Zestawienie nowości nr 2

advertisement
RENATA WOYNAROWSKA i in.
„BIOMEDYCZNE PODSTAWY
KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA”
Znakomity podręcznik niezbędny do nauki, pracy dydaktycznej
i w codziennym życiu. Zagadnienia biomedyczne obejmują bardzo
szeroki obszar wiedzy pochodzącej z nauk biologicznych,
medycznych, nauk o kulturze fizycznej, zdrowia publicznego,
ekologii. Książka jest podręcznikiem akademickim, przeznaczonym
dla studentów studiów pedagogicznych, a także kolegiów
nauczycielskich oraz innych studiów przygotowujących do zawodu
nauczyciela. Mogą z niej korzystać również nauczyciel i inne osoby zajmujące się
wychowaniem i kształceniem oraz rodzice. (ze wstępu, www.lideria.pl)
MAŁGORZATA PROKOSZ
„CHOROBA SIEROCA”
Jest to książka przygotowana z myślą o osobach pracujących lub
mających kontakt z osobami cierpiącymi na chorobę sierocą.
Autorka w przystępny sposób tłumaczy, jakie są przyczyny tej
choroby, kto jest na nią narażony i jak ją leczyć. Omawia przy tym
szeroko wiele zagadnień powiązanych z tą przypadłością, stara się
też obalić istniejące i rozpowszechnione mity, na przykład ten, że
chorują tylko dzieci z domów dziecka. (www.lideria.pl)
MIECZYSŁAW DUDEK RED.
„WYBRANE OBSZARY
DYSFUNKCJONALNOŚCI RODZINY”
Współczesne czasy, naznaczone ciągłą pogonią za pracą i dobrami
materialnymi, niezbyt korzystnie wpływają na kondycję rodzin.
Problematyka dotycząca rodziny, szczególnie w ostatnich latach
budzi coraz większe zainteresowanie w środowiskach zajmujących
się problemem opieki i wychowania. Interdyscyplinarny charakter problemów poruszanych
w książce sprawia, że adresowana jest zarówno do osób studiujących psychologię,
pedagogikę, socjologię itp., jak również i praktyków, którzy na co dzień zajmują się
pomaganiem. (ze wstępu, www.lideria.pl)
DEBORAH D. GRAY
„ADOPCJA I PRZYWIĄZANIE”
Książka podpowiada, jak nawiązać bliższe więzi, wypracować
szacunek, współpracę, zaufanie i troskę między członkami rodziny
adopcyjnej. Jej wielką zaletą są też opisy różnych przypadków,
z jakimi zetknęła się w swojej pracy terapeutycznej autorka.
Pomagają one w zrozumieniu zachowania dzieci i uwrażliwiają
rodziców na ewentualne dalsze zaburzenia w okresie
młodzieńczym. Potrzebom emocjonalnym i poziomom rozwoju
przypisane są strategie, jakie rodzice powinni stosować, aby wzmocnią poczucie szczęścia
dziecka i jego zdrowie psychiczne. Rodzice otrzymują wiele szczegółowych informacji na
temat rozwoju dzieci, zwłaszcza tych, które rozwijają się nieharmonijnie. Książka pokazuje,
jak stworzyć takie środowisko, które z każdego członka rodziny wydobędzie to, co najlepsze.
(www.lideria.pl)
JAN DEZYDERIUSZ POL
„WIĘZIENNA SZANSA”
Książka jest oczywistym świadectwem nowych czasów: tych,
w których religię w sposób oficjalny, prawnie usankcjonowany,
uważa się za element istotny w procesie naprawczym osób
pozbawionych wolności tych, w których rolę religii w resocjalizacji
można, wchodząc do zakładu karnego, badać tych, w których wyniki
badań można upubliczniać. Dzięki wielokierunkowym wysiłkom
Autora otrzymaliśmy dzieło niebanalne, oparte na osobistym
doświadczeniu o. J. D. Pola z ponad dwunastoletniej pracy z więźniami, na jego
intelektualnych trudach penetrowania literatury z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej,
prawa, teologii pastoralnej, socjologii, a wreszcie na własnych, zrealizowanych techniką
ankiety, badaniach kapelanów więziennych. (www.lideria.pl)
KRZYSZTOF BIEL
„PRZESTĘPCZOŚĆ DZIEWCZĄT
- RODZAJE I UWARUNKOWANIA”
przedsięwzięcie
(www.lideria.pl)
Przestępczość nieletnich znajduje się ciągle w polu uwagi badaczy
wielu dyscyplin naukowych i praktyki resocjalizacyjnej oraz
prewencyjnej. Tradycyjnie badacze skupiali się bardziej w swych
profesjonalnych wysiłkach na rozpoznaniu tej społecznej
i psychologicznej dewiacji w obrębie populacji męskiej. Znacznie
mniej zaś prac poświęconych jest przestępczości dziewcząt. Toteż
z dużym uznaniem należy ocenią podjęte przez autora
badawcze dotyczące demoralizacji i przestępczości dziewcząt.
KATARZYNA KOLSKA
„MOJE DZIECKO GDZIEŚ NA MNIE CZEKA.
OPOWIEŚCI O ADOPCJACH”
Problem niepłodności dotyczy coraz większej liczby par. Adopcja jest
jednym z rozwiązań wobec trudności z poczęciem dziecka. Moje
dziecko gdzieś na mnie czeka to prawdziwe historie rodziców, którzy
adoptowali dzieci, ale to także opowieści szczęśliwych dzieci, które
znalazły nowy dom. Szczere, niezwykłe, a czasami bardzo
dramatyczne relacje, w których nie pomija się trudności związanych
z adopcją. Książka ta stanie się nieocenionym przewodnikiem dla tych wszystkich, którzy
myślą o adopcji. (www.lideria.pl)
DOROTA RUTKOWSKA RED.
ANNA SZUSTER RED.
„O RÓŻNYCH OBLICZACH ALTRUIZMU”
W książce przedstawiono wybrane ujęcia teoretyczne - perspektywy
socjologii i psychologii ewolucyjnej, orientacji społecznych,
motywacyjno-osobowościową i makrospołeczną - oraz związane
z nimi wyniki badań dotyczące altruizmu i prospołeczności. Wśród
autorów są zarówno uznani badacze, jak i młodzi specjaliści
psychologii. Naszą intencją było przybliżenie teoretycznego
kontekstu przedstawionych podejść, a także najnowszych ustaleń empirycznych.
(www.lideria.pl)
CZESŁAW MATUSEWICZ
„WPROWADZENIE DO PSYCHOLOGII”
Prezentowane opracowanie zostało pomyślane jako pomoc
dydaktyczna dla studentów, rozpoczynających trudny proces
przyswajania zawiłych zagadnień wiedzy z dziedziny zwanej
psychologią. Tak pojęte zadanie wymaga odpowiedzi na dwa
podstawowe pytania:- co należy opisać, by studiujący wyrobili sobie
możliwie dokładne wyobrażenie o psychologii - jak należy opisać
charakteryzowane zjawiska, prawidłowości i nurty myślenia, aby
spełnią postulat komunikatywności przekazu. Dokonano w nim
selekcji materiału na podstawie kryterium znaczenia, to jest przedstawiono wszystkie
osiągnięcia myślicieli i psychologów - empiryków, trwale, zdaniem autora, wpływające na
procesy badań psychologicznych. (www.lideria.pl)
TIMMEN L. CERMAK
„CZAS NA WYLECZENIE”
Książka zabiera wszystkie dorosłe dzieci alkoholików w niezwykłą
podróż w głąb własnego życia, pozwala zrozumieć to, co działo się
z nimi w dzieciństwie, i to, co dzieje się z nimi teraz.
A co najważniejsze - pokazuje, że nigdy nie jest za późno na to, aby
uwolnią się od koszmarów przeszłości, spędzonej z ciągle pijącym
i ciągle groźnym rodzicem. To długi i męczący proces, ale jego ukończenie daje gwarancję
spokojnego i pełnego życia. (www.lideria.pl)
RITCH C. SAVIN-WILLIAMS
„HOMOSEKSUALNOŚĆ W RODZINIE.
UJAWNIANIE TAJEMNICY”
Książka opisuje doświadczenia ujawniania swojej orientacji przez
amerykańską młodzież należącą do mniejszości seksualnych.
Przedstawia procesy i zjawiska, które w Stanach Zjednoczonych
i w Europie Zachodniej dobiegają końca, a w Polsce dopiero się
zaczynają. Autor opisuje i wyjaśnia dynamikę procesu coming out na
podstawie ponad 150 wywiadów z młodymi ludźmi. Omawia zmiany
zachodzące w relacjach między nimi a członkami ich rodzin podczas ujawniania się i po
ujawnieniu. W nowatorski sposób przedstawia interakcje diadowe: córka - matka, córka
- ojciec, syn - matka, syn - ojciec. Podkreśla różnorodność doświadczeń młodych
przedstawicieli mniejszości seksualnych. Opisane historie uzupełniają dane z badań.
Książka skierowana jest do osób należących do mniejszości seksualnych, do ich rodzin oraz
do pracujących z nimi specjalistów. To także znakomite źródło informacji dla psychologów,
pedagogów i badaczy zainteresowanych zjawiskiem coming out. (www.lideria.pl)
SZYMON GRZELAK
„PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ
SEKSUALNYCH MŁODZIEŻY”
Autor wprowadza do toczącej się w Polsce dyskusji nową
płaszczyznę. W świetle przedstawionych danych ukazuje, jak duże
znaczenie dla właściwego formułowania celów wychowawczych
i metod profilaktycznych ma pragmatyczne pytanie o realne efekty
wdrażanych oddziaływań. Adresatami książki są psychologowie,
pedagodzy, lekarze i studenci oraz osoby odpowiedzialne za sprawy
zdrowia publicznego i wychowania, które poszukują wiedzy
o skutecznych strategiach profilaktycznych i sposobach ich ewaluacji. (www.lideria.pl)
PHILIP G. ZIMBARDO
MICHAEL R. LEIPPE
„PSYCHOLOGIA ZMIANY POSTAW
I WPŁYWU SPOŁECZNEGO”
Wpływ społeczny jest kluczem do wielu palących problemów
społecznych
propagowania
zdrowego
trybu
życia,
upowszechniania świadomości ekologicznej, działania cenzury,
kreowania wizerunków w polityce, superwymyślnych działań reklamowych, by wymienią tylko
kilka z nich. W coraz większym stopniu zarówno badania podstawowe, jak i problemowe są
nakierowane na te kwestie i warunki, w jakich się kształtują. (www.lideria.pl)
CLAIRE M. RENZETTI
DANIEL J. CURRAN
„KOBIETY, MĘŻCZYŹNI
I SPOŁECZEŃSTWO”
Kompendium wiedzy o współczesnych kobietach i mężczyznach,
uwzględniające szerokie tło społeczno-kulturowe. Autorzy, uznani
wykładowcy socjologii, w wyczerpujący sposób analizują różne
obszary życia społecznego z perspektywy doświadczeń płciowych.
Omawiają takie zagadnienia, jak: rodzina, szkoła, środowisko pracy,
polityka i media, ale także zdrowie i religia. Dokonują porównań międzykulturowych
i historycznych. Robią to rzetelnie, dokumentując każdą analizę. Polskie wydanie zostało
uzupełnione o informacje dotyczące Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Książka
przeznaczona jest dla studentów socjologii, nauk społecznych, gender studies, antropologii
i etnologii, dziennikarstwa, psychologii oraz pedagogiki. (www.lideria.pl)
GRZEGORZ LEOPOLD SEIDLER i in.
„WPROWADZENIE DO NAUKI
O PAŃSTWIE I PRAWIE”
Książka zawiera podstawowe pojęcia dotyczące prawoznawstwa
wraz z najbliższymi istotnymi pojęciami i metodami z tej dziedziny.
Prezentuje podstawowe konstrukcje i zasady prawa przydatne do
studiowania nauk prawnych na wyższych latach studiów.
(www.lideria.pl)
Opracowała : Arleta Hoffmann-Piasecka
Download