w
realizacji zamówienia, jeśli tak to w jakim zakresie)
…………………………………………………………………………
4) okres udziału ww. podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
…………………………………………………………………………
__________________ dnia __ __ 2015 roku
__________________________
(podpis)
26
Załącznik nr 6 „Oświadczenie o uprawnieniach”
……....................................
miejscowość, data
.......................................
nazwa wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień
W związku z przystąpieniem do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie
przetarg nieograniczony pn:
Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i Systemów
Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości
elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu
Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich,
Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
działając w imieniu: ………………………………………………………………………………….
(nazwa / imię i nazwisko wykonawcy składającego oświadczenie)
……………………………………………………………………..
(adres wykonawcy składającego oświadczenie)
oświadczam/y, że osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane
obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowiącymi
przedmiot zamówienia
………………………
(miejscowość i data)
………………………………………………
(pieczątka imienna i podpis lub czytelny
podpis osoby [osób] uprawnionej lub
upoważnionej)
27
Znak sprawy: BZP.271.43.2016.PB: Zaprojektowanie i dostawa Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i
Systemów Dziedzinowych dla Gminy Siechnice w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych
usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki,
Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”
Załącznik nr 8 „Oświadczenie na temat dostępności modułów”
Nazwa modułu/usługi**
Lp.
1 Moduł finansowo księgowy
2 Moduł współpracy z systemem finansowo-księgowym
3
Moduł zarządzania dokumentami dla systemów
dziedzinowych
4
Moduł księgowości analitycznej dochodów
niepodatkowych
5 Moduł fakturowania
6 Moduł Środki Trwałe
7 Moduł Wyposażenie
8 Moduł Ewidencja mienia
9 Moduł Sprawozdania finansowe
10
Moduł Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób
fizycznych – wymiar
11
Moduł Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób
fizycznych –Księgowość
12
Moduł Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób
prawnych – wymiar
13
Moduł Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób
prawnych –Księgowość
14 Moduł Podatek od środków transportowych – wymiar
Moduł Podatek od środków transportowych –
księgowość
13 Moduł współpracy z ewidencją ludności
14 Moduł współpracy z ewidencją gruntu
15
Moduł współpraca z systemem centralnej ewidencji
pojazdów i kierowców
16 Moduł ewidencji umów z tytułu dzierżaw
17
Moduł ewidencji umów z tytułu użytkowania
wieczystego
18 Moduł obsługi przelewów elektronicznych
19 Moduł rozliczania zwrotu podatku akcyzowego
20 Moduł wyciągi bankowe
21 Płace
22 Ewidencja pracowników (Kadry)
23 Moduł informacyjny dla pracowników
24
Moduł księgowości kasy zapomogowo pożyczkowej i
funduszu mieszkaniowego
25 Moduł Kasa
26 Moduł ewidencji planu i analizy budżetu
28
Zadeklarowana dostępność
na etapie składania ofert
[tak/nie]
27 Moduł projektowania planu budżetowego
28 Moduł- Wieloletnia Prognoza Finansowa
29 Moduł - budżet dla jednostek organizacyjnych
30 Rejestr zamówień, umów, dokumentów rozliczeniowych
31 Obsługa zezwoleń na sprzedaż alkoholu
32 Zajęcie pasa drogowego
33 Moduł raportowo-analityczny
34 System alertowania
35 System Elektronicznego obiegu dokumentów
29
Download