by∏y zabezpieczone w zapiecz´towanej kopercie. W opinii Sądu

advertisement
Dziennik Ustaw Nr 120
— 8459 —
by∏y zabezpieczone w zapiecz´towanej kopercie.
W opinii Sàdu Najwy˝szego nie mia∏o to wp∏ywu
na wynik g∏osowania. Pozosta∏e zarzuty protestu
uznano za bezzasadne,
4. Prokurator Generalny wniós∏ o podj´cie uchwa∏y
stwierdzajàcej wa˝noÊç wyborów,
Poz. 1253 i 1254
w okr´gu wyborczym nr 3, których wynik zosta∏ podany w obwieszczeniu Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 29 marca 2004 r. o wynikach wyborów uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 56,
poz. 552).
5. Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej
wniós∏ o podj´cie uchwa∏y stwierdzajàcej wa˝noÊç
wyborów,
na podstawie art. 101 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 82 w zwiàzku z art. 215
ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,
poz. 499, ze zm.),
stwierdza wa˝noÊç
wyborów uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie dolnoÊlàskim
Przewodniczàcy: Walerian Sanetra
Prezes Sàdu Najwy˝szego
S´dziowie Sàdu Najwy˝szego: Krystyna Bednarczyk,
Teresa Flemming-Kulesza, Katarzyna Gonera, Beata Gudowska, Zbigniew Hajn, Józef Iwulski, Kazimierz JaÊkowski, Andrzej Kijowski, Roman Kuczyƒski, Jerzy Kuêniar, Jerzy KwaÊniewski, Zbigniew Myszka, Jadwiga Skibiƒska-Adamowicz,
Barbara Wagner, Andrzej Wasilewski
1254
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie Êwiadczeƒ zwiàzanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pe∏nienia s∏u˝by
w innej miejscowoÊci
Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 20a ust. 2 ustawy
z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. Nr 72,
poz. 802, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) szczegó∏owe warunki przyznawania lokali mieszkalnych lub tymczasowych kwater funkcjonariuszom celnym przeniesionym do pe∏nienia s∏u˝by
w innej miejscowoÊci, z której dojazd jest znacznie
utrudniony;
2) wysokoÊç Êwiadczeƒ zwiàzanych z przeniesieniem
funkcjonariusza do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci;
3) szczegó∏owe warunki zwrotu kosztów przeniesienia, w tym kosztów podró˝y;
———————
1)
Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Finansów (Dz. U. Nr 106, poz. 1119).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89,
poz. 804 i Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 120, poz. 1122,
Nr 137, poz. 1302, Nr 199, poz. 1934 i Nr 217, poz. 2124
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623.
4) wysokoÊç, warunki przyznawania i zwracania równowa˝nika pieni´˝nego, wzory wymaganych dokumentów, podmioty w∏aÊciwe do jego przyznawania i wyp∏aty lub odmowy przyznawania, a tak˝e sposób post´powania w przypadku wystàpienia zbiegu uprawnieƒ do jego otrzymania.
§ 2. 1. Funkcjonariuszowi celnemu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, przeniesionemu do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci, przyznaje si´ lokal
mieszkalny lub tymczasowà kwater´ w miejscowoÊci, w której stale lub czasowo pe∏ni s∏u˝b´, lub
w miejscowoÊci pobliskiej, albo równowa˝nik pieni´˝ny.
2. Za miejscowoÊç pobliskà uwa˝a si´ miejscowoÊç, do której czas dojazdu publicznymi Êrodkami
transportu, przewidziany w rozk∏adzie jazdy, ∏àcznie
z przesiadkami, nie przekracza w obie strony dwóch
godzin, liczàc od stacji (przystanku) najbli˝szej miejsca
pe∏nienia s∏u˝by do stacji (przystanku) najbli˝szej
miejsca zamieszkania, bez uwzgl´dnienia dojazdu do
i od stacji (przystanku) w obr´bie miejscowoÊci, z której funkcjonariusz doje˝d˝a, oraz miejscowoÊci, w której wykonuje obowiàzki s∏u˝bowe.
3. W przypadku gdy z miejscowoÊci, o których mowa w ust. 2, istniejà ró˝ne mo˝liwoÊci dojazdu, do ob-
Dziennik Ustaw Nr 120
— 8460 —
liczenia czasu dojazdu przyjmuje si´ czas jazdy ze stacji (przystanku) o najdogodniejszym po∏àczeniu.
§ 3. Na lokale mieszkalne dla funkcjonariuszy przeznacza si´ lokale b´dàce w dyspozycji S∏u˝by Celnej,
a w szczególnoÊci:
1) uzyskane w wyniku w∏asnej dzia∏alnoÊci inwestycyjnej;
2) uzyskane od terenowych organów administracji
rzàdowej lub samorzàdowej;
3) wynaj´te lub zakupione na potrzeby S∏u˝by Celnej.
§ 4. Tymczasowà kwaterà w rozumieniu rozporzàdzenia jest:
1) pokój w lokalu mieszkalnym, z dost´pem do urzàdzeƒ sanitarnych znajdujàcych si´ w lokalu;
2) pokój w hotelu;
3) pokój goÊcinny w budynku przeznaczonym na cele s∏u˝bowe.
§ 5. 1. Lokal mieszkalny jest przyznawany funkcjonariuszowi przeniesionemu na sta∏e do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci, z zastrze˝eniem ust. 2 pkt 1
i ust. 5.
2. Tymczasowà kwater´ przyznaje si´:
Poz. 1254
§ 7. Za cz∏onków rodziny funkcjonariusza, zwanych
dalej „cz∏onkami rodziny”, których uwzgl´dnia si´
przy ustalaniu powierzchni lokalu mieszkalnego, uwa˝a si´ pozostajàcych z funkcjonariuszem we wspólnym gospodarstwie domowym:
1) ma∏˝onka;
2) dzieci (w∏asne lub ma∏˝onka, przysposobione lub
przyj´te na wychowanie) pozostajàce na jego
utrzymaniu, je˝eli nie ukoƒczy∏y 25 lat ˝ycia, a tak˝e bez wzgl´du na wiek, je˝eli sà to dzieci, którym
przys∏uguje zasi∏ek piel´gnacyjny na podstawie
przepisów odr´bnych;
3) rodziców funkcjonariusza i jego ma∏˝onka, b´dàcych na jego wy∏àcznym utrzymaniu lub je˝eli, ze
wzgl´du na wiek albo niepe∏nosprawnoÊç, albo inne okolicznoÊci, sà niezdolni do samodzielnego
utrzymania; za rodziców uwa˝a si´ równie˝ ojczyma i macoch´ oraz osoby przysposabiajàce.
§ 8. 1. Funkcjonariuszowi przyznaje si´ lokal mieszkalny o powierzchni mieszkalnej ustalonej zgodnie
z normà powierzchni mieszkalnej, zwanej dalej „normà”, mierzonà powierzchnià pokoi.
2. Norma ustalona dla funkcjonariusza oraz ka˝dego cz∏onka rodziny, wynosi od 7 do 10 m2 powierzchni mieszkalnej, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4.
1) funkcjonariuszowi przeniesionemu na sta∏e do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci, oczekujàcemu
na lokal mieszkalny;
3. Bezdzietnemu ma∏˝eƒstwu przys∏uguje dodatkowo jedna norma.
2) funkcjonariuszowi przeniesionemu czasowo do
pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci.
4. Funkcjonariuszowi celnemu nieposiadajàcemu
rodziny przyznaje si´ lokal o powierzchni mieszkalnej
od 14 do 20 m2.
3. Przyznany lokal mieszkalny lub tymczasowa
kwatera powinny znajdowaç si´ w nale˝ytym stanie
technicznym i sanitarnym.
4. Okres oczekiwania na przyznanie lokalu mieszkalnego nie powinien przekroczyç roku.
5. Lokalu mieszkalnego, tymczasowej kwatery lub
równowa˝nika pieni´˝nego nie przyznaje si´ funkcjonariuszowi, je˝eli w miejscu pe∏nienia s∏u˝by lub
w miejscowoÊci pobliskiej on sam lub cz∏onek jego rodziny, o którym mowa w § 7, posiada lokal mieszkalny
odpowiadajàcy normom, o których mowa w § 8 ust. 2.
6. Lokal mieszkalny, tymczasowà kwater´ lub równowa˝nik pieni´˝ny przyznaje si´ po z∏o˝eniu przez
funkcjonariusza oÊwiadczenia, zwanego dalej „oÊwiadczeniem mieszkaniowym”. Wzór oÊwiadczenia mieszkaniowego okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
7. Funkcjonariusz sk∏ada kierownikowi urz´du, do
którego zosta∏ przeniesiony, oÊwiadczenie mieszkaniowe, dwa razy w roku, wed∏ug stanu na ostatni
dzieƒ pierwszego i czwartego kwarta∏u, w terminie
14 dni po up∏ywie tych kwarta∏ów.
§ 6. Obowiàzek zapewnienia lokalu mieszkalnego
lub tymczasowej kwatery nale˝y do kierownika urz´du, do którego funkcjonariusz zosta∏ przeniesiony.
5. W razie zbiegu uprawnieƒ funkcjonariusza i cz∏onków rodziny do norm z ró˝nych tytu∏ów, uwzgl´dnia si´
normy tylko z jednego tytu∏u.
§ 9. 1. Funkcjonariuszowi mo˝e byç przyznany lokal o powierzchni mieszkalnej mniejszej od przys∏ugujàcej zgodnie z normami, je˝eli wyrazi na to zgod´ lub
wystàpi z takim wnioskiem. Przyznanie takiego lokalu
nie pozbawia funkcjonariusza prawa do uzyskania lokalu o powierzchni mieszkalnej odpowiadajàcej przys∏ugujàcym normom.
2. Kierownik urz´du mo˝e przyznaç funkcjonariuszowi, je˝eli wyrazi na to zgod´, lokal o powierzchni
mieszkalnej wi´kszej od przys∏ugujàcej zgodnie z normami, gdy brak jest mo˝liwoÊci przyznania lokalu
zgodnie z obowiàzujàcymi normami.
§ 10. KolejnoÊç przyznawania lokali mieszkalnych
funkcjonariuszom ustala si´, bioràc pod uwag´ ich sytuacj´ rodzinnà, okres oczekiwania na przyznanie lokalu mieszkalnego oraz okres s∏u˝by.
§ 11. 1. Szczegó∏owe warunki korzystania z przyznanego lokalu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery okreÊla umowa zawarta mi´dzy funkcjonariuszem
a kierownikiem urz´du, do którego funkcjonariusz zosta∏ przeniesiony.
Dziennik Ustaw Nr 120
— 8461 —
Poz. 1254
2. Ustalony w umowie czynsz najmu lokalu mieszkalnego oraz op∏aty zwiàzane z eksploatacjà tego lokalu op∏aca funkcjonariusz celny.
3) zaistnienia innych okolicznoÊci, uzasadniajàcych
zwrot nienale˝nie otrzymanego równowa˝nika
pieni´˝nego.
3. Koszty zakwaterowania w tymczasowej kwaterze ponosi urzàd, do którego funkcjonariusz zosta∏
przeniesiony.
2. W razie nienale˝nego pobrania przez funkcjonariusza równowa˝nika pieni´˝nego lub pobrania go
w nadmiernej wysokoÊci, kierownik urz´du, o którym
mowa w § 16, zobowiàzuje funkcjonariusza celnego
do jego zwrotu.
§ 12. Równowa˝nik pieni´˝ny przyznaje si´ funkcjonariuszowi do czasu przyznania lokalu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery.
§ 13. Równowa˝nik pieni´˝ny przyznaje si´ funkcjonariuszowi, je˝eli:
§ 19. 1. Funkcjonariuszowi, przeniesionemu na sta∏e do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci, przys∏ugujà:
1) zwrot kosztów podró˝y jego i cz∏onków rodziny;
1) nie utraci∏ lub nie zrzek∏ si´ prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery, o których mowa w § 5 ust. 5;
2) nie odmówi∏ bezzasadnie przyj´cia lokalu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery, które odpowiada∏y przys∏ugujàcym mu normom oraz znajdowa∏y si´ w nale˝ytym stanie technicznym i sanitarnym.
§ 14. W przypadku wystàpienia zbiegu uprawnieƒ
do otrzymywania równowa˝nika pieni´˝nego przez
funkcjonariusza lub jego ma∏˝onka, który jest tak˝e
funkcjonariuszem, kierownik urz´du, o którym mowa
w § 16, przyznaje ka˝demu z nich równowa˝nik pieni´˝ny w wysokoÊci okreÊlonej w § 15 ust. 1 pkt 2.
§ 15. 1. WysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego wynosi dziennie:
1) dla funkcjonariusza przenoszàcego si´ z co najmniej jednym cz∏onkiem rodziny — 14,40 z∏;
2) dla pozosta∏ych funkcjonariuszy — 7,20 z∏.
2. Wyp∏aty równowa˝nika pieni´˝nego dokonuje
kierownik urz´du, w którym funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´, w terminie 14 dni po up∏ywie miesiàca, za który
równowa˝nik pieni´˝ny przys∏uguje.
§ 16. Kierownik urz´du, do którego funkcjonariusz
celny zosta∏ przeniesiony, pisemnie potwierdza nabycie przez funkcjonariusza prawa do równowa˝nika pieni´˝nego.
§ 17. Funkcjonariusz jest obowiàzany powiadomiç
niezw∏ocznie o ka˝dej zmianie okolicznoÊci, majàcych
wp∏yw na uprawnienie do otrzymania równowa˝nika
pieni´˝nego. Zawiadomienia dokonuje si´ poprzez
z∏o˝enie oÊwiadczenia mieszkaniowego.
§18. 1. Kwoty równowa˝nika pieni´˝nego podlegajà zwrotowi w razie ich nienale˝nego pobrania lub pobrania w nadmiernej wysokoÊci, na skutek:
1) podania nieprawdziwych danych w oÊwiadczeniu
mieszkaniowym, majàcych wp∏yw na powstanie
uprawnienia do wyp∏aty równowa˝nika pieni´˝nego lub na jego wysokoÊç;
2) niewykonania obowiàzku, o którym mowa w § 17;
2) diety dla niego i cz∏onków rodziny;
3) zwrot kosztów przewozu urzàdzenia domowego.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, zwraca urzàd,
do którego funkcjonariusz zosta∏ przeniesiony.
§ 20. 1. Zwrot kosztów podró˝y funkcjonariusza
i cz∏onków rodziny, nast´puje na podstawie przedstawionego biletu na Êrodek transportu komunikacji publicznej lub pisemnego oÊwiadczenia funkcjonariusza
o wykorzystaniu w podró˝y samochodu stanowiàcego
jego w∏asnoÊç lub cz∏onka rodziny.
2. W przypadku wykorzystania przez funkcjonariusza w podró˝y samochodu, stanowiàcego jego w∏asnoÊç lub cz∏onka rodziny, zwrot kosztów podró˝y nast´puje na podstawie przepisów okreÊlajàcych zasady
dokonywania zwrotu kosztów u˝ywania do celów
s∏u˝bowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów, nieb´dàcych w∏asnoÊcià pracodawcy.
§ 21. 1. Diety przys∏ugujà za czas przejazdu i za
pierwszà dob´ pobytu w nowym miejscu zamieszkania.
2. WysokoÊç i wyp∏ata diet dla funkcjonariusza nast´puje na podstawie przepisów okreÊlajàcych wysokoÊç oraz warunki ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub
samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju.
3. Diety dla cz∏onków rodziny wynoszà 75 % diet
przys∏ugujàcych funkcjonariuszowi.
§ 22. 1. Zwrot kosztów przewozu urzàdzenia domowego obejmuje koszty transportu, opakowania oraz
prac za∏adunkowych i wy∏adunkowych.
2. Zwrot kosztów przewozu urzàdzenia domowego
nast´puje na podstawie przedstawionych rachunków
lub biletów baga˝owych.
§ 23. 1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu czasowo do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci oraz
funkcjonariuszowi przeniesionemu do pe∏nienia s∏u˝by na sta∏e w innej miejscowoÊci, posiadajàcemu rodzin´, któremu nie zapewniono lokalu mieszkalnego,
Dziennik Ustaw Nr 120
— 8462 —
Poz. 1254
a jedynie tymczasowà kwater´ do zamieszkania bez
rodziny lub równowa˝nik pieni´˝ny, przys∏ugujà:
5) podró˝y s∏u˝bowej, z tytu∏u której funkcjonariusz
otrzyma∏ diety w pe∏nej wysokoÊci;
1) jednorazowy zwrot kosztów podró˝y funkcjonariusza do miejsca pe∏nienia s∏u˝by;
6) pobytu u cz∏onków rodziny, w miejscu sta∏ego zamieszkania w ramach odwiedzin, o których mowa
w § 23 ust. 1 pkt 4.
2) diety;
3) dodatek za roz∏àk´;
4) zwrot kosztów przejazdu, raz w miesiàcu, Êrodkiem
transportu okreÊlonym przez kierownika urz´du,
do miejsca sta∏ego zamieszkania i z powrotem,
w celu odwiedzenia cz∏onków rodziny.
2. Przepisy § 19 ust. 2 oraz § 20 i 21 stosuje si´ odpowiednio.
§ 24. 1. Dodatek, o którym mowa w § 23 ust. 1
pkt 3, przys∏uguje za ka˝dy dzieƒ roz∏àki, w wysokoÊci
95 % stawki diety, okreÊlonej w przepisach, o których
mowa w § 21 ust. 2.
2. Dodatek za roz∏àk´ nie przys∏uguje za czas:
§ 25. 1. Przepisy dotyczàce równowa˝nika pieni´˝nego majà odpowiednio zastosowanie do funkcjonariuszy, spe∏niajàcych warunki do jego otrzymania,
przeniesionych do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci po dniu 31 paêdziernika 2003 r.
2. Wyp∏aty równowa˝nika pieni´˝nego, o którym
mowa w ust. 1, dokonuje kierownik urz´du, w którym
funkcjonariusz pe∏ni s∏u˝b´, na dzieƒ wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia.
§ 26. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przyznawania
Êwiadczeƒ zwiàzanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci
(Dz. U. Nr 36, poz. 403).
1) nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci w s∏u˝bie;
2) pobytu w szpitalu;
§ 27. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
3) zwolnieƒ od s∏u˝by bez prawa do uposa˝enia;
4) urlopu wypoczynkowego lub zdrowotnego;
Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
Dziennik Ustaw Nr 120
— 8463 —
Poz. 1254
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 18 maja 2004 r. (poz. 1254)
WZÓR
OÂWIADCZENIE MIESZKANIOWE
....................................................
(stopieƒ, imi´ i nazwisko)
....................................................
(miejsce pe∏nienia s∏u˝by)
....................................................
(data wstàpienia do s∏u˝by)
....................................................
(data zwolnienia ze s∏u˝by
— izba celna)
....................................................
(data przeniesienia do obecnej
jednostki, poprzednia izba celna)
....................................................
(numer telefonu s∏u˝bowego)
OÊwiadczam, ˝e:
1. Od dnia ........................................................... r. nie posiadam lokalu mieszkalnego (tymczasowej kwatery)*),
po∏o˝onego w miejscu pe∏nienia s∏u˝by bàdê w miejscowoÊci pobliskiej, oraz cz∏onek mojej rodziny, o którym mowa w § 7 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie Êwiadczeƒ zwiàzanych
z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pe∏nienia s∏u˝by w innej miejscowoÊci, nie posiada lokalu
mieszkalnego(tymczasowej kwatery)*).
2. Od dnia ............................................................ r. zamieszkuj´ w ...............................................................................
przy ul. ........................................................... w lokalu stanowiàcym w∏asnoÊç ......................................................
......................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko oraz stopieƒ pokrewieƒstwa)
3. Czas dojazdu z miejscowoÊci pobliskiej, o której mowa w § 2 ust. 2 rozporzàdzenia Ministra Finansów
okreÊlonego w pkt 1, wynosi ...................................... minut.
4. Zameldowanie na pobyt sta∏y posiadam w .............................................................................................................
przy ul. ................................................................................................................
5. Cz∏onkami rodziny sà:
— ˝ona/mà˝*)
— dzieci — pozostajàce na moim wy∏àcznym utrzymaniu
— moi rodzice oraz rodzice mojego ma∏˝onka b´dàcy na moim wy∏àcznym utrzymaniu.
6. Zamieszkujàcy ze mnà cz∏onkowie rodziny pobierajà/nie pobierajà*) równowa˝nik pieni´˝ny za brak lokalu
mieszkalnego lub kwatery tymczasowej.
......................................................................................................................................................................................
7. Nie zrzek∏em(am) si´/zrzek∏em(am) si´*) i nie utraci∏em(am)/utraci∏em(am)*) prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej.
8. Nie odmówi∏em(am)/odmówi∏em(am)*) przyj´cia lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej, które odpowiada∏y przys∏ugujàcym mi normom oraz znajdowa∏y si´ w nale˝ytym stanie technicznym i sanitarnym.
9. PrawdziwoÊç powy˝szych danych potwierdzam w∏asnor´cznym podpisem.
JednoczeÊnie zobowiàzuj´ si´ poinformowaç o ka˝dej zmianie majàcej wp∏yw na uprawnienie do równowa˝nika pieni´˝nego.
....................................................
(data i podpis)
*)
Niepotrzebne skreÊliç.
Download