Wielu pacientów potrzebuie leku o PODWÓJNYM D

advertisement
Wielu pacientów potrzebuie
leku o PODWÓJNYM D%IAtANIU
50
Milnacipran
INHIBITOR
PODWÓJNE ••
WYCHWYTU
Nowy antydepresanl
tdt.".#iij
ZWROTNEGO
S-HT+NA
pierwszego rzulu
O PODWÓJNYM DZIAłANIU
~
SZERSZE SPEKTRUM DZIAŁANIA
~
WIĘCEJ LECZONYCH PACJENTÓW
v
v
WIĘCEJ LECZONYCH OBJAWÓW
~
ŁATWOŚĆ W STOSOWANIU
~
MNIEJ INTERAKCJI LEKOWYCH
DOBRA TOLERANCJA
Skrócona informalia a leku: IXIL2S·, IXEl SO Ichlorowodorek milnocipronu, odpowiednio 25 i 50 mg
kapsułce) Wskazania da sIosawania: leczenie epizodów depresji w przebiegu zaburzeń
afektywnych u dorosłych. Dawkowanie i sposób podawania: zaleca się podawanie 100 mg leku no dobę
w jednej
w dwóch dawkach
po 50 mg każda, tzn. jedną kapsułkę 50 mg rano i jedną wieczorem,
U osób
w czasie posiłku.
nerek jest prawidłowa.
Zaleca
się zmniejszenie
zaburzenia
czynności
dawki
stosować
jednocześnie
MAO-B,
digoksyną,
w przypadku
podawania
u dzieci
układu
MAO-A,
dożylnego
Przeciwwskazania:
depresyjnego
objawów.
MAO
liproniazyd),
na brok danych
niewielkie
nie stwierdzono
u kobiet ciężarnych
i fizycznej
głównie
niezbędnej
do wykonywania
Działania
czasie
skojarzenia
klinicznych,
z innymi
obserwowano
zaburzenia
gdy
lekami
następujące
oddawania
zawroty
mogą
następujące
Wpływ na
na
istnieje jednak
psychicznej
obserwuje
przerwania
leczenia.
lek lub w przypadku
przyjmujących
pocenie,
placebo
lęk, uderzenia
objawów
gorąca,
niepożądanych
należą:
kołatanie serca. W rzadkich przypadkach
niepożądane:
zespół
się
ustępują w dalszym przebiegu
niż u osób
nadmierne
zdrowych
sprowności
konieczność
moczu. Do mniej często stwierdzanych
działania
badaniach
jako jedyny
częściej
głowy,
nudności, wymioty, suchość w ustach, zaparcia,
w tej grupie
Działania niepożądane
powodują
milnacipran
psychotropowymi,
objawy:
preparatami
nadwrożliwości
i motorycznych,
milnacipronu,
i rzadko
stosowano
z klonidyną,
oroz
klinicznych
obniżenie
czynności.
podawania
te są na ogół łagodne
badań
w
funkcji poznawczych
niektórych
tygodnio
selektywnymi
i w okresie karmienia.
że lek ten może spowodować
w czasie pierwszego
leczenia.
W
pogorszenia
prawdopodobieństwo,
trwać
leku nie
rozrostu prostaty i innych zaawansowanych
zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń melhanilIny,h:
ochotnikach
dawki.
od stopnia
powinno
solami litu, sumatriptanem,
i norodrenoliny
funkcja
Interaklje:
leku nie stosować w przypadkach:
stadium łagodnego
moczowo-płciowego,
epizodu
adrenaliny
15 lat ze względu
poniżej
w zależności
nawrotom
inhibitorami
inhibitoromi
przy zaawansowanym
schorzeniach
leczenie
z nieselektywnymi
selektywnymi
ich pochodne.
na milnacipron,
wiekowej,
leku do 50 lub 25 mg/dobę
około 6 miesięcy), aby zapobiec
inhibitorami
zowierającymi
dobowej
(zas !rwania leaenia:
nerek.
kilka miesięcy (zwykle
najlepiej
podeszłym wieku: zmniejszanie dawki nie jest konieczne, jeżeli
U chorych z niewydolnościq nerek konieczne jest dostosowanie
w
serotoninowy,
gdy
wystąpić
stosowono
leczenie
skojarzone z innymi lekami, umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferoz nie mające
znaczenia
klinicznego.
usunięcie
zahamowania
charoby
na
przeciwdepresyjnymi
przypadku
o działaniu
większych
jak
lęku
przedawkowania
kardiotoksycznych
zażyciu
po
Przedawkowanie:
działań
nie ma specyficznego
najszybciej
anfidotum
leku
Iw
dla milnacipronu.
należy
wykonać
z
dotychczas
zanotowano
jest przez
leczenie
płukanie
z
lekami
się zgonem pacjenta.
Postępowanie
leku.
fazy
u chorych
połączeniu
zmniejszone
depresji:
zmiana
majaczeniowego
ale żaden nie zakończył
ryzyko
z samej
samobójstwa,
napadowego
milnacipronu,
dawek
wynikają
ryzyko
zespołu
psychostymulującym).
leku. Nie obserwowano
Możliwie
niepożądone
wystąpienie
objowy
przedawkowania
przedowkowania:
objawy
zwiększające
maniakalną,
psychotycznymi,
kilka przypadków
wymiotne
niektóre
psychoruchowego
z depresyjnej
zaburzeniami
W
Ponadto,
działanie
przypadku
w
jest objawowe.
W1aś,iwaśli
żolądka.
larmakalogilIne:
lEK PRlECIWDEPRESYJNY.NIESElEKTYWNY INHIBITOR WYCHWYTU ZWROTNEGO MONOAMIN.
Milnacipron
jest
norodrenaliny.
W przeciwieństwie
nie wykazuje
a,
inhibitorem
powinowactwa
oraz receptorów
dopaminowych
wychwytu
zwrotnego
do receptorów
histaminowych
D, i D" a także receptorów
w mięśniu sercowym.
działanie
sedatywne.
Skróceniu
ulega
W trakcie
cholinergicznych
się dobrze
po podaniu
wywierają
na nią wpływu.
Eliminacia:
Okres
doustnym.
półtrwania
przez nerki 190% podanej
Rodzaj
i zawartość
IXEl 25 opakowania
Numer
Świadectwa
Pełnej infarmacji
00-762
Milnacipron
zaburzenia
i posiada
snu ulegają
niewielkie
normalizacji.
się.
WIaśliwości farmakakinetylIne:
wynosi
lek w niewielkim
wynosi
około
około
85%. Spożywane
stopniu wiąże
8 godzin.
dawki), w niezmienionej
milnacipran
pokarmy
się z białkami
Wydalanie
w
wchłania
nie
113%).
leku odbywa
się
postaci.
opakowania
po 56 kapsułek, IXEl 50 opakowania
Rejestracji: Ixel 25 - Św. Rej. 4984;
udziela:
Warszawa,
do receptarów
się czas latencji REM, zmniejsza ilość przebudzeń
Biodostępność
w osoczu
głównie
adrenergicznych
oraz opioidowych.
na funkcje poznawcze
milnacipranem
wydłuża
Dystrybucia:
(muskarynowych),
araz
milnacipran
mięśnia sercowego ani też nie wpływa na
Nie wpływa
snu wydłuża
długość
serotoniny
nie ma powinowactwa
benzodiazepinowych
leczenia
okres zasypiania,
ciągu nocy, całkowita
monoamin:
leków przeciwdepresyjnych
H,. Ponadto milnacipran
nie wywołuje żadnych zmian repolaryzacii
przewodnictwo
dwóch
do trójpierścieniowych
Pierre Fabre Medicament
tel. (22) 84069
po 28 i 56 kapsułek
Ixel 50 . Św. Rej. 4985
Polska sp. z
0.0.,
70, fax: (221 840 69 68.
NCMlA~~
®
Tw--c~~Mt
ul. Belwederska
20/22,
Download