Ogłoszenie Bezpieczna+ - Kuratorium Oświaty w Katowicach

advertisement
Dodatkowy nabór wniosków
w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów
prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
Śląski Kurator Oświaty w Katowicach informuje, że na podstawie §8 ust 6 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu
wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U.
z 2015, poz. 972) ogłasza dodatkowy nabór wniosków.
Organy prowadzące szkoły mogą występować z wnioskiem o udzielenie wsparcia
finansowego na realizację działań w roku 2018 przewidzianych Rządowym programem
wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w roku
2018 w terminie do 31 grudnia 2017 r. (uwaga: decyduje data wpływu wniosku do
Kuratorium Oświaty w Katowicach). Wsparcie finansowe na realizację zadań zostanie
udzielone pod warunkiem dostępności środków w roku 2018.
I.
Zakres dofinansowania
Wsparcie finansowe może być udzielone w latach 2015–2018 organom prowadzącym
szkoły, z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla
dorosłych, na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, o których
mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań. W tym zakresie mogą
być realizowane w szczególności działania wspierające szkoły w realizacji przedsięwzięć
wymienionych w §2 ust 3 pkt. od 1 do 7 ww. rozporządzenia.
Minister Edukacji Narodowej zgodnie z § 2 ust 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach
2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” ogłosił spośród działań określonych
w § 2 ust 3 wyżej wymienionego rozporządzania działania o charakterze priorytetowym
do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 r.
Działania o charakterze priorytetowym do realizacji w roku szkolnym 2017/2018:

Zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie
u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy (w myśl § 2 ust 3 pkt.1 ww.
rozporządzenia);

Przedsięwzięcia/projekty
wychowawcze,
realizujące
umiejętności
psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne
między uczniami (w myśl § 2 ust 3 pkt. 2 ww. rozporządzenia);
II. Podmioty uprawnione do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego
1. Warunkiem ubiegania się o wsparcie przez organy prowadzące szkoły jest złożenie
wniosku organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania
w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów
prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
2. Do złożenia wniosku uprawnione są organy prowadzące szkoły publiczne
i niepubliczne:
a) jednostki samorządu terytorialnego,
b) osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
c) osoby fizyczne.
3. Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz
w odniesieniu do danej szkoły, przy czym w przypadku szkoły posiadającej
organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu
do szkoły filialnej.
4. Z możliwości otrzymania dofinansowania wyłączone zostały:
a) przedszkola,
b) szkoły policealne,
c) szkoły pomaturalne,
d) szkoły dla dorosłych.
III. Zasady przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia
1. Złożone wnioski muszą zawierać dane określone w § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie realizacji Rządowego programu
wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
Wzór wniosku w załączeniu.
2. Organ prowadzący zobowiązany jest do zapewnienia we wniosku własnego wkładu
finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji działań dla każdej
szkoły na którą składa wniosek.
3. Działania planowane w roku 2018 muszą zostać w całości zrealizowane w okresie od
daty ogłoszenia listy organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie
finansowe do dnia 31 sierpnia 2018 r.
4. Do złożonej oferty można dołączyć inne dokumenty, które według organu
prowadzącego mogą mieć wpływ na ocenę merytoryczną składanej oferty.
5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
IV. Koszty kwalifikowane
Koszty kwalifikowane (rozumiane jako koszty finansowane z dotacji budżetu państwa oraz
własnych środków finansowych) mogą być ponoszone od daty ogłoszenia listy organów
prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Wydatki poniesione (decyduje data zapłaty za faktury/rachunki) przed lub po tym terminie nie
będą rozliczane.
1. Dotacja może zostać wykorzystana na pokrycie 80% kosztów:
a) wydatków niezbędnych do zrealizowania działania,
b) wydatków przewidzianych w kalkulacji kosztów realizacji działania,
c) wydatków udokumentowanych fakturami, rachunkami lub innymi dokumentami
księgowymi o równoważnej wartości dowodowej,
2. Warunki, o których mowa w punkcie 1 i 2 muszą być spełnione łącznie w stosunku do
każdego wydatku.
3. W przypadku kosztów wynagrodzeń i honorariów za koszty kwalifikowane mogą
zostać uznane koszty dotyczące osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację
działania, z tym, że:
a) kwalifikowane będą wyłącznie wydatki za czynności opłacane i wykonywane
poza obowiązkami związanymi ze świadczeniem pracy w szkole, szkole filialnej
lub organie prowadzącym szkołę;
b) koszty wynagrodzeń i honorariów dotyczą tylko osób bezpośrednio
zaangażowanych w realizację działania i mogą być ponoszone wyłącznie na
podstawie pisemnej: umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy
cywilnoprawnej albo na podstawie faktury (rachunku) wystawionej przez osobę
prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Musi być prowadzona karta
czasu pracy dokumentująca udział w realizacji działania;
c) stawki wynagrodzeń i honorariów nie mogą być wyższe od powszechnie
stosowanych w Polsce dla danego rodzaju czynności.
V. Ocena złożonych wniosków
1. Ocenie nie będą podlegać wnioski złożone po terminie lub niezawierające danych
o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca
2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2015-2018
organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”.
2. Ocena jest dokonywana odrębnie w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych
wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
3. Wojewódzki Zespół Koordynujący dokona oceny wniosków organów prowadzących
szkoły o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając zapisy § 7 ust. 1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji
Rządowego programu wspierania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach –
„Bezpieczna +”.
4. Dodatkowe punkty w ocenie otrzymają wnioski, uwzględniające realizację
działań określonych przez Ministra Edukacji Narodowej jako priorytetowe do
realizacji w roku szkolnym 2017/2018.
5. Ocena złożonych wniosków o udzielenie wsparcia zostanie dokonana przez
Wojewódzki Zespół Koordynujący w terminie dwóch tygodni od otrzymania przez
Wojewodę podziału środków pomiędzy województwa na realizację zadań w 2018
r. określonych w programie „Bezpieczna+”.
6. Wojewoda Śląski na podstawie oceny dokonanej przez Wojewódzki Zespół
Koordynujący podejmie decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom
prowadzącym, wskazując szkoły, które otrzymują środki budżetu państwa w ramach
wsparcia finansowego.
VI.
Miejsce i termin składania wniosków o dofinansowanie
Organ prowadzący występuje do Wojewody Śląskiego poprzez Śląskiego Kuratora Oświaty
z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na działania realizowane w roku 2018
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. (uwaga: decyduje data
wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Katowicach).
Wnioski można składać:

osobiście w godz. 7.30 - 15.30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Katowicach przy
ul. Powstańców 41a, VI piętro pok. 6.10, z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu
prowadzącego -„Bezpieczna +”

korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice, z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu
prowadzącego -„Bezpieczna +”
Do pobrania:
 Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania
w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów
prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
Download