1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

advertisement
Załącznik nr 7
UMOWA NR ....../2013
W dniu .............2013 r. w Wałbrzychu pomiędzy Gminą Wałbrzych - Zarządem Dróg,
Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych ul. Matejki 1, zwanym
dalej "ZAMAWIAJĄCYM", reprezentowanym przez:
Krzysztofa Szewczyka
- Dyrektora
a
....................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez :
.....................................................-.........................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ....... 2013 r. (BZP ……………)
zobowiązuje się do realizacji zadania pn. „Prowadzenie eksploatacji miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej na terenie miasta Wałbrzycha w ramach zadań: remonty bieżące kanalizacji
deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków i utrzymanie urządzeń gospodarki wodnościekowej” – zadanie ………., zgodnie z warunkami zawartymi w umowie oraz w:
- ofercie Wykonawcy,
- formularzu cenowym,
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Dokumenty te stanowią integralną część umowy.
§2
Umowa zostaje zawarta na okres 365 dni od dnia …………………………………….
§3
1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzorującego roboty w osobie: p. Patrycji Dul, tel. 074 641
44 09.
2. Inspektor nadzorujący jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i
ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i szczegółową
specyfikacją techniczną wykonania przedmiotu umowy.
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik robót ............................ tel. .......
§4
1. Roboty są wykonywane na podstawie protokołów typowania robót spisanych wspólnie bądź
zgłoszeń robót przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną. Protokół
typowania robót i zgłoszenie robót określa zakres robót w terenie i termin ich wykonania. W
przypadku wystąpienia konieczności zmiany zakresu prac podanych w protokole robót bądź w
zgłoszeniu robót, nastąpi uszczegółowienie tych prac.
2. Szczegółowy zakres ewentualnych robót remontowych będzie określany w dzienniku budowy, po
ich wstępnym uzgodnieniu i obligatoryjnym zgłoszeniu do właściwego organu.
3. Roboty zostaną ukończone i przekazane do eksploatacji w terminach określonych w protokołach
typowania robót lub dzienniku budowy.
4. Od momentu przekazania zadania lub zgłoszenia awarii do momentu zakończenia robót bądź
upływu 1 godziny po pisemnym zgłoszeniu wykonania naprawy nawierzchni bitumicznej wykonawcy
robót drogowych, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, mające związek
z przedmiotem zadania.
1
5. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania w trybie natychmiastowym zagrożeń, mających wpływ
na bezpieczeństwo ruchu drogowego (w przypadkach szczególnych również w godzinach
popołudniowych), zgłoszonych przez Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie oraz zabezpieczenie
ich w ciągu 1 godz. zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
6. Termin realizacji robót określonych w ust. 5 nie może przekroczyć 3 dni.
7. W przypadku nie wykonania postanowień ust. 5 i ust. 6 z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy
karę umowną w wysokości 50 % od wartości wykonanych robót, a w przypadku powstania szkody w
majątku Zamawiającego lub osób trzecich Wykonawca poniesie z tego tytułu pełną
odpowiedzialność.
8. W przypadku dodatkowych dni wolnych od pracy, niedziel i świąt oraz w razie wystąpienia klęsk
żywiołowych Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany do pełnienia dyżurów wg
potrzeb.
9. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do robót w terminach określonych w ust. 5 i ust. 6, to
Zamawiający może zlecić ten zakres robót w trybie pilnym innemu wykonawcy, a Wykonawcę
obciąży w całości kosztami robót zleconych w trybie zastępczym.
10. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy (ulic) w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci
(szlam, namuł, gruz, rumosz) natychmiast po zakończeniu robót.
11. Wykonawca zobowiązuje się do gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach.
12. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprzętem i wyposażeniem do oznakowania robót
w pasie drogowym (zestawy do wygradzania i zabezpieczania robót), zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
13. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu do odbioru roboty ulegające zakryciu.
14. W przypadku napraw dróg po robotach prowadzonych na kanalizacji deszczowej Wykonawca jest
zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego, całodobowego przejazdu w otoczeniu naruszonej
nawierzchni i pobocza – do czasu ich naprawy bądź upływu 1 godziny od pisemnego zgłoszenia
wykonania naprawy (dot. nawierzchni bitumicznych) wykonawcy robót drogowych wskazanego przez
Zamawiającego (za odrębną umową i wynagrodzeniem). Informację o dokonanym zgłoszeniu
wykonania naprawy należy również przekazać telefonicznie Zamawiającemu.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy w terminie 30 dni
licząc od daty przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.
2. Należności będą regulowane z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy ......................................................................................
3. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w
wysokości .......................zł netto (słownie: ...................................................................................) t.j.
......................... zł brutto (słownie: ....................................................................................................... )
w tym VAT wynosi ....... %,
ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w formularzu cenowym Wykonawcy.
Sposób naliczenia wynagrodzenia będzie wymagał przemnożenia cen jednostkowych netto podanych
w formularzu cenowym przez ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych przez inspektora
nadzorującego prac, powiększony o należny podatek od towarów i usług VAT.
Ostateczna wysokość wynagrodzenia zależna jest od ilości wykonanych prac i Wykonawcy nie
przysługuje roszczenie w przypadku, gdy jego wynagrodzenie nie osiągnie kwoty, o której mowa w
zdaniu pierwszym.
4. Inne roboty utrzymaniowe, nie ujęte w formularzu cenowym będą kalkulowane odrębnie w oparciu
o katalogi KNR 2-11, KNR 2-18, KNR 2-31, KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 4-02, KNR 4-04, KNR 405 (tom I i II) i następujące składniki cenotwórcze:
robocizna bezpośrednia
zł/ r-g
koszty zakupu materiałów od M
%
koszty pośrednie od R i S
%
zysk od R ,S ,Kp
%
oraz kalkulacje własne, uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego.
2
5. W przypadku robót, o których mowa w ust. 4, ceny pracy sprzętu (nie ujętego w wykazie stawek i
narzutów) będą aktualne wg załączonych kopii faktur ale nie wyższe niż średnie ceny publikowane w
kwartalnych biuletynach cen „SEKOCENBUD”.
6. Ceny określone w formularzu cenowym i składniki cenotwórcze określone w ust. 4 będą
niezmienne w okresie obowiązywania umowy.
7. Rozliczenie robót następować będzie fakturami miesięcznymi, po sprawdzeniu ilości, jakości robót
i odebraniu ich przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie cedował wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na podmioty trzecie.
9. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek
ustawowych.
§6
1.
2.
Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjnoterenowymi przedmiotu umowy (kanalizacji deszczowej) i uwzględnił je w formularzu cenowym.
Wykonawca oświadcza, że w sytuacjach szczególnych i nadzwyczajnych (np. klęsk
żywiołowych) zapewni większą ilość sprzętu i personelu niż określona w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, celem prawidłowego i terminowego zrealizowania zadań zleconych
przez Zamawiającego.
§7
1. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy materiały, poza materiałami z odzysku, zostaną
zakupione i dostarczone na plac budowy przez. Wykonawcę.
2. Wszystkie materiały użyte przy realizacji przedmiotu umowy muszą posiadać aprobaty techniczne
i certyfikaty udzielone przez instytuty posiadające właściwe akredytacje do ich wydawania.
3. Surowce wtórne Wykonawca zobowiązany jest sprzedać zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a kwotę uzyskaną ze sprzedaży (po odliczeniu kosztów poniesionych przez Wykonawcę
i zatwierdzonych przez Zamawiającego), w ciągu 7 dni od dnia sprzedaży zobowiązany jest
przekazać na rachunek bankowy Zamawiającego.
§8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji dla robót polegających na naprawach bieżących sieci kanalizacji deszczowej
(drobne roboty remontowe) wyniesie 1 rok.
3. W przypadku wymiany uszkodzonych odcinków kolektorów lub odbudowy studni kanalizacyjnych
okres gwarancji wyniesie 3 lata.
§9
W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, terminy usuwania wad przez Wykonawcę dla
poszczególnych robót nie mogą być dłuższe niż 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o
zaistniałych wadach.
§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowy ubezpieczeniowe:
a) od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wszystkich
osób uprawnionych do przebywania na placu budowy;
b) od kradzieży materiałów, znajdujących się na placu budowy, od ognia powodzi i innych zdarzeń
losowych w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów i sprzętu, związanych z przeprowadzeniem
robót,
c) od zniszczenia własności prywatnej, spowodowanej działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.
3
2. Polisy ubezpieczeniowe wraz z dokumentami potwierdzającymi ich opłacenie stanowią załączniki
do niniejszej umowy i integralną jej część.
§ 11
Odbiór robót zostanie dokonany przez Zamawiającego w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości robót do odbioru.
§ 12
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny całkowitej
podanej w ofercie Wykonawcy.
2. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej wysokości w jednym lub kilku formach
3.
4.
5.
6.
7.
8.
określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przed podpisaniem umowy w
formie ………………………………………………………………........
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ............. zł. (słownie: ................ złotych).
Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% całości
zabezpieczenia) stanowiąca kwotę ................ zł.
zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od
wykonania całego zamówienia i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Wysokość kwoty służąca do zabezpieczenia roszczeń wynikających z rękojmi za wady wynosi
30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. .................... zł.
i zostanie
zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu i należnego oprocentowania
nastąpi w kwotach i terminach określonych w ust. 5 i ust. 6, po odliczeniu kosztów związanych z
prowadzeniem rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.
Dopuszcza się możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na inny
rodzaj określony w ustawie - Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Strony ustalają odpowiedzialność w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych
wysokościach:
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:
a) za każdy dzień przekroczenia uzgodnionego w protokole typowania lub dzienniku
budowy terminu wykonania robót, kara w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto
za wykonany przedmiot odbioru,
b) za każdy dzień składowania gruzu, destruktu, namułu na poboczach po terminie naprawy
uszkodzeń (lub prac związanych z oczyszczaniem lub udrażnianiem kanalizacji), kara w
wysokości 1 % wynagrodzenia umownego netto za określony w protokole typowania lub
dzienniku budowy przedmiot odbioru,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót bez zgody Zamawiającego dłuższej niż 3 dni
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, kara w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego
netto za określony w protokole typowania lub dzienniku budowy przedmiot odbioru za
każdy dzień przerwy,
d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, kara w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego netto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień
opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, kara w wysokości 10 %
wartości umowy netto.
2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne:
a) za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu odbioru robót kara w wysokości 1 %
wynagrodzenia umownego netto za wykonany przedmiot odbioru,
4
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego oprócz przyczyn
wymienionych w § 14 ust. 1, kara w wysokości 10 % wartości umowy netto.
3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
4. Wykonawca zapłaci karę umowną na podstawie noty obciążeniowej płatnej w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia
kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zamawiający zapłaci karę umowną na podstawie noty obciążeniowej płatnej w terminie 14 dni od
dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
§ 14
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny opuści plac budowy.
2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron.
4. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia liczonym na koniec miesiąca.
5. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, umowa może być
rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
§ 15
1. Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany
umowy w zakresie:
1.1. zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych
wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy,
1.2. terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy
1.3. osób wymienionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez
Zamawiającego, oraz że osoby te będą spełniały warunki opisane w SIWZ,
1.4. innych postanowień umownych w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych
wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy,
1.5. innych – mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn
niezależnych od stron,
1.6. zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, od pierwszego dnia
miesiąca, w którym wprowadzono ustawową zmianę stawki podatku VAT,
1.7. wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji
ogłoszenia o zamówieniu, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień
umowy,
2. Zmiana będzie wprowadzona w formie pisemnej.
3. Wykonawca/Zamawiający zobowiązany będzie wystąpić do Zamawiającego/Wykonawcy na piśmie
z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy przedstawiając przyczyny zmiany i jeżeli jest to konieczne
zobowiązany będzie przedstawić odpowiednie dokumenty. Strona, która otrzymała wniosek,
przedstawi swoje stanowisko w ciągu 7 dni licząc od dnia otrzymania kompletnego, z pełnym
uzasadnieniem, wniosku drugiej strony.
5
§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 17
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
- załącznik nr 1 – formularz oferty,
- załącznik nr 2 – formularz cenowy,
- załącznik nr 3 – wykaz stawek i narzutów,
- załącznik nr 4 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- załącznik nr 5 – szczegółowa specyfikacja techniczna.
§ 19
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiającego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
6
Download