package leaflet: information for the user

advertisement
ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA
CORYOL, 6,25 mg, tabletki
Carvedilolum
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może
im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Spis treści ulotki:
1.
Co to jest lek Coryol i w jakim celu się go stosuje
2.
Informacje ważne przed zastosowaniem leku Coryol
3.
Jak stosować lek Coryol
4.
Możliwe działania niepożądane
5.
Jak przechowywać lek Coryol
6.
Inne informacje
1.
CO TO JEST LEK CORYOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Karwedylol należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami, których działanie polega na
rozszerzaniu naczyń krwionośnych. Dzięki rozszerzeniu naczyń krwionośnych serce łatwiej pompuje
krew, ciśnienie tętnicze obniża się i obciążenie serca jest mniejsze.
Lek Coryol stosowany jest w:
leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia),
leczeniu bólu w klatce piersiowej, który występuje w przypadku zwężenia tętnic
dostarczających utlenowaną krew do mięśnia sercowego (dławica piersiowa),
leczeniu osłabienia mięśnia sercowego (niewydolność serca).
2.
INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CORYOL
Kiedy nie stosować leku Coryol:
jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na karwedylol lub którykolwiek składnik
leku,
w przypadku nasilenia niewydolności serca w ostatnim czasie (znaczne zatrzymywanie płynów
lub trudności w oddychaniu, nawet w pozycji siedzącej) i przyjmowania dożylnie leków
wspomagających pracę serca,
w przypadku świszczącego oddechu związanego z astmą lub innymi chorobami płuc w
wywiadzie,
u pacjentów z chorobami wątroby,
u pacjentów z zaburzeniami przewodzenia w sercu (lub blokiem serca),
w przypadku bardzo wolnej czynności serca (poniżej 50 uderzeń na minutę),
u pacjentów z zespołem chorej zatoki (nieprawidłowa czynność układu bodźcoprzewodzącego
serca),
w przypadku wstrząsu kardiogennego (stan, w którym osłabione serce nie pompuje
wystarczającej na potrzeby organizmu ilości krwi),
1
-
u pacjentów z bardzo niskim ciśnieniem krwi (ciśnienie skurczowe poniżej 85 mmHg),
w przypadku stwierdzenia dławicy Prinzmetala (ból w klatce piersiowej pochodzenia
sercowego, występujący podczas spoczynku),
w przypadku nie leczonego guza chromochłonnego nadnerczy (guz nadnerczy powodujący
wysokie ciśnienie krwi),
w przypadku stwierdzonej kwasicy metabolicznej (zaburzenie równowagi kwasowo - zasadowej
organizmu),
w przypadku ciężkich zaburzeń tętnic obwodowych (tętnice są uszkodzone lub zablokowane i
nie mogą rozprowadzać krwi),
w przypadku dożylnego przyjmowania werapamilu lub diltiazemu.
Jeżeli którakolwiek z wymienionych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta, powinien on skonsultować się
z lekarzem lub farmaceutą.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Coryol
U pacjentów z niewydolnością serca zaleca się rozpoczęcie i nadzorowanie leczenia lekiem Coryol
przez specjalistę w warunkach szpitalnych. Lekarz rozpocznie leczenie od bardzo małej dawki, którą
będzie stopniowo zwiększać, aż do uzyskania dawki właściwej dla pacjenta. Inne leki stosowane z
powodu niewydolności serca należy przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarza. Niekiedy
niewydolność serca może ulec nasileniu w trakcie przyjmowania leku Coryol, zwłaszcza na początku
leczenia. Może to skutkować zaostrzeniem objawów (np. zmęczenie, duszność), również może dojść
do gromadzenia płynów (np. zwiększenie masy ciała, puchnięcie nóg). Należy poinformować lekarza
o nasileniu objawów lub pogorszeniu samopoczucia, gdyż konieczna może być zmiana dawki leku
Coryol lub innego przyjmowanego leku.
Zaleca się pacjentom z niewydolnością serca zażywanie leku Coryol w trakcie posiłku, aby
zmniejszyć ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego (przejściowe obniżenie ciśnienia
spowodowane zazwyczaj nagłym podniesieniem się).
Ponadto nie należy, do czasu konsultacji z lekarzem, zażywać leku Coryol w przypadku:
stwierdzenia u pacjenta jakichkolwiek zaburzeń dotyczących serca,
częstości tętna poniżej 55 uderzeń na minutę; wówczas dawka leku Coryol powinna być
zmniejszona,
częściowego bloku serca (nazywanego blokiem serca pierwszego stopnia) - w tym przypadku
konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie stosowania leku,
choroby płuc (w tym astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc); Coryol może powodować
świszczący oddech lub skurcz oskrzeli,
występowania zaburzeń dotyczących wątroby lub nerek,
występowania, obecnie lub w przeszłości, zaburzeń dotyczących tarczycy (tarczyca to niewielki
gruczoł, o kształcie przypominającym motyla, znajdujący się w dolnej części szyi),
cukrzycy (duże stężenie cukru we krwi); w trakcie przyjmowania leku Coryol objawy małego
stężenia glukozy we krwi mogą być maskowane,
choroby skóry nazywanej łuszczycą, występującej po zażywaniu beta-adrenolityków,
zaburzeń krążenia (odczuwanych zazwyczaj w palcach ręki), nazywanych zespołem Raynauda,
alergii i prowadzenia leczenia odczulającego,
wystąpienia kiedykolwiek ciężkiej reakcji alergicznej (na przykład nagły obrzęk wywołujący
trudności w oddychaniu lub połykaniu, puchnięcie rąk, stóp i okolicy kostek bądź też nasilona
wysypka),
noszenia soczewek kontaktowych,
stwierdzonego słabego metabolizmu debryzochiny (substancja, która oddziałując na nerwy
obniżają ciśnienie krwi) lekarz będzie uważnie monitorować pacjenta na początku leczenia,
stwierdzonego guza chromochłonnego nadnerczy (guz nadnerczy powodujący wysokie ciśnienie
krwi); lekarz zastosuje odpowiednie leki (alfa-adrenolityki) przed podaniem beta-adrenolityków,
2
-
nietolerancji niektórych cukrów - lek zawiera laktozę jednowodną oraz sacharozę i nie powinien
być zażywany w przypadku niedoboru laktazy typu Lapp, nietolerancji galaktozy lub fruktozy,
złego wchłaniania glukozo-galaktozy lub niedoboru sacharazo-izomaltazy.
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Coryol w przypadku konieczności wykonania
znieczulenia przed zabiegiem chirurgicznym. Beta-adrenolityki zmniejszają ryzyko wystąpienia
zaburzeń rytmu serca podczas znieczulenia, jednak zwiększyć się może ryzyko niedociśnienia.
Nie należy nagle przerywać leczenia. Karwedylol należy odstawiać stopniowo w ciągu
2 tygodni, np. zmniejszając dobową dawkę o połowę co trzy dni.
Stosowanie leku Coryol z innymi lekami
Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent zażywa jakikolwiek z następujących leków (leki
wydawane na receptę):
antagoniści wapnia, np. werapamil lub diltiazem (stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca),
amiodaron (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca),
jakikolwiek inny lek, który może dodatkowo zwolnić czynność serca, np. rezerpina,
guanetydyna, metylodopa lub guanfacyna (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi),
leki nazywane inhibitorami monoaminooksydazy (stosowane w leczeniu depresji), z wyjątkiem
inhibitorów monoaminooksydazy typu B,
antagoniści wapnia typu dihydropirydyny, np. amlodypina (stosowana w leczeniu wysokiego
ciśnienia krwi),
azotany np. monoazotan izosorbidu lub triazotan glicerolu (stosowane w leczeniu dławicy
piersiowej),
digoksyna (stosowana w leczeniu niewydolności serca),
antagonistów receptora alfa1 np. doksazosyna lub indoramina (stosowane w leczeniu wysokiego
ciśnienia krwi),
inne leki o przeciwnadciśnieniowym działaniu niepożądanym, takie jak:
 barbiturany (leki nasenne),
 fenotiazyny (leki przeciwpsychotyczne),
 trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji),
 leki rozszerzające naczynia krwionośne, np. sildenafil (stosowany w leczeniu
impotencji),
cyklosporyna (zapobiega odrzuceniu przeszczepionego narządu),
leki przeciwcukrzycowe lub insulina,
klonidyna (stosowana w leczeniu migreny, „uderzeń gorąca” podczas menopauzy, nadciśnienia
lub zespołu Tourette’a),
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) np. ibuprofen lub diklofenak (leczenie bólu i
gorączki),
estrogeny (w hormonalnej terapii zastępczej),
kortykosteroidy np. prednizolon (stosowany w celu osłabienia reakcji zapalnych lub
alergicznych),
ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy),
erytromycyna (stosowana w leczeniu zakażeń bakteryjnych),
cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka i nadkwaśności),
ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych),
fluoksetyna (stosowana w leczeniu depresji),
haloperydol (lek przeciwpsychotyczny),
leki sympatykomimetyczne np. efedryna lub pseudoefedryna (przyspiesza czynność serca,
zwiększa ciśnienie krwi, udrażnia drogi oddechowe),
ergotamina (stosowana w leczeniu migreny),
wziewne leki znieczulające (do znieczuleń podczas zabiegów operacyjnych),
leki zwiotczające mięśnie (stosowane podczas zabiegów operacyjnych).
3
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty np. ibuprofen.
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Coryol w przypadku konieczności wykonania
znieczulenia przed zabiegiem chirurgicznym.
Stosowanie leku Coryol z jedzeniem i piciem
Tabletki należy połknąć popijając wodą, bez żucia lub rozgryzania. Wskazane jest przyjmowanie leku
w trakcie posiłku. Należy zażyć tabletki nawet w razie braku apetytu.
Należy unikać spożywania alkoholu.
Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
W ciąży lub podczas karmienia piersią, NIE NALEŻY ZAŻYWAĆ leku bez konsultacji z lekarzem.
Należy bezzwłocznie poinformować lekarza o zajściu w ciążę w trakcie przyjmowania leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
W razie wystąpienia uczucia zmęczenia lub zawrotów głowy podczas przyjmowania leku, nie należy
prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.
Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ te objawy mogą ulec nasileniu.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Coryol
Lek Coryol zawiera laktozę i sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
2.
JAK STOSOWAĆ LEK CORYOL
Lek Coryol należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy
ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Wysokie ciśnienie krwi
U pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi zalecana maksymalna dawka pojedyncza wynosi 25 mg, a
zalecana maksymalna dawka dobowa - 50 mg.
Dorośli:
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 12,5 mg raz na dobę przez pierwsze dwa dni
leczenia. Następnie dawka jest zwiększana do 25 mg raz na dobę. Jeżeli jest to konieczne, lekarz może
nadal stopniowo zwiększać dawkę w odstępach dwutygodniowych lub dłuższych.
Pacjenci w podeszłym wieku:
Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 12,5 mg raz na dobę, jest to również dawka
podtrzymująca. Jednak, jeżeli jest to konieczne, lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w odstępach
dwutygodniowych lub dłuższych.
Dławica piersiowa
Dorośli:
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 12,5 mg dwa razy na dobę przez pierwsze dwa dni
leczenia. Następnie dawka jest zwiększona do 25 mg dwa razy na dobę. Jeżeli jest to konieczne, lekarz
może nadal stopniowo zwiększać dawkę w odstępach dwutygodniowych lub dłuższych do
maksymalnie 100 mg na dobę, podawanych w dwóch dawkach.
U dorosłych pacjentów z dławicą piersiową zalecana maksymalna dawka pojedyncza wynosi 50 mg, a
zalecana maksymalna dawka dobowa - 100 mg.
4
Pacjenci w podeszłym wieku:
Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg dwa razy na dobę przez pierwsze dwa dni leczenia.
Następnie dawka może być zwiększona do 25 mg dwa razy na dobę, co jest zalecaną dawką
maksymalną.
U pacjentów w podeszłym wieku z dławicą piersiową zalecana maksymalna dawka pojedyncza
wynosi 25 mg, a zalecana maksymalna dawka dobowa - 50 mg.
Niewydolność serca
Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku:
Podczas stosowania leku Coryol należy kontynuować inne leczenie niewydolności serca zgodnie z
zaleceniami lekarza.
Stosowanie leku Coryol w leczeniu niewydolności serca będzie rozpoczęte w warunkach szpitalnych,
a potem nadzorowane przez specjalistę.
Tabletki należy zażywać 2 razy na dobę - rano i wieczorem.
Lekarz rozpocznie leczenie od bardzo małej dawki, którą będzie stopniowo zwiększać, aż do
uzyskania dawki właściwej dla pacjenta.
U pacjentów z masą ciała mniejszą niż 85 kg zalecana maksymalna dawka pojedyncza wynosi 25 mg,
a zalecana maksymalna dawka dobowa - 50 mg.
U pacjentów masą ciała większą niż 85 kg zalecana maksymalna dawka pojedyncza wynosi 50 mg,
a zalecana maksymalna dawka dobowa - 100 mg.
Niekiedy niewydolność serca może ulec nasileniu w trakcie przyjmowania leku Coryol, zwłaszcza na
początku leczenia. Może to skutkować zaostrzeniem objawów (np. zmęczenie, duszność), również
może dojść do gromadzenia płynów (np. zwiększenie masy ciała, puchnięcie nóg).
Należy poinformować lekarza o nasileniu objawów lub pogorszeniu samopoczucia, gdyż konieczna
może być zmiana dawki leku Coryol lub innego przyjmowanego leku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Zgodnie z właściwościami leku Coryol brak danych wskazujących na konieczność dostosowania dawki.
O zastosowaniu odpowiedniej dawki zadecyduje lekarz.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Zależnie od stanu pacjenta lekarz określi zalecaną dawkę.
Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)
Nie zaleca się stosowania leku Coryol u dzieci i młodzieży.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Coryol
W przypadku omyłkowego zażycia zbyt wielu tabletek leku Coryol (przedawkowanie), należy
natychmiast zgłosić się do najbliższego szpitala lub skontaktować z lekarzem.
W razie przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: wymioty, wolna czynność serca lub
nawet nagłe zatrzymanie czynności serca, zawroty głowy lub uczucie „pustki” w głowie, trudności w
oddychaniu, drgawki (gwałtowne, niekontrolowane ruchy ciała), świszczący oddech lub uczucie
ogromnego zmęczenia.
W razie poważnego przedawkowania leku konieczne jest podjęcie natychmiastowego leczenia na
oddziale intensywnej terapii. Czas trwania leczenia odtruwającego zależy od stopnia przedawkowania,
leczenie podtrzymujące powinno być kontynuowane do czasu ustabilizowania się stanu pacjenta.
Pominięcie zażycia leku Coryol
W przypadku pominięcia dawki leku nie należy się niepokoić. Należy ją zażyć zaraz po
przypomnieniu sobie. Następną dawkę należy zażyć o zwykłej porze, ale nie należy stosować dawki
podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Coryol
Przed zaprzestaniem przyjmowania leku Coryol należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
5
Nie należy przerywać leczenia, ponieważ może to spowodować przejściowe pogorszenie stanu
zdrowia pacjenta. Lekarz poinformuje pacjenta, w jaki sposób należy zmniejszać dawkę leku, aby
zakończyć leczenie.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4.
MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek Coryol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast poinformować lekarza lub
zgłosić się do najbliższego szpitala:
zmiany skórne, jeśli pojawiły się po raz pierwszy (takie jak wysypka lub swędzenie),
świszczący oddech lub trudności w oddychaniu.
Wiele spośród najczęstszych działań niepożądanych pojawia się na początku leczenia i ustępuje w
jego trakcie.
U pacjentów z niewydolnością serca niektóre z wymienionych działań niepożądanych mogą
występować częściej, a niektóre rzadziej niż u pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia lub
dławicy piersiowej.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Możliwe działania niepożądane występujące podczas leczenia przewlekłej niewydolności serca:
Bardzo częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
zwiększenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą,
obrzęk stóp lub kostek,
zatrzymanie płynów,
hiperwolemia (zwiększenie ilości krwi w organizmie),
zaburzenia widzenia,
wolna czynność serca (może prowadzić do omdleń),
niedociśnienie ortostatyczne (przemijające obniżenie ciśnienia krwi, zazwyczaj wywołane
gwałtownym wstawaniem),
nudności,
wymioty,
biegunka,
obrzęk narządów płciowych.
Częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż 1 na 10 pacjentów):
niewielkie zmniejszenie ilości płytek krwi (trombocytopenia) z siniakami i skłonnością do
krwawień,
zawroty głowy.
Niezbyt częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 1000, ale mniej niż 1 na 100 pacjentów):
zaparcia.
Rzadkie działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10000, ale mniej niż 1 na 1000 pacjentów):
omdlenia,
całkowity blok serca (elektryczny impuls serca nie przechodzi z wyższej do niższej części
serca), który może powodować wolną czynność serca,
zaburzenia dotyczące serca (objawy obejmują bóle w klatce piersiowej, zmęczenie, duszność,
obrzęk rąk i nóg),
6
-
zaburzenia dotyczące nerek (objawy obejmują zmęczenie, łatwe pojawianie się siniaków oraz
rzadsze oddawanie moczu).
Częstość występowania działań niepożądanych nie zależy od dawki, z wyjątkiem zawrotów głowy,
zaburzeń widzenia, wolniej czynności serca i pogorszenia niewydolności serca.
Możliwe działania niepożądane występujące podczas leczenia nadciśnienia lub dławicy piersiowej:
Bardzo częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów)
zawroty głowy* (zwłaszcza podczas wstawania),
ból głowy*,
zmniejszenie wydzielania łez,
spowolnienie akcji serca (może prowadzić do omdleń),
niedociśnienie ortostatyczne (przejściowe obniżenie ciśnienia krwi, zazwyczaj wywołane
gwałtownym wstaniem),
bóle kończyn,
uczucie silnego zmęczenia*.
Częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż 1 na 10 pacjentów):
zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi,
nudności,
ból brzucha,
biegunka.
Rzadkie działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10000, ale mniej niż 1 na 1000 pacjentów):
niewielkie zmniejszenie ilości płytek krwi (trombocytopenia) z siniakami i skłonnością do
krwawień,
mała liczba wszystkich typów krwinek białych (objawy obejmują zakażenia w obrębie jamy
ustnej, dziąseł, gardła i płuc),
obrzęk stóp lub kostek,
zaburzenia snu,
depresja,
zaburzenia czucia (parestezje),
omdlenia*,
słabe krążenie krwi (niewydolność krążenia obwodowego),
niedrożność nosa,
zaparcia,
wymioty,
zaburzenia dotyczące nerek (objawy obejmują uczucie zmęczenia, łatwe pojawianie się
siniaków oraz rzadsze oddawanie moczu),
zmiany aktywności enzymów wątrobowych.
Bardzo rzadkie działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):
zaburzenia widzenia,
ból oczu,
suchość błony śluzowej jamy ustnej,
trudności w oddawaniu moczu,
impotencja (zaburzenia erekcji).
* Te działania niepożądane występują zwłaszcza na początku leczenia.
Inne możliwe bardzo rzadkie działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku
Coryol w leczeniu nadciśnienia lub dławicy piersiowej:
7
-
-
całkowity blok serca (elektryczny impuls serca nie przechodzi z wyższej do niższej części
serca), który może powodować wolną czynność serca,
nasilenie objawów u pacjentów z chromaniem przestankowym (diagnozowanym w przypadku
występowania bólu mięśni podczas chodzenia) lub zespołem Raynauda. Objawy obejmują bóle,
bladość i ziębnięcie kończyn,
często obserwowano duszność o podłożu astmatycznym u predysponowanych pacjentów,
rzadko obserwowano różne reakcje skórne (np. wysypka alergiczna, pokrzywka, świąd i reakcje
przypominające liszaj płaski). Mogą pojawić się lub nasilić istniejące zmiany łuszczycowe.
rozwój objawów cukrzycy u osób z łagodną formą tej choroby, zwaną cukrzycą utajoną.
5.
JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CORYOL
-
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Coryol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30 C.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6.
INNE INFORMACJE
Co zawiera lek Coryol
- Substancją czynną jest karwedylol. Każda tabletka zawiera 6,25 mg karwedylolu.
- Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, sacharoza, krospowidon, powidon K25,
krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.
Jak wygląda lek Coryol i co zawiera opakowanie
Owalne, lekko dwuwypukłe, białe tabletki z oznaczeniem S2 po jednej stronie i z rowkiem podziału
po drugiej stronie.
Dostępne opakowania:
30 tabletek w blistrach, w tekturowym pudełku.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Słowenia
Data zatwierdzenia ulotki:
8
Download