Regulamin uczestnictwa w projekcie szkoleniowym

advertisement
1
OGŁOSZENIE
KUJAWSKO-POMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W MINIKOWIE
o otwartym naborze Partnerów krajowych w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej
realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych,
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (konkurs Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-010/15)
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 z późn.
zm.).
Dyrektor KPODR Minikowo ogłasza otwarty nabór Partnerów krajowych – spośród podmiotów określonych
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) – zainteresowanych utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie
opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych
i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w temacie: „Wsparcie na rzecz poprawy
dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z
niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności obejmujące tworzenie i rozwój oferty
placówek wsparcia i opieki w tym gospodarstw opiekuńczych na bazie gospodarstwa rolnego jako innych
ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową”, zwanego dalej Partnerstwem.
W przypadku przystąpienia Partnera do realizacji projektu, Liderem projektu będzie KPODR Minikowo.
Wyłonieni Partnerzy wspólnie opracują:
1. koncepcję planowanego do realizacji projektu z uwzględnieniem obowiązujących wytycznych, w
szczególności Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2. wniosek o dofinansowanie projektu z uwzględnieniem zapisów ogłoszonego regulaminu konkursu.
3. umowę partnerską określającą zasady realizacji projektu.
Celem Partnerstwa będzie współpraca w zakresie opracowania i wdrożenia projektu dotyczącego
stworzenia nowego typu instytucji opiekuńczych „gospodarstw opiekuńczych” na bazie gospodarstw
rolnych.
I. Zakres zadań merytorycznych planowanych do przekazania wyłonionym Partnerom w ramach
realizowanych przez Partnerstwo projektów:
1. Przygotowanie, organizacja i udział w szkoleniach dla gospodarstw opiekuńczych
2. Przygotowanie materiałów z zakresu praktyk funkcjonujących w Polsce i za granicą
3. Współpraca z KPODR Minikowo w zakresie doradztwa marketingowego, księgowego itp. dla
gospodarstw opiekuńczych
4. Ewentualnie inne zadania uzgodnione na etapie przygotowywania projektu.
2
II. Warunki uczestnictwa w naborze.
1. Ogólne warunki uczestnictwa:
Oferty składać mogą wyłącznie podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /DZ.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873/, spełniające
łącznie następujące warunki:
a. Deklarujące gotowość do wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania prowadzonych w
ramach opracowanego projektu działań w wysokości, co najmniej odpowiadającej wielkości
budżetu przypisanego danemu Partnerowi.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty
(pkt. 6) zadeklarują gotowość wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania zaplanowanych
zadań. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
b. Deklarujące gotowość do współpracy z wyłonionymi przez KPODR partnerami na etapie wspólnego
opracowania ogólnej koncepcji projektu oraz zasad zarządzania strategicznego oraz współpracy z
KPODR na etapie wspólnego opracowania szczegółowej koncepcji zadania przekazanego do
realizacji partnerowi.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt. 7)
zadeklarują gotowości współpracy. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
c. Nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt.
8) zawrą stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
d. Wyrażające zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w treści
złożonej oferty.
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt.
9) zawrą stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
e. Posiadanie doświadczenia przez organizację lub jej przedstawicieli udziału w realizacji co najmniej
jednego projektu odnoszącego się do gospodarstw opiekuńczych (w roli beneficjenta, partnera lub
uczestnika).
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Spełnianie tego zostanie sprawdzone na podstawie analizy informacji zawartych w złożonej ofercie
współpracy (pkt. 10). Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
3
III. Kryteria stosowane przy wyborze Partnera
LP
1.
2.
3.
Opis kryterium
Doświadczenie uczestnictwa w
realizacji działań
(programów/projektów) o
charakterze zbliżonym do
przedstawionego w złożonej
ofercie współpracy (niezależnie
od źródła ich finansowania)
Doświadczenie w realizacji
Projektów współfinansowanych z
ze środków Unii Europejskiej
odnoszących się do rolnictwa
społecznego i kwestii pokrewnych
Doświadczenie w realizacji
Projektów dotyczących rozwoju
lokalnego i rozwoju społecznego
Punktacja
Sprawdzenie
40
Realizacja 1- 4 projektów/programów (30 pkt.)
Realizacja powyżej 4 projektów (40 pkt.)
30
Realizacja 1- 4 projektów (10 pkt.)
Realizacja 5-8 projektów (20 pkt.)
Realizacja 9 i więcej projektów (30 pkt.)
30
Realizacja 1 projektów (5 pkt.)
Realizacja 2-3 projektów (10 pkt.)
Realizacja 4 i więcej projektów (30 pkt.)
IV. Warunki i termin realizacji
1.
2.
3.
Wybór organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie jest jednoznaczny
z zawarciem umowy Partnerskiej na realizację Projektu. Zasady współpracy i Partnerstwa określone
zostaną na podstawie odrębnej Umowy Partnerskiej, opracowanej wspólnie przez Partnerów. Po
zakończeniu naboru podmioty, które zdecydują się przystąpić do wspólnej pracy nad opracowaniem
koncepcji projektu podpiszą w tej sprawie list intencyjny.
KPODR Minikowo zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
KPODR Minikowo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od planów zawiązania Partnerstwa z jednym
lub wszystkimi wyłonionymi partnerami, w szczególności w następujących przypadkach:
a. Gdyby nie udało się uzyskać porozumienia pomiędzy partnerami w kwestii akceptowalnej
dla poszczególnych podmiotów koncepcji projektu lub akceptowalnych dla wszystkich stron
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu,
b. W innych uzasadnionych przypadkach.
V. Warunki i termin składania dokumentów
1.
2.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wypełniają ofertę współpracy (wzór oferty
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) i składają dokumenty w zamkniętych kopertach z
dopiskiem „PARTNERSTWO – PROJEKT Gospodarstwa opiekuńcze” w Sekretariacie KPODR Minikowo,
Minikowo 89-122
Nieprzekraczalny termin złożenia ofert: 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia.
Decyduje data wpływu do sekretariatu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w
Minikowie.
Podmioty składające oferty zobowiązane są do dostarczenia wraz z ofertą współpracy kopii
następujących dokumentów:
4
3.
a) aktualny odpis z rejestru KRS,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok budżetowy albo miniony okres w
przypadku krótszej działalności (art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz.U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)),
c) aktualny statut organizacji lub dokument równoważny,
d) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty,
e) wykaz i CV kluczowych ekspertów – min 1 osoba, oraz wykaz i CV kadry zarządzającej – min 1
osoba, których udział jest planowany w realizacji niniejszego Partnerstwa i Projektu. Do każdego
cv należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w CV (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)) oraz zobowiązanie
do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot zostanie wybrany do
realizacji Projektu.
Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu,
dostarczenie po terminie oraz przesłanie drogą elektroniczną skutkuje odrzuceniem oferty
z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania. Dokumenty spełniające wymogi formalne
zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji powołanej przez Dyrektora KPODR Minikowo.
VI. Wyniki konkursu
Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej KPODR
Minikowo (www.kpodr.pl).
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: niepodpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera,
którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione, do unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz do
odstąpienia do złożenia przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania
9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych , Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
W przypadku niepodpisania umowy partnerskiej, unieważnienia naboru, bądź rezygnacji ze złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu, KPODR Minikowo nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie
poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera,
który dokonał zgłoszenia, a w szczególności za koszty przygotowania zgłoszenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie KPODR Minikowo (52) 3867214 w godzinach pracy
KPODR Minikowo.
5
Załącznik nr 1
OFERTA WSPÓŁPRACY
W ramach otwartego naboru Partnerów do projektu Działania 9.3 Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020
1. Pełna nazwa podmiotu
składającego ofertę
2. KRS
3. NIP
4. Dokładny adres, telefon
5. Osoba upoważniona do
reprezentowania
podmiotu (imię, nazwisko, tel.)
kontaktowy)
6. W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu deklaruję gotowość wniesienia wkładu własnego
oraz prefinansowania zaplanowanych zadań /prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola/
Tak
nie
7. W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu deklaruję gotowość do współpracy z wyłonionymi
w trakcie naboru partnerami na etapie wspólnego opracowania koncepcji projektu oraz zasad
zarządzania strategicznego projektem oraz współpracy z KPODR Minikowo na etapie wspólnego
opracowania szczegółowej koncepcji zadania przekazanego do realizacji partnerów. /prosimy o
zaznaczenie odpowiedniego pola/
Tak
8.
nie
Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 207
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
Tak
Nie
6
9.
W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu wyrażam zgodę na upublicznienie propozycji
współpracy partnerskiej przedstawionej w niniejszej ofercie.
Tak
nie
10. W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu oświadczam, że posiadamy doświadczenie
(organizacja lub jej przedstawiciele) udziału w realizacji co najmniej jednego projektu odnoszącego się
do gospodarstw opiekuńczych (w roli beneficjenta, partnera lub uczestnika)
Tak
nie
11. Doświadczenie uczestnictwa w realizacji działań (programów/projektów) o charakterze zbliżonym do
przedstawionego w złożonej ofercie współpracy (krótki opis realizowanych działań / projektów /
programów realizowanych w okresie ostatnich 3 lat, lub jeśli okres prowadzonej działalności jest
krótszy w tym okresie, osiągnięte rezultaty)
krótki opis działań / projektów / programów realizowanych w okresie ostatnich 3 lat, lub jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie wraz ze
wskazaniem osiągniętych rezultatów
12. Doświadczenie w realizacji Projektów współfinansowanych z ze środków Unii Europejskiej odnoszących
się do rolnictwa społecznego i kwestii pokrewnych (nazwa Projektu, okres realizacji, program
operacyjny / działanie / poddziałanie, status realizatora /beneficjent samodzielny, Lider Partnerstwa,
Partner finansowy/, grupa docelowa, krótka charakterystyka prowadzonych działań, wartość Projektu
/w części budżetu przypisanej podmiotowi do bezpośredniej realizacji/, status realizacji /planowany, w
trakcie realizacji, zakończony, rozliczony)
1.
Nazwa Projektu:
Okres realizacji:
Program operacyjny / działanie / poddziałanie:
Status realizatora:
Grupa docelowa:
Krótka charakterystyka:
Wartość Projektu:
Status realizacji:
2
…
7
n.
13. Doświadczenie w realizacji Projektów dotyczących rozwoju lokalnego i rozwoju społecznego (krótki opis
realizowanych działań / projektów / programów realizowanych w okresie ostatnich 3 lat, lub jeśli okres
prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, osiągnięte rezultaty)
krótki opis działań / projektów / programów realizowanych w okresie ostatnich 3 lat, lub jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie wraz ze wskazaniem
osiągniętych rezultatów
14. Oświadczenie
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu oraz w przedłożonych dokumentach (załącznikach)
są aktualne na dzień dzisiejszy.
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….
Miejsce, data, podpis osoby upoważnionej ……………………………………………………
Notatki Komisji dotyczące oferty i wymaganych załączników
Download