Systemy ogrzewania - Wydział Instalacji Budowlanych

advertisement
dr inŜ. Paweł Kędzierski
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Systemy ogrzewania
1 Wprowadzenie
Zadaniem instalacji ogrzewczych jest stworzenie w chłodnych okresach roku warunków, moŜliwie dobrze odpowiadających potrzebom cieplnym ludzi lub procesów technologicznych. Ogrzewanie
pomieszczeń wpływa na dwie wartości temperatury istotne z punktu widzenia samopoczucia człowieka: temperaturę powietrza i tzw. temperaturę promieniowania, czyli średnią temperaturę otaczających
powierzchni (tj. ścian, okien i grzejników). Te dwie temperatury stanowią podstawowe parametry komfortu cieplnego w ogrzewanym pomieszczeniu.
Regulacja i utrzymanie pozostałych parametrów komfortu cieplnego (zdrowego klimatu w pomieszczeniu), takich jak: wilgotność, czystość i intensywność ruchu powietrza w ciągu całego roku
oraz chłodzenie powietrza w okresie letnim, moŜliwe jest tylko przy zastosowaniu klimatyzacji pomieszczeń. W przypadku instalacji ogrzewczych te parametry są zmienne i ściśle zaleŜą od zewnętrznych warunków klimatycznych.
2 Zarys higienicznych podstaw ogrzewania
2.1
Wymiana ciepła z otoczeniem
Człowiek w stanie małej aktywności fizycznej (np. przebywając w pomieszczeniach mieszkalnych lub biurowych) wydziela do otoczenia 100÷125 W energii cieplnej. Zgodnie z zasadą zachowania
energii ustala się określony stan równowagi między wytwarzaniem i oddawaniem lub akumulacją ciepła w organizmie człowieka przy średniej temperaturze ciała 36,5°C÷37°C. W tym procesie współdziała wiele czynników, których zadaniem jest dostosowywanie ilości ciepła oddawanego na zewnątrz – do
temperatury ciała.
Człowiek wymienia ciepło z otoczeniem poprzez następujące procesy:
konwekcyjna wymiana ciepła z otaczającym powietrzem,
wymiana ciepła przez przewodzenie (przede wszystkim z podłogą),
wymiana ciepła na drodze promieniowania pomiędzy powierzchnią ciała lub ubrania
i otaczającymi powierzchniami,
odparowanie wody (potu) z powierzchni skóry,
oddychanie,
wraz z wydzielinami,
przyjmowanie pokarmów.
Dwa ostatnie czynniki stanowią niewielki procent całkowitej ilości oddawanego ciepła i są niezaleŜne od warunków panujących w otoczeniu. Dlatego moŜna je pominąć w bilansie ciepła człowieka.
Bardzo istotne jest, Ŝeby pamiętać, Ŝe aby wymieniać ciepło z przegrodami budowlanymi, nie
jest potrzebny bezpośredni kontakt z nimi. Człowiek odczuwa wpływ zimnej ściany i gorącego grzejnika mimo, Ŝe ich nie dotyka. Wymienia z nimi ciepło na drodze promieniowania.
Oddawanie ciepła na drodze przewodzenia, konwekcji i promieniowania jest moŜliwe tylko jeśli temperatura otoczenia jest niŜsza od temperatury powierzchni ciała (patrz rys. 1). Natomiast w
miarę, jak temperatura otoczenia rośnie i zbliŜa się do temperatury ciała, oddawanie ciepła w ten sposób jest coraz mniejsze, rośnie natomiast rola odparowywania potu.
1
Strumień oddawanego ciepła, W
160
140
120
odparowywanie
100
80
konwekcja
60
przewodzenie
40
promieniowanie i in.
20
0
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Temperatura powietrza, ºC
Rys 1. Przeciętne oddawanie ciepła przez normalnie ubranego człowieka,
nie wykonującego aktywnych czynności ruchowych.
Intensywność konwekcyjnej wymiany ciepła zaleŜy od róŜnicy temperatury między powierzchnią ciała a otaczającym powietrzem oraz od prędkości przepływu powietrza. Dlatego w pewnym zakresie rosnącą temperaturę powietrza moŜna kompensować wzmoŜonym ruchem powietrza – stąd
właśnie działanie wentylatora sprawia wraŜenie chłodu. Powietrze, które omywa ciało człowieka z
większą prędkością, moŜe odebrać podobną ilość ciepła nawet przy mniejszej róŜnicy temperatury.
Jeśli temperatura powietrza osiągnie temperaturę powierzchni ciała, to działanie wentylatora nie przynosi juŜ skutków cieplnych. jednak samemu widokowi pracującego wentylatora przypisuje się oddziaływanie psychologiczne na człowieka (jest chłodno, bo wentylator pracuje). Natomiast przy temperaturze powietrza przekraczającej temperaturę powierzchni ciała, działanie wentylatora zwiększa konwekcyjne przekazywanie ciepła od powietrza do ludzkiego ciała – wówczas wentylator juŜ nie chłodzi, lecz
grzeje. Orientacyjną strukturę bilansu ciepła, oddawanego przez człowieka w stanie spoczynku,
przedstawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Struktura bilansu ciepła oddawanego przez człowieka do otoczenia
(odzieŜ normalna, stan spoczynku, temperatura powietrza +20ºC, wilgotność względna ok. 50%).
Sposób oddawania ciepła
Strumień cieplny
Konwekcja i przewodzenie
W
45
udział
38%
Promieniowanie
Parowanie
45
17
38%
14%
Oddychanie
Inne
6
6
5%
5%
119
100%
Razem
Strumień ciepła, przekazywany z zewnętrznej powierzchni ciała ludzkiego, w rozbiciu na podstawowe części ciała, przedstawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Przykładowe strumienie ciepła przekazywane przez podstawowe części ciała człowieka
(warunki jak w tablicy 1).
Część ciała człowieka
Korpus
Ręce
z przedramionami
Głowa
Nogi (stopy)
NatęŜenie
strumienia
2
ciepła, W/m
49
Wielkość
powierzchni
wymiany
2
ciepła, m
1,84
73
0,16
12
121
0,055
7
143
0,034
10
2,09
119
Razem
2
Strumień
oddany do
otoczenia,
W
90
Uwagi
Przewodzenie ciepła
od stóp do podłogi
Jak juŜ wspomniano, ilość ciepła wydzielanego przez człowieka silnie zaleŜy od aktywności fizycznej. W tablicy 3 przytoczono ilość wydzielanego ciepła w zaleŜności od aktywności fizycznej.
Tablica 3. Przeciętna ilość ciepła wydzielanego przez ciało człowieka
przy róŜnych poziomach aktywności fizycznej.
Aktywność fizyczna
Pozycja leŜąca
Pozycja siedząca zrelaksowana
Pozycja stojąca zrelaksowana
Praca siedząca (np. w biurze, w domu, w szkole)
Lekki wysiłek w pozycji stojącej (np. zakupy, lekka praca)
Średni wysiłek (np. sprzedawca, prace domowe, praca
przy maszynie)
CięŜki wysiłek
Moc cieplna, W
83
104
126
146
167
209
313
Odczuwanie przez człowieka wraŜeń cieplnych pod wpływem zmian temperatury otoczenia,
powodowane jest róŜnym natęŜeniem strumienia ciepła oddawanego przez poszczególne części ciała
człowieka. Decydujące znaczenie dla odczucia warunków komfortu czy dyskomfortu cieplnego mają:
głowa, ręce i stopy.
2.2
Parametry kształtujące komfort cieplny i temperatura odczuwalna
Organizm ludzki ma zdolność do przystosowania się (aklimatyzacji) do zmiennych warunków
otoczenia. Istnieje jednak określony zestaw parametrów zdefiniowany jako zakres komfortu cieplnego, w którym człowiek nie odczuwa ani ciepła, ani chłodu. Ogólne określenie tych parametrów nie jest
jednoznaczne, poniewaŜ niezaleŜnie od parametrów fizycznych otoczenia, na odczucie komfortu
cieplnego przez człowieka mogą mieć wpływ takie czynniki, jak: ubranie, płeć, wiek, stan zdrowia,
nawyki czy teŜ predyspozycje psychiczne. Subiektywne odbieranie wraŜeń cieplnych przez ludzi
uwzględniane jest we współczesnych metodach pomiarów stopnia komfortu cieplnego. Oprócz odzieŜy i stopnia aktywności fizycznej, na wraŜenia cieplne człowieka mają wpływ cztery podstawowe parametry charakteryzujące środowisko pod względem cieplnym. Są to:
Temperatura powietrza.
Prędkość przepływu powietrza wokół człowieka. Temperatura i prędkość przepływu powietrza
mają decydujący wpływ na intensywność przekazywania ciepła od człowieka do otoczenia na
drodze konwekcji (unoszenia ciepła).
Temperatura promieniowania (wynikowa) rozumiana jako średnia temperatura powierzchni
przegród grzejników i przedmiotów w pomieszczeniach, będących w zasięgu tzw. „widzenia
cieplnego” powierzchni ciała ludzkiego. Wartość temperatury przegród wpływa na ilość ciepła
oddawanego na drodze promieniowania.
Wilgotność powietrza. Wilgotność względna, w połączeniu z trzema poprzednimi parametrami,
decyduje o intensywności odparowywania wilgoci z powierzchni skóry, a więc o wielkości
strumienia ciepła utajonego.
W ogrzewnictwie, na podstawie badań stref komfortu cieplnego, w odniesieniu do przeciętnych pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, jako podstawowy miernik komfortu cieplnego przyjęto
tzw. temperaturę odczuwalną.
Temperatura odczuwalna (to) określa proporcje ciepła traconego przez człowieka na drodze
konwekcji oraz promieniowania i jest w uproszczeniu przyjmowana jako średnia arytmetyczna
z temperatury powietrza (ti) oraz temperatury promieniowania przegród (τr ).
o
to = 0,5⋅( ti + τr ) [ C]
Wielkość temperatury odczuwalnej w naszej strefie klimatycznej przyjmuje się w granicach od
º
19 C do 20°C. Występujące w większości pomieszczeń przegrody zewnętrzne posiadają w okresie
zimowym niŜszą temperaturę powierzchni. Dlatego temperatura powietrza powinna być wyŜsza niŜ
wymagana temperatura odczuwalna, aby skompensować chłodzący wpływ przegród zewnętrznych.
Zgodnie z powyŜszym równaniem istnieje w pewnym zakresie współzaleŜność temperatury
powietrza i temperatury promieniowania. Im niŜsza będzie temperatura promieniowania, tym wyŜsza
powinna być temperatura powietrza i odwrotnie. Przy czym temperatura powietrza i średnia temperatura powierzchni nie powinny róŜnić się o więcej niŜ 3 K, a temperatura powierzchni zimnych (np.
ścian zewnętrznych) nie powinna być niŜsza o więcej niŜ 5 K od temperatury powierzchni ciepłych (np.
ścian wewnętrznych).
3
Temperatura promieniowania zaleŜy przede wszystkim od ilości przegród zewnętrznych i ich
stopnia zaizolowania cieplnego. Im więcej jest przegród zewnętrznych i im gorzej są zaizolowane, tym
niŜsza będzie temperatura promieniowania i tym wyŜsza powinna być temperatura powietrza, co jest
uwzględnione w wymaganiach Polskich Norm przy:
obliczaniu zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewanych pomieszczeń, stosowanie dodatku d1
zwiększającego moc cieplną grzejnika odpowiednio od liczby tzw. „przegród chłodzących” (im
większa liczba przegród chłodzących, tym niŜsza temperatura promieniowania),
określeniu wielkości obowiązującej temperatury w pomieszczeniu przy odbiorze instalacji centralnego ogrzewania. Na przykład, normatywna temperatura powietrza w pokoju podczas odbioru instalacji powinna wynosić przy stosowaniu grzejników konwekcyjnych:
– dla jednej przegrody chłodzącej ti = 20°C,
– dla czterech przegród chłodzących ti = 23°C,
– przy stosowaniu grzejników promieniujących (podłogowych, sufitowych) ti = 19°C.
2.3
Ogrzewanie i wentylacja mieszkań, wymagania higieniczne
Aby zapewnić odpowiednie warunki mikroklimatu dla ludzi przebywających w danym pomieszczeniu, naleŜy utrzymać w nim wymaganą temperaturę niezaleŜnie od zmieniającej się temperatury
zewnętrznej, oraz doprowadzić odpowiednią ilość powietrza świeŜego do oddychania. Dostarczanie i
usuwanie powietrza jest równieŜ konieczne z uwagi na usuwanie zapachów i nadmiernych ilości pary
wodnej z pomieszczeń kuchennych i sanitarnych. Powietrze zewnętrzne napływa przez nieszczelności
drzwi i okien, zaś usuwane jest kanałami wentylacji wyciągowej (grawitacyjnej lub mechanicznej). W
związku z tym w bilansie cieplnym pomieszczenia naleŜy przewidzieć odpowiednią ilość ciepła do
podgrzania powietrza wentylacyjnego, jak równieŜ na pokrycie strat ciepła przenikającego przez przegrody zewnętrzne.
Organizm człowieka osiąga stan równowagi między wytwarzaniem, oddawaniem i akumulacją
ciepła. WaŜne przy tym jest, aby ciało ludzkie mogło oddawać ciepło moŜliwie równomiernie we
wszystkich kierunkach. Jeśli ilość ciepła oddawanego w jednym kierunku jest zbyt duŜa lub zbyt mała,
to człowiek odczuwa dyskomfort. Gdy temperatura powierzchni otaczających wykazują duŜe róŜnice
(zimne szyby, źle zaizolowane ściany zewnętrzne lub zbyt gorące płaszczyzny grzejne), to ciepło oddawane jest do otoczenia z róŜną intensywnością, człowiek czuje się źle i ma odczucie strefowego
niedogrzewania lub przegrzewania. TakŜe intensywny ruch powietrza (nawet o temperaturze wyŜszej
niŜ temperatura w pomieszczeniu) jest zwykle odczuwany jako nieprzyjemny strumień chłodzący
(przeciąg).
Jak juŜ wspomniano, na wraŜenia cieplne osób znajdujących się w pomieszczeniu wpływa
temperatura odczuwalna, która w okresie zimowym w naszej strefie klimatycznej powinna wynosić
19÷20°C. Ni Ŝsza temperatura powierzchni otaczających człowieka musi być skompensowana wyŜszą
temperaturą powietrza, a przy podwyŜszonych wartościach temperatury powierzchni moŜna obniŜyć
temperaturę powietrza w pomieszczeniu. W warunkach przyjemnego klimatu pokojowego temperatura
powietrza (ok. 18°C) nie powinna odbiega ć znacznie od średniej (ok. 24°C), mo Ŝliwie równomiernej w
pionie i w poziomie, temperatury powierzchni otaczających płaszczyzn. Natomiast temperatura powierzchni grzejnych nie powinna zbytnio przekraczać temperatury skóry człowieka. W temperaturze
powierzchni grzejników wyŜszej niŜ 60°C rozpoczyna si ę proces suchej destylacji pyłów organicznych
zawartych w powietrzu i przypiekanie ich na powierzchniach grzejnych, co powoduje podraŜnienie
śluzowych błon oddechowych i nieprzyjemne wraŜenie suchości.
2.4
Wymagania stawiane instalacjom ogrzewczym
Nowoczesne instalacje ogrzewcze powinny:
zapewniać równomierny, przestrzenny rozkład temperatury odczuwalnej w pionie, poziomie i czasie (stan równowagi pomiędzy ciepłem wydzielanym przez człowieka i wewnętrznymi zyskami ciepła a stratami ciepła pomieszczenia),
umoŜliwiać regulację temperatury odczuwalnej w zaleŜności od indywidualnych upodobań
uŜytkowników (z moŜliwie małą bezwładnością regulacji),
zapewniać odpowiedni mikroklimat wnętrz (m.in. nie wydzielać szkodliwych pyłów, gazów
i par, nie powodować powstawania hałasu i przeciągów),
być wyposaŜone w grzejniki estetyczne i łatwe do czyszczenia,
być trwałe i charakteryzować się niskim kosztem eksploatacji oraz zapewniać moŜliwość
indywidualnego rozliczania kosztów ciepła zuŜytego do ogrzewania,
być moŜliwie najmniej uciąŜliwe dla środowiska naturalnego.
4
3 Klasyfikacja instalacji ogrzewczych
W skład kaŜdej instalacji ogrzewczej wchodzi: źródło ciepła, sieć przewodów wraz z armaturą
(urządzenia pomiarowo-regulacyjne i zabezpieczające) oraz odbiorniki ciepła (najczęściej grzejniki).
Istnieje szereg kryteriów, według których moŜna sklasyfikować systemy ogrzewania pomieszczeń.
3.1
Ilość ogrzewanych pomieszczeń
Ze względu na ilość pomieszczeń, ogrzewanych przez jeden system, wyróŜnia się:
ogrzewania miejscowe,
ogrzewania centralne:
– obejmujące cały budynek (lub jego segment),
– ogrzewania mieszkaniowe.
Ogrzewanie miejscowe ogrzewa jedno pomieszczenie lub kilka pomieszczeń przyległych do
siebie. Przykładem ogrzewania miejscowego jest piec kaflowy. Natomiast jedna instalacja ogrzewania
centralnego ogrzewa wiele pomieszczeń. MoŜna wydzielić źródło ciepła oraz szereg odbiorników,
połączonych siecią przewodów lub kanałów. Obecnie zdecydowanie przewaŜają ogrzewania centralne, obejmujące cały budynek.
3.2
Sposób przekazywania ciepła
Ze względu na sposób przekazywania ciepła przez grzejniki do ogrzewanych pomieszczeń,
urządzenia ogrzewcze dzielą się na:
promieniujące,
konwekcyjne.
W zasadzie w kaŜdym przypadku występuje zarówno konwekcja, jak i promieniowanie, ale
róŜna jest proporcja między nimi.
Do grzejników promieniujących zalicza się między innymi:
promienniki elektryczne i gazowe,
taśmy promieniujące,
grzejniki płaszczyznowe (podłogowe, sufitowe i ścienne).
Natomiast do grzejników konwekcyjnych zalicza się:
grzejniki z ogniw Ŝeliwnych, stalowych i aluminiowych,
grzejniki płytowe,
konwektory,
ogrzewanie powietrzne.
3.3
Temperatura powierzchni grzejnych
Tradycyjnie w ogrzewaniach grzejnikowych obliczeniowa temperatura zasilania wynosiła najczęściej 90ºC. Obecnie zazwyczaj projektanci przyjmują temperaturę zasilania w zakresie 70–80°C. W
systemach niskotemperaturowych nie przekracza ona zazwyczaj 55ºC.
Podział systemów ogrzewania ze względu na temperaturę czynnika grzejnego jest sprawą
umowną i zmienia się w czasie. Przykładowo w tablicy 4 przytoczono szczegółową systematykę przyjętą przez Annex 37 Międzynarodowej Agencji Energii (IEA).
Tablica 4. Podział systemów ogrzewania w zaleŜności od temperatury czynnika.
Klasyfikacja ogólna
Tradycyjny
Rodzaj systemu
Klasyfikacja szczegółowa
Wysokotemperaturowy
Średniotemperaturowy
Niskotemperaturowy
3.4
Niskotemperaturowy
Bardzo niskotemperaturowy
Temperatura
zasilania
Temperatura
powrotu
90÷95°C
55°C
70°C
35÷45°C
45°C
35°C
25÷35°C
25°C
Nośnik ciepła
Nośnikiem ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania moŜe być:
woda,
roztwór glikolu (zabezpiecza przed zamarznięciem),
olej,
powietrze,
para wodna.
5
W Polsce zdecydowanie przewaŜają ogrzewania wodne. Natomiast para wodna obecnie praktycznie nie jest stosowana w instalacjach grzewczych.
3.5
Sposób wywołania krąŜenia czynnika
Ze względu na sposób wywołania krąŜenia czynnika instalacje dzieli się na:
grawitacyjne,
pompowe.
W ogrzewaniach grawitacyjnych jedyną przyczyną krąŜenia czynnika jest róŜnica gęstości
czynnika dla róŜnej wartości temperatury zasilania i powrotu. Natomiast w instalacjach pompowych
przepływ wywołany jest przede wszystkim przez pompę obiegową, chociaŜ ciśnienie grawitacyjne
równieŜ ma swój określony udział.
3.6
Materiał przewodów
Przewody instalacji centralnego ogrzewania mogą być wykonane z wielu materiałów. Są to:
stal (coraz rzadziej),
miedź,
tworzywa sztuczne, m.in.:
– polietylen sieciowany (PEX),
– polipropylen.
Osobną grupę stanowią rury wielowarstwowe, w których poszczególne warstwy wykonane są
z róŜnych materiałów (najczęściej z tworzywa sztucznego i metalu).
3.7
Sposób rozdziału czynnika
Ze względu na sposób rozdziału czynnika wyróŜnia się:
instalacje dwururowe,
instalacje jednorurowe.
W Polsce w zasadzie stosuje się wyłącznie systemy dwururowe. Ale w krajach takich jak Rosja czy Finlandia występuje wiele instalacji jednorurowych.
3.8
Schemat instalacji
WyróŜnia się:
instalacje pionowe:
– rozdział dolny,
– rozdział górny,
instalacje poziome:
– układ rozdzielaczowy,
– układ trójnikowy,
– układ rozdzielaczowo-trójnikowy,
– układ pętli.
Obecnie nowe instalacje wykonuje się głównie w układzie poziomym. Natomiast przy modernizacji instalacji najczęściej zachowuje się układ pionowy lub stosuje się układ pętli.
3.9
Połączenie z atmosferą
Ze względu na rodzaj połączenia z atmosferą wyróŜnia się:
instalacje otwarte,
instalacje zamknięte.
Dawniej występowały głównie instalacje otwarte. Obecnie nowo wykonywane lub modernizowane instalacje przewaŜnie są zamknięte. Natomiast instalacje otwarte stosuje się w połączeniu z
kotłami opalanymi paliwem stałym (węgiel, drewno).
3.10 Wytwarzanie ciepła
Wytwarzanie ciepła moŜe zachodzić we własnym źródle ciepła (kocioł gazowy, olejowy, pompa ciepła itp.), ale instalacja moŜe być równieŜ zaopatrywana w ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego, najczęściej poprzez wymiennik ciepła (ogrzewania zdalaczynne).
Osobną grupę stanowi ogrzewanie elektryczne, gdzie proces wytwarzania energii elektrycznej
odbywa się w oddaleniu od instalacji, natomiast na miejscu zachodzi przemiana energii elektrycznej w
ciepło.
6
4 Części składowe instalacji ogrzewczych
4.1
Konwencjonalne źródła ciepła
Najczęściej stosowanym konwencjonalnym sposobem produkcji ciepła jest podgrzewanie wody w wyniku spalania paliwa w kotle. Największą sprawność wytwarzania mają kotły kondensacyjne
wyposaŜone w dodatkowy wymiennik ciepła głębokiego schłodzenia spalin odbierający ciepło skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. Jako źródło ciepła na cele ogrzewcze stosuje się równieŜ kotły
elektryczne, wykorzystujące tańszą taryfę nocną i niezastąpione przy braku innych nośników energii.
Kotły sytuuje się w kotłowniach wbudowanych lub wolno stojących.
Jeśli istnieje moŜliwość przyłączenia instalacji do sieci ciepłowniczej (teren uzbrojony), stosuje
się wymienniki będące pośrednimi źródłami ciepła, odbierające ciepło dostarczane przez sieć zdalaczynną z ciepłowni bądź elektrociepłowni. Miejscem połączenia sieci z instalacją w budynku jest węzeł
ciepłowniczy (moŜe być indywidualny w budynku lub grupowy zasilający kilka budynków). Obecnie
projektowane są prawie wyłącznie węzły wymiennikowe pośrednie, w których woda sieciowa i instalacyjna krąŜy w oddzielnych obiegach. Mimo to wciąŜ jeszcze działa wiele węzłów hydroelewatorowych i
zmieszania pompowego, tzw. bezpośrednich. W Polsce najbardziej rozpowszechnione są wymienniki
przeponowe typu JAD. W nowych budynkach zwykle stosuje się wymienniki płytowe o duŜo mniejszych wymiarach, umieszczone w gotowych, kompaktowych centralach lub węzłach ciepłowniczych.
Do klasycznych źródeł ciepła naleŜy zaliczyć takŜe pompy ciepła pozyskujące ciepło z otoczenia i umoŜliwiające jego wykorzystanie na wyŜszym poziomie temperatury do celów ogrzewczych.
Urządzenia te wymagają zasilania elektrycznego i pozwalają uzyskać ok. 3÷4 razy większą moc cieplną niŜ pobrana moc elektryczna. W zaleŜności od budowy pompy, pierwotnym źródłem energii moŜe
być woda, powietrze lub grunt.
4.2
Niekonwencjonalne źródła ciepła
MoŜna do nich zaliczyć: energię promieniowania słonecznego, energię wiatru, energię rzek i
wód morskich, energię geotermalną, energię z biopaliw i energię jądrową.
Energię odnawialną (nazywaną alternatywną lub czystą) uzyskuje się z tych źródeł dzięki następującym technologiom: a) bez procesu spalania (energetyka wodna, siłownie wiatrowe, technika
solarna, geotermia), b) z procesem spalania lub zgazowania biomasy (odpadów leśnych, słomy, siana, rzepaku lub spalanie biogazu z gnojówki, śmieci lub ścieków miejskich), c) odzyskiwania ciepła z
procesów technologicznych lub stałych odpadów przemysłowych (zrzucanie ciepłej wody, spalin wylotowych, gorących ŜuŜli i popiołów).
Udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym wynosi w Polsce ok. 3%, podczas gdy w
innych krajach dochodzi do kilkunastu. Największe znaczenie i udział w produkcji energii niekonwencjonalnej ma energia geotermalna, którą wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej oraz do
ogrzewania mieszkań i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej. W przypadku bezpośredniego wykorzystania do celów ogrzewczych najbardziej odpowiednią temperaturą źródła jest 80÷90°C, lecz wad ą
wód geotermalnych jest duŜa zawartość związków soli. Źródła geotermalne o niŜszej temperaturze
(10÷50°C) mog ą być wykorzystywane przy zastosowaniu pomp ciepła, dla których stanowią one tzw.
dolne źródło ciepła. Energia geotermalna odgrywa obecnie waŜną rolę jedynie na obszarach, na których głębokość występowania wód geotermalnych jest mniejsza niŜ 2 km. W warunkach polskich najbardziej atrakcyjne jest wykorzystanie wód geotermalnych na obszarze niecki podhalańskiej, w okręgu
grudziądzko-warszawskim, szczecińskim i łódzkim.
4.3
Sieć przewodów
Przewody wykonuje się najczęściej z rur stalowych ze szwem, gwintowanych, lekkich, wg PN74/H-74200 i PN-84/H-74220. Połączenia przewodów z armaturą są zazwyczaj rozłączne (gwintowane i kołnierzowe), a połączenia odcinków rur – nierozłączne (spawane). W małych instalacjach stosuje
się teŜ droŜsze przewody miedziane, łączone przez lutowanie lub na zacisk. Przewody miedziane są
bardziej odporne na korozję i mają mniejszy współczynnik chropowatości niŜ przewody stalowe. Przy
stosowaniu przewodów miedzianych naleŜy przestrzegać zachowania odpowiedniej jakości wody
instalacyjnej (PN-93/C-04607) oraz nie stosować materiałów, które mogą pozostawać w konflikcie
chemicznym z jonami miedzi (np. aluminium).
Obecnie w ogrzewnictwie coraz powszechniej stosowane są przewody z tworzyw sztucznych,
całkowicie odporne na korozję, łączone za pomocą zgrzewania. Są to najczęściej przewody z polipropylenu ze specjalną wkładką aluminiową, która zmniejsza ich rozszerzalność liniową i zapobiega dyfuzji tlenu.
7
Przewody instalacji ogrzewczych wydłuŜają się na skutek wzrostu temperatury nośnika ciepła.
Powstawaniu napręŜeń i sił ściskających w przewodach zapobiega się układając je w sposób zapewniający moŜliwość ich wydłuŜenia (samokompensacja) lub montując odpowiednie urządzenia przejmujące te wydłuŜenia (kompensacja sztuczna). Kompensacja wydłuŜeń cieplnych jest szczególnie istotna
przy przewodach z tworzyw sztucznych. Rurociągi rozprowadzające nośnik ciepła w budynku umieszcza się na podporach stałych i ruchomych, które zapobiegają ich nadmiernym ugięciom oraz umoŜliwiają ruch spowodowany ich rozszerzalnością liniową. Aby zmniejszyć transportowe straty ciepła w
przewodach instalacji ogrzewczych, rurociągi izoluje się.
4.4
Grzejniki
Odbiorniki ciepła, jakimi w instalacjach ogrzewczych są grzejniki, przekazują moc cieplną dostarczaną im przez nośnik ciepła do pomieszczenia. Grzejniki konwekcyjne oddają większą część
ciepła na drodze konwekcji (np. grzejniki członowe Ŝeliwne, grzejniki z rur gładkich i oŜebrowanych,
grzejniki stalowe płytowe, konwektory), zaś grzejniki promieniujące oddają ciepło głównie na drodze
promieniowania (grzejniki płaszczyznowe, taśmy promieniujące, promienniki gazowe i elektryczne).
Obecnie w Polsce najwięcej instalacji ogrzewczych wyposaŜonych jest w grzejniki członowe Ŝeliwne,
które cechuje duŜa odporność na korozję (ponad 50-letni okres eksploatacji) oraz moŜliwość zmiany
wielkości powierzchni ogrzewalnej. Ostatnio unowocześnianie instalacji centralnego ogrzewania (likwidacja węzłów bezpośredniego działania, hermetyzacja instalacji wewnętrznych) stworzyło równieŜ
warunki do eksploatacji grzejników stalowych płytowych.
a)
b)
c)
d)
Rys 2. RóŜne typy grzejników: a) grzejnik członowy Ŝeliwny, b) grzejniki płytowe stalowe, c) grzejnik ze zintegrowanym zaworem termostatycznym i podłączeniem od dołu, d) grzejnik drabinkowy.
Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe o właściwościach uŜytkowych zastosowanego systemu ogrzewania
decydują przede wszystkim proporcje ciepła emitowanego do pomieszczenia na drodze konwekcji
i promieniowania, róŜnorodne konstrukcje grzejników sklasyfikować moŜna następująco:
Grzejniki płytowe (płaskie pojedyncze) charakteryzują największą w tej grupie emisją ciepła na
drodze promieniowania w udziale dochodzącym do 30÷35% całkowitej mocy cieplnej. Grzejniki te (nie osłonięte) charakteryzują się największym w tej grupie zasięgiem cieplnym.
Grzejniki z ogniw Ŝeliwnych, stalowych (albo podobne kształtem) wykazują zmniejszony udział
ciepła przekazywanego na drodze promieniowania rzędu 10÷15% w wyniku częściowego zacienienia pod względem promieniowania cieplnego powierzchni ogrzewalnej
W grzejnikach z wewnętrznymi kanałami powietrznymi (np. grzejniki aluminiowe
z wewnętrznym oŜebrowaniem pionowym), które są pod względem konstrukcyjnym formą
przejściową między wymienionymi grzejnikami i konwektorami, udział promieniowania wynosi
4÷8%.
Konwektory (konstrukcje, w których elementy grzejne są obudowane) zarówno z grawitacyjnym wymuszeniem ruchu powietrza omywającego element grzejny, jak i z wymuszeniem wentylatorowym zaliczyć moŜna do ogrzewań typowo powietrznych, w których udział promieniowania jest zbliŜony do zera.
Grzejniki konwekcyjne umieszcza się na ścianach zewnętrznych pod oknami, co zapewnia
najkorzystniejszy rozkład temperatury w pomieszczeniu. Grzejniki nie powinny być obudowane ani
zasłaniane, gdyŜ utrudnia to przekazywanie ciepła do otoczenia. Z punktu widzenia komfortu cieplnego najkorzystniejsze są grzejniki jednopłytowe, poniewaŜ ok. 35% ciepła przekazują na drodze promieniowania. Natomiast konwektory, które przekazują całe ciepło na drodze konwekcji, stwarzają
mniej korzystny rozkład temperatury w pomieszczeniu, a do tego są kłopotliwe, jeśli chodzi o utrzyma-
8
nie ich w czystości. Projektowane dawniej, głównie w łazienkach, piony grzejne są obecnie zastępowane tzw. grzejnikami łazienkowymi wykonanymi z rurek stalowych lub innych profili. Coraz częściej
projektuje się równieŜ rozmaite grzejniki dekoracyjne zgodnie z sugestiami architekta wnętrz.
W ogrzewaniach z grzejnikami konwekcyjnymi miejsce ustawienia grzejnika, i wyposaŜenie go
w ewentualne osłony, ma znaczący wpływ na równomierność rozkładu temperatury. Rzutuje to
w sposób zasadniczy na sprawność emisji ciepła dostarczanego przez grzejnik do pomieszczeń,
a tym samym na eksploatacyjne koszty ogrzewania.
4.5
Armatura, pompy i urządzenia zabezpieczające
Armatura, czyli uzbrojenie przewodów, słuŜy do zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy
instalacji ogrzewczych. WyróŜniamy armaturę odcinającą i sterująco-regulującą, zabezpieczającą,
uzbrojenie pomocnicze oraz inne urządzenia zabezpieczające (np. naczynia wzbiorcze). Pompy obiegowe w instalacjach ogrzewczych słuŜą do wymuszenia obiegu nośnika ciepła.
Armatura odcinająca i sterująco-regulująca (zawory i zasuwy: proste, skośne, gwintowane, z
kielichami) słuŜy do zamykania, otwierania i regulowania przepływu, temperatury i ciśnienia nośnika
ciepła. Jako typowa armatura odcinająca stosowane są obecnie zawory kulowe, ze względu na znikomy opór hydrauliczny w stanie otwarcia. Do samoczynnej regulacji temperatury w pomieszczeniach
słuŜą termostatyczne zawory grzejnikowe, których stosowanie w instalacjach nowoprojektowanych
bądź modernizowanych jest obowiązkowe od 1995 r. UmoŜliwiają one utrzymywanie stałej temperatury w pokoju, łazience czy sypialni niezaleŜnie od zmiennych w czasie wewnętrznych zysków ciepła.
Zawory te mają moŜliwość zadania tzw. nastawy wstępnej w odróŜnieniu od stosowanych dawniej
„cieknących”, dławnicowych zaworów grzejnikowych. Przy tych zaworach funkcję nastawy wstępnej
pełniła kryza umieszczana w złączce grzejnikowej lub w śrubunku. Nastawa wstępna zaworu, określona za pomocą obliczeń całej instalacji, zaleŜy od miejsca podłączenia grzejnika do instalacji i jego
mocy cieplnej, a takŜe rodzaju pompy obiegowej. Dlatego nie zaleca się montaŜu zaworów termostatycznych, szczególnie w wysokich budynkach wielorodzinnych, „na własną rękę”. Do armatury sterująco-regulującej zalicza się ponadto: zawory redukcyjne, zawory regulacyjne dwu-, trój- lub czterodrogowe, podpionowe regulatory przepływu, temperatury i róŜnicy ciśnień, regulatory nadmiarowoupustowe, ograniczniki temperatury i róŜnicy ciśnień. Są to zawory regulujące bezpośredniego działania, bądź sterowane za pomocą programowanych regulatorów za pośrednictwem czujników i napędów.
Rys 3. Termostatyczny zawór grzejnikowy.
Do armatury zabezpieczającej naleŜą zawory bezpieczeństwa zabezpieczające instalację
przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz zawory zwrotne zabezpieczające instalację przed tzw.
wstecznym przepływem nośnika ciepła.
Do uzbrojenia pomocniczego zalicza się urządzenia do odpowietrzania i odwadniania instalacji oraz do oczyszczania nośnika ciepła. Obecnie w celu odpowietrzania wodnych instalacji ogrzewczych projektuje się automatyczne odpowietrzniki na szczytach pionów, grzejnikach lub w innych najwyŜszych punktach instalacji, zamiast centralnej sieci odpowietrzającej ze zbiornikami odpowietrzającymi. W instalacjach parowych stosuje się samoczynne odpowietrzniki i odwadniacze termiczne, pływakowe, termodynamiczne oraz odkraplacze. Przed urządzeniami wymagającymi czystego strumienia
nośnika ciepła (czujniki, regulatory, kotły, wymienniki itp.) umieszcza się filtry zatrzymujące osady
stałe. W węzłach ciepłowniczych stosuje się takŜe odmulacze pojemnościowe siatkowe lub magnetoodmulacze, oraz urządzenia pomiarowe – ciepłomierze (przepływomierz zintegrowany z czujnikami
9
temperatury). Do rozliczania kosztów zuŜywanego ciepła przez indywidualnych odbiorców stosuje się
takŜe tzw. nagrzejnikowe podzielniki kosztów ogrzewania.
W celu kompensacji zmian objętości wody, wynikającej ze zmian temperatury i do utrzymania
załoŜonego ciśnienia ruchu w instalacji projektuje się naczynia wzbiorcze. Obecnie są to ciśnieniowe,
zamknięte przeponowe naczynia wzbiorcze zamiast dotychczas stosowanych naczyń wzbiorczych
otwartych.
5 Systemy ogrzewania
5.1
Centralne ogrzewanie wodne
W Polsce ponad 95% wszystkich ogrzewań centralnych stanowi centralne ogrzewanie wodne,
w którym jedno źródło ciepła, umieszczone zazwyczaj w piwnicy, obsługuje wszystkie ogrzewane
pomieszczenia w budynku, zaś nośnikiem ciepła jest gorąca woda. Ogrzewanie to ma następujące
zalety: prosta obsługa, dostępność elementów instalacji, moŜliwość samodzielnego jej wykonania;
duŜe bezpieczeństwo eksploatacji; łatwość centralnej regulacji temperatury wody wypływającej ze
źródła ciepła, oraz regulacji miejscowej, np. zaworami termostatycznymi; długa Ŝywotność instalacji
przy jej prawidłowej eksploatacji; jak równieŜ nieliczne wady, np. niebezpieczeństwo zamarznięcia i
uszkodzenia elementów instalacji.
RozróŜnia się dwa podstawowe rodzaje centralnych ogrzewań wodnych: ogrzewania grawitacyjne i pompowe.
W ogrzewaniu grawitacyjnym obieg wody spowodowany jest wyłącznie róŜnicą gęstości wody
ogrzanej (zasilającej) i schłodzonej w grzejnikach (powrotnej). RóŜnica gęstości wywołuje róŜnicę
ciśnień, zwaną ciśnieniem czynnym, które słuŜy do pokonania oporów hydraulicznych instalacji. Przyrost objętości związany z ogrzewaniem wody, przejmowany jest przez otwarte naczynie wzbiorcze.
Ogrzewania grawitacyjne mają następujące istotne wady: duŜe przekroje przewodów (większa bezwładność i koszt inwestycyjny), ograniczona moŜliwość prowadzenia przewodów i zasięg ogrzewania,
wymaganie minimalnych oporów hydraulicznych dla armatury i źródła ciepła.
Obecnie ogrzewania grawitacyjne są rzadko stosowane, jedynie w nieduŜych budynkach lub
w miejscach, gdzie nie występuje sieć elektryczna. Od momentu pojawienia się tanich, gazowych
kotłów dwufunkcyjnych (ogrzewanie i ciepła woda), stosowane jest natomiast tzw. ogrzewanie mieszkaniowe (kiedyś etaŜowe), w którym w kaŜdym mieszkaniu znajduje się oddzielne źródło ciepła. System ogrzewania tego typu obecnie najczęściej wyposaŜa się jednak w pompę obiegową.
Rys 4. Schemat instalacji ogrzewania grawitacyjnego z rozdziałem dolnym.
W ogrzewaniu pompowym obieg wody wymusza pompa, która wytwarza róŜnicę ciśnienia potrzebną do pokonania oporów hydraulicznych instalacji. Obecnie wodne ogrzewania pompowe są
najbardziej rozpowszechnionym systemem ogrzewania zarówno w budownictwie mieszkaniowym,
przemysłowym, jak i uŜyteczności publicznej. Ogrzewanie pompowe ma w stosunku do ogrzewania
grawitacyjnego następujące zalety:
10
duŜo większy zakres zastosowania, uniezaleŜniony od wysokości i długości ogrzewanego obiektu, moŜliwość podziału zładu na strefy,
moŜliwość stosowania mniejszych średnic przewodów (mniejsze transportowe straty
ciepła) i większa swoboda w prowadzeniu przewodów (załamania, zasyfonowania w
pionie),
wysoka sprawność źródła ciepła i armatury (większe opory),
duŜo mniejsza bezwładność instalacji, skuteczniejsza regulacja centralna i miejscowa,
moŜliwość umieszczania grzejników poniŜej źródła ciepła.
Natomiast wadami tego systemu jest mniejsza niezawodność (awaria pompy, okresowy zanik
napięcia) i większe koszty eksploatacyjne (energia elektryczna do zasilania pompy).
Podstawowe wymagania, jakie powinna spełniać nowoczesna i energooszczędna instalacja
centralnego ogrzewania wodnego oraz wady systemowe tradycyjnego układu dwururowego pionowego z rozdziałem dolnym zestawiono w tabeli 5:
Tablica 5. Wymagania stawiane nowoczesnym instalacjom ogrzewczym i wady instalacji tradycyjnej.
Wymagania stawiane nowoczesnym instalacjom
Wady systemowe tradycyjnego układu ogrzewczego
• brak ubytków wody (hermetyczność instalacji),
• pionowe rozregulowanie hydrauliczne i cieplne
spowodowane centralną regulacją jakościową i
niewielką statecznością hydrauliczną instalacji,
• efektywne wykorzystanie ciepła (odpowiedni
rozdział nośnika ciepła, właściwy sposób prowadzenia regulacji,
• moŜliwość rozliczania kosztów zuŜytego ciepła
w stosunku do indywidualnych odbiorców,
• podwyŜszona stateczność hydrauliczna instalacji,
• obniŜona temperatura nośnika ciepła (podwyŜszony komfort cieplny, mniejsze straty transportowe, moŜliwość wykorzystania niekonwencjonalnych, niskotemperaturowych źródeł ciepła),
• dostosowanie systemu ogrzewczego do charakteru obiektu.
• nadmierne zyski ciepła od przewodów i ochłodzenie wody zasilającej grzejniki, spowodowane
zaleceniem podwyŜszania minimalnych średnic
przewodów,
• krąŜenie wody przez sieć odpowietrzającą pracującą przy nadciśnieniu (mała skuteczność zamknięć syfonowych),
• ubytki wody instalacyjnej powodujące konieczność uzupełniania instalacji wodą nieuzdatnioną,
co skraca okres eksploatacji instalacji.
Najczęściej występujące w Polsce systemy ogrzewań wodnych pompowych to: ogrzewanie
dwururowe z rozdziałem dolnym (pionowe i poziome), jednorurowe poziome oraz dwururowe mikroprzewodowe z rozdzielaczami mieszkaniowymi.
Schemat typowej instalacji centralnego ogrzewania z zaznaczeniem jej wad pokazano na
rys. 5.
11
napowietrzanie wody
w naczyniu
wzbiorczym
duŜe ubytki przez
odparowanie wody
ubytki wody przy odpowietrzaniu zbiornika
(zbiornik wadliwie
zabudowany)
krąŜenie wody przez
sieć odpowietrzającą
między pionami
zróŜnicowane schłodzenie wody
zasilającej (rozregulowanie
cieplne instalacji)
zapowietrzanie się
grzejników na
najwyŜszych
kondygnacjach
intensywne
krąŜenie wody tzw.
"martwy obieg"
pionowe
rozregulowanie
znaczące i nieefektywne
zyski ciepła od przewodów
prowadzonych po wierzchu
ścian
ubytki wody przez
dławnice zaworów
Źródło ciepła
ubytki wody przez dławnice
pomp obiegowych
Rys 5. Schemat typowej instalacji centralnego ogrzewania systemu tradycyjnego.
Racjonalna i uzasadniona ekonomicznie jest modernizacja instalacji tradycyjnych. Schemat
unowocześnionej instalacji c.o. przedstawiono na rys. 6. Dostosowanie istniejącej instalacji do nowych
warunków wynikających z docieplenia budynku jest konieczne, gdyŜ jak wykazują pomiary i analizy
bez odpowiedniego „przeregulowania” instalacji sezonowe zuŜycie ciepła nie maleje, a wręcz wzrasta.
12
samoczynne zawory
odpowietrzające
zmniejszone średnice pionów
i gałązek, stosować φ10 mm
zawory bezdławicowe dwustawne z
głowicami termostatycznymi
hermetyczne (bezdławicowe)
pompy obiegowe (poŜądana
regulacja obrotów pompy)
źródło ciepła o właściwej
charakterystyce regulacyjnej (hydraulicznej i
cieplnej)
przeponowe
naczynie wzbiorcze
Rys 6. Schemat unowocześnionej instalacji centralnego ogrzewania systemu tradycyjnego.
Na krótkie omówienie zasługują w dalszej kolejności instalacje z poziomym rozprowadzeniem
nośnika ciepła w ramach mieszkania. Ogrzewania te, tzw. mieszkaniowe, charakteryzuje jeden punkt
dopływu i odpływu nośnika dla odbiorcy, zaś rozprowadzenie czynnika ze źródła do węzłów mieszkaniowych, usytuowanych zwykle na klatce schodowej. Są one wykonywane w układzie dwururowym.
System ten ma cechy nowoczesnej instalacji, umoŜliwia częściowe wykorzystanie elementów istniejącej instalacji i jest korzystniejszy niŜ system tradycyjny ze względu na:
duŜą stateczność hydrauliczną (zwiększone opory instalacji mieszkaniowych),
moŜliwość indywidualnego rozliczania odbiorców na podstawie wskazań ciepłomierza,
zmniejszenie liczby pionów kosztem zwiększenia ich obciąŜenia (mniejsze ochłodzenie
wody zasilającej),
moŜliwość odcinania instalacji domowych bez konieczności wyłączania z ruchu całej instalacji,
większą estetykę wnętrz (likwidacja pionów, moŜliwość ukrycia przewodów).
Najbardziej przydatne do celów modernizacji są ogrzewania poziome jednorurowe (rys. 7) i
ogrzewania dwururowe współprądowe (rys. 8).
13
zawory dwudrogowe zrównowaŜone hydraulicznie
licznik
ciepła
zawory odcinające z nastawą wstępną
Rys 7. Schemat instalacji ogrzewania poziomego jednorurowego.
zawory termostatyczne
licznik
ciepła
zawory odcinające z nastawa wstępną
Rys 8. Schemat instalacji poziomego ogrzewania dwururowego.
W budynkach nowowznoszonych coraz częściej projektowane są ogrzewania dwururowe
mieszkaniowe wieloobwodowe (mikroprzewodowe) (rys. 9). W węzłach mieszkaniowych montowane
są rozdzielacze (zasilający i powrotny). Z rozdzielaczy tych przewody o małych średnicach (poniŜej 10
mm) zabetonowane w podłodze w tzw. peszlu ochronnym, doprowadzają wodę grzejną do kaŜdego
grzejnika. Prowadzenie przewodów w podłodze warunkuje projektowanie duŜych strumieni wody o
niskiej temperaturze zasilania.
licznik
ciepła
przewody prowadzone w podłodze
Rys 9. Schemat instalacji ogrzewania wieloobwodowego.
5.2
Ogrzewanie parowe
W ogrzewaniu parowym nośnikiem ciepła jest para wodna wytwarzana w kotle i doprowadzana przewodami do grzejników, w których skrapla się oddając ciepło i w postaci skroplin (kondensatu)
14
powraca do kotła. W zaleŜności od ciśnienia wytwarzanej pary wyróŜnia się ogrzewania niskopręŜne
(nadciśnienie pary do 70 kPa, któremu odpowiada temperatura 115°C), wysokopr ęŜne (temperatura
140÷150°C) i podci śnieniowe (podciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego utrzymywane
przez pompę próŜniową).
Para wodna znalazła zastosowanie w instalacjach ogrzewczych, poniewaŜ jest dobrym i wydajnym nośnikiem ciepła. Jednak instalacje te wymagają stosowania specjalnego osprzętu i rygorystycznych wymagań montaŜowych. Ogrzewanie parowe w domach mieszkalnych i budynkach biurowych jest dziś rzadko stosowane, m.in. z uwagi na zbyt wysoką temperaturę grzejników i trudności
regulacyjne. Okresowo ogrzewanie to moŜe być wykorzystywane, np. w halach targowych, wystawowych, gdzie w przerwach eksploatacyjnych istniałoby niebezpieczeństwo zamarznięcia instalacji wodnych. MoŜe być takŜe stosowane w kuchniach, pralniach, fabrykach, gdzie para technologiczna jest
wytwarzana i wykorzystywana do innych potrzeb.
Tablica 6. Zalety i wady ogrzewania parowego w porównaniu z ogrzewaniem wodnym.
Zalety
Wady
• duŜo mniejsza bezwładność cieplna,
• brak moŜliwości regulacji wydajności kotła,
• brak niebezpieczeństwa zamarznięcia,
• wysoka i praktycznie stała temperatura grzejników,
• mniejsze koszty inwestycyjne (mniejsze średnice przewodów i wielkości grzejników),
• brak akumulacji ciepła w grzejnikach,
• szybka korozja przewodów (szczególnie kondensacyjnych) oraz grzejników.
5.3
Ogrzewanie powietrzne
Nośnikiem ciepła dostarczającym ciepło do pomieszczenia jest powietrze nagrzane, nawet do
temperatury 60÷80°C. W zale Ŝności od siły napędowej powodującej obieg powietrza rozróŜnia się
ogrzewania grawitacyjne i wentylatorowe, zaś w zaleŜności od udziału powietrza zewnętrznego
ogrzewania: powietrzem obiegowym, zewnętrznym i mieszanym. Powietrze moŜe być podgrzewane w
podgrzewaczach ogniowych (spalanie paliwa), przy wykorzystaniu energii elektrycznej lub pompy
ciepła oraz przy uŜyciu nagrzewnic wodnych czy parowych.
Ogrzewanie powietrzne grawitacyjne znano juŜ w staroŜytności. Powietrze przepływając przez
piec ogrzewa się od jego powierzchni, zmniejsza swoją gęstość i jest tłoczone do przewodów rozprowadzających przez chłodniejsze (cięŜsze) powietrze dopływające innymi kanałami z ogrzewanych
pomieszczeń do dolnej części pieca połoŜonego moŜliwie centralnie. Ten rodzaj ogrzewania stosowany był wcześniej w domach jednorodzinnych, podpiwniczonych halach, kościołach itp. i wymagał przystosowania budynku juŜ w fazie projektu architektonicznego.
Obecnie stosuje się ogrzewanie z wymuszonym obiegiem powietrza, które w stosunku do
ogrzewania grawitacyjnego ma następujące zalety: mniejsze wymiary i większa dowolność prowadzenia przewodów, niŜsza temperatura nawiewu, większa moc źródła ciepła przy tej samej powierzchni
grzejnej, mniejsza bezwładność cieplna i większa moŜliwość regulacji temperatury oraz strumienia
objętości powietrza, moŜliwość zastosowania urządzeń do obróbki powietrza (filtry, chłodnice, nawilŜacze).
Wadą tego typu ogrzewań jest hałas powstający w czasie pracy wentylatora i, w porównaniu
do tradycyjnych ogrzewań grzejnikowych, gorszy pionowy rozkład temperatury oraz mniej korzystny, z
punktu widzenia komfortu cieplnego, sposób przekazywania ciepła (wyłącznie przez konwekcję).
5.4
Ogrzewanie przez promieniowanie
W ogrzewaniu tym grzejniki (węŜownice zabetonowane w przegrodach budowlanych) przekazują moc cieplną głównie na drodze promieniowania. Wymiana ciepła przez promieniowanie zachodzi
zawsze pomiędzy ciałami o róŜnej temperaturze; cieplejsza płaszczyzna ciepło, a chłodniejsza pochłania je, co powoduje podwyŜszenie jej temperatury. W pomieszczeniu ogrzewanym przez promieniowanie temperatura powietrza jest niŜsza, a średnia temperatura powierzchni wyŜsza, dzięki czemu
osoba znajdująca się w pomieszczeniu czuje się lepiej. Wśród systemów ogrzewań przez promieniowanie rozróŜnia się: ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe, sufitowe, ścienne) i ogrzewanie taśmami
(płytami) promieniującymi. Grzejnik sufitowy ma węŜownicę ułoŜoną na samym spodzie stropu, a nad
nią znajdują się warstwy izolacyjne, natomiast w grzejniku podłogowym układ tych warstw jest odwrotny. Ze względów fizjologicznych temperatura powierzchni grzejnych nie powinna przekraczać:
• w ogrzewaniu podłogowym 26°C (w łazienkach i pasach przyokiennych – do 30°C),
15
• w ogrzewaniu sufitowym 30÷35°C (zale Ŝnie od wysokości pomieszczenia),
• w ogrzewaniu ściennym 35÷45°C.
Nośnikiem ciepła w ogrzewaniu ściennym moŜe być tylko woda (rozprowadzana przewodami
z tworzyw sztucznych), w ogrzewaniach podłogowych i sufitowych moŜna wykorzystywać równieŜ
energię elektryczną.
Tablica 7. Zalety i wady ogrzewania płaszczyznowego w porównaniu z ogrzewaniem konwekcyjnym.
Zalety
Wady
• lepsze warunki higieniczne i podwyŜszony komfort cieplny: niŜsza temperatura powietrza, równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu, mniejsze konwekcyjne ruchy powietrza unoszące kurz i brudzące ściany,
• duŜą bezwładność cieplną oraz podwyŜszone
wymagania w odniesieniu do regulacji eksploatacyjnej,
• brak grzejników, większa estetyka wnętrz, łatwość utrzymania czystości,
• obniŜenie sezonowego zuŜycia ciepła dzięki
niŜszej temperaturze nośnika ciepła,
• moŜliwość efektywnego zastosowania niekonwencjonalnych, ekologicznych źródeł ciepła jak
kondensacyjny kocioł gazowy czy pompa ciepła,
• konieczność bardzo precyzyjnego wymiarowania (obliczeń),
• ograniczanie mocy cieplnej grzejnika (dywan,
meble),
• brak moŜliwości późniejszych zmian wielkości
grzejnika,
• wyŜsze koszty inwestycyjne.
• właściwości samoregulacji (samoczynna zmiana
mocy cieplnej grzejnika w wyniku zmiany temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu).
Jako ogrzewania niskotemperaturowe (dostarczające tzw. „łagodne ciepło”) ogrzewania
płaszczyznowe na ogół wymagają zwiększenia stopnia termoizolacyjności przegród budowlanych
ponad obowiązujące normy ochrony cieplnej budynków.
Ogrzewanie taśmami promieniującymi stosuje się przewaŜnie w wysokich halach przemysłowych, kościołach, gdzie odległość płaszczyzny grzejnej od strefy przebywania ludzi wynosi kilka metrów. Dzięki temu moŜliwe jest znaczne zwiększenie temperatury powierzchni grzejnej i zastosowanie
nośnika o wysokich parametrach (wody o temperaturze powyŜej 115°C, pary wysokopr ęŜnej). Taśmy
promieniujące składają się z ekranu z blachy stalowej, do którego przymocowana jest węŜownica
(wodna lub elektryczna). Zadaniem ekranu jest zwiększenie powierzchni wypromieniowującej moc
cieplną oraz przeciwdziałanie niepoŜądanym w tym typie ogrzewania prądom konwekcyjnym. Dostępne są teŜ promienniki podczerwieni panelowe (z otwartą komorą spalania) i rurowe (spalanie wewnątrz przewodów) o bardzo wysokiej temperaturze powierzchni (powyŜej 900°C).
Ogrzewanie hal przemysłowych taśmami promieniującymi lub promiennikami ma wiele zalet w
porównaniu z ogrzewaniem powietrznym: mniejsze koszty eksploatacyjne (zuŜycie ciepła mniejsze o
25%); lepszy komfort cieplny, bardziej równomierny rozkład temperatury; nie ma roznoszenia pyłów,
gazów i par; cicha praca instalacji; oszczędność energii elektrycznej. Podstawowe wady takiego
ogrzewania to duŜe koszty inwestycyjne i znaczny cięŜar taśm.
5.5
Ogrzewanie miejscowe
W ogrzewaniu miejscowym, w odróŜnieniu od ogrzewania centralnego, źródło ciepła znajduje
się w ogrzewanym pomieszczeniu. Ogrzewania te stosowane są w krajach o łagodnym klimacie, w
budownictwie wiejskim, rekreacyjnym oraz w okresach przejściowych. Zalicza się tu róŜnego rodzaju
piece i kominki zasilane róŜnym paliwem o konstrukcji bardziej lub mniej nowoczesnej (z regulacją
dopływu powietrza, specjalnym rusztem wbudowanym palnikiem, wykorzystujące ciepło spalin), dziś w
większości wytwarzane fabrycznie. W starym budownictwie adaptuje się niekiedy istniejące piece
kaflowe, montując w palenisku grzejniki z elementów oporowych lub palniki gazowe. Ozdobne akumulacyjne piece kaflowe stosowane są takŜe ze względów architektonicznych.
Stosowane są równieŜ grzejniki elektryczne akumulacyjne bądź przenośne: grzejniki o wymuszonym przepływie powietrza wyposaŜone w spirale oporowe i wentylatory, grzejniki o niewymuszonym przepływie w kształcie listwy lub zwierciadła wklęsłego wewnątrz którego znajdują się spirale
oporowe oraz konwekcyjne grzejniki olejowe z grzałką elektryczną i regulatorem temperatury.
16
6 Ocena wybranych systemów ogrzewania
6.1
Pionowy rozkład temperatury
Na rysunku 10 przedstawiono charakterystyczne rozkłady temperatury w płaszczyźnie pionowej, przechodzącej przez środek pomieszczenia, dla róŜnych rodzajów ogrzewania przy średnich
wartościach temperatury zewnętrznej.
Warto zwrócić uwagę na postulowany rozkład temperatury, nazwany profilem idealnym (odpowiada podstawowej zasadzie prawidłowego ogrzewania: „nogi w cieple, głowa w chłodzie”).
Na poszczególnych rysunkach naniesiono rozkłady temperatury, wynikające z zastosowania
określonego systemu ogrzewania. Jest to jedno z istotnych kryteriów oceny systemu ogrzewania.
Najbardziej zbliŜony do profilu idealnego jest rozkład temperatury w pomieszczeniu
w przypadku ogrzewania podłogowego, najmniej korzystny układ występuje dla ogrzewania powietrznego.
Ogrzewanie płaszczyznowe oznacza system ogrzewania, w którym ciepło do pomieszczenia
przekazywane jest przez otaczające przegrody, a więc: sufit, podłogę lub ścianę. W związku z tym
wyróŜnia się ogrzewania: sufitowe, podłogowe lub ścienne.
16
18 20
22 24 26°C
profil idealny
grzejniki konwekcyjne usytuowane
przy ścianach
zewnętrznych
j.w. lecz przy
ścianach
wewnętrznych
Pionowe rozkłady
temperatury wewnętrznej
dla tradycyjnych
systemów centralnego
ogrzewania
20°C
profil idealny
grzejniki sufitowe
20°C
profil idealny
ogrzewanie
powietrzne
20°C
profil idealny
ogrzewanie
podłogowe
Pionowy rozkład
temperatury wewnętrznej
dla ogrzewania
podłogowego
16
18 20
22 24 26°C
Rys 10. Pionowy rozkład temperatur w pomieszczeniach dla róŜnych typów centralnego ogrzewania.
Z uwagi na podwyŜszoną temperaturę powierzchni w pomieszczeniu (temperaturę promieniowania), obniŜona moŜe być odpowiednio temperatura powietrza, co jest podstawową zaletą tych
ogrzewań zarówno ze względów komfortu cieplnego, jak i z uwagi na pewne obniŜenie sezonowego
zuŜycia energii na ogrzewanie.
Ogrzewanie przez promieniowanie ma następujące zalety:
17
nie występują w pomieszczeniu grzejniki, a więc korzyści z tego tytułu są ewidentne; zwolnienie powierzchni przeznaczonej na zabudowę grzejników, zwiększona estetyka wnętrz itp.,
podwyŜszone warunki higieniczne, zarówno przez zmniejszenie ruchów konwekcyjnych
w pomieszczeniu, jak i czystości powierzchni ogrzewalnych,
podwyŜszenie komfortu cieplnego, niewystępowanie zjawiska „przypiekania kurzu”, moŜliwość
obniŜenia sezonowego zuŜycia energii w porównaniu z ogrzewaniem grzejnikowym,
właściwości samoregulacji polegające na samoczynnej zmianie mocy cieplnej przewodów
w wyniku zmiany temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu.
Do wad ogrzewania przez promieniowanie zaliczyć moŜna:
duŜą bezwładność cieplną oraz podwyŜszone wymagania odpowiedniej regulacji eksploatacyjnej,
brak moŜliwości ewentualnych późniejszych zmian wielkości grzejnika,
wyŜsze koszty inwestycyjne w porównaniu z innymi systemami ogrzewania.
Problem wyŜszych kosztów inwestycyjnych w porównaniu z innymi systemami ogrzewania jest
na pewno dyskusyjny. Wynika to między innymi z braku moŜliwości jednoznacznego rozdzielenia przy
wykonywaniu grzejnika płaszczyznowego zakresu robót czysto budowlanych od prac czysto instalacyjnych.
W uzupełnieniu naleŜy podkreślić fakt, Ŝe zastosowanie w budynku ogrzewania promieniującego na ogół wymaga zwiększenia (ponad obowiązujące normy ochrony cieplnej budynków) stopnia
termoizolacyjności przegród budowlanych. Wymaganie to, aczkolwiek zmuszające inwestora do
zwiększenia nakładów inwestycyjno-budowlanych, nie moŜna zaliczyć do wad. Przykłady budownictwa w krajach rozwiniętych o podobnym klimacie, rosnące w Polsce koszty energii oraz postęp
w zakresie rozliczenia zuŜycia energii, uzasadniają celowość obniŜenia strat cieplnych budynku
i stwarzają moŜliwość stosunkowo szybkiego zdyskontowania nakładów inwestycyjnych na rozwiązania energooszczędne poprzez obniŜenie kosztów eksploatacyjnych.
Podstawowym wymaganiem dla ogrzewania podłogowego jest ograniczenie średniej temperatury podłogi w strefie stałego przebywania ludzi do wartości tpmax = 26°C. Przekroczenie tej temperatury nie jest wskazane, poniewaŜ pogarszają się warunki komfortu cieplnego. Przy zbyt wysokiej temperaturze grzejnika mogą wystąpić nawet dolegliwości nóg. W łazienkach i pasach przyokiennych dopuszcza się nieco wyŜsze temperatury podłogi (rzędu 29÷30°C). Wymaganie to narzuca ograniczenie
strat ciepła pomieszczenia do wielkości ok. 60÷80 W/m2, co nie zawsze jest moŜliwe do zrealizowania. Stosowane są wówczas ogrzewania kombinowane podłogowo-grzejnikowe. W tym przypadku
zastosowane mogą być grzejniki elektryczne, traktowane jako szczytowe lub uzupełniające źródło
ciepła. Szczegółowe omówienie tego systemu zamieszczono w dalszych rozdziałach poradnika.
Ogrzewanie sufitowe, w stosunku do ogrzewań innych rodzajów, ogranicza ruchy konwekcyjne w ogrzewanym pomieszczeniu oraz nie jest w zasadzie naraŜone na osłonięcie lub zabudowę
płaszczyzn grzejnych.
6.2
Efektywność energetyczna systemu ogrzewania
Miarą efektywności energetycznej systemu ogrzewczego jest jego eksploatacyjna sprawność
cieplna określona stosunkiem ilości energii jaka byłaby rozpraszana z pomieszczeń do otoczenia
w okresie sezonu ogrzewczego (przy utrzymywaniu w pomieszczeniach wymaganej temperatury
w granicach komfortu cieplnego), do ilości ciepła dostarczonego w tym okresie do systemu.
W praktyce ogólną sprawność systemu ogrzewczego określa się na podstawie sprawności
składowych, a więc:
• sprawności wytwarzania,
• sprawności przesyłu,
• sprawności emisji,
• sprawności regulacji.
Świadomość występowania strat energetycznych, wynikających ze sposobu emisji ciepła
przez elementy grzejne, nie jest powszechna wśród osób zajmujących się projektowaniem i eksploatacją systemów ogrzewczych.
Straty emisji ciepła przy ogrzewaniu pomieszczenia związane są przede wszystkim z usytuowaniem grzejników przy ścianach zewnętrznych oraz występowaniem pionowego gradientu temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.
18
Główne czynniki zmniejszające sprawność emisji ciepła są następujące:
usytuowanie grzejnika w sąsiedztwie kratki wentylacyjnej wywiewnej,
niska izolacyjność cieplna przegrody zewnętrznej za grzejnikiem,
zasłonięcie grzejnika.
7 Dobór i eksploatacja instalacji ogrzewczych
7.1
Wybór systemu ogrzewczego w zaleŜności od przeznaczenia obiektu
Często obserwuje się przypadki wykonania instalacji ogrzewczych źle bądź przypadkowo dobranych do funkcji i rodzaju budynku oraz dostępnych źródeł energii. Uwagi zamieszczone w tablicy
poniŜej dotyczą typowych instalacji nowo projektowanych. Instalacje ogrzewcze w budynkach specjalnych (np. w wieŜowcach, kompleksach szpitalnych, duŜych osiedlach domów jednorodzinnych) powinny być dobierane przez projektantów na podstawie wyników szczegółowych analiz uwzględniających wykorzystanie energii geotermalnej, pomp ciepła, odzyskiwania ciepła z powietrza wentylacyjnego itp. Etapem wstępnym opracowania projektu, a następnie wykonania systemu ogrzewania, powinno być zadbanie o właściwą izolację cieplną budynku i odpowiednią szczelność powietrzną.
Tablica 8. Wybór systemu ogrzewczego w zaleŜności od przeznaczenia obiektu.
Rodzaj obiektu
System ogrzewczy
Budynki jednorodzinne
(obszar wiejski)
centralne ogrzewanie wodne grawitacyjne z kotłem węglowym, przewody
stalowe, grzejniki Ŝeliwne bez zaworów termostatycznych.
Budynki jednorodzinne
(obszar miejski)
centralne ogrzewanie wodne pompowe z kotłem gazowym, grzejniki stalowe jednopłytowe, instalacja hermetyczna, przewody tworzywowe, programowana, pełna regulacja automatyczna. Rozwiązanie alternatywne –
ogrzewanie podłogowe wodne z gazowym kotłem kondensacyjnym.
Budynki jednorodzinne
rekreacyjne
kominek, grawitacyjne ogrzewanie powietrzne, spręŜarkowe pompy ciepła
systemu powietrze-powietrze, dodatkowo przenośne promienniki elektryczne (nie naleŜy stosować ogrzewań wodnych).
Budynki wielorodzinne
centralne ogrzewanie wodne dwururowe zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej lub z niskotemperaturowego kotła gazowego.
Biura
ogrzewanie wodne z moŜliwością obniŜenia temperatury wewnętrznej
(ogrzewanie dyŜurne) zasilane w miarę potrzeby przez zespół kotłów gazowych z płynną regulacją wydajności, dogrzewanie i kurtyny powietrzne w
holu wejściowym.
Szkoły, przedszkola
ogrzewanie wodne niskotemperaturowe z grzejnikami stalowymi jednopłytowymi lub układ kombinowany z ogrzewaniem podłogowym pokrywającym
2/3 zapotrzebowania na ciepło, zasilanie niskotemperaturowym kotłem gazowym. W sali gimnastycznej taśmy promieniujące, w szkołach wiejskich
akumulacyjne ogrzewanie elektryczne.
Hale sportowe, wystawowe, ogrzewanie powietrzne w hali + grzejnikowe w pomieszczeniach pomocnitargowe
czych, gazowa lub olejowa nagrzewnica powietrza, ogrzewanie dyŜurne.
Domy towarowe
ogrzewanie powietrzne + dyŜurne, kurtyny powietrzne przy wejściach,
ogrzewania miejscowe, oddzielny układ ogrzewania dla pomieszczeń pomocniczych.
Szpitale
centralne ogrzewanie wodne z grzejnikami jednopłytowymi, obustronnie
gładkimi zasilane przez zespół kotłów olejowych z awaryjnym agregatem
prądotwórczym. Nie zaleca się ogrzewania powietrznego ani płaszczyznowego.
Budynki przemysłowe
promienniki, taśmy promieniujące, ogrzewanie powietrzne.
19
7.2
Regulacja instalacji ogrzewczych
Zapotrzebowanie na moc cieplną moŜna określić jako maksymalne straty ciepła pomieszczeń.
Instalacje ogrzewcze projektuje się dla tzw. temperatury obliczeniowej czyli takiej, dla której zapewnione jest utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach w najzimniejszym okresie roku.
Regulacja instalacji ogrzewczych polega na dostosowaniu mocy cieplnej instalacji ogrzewczej do
zmieniającego się w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego, zapotrzebowania na moc cieplną
budynku. Regulacja podyktowana jest więc koniecznością utrzymania warunków komfortu cieplnego w
pomieszczeniach oraz względami ekonomicznymi.
Regulacja wstępna (odpowiednie nastawy wstępne zaworów grzejnikowych lub odcinających
podpionowych czy strefowych) zapewnia załoŜony w projekcie rozkład temperatury i strumieni nośnika
ciepła, w warunkach obliczeniowych (występujących tylko kilka dni w roku), moce dobranych grzejników.
Regulacja eksploatacyjna zapewnia temperaturę wewnętrzną stosownie do upodobań uŜytkowników mimo zmian temperatury zewnętrznej (dobowych, rocznych). Polega ona zatem na dostosowaniu mocy cieplnej całej instalacji oraz poszczególnych grzejników do chwilowego zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń.
Regulacja eksploatacyjna w zaleŜności od jej zasięgu moŜe być:
centralna – w źródle ciepła (w elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej, węźle ciepłowniczym lub w kotle), za pomocą odpowiednich zaworów sterowanych tzw. regulatorem
pogodowym, realizującym zadaną funkcję temperatury zasilania w zaleŜności od temperatury zewnętrznej,
strefowa – obejmująca część instalacji bądź systemu ciepłowniczego (pion, gałąź instalacji, część miejskiej sieci ciepłowniczej),
miejscowa – dotycząca poszczególnych grzejników, lub lokalna – dotycząca poszczególnych budynków w sieci osiedlowej.
Ze względu na rodzaj korygowanej wielkości regulacja eksploatacyjna moŜe być:
jakościowa (najczęściej stosowana) – polegająca na zmianie temperatury nośnika ciepła przy jego stałym przepływie,
ilościowa – polegająca na zmianie przepływu nośnika ciepła z zachowaniem jego stałej
temperatury,
mieszana – zwana teŜ jakościowo-ilościową, polegająca na zmianie zarówno temperatury, jak i przepływu nośnika ciepła.
W czasie eksploatacji instalacji ogrzewczych często okazuje się, Ŝe pomimo zastosowania
nowoczesnych regulatorów, niemoŜliwe jest uzyskanie nominalnej mocy we wszystkich odbiornikach,
bądź temperatura wewnętrzna ciągle znacznie oscyluje wokół wielkości zadanej. Wynika to z niezgodnego z projektem wykonania instalacji (zamontowanie przewodów o innych niŜ zakładane średnicach, zmiana armatury, niewykonanie izolacji cieplnej, itp.), z błędów popełnionych w czasie projektowania (niewłaściwy rozdział nośnika ciepła, błędny algorytm obliczeń, zaprojektowanie niewłaściwych
urządzeń) lub z wad systemowych instalacji. Właściwe projektowanie regulacji wstępnej wewnętrznych instalacji ogrzewczych wymaga wspomagania komputerowego oraz znajomości zasad stosowania i doboru armatury regulacyjnej.
8 Ocena systemu ogrzewania budynku
8.1
Pojęcia podstawowe
Budynek referencyjny – budynek o takich samych wymiarach i współczynniku kształtu jak budynek oceniany, który spełnia przepisy techniczno-budowlane.
Roczne zapotrzebowanie energii w budynku – energia dostarczana do celów ogrzewania i
chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody, wyraŜona w kWh/a.
Wskaźnik EP – roczne zapotrzebowanie na energię dostarczoną do budynku, wyraŜony w
2
kWh/m /a.
Wskaźnik zintegrowanej oceny energetycznej WZE – bezwymiarowy wskaźnik oceny zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku, na podstawie którego określa się tzw. klasę energetyczną budynku.
8.2
Świadectwa charakterystyki energetycznej
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku wykonywane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uŜytkową
20
oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Świadectwo powinno m.in. zawierać: charakterystykę systemu ogrzewania, określenie sprawności systemu ogrzewania (ηH) i zapotrzebowania na energię do ogrzewania przy normatywnych warunkach uŜytkowania: dla
budynku ocenianego (QH) oraz dla budynku referencyjnego (QHr). Obliczenie zapotrzebowania na
energię dla budynków mieszkalnych naleŜy wykonywać metodą bilansów miesięcznych wykorzystując
dane klimatyczne z bazy danych klimatycznych najbliŜszej stacji meteorologicznej. Sposób określania
wartości ηH, QH i QHr podano w załącznikach do ww. rozporządzenia.
System ogrzewania budynku moŜna oceniać wg róŜnych kryteriów: poziom komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach, koszt inwestycyjny i eksploatacyjny, estetyka i łatwość obsługi,
efektywność energetyczna, czy wreszcie oddziaływanie zastosowanego źródła energii na środowisko
naturalne. Nagromadzenie informacji komercyjnych, szum kampanii reklamowych, twarde reguły gospodarki rynkowej powodują, iŜ inwestorom trudno jest trzeźwo ocenić wskazany system, często odnoszą oni wraŜenie Ŝe nie ma dobrego systemu, lub Ŝe kaŜdy jest najlepszy. Pewną systematykę
m.in. w zakresie oceny systemu ogrzewania ma wprowadzić Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i długo wyczekiwane „Rozporządzenie MI […] w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego […] oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej”.
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, wykonywane na podstawie ww. Rozporządzenia, w odniesieniu do systemu ogrzewania powinno m.in. zawierać: charakterystykę (identyfikację) systemu ogrzewania budynku, określenie sprawności systemu ogrzewania budynku ocenianego
(ηH) i referencyjnego (ηHr) oraz rocznego zuŜycia energii (brutto) do ogrzewania i wentylacji przy normatywnych warunkach uŜytkowania dla budynku ocenianego (QH) i referencyjnego (QHr). Zapotrzebowanie na energię np. dla budynków mieszkalnych naleŜy określać metodą bilansów miesięcznych,
wykorzystując dane klimatyczne z bazy danych klimatycznych najbliŜszej stacji meteorologicznej.
Najistotniejszym elementem oceny systemu ogrzewania jest określenie jego sprawności eksploatacyjnej, która jest miarą efektywności energetycznej i pośrednio uwzględnia większość wymienionych na wstępie kryteriów. Sprawność ta, inaczej zwana sezonową sprawnością systemu, definiowana jest jako:
ηH =
Qr
Qd
gdzie:
Qd – energia dostarczona do systemu w ciągu sezonu ogrzewczego,
Qr – energia jaka byłaby rozpraszana z pomieszczeń budynku w ciągu sezonu ogrzewczego
przy załoŜeniu utrzymania w nich określonej temperatury wewnętrznej.
Istnieją dwie metody określenia sprawności sezonowej: bezpośrednia i pośrednia. Metoda
bezpośrednia polega na bezpośrednim wyznaczeniu wartości Qr i Qd. Wielkość Qr moŜe być zdefiniowana jako sezonowe zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania, i określona przy uŜyciu rozpowszechnionych metod obliczeniowych: dla średnich (wieloletnich) miesięcznych wartości temperatury zewnętrznej i dla średniej w ciągu sezonu ogrzewczego temperatury wewnątrz pomieszczeń. NaleŜy tu
załoŜyć, Ŝe energia Qd dostarczona do systemu ogrzewania jest znana na podstawie pomiarów zuŜycia paliwa lub ciepła. Wydaje się, Ŝe ta metoda wobec braku danych statystycznych, nie moŜe zostać
zastosowana w Polsce, przynajmniej w początkowym okresie obowiązywania Dyrektywy.
Metoda pośrednia wyznaczania sprawności systemu ogrzewania polega na wyznaczeniu
sprawności następujących procesów: przemiany energii chemicznej paliwa w ciepło, przesyłania ciepła ze źródła do odbiornika ciepła (miejsca emisji), przekazywania (emisji) ciepła od odbiornika ciepła
(np. grzejnika) do powietrza wewnętrznego oraz dostosowania ilości ciepła dostarczanego do pomieszczenia do jego rzeczywistych, chwilowych potrzeb cieplnych, uwzględniających wewnętrzne i
zewnętrzne zyski ciepła. Sprawność systemu ogrzewania określa zaleŜność:
η H = ηg ⋅ ηd ⋅ η e ⋅ η r
gdzie:
ηg – sprawność wytwarzania ciepła, zaleŜna od konstrukcji urządzenia produkującego ciepło,
rodzaju paliwa bądź źródła energii,
ηd – sprawność przesyłania ciepła, zaleŜna od odległości na jaką przesyłane jest ciepło i jakości izolacji cieplnej instalacji (głównie sieci przewodów),
ηe – sprawność wykorzystania ciepła, zaleŜna od rodzaju odbiorników ciepła,
ηr – sprawność regulacji dostawy ciepła, zaleŜna od rodzaju instalacji i zastosowanych urządzeń regulacyjnych (regulacja centralna, strefowa, miejscowa).
21
Wartości składowych sprawności naleŜy przyjmować z dokumentacji technicznej lub z tabel zawartych w załącznikach do powołanego Rozporządzenia. PoniŜej przytoczono odpowiednie tabele z
dostępnego w dniu powstawania niniejszego artykułu projektu Rozporządzenia z zastrzeŜeniem, iŜ
niektóre wartości mogą ulec zmianie w ostatecznej wersji Rozporządzenia.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Lp.
1
2
3
4
5
6
Tabela 9. Wartości sprawności wytwarzania ciepła w źródłach ηg
Rodzaj źródła ciepła
Kotły na paliwo gazowe lub płynne z otwartą komorą spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawną regulacją procesu spalania
Kotły na paliwo gazowe lub płynne z zamkniętą komorą spalania i ciągłą
regulacją procesu spalania
Kotły gazowe kondensacyjne
Kotły węglowe wyprodukowane po 2000 r.
Kotły węglowe wyprodukowane w latach 1980-2000
Kotły węglowe wyprodukowane przed 1980 r.
Kotły na biomasę (słoma) wrzutowe z obsługą ręczną o mocy do 100 kW
Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, palety, zrębki) wrzutowe z
obsługą ręczną o mocy do 100 kW
Kotły na biomasę (słoma) wrzutowe z obsługą ręczną o mocy powyŜej 100 kW
Kotły na biomasę (słoma) automatyczne o mocy powyŜej 100 kW do 600 kW
Kotły na biomasę (drewno: polana, brykiety, palety, zrębki) automatyczne o
mocy powyŜej 100 kW do 600 kW
Kotły na paliwo stałe (węgiel) z paleniskiem retortowym
Kotły na biomasę (słoma, drewno) automatyczne z mechanicznym
podawaniem paliwa o mocy powyŜej 500 kW
Wymienniki ciepła
Kotły elektryczne przepływowe
Kotły elektrotermiczne
Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe,
promiennikowe i podłogowe kablowe
Ogrzewanie podłogowe elektryczno-wodne
Elektryczne grzejniki akumulacyjne podłogowe kablowe
Elektryczne grzejniki akumulacyjne konwektorowe
Ogrzewanie elektryczne mieszane akumulacyjno-bezpośrednie
Piece kaflowe
Piece metalowe
Pompy ciepła W/W w nowych/istniejących budynkach
Pompy ciepła B/W w nowych/istniejących budynkach
Pompy ciepła A/W w nowych/istniejących budynkach
Tabela 10. Wartości sprawności przesyłu ciepła ηd
Rodzaj instalacji ogrzewczej
Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy)
Ogrzewanie mieszkaniowe
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w
ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami,
które są zainstalowane w pomieszczeniach nieogrzewanych
Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w
ogrzewanym budynku, bez izolacji cieplnej na przewodach, armaturze i urządzeniach, które są zainstalowane w pomieszczeniach nieogrzewanych
Ogrzewanie powietrzne
Instalacja ogrzewcza zasilana z lokalnego źródła ciepła usytuowanego poza
ogrzewanym budynkiem
22
ηg
0,86
0,88
0,95
0,82
0,65÷0,75
0,50÷0,65
0,63
0,72
0,70
0,75
0,85
0,85
0,85
0,98
0,94
1,00
0,99
0,95
0,99
0,98
0,99
0,25÷0,40
0,55÷0,65
3,80/3,50
3,50/3,30
2,70/2,50
ηd
1,00
1,00
0,92÷0,95
0,87÷0,90
0,95
0,80÷0,84
Lp.
1
2
3
4
5
6
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tabela 11. Wartości sprawności wykorzystania ciepła ηe
Rodzaj grzejników
Grzejniki z ogniw i płytowe
Konwektory
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie sufitowe
Ogrzewanie konwektorami wentylatorowymi
Ogrzewanie powietrzne
Tabela 12. Wartości sprawności regulacji dostawy ciepła w instalacji grzewczej ηr
Rodzaj instalacji
Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe i promiennikowe
Podłogowe: kablowe, elektryczno-wodne
Elektryczne grzejniki akumulacyjne: konwektorowe i podłogowe kablowe
Elektryczne zcentralizowane
Elektryczne ogrzewanie akumulacyjno-bezpośrednie
Centralne ogrzewanie z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku
regulacji miejscowej
Centralne ogrzewanie z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej
Centralne ogrzewanie z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku
regulacji strefowej
Centralne ogrzewanie z grzejnikami członowymi lub płytowymi w przypadku
regulacji strefowej i centralnej
ηe
0,97
0,94
0,98
0,95
0,93
0,92
ηr
0,98
0,95
0,90
0,80
0,91÷0,97
0,96÷0,98
0,98÷0,99
0,95÷0,97
0,97÷0,98
Systemy o większej sprawności zuŜywają mniej energii, zapewniają lepsze warunki komfortu
cieplnego, są wygodniejsze w obsłudze i mniej uciąŜliwe dla środowiska. Analiza zaproponowanych w
Rozporządzeniu wartości współczynników sprawności pozwala zauwaŜyć, iŜ spośród dostępnych
źródeł ciepła preferowane są systemy ogrzewania elektrycznego, systemy scentralizowane (miejskie
cieci ciepłownicze) oraz pompy ciepła. Najmniejszymi stratami przesyłu charakteryzują się instalacje
centralne z zaizolowaną siecią przewodów, a brakiem strat przesyłu tzw. ogrzewania miejscowe, bądź
instalacje mieszkaniowe umoŜliwiające precyzyjny pomiar zuŜywanego przed dany lokal ciepła. NajwyŜszą sprawność wykorzystania (emisji) ciepła mają grzejniki podłogowe, następnie grzejniki płytowe
i ogniwowe. Nie uwzględniono tu stopnia osłonięcia grzejnika, jego usytuowania w pomieszczeniu, ani
wpływu zastosowania ekranów zagrzejnikowych (refleksyjnych lub absorpcyjnych). Z kolei najlepsza
jakość regulacji dostawy ciepła ma miejsce w instalacjach centralnych z grzejnikami członowymi lub
płytowymi wyposaŜonych w układy regulacji centralnej pogodowej (jakościowej nadąŜnej) i miejscowej
(ilościowej zaworami termostatycznymi), którym niewiele ustępują instalacje z elektrycznymi grzejnikami bezpośrednimi.
Proponowane wartości mają swoje (lepiej lub gorzej opisane) uzasadnienie teoretyczne związane z termodynamiką, wymianą ciepła, mechaniką płynów czy fizyką budowli. Jak wiadomo np.
sprawność regulacji uwarunkowana jest poziomem strat ciepła przy dostarczaniu do pomieszczeń
nadmiernych ilości ciepła w stosunku do ilości określonej przez aktualne zapotrzebowanie na ciepło
budynku. Definiowana jest jako iloraz zapotrzebowania na ciepło przy uŜyciu danego systemu regulacji, do zapotrzebowania ciepła przy uŜyciu regulacji doskonałej, tj. takiej, która natychmiast dostosowuje system do temperatury zewnętrznej i do poziomu zysków wewnętrznych. Jej wartość określa się
z wzoru:
ηr = 1 − (1 − ηco ) ⋅ 2 ⋅ GLR
gdzie:
ηco – współczynnik regulacji zaleŜny od zastosowanych urządzeń regulacyjnych i pojemności
wodnej grzejników (przyjmuje się wartości od 0,75 do 0,99),
GLR – stosunek sumy zysków ciepła do sumy strat ciepła budynku.
Na potrzeby oceny energetycznej budynków do Rozporządzenia wprowadzono konkretne wartości współczynników sprawności (często zastrzegając pewien moŜliwy przedział zmienności do decyzji eksperta oceniającego) dla większości spotykanych systemów ogrzewania i rozwiązań technicznych. Wartości te określone zostały przez eksperckie grupy robocze na podstawie dostępnych wyników badań i analiz miarodajnej grupy budynków, obliczeń analitycznych i danych doświadczalnych,
jak i przy wykorzystaniu wiedzy zgromadzonej przez ostatnią dekadę „termomodernizacji praktycznej”.
23
Takie ujęcie z jednej strony znacznie upraszcza metodykę określania sprawności sytemu ogrzewania,
z drugiej jednak pozostawia pewien margines na subiektywną ocenę eksperta (do 15% sprawności
wytwarzania w przypadku źródeł ciepła starego typu i od 1 do 4% w przypadku pozostałych sprawności dla rozwiązań najczęściej stosowanych w budownictwie).
Zadaniem eksperta, najczęściej nie mającego obszernej wiedzy z dziedziny ogrzewnictwa,
jest zatem zdiagnozowanie (rozpoznanie) systemu ogrzewania w budynku ocenianym i przypisanie
mu odpowiednich wartości współczynników sprawności.
NaleŜy pamiętać, iŜ szacowane w ten sposób sprawności wpływają na niepewność określenia
końcowego, rocznego zuŜycia energii do ogrzewania i wentylacji, określanego z zaleŜności:
Q Hi = u i ⋅
Q H ,nd
ηHi
gdzie:
ui – udział i-tego nośnika energii w rocznym zuŜyciu energii do ogrzewania,
QH,nd – roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji budynku lub lokalu
mieszkalnego, obliczane bez uwzględnienia instalacyjnych strat ciepła, dla systemu
ogrzewania związanego, kWh/a,
ηHi – sprawność całkowita systemu ogrzewania zasilanego z i-tego nośnika energii.
Analizę wraŜliwości obliczanego rocznego zuŜycia energii na szacowane wartości współczynników sprawności przedstawia poniŜszy rysunek :
Niepewności określenia względniej sprawności całkowitej, %
Niepewność rocznego zuŜycia energii,
%
35
5
10
15
20
30
25
20
15
10
5
0
50
60
70
80
90
95
99
Sprawność systemu ogrzewania, %
Rys.11. Wartość niepewności szacowania sezonowego zuŜycia energii dla wybranej sprawności całkowitej w zaleŜności od oczekiwanego błędu względnego ∆η szacowania sprawności.
Jak wynika z rysunku 11 zawyŜenie sprawności całkowitej systemu o 5% przy załoŜeniu, Ŝe
wartość oczekiwana sprawności wynosi 80% powoduje niepewność szacowania zuŜycia energii na
poziomie 6%. Wartości sprawności podane w Rozporządzeniu (poza przypadkiem sprawności wytwarzania starych kotłów węglowych i pieców kaflowych) charakteryzuje niewielki przedział zmienności,
tym samym wynik obliczeń rocznego zuŜycia energii podawany będzie z niepewnością dopuszczalną
dla obliczeń inŜynierskich.
Osobnym zagadnieniem, nie poruszanym na razie w Rozporządzeniu, jest sposób eksploatacji budynku i instalacji ogrzewania. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, nawet nowoczesne systemy wyposaŜone w urządzenia renomowanych firm, nie gwarantują niskich kosztów ogrzewania i wysokiej efektywności energetycznej. Bardzo istotne jest dostosowanie mocy źródła ciepła do rzeczywistych potrzeb cieplnych obiektu i staranna eksploatacja systemu ogrzewania głównie w warunkach
zmiennego w czasie obciąŜenia cieplnego, znacznie niŜszego od obciąŜenia obliczeniowego.
24
Ekspert oceniający system ogrzewania budynku nie powinien zatem ograniczać się do uzyskania podstawowych informacji dotyczących typu, rodzaju i parametrach pracy instalacji, zastosowanego systemu zabezpieczającego i odpowietrzającego, rodzaju grzejników i armatury, sposobie regulacji hydraulicznej czy wreszcie izolacji termicznej przewodów. Powinien koniecznie dokonać diagnozy
stanu technicznego poszczególnych elementów instalacji, ale równieŜ zasięgnąć opinii uŜytkowników
odnośnie uzyskiwanych w pomieszczeniach warunków komfortu cieplnego. Powinien ocenić jakość
zastosowanej metody określania zuŜycia energii przez poszczególnych odbiorców, sposób rozliczania
kosztów ogrzewania, lecz takŜe sposób eksploatacji instalacji i obiektu.
.
25
Download