TEMATY SEMINARIÓW Z POŁO NICTWA DLA VI ROKU WYDZIAŁU

advertisement
TEMATY SEMINARIÓW Z POŁOŻNICTWA DLA VI ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Nr
Tematyka
Prowadzący
1
Poród patologiczny
Wprowadzenie, Definicja porodu patologicznego, miejsce porodu patologicznego we
współczesnym położnictwie, ewolucja wskazań do cięcia cesarskiego. Przypomnienie
budowy kanału rodnego oraz płodu jako przedmiotu porodu (wymiary miednicy,
przestrzenie i płaszczyzny, części duże i drobne płodu, szwy, ciemiączka, określenie
pojęć: położenie, ustawienie, ułożenie, punkt prowadzący, płaszczyzna miarodajna,
punkt podparcia). Nieprawidłowa budowa kanału rodnego (miednice patologiczne,
anomalie rozwojowe w obrębie macicy i pochwy). Przypomnienie mechanizmu porodu
fizjologicznego (zwroty porodowe). Zaburzenia czynności skurczowej macicy- Położenie
płodu poprzeczne. Przyczyny powstawania, czynniki sprzyjające. Odmiany. Rozpoznawanie
(badanie położnicze zewnętrzne, wewnętrzne, USG). Niebezpieczeństwa związane z
położeniem poprzecznym, położenie poprzeczne zaniedbane. Obroty położnicze: zewnętrzny
i wewnętrzny. Przebieg porodu w położeniu poprzecznym, rola cięcia cesarskiego. Położenie
płodu skośne. Położenie płodu podłużne miednicowe- częstość występowania, przyczyny.
Odmiany (położenie miednicowe zupełne, pośladkowe, stópkowe, kolankowe).
Rozpoznawanie (badanie położnicze zewnętrzne, wewnętrzne, USG). Rola obrotów
położniczych w położeniu miednicowym. Mechanizm porodu miednicowego, poród drogami
natury w położeniu podłużnym miednicowym- pomoc ręczna, uwalnianie zarzucanych
rączek, poród następującej główki, ręczne wydobycie płodu (pomoc ręczna sposobem
Brachta, uwalnianie rączek sposobem klasycznym. Müllera, Lövseta, pomoc ręczna
sposobem Veita-Smelliego). Niebezpieczeństwa wynikające z porodu drogami natury w
położeniu miednicowym, rola cięcia cesarskiego. Położenie płodu podłużne główkowe nieprawidłowe ustawienie i ułożenie główki. Wysokie proste stanie główki (rozpoznanie,
postępowanie). Asynklityzm przedni i tylny. Ułożenie potylicowe tylne (rozpoznanie,
różnicowanie, postępowanie). Ułożenia odgięciowe (wierzchołkowe, czołowe,
twarzyczkowe - rozpoznanie, różnicowanie, postępowanie). Niskie poprzeczne stanie
główki, Dystocja barkowa (definicja, czynniki sprzyjające, postępowanie). Przodowanie i
wypadnięcie części drobnych- Kleszcze położnicze (warunki do założenia, wskazania,
przeciwwskazania, technika zabiegu, powikłania). Próżniociąg położniczy (warunki do
założenia, wskazania, przeciwwskazania, technika zabiegu, powikłania). Cięcie cesarskie.
Krwawienia drugiej połowy ciąży
Łożysko przodujące. Definicja łożyska przodującego, częstość występowania i przyczyny.
Klasyfikacja łożyska przodującego w odniesieniu do ujścia wewnętrznego szyjki macicy.
Zmiany morfologiczne łożyska przodującego (definicja łożyska wrośniętego). Rozpoznanie
łożyska przodującego: objawy kliniczne i badanie ultrasonograficzne. Różnicowanie
krwawienia z łożyska przodującego z innymi przyczynami krwawień z dróg rodnych w II
połowie ciąży. Postępowanie lecznicze oraz wybór terminu zakończenia ciąży, wybór metody
porodu. Powikłania łożyska przodującego dotyczące matki i płodu.
Przedwczesne oddzielenie łożyska prawidłowo usadowionego
Definicja łożyska przedwcześnie oddzielonego, częstość występowania i przyczyny
Klasyfikacja stopnia ciężkości przedwczesnego oddzielenia łożyska: kryteria kliniczne i
anatomiczne. Rozpoznanie przedwczesnego oddzielenia łożyska: objawy kliniczne,
badania laboratoryjne, badanie ultrasonograficzne. Różnicowanie pomiędzy łożyskiem
przodującym i przedwcześnie oddzielonym. Leczenie z uwzględnieniem wskazań do
ukończenia ciąży lub porodu. Powikłania związane z przedwczesnym oddzieleniem się
łożyska dotyczące matki i płodu
Inne przyczyny krwawień w II połowie ciąży
Powikłania III okresu porodu
Definicja krwotoku w III okresie porodu. Niedowład (atonia macicy): definicja, przyczyny,
rozpoznanie, leczenie- Zaburzenia w oddzielaniu się i wydalaniu łożyska (zatrzymanie
łożyska, uwięźnięcie łożyska, łożysko przylegające, wrośnięte i przerośnięte, wynicowanie
macicy) - rozpoznanie, postępowanie. Resztki łożyskowe i błon płodowych - rozpoznanie,
postępowanie. Mechaniczne uszkodzenia narządu rodnego w czasie porodu: przyczyny,
rozpoznanie, leczenie. Krwotoki związane z nieprawidłową lokalizacją łożyska i
przedwczesnym oddzieleniem się łożyska prawidłowo usadowionego
Koagulopatie położnicze i małopłytkowości
Hemostaza. Zmiany hemostazy w czasie ciąży. Zespół rozsianego wykrzepiania
wewnątrznaczyniowego: przyczyny, rozpoznanie, leczenie. Przewlekłe nabyte
zaburzenia hemostazy (immunologiczna plamica małopłytkowa, małopłytkowość
alloimmunologiczna, małopłytkowości związane z obecnością przeciwciał
antyfosfolipidowych lub działaniem niektórych leków)- definicje, rozpoznanie, leczenie,
konsekwencje dla matki i płodu. Wrodzone zaburzenia hemostazy- rozpoznanie, leczenie.
dr S. Świderski
dr J. Węgrzynowski
2
dr O. Sipak-Szmigiel
dr M. Bilar
3 Choroby serca i dużych naczyń w ciąży
4
5
6
7
Choroby układu krążenia w ciąży - częstość występowania chorób serca, wady wrodzone
serca nabyte i wrodzone - znaczenie i częstość występowania, diagnostyka u kobiet z
organiczna choroba serca przed ciążą, ocena szans prawidłowego przebiegu ciąży, porodu,
połogu i rozwoju płodu i noworodka matki z chorobą serca, klasyfikacja NYHA, rokowania
odległe u dzieci, planowanie ciąży u kobiety z choroba serca. Objawy choroby serca w
ciąży, wykładniki choroby serca w badaniach dodatkowych w ciąży, Objawy, leczenie,
postępowanie w ciąży, kardiologiczne wskazania do zakończenia ciąży, optymalny sposób
porodu w poszczególnych chorobach serca, choroba wieńcowa w ciąży, kadriomiopatia
okołoporodowa. Wskazania do leczenia operacyjnego w ciąży, profilaktyka zapalenia
wsierdzia, profilaktyka i leczenie p/zakrzepowe w chorobach serca w ciąży.
Niedokrwistości w ciąży - częstość występowania, dzienne zapotrzebowanie na żelazo w
ciąży prawidłowej, zasoby żelaza w organizmie ciężarnej, przyczyny wzrostu
zapotrzebowania na żelazo w ciąży, wchłanianie i metabolizm żelaza, bilans żelaza w ciąży,
przed ciążowa profilaktyka niedokrwistości. Przyczyny niedokrwistości nabytych i
wrodzonych w ciąży, podział niedokrwistości z niedoboru żelaza, prawidłowe wartości
wskaźników hematologicznych w ciąży, diagnostyka niedokrwistości z niedoboru żelaza,
patofizjologia niedokrwistość w poszczególnych trymestrach ciąży, niedokrwistość a
czynność skurczowa macicy, hipotrofia płodu w niedokrwistości, leczenie niedokrwistości
w ciąży
Zaburzenia endokrynologiczne w ciąży
Cukrzyca w ciąży. Regulacja metabolizmu węglowodanów w ciąży, transport węglowodanów
przez łożysko. Klasyfikacja cukrzycy. Częstość występowania cukrzycy w ciąży. Wpływ
zaburzonej gospodarki węglowodanowej i jej powikłań matczynych przebieg ciąży
(powstawanie wad wrodzonych, poronienia fetopatia cukrzycowa, wielowodzie, makrosomia
płodu, zahamowanie tempa wzrastania płodu, umieralność płodów i noworodków).
Powikłania ciąży u kobiet z cukrzycą (kwasica metaboliczna, PIH, nefropatia i retinopatia
cukrzycowa, zakażenia dróg moczowych). Przygotowanie kobiety z cukrzycą przedciążową
do ciąży. Patomechanizm rozwoju cukrzycy ciężarnych. Kryteria wyrównania gospodarki
węglowodanowej w ciąży. Leczenie cukrzycy w ciąży. Monitorowanie stanu płodu w ciąży
powikłanej cukrzycą. Postępowanie położnicze i diabetologiczne w czasie porodu u kobiet z
cukrzycą. Ocena gospodarki węglowodanowej po zakończeniu ciąży u kobiet z
rozpoznawaną cukrzycą ciężarnych.
Schorzenia tarczycy w ciąży. Wpływ ciąży na funkcję gruczołu tarczowego kobiety ciężarnej.
Profilaktyka jodowa kobiety ciężarnej. Synteza hormonów tarczycy. Choroby tarczycydiagnostyka. Nadczynność tarczycy - przyczyny, objawy, powikłania u matki i u płodu,
leczenie. Przełom tarczycowy - przyczyny , objawy, leczenie. Niedoczynność tarczycy
przyczyny, objawy, powikłania u matki i u płodu, leczenie, śpiączka w obrzęku śluzowatym przyczyny, objawy, leczenie.
Nadciśnienie indukowane ciążą. Choroby nerek i wątroby w ciąży
Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego w ciąży. Kryteria diagnostyczne. Etiopatogeneza
nadciśnienia indukowanego ciążą PIH (gestozy EPH). Leczenie nadciśnienia w ciąży. Sposób
ukończenia ciąży. Rzucawka - rozpoznawanie różnicowe, leczenie. Choroby układu
moczowego w ciąży - bakteriomocz bezobjawowy, ostre i przewlekłe odmiedniczkowe
zapalenie nerek, ostre i przewlekle kłębuszkowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy,
kamica dróg moczowych, ostra i przewlekła niewydolność nerek, ciąża po transplantacji
nerki - postępowanie diagnostyczne i lecznicze. Schorzenia wątroby w ciąży - ostre ciążowe
stłuszczenie wątroby, cholestaza węwnątrzwątrobowa . Wirusowe zapalenie wątroby w ciąży.
Przewlekłe schorzenia wątroby w ciąży - marskość wątroby, kamica dróg żółciowych,
zespól HELLP
Diagnostyka i terapia płodu
Płód jako pacjent - możliwości diagnostyki stanów chorobowych. Konflikt serologiczny w
zakresie czynnika Rh - definicja niezgodności, immunizacji, choroby hemolitycznej. Wpływ
przeciwciał matczynych na płód. Prowadzenie ciąży z niezgodnością i immunizacją.
Wewnątrzmaciczne leczenie niedokrwistości płodu. Profilaktyka immunizacji czynnikiem Rh.
Niezgodność w zakresie innych czynników krwinkowych i płytkowych. Diagnostyka
nieprawidłowości budowy i czynności serca płodu -terminy i wskazania do badań serca,
podstawy ECHO serca płodu. Rozpoznanie i leczenie zaburzeń rytmu serca płodu.
Rozpoznawanie i leczenie niewydolności krążenia płodu. Wady płodu możliwe do leczenia
wewnątrzmacicznego - wady układu moczowego, wady CUN, torbiele jamy brzusznej.
Monitorowanie stanu płodu w ciąży.
Zagadnienia etyczne i prawne w położnictwie oraz
diagnostyka genetyczna w ciąży
Test potrójny, test zintegrowany, amniopunkcja cytogenetyczna, kordocenteza,
biopsja kosmówki.
dr M. Bilar
dr T. Płonka
dr O. Sipak-Szmigiel
dr M. Bilar
dr K. Engel
dr T. Płonka
dr J. Węgrzynowski
dr K. Engel
dr S. Świderski
dr O. Sipak-Szmigiel
Download