Układ do pomiaru prądu i napięcia w trakcji elektrycznej, zwłaszcza

advertisement
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)185117
(21) Numer zgłoszenia:
325257
( 51 ) IntCl7
G01R 19/00
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
( 54)
(22) Data zgłoszenia:
11.03.1998
Układ do pomiaru prądu i napięcia w trakcji elektrycznej, zwłaszcza kolejowej
(73) Uprawniony z patentu:
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne
NEEL Sp. z o.o., Warszawa, PL
(43) Zgłoszenie ogłoszono:
13.09.1999 BUP 19/99
(45)
O udzieleniu patentu ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/03
(72)
Twórcy wynalazku:
Marek Stolarski, Warszawa, PL
Piotr Bieniaszewski, Warszawa, PL
Jacek Czyszkowski, Warszawa, PL
Andrzej Szubski, Warszawa, PL
Wiesław Fałat, Warszawa, PL
Wojciech Frajs, Warszawa, PL
(74) Pełnomocnik:
Chrzanowski Zygmunt
PL
185117
B1
(57)
1. Układ do pomiaru prądu i napięcia
w trakcji elektrycznej, zwłaszcza kolejowej, w którym zespół do cyfrowych pomiarów prądu i napięcia jest połączony
z biegunem dodatnim źródła zasilania poprzez wyłącznik główny, zbocznikowany
przez zespół do wstępnej kontroli prądu
obciążenia odbiornika oraz jest połączony
z biegunem ujemnym źródła zasilania,
znamienny tym, że zespół (2) do cyfrowego pomiaru prądu i napięcia jest
połączony bezpośrednio z odbiornikiem (4)
i z zespołem (3) cyfrowego porównywania
prądu, napięcia i czasu.
Układ do pomiaru prądu i napięcia w trakcji elektrycznej,
zwłaszcza kolejowej
Zastrzeżenia patentowe
1. Układ do pomiaru prądu i napięcia w trakcji elektrycznej, zwłaszcza kolejowej,
w którym zespół do cyfrowych pomiarów prądu i napięcia jest połączony z biegunem dodatnim źródła zasilania poprzez wyłącznik główny, zbocznikowany przez zespół do wstępnej
kontroli prądu obciążenia odbiornika oraz jest połączony z biegunem ujemnym źródła zasilania, znamienny tym, że zespół (2) do cyfrowego pomiaru prądu i napięcia jest połączony
bezpośrednio z odbiornikiem (4) i z zespołem (3) cyfrowego porównywania prądu, napięcia i czasu.
2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że zespół (3) cyfrowego porównywania
prądu, napięcia i czasu, jest połączony z wyłącznikiem głównym (11) i zespołem (5) do wstępnej kontroli prądu obciążenia odbiornika (4).
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest układ do pomiaru prądu i napięcia w trakcji elektrycznej,
zwłaszcza kolejowej.
Znane są układy pomiarowe prądu i napięcia w wysokonapięciowych obwodach prądu
stałego, służące do nadzorowania pracy wyłącznika głównego, składające się z bloku kontroli
prądu obciążenia bocznikującego wyłącznik główny oraz z bloku kontroli spadku napięcia na
odbiorniku, w którym członem wykonawczym jest przekaźnik przeciwpoślizgowy, którego
pobudzenie cewki powoduje załączenie wyłącznika. W torze głównym wykonany jest też pomiar prądu.
Z opisu patentowego PL 114788 znany jest układ do pomiaru prądu w wysokonapięciowych obwodach prądu stałego, stosowanych w automatyce przemysłowej, który składa się
z obwodu wysokonapięciowego i obwodu niskonapięciowego, które są sprzężone ze sobą poprzez transformator separujący, mający trzy uzwojenia po stronie wysokonapięciowej i jedno
uzwojenie po stronie niskonapięciowej. Obwód wysokonapięciowy składa się ze wzmacniacza pomiarowego utworzonego ze wzmacniacza napięciowego i wzmacniacza mocy. Do wyjścia wzmacniacza napięciowego jest przyłączony węzeł sumacyjny połączony równolegle ze
źródłem napięcia pomiarowego, źródłem napięcia polaryzacji i z członem dynamicznym,
połączonym poprzez prostownik z częścią uzwojenia transformatora separującego. Dzięki
temu jest utworzona pętla sprzężenia zwrotnego. Polaryzacja napięcia członu dynamicznego
jest przeciwna do polaryzacji napięcia pomiarowego.
Znany jest również miernik elektroniczny do pomiarów prądów i napięć stałych oraz
przemiennych, przedstawiony w opisie patentowym PL 138009, w którym wyjście toru
prądowego zawierającego dzielniki rezystorowe oraz wyjście toru napięciowego zawierającego dzielniki rezystancyjne, sprzężone mechanicznie poprzez przełączniki wyboru rodzaju pomiaru, są połączone galwanicznie z wejściem nieodwracąjącym fazę wzmacniacza
operacyjnego. Taki układ nie pozwala na jednoczesny pomiar prądu i napięcia stałego co
przedłuża i utrudnia wykonywanie pomiaru.
Znane są także układy do pomiaru prądu i napięcia, w trakcji elektrycznej w których zespół do cyfrowych pomiarów prądu i napięcia jest połączony z biegunem dodatnim źródła zasilania poprzez wyłącznik główny zbocznikowany przez zespół do wstępnej kontroli prądu
obciążenia odbiornika oraz jest połączony z biegunem ujemnym.
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, że zespół do cyfrowego pomiaru
prądu i napięcia jest połączony bezpośrednio z odbiornikiem i z zespołem cyfrowego porów-
185117
3
nywania prądu, napięcia i czasu, przy czym zespół cyfrowego porównywania wielkości mierzonych dla prądu, napięcia i czasu, jest połączony z wyłącznikiem głównym i z zespołem do
wstępnej kontroli prądu obciążenia odbiornika.
Zaletą układu według wynalazku jest zastosowanie zespołu do cyfrowego pomiaru
prądu i napięcia umożliwiającego rejestrację w czasie rzeczywistym zmian mierzonych parametrów w obwodzie zasilania odbiornika, na przykład pojazdu trakcyjnego. Przekazanie
zmierzonych wielkości do zespołu do cyfrowego porównania wielkości zmierzonych, w którym porównuje się je z dopuszczalnymi wprowadzonymi przez użytkownika lub z zarejestrowanymi uprzednio czasowymi przebiegami zmierzonych parametrów, pozwala na uniknięcie
wyłączenia wyłącznika głównego. Dzięki temu została uzyskana ochrona źródeł zasilania trakcji elektrycznej, w tym wyłącznika głównego, która jest nadzorowana przez zespół do cyfrowego porównywania prądu, napięcia i czasu, zwłaszcza w ekstremalnych warunkach poboru
mocy podczas uszkodzeń, występujących na przykład w odbiornikach energii. Inną zaletą jest
skrócenie czasu przestojów pojazdów trakcyjnych wynikających z braku zasilania sieci trakcyjnych. Rejestracja zmian wartości prądów i napięć zasilających odbiorniki, z możliwością
wielokrotnego ich odtwarzania w celu przeprowadzenia pełnej analizy zjawisk zachodzących
w nadzorowanych obwodach jest wielką zaletą wynalazku, co poprawia niezawodność
działania obwodów zasilania trakcji elektrycznej.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, przedstawiającym schemat blokowy.
Układ według wynalazku zawiera wyłącznik główny 1, który jest połączony z jednej
strony z biegunem dodatnim źródła zasilania +u, a z drugiej strony z zespołem 2 do cyfrowych pomiarów prądu i napięcia, który jest połączony z linią zasilającą E trakcji elektrycznej
oraz z biegunem ujemnym źródła zasilania -u oraz z zespołem 3 do cyfrowego porównywania
wielkości zmierzonych dla prądu, napięcia i czasu. Zespół 3 jest połączony z wyłącznikiem
głównym 1 oraz z zespołem 5 do wstępnej kontroli prądu obciążenia w odbiorniku 4 - pojazdu trakcyjnego, ponieważ zespół 5 jest przyłączony z jednej strony do wyłącznika głównego la z drugiej strony do zespołu 2.
Działanie układu według wynalazku jest następujące: Po załączeniu zespołu 5 do wstępnej kontroli prądu odbiornika 4, zespół 2 do cyfrowych pomiarów prądu i napięcia wykonuje
pomiar prądu płynącego w obwodzie ABCDEF. Jednocześnie zespół 2 ciągle wykonuje
pomiar napięcia, występującego między punktami D i F, to jest na odbiorniku 4. Zespół 2 wyniki pomiarów przekazuje do zespołu 3, w którym porównuje się wyniki pomiarów i gdy
zmierzony prąd jest większy od założonego lub zmierzone napięcie ma wartość mniejszą od
wartości założonej, to zespół 3 powoduje wyłączenie zespołu 5 do wstępnej kontroli prądu
obciążenia odbiornika 4 i nie dopuszcza do załączenia wyłącznika głównego 1.
W przypadku gdy zmierzone wartości prądu i napięcia mieszczą się w dopuszczalnym
zakresie, następuje załączenie wyłącznika głównego 1 i wyłączenie zespołu 5 do wstępnej
kontroli prądu obciążenia.
Przy przekroczeniu dopuszczalnych wartości prądu lub napięcia, zespół 3 do cyfrowego
porównywania wielkości mierzonych dla prądu, napięcia i czasu, powoduje wyłączenie
wyłącznika głównego 1, przy czym na podstawie wartości prądu zmierzonej przed wyłączeniem w zespole 2, zespół 3 do cyfrowego porównywania wielkości zmierzonych dla prądu napięcia i czasu określa czas, po którym może nastąpić ponowna próba załączenia
wyłącznika głównego 1 poprzez uruchomienie zespołu 5 do wstępnej kontroli prądu
obciążenia odbiornika 4.
185117
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Download