Opis przedmiotu zamówienia - BIP

advertisement
Załącznik nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
BADANIE PODŁUŻNE SZKOLNYCH UWARUNKOWAŃ EFEKTYWNOŚCI
KSZTAŁCENIA, SZKOŁA PODSTAWOWA, ETAP II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. PRZEDMIOT BADANIA, JEGO CEL I TERMIN REALIZACJI, PODSTAWOWY ZAKRES
CZYNNOŚCI BADAWCZYCH
1.1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja II etapu badania podłużnego szkolnych
uwarunkowań efektywności kształcenia w 174 szkołach podstawowych. Pełny cykl badawczy
(etapy I – IV) obejmuje lata 2010-2014. Przez ten okres śledzone będą losy szkolne uczniów,
którzy we wrześniu 2010 r. rozpoczęli naukę w III klasie szkoły podstawowej. Celem badania
jest identyfikacja kluczowych czynników szkolnych warunkujących efektywność kształcenia
w szkołach podstawowych.
W ramach I etapu zbadano szereg charakterystyk społecznych i psychologicznych uczniów,
ich rodziców oraz nauczycieli. I etap badania został zrealizowany w okresie od stycznia do
kwietnia 2011 roku.
Dyrektorzy wyrazili zgodę na udział swoich szkół w całym cyklu badania podłużnego.
Również rodzice zbadanych uczniów wyrazili zgodę na udział swoich dzieci i własny w
całym cyklu badania.
1.2. Próba
II etap podłużnego badania szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia obejmie 174
szkoły podstawowe, które wzięły udział w I etapie podłużnego badania szkolnych
uwarunkowań efektywności kształcenia.
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego listę szkół i klas czwartych, w których należy
przeprowadzić badanie oraz listy uczniów poszczególnych klas, których rodzice wyrazili
zgodę na udział w badaniu.
Badanie obejmie:
1
- 174 szkoły podstawowe
- 306 oddziałów klas IV
- 5572 uczniów klas IV i ich rodziców (testowanie osiągnięć szkolnych może objąć również
uczniów, którzy dołączyli do badanych klas, jednak nie będą oni uwzględniani przy
obliczaniu stóp realizacji badania; ich testy nie będą musiały być kodowane)
- wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV – VI w badanych szkołach (poza osobami
uczącymi religii lub etyki jeżeli jest to jedyny przedmiot przez nich nauczany)
Próba w wersji elektronicznej zostanie przekazana Wykonawcy w terminie 2 dni od dnia
podpisania umowy. Próba nie zawiera informacji dotyczących nauczycieli uczących w
klasach IV-VI.
1.3. Podstawowy zakres czynności badawczych
II etap badania, którego realizacji dotyczy niniejsze zamówienie, ma objąć następujące
czynności badawcze:
I. Nawiązanie kontaktu ze szkołą i ustalenie z dyrekcją szkoły przebiegu II etapu
badania (w tym harmonogramu).
II. Przeprowadzenie badania testowego osiągnięć szkolnych uczniów objętych badaniem
z zakresu czytania, świadomości językowej i matematyki (czas trwania okna
testowego: 4 tygodnie).
III. Realizacja badania testowego osiągnięć szkolnych uczniów objętych badaniem w
zakresie języka angielskiego (czas trwania okna testowego: 5 tygodni, równolegle z
czynnością II.).
IV. Przeprowadzenie badania ankietowego wśród rodziców uczniów objętych badaniem.
V. Przeprowadzenie uzupełniającego badania ankietowego wśród rodziców uczniów
objętych badaniem (badanie nie więcej niż 130 rodziców; z powodu luki w procedurze
badawczej wypełnili oni w I etapie badania ankiety bez podania informacji, którego z
bliźniąt/rodzeństwa objętego badaniem dotyczą udzielone odpowiedzi).
VI. Przeprowadzenie badania ankietowego wśród wszystkich nauczycieli klas IV-VI w
szkołach objętych badaniem, (poza osobami uczącymi religii lub etyki, jeżeli jest to
jedyny przedmiot przez nich nauczany).
VII. Sporządzenie raportu realizacyjnego z badania ze statystykami dotyczącymi
marginesów ankiet (statystyki opisowe badanych zmiennych). Raport powinien być
przygotowany w wersji papierowej i elektronicznej. Raport powinien być formalnie i
merytorycznie zgodny ze standardem APA, w spolszczonej wersji opisanej w: PiberDąbrowska, K., Cypryańska, M., i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla
2
naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii.
Wydawnictwo SWPS.
Warszawa: Academica
W ramach działań badawczych należy przewidzieć działania promocyjne,
nakierowane na zwiększenie motywacji szkół do udziału w badaniu. Co najmniej
5% ceny ofertowej musi dotyczyć tych działań. Plan działań promocyjnych musi
być dołączony do oferty i stanowi zobowiązanie Wykonawcy. Przez działania
promocyjne Zamawiający rozumie przekazywanie szkołom, szkolnym
koordynatorom badania, dyrektorom lub nauczycielom biorącym udział w
badaniu lub wspierającym jego realizację zachęt w postaci materialnej: pomocy
dydaktycznych, materiałów edukacyjnych, komputerowych programów
edukacyjnych, sprzętu sportowego, sprzętu elektronicznego, książek, kuponów
podarunkowych. W opisie planu działań promocyjnych należy zawrzeć jakie
korzyści materialne może osiągnąć szkoła lub jej pracownicy w wyniku udziału w
badaniu.
1.4. Termin realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania osobistego kontaktu z badanymi szkołami i
ustalenia harmonogramu badania w terminie do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.
Kluczowe dla tego etapu są badania osiągnięć szkolnych. Badanie osiągnięć szkolnych z
zakresu czytania, świadomości językowej i matematyki musi być rozpoczęte w terminie do
trzech tygodni od dnia podpisania umowy. Okienko testowe (okres prowadzenia badań
osiągnięć szkolnych) ma trwać nie dłużej niż cztery tygodnie (w tym okresie muszą się
odbyć także ewentualne uzupełniające sesje testowe). Badanie osiągnięć szkolnych w zakresie
języka angielskiego musi być rozpoczęte w terminie do czterech tygodni od dnia
podpisania umowy, a okienko testowe tego badania ma trwać nie dłużej niż pięć tygodni.
Badania ankietowe rodziców i nauczycieli mogą być prowadzone w trakcie całego okresu
realizacji badania.
Czas wykonania wszystkich czynności badawczych, łącznie z kodowaniem, wewnętrzną
kontrolą dokumentacji i baz danych, nie powinien przekroczyć 15 tygodni (105 dni).
Niezwłocznie po zakończeniu wszystkich czynności badawczych Wykonawca przekazuje
dokumentację i bazy danych do kontroli Zamawiającemu (Wykonawca zawsze przekazuje
dokumenty na swój koszt).
1.5. Dokumenty i instrukcje badawcze
3
Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory dokumentów i instrukcji badawczych, do których
druku zobowiązany jest Wykonawca w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania.
Wzory w postaci elektronicznej (PDF lub Word) zostaną przekazane Wykonawcy w terminie
2 dni od dnia podpisania umowy. Będą to:
 wzór protokołu realizacji badania w szkole/klasie,
 wzór zbiorczego protokołu realizacji badania,
 wzór listu do dyrektorów szkół,
 wzór listu do nauczycieli,
 wzór listu do rodziców uczniów,
 ogólna informacja o badaniu (dla nauczycieli klas IV-VI objętych badaniem, dla
ankieterów i szkolnych koordynatorów badania)
 wzór zgody na przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych uczestników
badania (nauczycieli klas IV – VI), do celów badawczych i związanych z realizacją
projektu Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza
badawczego – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość
systemu oświaty, Działanie 3.1- Modernizacja systemu nadzoru i zarządzania w
oświacie, 3.1.1 - Tworzenie warunków do monitorowania ewaluacji i badań systemu
oświaty

opis podstawowych procedur badawczych wraz z opisem procedury wykluczania
uczniów z badania;
 wzór dwóch, dwustronicowych i składanych ulotek (format: składane A4),
kolorowych, drukowanych dwustronnie, przeznaczonych dla rodziców uczniów i
nauczycieli klas IV-VI objętych badaniem, z informacjami o celach badania; papier:
kredowy, matowy; gramatura nie mniejsza niż 180g/m2; liczba kolorów: 4+4
1.6. Realizacja badania w szkołach
Kluczowe dla powodzenia badania jest skrupulatne przestrzeganie wszystkich procedur
badawczych oraz zapewnienie poufności danych ankietowych pochodzących od rodziców, a
w szczególności pochodzących od nauczycieli.
Pierwszym etapem realizacji badania jest kontakt ze szkołą, ustalenie z Dyrekcją szkoły
przebiegu i terminu badania i realizacja zaplanowanych przez Wykonawcę działań
promocyjnych.
4
Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia i utrzymania sieci szkolnych koordynatorów
badania i ściśle z nim współpracujących badaczy-ankieterów przez cały czas do momentu
zrealizowania przedmiotu niniejszego zamówienia.
Ankieterzy powinni posiadać doświadczenie w realizacji badań edukacyjnych w szkołach
podstawowych (prowadzenie badań ankietowych lub testowych uczniów). Za wystarczające
doświadczenie Zamawiający uzna udział danej osoby w co najmniej 2 badaniach
realizowanych w szkołach podstawowych. Dodatkowe wymagania wobec kandydatów na
ankieterów przeprowadzających badanie wypowiedzi ustnej w badaniu osiągnięć szkolnych w
zakresie języka angielskiego: doświadczenie min. 2 lata w pracy w szkole podstawowej lub
pracy z dziećmi w grupie wiekowej 9-10 lat;
Listę ankieterów spełniających powyższe wymagania Wykonawca przekaże Zamawiającemu
umowy terminie 4 dni od dnia zawarcia umowy. Do listy powinny być dołączone CV
ankieterów, potwierdzające ich kwalifikacje i doświadczenie. Przed zleceniem realizacji
zadań objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawca zrealizuje szkolenie ankieterów, w
którym wezmą udział przedstawiciele Zamawiającego, jak również przekaże ankieterom
wszelkie niezbędne informacje i dokumenty pozwalające na efektywną realizację
powierzonych im zadań. Wykonawca nie może wyznaczyć do realizacji badania osób spoza
przedstawionej Zamawiającemu listy oraz osób, które nie wzięły udziału w szkoleniu.
Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zastąpić ankietera, wobec którego Zamawiający
złoży uzasadniony wniosek o wykluczenie z zespołu realizującego badanie.
Szkolny koordynator badania odpowiada za nadzór nad realizacją badania w danej szkole, a
w szczególności za:
1. Stworzenie przyjaznych warunków badania.
2. Poinformowanie rodziców uczniów o przeznaczeniu, założeniach i znaczeniu badania
(Wykonawca otrzyma elektroniczne wersje materiałów informacyjnych).
3. Komunikację z nauczycielami w szkołach objętych badaniem.
4. Zapewnienie poufności danych pochodzących z ankiet rodziców i nauczycieli.
5. Zapewnienie warunków lokalowych
przeprowadzanego badania testowego.
i
odpowiedniego
wyposażenia
sal
dla
6. Zapewnienie dostępu do potrzebnej do przeprowadzenia badania szkolnej dokumentacji.
7. Weryfikację listy uczniów objętych badaniem przekazanej przez Zamawiającego; każdy
kwestionariusz ankiety lub testu musi być oznaczony odpowiednim numerem
identyfikacyjnym ucznia.
5
8. Oznaczenie na liście uczniów będących rodzeństwem; w wypadku, gdy w klasie objętej
badaniem uczy się rodzeństwo, rodzice wypełniają ankietę dla rodziców wraz z
załącznikiem (pytania dotyczące drugiego dziecka); ankieta rodzicielska powinna być w
takim wypadku oznaczona numerem identyfikacyjnym jednego dziecka, załącznik
oznaczony jest identyfikatorem drugiego dziecka; powyższa zasada dotyczy również
uzupełniającego badania ankietowego rodziców (uzupełnienie danych z I etapu badania).
9. Stworzenie listy nauczycieli objętych badaniem oraz nadanie każdemu nauczycielowi
niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego; każdy kwestionariusz ankiety musi być
oznaczony odpowiednim numerem identyfikacyjnym nauczyciela; imienna lista
nauczycieli uczących w danej szkole (pełno- i niepełno etatowych) w klasach IV-VI ma
objąć wszystkich nauczycieli (poza osobami uczącymi religii) uczących w klasach IV-VI;
nauczyciele klas IV, w których przeprowadzane są badania uczniów, muszą być oznaczeni
w sposób umożliwiający połączenie danych z ankiety dla nauczyciela z wynikami jego
uczniów; lista ta będzie podstawą obliczania stopy realizacji badania nauczycieli. Z
badania wykluczamy nauczycieli języka angielskiego, którzy wypełniali ankietę w I etapie
badania (styczeń-kwiecień 2011).
10. Szkolny koordynator wraz z ankieterem odpowiada za zapewnienie nauczycielom
poufności przekazywanych danych. Ankiety muszą być przekazywane do wypełnienia w
kopertach. Ankiety od nauczycieli odbiera w zaklejonych kopertach ankieter - w żadnym
wypadku ankiet tych nie może odbierać pracownik szkoły (zastrzeżenie to dotyczy także
szkolnego koordynatora badania). Wypełnione ankiety nie mogą być gromadzone w szkole
(np. pokoju nauczycielskim czy gabinecie dyrektora) do czasu odebrania ich przez
ankietera.
Zadania ankieterów:
1. Do każdej wskazanej do badania szkoły Wykonawca przydzieli jednego ankietera
odpowiedzialnego za przeprowadzenie badań. Jedna osoba może być ankieterem w
kilku szkołach.
2. Wykonawca prześle Zamawiającemu w wersji elektronicznej listę nazwisk ankieterów
oraz szkół przydzielonych każdemu ankieterowi nie później niż na 5 dni przed
rozpoczęciem badania w danej szkole.
3. Wykonawca, przed rozpoczęciem badań, zorganizuje szkolenie nt. przebiegu badań
dla ankieterów na terenie Warszawy, w terminie ustalonym z Zamawiającym. W
szkoleniu uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego (nie więcej niż 5 osób).
4. Wykonawca przekaże ankieterowi materiały badawcze, tj. zeszyty testowe, testy
instruktażowe i ankiety oraz zapewni dostęp do sprzętu dodatkowego (sprzęt
niezbędny do przeprowadzenia testowania z języka angielskiego).
6
5. Ankieter jest zobowiązany sprawdzić, czy otrzymał komplet materiałów, i czy sprzęt
jest sprawny i pozwoli zrealizować badanie zgodnie z procedurami.
6. W umówionym terminie ankieter przeprowadzi testy osiągnięć we wskazanym
oddziale klasowym zgodnie z opisaną procedurą.
7. Ankieter, w razie potrzeby, przeprowadzi uzupełniające sesje testowe w celu zebrania
danych od uczniów nieobecnych w dniu badania. Sesje uzupełniające powinny odbyć
się w czasie wyznaczonym na testowanie.
8. Ankieter zbierze informacje o tytułach podręczników do nauki języka angielskiego
stosowanych w badanej klasie w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/12.
9. Ankieter przeprowadzi badanie ankietowe rodziców uczniów, w tym badanie
uzupełniające rodziców (problem rodzeństwa w I etapie badań).
10. Ankieter przeprowadzi badanie ankietowe nauczycieli. Od wszystkich badanych
nauczycieli pozyska zgody na przetwarzanie danych osobowych.
11. Ankieter zbierze i uporządkuje zebrane materiały oraz sprawdzi ich kompletność
niezwłocznie po zakończeniu badania.
12. Ankieter wypełni przewidziane procedurą protokoły realizacji badania.
13. Ankieter utworzy listy nauczycieli biorących udział w badaniu.
Ankieter prowadzący badanie wypowiedzi ustnej z języka angielskiego wypełni po każdej
sesji badawczej tabelę pracy ankietera jednocześnie w formie elektronicznej i papierowej.
Tabela zawiera kod ankietera, kod szkoły i klasy oraz kolumnę do wpisania kodów uczniów
w kolejności przebiegu badania w danym dniu. Ankieter w badaniu wypowiedzi ustnej z języka
angielskiego nie może być jednocześnie koderem tychże wypowiedzi.
Ankieter odpowiada za zapewnienie poufności wszelkich zbieranych informacji, a w
szczególności zapewni poufność danych ankietowych pochodzących od rodziców i
nauczycieli. Ankiety powinny być przekazywane w kopercie, a odbierane w zamkniętej
kopercie. Ankieta ma być przekazywana rodzicom przez ankietera, ankieter będzie też ankietę
od rodziców odbierał. Dopuszczamy pośrednictwo uczniów w przekazywaniu ankiety
rodzicielskiej, natomiast niedopuszczalne jest odbieranie ankiety od rodziców przez
nauczycieli lub innych pracowników szkoły. Ankiety od nauczycieli może odbierać tylko
ankieter, w żadnym wypadku pracownik szkoły, szkolny koordynator badania lub dyrektor
szkoły.
2. NARZĘDZIA BADAWCZE I PODSTAWOWE PROCEDURY BADAWCZE
2.1. TESTOWANIE OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH W ZAKRESIE CZYTANIA, ŚWIADOMOŚCI
JĘZYKOWEJ I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH
7
Narzędzia badawcze wykorzystywane w badaniu to testy osiągnięć szkolnych z czytania,
świadomości językowej i umiejętności matematycznych. Każdy z trzech testów będzie miał
dwie wersje: A i B. Każdy uczeń będzie rozwiązywał jedną wersję każdego testu podczas
jednej sesji testowej. Ponieważ podczas każdej sesji testowej przewidziano w środku krótką
przerwę, każda wersja testu będzie podzielona na dwa zeszyty testowe (uczniowie do przerwy
będą rozwiązywali część I testu, a po przerwie część II). Łącznie Zamawiający przekaże
wzory 12 zeszytów testowych. Każdy uczeń będzie rozwiązywał łącznie 6 zeszytów
testowych (część I i część II testu czytania, część I i część II testu świadomości językowej,
część I i część II testu umiejętności matematycznych) podczas trzech sesji testowania. W
każdym zeszycie testowym będzie średnio 16 zadań w tym połowa otwartych, wymagających
kodowania.
Każdy zeszyt będzie liczył 8 stron formatu A4 i będzie musiał być wydrukowany w nakładzie
65% liczebności próby (5572 uczniów). Nadwyżka nakładu testów potrzebna jest ze względu
na nierównomierne rozłożenie wersji A i B, błędy drukarskie, zniszczenie bądź zgubienie
testów oraz ewentualne objęcie badaniem nowych uczniów w klasie.
Wykonawca dokona wydruku zeszytów testowych zgodnie z następującymi standardami:
zeszyty testowe szyte przez grzbiet tak, aby powstała 4 kartkowa "książeczka testowa"
formatu A4, gramatura papieru: nie mniej niż 80g/m2, druk w pełnym kolorze 4x4, ilustracje
w jakości nie gorszej niż 16 bitów i rozdzielczości nie gorszej niż 300 dpi, zgodnie z
materiałami dostarczonymi przez Zamawiającego.
Dodatkowo przewidziany jest 1-stronicowy test szkoleniowy, wydrukowany w druku czarnobiałym 1x0, na papierze o gramaturze min. 80g/m2, służący poinstruowaniu uczniów, jak
wypełniać testy. Będzie on wydrukowany w nakładzie 1,30 liczebności próby.
Każdy zeszyt testowy, poza szkoleniowym, musi być oznaczony naklejką z ID ucznia.
Naklejki te Wykonawca zobowiązany jest wydrukować przed przystąpieniem do realizacji
badania w danej szkole. Projekt naklejki oraz procedura ich przydzielania podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Wzory zeszytów testów osiągnięć szkolnych w postaci elektronicznej (PDF) zostaną
przekazane Wykonawcy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. Zeszyty testowe należy
traktować jako materiały poufne. Nie dopuszcza się udostępniania ich lub ujawniania osobom
nieuprawnionym, czyli innym niż badani uczniowie oraz przedstawiciele Wykonawcy, którzy
na potrzebę przeprowadzenia badania muszą mieć do nich wgląd. Zeszyty testowe nie mogą
być przekazane, a także udostępnione do powielenia nauczycielom, dyrektorom oraz innym
pracownikom badanych szkół. Wszystkie niewykorzystane w badaniu zeszyty testowe
Wykonawca przekaże Zamawiającemu (usługa dostawy na koszt Wykonawcy).
Przed wydrukiem zeszytów w ilościach wymaganych, niezbędnych do wykonania badania,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu po 1 egzemplarzu każdego rodzaju wydrukowanego
zeszytu (wydruk próbny), celem sprawdzenia ich poprawności i kompletności. Zamawiający
8
zweryfikuje poprawność wydrukowanych zeszytów w terminie 3 dni roboczych od momentu
otrzymania wydruku próbnego w celu ostatecznej akceptacji. W przypadku stwierdzenia
błędów w wydruku, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia, w terminie nie
powodującym opóźnienia w rozpoczęciu badań, niezbędnych korekt wskazanych przez
Zamawiającego błędów oraz powtórnego przekazania wydruków do wyrażonej na piśmie
akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wszystkie zeszyty testowe
wykorzystane w badaniu wydrukować w jakości nie gorszej niż wydruk próbny.
Oprócz wzorów zeszytów testów osiągnięć szkolnych zostanie przekazany Wykonawcy w
postaci elektronicznej (PDF) Podręcznik procedur i kluczy kodowania zadań zamkniętych i
otwartych, w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Podręcznik
procedur i kluczy kodowania zadań zamkniętych i otwartych będzie musiał być wydrukowany
na potrzeby pracy koderów w druku czarno-białym 1x1 lub 1x0, na papierze o gramaturze
min. 80 g/m2, w formacie A4. Wyżej opisana procedura weryfikacji wydruków ma
zastosowanie również w odniesieniu do tego dokumentu.
Uczniowie rozwiązują testy osiągnięć szkolnych podczas trzech sesji testowych
przeprowadzonych w trzech kolejnych dniach tygodnia. Podczas każdej sesji testowej
uczniowie rozwiązują dwa zeszyty testowe. Na rozwiązanie każdego zeszytu testowego
przewidziano 35 min. W połowie czasu trwania każdej sesji odbędzie się krótka, 5-10
minutowa przerwa. Każda sesja testowa będzie więc trwała ok. 80 min. (w tym 5-10 min.
przerwy). Przed pierwszą sesją testową ankieter w ciągu 10 minut instruuje uczniów, w jaki
sposób należy rozwiązywać testy (do tego celu zostanie wykorzystany 1-stronicowy test
szkoleniowy).
Ankieter jest zobowiązany do zapewnienia sytuacji, w której uczeń rozwiązuje przewidziany
dla niego w procedurze dystrybucji zeszytów testowych zeszyt oraz do prawidłowego
oznaczenia zeszytów testowych numerem identyfikacyjnym ucznia, który go rozwiązywał. W
wypadku wątpliwości co do poprawności oznaczenia zeszytu ID ucznia, dany test będzie
uznany za niezrealizowany.
Procedura dystrybucji zeszytów testowych w postaci elektronicznej zostanie przekazana
Wykonawcy w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. Procedura będzie musiała być
wydrukowana na potrzeby ankieterów w druku czarno-białym 1x1 lub 1x0, na papierze o
gramaturze min. 80 g/m2, w formacie A4. Wyżej opisana procedura weryfikacji wydruków
próbnych ma zastosowanie również w odniesieniu do tego dokumentu.
Ważnym elementem testowania osiągnięć szkolnych jest kodowanie odpowiedzi uczniów.
Wykonawca powoła doświadczone osoby odpowiedzialne za kodowanie prac (co najmniej 20
osób). Za wystarczające doświadczenie Zamawiający uzna doświadczenie zdobyte w co
najmniej jednym ogólnokrajowym lub międzynarodowym badaniu osiągnięć szkolnych lub
też posiadanie przez daną osobę certyfikatu egzaminatora sprawdzianu w VI klasie szkoły
podstawowej w zakresie kodowania. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji
listę koderów w terminie do 10 dni roboczych od podpisania umowy.
9
Procedura kodowania testów:
1)
Każdy koder ma mieć nadany unikalny numer identyfikacyjny.
2)
Odpowiedzi w zadaniach zamkniętych będą kodowane w następujący sposób: kod 1 –
zaznaczona odpowiedź A, kod 2 – zaznaczona odpowiedź B, kod 3 – zaznaczona
odpowiedź C, kod 4 – zaznaczona odpowiedź D, kod 9 – brak zaznaczonej
odpowiedzi, kod 0 – zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi. Kodowanie zadań
otwartych, wymagających sprawdzenia poprawności przedstawionej odpowiedzi lub
oceny przedstawionego rozumowania, będzie polegać na porównaniu rozwiązania z
kryteriami opisanymi w Podręczniku procedur i kluczy kodowania przekazanym
przez Zamawiającego i przyznania danemu rozwiązaniu odpowiedniego kodu
opisującego, czy rozwiązanie jest całkowicie poprawne, częściowo poprawne, czy
błędne (dla wszystkich zadań otwartych, dla których będzie to możliwe, poprawna
odpowiedź zostanie podana w kluczach kodowych). Szczegóły procedury kodowania
zadań otwartych opisano poniżej.
3)
Wykonawca zorganizuje szkolenie nt. przebiegu i zasad kodowania zadań testowych
dla koderów na terenie Warszawy, w terminie ustalonym z Zamawiającym. W
szkoleniu uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego (nie więcej niż 5 osób).
Szkolenie odbędzie się w warunkach standardowych (***), Wykonawca zadba o
pełne wyżywienie, nocleg i materiały szkoleniowe dla wszystkich osób obecnych na
szkoleniu, w tym także dla przedstawicieli Zamawiającego (bez noclegu). Blok
szkolenia koderów dotyczący klucza kodowego, realizowany przez przedstawicieli
Zamawiającego, zajmie około 5 godzin. Pozostałe bloki szkolenia realizuje
Wykonawca. Szkolenie to może zostać połączone z opisanym poniżej szkoleniem dla
osób realizujących badanie osiągnięć szkolnych w zakresie języka angielskiego.
4)
W przypadku kodowania wykonania zadań otwartych zawartych w zeszytach
testowych, procedura przewiduje:
a. Przydział zeszytów testowych koderom zgodnie z procedurą przekazaną
przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu listy
zawierające jednoznaczne przypisanie poszczególnych zeszytów testowych
do kodera. Lista powinna zawierać numer identyfikacyjny kodera (id kodera),
oznaczenie zeszytu testowego oraz numer identyfikacyjny ucznia (id ucznia),
któremu przypisany został zeszyt testowy. Lista powinna zostać przekazana
Zamawiającemu nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem kodowania
zadań otwartych.
b. Etap interpretacji klucza kodowego do zadań otwartych. Etap ten zakłada
wspólną interpretację klucza kodowego w grupach składających się z
koderów, którzy będą kodować w zasadniczej fazie kodowania dany rodzaj
zeszytu testowego. Interpretacja powinna być oparta na próbnym kodowaniu
faktycznych wykonań zadań testowych przez uczniów. Etap interpretacji
powinien odbyć się w ramach szkolenia nt. przebiegu i zasad kodowania
zadań testowych dla koderów na terenie Warszawy.
10
c. Na podstawie klucza kodowego koderzy zakodują zadania otwarte z 300
zeszytów testowych. Wykonawca przekaże efekty kodowania (zgodne z
formatem bazy danych opisanym w punkcie 5 niniejszego dokumentu) wraz z
zeszytami testowymi, których dotyczą. Zeszyty testowe do weryfikacji przez
Zamawiającego powinny być wybrane zgodnie z następującymi zasadami: (1)
w puli 300 zakodowanych zeszytów muszą się znaleźć prace ze wszystkich
rodzajów zeszytów testowych zawierających zadania otwarte, (2) każdy
koder musi sprawdzić liczbę prac proporcjonalną do jego wkładu w
kodowanie. Zamawiający sprawdzi efekty kodowania prac i przyjmie je w
ciągu 10 dni, jeśli wielkość błędów w kodowaniu zadań otwartych nie
przekroczy 5%. Brak zgłoszenia uwag w tym czasie oznacza akceptację
próbnego kodowania. W przypadku błędów w kodowaniu zadań otwartych
przekraczających 5%, Wykonawca dokona poprawek w ciągu 5 dni
roboczych i przedstawi efekty kodowania do ponownej akceptacji
Zamawiającemu. Akceptacja będzie przebiegała na tych samych zasadach.
d. Zaakceptowanie efektów próbnego kodowania zadań otwartych przez
Zamawiającego umożliwia rozpoczęcie zasadniczej fazy kodowania zadań
otwartych.
e. Spośród kodowanych przez Wykonawcę zeszytów testowych Zamawiający
wylosuje id tych zeszytów testowych, które zostaną zakodowane powtórnie.
Zamawiający wskaże id koderów, którzy zakodują wylosowane zeszyty i
przekaże Wykonawcy listę zawierającą przypisane id zeszytów testowych
poszczególnym koderom, którzy dokonają ich kodowania. Powtórne
kodowanie zeszytów testowych ma na celu określenie współczynnika
rzetelności kodowania i nie służy weryfikacji pracy koderów. Powtórnym
kodowaniem zostanie objętych 20% wypełnionych zeszytów testowych.
f. Wykonawca wprowadzi do elektronicznej bazy danych dane z zadań
zamkniętych i otwartych (zakodowane). Wykonawca zobowiązuje się
zweryfikować dane po wprowadzeniu ze względu na wystąpienie
niedopuszczalnych wartości zmiennych. Plik z danymi Wykonawca przekaże
Zamawiającemu na nośniku elektronicznym. Dane mają być przekazane
zgodnie z formatem opisanym w punkcie 5 niniejszego dokumentu.
g. Po przekazaniu zeszytów testowych, dokumentów związanych z przebiegiem
tej części badania oraz baz danych przez Wykonawcę, Zamawiający dokona
kontroli losowej próbki tych materiałów w ciągu 10 dni roboczych. W
przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający przedstawi ich listę, przekaże
Wykonawcy całość materiałów i wezwie Wykonawcę do usunięcia wad w
terminie 10 dni roboczych we wszystkich dokumentach i bazach. Po
ponownym przekazaniu przez Wykonawcę materiałów badawczych
Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych ponownie
zweryfikuje przekazane materiały badawcze.
h. W przypadku gdy Zamawiający nie stwierdzi wad w dokumentacji badawczej
i bazach danych (ich spójności), Zamawiający przystąpi do sprawdzenia
wyników kodowania. Zamawiający w ciągu 15 dni roboczych sprawdzi
wyniki kodowania dla 5% testów pod kątem poprawności kodowania pytań
11
zamkniętych i otwartych. Kodowanie zostanie zaakceptowane, jeśli liczba
stwierdzonych błędów nie przekroczy 5% liczby skontrolowanych zadań
otwartych i 0,5% liczby skontrolowanych zadań zamkniętych. W przypadku
stwierdzenia błędów kodowania przekraczających dopuszczalne progi
Zamawiający zwróci Wykonawcy wszystkie materiały badawcze i wezwie do
poprawy błędów kodowania we wszystkich zeszytach testowych.
Wykonawca poprawi błędy w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych.
i. Procedura weryfikacji poprawności kodowania danych i ewentualnej
poprawy przez Wykonawcę będzie trwała do momentu, aż liczba
stwierdzonych błędów nie przekroczy 5% liczby skontrolowanych zadań
otwartych i 0,5% liczby skontrolowanych zadań zamkniętych.
3. BADANIE OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
3.1. Cel badania, próba.
Celem badania jest określenie zakresu osiągnięć uczniów szkoły podstawowej po
zakończeniu I etapu edukacyjnego w obszarze umiejętności:
a. rozumienia tekstu słuchanego i czytanego w języku angielskim
b. wypowiedzi ustnej, poprzez odtworzenie usłyszanej frazy. Badanie to zostanie
przeprowadzone w tej samej grupie uczniów, co badanie umiejętności rozumienia
tekstu słuchanego i czytanego, ale na mniejszej próbie uczniów (patrz: informacje o
losowaniu poniżej).
c. motywacji uczniów do nauki języka angielskiego.
W badaniu osiągnięć szkolnych w zakresie rozumienia tekstu słuchanego i czytanego w
języku angielskim oraz motywacji do nauki języka angielskiego wezmą udział wszyscy
biorący udział w I etapie badania uczniowie klas IV ze 174 szkół z próby głównej (tak samo
jak w testach osiągnięć szkolnych w zakresie czytania, świadomości językowej i umiejętności
matematycznych).
Badaniem wypowiedzi ustnej zostaną objęci uczniowie klas IV z 42 szkół podstawowych
wylosowanych przez Zamawiającego z próby głównej, liczącej 174 szkoły.
3.2. Narzędzia badawcze, materiały i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia badania.
Badanie zostanie przeprowadzone przy wykorzystaniu:
a. zestawów zadań językowych ujętych w zeszyty testowe, których wzory
dostarczy Wykonawcy Zamawiający. Zestawy zadań będą wymagały
12
zaznaczenia prawidłowych odpowiedzi w zeszytach testowych. Wszystkie
zadania mają charakter zadań zamkniętych i nie wymagają wpisywania
wyrazów, a jedynie zaznaczania odpowiedzi krzyżykiem (X) lub cyfrą. Dane
wprowadzane będą do bazy danych otrzymanej od Zamawiającego w formacie
opisanym w punkcie 5 niniejszego dokumentu. Sesja badawcza będzie trwała
70 min – dwie części po 30 minut, w środku 10 minutowa przerwa.
b. narzędzia badawczego do badania wypowiedzi ustnej przygotowanego i
przekazanego przez Zamawiającego. Narzędziem badawczym jest w tym
wypadku przygotowana przez Zamawiającego płyta CD z nagraniami zdań do
powtórzenia, za pomocą której ankieter odtwarza nagrane zdania. Ankieter
nagrywa wypowiedzi uczniów bezpośrednio na dwa dyktafony jednocześnie.
Na jednym z dwóch dyktafonów ankieter nagra wypowiedzi dzieci wyłączając
dyktafon po nagraniu każdego dziecka. W ten sposób nagranie każdego
dziecka będzie stanowiło odrębny plik. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia
danych, ankieter będzie nagrywać wypowiedzi badanych dzieci jednocześnie
na drugi z dwóch dyktafonów włączając go na początku sesji badawczej i
wyłączając na koniec, po przebadaniu wszystkich dzieci. W ten sposób każda
sesja badawcza zostanie nagrana jako jeden ciągły plik dźwiękowy. Uczniowie
będą indywidualnie wykonywać zadanie wypowiedzi ustnej w zacisznym
pomieszczeniu w szkole, w czasie trwania lekcji, w obecności ankietera, który
będzie siedział po lewej stronie badanego dziecka. W trakcie badania powinna
być dostępna świeża woda oraz jednorazowe kubeczki.
c. kwestionariusza dotyczącego motywacji dzieci do nauki języka angielskiego
(w formie SMILEY), wypełnianego przez wszystkich uczniów biorących
udział w badaniu
d. kwestionariusza służącego do oceny przebiegu badania wypowiedzi ustnej (w
formie SMILEY), wypełnianego przez uczniów biorących udział w badaniu
wypowiedzi ustnej.
Badaniem wypowiedzi ustnej zostaną objęci uczniowie klas IV z 42 szkół podstawowych
wylosowanych przez Zamawiającego z próby głównej, liczącej 174 szkoły. W każdej z tych
szkół wylosowanych zostanie 20 dzieci z jednej klasy a 14 z nich zostanie przebadanych,
utrzymując parytet płci. Ogółem przebadanych zostanie około 600 dzieci. Badanie to uznaje
się za zrealizowane w danej szkole, gdy przebadanych zostanie 14 z 20 zrekrutowanych
uczniów do badania wypowiedzi ustnej z języka angielskiego, którzy wykonali zadanie w
całości w każdej szkole wskazanej do badania. W razie nieosiągnięcia powyższego progu np.
poprzez możliwe nieobecności wskazanych do badania dzieci, Wykonawca zobowiązany jest
do natychmiastowego kontaktu z koordynatorem szkolnym za pośrednictwem ankietera i
uzgodnienia dodatkowego terminu przeprowadzenia badania dla wcześniej wybranych
uczniów.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności związanych z drukiem
materiałów szkoleniowych i badawczych w badaniu osiągnięć szkolnych w zakresie języka
angielskiego:
13
1) odbiór od Zamawiającego materiałów szkoleniowych i badawczych (na płycie CD w
formacie Word i PDF) w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;
2) wydruk egzemplarzy próbnych materiałów szkoleniowych i badawczych według
procedury podanej poniżej;
3) druk materiałów szkoleniowych i badawczych w ilościach niezbędnych do realizacji
badania zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego - po akceptacji
wydruków próbnych przez Zamawiającego;
4) sprawdzenie kompletności i poprawności wydruków oraz ich jakości;
5) udostępnienie wszystkich wydrukowanych materiałów do wglądu Zamawiającego (u
Wykonawcy lub w uzgodnionym miejscu) 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Materiały dla ankieterów i koderów niezbędne do przeprowadzenia badania osiągnięć
szkolnych w zakresie języka angielskiego
Wzory zeszytów testowych, kwestionariuszy i instrukcji Zamawiający przekaże Wykonawcy
w postaci elektronicznej w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy. Płyty CD z nagraniami
także zostaną przekazane Wykonawcy w termieni 2 dni od dnia podpisania umowy.
Przed wydrukiem zeszytów w ilościach wymaganych, niezbędnych do wykonania badania,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu po 1 egzemplarzu każdego rodzaju wydrukowanego
zeszytu (wydruk próbny), celem sprawdzenia ich poprawności i kompletności. Zamawiający
zweryfikuje poprawność wydrukowanych zeszytów w terminie 3 dni roboczych od momentu
otrzymania wydruku próbnego w celu ostatecznej akceptacji. W przypadku stwierdzenia
błędów w wydruku, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia, bez zbędnej zwłoki,
niezbędnych korekt oraz powtórnego przekazania wydruków do wyrażonej na piśmie
akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wszystkie zeszyty testowe
wykorzystane w badaniu wydrukować w jakości nie gorszej niż wydruk próbny.
Do badania rozumienia ze słuchu i tekstu czytanego:
1. odpowiednia do realizacji badania liczba zeszytów testowych dla uczniów (opis poniżej),
2. odpowiednia do realizacji badania liczba instrukcji dla ankietera (4 strony A4, druk czarnobiały, dwustronny),
3. odpowiednia do realizacji badania liczba płyt CD z materiałem dźwiękowym do zadań
sprawdzających rozumienie tekstu słuchanego.
4. Odpowiednia do realizacji badania liczba kwestionariuszy SMILEY - 1 strona A4, druk
czarno-biały, na papierze o gramaturze min. 80g/m2
Do badania wypowiedzi ustnej:
14
Dla ankieterów:
Odpowiednia do realizacji badania liczba instrumentu badawczego w postaci płyty CD,
zawierającej zdania do powtórzenia przez badanych uczniów.
Odpowiednia do realizacji badania liczba kwestionariuszy SMILEY - 1 strona A4, druk
czarno-biały, na papierze o gramaturze min. 80g/m2
Dla koderów:
Odpowiednia do realizacji kodowania liczba nagrań wypowiedzi badanych uczniów w postaci
plików dźwiękowych, oraz opis kodów, do których należy zakwalifikować te wypowiedzi.
Materiały dla uczniów w badaniu osiągnięć szkolnych w zakresie języka angielskiego
Wykonawca dokona wydruku odpowiedniej do realizacji badania liczby zeszytów testowych
zgodnie z następującymi standardami: zeszyty testowe szyte przez grzbiet tak, aby powstała
"książeczka testowa" formatu A4, stron 16, druk dwustronny, gramatura papieru: nie mniej
niż 80g/m2, druk czarno - biały, ilustracje w jakości nie gorszej niż 16 bitów i rozdzielczości
nie gorszej niż 300 dpi, zgodnie z materiałami dostarczonymi przez Zamawiającego.
Zeszyty testowe będą musiały być wydrukowane w nakładzie 120 % liczebności próby (5572
uczniów). Nadwyżka nakładu testów potrzebna jest ze względu na błędy drukarskie,
zniszczenie bądź zgubienie testów oraz ewentualne objęcie badaniem nowych uczniów w
klasie.
Dodatkowo przewidziany jest 1-stronicowy test szkoleniowy, wydrukowany w druku czarnobiałym 1x0, na papierze o gramaturze min. 80g/m2, służący poinstruowaniu uczniów, jak
wypełniać testy. Będzie on wydrukowany w nakładzie 1,30 liczebności próby.
Sprzęt na potrzeby badania osiągnięć szkolnych w zakresie języka angielskiego
Wykonawca zobowiązany jest zapewnienia sprzętu niezbędnego do realizacji badania:
a. odpowiedniej liczby odtwarzaczy CD tego samego typu (jednakowych), które
posiadają funkcję pauzy, pozwalającą na zatrzymanie nagrania, cofnięcie i ponowne
odtworzenie i zapewniają dobrą słyszalność w klasie szkolnej;
b. odpowiedniej liczby płyt CD i nośników pamięci zewnętrznej USB do zapisania
wyników pracy koderów wypowiedzi ustnej;
c. zestawów wygodnych słuchawek dla koderów wypowiedzi ustnej badanych uczniów
oraz odpowiedniej ilości płyt CD i zewnętrznych pamięci, aby osoby kodujące mogły
dokonać zapisu swojej pracy.
Sprzęt ten zostanie przekazany przez Wykonawcę ankieterom najpóźniej w dniu szkolenia.
Sprzęt zostanie udostępniony do wglądu Zamawiającego (u Wykonawcy lub w uzgodnionym
miejscu) 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
15
3.3. Ankieterzy i koderzy.
Ankieterami prowadzącymi badanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i czytanego
są te same osoby, które przeprowadzą pozostałe testy z czytania, świadomości językowej i
umiejętności matematycznych. Do zadań ankietera badającego umiejętność rozumienia tekstu
słuchanego i czytanego w języku angielskim będzie należało:
a. przeprowadzenie testów językowych sprawdzających umiejętność rozumienia ze
słuchu i rozumienia tekstu czytanego w języku angielskim wśród badanych uczniów
we wszystkich badanych szkołach w okienku testowym wskazanym w punkcie 1.4.
niniejszego dokumentu.
b. wypełnienie dokumentacji z przebiegu badania zgodnie z instrukcjami Zamawiającego
c. uczestnictwo w 1-dniowym wyjazdowym szkoleniu przygotowującym, które odbędzie
się nie później niż tydzień przed rozpoczęciem okienka testowego,
Do przeprowadzenia badania wypowiedzi ustnej Wykonawca wyłoni spośród wszystkich
ankieterów 30 osób na podstawie podanych poniżej kryteriów. Osoby te wezmą udział w
szkoleniu dla ankieterów przeprowadzających badanie wypowiedzi ustnej. W trakcie tego
szkolenia Zamawiający wybierze spośród 30 osób 21, które ostatecznie zostaną
oddelegowane do przeprowadzenia badania wypowiedzi ustnej. Wyboru tego Zamawiający
dokona na podstawie zadań wykonanych przez ankieterów w trakcie szkolenia. Pozostałe
osoby znajda się na liście rezerwowej.
Do zadań ankietera badającego wypowiedź ustną będzie należało:
a. przeprowadzenie testu wypowiedzi ustnej poprzez wykonanie zadania
odtworzenia usłyszanej frazy wśród wylosowanych uczniów,
b. wypełnienie dokumentacji z przebiegu badania zgodnie z instrukcjami
Zamawiającego,
c. uczestnictwo w 1-dniowym wyjazdowym szkoleniu przygotowującym, które
odbędzie się nie później niż tydzień przed rozpoczęciem okienka testowego.
Ponadto, Wykonawca przeprowadzi rekrutację 10 osób, z których 8 po zakończeniu badania
będzie kodować wypowiedzi badanych uczniów (10 na liście głównej i 2 na liście
rezerwowej).
Do zadań osób kodujących będzie należało:
a. uczestnictwo w dwóch jednoniowych szkoleniach przygotowujących do kodowania
zorganizowanych przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
b. kodowanie wypowiedzi badanych uczniów.
16
Dodatkowe wymagania wobec kandydatów na ankieterów przeprowadzających badanie
wypowiedzi ustnej w badaniu osiągnięć szkolnych w zakresie języka angielskiego:
a) doświadczenie min. 2 lata w pracy w szkole podstawowej lub pracy z dziećmi w
grupie wiekowej 9-10 lat;
b) możliwość korzystania z transportu własnego lub zapewnionego przez Wykonawcę w
okresie realizacji zamówienia;
Wymagania wobec koderów wypowiedzi ustnej w badaniu osiągnięć szkolnych w zakresie
języka angielskiego:
a) znajomość języka angielskiego jako rodzimego (native speaker) lub na poziomie C1
b) doświadczenie w przeprowadzaniu testów językowych sprawdzających umiejętność
mówienia (np. w klasie lub podczas egzaminów ustnych Cambridge ESOL);
c) możliwość korzystania z transportu własnego lub zapewnionego przez Wykonawcę w
okresie realizacji zamówienia;
Po zakończeniu badania wypowiedzi ustnej Wykonawca wyznaczy osobę, która przeniesie
pliki dźwiękowe z nagraniem wypowiedzi ustnej każdego badanego dziecka z dyktafonów na
komputer, zapisze w formacie wav i nazwie je kodem dziecka oraz zapisze w celu ich
zabezpieczenia na płytę CD oraz pamięć zewnętrzną.
Koderzy wypowiedzi ustnej będą wykonywali kodowanie po otrzymaniu plików
przygotowanych według opisanych kryteriów, poprzez przesłuchanie plików dźwiękowych
z komputera, zakodowanie ich w arkuszu Excel oraz w celu zabezpieczenia danych zapisanie
wyników kodowania na płytę CD jak i na pamięć zewnętrzną.
Procedury przygotowane przez Zamawiającego umożliwią każdemu ankieterowi w badaniu
wypowiedzi ustnej robienie subiektywnych notatek, w formie elektronicznej, o każdym
badanym dziecku (chęć i zaangażowanie dziecka, samopoczucie, uwagi ustne od dziecka i
wszystko, co jest godne uwagi i zanotowania, a co może wpływać na jakość pracy dziecka).
3.4. Szkolenia dla osób realizujących badanie osiągnięć szkolnych w zakresie języka
angielskiego
Zamawiający jest merytorycznie odpowiedzialny za treści szkolenia dotyczącego badania
osiągnięć szkolnych w zakresie języka angielskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
organizację i przygotowanie techniczne szkolenia. Reprezentant Wykonawcy weźmie udział
w tej części szkolenia, w której omawiane będą procedury przeprowadzania badania w
szkołach.
Przedmiotem szkolenia będzie przygotowanie ankieterów do realizacji badania osiągnięć
szkolnych w zakresie języka angielskiego oraz wprowadzania odpowiedzi uczniów do bazy
17
danych dostarczonej przez Zamawiającego. Szkolenie będzie obejmowało procedury
przeprowadzania badania w szkołach oraz zasady wprowadzania odpowiedzi uczniów do
bazy danych.
Przedmiotem szkolenia dla koderów będzie przygotowanie ich do oceniania wypowiedzi
uczniów poprzez zakodowanie wypowiedzi do odpowiedniej kategorii.
Wykonawca zamawia bazę szkoleniową z salą wykładową, noclegami i wyżywieniem.
Wykonawca poinformuje bazę szkoleniową o godzinach i liczbie posiłków, specjalnych
wymaganiach dietetycznych, przerwach kawowych, organizacji i wyposażeniu sali
wykładowej, potrzebnym sprzęcie, itd. Wykonawca upewni się, że sprzęt jest w dobrym
stanie technicznym i działa. Wykonawca dostarczy wszystkie informacje o bazie
szkoleniowej Zamawiającemu do jego akceptacji nie później niż 10 dni po podpisaniu
umowy.
Wykonawca odpowiada za poinformowanie uczestników o szkoleniu, transporcie,
wyżywieniu, itp. Wykonawca uzyska potwierdzenie uczestnictwa od każdego uczestnika nie
później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Wykonawca dostarczy listę uczestników
Zamawiającemu nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W nagłych przypadkach
(np. poważna choroba, wypadek) uniemożliwiających uczestnictwo w szkoleniu, Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym Zamawiającego, który dokona wyboru kandydata z listy
rezerwowej. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest równoznaczna z rezygnacją ankietera z
udziału w realizacji badania.
Wykonawca we własnym zakresie określa liczbę dodatkowych osób (np. koordynatorów
badania ze strony Wykonawcy), które w jego imieniu będą brały udział w szkoleniu.
Wykonawca we własnym zakresie zapewnia im nocleg, materiały, dojazd i wyżywienie.
Poniżej wskazane wymagania dotyczą wyłącznie ankieterów, koderów i wykładowców (dalej:
uczestników).
Dane kontaktowe wykładowców zostaną przekazane Wykonawcy w terminie 2 dni od dnia
zawarcia umowy.
Organizacja szkoleń obejmuje:
1) Szkolenie jednodniowe dla ankieterów przeprowadzających badanie sprawdzające
umiejętność rozumienia tekstu słuchanego i czytanego w języku angielskim (zorganizowane
ze szkoleniem wszystkich ankieterów);
2) Szkolenie jednodniowe dla 30 ankieterów przeprowadzających badanie wypowiedzi ustnej
(może być zorganizowane razem ze szkoleniem wszystkich ankieterów);
3) Szkolenie jednodniowe dla koderów kodujących zeszyty testowe zawierające zadania
sprawdzające umiejętność rozumienia tekstu słuchanego i czytanego w języku angielskim
(zorganizowane ze szkoleniem pozostałych koderów kodujących zadania z testów z czytania,
świadomości językowej i umiejętności matematycznych).
18
4) Dwa szkolenia jednodniowe, dla 10 koderów wypowiedzi ustnej.
Szkolenia jednodniowe organizowane są z noclegiem w dniu poprzedzającym.
Wykonawca pokryje koszty noclegów i pełnego wyżywienia wykładowców podczas w/w
szkoleń.
Miejsce, w którym odbywać się mają wyżej wymienione szkolenia:
W centrum Warszawy lub poza Warszawą w odległości do 30 km od centrum, w
odpowiednio wyposażonej bazie szkoleniowej z bazą noclegową oraz stołówką/restauracją w
tym samym budynku lub nie dalej niż 50 m. od budynku, w którym znajduje się sala
wykładowa. Warunki standardowe (trzygwiazdkowe).
Materiały i sprzęt dla uczestników szkoleń dla ankieterów:
- 1 odtwarzacz CD
- dla każdego ankietera zestaw zawierający wszystkie typy zeszytów testowych
- dla każdego ankietera podręcznik procedur badawczych
- dla każdego ankietera wydrukowany jeden kwestionariusz SMILEY
- ryza białego papieru A4, długopisy, ołówki
Materiały i sprzęt dla uczestników szkoleń dla ankieterów wypowiedzi ustnej:
- komplet dyktafonów (dla każdego ankietera po dwa)
- dla każdego ankietera płyta CD z nagraniami
- dla każdego ankietera odtwarzacze CD
- dla każdego ankietera wydrukowane procedury badawcze
- dla każdego ankietera wydrukowany jeden raport z realizacji badania
- dla każdego ankietera wydrukowany jeden kwestionariusz SMILEY
- ryza białego papieru A4, długopisy, ołówki
Materiały i sprzęt dla uczestników szkoleń dla koderów
- dla każdego kodera podręcznik kodowania
- dla każdego kodera słuchawki
- 10 laptopów z wgranymi przykładowymi wypowiedziami uczniów oraz arkuszami Excel do
wpisywania wyników kodowania
- ryza białego papieru A4, długopisy, ołówki
Wykonawca zapewni porządek podczas odbioru materiałów szkoleniowych. Podczas każdego
szkolenia (na początku), każdy ankieter otrzyma materiały szkoleniowe i podpisze formularz
19
odbioru materiałów oraz klauzulę poufności. Ankieterzy są odpowiedzialni za pakiet
materiałów testowych i sprzęt.
Podręczniki procedur badawczych Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 2 dni od
dnia podpisania umowy. Podręczniki kodowania Zamawiający przekaże Wykonawcy w
terminie 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Szczegółowe informacje dotyczące sal wykładowych
Sale muszą być wyposażone w:
- ekran oraz rzutnik multimedialny z kablami do podłączenia laptopa,
- laptop
- odtwarzacz DVD podłączony do TV z ekranem co najmniej 21-calowym,
- przedłużacz,
- tablicę białą z flamastrami i coś do czyszczenia tablicy lub flipchart z zasobem papieru i
flamastrami,
- wodę mineralną dla uczestników szkoleń.
Przedstawiciele Wykonawcy będą brali udział we wszystkich organizowanych szkoleniach,
będą odpowiadali za listy obecności uczestników szkoleń oraz w razie potrzeby udzielali
pomocy technicznej.
Kontrola jakości szkolenia
Wykonawca przygotuje ankietę dla uczestników szkolenia i wykładowców na temat
organizacji szkolenia, jakości bazy szkoleniowej, wyżywienia, klarowności informacji o
organizacji szkolenia, terminach przekazywania informacji, itp. Wykonawca upewni się, że
wszyscy uczestnicy szkolenia wypełnią ankiety. Dane z ankiet zostaną przygotowane w
formie raportu i dostarczone Zamawiającemu nie później niż 5 dni po ukończeniu szkolenia.
Ankieta nie dotyczy merytorycznych aspektów szkolenia. Będzie stanowiła podstawę do
dokonania oceny realizacji zapisów umowy przez Wykonawcę.
Pośredniczenie w przekazywaniu informacji, sprzętu i materiałów:
Uwaga: wszystkie materiały, dokumentacja i dane dotyczące badania objęte są poufnością.
Materiały dostarczone do Wykonawcy i ankieterów nie mogą być udostępniane osobom
trzecim. Nie mogą być kopiowane do celów innych niż określone w umowie. Materiały te nie
mogą być również przetwarzane elektronicznie. Wykonawca i ankieterzy nie mogą udzielać
żadnych informacji dotyczących badania, jego wyników lub użytych do niego materiałów
osobom trzecim (w tym też mediom). Wykonawca, oraz osoby działające w jego imieniu w
związku z realizacją w/w umowy podpiszą klauzulę poufności w terminie 2 dni od dnia
zawarcia umowy.
20
Obowiązki dodatkowe Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z postanowieniami SIWZu
oraz umową, a w szczególności:
a) powiadomić Zamawiającego o planowanym miejscu i warunkach szkolenia i uzyskać
jego akceptację do 10 dni po podpisaniu umowy;
b) powiadomić zatrudnionych ankieterów oraz osoby kodujące wypowiedzi badanych o
szczegółach szkoleniach oraz uzyskać potwierdzenia ich udziału w szkoleniu;
c) dostarczyć Zamawiającemu listę uczestników szkolenia na 5 dni przed rozpoczęciem
szkolenia (dniem przyjazdu na szkolenie);
d) dostarczyć raport po szkoleniu, łącznie z ankietami wypełnionymi przez uczestników
szkolenia;
e) odebrać od Zamawiającego dokumentację administracyjną dotyczącą realizacji
badania we wszystkich szkołach objętych badaniem, w tym List Uczniów oraz
Formularzy Dat Realizacji Badania w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca nie ma prawa do przetwarzania danych z List Uczniów ani
przekazywania ich stronom trzecim, z wyjątkiem ankieterów;
f) opracować harmonogramy realizacji badania w wyznaczonych szkołach i
przekazywać informacje o terminie badania w danej szkole na 5 dni przed
rozpoczęciem w niej badania;
g) na bieżąco dokonywać weryfikacji ilości faktycznie przetestowanych uczniów przez
każdego ankietera;
h) po zakończeniu badania wypowiedzi ustnej wyznaczyć osobę, która przeniesie pliki
dźwiękowe z nagraniem wypowiedzi ustnej każdego badanego dziecka z dyktafonów
na komputer, zapisze w formacie wav i nazwie je kodem dziecka oraz zapisze w celu
ich zabezpieczenia na płytę CD oraz pamięć zewnętrzną;
i) powiadomić Zamawiającego w trybie natychmiastowym o nagłych wypadkach
uniemożliwiających przeprowadzenie zadań przez któregokolwiek z ankieterów;
j) upewnić się, że każdy ankieter dostarczył wszystkie arkusze wypełnianie przez
uczniów (zeszyty testowe, kwestionariusze SMILEY), raport z realizacji badania,
zwrócił odtwarzacz CD; zwrócił dyktafony, płyty CD z nagraniami wypowiedzi ustnej
oraz pamięć zewnętrzną z tymi nagraniami;
k) odebrać od koderów płyty CD i pamięć zewnętrzną z zapisem ich pracy;
l) dostarczyć Zamawiającemu wszystkie płyty CD, pełną dokumentację z badania, bazy
danych z zakodowanymi odpowiedziami uczniów z badania rozumienia tekstu
słuchanego i czytanego w języku angielskim, z badania wypowiedzi ustnej oraz
motywacji uczniów do nauki języka angielskiego; formularze odbioru sprzętu,
materiałów szkoleniowych i badawczych od ankieterów i koderów;
3.5. Wprowadzanie danych z badań tekstu słuchanego i pisanego w języku angielskim
21
Wykonawca zrekrutuje i przeszkoli osoby wprowadzające dane z zeszytów testowych
zgodnie z instrukcjami wprowadzania danych przekazanymi przez Zamawiającego w terminie
2 dni od dnia podpisania umowy. Dane z każdego zeszytu będą wprowadzane przez dwóch
koderów – jedna osoba dyktuje odpowiedzi, a druga wpisuje je do arkusza w programie
komputerowym. Jest to niezbędne do zachowania rzetelności danych.
Przed rozpoczęciem kodowania Zamawiający przydzieli do zakodowania 3 zeszyty każdemu
koderowi i sprawdzi wyniki kodowania. Wskazane przez Wykonawcę zeszyty i wyniki
kodowania od każdego kodera zostaną przesłane pocztą kurierską Zamawiającemu, który
sprawdzi w ciągu 3 dni roboczych poprawność kodowania. W przypadku stwierdzenia
błędów w kodowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania poprawek w terminie
5 dni roboczych. Po tym terminie Wykonawca zobowiązany jest ponownie przesłać
Zamawiającemu zeszyty i wyniki kodowania w celu uzyskania ostatecznej akceptacji
Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego efektów próbnego kodowania jest
warunkiem przystąpienia do kodowania zasadniczego.
Dane z 10 procent wypełnionych zeszytów, wylosowanych przez Zamawiającego i
przydzielonych konkretnym koderom, koderzy zobowiązani są zakodować podwójnie.
Wykonawca jest zobowiązany nadzorować proces wprowadzania danych oraz dokonać
czynności kontrolnych wg procedury opisanej w instrukcjach wprowadzania danych.
Dane, które muszą zostać wprowadzone w badaniu osiągnięć szkolnych z języka
angielskiego to:
a) identyfikator ankietera
b) identyfikator szkoły i oddziału
c) identyfikator ucznia
d) odpowiedzi ucznia z zeszytów testowych
e) dane z obu kwestionariuszy SMILEY dla ucznia zawierających pytania wielokrotnego
wyboru
f) odpowiedzi ucznia z badania wypowiedzi ustnej
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pomocą poczty elektronicznej (zaszyfrowane co
najmniej 8 znakowym hasłem) dane w formie zgodnej z instrukcjami Zamawiającego.
Szczegółowe informacje na temat zbiorów danych zostały opisane w punkcie 5 niniejszego
dokumentu („Kodowanie, wprowadzenie danych i przekazanie dokumentacji”).
Kodowanie nagrań wypowiedzi ustnej z języka angielskiego
22
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kodowania nagrań wypowiedzi badanych
według instrukcji, którą Zamawiający przekaże w terminie nie dłuższym niż 20 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Ilość nagrań: max. 672 testy
Wykonane: u Wykonawcy
Nagrania dotyczą: zdań po angielsku, do powtórzenia
Nośnik: płyta CD, pamięć zewnętrzna, arkusz Excel
W celu kontroli jakości przed rozpoczęciem pracy kodowania wypowiedzi ustnej
Wykonawca zapewni, że każda osoba kodująca wykona kodowanie nagrań
sześciorga dzieci wybranych przez Zamawiającego w ciągu 2 dni. Wyniki
kodowania zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego w ciagu 3 dni od ich
otrzymania, po czym Wykonawca dokona ewentualnych poprawek w ciągu 3 dni i
otrzyma odpowiedź od Zamawiającego w dniu nastepującym po otrzymaniu
poprawek.
6. Również w celu kontroli jakości Wykonawca bądzie przekazywał
Zamawiającemu wyniki kodowania na bieżąco drogą internetową.
7. W celu zapewnienia rzetelności badania każdy koder wykona podwójne
kodowanie (a) 10% przynależnych sobie oraz (b) 10 % przynależnych do innego
kodera nagranych wypowiedzi w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zgodności i trafności kodowania.
1.
2.
3.
4.
5.
3.6. Raporty z badania osiągnięć szkolnych w zakresie języka angielskiego oraz
dokumentacja
Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące raporty w formie pisemnej (nośnik:
papierowy z podpisem Wykonawcy oraz cyfrowy w formacie pdf ):
1. Raport ze szkolenia ankieterów oraz koderów wypowiedzi badanych, podsumowujący
informacje zwrotne od osób szkolonych, uzyskane na podstawie ankiety (do 5 dni po
zakończeniu szkolenia).
2. Formularz odbioru materiałów podpisany przez każdego ankietera
3. Raport końcowy w wersji ostatecznej, tj. z uwzględnieniem wszelkich procedur
odbioru. Raport końcowy zawiera raport techniczny z realizacji badania w
poszczególnych szkołach, w tym informację o liczbie wykonanych testów oraz
informację o stopniu realizacji badania.
W sprawach szczegółowych uzgodnień dotyczących badania osiągnięć szkolnych w zakresie
języka angielskiego Wykonawca będzie współpracował z zespołem badawczym
Zamawiającego, reprezentowanym przez panie: Annę Michałowską, Magdalenę Szpotowicz
lub Dorotę Campfield.
23
3.7. Przekazanie materiałów.
Wykonawca zapewni porządek w uzyskanych materiałach badawczych. Materiały zostaną
zorganizowane w pakiety, jeden dla każdej badanej szkoły. Materiały z badania osiągnięć
szkolnych w zakresie języka angielskiego mają być przekazane Zamawiającemu w
oddzielnych pudłach. W każdym pakiecie materiały zostaną uporządkowane zgodnie z
instrukcjami przekazanymi przez Zamawiającego. Każdy pakiet zostanie wyraźnie
oznakowany kodem (na zewnątrz pakietu) dostarczonym przez Zamawiającego.
4. POZOSTAŁE NARZĘDZIA BADAWCZE I PROCEDURY BADAWCZE
4.1 Badanie ankietowe wśród rodziców uczniów objętych badaniem
Rodzice uczniów objętych badaniem wypełniać będą ankietę. Ankieta dla rodziców
uczniów zawierać będzie 38 pytań, w tym pytań otwartych 20, zmiennych
kodowanych 178, około 15 stron, druk czarno-biały, dwustronny, format A4. Wzór
ankiety w postaci elektronicznej zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 2 dni od
dnia podpisania umowy.
W wypadku, gdy do klasy objętej badaniem uczęszcza rodzeństwo, rodzice wypełniać
będą powyższą ankietę uzupełnioną o załącznik, dla każdego kolejnego dziecka.
Załącznik zawierać będzie 32 pytania, w tym pytań otwartych 11, zmiennych
kodowanych 141, około 13 stron, druk czarno-biały, dwustronny, format A4. Pozwoli
to w wypadku pytań związanych personalnie z danym dzieckiem na zebranie danych
dedykowanych do danego dziecka. Ankieta i załącznik muszą być oznaczone w
sposób pozwalający respondentom na jednoznaczną identyfikację dziecka, którego
dotyczą pytania. Na potrzeby kodowania ankieta główna oznaczona ma być
identyfikatorem pierwszego dziecka, załącznik zaś identyfikatorem drugiego dziecka.
W razie potrzeby ankietę trzeba uzupełnić trzecim identyfikatorem.
4.2 Uzupełniające badanie ankietowe wśród rodziców uczniów objętych
badaniem
Zamawiający dostarczy Wykonawcy listę rodziców uczniów objętych badaniem (nie
więcej niż 130 osób), w wypadku których trzeba będzie przeprowadzić uzupełniające
badanie ankietowe. Badanie to wynika z luki w procedurze badawczej – rodzice ci
wypełnili w I etapie badania ankiety bez podania informacji, którego z
bliźniąt/rodzeństwa objętego badaniem dotyczą udzielone odpowiedzi.
Ankieta uzupełniająca zawierać będzie 9 pytań, w tym pytań otwartych 1, zmiennych
kodowanych 13, 4 strony, druk czarno-biały, dwustronny, format A4. Wzór ankiety w
24
postaci elektronicznej zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 2 dni od dnia
podpisania umowy.
Przed wydrukiem ankiet dla rodziców jak również ankiet dla nauczycieli klas IV - VI
w ilościach wymaganych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu po 1
wydrukowanym egzemplarzu każdego rodzaju ankiety (wydruk próbny), celem
sprawdzenia ich poprawności i kompletności. Zamawiający zweryfikuje poprawność
wydrukowanych ankiet w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania wydruku
próbnego w celu ostatecznej akceptacji. W przypadku stwierdzenia błędów w
wydruku, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia, w terminie nie
powodującym opóźnienia w rozpoczęciu badań, niezbędnych korekt błędów
wskazanych przez Zamawiajacego oraz powtórnego przekazania wydruków do
akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wszystkie ankiety
wykorzystane w badaniu wydrukować w jakości nie gorszej niż wydruk próbny.
4.3. Badania ankietowe wśród nauczycieli klas IV-VI w szkołach objętych
badaniem
Nauczyciele klas IV-VI (poza osobami uczącymi religii lub etyki jeżeli jest to jedyny
przedmiot przez nich nauczany) wypełniają ankietę. Wzór ankiety w postaci
elektronicznej dostarczy Zamawiający. Ankieta będzie miała dwie wersje: dla kobiet i
dla mężczyzn, różniące się jedynie odmianą końcówek. Ankieta zawiera 36 pytań, w
tym 60 pytań otwartych, zmiennych kodowanych 220, stron 16, druk czarno-biały,
dwustronny, format A4. Ankiety oznaczone id nauczyciela przekazuje nauczycielom i
zbiera wypełnione ankieter. Wyżej opisana procedura weryfikacji wydruków ma
zastosowanie również w odniesieniu do tej ankiety. Wzór ankiety w postaci
elektronicznej zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 2 dni od dnia podpisania
umowy.
5. KODOWANIE, WPROWADZANIE DANYCH I PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI
Kodowanie testów osiągnięć szkolnych w zakresie czytania, świadomości językowej i
umiejętności matematycznych, rozumienia tekstu słuchanego i czytanego w języku
angielskim oraz badania wypowiedzi ustnej w języku angielskim ma być zgodne z
przekazanymi przez Zamawiającego podręcznikami kodowania.
Kodowanie ankiet dla rodziców, ankiet uzupełniających oraz ankiet dla nauczycieli ma objąć
pytania zamknięte zgodnie ze strukturą ankiety. Odpowiedzi na pytania otwarte wpisywane są
do bazy w pełnym brzmieniu, poza pytaniami dotyczącymi klasyfikacji zawodów (w ankiecie
dla nauczycieli klas IV-VI pytania dotyczące zawodów rodziców oraz w ankiecie dla
rodziców pytania o aspiracje zawodowe względem dzieci). Przy kodowaniu tych pytań
25
stosować należy kody wg Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. W
pytaniach tych może pojawić się więcej niż jedno wskazanie.
Zaproponowana przez Wykonawcę struktura baz danych podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany zakodować dane zgodnie z poniższą specyfikacją:
Zbiór danych ilościowych
1. Wykonawca dostarczy zbiory danych ilościowych zebranych w badaniu oraz opisy ich
struktury (codebook). Dodatkowo Wykonawca dostarczy zbiór danych pozwalających
na identyfikację osób badanych umożliwiającą dopasowanie uzyskanych rekordów do
odpowiedzi tych samych osób z pierwszej tury badania panelowego.
2. Zarówno zanonimizowany zbiór danych ilościowych, jak i opis jego struktury
powinny mieć format csv:
1. separatorem pól powinien być średnik (kod ASCII 59);
2. separatorem tekstu powinien być cudzysłów (kod ASCII 34);
3. znaki narodowe powinny być zakodowane w stronie kodowej CP-1250.
3. Opis struktury zanonimizowanego zbioru danych ilościowych (codebook) powinien
zawierać:
1. W pierwszym wierszu nagłówki kolumn (patrz punkt 3. poniżej).
2. W kolejnych wierszach opis poszczególnych zmiennych zbioru danych
ilościowych (patrz opis kolumn)
1. N-ty wiersz (licząc z pominięciem wiersza zawierającego nagłówki kolumn)
musi opisywać N-tą zmienną zanonimizowanego zbioru danych ilościowych (a
więc zmienną, której wartości znajdują się w N-tej kolumnie
zanonimizowanego zbioru danych ilościowych).
3. W kolejnych kolumnach opis cech poszczególnych zmiennych zanonimizowanego
zbioru danych ilościowych (dla każdej zmiennej muszą zostać podane wszystkie
stosowne dla danego typu zmiennej informacje):
1. nazwa zmiennej;
1. musi być unikalna w obrębie zbioru danych;
2. powinna oddawać hierarchię zmiennych, tzn. składać się z kodów
sekcji/kategorii/grup zmiennych rozdzielonych znakiem podkreślenia. Np.:
M_12_a – podpunkt a pytania 12 w sekcji M ankiety;
1. każdy kod sekcji/kategorii/grupy zmiennych, który zostanie użyty w
nazwie jakiejkolwiek zmiennej musi posiadać w opisie struktury
zanonimizowanego zbioru danych osobowych zmienną typu kategoria,
która opisuje daną sekcję/kategorię/grupę, np. jeśli zbiór zawiera
zmienne S_1, S_2, M_1, M_2, to w opisie struktury
zanonimizowanego zbioru danych osobowych muszą pojawić się
definicje zmiennych typu kategoria o nazwach S i M, których opis
zawierać będzie nazwę danej sekcji/kategorii/grupy zmiennych (np. M
– metryczka, S – opinie o sąsiadach).
3. dla danych pochodzących z ankiet kwestionariuszowych nazwa zmiennej
powinna odpowiadać numerowi pytania w kwestionariuszu ankiety; w
wypadku, gdy jednemu pytaniu kwestionariusza odpowiada kilka
26
zmiennych (np. pytanie z możliwością wielokrotnego wyboru), nazwy
zmiennych odpowiadających danemu pytaniu powinny się składać z
numeru pytania oraz sufiksu _N, gdzie N to kolejne liczby naturalne;
2. krótki opis zmiennej, zwięźle (w maksymalnie 70 znakach) opisujący, czego
dana zmienna dotyczy;
3. opis zmiennej, w jasny sposób definiujący, czego dana zmienna dotyczy;
1. dla danych pochodzących z ankiet kwestionariuszowych powinna ona
zawierać pytanie odczytywane respondentowi w ankiecie odpowiadające
danej zmiennej;
2. jeśli jest to zmienna wywiedziona z innych zmiennych, w tym polu musi
zostać opisany sposób, w jaki została wywiedziona;
4. lista słów kluczowych powiązanych ze znaczeniem zmiennej. Poszczególne
wyrażenia oddzielone od siebie znakiem przecinka;
5. typ zmiennej: liczba całkowita/liczba rzeczywista/tekst/data/TERC1/
kategoria2/waga3;
6. skala
zmiennej:
dychotomiczna/nominalna/porządkowa/interwałowa/ilorazowa;
7. rozmiar zmiennej:
1. dla liczb - maksymalna liczba cyfr, z jakich składa się liczba (w wypadku
liczb rzeczywistych łącznie cyfr dziesiętnych i ułamkowych);
2. dla tekstów – maksymalna liczba znaków;
8. dokładność zmiennej – tylko dla zmiennych rzeczywistych – liczba cyfr
ułamkowych w reprezentacji liczby (pusta, jeśli nie dotyczy);
9. wartość minimalna – tylko dla liczb i dat – minimalna poprawna wartość
zmiennej (pusta, jeśli nie dotyczy);
10. wartość maksymalna – tylko dla liczb i dat – maksymalna poprawna wartość
zmiennej (pusta, jeśli nie dotyczy);
11. etykiety wartości – tylko dla zmiennych tekstowych zakodowanych liczbowo –
tekst, który w kolejnych liniach zawiera pary kod:etykieta, gdzie kod to kod
liczbowy przyporządkowany danej etykiecie (pusta, jeśli nie dotyczy).
1. dla danych pochodzących z ankiet kwestionariuszowych:
1. etykiety wartości powinny być takie same, jak teksty odpowiadających
im punktów kafeterii danego pytania kwestionariusza;
2. opis etykiet wartości musi pokrywać całą kafeterię danego pytania
kwestionariusza;
12. warunek posiadania przez zmienną wartości – tylko dla zmiennych
podlegających filtrom – zdanie logiczne opisujące to, kiedy zmienna powinna
mieć wartość.
4. Opis struktury zbioru danych ilościowych (codebook) powinien opisywać wszystkie
zmienne znajdujące się w zbiorze danych ilościowych.
5. Zbiór danych ilościowych powinien zawierać:
1. W pierwszym wierszu nazwy zmiennych przechowywanych w poszczególnych
kolumnach zbioru (patrz opis struktury zbioru danych ilościowych).
2. W kolejnych wierszach wartości poszczególnych zmiennych dla kolejnych
1 Patrz punkt 7.
2 Patrz opis nazw zmiennych
3 Zmienne typu waga są to liczby rzeczywiste zawierające wagi dla poszczególnych obserwacji – szczegółowe
informacje na temat danej wagi powinny zostać umieszczone w opisie zmiennej
27
jednostek obserwacji.
1. Jeśli dana zmienna jest typu data, powinna mieć format: RRRR-MM-DD
GG:MM:SS, gdzie RRRR to czterocyfrowy zapis lat, MM to dwucyfrowy zapis
numeru miesiąca, DD to dwucyfrowy zapis numeru dnia w miesiącu, GG to
dwucyfrowy zapis godzin w formacie 24-godzinnym, MM to dwucyfrowy
zapis minut, a SS to dwucyfrowy zapis sekund, np. 2010-02-04 17:06:48, co
oznacza drugi lutego 2010 r., sześć minut i 48 sekund po godzinie
siedemnastej. Jeśli data pozyskiwana była z mniejszą dokładnością, zapis
należy uzupełnić zerami, np. jeśli data pozyskiwana była z dokładnością do
dni, zapis powinien mieć postać RRRR-MM-DD 00:00:00.
2. Jeśli dana zmienna nie ma wartości dla danej jednostki obserwacji z uwagi na
to, że nie była ona w ogóle gromadzona dla danej jednostki obserwacji (np.
wskutek filtru na pytaniu kwestionariusza), powinna zostać jej przypisana
wartość:
1. dla zmiennych liczbowych: maksymalna wartość zmiennej o danym
rozmiarze - 2, np. dla zmiennej o rozmiarze 3 cyfr 997;
2. dla zmiennych będących datami: 9997-00-00 00:00:00;
3. dla zmiennych tekstowych: ciąg znaków NIE DOTYCZY;
3. Jeśli dana zmienna nie ma wartości dla danej jednostki obserwacji z uwagi na
odmowę odpowiedzi przez respondenta lub omyłkowe niezadanie pytania
wywiadu kwestionariuszowego przez ankietera:
1. dla zmiennych liczbowych: maksymalna wartość zmiennej o danym
rozmiarze, np. dla zmiennej o rozmiarze 3 cyfr 999;
2. dla zmiennych będących datami: 9999-00-00 00:00:00;
3. dla zmiennych tekstowych: ciąg znaków ODMOWA ODPOWIEDZI;
4. Jeśli dana zmienna nie ma wartości dla danej jednostki obserwacji z uwagi na
to, że respondent nie potrafił udzielić odpowiedzi:
1. dla zmiennych liczbowych: maksymalna wartość zmiennej o danym
rozmiarze - 1, np. dla zmiennej o rozmiarze 3 cyfr 998;
2. dla zmiennych będących datami: 9998-00-00 00:00:00;
3. dla zmiennych tekstowych: ciąg znaków TRUDNO POWIEDZIEĆ;
5. Długości zmiennych liczbowych muszą być dobrane w ten sposób, by opisane
powyżej wartości specjalne znajdowały się poza dopuszczalnym zakresem
„zwyczajnych” wartości zmiennych.
6. Standardy kodowania wybranych zmiennych
1. Jeśli zbiór danych ilościowych zawiera zmienną określającą gminę, powinna ona
być kodowana z użyciem sześciocyfrowego kodu TERC. W opisie struktury
zbioru danych taka zmienna powinna mieć typ TERC.
7. Zgodność zanonimizowanego zbioru danych ilościowych oraz opisu jego struktury z
OPZ potwierdza pisemnie Zamawiający. W wypadku niezgodności z OPZ
Zamawiający
przekaże
na
piśmie
opis
zauważonych
niezgodności,
uniemożliwiających przyjęcie zbioru danych i/lub opisu jego struktury.
Zbiór danych osobowych
1. Po zakończeniu badania Wykonawca dostarczy zbiór danych osobowych wszystkich
28
osób, na których przeprowadzane było badanie.
2. Zbiór danych powinien mieć format csv:
1. separatorem pól powinien być średnik (kod ASCII 59);
2. separatorem tekstu powinien być cudzysłów (kod ASCII 34);
3. znaki narodowe powinny być zakodowane w stronie kodowej CP-1250.
3. Pierwszy wiersz zbioru danych powinien zawierać nagłówki kolumn.
4. W kolejnych wierszach zbioru danych powinny znajdować się dane poszczególnych
osób.
5. Kolejne kolumny zbioru danych powinny zawierać dla poszczególnych osób
następujące informacje:
1. unikalny w ramach zbioru danych identyfikator osoby;
1. identyfikator musi umożliwić jednoznaczne i kompletne złączenie danych
osobowych z danymi przekazanymi w zbiorze danych ilościowych z badania,
tzn.:
1. jeśli jakiś identyfikator występuje w zbiorze danych osobowych, to w
zbiorze danych ilościowych musi znajdować się dokładnie jeden rekord o
takim samym identyfikatorze;
2. jeśli jakiś identyfikator występuje w zbiorze danych ilościowych z badania,
to w zbiorze danych osobowych musi znajdować się dokładnie jeden
rekord o tym samym identyfikatorze;
3. jeśli rekordy w zbiorze danych osobowych i zanonimizowanym zbiorze
danych ilościowych z badania mają takie same identyfikatory, to zawierają
informacje o tej samej osobie;
2. imię;
3. nazwisko;
Plik z danymi Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym.
Wykonawca zobowiązuje się zweryfikować wprowadzone dane ze względu na spójność bazy
danych z protokołami realizacji oraz wystąpienie niedopuszczalnych wartości zmiennych.
6. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI
Pliki z danymi wraz z paczkami z wypełnionymi testami i ankietami oraz protokołami
realizacji badania, dokumentującymi uzyskanie wymaganej stopy realizacji muszą być
przekazane Zamawiającemu nie później niż 105 dni kalendarzowych od podpisania umowy w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
Materiały mają być zapakowane w kartony, oddzielnie dla każdej szkoły. Materiały dotyczące
badania osiągnięć szkolnych w zakresie języka angielskiego mają być przekazane w
odrębnych, odpowiednio oznaczonych paczkach. Każdy karton musi być oznakowany nazwą
i ID szkoły. Przekazana dokumentacja nie może zawierać danych osobowych. Protokoły
29
muszą być w pełni czytelne, nie mogą być poprawione za pomocą korektora lub
zamazywania, wszelkie poprawki muszą być parafowane.
7. ODBIÓR MATERIAŁÓW BADAWCZYCH
W dniu przekazania przez Wykonawcę materiałów badawczych Wykonawca sporządza
protokół odbioru materiałów badawczych. Protokół powinien zawierać w szczególności:



datę i miejsce przejęcia materiałów badawczych;
wykaz załączonych dokumentów badawczych, czyli: protokołów realizacji,
wszystkich kwestionariuszy, zeszytów testowych, zgód na przetwarzanie danych
osobowych; konieczne jest umieszczenie liczby dokumentów zgodnej z protokołami
realizacji badania;
podpisy stron.
Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 10 roboczych dni od dnia podpisania protokołu
odbioru weryfikuje przekazane przez Wykonawcę dokumenty badawcze (zeszyty testowe,
dokumenty związane z przebiegiem badania oraz bazy danych). Prcedura odbioru
dokumentacji została opisana powyżej (punkt 2.1. podpunkt 4).
Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od zaakceptowania otrzymanych
dokumentów badawczych dokona kontroli wyników kodowania zeszytów testowych.
W wypadku stwierdzenia wad w wykonaniu dzieła, Zamawiający przedstawia ich listę
i wzywa Wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie w ramach ustalonego
w umowie wynagrodzenia. Wyznaczony termin na usunięcie wad nie może być
dłuższy niż 10 dni roboczych. Po ponownym protokolarnym przejęciu materiałów
badawczych Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych ponownie
weryfikuje przekazane przez Wykonawcę materiały badawcze. W przypadku, gdy
Zamawiający nie stwierdza wad, następuje podpisanie ostatecznego protokołu
odbioru. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu także
raport realizacyjny (oraz jego streszczenie w języku angielskim). W wypadku
ponownego stwierdzenia wad wyżej opisaną procedurę stosuje się odpowiednio.
Wykonawca przekaże także Zamawiającemu wszystkie niewykorzystane materiały badawcze
ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich zeszytów testowych.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOPY REALIZACJI BADANIA
Pożądana stopa realizacji badania to 100% zarówno dla szkół, nauczycieli, rodziców i
uczniów. Takiej stopy realizacji badania powinna dotyczyć cena wyznaczona przez
Wykonawców.
30
Badanie uznaje się za zrealizowane w danej szkole, jeżeli łącznie zbadano w niej
przynajmniej:
- 80% uczniów objętych badaniem (czyli tych, których rodzice podczas pierwszego etapu
badania wyrazili zgodę na udział uczniów w badaniu; wszystkie wartości procentowe
powinny być liczone z dokładnością co do 1 punktu procentowego z normalną procedurą
zaokrąglania). Uczniowie, którzy zmienili szkołę zostają uznani za wykluczonych z badania i
nie będą oni wliczani do podstawy procentowania, zaś uczniowie, którzy zmienili oddział
podlegają wliczeniu do próby badawczej będącej podstawą obliczenia stopy realizacji
badania. Ucznia uznaje się za zbadanego, jeśli wypełni on wszystkie cztery przewidziane dla
niego zeszyty testowe (z czytania, świadomości językowej, matematyki i języka
angielskiego).
- 14 z 20 zrekrutowanych uczniów do badania wypowiedzi ustnej z języka angielskiego,
którzy wykonali zadanie w całości
- 80% rodziców uczniów objętych badaniem. Rodziców ucznia uznaje się za zbadanych,
jeżeli wypełnili i oddali ankietę. W wypadku, gdy do klasy objętej badaniem uczęszcza
rodzeństwo, ankieta musi być wypełniona oddzielnie dla każdego z dzieci i oznaczona w
sposób pozwalający rodzicom identyfikację, o które dziecko chodzi w ankiecie.
- 80% rodziców uczniów objętych uzupełniającym badaniem ankietowym (problem
rodzeństwa w I etapie badania).
- 80% nauczycieli przewidzianych do zbadania.
W wypadku zrealizowania badania w wyznaczonym terminie w co najmniej 169 szkołach i
przy stopie realizacji:
- badania testowego osiągnięć szkolnych uczniów: 80% uczniów w szkołach, w których
zrealizowano badanie.
- badania ankietowego rodziców: 80% rodziców uczniów w szkołach, w których
zrealizowano badanie.
- badania ankietowego uzupełniającego: 80% procent spośród wskazanych do badania
uzupełniającego rodziców,
- badania ankietowego nauczycieli: 80% nauczycieli przewidzianych do badania w szkołach,
w których zrealizowano badanie,
Wykonawca otrzyma 80% ceny ofertowej. Za każdą zrealizowaną szkołę ponad liczbę 169 z
listy wskazanych do badania Wykonawca otrzyma 2,8% ceny ofertowej (czyli maksimum
14%). Za każdy cały punkt procentowy ponad 80% stopy realizacji badania testowego w całej
próbie uczniów w szkołach, w których Wykonawca zrealizował badanie, Wykonawca uzyska
0,1% ceny ofertowej (czyli maksimum 2%). Za każdy cały punkt procentowy ponad 80%
stopy realizacji badania ankietowego w całej próbie rodziców uczniów w szkołach, w których
Wykonawca zrealizował badanie, Wykonawca uzyska 0,1% ceny ofertowej (czyli maksimum
2%). Za każdy cały punkt procentowy ponad 80% stopy realizacji badania ankietowego w
całej próbie nauczycieli w szkołach, w których Wykonawca zrealizował badanie, Wykonawca
uzyska 0,1% ceny ofertowej (czyli maksimum 2%).W sumie przy 100% stopie realizacji
31
badania w szkołach i na poziomie uczniów, rodziców i nauczycieli Wykonawca uzyska 100%
ceny ofertowej.
W wypadku, gdy badanie nie zostanie zrealizowane w więcej niż 6 szkołach wynagrodzenie
Wykonawcy ulega dalszemu (w stosunku do 80% ceny ofertowej) zmniejszeniu o 4% ceny
ofertowej, za każdą szkołę w której Wykonawca nie zrealizował badania. Niezależnie od
liczby szkół w których badanie nie zostało zrealizowane Wynagrodzenie Wykonawcy z tej
przyczyny nie może zostać obniżone poniżej 30% ceny o.
9. MONITOROWANIE REALIZACJI BADANIA OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH
Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego, poprzez wypełnianie formularzy
na stronie internetowej badania https://suek.ibe.edu.pl o stanie realizacji badania. Informacje
te obejmą m.in.:

umówioną datę rozpoczęcia realizacji badania w szkole

daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów badania w szkole (w tym
m.in. rozpoczęcie badania testowego osiągnięć szkolnych w zakresie czytania,
świadomości językowej i umiejętności matematycznych oraz języka angielskiego)

nazwiska i telefony kontaktowe do ankieterów przydzielonych do poszczególnych
szkół oraz szkolnych koordynatorów badania

liczby zbadanych na poszczególnych etapach uczniów, rodziców oraz nauczycieli

sytuacje problemowe wynikłe w trakcie realizacji badania
Strona https://suek.ibe.edu.pl służyć będzie również do przekazywania Zamawiającemu
danych przewidzianych w OPZ. Strona dokona automatycznej weryfikacji struktury
przekazywanego zbioru danych, a w razie wykrycia nieprawidłowości poinformuje o tym,
gdzie one wystąpiły. Zbiór uznaje się za przekazany przez stronę w momencie, w którym nie
zostaną w nim wykryte żadne nieprawidłowości.
10.
INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający wyznaczy osobę monitorującą przebieg realizacji badania. Wykonawca ze
swojej strony wyznaczy osobę odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym.
Wykonawca jest zobowiązany przekazać osobie monitorującej realizację badania wszystkie
informacje bezpośrednio związane z realizacją badania, w tym harmonogram realizacji badań
w szkołach. Terminy realizacji badania testowego muszą być przykazywane osobie
monitorującej z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem (liczonym od pierwszego dnia
testowania). Osoba monitorująca będzie miała prawo nadzorować przebieg badania w
dowolnie przez siebie wybranych szkołach.
32
Wraz z wynikami badania Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
 wszystkie wypełnione kwestionariusze ankiety i kwestionariusze testowe,
posegregowane i zapakowane w paczki obejmujące osobno każdą ze szkół i opisane w
sposób umożliwiający identyfikację; wszystkie dokumenty badawcze muszą być
oznaczone odpowiednio numerem identyfikacyjnym ucznia, rodzica (numer tożsamy z
numerem ucznia) i nauczyciela; dokumenty badawcze nie mogą zawierać danych
osobowych (imię, nazwisko);
 szkolne/klasowe protokoły realizacji badania podpisane przez szkolnego koordynatora
badania i badacza-ankietera i potwierdzone przez Dyrektora Szkoły;
 zbiorcze protokoły realizacji badania podpisane przez osobę upoważnioną przez
Wykonawcę;
 wszystkie inne dokumenty uzyskane lub wytworzone w trakcie realizacji badania.
Listy i protokoły muszą być w pełni czytelne, nie mogą być poprawione za pomocą korektora
lub zamazywania, wszelkie poprawki muszą być parafowane.
33
Download