Ludzie starzy, starość, starzenie się.

advertisement
LUDZIE STARZY – ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE
W WYBORZE ZA LATA 2011-2016
I.
Artykuły z czasopism
1. Brzyska, Monika
Dostępność usług środowiskowych dla osób starszych / Monika Brzyska, Beata TobiaszAdamczyk // "Polityka Społeczna". - 2012, nr 4, s. 14-19
2. Brzyska, Monika
Rekomendacje: Środowiskowe formy opieki dla osób starszych mieszkających w
gospodarstwach domowych / Monika Brzyska, Beata Tobiasz-Adamczyk, Tomasz
Ocetkiewicz // "Polityka Społeczna". - 2013, nr 1, s. 16
3. Dobrowolska, Mirosława
Seniorzy w badaniach czytelnictwa / Mirosława Dobrowolska // "Poradnik Bibliotekarza". 2011, nr 3, s. 3-7
4. Fabiś, Artur
Człowiek stary wobec trosk egzystencjalnych / Artur Fabiś // "Edukacja Dorosłych". - 2013,
nr 2, s. 39
5. Furmańska-Maruszak, Agnieszka
Systemy wspierania aktywności zawodowej rodzinnych opiekunów osób starszych /
Agnieszka Furmańska-Maruszak // "Polityka Społeczna". - 2015, nr 7, s. 17-20
6. Jurek, Łukasz
"Aktywne starzenie się" jako paradygmat w polityce społecznej / Łukasz Jurek // "Polityka
Społeczna". - 2012, nr 3, s. 8
7. Klimek, Krzysztof
Bezpieczeństwo człowieka w perspektywie gerontologicznej / Krzysztof Klimek // "Edukacja
Dorosłych". - 2011, nr 1, s. 53-64
8. Konieczna-Woźniak, Renata
Uczenie się ludzi dorosłych poprzez ich zainteresowania wolnoczasowe / Renata KoniecznaWoźniak // "Edukacja Dorosłych". - 2011, nr 2, s. 112-124
9. Kościńska, Elżbieta
Czynniki wpływające na satysfakcję życiową seniorów / Elżbieta Kościńska // "Wychowanie
na co Dzień". - 2014, 1, s. 38-43
10. Kozerska, Agnieszka
Obiektywne środowisko edukacyjne seniorów w Polsce / Agnieszka Kozerska // "Edukacja
Dorosłych". - 2013, nr 2, s. 47
11. Kramkowska, Emilia
Przemoc w rodzinie wobec ludzi starych w opinii pracowników socjalnych / Emilia
Kramkowska // "Niebieska Linia". - 2015, nr 6, s. 6-9
12. Krasuski, Tomasz
Seksualność osób starszych / Tomasz Krasuski // "Niebieska Linia". - 2011, nr 4, s. 25
13. Książek, Danuta
Rola uniwersytetów trzeciego wieku w stymulowaniu aktywności społecznej i edukacyjnej
osób starszych / Danuta Książek // "Edukacja Ustawiczna Dorosłych". - 2015, nr 1, s. 167
14. Kubicki, Paweł
Przedsiębiorczość osób w wieku 50+ - perspektywy i bariery / Paweł Kubicki // "Polityka
Społeczna". - 2013, nr 1, s. 21
15. Majewska-Kafarowska, Agnieszka
Marzenia w przestrzeni życiowej seniorów - konteksty, znaczenia / Agnieszka
Majewska-Kafarowska // "Edukacja Dorosłych". - 2012, nr 1, s. 41
16. Makuła, Waldemar
Aktywne starzenie się - dlaczego nie / Waldemar Makuła // "Wychowanie Fizyczne i
Zdrowotne". - 2013, nr 7, s. 4-11
17. Małyska, Aldona
Wykluczenie, wycofanie czy współistnienie? O miejscu starości we współczesnym świecie /
Aldona Małyska // "Edukacja Dorosłych". - 2012, nr 1, s. 53
18. Mandrzejewska-Smól, Iwona
Znaczenie aktywności edukacyjnej w życiu osób starszych / Iwona Mandrzejewska-Smól //
"Edukacja Ustawiczna Dorosłych". - 2011, nr 2, s. 89
19. Nesterak, Tomasz
Senior wobec przemian współczesnej rodziny / Tomasz Nesterak // "Edukacja Ustawiczna
Dorosłych". - 2015, nr 1, s. 159
20. Palica, Danuta
Ćwiczenia hatha jogi rekreacją i edukacją zdrowotną dla seniorów / Danuta Palica //
"Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne". - 2014, nr 11, s. 4-7
21. Pokrzycka, Lidia
Aktywność przez całe życie / Lidia Pokrzycka // "Nowa Szkoła". - 2012, nr 2, s. 36-39
22. Ptak, Elżbieta
Migracje międzynarodowe seniorów / Elżbieta Ptak // "Polityka Społeczna". - 2012, nr 10, s.
21
23. Rogulska, Agnieszka
Późna dorosłość w dyskursie teraźniejszym / Agnieszka Rogulska // "Edukacja Ustawiczna
Dorosłych". - 2015, nr 1, s. 143
24. Seredocha, Izabela
Rola uniwersytetów trzeciego wieku w procesie pomyślnego starzenia się / Izabela Seredocha
// "Edukacja Ustawiczna Dorosłych". - 2012, nr 2, s. 73
25. Szabłowska, Marzena
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do zatrudnienia na
otwartym rynku pracy / Marzena Szabłowska // "Polityka Społeczna". - 2013, nr 10, s. 20-25
26. Szarota, Zofia
Uczenie się starości / Zofia Szarota // "Edukacja Dorosłych". - 2015, nr 1, s. 23
27. Szefler, Elżbieta
Starzenie się i przemijanie w literaturze dla dzieci / Elżbieta Szefler // "Język Polski w Szkole
IV-VI". - 2014/2015, nr 3, s. 30-76
28. Trojan, Elżbieta
Człowiek starszy w społeczeństwie. Wychowanie do starości : zestawienie bibliograficzne w
wyborze / Elżbieta Trojan // "Poradnik Bibliotekarza". - 2011, nr 2, s. 35-39
29. Urbaniak, Bogusława
Seniorzy aktywni społecznie / Bogusława Urbaniak // "Polityka Społeczna". - 2013, nr 4, s. 6
30. Wawrzyniak, Joanna K.
Seksualność osób 50 plus: wybrane konteksty analizy zjawiska / Joanna K. Wawrzyniak //
"Edukacja Dorosłych". - 2011, nr 1, s. 65-75
II.
Wydawnictwa zwarte
1. Bowden, Anni
Okrągły rok zabaw : kalendarz zajęć grupowych dla seniorów - scenariusze na każdy tydzień
roku do zastosowania w domach opieki i klubach seniora / Anni Bowden i Nancy
Lewthwaite; w adaptacji [i tł.] Joanny Jedlińskiej . - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2013. 319 s. ; 24 cm
(sygn. 43317, 44238)
2. Brzezińska, Małgorzata
Aktywizator seniorów : scenariusze zajęć / Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska,
Anna Kwaśniewska . - Warszawa : "Difin", 2015. - 347 s. : il. ; 23 cm . - (Engram)
(sygn. 43974)
3. Brzezińska, Małgorzata
Proaktywna starość : strategia radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości /
Małgorzata Brzezińska . - Warszawa : Difin, 2011. - 219 s. : il. ; 24 cm . - (Engram)
(sygn. 42194)
4. Brzezińska, Małgorzata
Zaradnik terapeutyczny : jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej? / Małgorzata
Brzezińska, Małgorzata Graczkowska . - Warszawa: Difin, 2012. - 203 s. : il. ; 23 cm . (Engram) . - Bibliogr. s. 155-163
(sygn. 43971)
Bugajska, Beata
Podróż w czasie : warsztat rozwoju osobistego osób starszych / Beata Bugajska, Celina
Timoszyk-Tomczak . - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,
2014. - 245 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm . - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński,
ISSN 0860-2751 ; t. (953) 879) . - Na s. tyt. także t. 953, oznaczający nr kolejny serii
Rozprawy i Studia do nru 74. wydawanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie. Bibliogr. s. 229-242. - Streszcz. ang.
(sygn. 44077)
5. Czerniawska, Olga
Nowe drogi w andragogice i gerontologii / Olga Czerniawska . - Łódź : Wydawnictwo
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011. - 194, [1] s. ; 21 cm . - Bibliogr. s. 187-[195]
(sygn. 42500)
6. Fabiś, Artur
Ludzka starość : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej / Artur Fabiś, Joanna K.
Wawrzyniak, Agata Chabior . - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2015. - 367 s. : il. ; 24
cm . - Bibliogr. s. [335]-361. Indeks
(sygn. 44319)
7. Fizjologia
Fizjologia starzenia się : profilaktyka i rehabilitacja / redaktorzy naukowi Anna Marchewka,
Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź . - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012. - XVIII,
449, [1] s. : fot., il. ; 24 cm . - Indeks
(sygn. 42791)
8. Jakimowicz-Klein, Barbara
Opieka nad seniorem / Barbara Jakimowicz-Klein . - Warszawa : Świat Książki, 2014. - 176
s. ; 22 cm . - Bibliogr. s. 173-176
(sygn. 43358)
9. Laskowska, Ilona
Starość i drżenie : specyfika wybranych zaburzeń poznawczych i afektywnych w chorobie
Parkinsona w świetle badań longitudinalnych / Ilona Laskowska . - Bydgoszcz:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. - 250 s. : il. ; 24 cm . - Bibliogr. s.
204-246. - Streszcz. ang.
(sygn. 42846)
10. Potent, Małgorzata
Jaką płeć ma Starość? / Małgorzata Potent //W: Oblicza płci: język, kultura, edukacja / pod
red. Małgorzaty Karwatowskiej, Jolanty Szpyry-Kozłowskiej. - Lublin, 2012. - S. 95-104
(sygn. 42646)
11. Praca
Praca a długowieczność : materiały z konferencji naukowej "Długowieczność i praca" / pod
red. nauk. Stanisława Rogali . - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i
Administracji, 2012. - 107 s. : il. ; 24 cm . - (Monografie i Opracowania) . - Konf. odbyła się
20 października 2011 r. w Opolu. - Bibliogr. przy ref.
(sygn. 42769)
Prawne
Prawne aspekty starości / red. nauk. Aleksandra Wilk, Magdalena Gołowkin-Hudała . Warszawa: Difin, 2014. - 196 s. ; 24 cm
(sygn. 43814)
Przestrzenie
Przestrzenie starości / redakcja naukowa Maria Zrałek ; [aut. Marian Mitręga et al.] . Sosnowiec: Oficyna Wydaw. "Humanitas", 2012. - 212 s. : il. ; 24 cm . - Bibliogr. przy
pracach
(sygn. 42843)
12. Ray, Mo
Praca socjalna ze starszymi ludźmi / Mo Ray, Judith Phillips ; tł. i red. nauk. Jerzy
Szmagalski . - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2014. - 206 s. : il. ; 24 cm . (Ex Libris Pracownika Socjalnego) . - Bibliogr. s. 192-203 i przy rozdz. Indeks
(sygn. 43950)
13. Społeczne
Społeczne wymiary starzenia się / red. nauk. Artur Fabiś, Marcin Muszyński . - Bielsko-Biała
: Wyższa Szkoła Administracji, 2011. - 250 s. : il. ; 24 cm . - (Biblioteka Gerontologii
Społecznej ; t. 4)
(sygn. 42271)
14. Społeczny
Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych / red. nauk. Aneta Baranowska, Elżbieta
Kościńska, Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska - Toruń : Wydaw. Edukacyjne
AKAPIT, 2013. - 203 s. : il. ; 24 cm . - (Problemy Pracy Socjalnej)
(sygn. 43101)
15. Starzenie
Starzenie się z godnością / red. Stanisława Steuden, Małgorzata Stanowska, Konrad Janowski
. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. - 424 s. : il. ; 24 cm . - Materiały z ogólnopolskiej
konf. zorg. z okazji Jubileuszu 25-lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Lublin,
2010 r. - Bibliogr. przy większości ref. - Streszcz. ang. przy ref.
(sygn. 42557)
16. Steuden, Stanisława
Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden . - Warszawa : Wydaw. Naukowe
PWN, 2011. - 250 s. ; 24 cm
(sygn. 42043)
17. Strategie
Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie : tezy i rekomendacje / [red. nauk.
Barbara Szatur-Jaworska ; aut. Barbara Szatur-Jaworska et al.]. - Wyd. 2 . - Warszawa : Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich, 2013. - 160 s. : il. ; 25 cm . - (Monografia / Rzecznik Praw
Obywatelskich)(Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Źródła ; 2013, nr 5)(Zasada
Równego Traktowania : prawo i praktyka ; nr 5) . - ISSN serii gł.: 0860-7958. - Bibliogr. przy
niektórych pracach. - Streszcz. ang.
(sygn. 43877)
18. Tomczyk, Łukasz
Edukacja osób starszych : seniorzy w przestrzeni nowych mediów / Łukasz Tomczyk . Warszawa : "Difin", 2015. - 260 s. : il. ; 23 cm . - Bibliogr. s. [239]-258
(sygn. 44276)
19. Trzecia
Trzecia zmiana : andragogiczne rozważania na temat projektu Aktywny Senior / pod red. Ewy
Jurczyk-Romanowskiej . - Wrocław: [Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego],
2012. - 284, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm
(sygn. 4415br)
20. Wybrane
Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów / pod red. Elżbiety Kościńskiej . - Bydgoszcz :
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. - 291 s. : il. ; 24 cm
(sygn. 43118)
III.
Fragmenty wydawnictw zwartych
1. Aleksandrowicz, Renata
Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie dla współczesnych bibliotek / Renata
Aleksandrowicz //W: Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów / pod red. Elżbiety
Kościńskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. - S.
267-289
(sygn. 43118)
2. Bakalarz-Kowalska, Barbara
Edukacja zdrowotna jednym z elementów wychowania do starości / Barbara BakalarzKowalska //W: Wybrane zagadnienia z zakresu nauk o zdrowiu / praca zbiorowa pod red.
Bożeny Zboiny, Anety Pierścińskiej-Maruszewskiej, Barbary Bakalarz-Kowalskiej, Pawła
Króla. - Ostrowiec Świętokrzyski 2012, 2012. - S. 150-172
(sygn. 42605)
3. Benek, Iwona
Architektoniczne problemy dostosowania przestrzeni mieszkaniowej dla osób starszych /
Iwona Benek //W: Przestrzenie starości / red. nauk. Maria Zrałek. - Sosnowiec : Oficyna
Wydaw. "Humanitas", 2012. - S. 125-140
(sygn. 42843)
4. Błędowski, Piotr
Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla administracji publicznej / Piotr Błędowski
//W: Przestrzenie starości / red. nauk. Maria Zrałek. - Sosnowiec : Oficyna Wydaw.
"Humanitas", 2012. - S. 34-49
(sygn. 42843)
5. Błędowski, Piotr
Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych ludzi starych / Piotr Błędowski //W: Strategie i działania
w starzejącym się społeczeństwie: tezy i rekomendacje / red. Barbara Szatur-Jaworska. Warszawa : Rzecznik Praw Obywatelskich, 2013. - S. 55-62
(sygn. 43877)
6. Borczyk, Wiesława
Edukacja w starości i do starości / Wiesława Borczyk, Walentyna Wnuk //W: Strategie i
działania w starzejącym się społeczeństwie: tezy i rekomendacje / red. Barbara SzaturJaworska. - Warszawa : Rzecznik Praw Obywatelskich, 2013. - S. 73-81
(sygn. 43877)
7. Braun-Gałkowska, Maria
Projekcyjny obraz siebie w różnych grupach osób starszych / Maria Braun-Gałkowska //W:
Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości: perspektywa
psychologiczna / red. nauk. Teresa Rostowska, Waldemar Budziński. - Toruń : Wydaw.
Adam Marszałek, 2012. - S. 251-270
(sygn. 42858)
8. Deary, Ian J.
Inteligencja / Ian J. Deary. - Sopot, 2012. - S. 41-70 : Starzenie się a inteligencja:
zniedołężnienie czy mądrość? Co się dzieje ze sprawnością umysłową w miarę starzenia?
(sygn. 42473)
9. Derejczyk, Jarosław
Ochrona zdrowia osób starszych / Jarosław Derejczyk [et al.] //W: Strategie i działania w
starzejącym się społeczeństwie: tezy i rekomendacje / red. Barbara Szatur-Jaworska. Warszawa : Rzecznik Praw Obywatelskich, 2013. - S. 44-54
(sygn. 43877)
10. Doktorowicz, Krystyna
Cywilizacja medialna - świat bez starości? / Krystyna Doktorowicz //W: Przestrzenie starości
/ red. nauk. Maria Zrałek. - Sosnowiec : Oficyna Wydaw. "Humanitas", 2012. - S. 141-162
(sygn. 42843)
11. Duda, Harry
Praca, zdrowie i starość / Harry Duda //W: Praca a długowieczność / pod red. nauk.
Stanisława Rogali. - Opole, 2012. - S. 29-44
(sygn. 42769)
12. Frąckowiak, Anna
Asystent osoby starszej - praca socjalna w perspektywie gerontologicznej / Anna Frąckowiak
//W: Praca socjalna w służbie ludziom / red. nauk. Arkadiusz Żukiewicz. - Toruń:
Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012. - S.177-190
(sygn. 42970)
13. Furmanek, Waldemar
Deficyt miłości / Waldemar Furmanek. - Rzeszów, 2012. - S. 157-168 : Deficyt miłości w
starości człowieka
(sygn. 42432)
14. Garniewicz, Arletta
Jakość życia ludzi starszych / Arletta Garniewicz //W: Zawodowe i zdrowotne problemy
człowieka w różnych okresach dorosłości: perspektywa psychologiczna / red. nauk. Teresa
Rostowska, Waldemar Budziński. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012. - S. 353-367
(sygn. 42858)
15. Grewiński, Mirosław
Usługi społeczne na rzecz osób starszych w Polsce / Mirosław Grewiński, Anna ZasadaChorab // W: Przestrzenie starości / red. nauk. Maria Zrałek. - Sosnowiec : Oficyna Wydaw.
"Humanitas", 2012. - S. 65-86
(sygn. 42843)
16. Gutowska, Anna
Przyjaźń a zdrowie psychiczne w okresie starości / Anna Gutowska //W: Społeczne wymiary
starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała, 2011. - S. 157-172
(sygn. 42271)
17. Huk, Tomasz
Pedagogika medialna : aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne / Tomasz Huk. - Kraków;
Katowice, 2014. - S. 275-290 : Emerytowany nauczyciel a cyfrowa rzeczywistość
(sygn. 43792)
18. Kaczmarczyk, Michał
Seniorzy w społeczeństwie informacyjnym. Wokół problemu cyberwykluczenia / Michał
Kaczmarczyk // W: Przestrzenie starości / red. nauk. Maria Zrałek. - Sosnowiec : Oficyna
Wydaw. "Humanitas", 2012. - S. 163-183
(sygn. 42843)
19. Kalita, Damian
Uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym / Damian Kalita, Krystyna Rawska,
Grażyna Staniszewska //W: Strategie i działania w starzejącym się społeczeństwie: tezy i
rekomendacje / red. Barbara Szatur-Jaworska. - Warszawa : Rzecznik Praw Obywatelskich,
2013. - S. 17-26
(sygn. 43877)
20. Kardaś, Emilia
Problematyka stresu i radzenia sobie z nim w okresie starzenia się / Emilia Kardaś //W:
Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości: perspektywa
psychologiczna / red. nauk. Teresa Rostowska, Waldemar Budziński. - Toruń : Wydaw.
Adam Marszałek, 2012. - S. 330-352
(sygn. 42858)
21. Kędziora, Sonia
Duchowość i religijność osób starszych / Sonia Kędziora //W: Społeczne wymiary starzenia
się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała, 2011. - S. 147-156
(sygn. 42271)
22. Kielar-Turska, Maria
Specyfika komunikowania się w wieku senioralnym / Maria Kielar-Turska, Anna Świątek //
W: Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała,
2011. - S. 139-146
(sygn. 42271)
23. Kieszkowska, Anna
Resocjalizacja osób starzejących się i starych w warunkach izolacji więziennej / Anna
Kieszkowska //W: Resocjalizacja instytucjonalna - bariery i możliwości / red. nauk. Irena
Mudrecka, Mariusz Snopek. - Opole, 2013. - S. 129-143
(sygn. 43077)
24. Klimczuk, Andrzej
Nierówności społeczne w kontekście badania kapitału społecznego ludzi starych : przykład
Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku / Andrzej
Klimczuk //W: Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. Bielsko-Biała, 2011. - S. 101-117
(sygn. 42271)
25. Kościńska, Elżbieta
Starzenie się człowieka - zagadnienia ogólne / Elżbieta Kościńska //W: Wybrane formy
opieki i pomocy dla seniorów / pod red. Elżbiety Kościńskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. - S. 11-33
(sygn. 43118)
26. Kościńska, Elżbieta
Wyzwania pracy socjalnej wobec uzależnień u osób w wieku podeszłym / Elżbieta Kościńska
// W: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy / pod red. nauk.
Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej. - Warszawa : Difin SA, 2014. - S. 116-130
(sygn. 43684)
27. Kozerska, Agnieszka
Typy sieci społecznych polskich seniorów i ich wybrane uwarunkowania / Agnieszka
Kozerska //W: Problemy współczesnej rodziny / red. Kazimierz Denek, Aleksandra
Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2015. - S.
165-176
(sygn. 44316)
28. Kruszewski, Tomasz
Osoby starsze w społeczeństwie informacyjnym / Tomasz Kruszewski //W: Edukacja
ustawiczna. Pozaszkolne formy wychowania i kształcenia / red. Kazimierz Denek, Aleksandra
Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2013. - S.
49-57
(sygn. 43093/t.4)
29. Litawa, Aleksandra
Nordic Walking jako forma rekreacji ruchowej seniorów / Aleksandra Litawa, Małgorzata
Szarota //W: Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. Bielsko-Biała, 2011. - S. 83-91
(sygn. 42271)
30. Litwińska-Łączka, Katarzyna
Projekcyjny obraz starości u osób z różnych grup wiekowych / Katarzyna Litwińska-Łączka,
Marek Kryński //W: Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach
dorosłości: perspektywa psychologiczna / red. nauk. Teresa Rostowska, Waldemar Budziński.
- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012. - S. 271-290
(sygn. 42858)
31. Łaszyn, Joanna. Oprac.
Klub seniora / oprac. Joanna Łaszyn //W: Słownik metod, technik i form pracy socjalnej,
opiekuńczej i terapeutycznej. T. 2 / red. nauk. Anna Weissbrot-Koziarska, Iwona DąbrowskaJabłońska. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. - S. 53-54
(sygn. 42845/t.2/czyt.E)
32. Łączkowska, Patrycja
Obraz nadziei u ludzi starszych mieszkających w domu pomocy społecznej / Patrycja
Łączkowska, Małgorzata Kościelska //W: Nadzieja w życiu / Małgorzata Kościelska. Warszawa : "Difin", 2013. - S. 128-143
(sygn. 43347)
33. Majchrzyk, Zdzisław
Jakość życia a postawy wobec starości i umierania / Zdzisław Majchrzyk //W: W
poszukiwaniu jakości życia: ujęcie interdyscyplinarne / red. nauk. Marek Jasiński. - Białystok,
2013. - S. 389-405
(sygn. 43106)
34. Malchiodi, Cathy A.
Kreatywność a starzenie się / Cathy A. Malchiodi //W: Arteterapia: podręcznik / pod red.
Cathy A. Malchiodi. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. - S. 323-336
(sygn. 43848/czyt.)
35. Mandrzejewska-Smól, Iwona
Prasa, radio, telewizja na rzecz samokształcenia seniorów / Iwona Mandrzejewska-Smól // W:
Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów / pod red. Elżbiety Kościńskiej. - Bydgoszcz :
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. - S. 247-266
(sygn. 43118)
36. Mielczarek, Andrzej
Praca socjalna w domu pomocy społecznej dla osób starych / Andrzej Mielczarek //W:
Profesjonalna praca socjalna : nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? / red. nauk.
Krzysztof Piątek, Katarzyna Szymańska-Zybertowicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne
"Akapit", 2011. - S. 287-307
(sygn. 42446)
37. Mikołajczak, Barbara
Człowiek starszy w rodzinie - wybrane aspekty prawne / Barbara Mikołajczak //W: Strategie i
działania w starzejącym się społeczeństwie: tezy i rekomendacje / red. Barbara SzaturJaworska. - Warszawa : Rzecznik Praw Obywatelskich, 2013. - S. 37-43
(sygn. 43877)
38. Morawiak, Agnieszka
Doświadczenie zmiany społecznej w życiu człowieka starego / Agnieszka Morawiak //W:
Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego : diagnoza i kierunki rozwoju. /
red. nauk. Renata Szczepanik, Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012. - S. 257-270
(sygn. 42502)
39. Niezabitowska, Elżbieta
Mieszkania dla ludzi starych i młodych w kontekście potrzeb i cyklu życia budynku
mieszkalnego / Elżbieta Niezabitowska //W: Przestrzenie starości / red. nauk. Maria Zrałek. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. "Humanitas", 2012. - S. 106-124
(sygn. 42843)
40. O'Leary, Eleanor
Poradnictwo dla osób starszych / Eleanor O'Leary, Nicola Barry //W: Psychoterapia i
poradnictwo. T. 2 / red. nauk. Colin Feltham, Ian Horton. - Sopot, 2013. - S. 369-376
(sygn. 43817/czyt.)
41. Olszewski, Henryk
Starość a stres przewidywanej straty / Henryk Olszewski //W: Zawodowe i zdrowotne
problemy człowieka w różnych okresach dorosłości: perspektywa psychologiczna / red. nauk.
Teresa Rostowska, Waldemar Budziński. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012. - S. 310329
(sygn. 42858)
42. Racław, Mariola
Aktywność społeczna i kulturalna osób starszych / Mariola Racław, Magdalena RosochackaGmitrzak, Beata Tokarz-Kamińska //W: Strategie i działania w starzejącym się
społeczeństwie: tezy i rekomendacje / red. Barbara Szatur-Jaworska. - Warszawa: Rzecznik
Praw Obywatelskich, 2013. - S. 27-36
(sygn. 43877)
43. Rogala, Stanisław
Przeżywanie i ocenianie własnego starzenia / Stanisław Rogala //W: Praca a długowieczność /
pod red. nauk. Stanisława Rogali. - Opole, 2012. - S. 86-107
(sygn. 42469)
44. Rudnik, Anna
Sytuacja życiowa ludzi starych na wsi / Anna Rudnik, Krzysztof Czykier //W: Zagrożenia
człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Pilch, Tomasz
Sosnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak", 2013. - S. 202-218
(sygn. 43435)
45. Rybol, Anna
Starość w oczach młodego pokolenia / Anna Rybol //W: Praca a długowieczność / pod red.
nauk. Stanisława Rogali. - Opole, 2012. - S. 62-69
(sygn. 42769)
46. Schimanek, Tomasz
Zatrudnienie osób starszych / Tomasz Schimanek //W: Strategie i działania w starzejącym się
społeczeństwie: tezy i rekomendacje / red. Barbara Szatur-Jaworska. - Warszawa : Rzecznik
Praw Obywatelskich, 2013. - S. 82-91
(sygn. 43877)
47. Sieradz-Gnatowska, Edyta
Edukacja wobec starości / Edyta Sieradz-Gnatowska //W: Wyzwania XXI wieku a człowiek i
wiedza / red. Paweł Maciaszczyk, Lidia Kaliszczak. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2013. - S. 271279
(sygn. 43968)
48. Szczuka, Joanna
Przemoc wobec osób starszych / Joanna Szczuka, Stanisława Steuden //W: Starzenie się z
godnością / red. Stanisława Steuden, Małgorzata Stanowska, Konrad Janowski. - Lublin,
2011. - S. 249-258
(sygn. 42557)
49. Szczupał, Bernadeta
Realizacja praw osób starszych w Polsce - wybrane obszary ryzyka niesamodzielności /
Bernadeta Szczupał //W: Niesamodzielność : studia z pedagogiki specjalnej / red. nauk.
Małgorzata Sekułowicz, Małgorzata Oleniacz. - Wrocław, 2012. - S. 301-323
(sygn. 42700)
50. Tłokiński, Waldemar
Praktyczna ocena mowy osób w wieku senioralnym : aspekty metodologiczne / Waldemar
Tłokiński, Henryk Olszewski //W: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i
praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk:
Wydawnictwo Harmonia Universalis, 2015. - S. 237-247
(sygn. 44097)
51. Trafiałek, Elżbieta
Polityka społeczno-gospodarcza: wybrane problemy i zadania / Elżbieta Trafiałek. Katowice, 2012. - S. 143-159 : Polityka społeczna wobec starości
(sygn. 42595)
52. Trafiałek, Elżbieta
Starość w Polsce / Elżbieta Trafiałek //W: Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości
społecznej. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Pilch, Tomasz Sosnowski. - Warszawa : Wydawnictwo
Akademickie "Żak", 2013. - S. 187-201
(sygn. 43435)
53. Wawrzyniak, Joanna K.
Samobójstwo w starości jako sposób na uniknięcie obniżenia jakości życia / Joanna K.
Wawrzyniak //W: Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. Bielsko-Biała, 2011. - S. 185-196
(sygn. 42271)
54. Zawada, Anna
Estetyka starości i estetyka starzenia się w okresie ponowoczesności / Anna Zawada //W:
Społeczne wymiary starzenia się / red. Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała,
2011. - S. 121-137
(sygn. 42271)
55. Zięba-Kołodziej, Beata
Rodzinne problemy opieki nad samodzielnym seniorem / Beata Zięba-Kołodziej //W:
Pedagogika opiekuńcza: perspektywy myślenia o rodzinie / red. nauk. Sylwia Badora, Beata
Zięba-Kołodziej. - Warszawa : "Difin", 2015. - S. 71-101
(sygn. 44280)
56. Zimnicka, Joanna
Człowiek stary i jego funkcjonowanie / Joanna Zimnicka //W: Wybrane zagadnienia z
zakresu nauk o zdrowiu / praca zbiorowa pod red. Bożeny Zboiny, Anety PierścińskiejMaruszewskiej, Barbary Bakalarz-Kowalskiej, Pawła Króla. - Ostrowiec Świętokrzyski 2012,
2012. - S. 475-486
(sygn. 42605)
57. Zrałek, Maria
Całożyciowa edukacja ludzi starszych w kontekście wyzwań współczesności / Maria Zrałek,
Ewa Kraus //W: Edukacja ustawiczna. Pozaszkolne formy wychowania i kształcenia / red.
Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec : Oficyna
Wydawnicza "Humanitas", 2013. - S. 37-48
(sygn. 43093/t.4)
58. Zrałek, Maria
Kreowanie dobrych warunków mieszkaniowych i przyjaznego środowiska zamieszkania ludzi
starszych / Maria Zrałek //W: Przestrzenie starości / red. nauk. Maria Zrałek. - Sosnowiec :
Oficyna Wydaw. "Humanitas", 2012. - S. 87-105
(sygn. 42843)
Opracował Michał Seemann
Na podstawie zbiorów
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. J. Lompy w Katowicach
Filii w Chorzowie
Stan na dzień 23.05.2016
Download