Islamizacja Europy Zachodniej na początku XXI

advertisement
Uniwersytet Łódzki
Wydział Filologiczny
Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Anna Józwik
Numer albumu 326753
„Islamizacja Europy Zachodniej na początku XXI wieku
w kontekście chrześcijaństwa”
Praca licencjacka napisana pod kierunkiem
dr Emilii Zimnicy – Kuzioły
Łódź 2014
Spis treści
Wstęp ......................................................................................................................................... 3
Rozdział 1. Islam – geneza i aspekty aksjo – normatywne .................................................. 6
1.1. Narodziny islamu ............................................................................................................ 6
1.2. Zasady i obrzędy – specyfika islamu .............................................................................. 8
1.3. Ekspansja muzułmanów na tereny chrześcijańskiejEuropy .......................................... 11
Rozdział 2. Islam i chrześcijaństwo - wrogość czy przyjaźń? ............................................ 15
2.1. Wzajemne relacje wyznawców dwu religii na przestrzeni wieków .............................. 15
2.2. Dialog międzyreligijny ................................................................................................. 20
Rozdział 3. Muzułmanie w wybranych krajach Europy Zachodniej ............................... 26
3.1. Wielka Brytania ............................................................................................................ 26
3.2. Francja ........................................................................................................................... 29
3.3. Niemcy........................................................................................................................... 32
Rozdział 4. Islam, jako zagrożenie dla „chrześcijańskiej Europy” ................................... 36
4.1. Wzrost demograficzny ludności muzułmańskiej ........................................................... 36
4.2. Szariat – prawo boskie i społeczne ............................................................................... 39
4.3. Fundamentalizm ............................................................................................................ 42
Zakończenie ............................................................................................................................. 46
Bibliografia .............................................................................................................................. 48
Wykaz innych źródeł ................................................................................................................ 49
2
Wstęp
Częsta w ostatnich latach obecność tematyki muzułmańskiej we wszystkich
rodzajach mediów (prasa, radio, telewizja, Internet) wpływa na podjęcie próby zbadania i
oceny różnych przejawów obecności muzułmanów w Europie Zachodniej. Negatywny
wydźwięk informacji medialnych przyczynia się do nasilania się niepokojących postaw
wśród znacznej liczby Europejczyków, a szczególnie chrześcijan, którzy w postępującym
zjawisku islamizacji dostrzegają zagrożenie dla swej wolności i swobód religijnych.
Wybór tematu niniejszej pracy: Islamizacja Europy Zachodniej na początku XXI
wieku w kontekście chrześcijaństwa ma na celu przyjrzenie się zjawisku islamizacji
rozumianej jako proces wprowadzania i popularyzacji islamu, a także poddawania kultury
zachodniej wpływom islamu. Proces ten jest coraz bardziej dostrzegalny na obszarze
Europy Zachodniej z uwagi na alarmujące informacje o wzroście demograficznym
ludności muzułmańskiej, a w konsekwencji – podejmowanie przez tę społeczność
wysiłków w celu uzyskania tolerancji i oficjalnego uznania dla ich religii. Zabiegi te w
dużej liczbie przypadków przybierają formę demonstracji ulicznych a nawet ataków z
użyciem siły.
Zgodnie z danymi rocznika papieskiego Annuario Potificio z marca 2008 roku,
liczba wyznawców Allaha wynosi 1,32 mld (przekroczyła liczbę katolików, których jest
1,13 mld). Muzułmanie stanowią 19,2 % populacji świata, choć chrześcijaństwo nadal
pozostaje najliczniejszą grupą wyznaniową1. Odnotowano zwiększenie się liczby
muzułmanów w Europie, których obecnie jest ok. 16 – 18 mln.
Wśród ludności europejskiej wzmaga się niechętne i zarazem pełne obaw
nastawienie wobec obecności muzułmanów na tym kontynencie. Islam postrzegany jest
jako religia pełna nienawiści i przemocy. Takie opinie wpływają na wytworzenie się
stanowiska że islam stanowi zagrożenie dla kontynentu europejskiego. Zgodnie z
wynikami opublikowanymi przez Fundację Bertelsmanna – zagrożenie ze strony islamu
dostrzega ponad połowa Niemców. Obawy spowodowane wzrostem liczby muzułmanów
w Europie Zachodniej wykazuje 60% Hiszpanów, natomiast ponad 50% Szwajcarów
dostrzega sprzeczność między wartościami islamu a ideami Zachodu2.
1
Muzułmanów jest więcej niż katolików. Dostępny w Internecie:
http://info.wiara.pl/doc/174373.Muzulmanow-jest-wiecej-niz-katolikow. 31.03.2008.
2
J. Szwertner, Europejczycy boją się islamizacji. Dostępny w Internecie:
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/europejczycy-boja-sie-islamizacji/3pnf4. 23.05.2013.
3
Na
ukształtowanie
się
negatywnych
stanowisk
wobec
społeczności
muzułmańskiej wpływają m. in. wydarzenia zainicjowane na początku XXI wieku przez
wyznawców islamu, a także ich stanowczość w dążeniu do poszanowania ich wyznania.
Wymienić należy tu m. in. zamachy terrorystyczne: w Nowym Jorku (11 września 2001
r.), w Madrycie (11 marca 2004 r.) i w Londynie (7 i 21 lipca 2005 r.).
Kolejnym wydarzeniem ukazującym agresję muzułmanów była publikacja
dwunastu karykatur proroka Mahometa w dzienniku duńskim Jyllands – Posten w dn. 30
września 2005 r.3 Intencją publikacji było podjęcie debaty publicznej na temat krytyki
islamu. W ramach solidarności karykatury Mahometa opublikowane zostały w prasie wielu
krajów europejskich W rezultacie strona muzułmańska ujawniła swój sprzeciw wobec
obrazy uczuć religijnych, grożąc zamachami bombowymi i przeprowadzając liczne
demonstracje. W kolejnym roku miały miejsce protesty muzułmanów wobec
nagłośnionych w mediach kilku słów z obszernego wykładu papieża Benedykta XVI,
wygłoszonego 12 września 2006 w Regensburgu4.
Tych kilka przykładów ukazuje, że islam nie jest religią tolerancyjną, choć sami
muzułmanie dążą do uzyskania akceptacji. Na wszelkie przejawy krytycyzmu muzułmanie
reagują wrogością. Natomiast chrześcijanie w krajach muzułmańskich stanowią
najbardziej prześladowaną grupę. Wobec tego ważne wydaje się podjęcie „kwestii
muzułmańskiej” i próba odpowiedzi na pytanie jaki naprawdę jest islam?
Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie islamu poprzez przedstawienie
rysu historycznego religii oraz jej zasad i praktyk. Dalsza część pracy zawiera analizę
relacji między dwiema największymi religiami monoteistycznymi – islamem a
chrześcijaństwem zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. W kolejnym
rozdziale przedstawiony został problem obecności muzułmanów w trzech krajach Europy
Zachodniej. Wybór państw, tj. Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, został podyktowany
zamiarem ukazania społeczności muzułmańskich w krajach reprezentujących różne modele
integracji imigrantów, a także odmienny charakter religijny tych państw i różne
odniesienie ich władz do wyznawców islamu. Ostatni rozdział podejmuje problematykę
zagrożeń związanych z masowym napływem do Europy ludności z krajów arabskich.
Omówione zostały trzy główne czynniki mające wpływ na wzrost znaczenia obecności
3
R. Machnikowski, Muzułmanie w Europie Zachodniej – między integracją a radykalizacją, Warszawa
2010, s. 32.
4
K. Pędziwiatr, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej,
Kraków 2007, s. 10.
4
muzułmanów na terenie Europy Zachodniej. Praca kończy się podsumowaniem podjętych
w poszczególnych rozdziałach problemów oraz sformułowaniem wniosków.
W niniejszej pracy na podstawie analizy licznych materiałów źródłowych, danych
statystycznych oraz przeglądu treści medialnych próbowałam znaleźć odpowiedź na
następujące pytania badawcze: jakie są przyczyny wzrostu demograficznego ludności
muzułmańskiej w Europie Zachodniej? Jakie skutki niesie za sobą zjawisko migracji
muzułmanów? Jak kształtują się relacje między islamem a chrześcijaństwem? Czy islam
stanowi zagrożenie dla europejskiego chrześcijaństwa?
5
1. Islam – geneza i aspekty aksjo – normatywne
1. 1. Narodziny islamu
Islam należy do trzech wielkich religii monoteistycznych. Jego początki sięgają
VII wieku i są ściśle związane z działalnością arabskiego kupca Muhammada Ibn Abd
Allaha, którego muzułmanie czczą jako wielkiego proroka i założyciela swej religii1.
Słowo „islam” oznacza podporządkowanie, poddanie się jedynemu Bogu (Allah) we
wszystkim, a więc w każdej dziedzinie życia: religii, gospodarce, polityce, kulturze.
Dodatkowo przypisywanym znaczeniem jest słowo salam (pokój) interpretowane jako
„żyć w pokoju z Bogiem, z ludźmi i naturą”. Natomiast termin „muzułmanin” (arab.
muslim) określający wyznawcę islamu odnosi się do tego, kto poddaje się objawieniu
Bożemu2. Należy pamiętać, iż powszechny na Zachodzie termin „mahometanie”
stosowany wobec zwolenników proroka jest błędny, ponieważ muzułmanie nie czczą
proroka Mahometa, jako Boga, a jedynie jako pośrednika między Bogiem i ludźmi3.
Urzeczywistnieniem islamu jest praktykowanie boskich nakazów, a także wyznanie wiary i
świadectwo wyrażające się w zewnętrznych uczynkach4.
Ojczyzną islamu jest Półwysep Arabski. Obszar ten w większości zamieszkiwany
był przez szczepy pasterskie, koczownicze plemiona Beduinów. Większe ośrodki
powstawały na szlaku handlowym, który prowadził z Arabii Południowej na obszary w
regionie Morza Śródziemnego. Były to tereny zróżnicowane etnicznie. Oprócz plemion
pogańskich, obszary te zamieszkiwane były przez grupy chrześcijan i wspólnoty
żydowskie. Religia Arabów opierała się na oddawaniu czci siłom przyrody. Jednak
poprzez napływ wyznawców chrześcijaństwa i judaizmu zaczęły rozwijać się ruchy
monoteistyczne5.
Jedno z ważniejszych miast stanowiła Mekka, gdzie wraz z handlem i rzemiosłem
rozwijało się życie religijne plemion arabskich. Istniała tu pogańska świątynia Kaaba –
sanktuarium stanowiące cel dorocznych pielgrzymek Beduinów.
1
R. Armour, Islam, chrześcijaństwo i Zachód: burzliwe dzieje wzajemnych relacji, Kraków 2004, s. 23.
S. Braun, Islam, powstanie – dzieje – historia, Warszawa 2003, s. 9 - 10.
3
Tamże, s. 26.
4
J. van Ess, Islam [w:] Pięć wielkich religii świata, red. E. Brunner Traut, Warszawa 1987, s. 70.
5
S. Braun, op. cit., s. 23 – 24.
2
6
W Mekce w ok. 570 r. urodził się prorok Mahomet należący do wpływowego
plemienia Kurajszytów6. Jego imię oznacza: „wychwalany, sławiony” 7. Źródła niewiele
informują o dzieciństwie Mahometa. Informacji na ten temat dostarcza jego biograf
Muhammad Ibn Ishak (zm. ok. 776 r.)8. Mahomet był kupcem. Dzięki podróżom do
sąsiednich rejonów, miał możliwość zetknięcia się z innymi kulturami oraz religiami
monoteistycznymi: judaizmem i chrześcijaństwem9. Jak podaje A. Scarabel: „Muhammad
zyskał sobie sławę człowieka roztropnego i godnego zaufania, do którego w wielu
przypadkach uciekano się o radę”10. Po zawarciu małżeństwa z bogatą wdową Chadidżą,
Mahomet spędzał dużo czasu na modlitwie i przemyśleniach na górze Al – Hira w pobliżu
Mekki. Właśnie w tym miejscu (ok. 610 r.) w miesiącu ramadan rozpoczęły się
objawienia, które otrzymywał od anioła Gabriela. Zgodnie z jego przekazami, Mahomet
miał głosić objawienie jedynego Boga (Allaha) wszystkim Arabom w ich własnym
języku11.
Należy zaznaczyć, iż mimo powszechnego poważania12, Mahomet początkowo
nie zyskał zwolenników głoszonego przez siebie orędzia. Zamożni kupcy widzieli w nowej
nauce zagrożenie dla swoich struktur i przywilejów, dlatego wyznawcy nowej nauki
wywodzili się z najniższych warstw społeczeństwa Mekki. Przedstawiciele zamożnych
rodów uniemożliwiali dalszy rozwój religii. Skutkiem tych działań była tzw. hidżra13 w
622 r. Wydarzenie to stanowi punkt zwrotny w życiu Mahometa. Rok ten uważany jest za
początek ery muzułmańskiej.
W Medynie, gdzie prorok osiedlił się po opuszczeniu Mekki, Mahomet
organizował kult religijny. Tutaj powstał pierwszy meczet. Mahomet stając się przywódcą
nowej społeczności zaczął umacniać swą pozycję i podjął walkę z arystokracją mekkańską.
Ostatecznie Mekka została podbita w 630 roku, stając się jednym z najważniejszych
ośrodków islamu.
Mahomet zorganizował społeczność muzułmanów zgodnie z otrzymanymi
objawieniami. Okazał się nie tylko przywódcą religijnym, ale i zręcznym politykiem. O
6
K. Kościelniak, Chrześcijaństwo w spotkaniu z innymi religiami, Kraków 2002, s. 199.
R. Armour, op. cit., s. 24.
8
E. Chat, Islam a chrześcijaństwo, Kielce 2005, s. 8.
9
S. Braun, op. cit., s. 24.
10
A. Scarabel, Islam, Kraków 2004, str. 24.
11
S. Barun, op. cit., s. 25.
12
Mahomet był kupcem, co oznaczało, że znał się na obliczeniach i odznaczał się talentem organizacyjnym
oraz wiedzą. Zob. S. Braun, op. cit., s. 57.
13
Słowo to jest błędnie tłumaczone jako „ucieczka”, tymczasem właściwe jest określenie „przesiedlenie”
bądź „zerwanie związków plemiennych, rodowych i nawiązanie nowych” por. W. Baranowski, Świat islamu,
Łódź 1987, s. 9.
7
7
jego umiejętnościach strategicznych i zdolnościach militarnych świadczy fakt, iż
skutecznie podporządkowywał swej władzy zróżnicowane dotychczas ludy pogańskie.
Wyznawcy islamu odnoszą się do niego z wielkim szacunkiem. „Muzułmanie uważają, że
Prorok jest symbolem doskonałości zarówno ludzkiej, jak i społeczeństwa”14.
W chwili śmierci Mahometa, tj. w 632 r., na obszarze Półwyspu Arabskiego
dominował islam. Natomiast z monoteistycznymi wspólnotami chrześcijan i Żydów
zamieszkującymi tereny podbite Mahomet zawarł traktaty pokojowe. Ze względu na swe
historyczne korzenie islam uznawał zawsze względne równouprawnienie tych religii, a ich
wyznawców określał, jako ludzie księgi15. Nie ulega wątpliwości, że Mahomet realizując
treści przekazanego mu objawienia dał początek państwu, którego główną religią był
islam. Fakt ten potwierdza iż, religia ta spełniała funkcję scalania podzielonych i
różnorodnych plemion arabskich, co przyczyniło się do powstania nowej społeczności z
silnymi więziami tzw. umma.
Misja Proroka kontynuowana była po jego śmierci przez kalifów (chalif rasul
Allah)16 uznawanych za następców wysłannika Boga.
1. 2. Zasady i obrzędy – specyfika islamu
Religia muzułmańska opiera się na wierze w jedynego Boga (Allaha) i
świadectwie przekazanym przez Mahometa – przywódcę religijnego, „ostatniego z
proroków”. Wyznawcy islamu wierzą, że między Bogiem a człowiekiem zostało zawarte
przymierze spisane w Koranie – „świętej księdze”. Jak pisze S. H. Nasr: „Dla
muzułmanina Koran jest objawieniem Bożym i księgą, w której zawarte jest posłannictwo
skierowane do człowieka. Jest słowem Bożym objawionym Prorokowi za pośrednictwem
archanioła Gabriela. A zatem Prorok jest narzędziem wybranym przez Boga dla objawienia
Jego słowa, Jego księgi, której duch i litera, zawartość i forma są Boskie”17. Z uwagi na
fakt, iż w islamie nie wyodrębnia się podziału na strefę religijną i świecką, Koran stanowi
zbiór najważniejszych elementów zarówno doktryny religijnej, jak i prawnej islamu.
Początkowo treści Koranu przekazywane były ustnie. Poszczególne części zostały zebrane
i uporządkowane rok po śmierci proroka, na polecenie kalifa Abu Bakra w 633 r. Arabskie
14
H. Nasr, Idee i wartości islamu, Warszawa 1988, s. 73.
E. Szymański, Islam pierwotny, [w:] Zarys dziejów religii, red. J. Keller, W. Kotański, W. Tyloch, B.
Kupis, Warszawa 1986, s. 758 - 760.
16
W. Baranowski, Świat islamu, Łódź 1987, s. 17.
17
S. H. Nasr, op. cit., s. 43 – 44.
15
8
słowo Qur’an znaczy czytanie, recytacja18. Koran składa się z 114 rozdziałów (sur),
podzielonych na 6226 wersetów; ustala obowiązki muzułmanina, dogmaty teologiczne
oraz przepisy ceremonialne, obyczajowe i karne.
Kolejnym źródłem doktryny islamu jest sunna, czyli teoria i praktyka ortodoksji
muzułmańskiej, zwana także Tradycją. Biorąc pod uwagę, że Koran nie zawiera
wszystkich szczegółów dotyczących prawa, sunna stanowi jego uzupełnienie. Na sunnę
składają się hadisy, czyli opowieści o czynach i wypowiedziach Mahometa. Ponadto
hadisy zawierają konkretne wskazówki dotyczące postępowania w różnych dziedzinach
życia19. Warto wyjaśnić pojęcia: idżmę i kijas. Idżma to zgoda całej wspólnoty w danej
sprawie. Prorok miał twierdzić, że umma, czyli wspólnota muzułmańska, nie może się
mylić. Z kolei kijas to zasada analogii. Jeśli jakiś przypadek nie został uwzględniony w
Koranie i sunnie, to punktem wyjściowym staje się sytuacja podobna, którą można
porównać do opisanej w którymś z wymienionych źródeł20.
Zgodnie z przekazanymi w Koranie zasadami, każdego muzułmanina obowiązuje
pięć obowiązków, zwanych filarami islamu:
1) Szahada – wyznanie wiary polegające na wypowiedzeniu formuły: „Nie ma Boga prócz
Allaha, a Mahomet jest Jego prorokiem”. Jest to przypomnienie o jedyności Boga i
objawieniu przekazanym prorokowi. Słowa te powtarzane są kilka razy dziennie, m. in.
podczas wezwania przez muezzina na modlitwę, przy obrzędach. Powyższa formuła
posiada także wartość prawną, bowiem świadome wypowiedzenie jej w języku arabskim w
obecności świadków, powoduje przyjęcie islamu, co wiąże się z koniecznością
wypełniania praw i obowiązków przysługujących wspólnocie muzułmańskiej. Ze względu
na szybki rozwój islamu konieczne okazało się dokonanie kodyfikacji prawa nazywanego,
szari’at, które obejmowało wszystkie sfery życia (szerzej zagadnienie zostanie omówione
w kolejnych rozdziałach).
2) Salat – modlitwa kanoniczna obowiązująca każdego muzułmanina pięć razy dziennie
(tj. o świcie, w południe, po południu, o zachodzie słońca i gdy zapadnie noc). Aby ją
wypełnić, należy zwrócić się twarzą w kierunku świętego miasta Mekki, oddać pokłon
Allahowi oraz zachować stan czystości rytualnej. Słowa modlitwy powinny być
wypowiadane w języku arabskim. W każdy piątek, w południe salat ma charakter
publiczny i obowiązuje wszystkich pełnoletnich mężczyzn. Celem modlitwy jest
18
E. Szymański, op. cit., s. 761.
E. Zimnica – Kuzioła, Islam – szansą czy zagrożeniem dla Europy i świata, [w:] „Kognitywistyka i Media
w Edukacji” nr 2 (2012), s. 20.
20
R. Armour, op. cit., s. 32.
19
9
uwielbienie Boga. W początkach islamu rozwijała ona wśród wyznawców poczucie
równości i solidarności21.
3) Zakat – jałmużna. Jest to podatek, do którego zapłaty – każdego roku – jest
zobowiązany muzułmanin, będący w posiadaniu dóbr. Wysokość jałmużny stanowi na
ogół 2,5 % rocznych dochodów. Dzielenie się swoimi dochodami z potrzebującymi,
wyzwala we wspólnocie muzułmańskiej poczucie braterstwa. Obecnie prawodawstwo
cywilne obowiązujące w krajach islamskich nie przewiduje pobierania zakatu. Natomiast
wyznawca chcący dopełnić tego obowiązku przekazuje daną kwotę bezpośrednio
odpowiednim organizacjom.
4) Saum – post, obowiązujący przez cały miesiąc ramadan (dziewiąty miesiąc kalendarza
muzułmańskiego) od świtu do zachodu słońca. Polega na powstrzymaniu się od
spożywania jakichkolwiek posiłków i picia napojów. Zawieszenie postu możliwe jest w
niektórych sytuacjach określonych przez szkoły prawne, m. in. w podróży oraz w chorobie.
5) Hadżdż – pielgrzymka do Mekki, którą wyznawcy islamu mają obowiązek odbyć raz w
życiu do świątyni Kaaba, sanktuarium islamu. Obrzędowość pielgrzymkowa jest
nawiązaniem i upamiętnieniem różnych wydarzeń z życia proroka Abrahama i jego
rodziny. Ceremonie i zachowania pielgrzymów określają specjalne przepisy. Oprócz
znaczenia religijnego, należy wymienić tu również znaczenie społeczne i turystyczne
pielgrzymowania22.
Przedstawione powyżej obowiązki stanowią podstawy islamu. Jednak Koran
wymienia dodatkowo: dobry uczynek (ihsan), wolę Allaha objawioną Mahometowi – to,
co słuszne (halal) oraz to co zabronione (haram)23.
Ważny element islamu stanowi dżihad (święta wojna, z arabskiego: wysiłek,
sumienność24). Termin ten posiada dwa znaczenia. Pierwsze odnosi się do podejmowania
działań militarnych w celu nawracania niewiernych na islam; do wojny za wiarę.
Natomiast drugie ujęcie dotyczy wierności Allahowi i prawu zawartemu w Koranie,
poprzez walkę ze złem we własnej duszy25, ze swymi złymi skłonnościami. A zatem
dżihad może przybierać różne formy. Jego znaczenie religijne nie zawsze odpowiada
znaczeniu świeckiemu. Zgodnie z istniejącą zasadą muzułmanów nie można ogłosić
21
E. Szymański, op. cit., s. 763.
A. Scarabel, op. cit., str. 104, 109.
23
E. Szymański, op. cit., s. 763.
24
M. Styszyński, Terroryzm nie ma nic wspólnego z islamem, [w:] „Teofil – Pismo Kolegium Filozoficzno –
Teologicznego Dominikanów” nr 2 (24) 2006, s. 52.
25
E. Zimnica – Kuzioła, op. cit., s. 20.
22
10
świętej wojny, a jedynie można do niej wzywać. Chodzi tu o przypadek zagrożenia religii
muzułmańskiej ze strony zewnętrznej26.
Oprócz pięciu głównych zasad islam posiada również inne przepisy i zwyczaje
regulujące codzienne życie zarówno religijne jak i społeczne. Należy wymienić tu m. in.
wspomniany już brak rozdziału na sferę świecką i duchową. Wszystkie przepisy prawa
zawierają się w Księdze Koran i nie ma między nimi sprzeczności27. Natomiast ich
interpretacją zajmują się uczeni i prawnicy zwani ulamami.
Ponadto islam występuje przeciw patologiom zagrażającym człowiekowi tj.
alkohol, środki odurzające, prostytucja, hazard. Koran opowiada się także za
podstawowymi prawami: obroną życia człowieka i godności ludzkiej, co zostało
potwierdzone na międzynarodowej konferencji w Paryżu w 1981 r. Wszyscy członkowie
wspólnoty muzułmańskiej zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych przez Koran
zasad moralnych, które regulują życie społeczne i wyznaczają ogólne normy
postępowania28.
Dotychczas
omówiono
główne
elementy
charakterystyczne
dla
religii
muzułmańskiej. Pozostałe zagadnienia zostaną dokładniej przedstawione w dalszej części
pracy.
1.3. Ekspansja muzułmanów na tereny chrześcijańskiej Europy
Islam, jak już zostało napisane, w początkach swego istnienia był religią Arabów.
Ściśle związany był z obszarami Półwyspu Arabskiego. Jednak w wyniku szybkiego i
rozległego rozprzestrzeniania się tej religii, w niedługim czasie islam stał się religią
uniwersalną. Świadczy o tym fakt, iż wśród wyznawców Allaha znaleźli się mieszkańcy
różnych kontynentów i ras29.
Niewątpliwie czynnikiem, który w dużej mierze przyczynił się do tego stanu
rzeczy była dobra organizacja, zarówno pod względem religijnym, ideologicznym, jak i
politycznym państwa muzułmańskiego, utworzonego przez proroka Mahometa. Dzięki
temu nowa nauka mogła w tak szybkim tempie zdobyć poparcie w oazach oraz w miastach
26
E. Sakowicz, Islam – dzieje, doktryna, fundamentalizm, [w:] Islam a chrześcijaństwo: konfrontacja czy
dialog, oprac. P. Słabek, Kraków 2006, s. 90.
27
J. van Ess, op. cit., s. 74.
28
L. M. Czachorowski, Być muzułmaninem to poddać się woli Allaha,[w:] „Teofil – Pismo Kolegium
Filozoficzno – Teologicznego Dominikanów” nr 2 (24) 2006, s. 64.
29
J. Bielawski, Islam jako religia światowa, [w:] Zarys dziejów religii, red. J. Keller, W. Kotański, W.
Tyloch, B. Kupis, Warszawa 1986, s. 769.
11
Półwyspu Arabskiego. Należy również dodać, iż uznanie islam zdobywał także wśród
koczowników. Wpływy islamu zaczęły obejmować również tereny, na których od VII
wieków dominowało chrześcijaństwo, a więc Afrykę z prężnymi ośrodkami wiary i nauki
chrześcijańskiej w Aleksandrii, Egipcie, Abisynii oraz w Kartaginie. W zachodniej Azji –
w Persji, Syrii i w Azji Mniejszej – w Antiochii i Efezie30. Analizując zjawisko
rozprzestrzeniania się islamu należy uwzględnić stanowisko, jakie reprezentuje Edward
Chat. Wskazuje on bowiem na ideologiczne treści islamu i twierdzi, że podboje krajów
chrześcijańskich dokonywane przez Arabów nie mogły być uzasadnione ideą szerzenia
monoteizmu, gdyż zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi wyznawali wiarę w jednego Boga31.
W opozycji wobec tego należy przytoczyć treść Koranu, gdzie mowa jest o chrześcijanach,
jako społecznościach ludzi niewiernych (2:161)32.
Mahomet stworzył podstawy nowego imperium. Dalsza ekspansja militarna
nastąpiła po śmierci proroka. Pod hasłami szerzenia „prawdziwej wiary” muzułmanie
podjęli walkę mającą na celu zbrojne opanowanie sąsiednich terenów, w głównej mierze
chrześcijańskich33. Prowadzone przez muzułmanów święte wojny spowodowały, że zasięg
nowej religii objął północną Afrykę oraz od Wchodu i Zachodu chrześcijańską Europę. W
643 r. wojska muzułmańskie zdobyły Aleksandrię. Po wchłonięciu Północnej Afryki
wojska ruszyły w kierunku Hiszpanii w 711 r.34 zdobywając Półwysep Iberyjski. Toczące
się na Wschodzie walki doprowadziły do oblężenia Konstantynopola w latach 717 – 718.35
Natomiast inwazję na Francję powstrzymał Karol Młot w bitwie po Poitiers w 736 r. Nie
udało się jednak obronić stolicy papiestwa. W 846 r. wojska muzułmańskie zrabowały i
sprofanowały Bazyliki: św. Piotra i Pawła w Rzymie. Te czyny wielu uznaje za próbę
zniszczenia cywilizacji chrześcijańskiej na Zachodzie. Opanowanie Europy przez
muzułmanów od Wchodu i Zachodu spowodowało, że przybyły z Azji lud stał się dla
chrześcijańskiej Europy największym zagrożeniem, szczególnie że wyznawana przez
Arabów religia ściśle powiązana była z państwem i polityką36.
Ekspansja islamu spowodowała, że kraje chrześcijańskie poniosły dotkliwe straty
w dziedzinie religii, nauki i budownictwa sakralnego. Mimo, iż jeszcze za życia Mahometa
z wyznawcami tej religii były zawierane traktaty umożliwiające swobodę religijną, to
30
E. Chat, op. cit., s. 13 – 14.
Tamże, s. 15.
32
Koran, przekł. J. Bielawski, Warszawa 1986, s.,
33
W. Baranowski, op. cit., Łódź 1987, s. 15.
34
J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. I, Warszawa 1997, s.44.
35
K. Kościelniak, Dżihad, święta wojna w islamie, Kraków 2001, s. 36.
36
K. Kościelniak, Chrześcijaństwo…, Kraków 2002, s. 208.
31
12
jednak w czasie podbojów unieważniano traktaty pokojowe. Muzułmanie uznali iż mogą
być one zerwane, jeśli służy to islamowi. W związku z tym ograniczono wolność
chrześcijan w wyznawaniu ich wiary. Następstwami tych posunięć były wysokie podatki
nakładane na innowierców (charadż)37. Dodatkowo niszczono świątynie i cmentarze
chrześcijańskie. Jak podaje Krzysztof Kościelniak38 za panowania Kalifa Mutawakkila
(lata 847 – 861) obowiązywał zakaz wspólnej nauki w szkołach dla chrześcijan, a
wyznawcy Chrystusa musieli nosić specjalny ubiór. Potęga państwa muzułmańskiego
rozwijała się kosztem ziem chrześcijańskich, jego strategia opierała się na walce i
podbojach. Aby zobrazować dominację muzułmanów należy przytoczyć fakt, iż w VII w.
stanowili oni ok. 10% populacji, natomiast w X w. to chrześcijanie liczyli blisko 20%
ludności Bliskiego Wschodu. Wyznawcy Allaha opanowali najważniejsze ośrodki
chrześcijańskie (Jerozolima, Antiochia, Aleksandria)39. Chrześcijańską reakcją na
ekspansję muzułmanów były m. in. toczące się od XI do XIII w. wyprawy krzyżowe
zapoczątkowane w 1095 na wezwanie papieża Urbana II40.
W posiadaniu muzułmanów znalazła się znaczna część terytoriów Europy. Mimo,
iż w XV w. zostali wyparci z Konstantynopola (w 1453 r.) i z Hiszpanii (w 1492 r.) 41
państwo muzułmańskie w XVI w. odzyskało swoją potęgę; zdołało podbić Bośnię, Serbię,
Albanię, Krym Mołdawię, Cypr oraz Kretę. W XVII wieku muzułmanie podjęli walki z
Polską, Austrią i Wenecją42.
Rozwój islamu
doprowadził
do trudnej
sytuacji
chrześcijan. Rabunki,
uprowadzenia w niewolę, zniszczenia oraz brak wolności religijnej chrześcijan potwierdza
ją zdanie Edwarda Chat, iż rozprzestrzenianie się islamu miało charakter podboju świata 43.
Janusz Danecki uważa, iż: „islamizacja polegała na włączaniu w krąg kultury
muzułmańskiej osiągnięć innych cywilizacji”. Arabista dodaje, iż muzułmanie byli
przekonani że wartości, które zapożyczają od innych ludów, pochodzą z ich własnej
przeszłości kulturowej44.
Z dotychczasowych rozważań wynika, że islam od początku powstania rozwijał
się kosztem chrześcijaństwa i potrafił zakorzenić się wśród narodów zróżnicowanych
37
E. Chat, op. cit., s. 18.
K. Kościelniak, Chrześcijaństwo…, Kraków 2002, s. 213.
39
E. Chat, op. cit., s. 13.
40
R. Armour, op. cit., s. 32
41
J. Danecki, op. cit., s.47.
42
W. Baranowski, op. cit., s. 28 – 29.
43
E. Chat, op. cit., s. 14.
44
J. Danecki, op. cit., s.47.
38
13
kulturowo45. Należy jednak pamiętać, iż to właśnie ludność arabska przyczyniła się do
rozwoju handlu i nauki także na obszarach Europy Zachodniej. Zajmując podbite obszary,
muzułmanie przejmowali dorobek kulturalny miejscowej społeczności, nie hamowali
postępu cywilizacyjnego. Potrafili przejąć i propagować osiągnięcia kultury, nauki i sztuki
tych narodowości, z jakimi stykali się w czasie swych działań46.
45
K. Kościelniak, Dlaczego warto zajmować się islamem, [w:] „Teofil – Pismo Kolegium Filozoficzno –
Teologicznego Dominikanów” nr 2 (24) 2006, s. 25.
46
E. Chat, op. cit., s. 14.
14
2. Islam i chrześcijaństwo – wrogość, czy przyjaźń?
2. 1. Wzajemne relacje wyznawców dwu religii na przestrzeni wieków
Na podstawie zawartych w pierwszym rozdziale treści można przypuszczać, że
stosunki między chrześcijańskim Zachodem a cywilizacją muzułmańską od samego
początku miały charakter antagonistyczny. Muzułmanie wprawdzie uznają chrześcijaństwo
za jedną z trzech religii objawionych, jednak w ich przekonaniu zwieńczenie
dotychczasowych objawień znajduje się właśnie w islamie1. Pomimo tego, że korzenie
islamu silnie związane są z religią chrześcijańską, to jednak dla jego wyznawców islam
stoi na wyższym poziomie od chrystianizmu2. Muzułmanie uznają pogląd, że w
chrześcijaństwie dokonano zniekształcenia obrazu Jedynego Boga. W ich przekonaniu –
Mahomet został wybrany, by naprawić to błędne wyobrażenie, dlatego przez muzułmanów
jest on nazywany ostatnim z proroków. Islam określa go, jako „Pieczęć Proroków” 3. Na tej
podstawie muzułmanie swoją religię uważają za szczyt objawienia przekazanego
ludzkości4. Ponadto – powołując się na treść Koranu – wierzą, że islam jest prawdziwą i
pierwszą religią ludzkości5. Mając na uwadze powyższe stwierdzenie, należy zaznaczyć,
że w islamie, chrześcijaństwo uznane jest za wiarę w Jedynego Boga. Trzeba również
dodać, że: „Mahomet szanował Żydów i chrześcijan jako ludy księgi i uważał, że starają
się wyznawać Jednego Boga, nawet jeśli robią to błędnie”6. Religia Arabów wiele cech
przejęła z chrześcijaństwa np. monoteizm, ważne znaczenie Abrahama, Mojżesza, Jezusa,
ugruntowany w społeczeństwie światopogląd religijny, akceptujący prawa religijne, jak i
cywilne7.
Nie ulega zatem wątpliwości, że chrześcijanie jako wierzący w Jedynego Boga
mogą stanowić dla muzułmanów wzór (poprzez wyraz swej wiary i wierności). Koran
mówi o nich, jako o „ludziach Księgi” (ahl al-kitab) tzn. tych, którym Bóg objawił Pismo
Święte. Ponadto określa ich mianem ludzi pobożnych8. Natomiast niezgodną z
1
A. S. Nalborczyk, Islam wobec chrześcijaństwa, [w:] Leksykon dla dziennikarzy. Dostępny w Internecie:
http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=29.
2
W. Baranowski, Świat islamu, Łódź 1987, s. 106.
3
K. Kościelniak, Chrześcijanie w spotkaniu z religiami świata, Kraków 2002, s. 220.
4
E. Sakowicz, Islam – Dzieje doktryna, fundamentalizm, [w:] Islam a chrześcijaństwo: konfrontacja czy
dialog, oprac. P. Słabek, Kraków 2006, s. 79.
5
„Religią prawdziwą w oczach Boga jest islam!”, Koran (3:19), przekł. J. Bielawski, Warszawa 1986, s. 63.
6
R. Armour, Islam, chrześcijaństwo i Zachód: burzliwe dzieje wzajemnych relacji, Kraków 2009, s. 43.
7
Tamże, s. 45.
8
Koran 18:9 – 26, s. 349 - 352.
15
muzułmańskim objawieniem wiarę chrześcijan wyznawcy Allacha tłumaczą jako wynik
błędnej interpretacji świętej księgi, na co również wskazuje Koran (3:187, 5:47)9.
Muzułmanie odnosząc się do chrześcijaństwa twierdzą, iż odkąd Mahomet
przekazał ludziom definitywne i ostateczne prawo religijne oraz ustanowił najdoskonalszą
ze wspólnot na świecie, czyli społeczność islamu – wszystkie inne grupy nie mają racji
istnienia (Koran 3:110). To podejście wyjaśnia, dlaczego tak wiele krajów muzułmańskich
nie toleruje wyznawców innej religii na swoich terenach10. Takie założenie jest przyczyną
prześladowań i niszczenia miejsc kultu wyznawców Chrystusa na obszarach, gdzie
dominuje islam.
Ważne jest jednak, aby tego stanowiska nie przypisywać wszystkim
muzułmanom. Warto podkreślić, że w przeszłości chrześcijanie, jako „ludzie Księgi”,
podlegali specjalnemu traktowaniu. Mimo dynamicznej ekspansji islamu mogli pozostać
przy wyznawaniu swej wiary i „chociaż należeli do klasy niższej niż muzułmanie, to
jednak znajdowali się pod specjalną opieką jako protegowani (dimmi); opłacali podatki,
lecz byli zwolnieni ze służby wojskowej i mieli prawo zachować swoje obrzędy i kult
religijny”11. W zamian za uiszczanie odpowiedniej opłaty chrześcijanie znajdowali się pod
ochroną państwa muzułmańskiego. Taki rodzaj umowy gwarantował im pozostanie przy
życiu na terenach podległych muzułmanom12. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że na
Wschodzie – w Bagdadzie, a także w europejskiej Hiszpanii – wielu wybitnych chrześcijan
w średniowieczu piastowało godności państwowe na dworach kalifów oraz zasłynęło w
dziedzinie filozofii13.
Jeśli chodzi o postawę chrześcijan, należy wskazać, że postrzegali oni islam jako
zagrożenie, zarówno ze względu na charakter tej religii oparty na podejmowaniu działań
wojennych, jak i na głoszoną naukę – w wielu kwestiach sprzeczną z dogmatami
chrześcijańskimi. Toteż wśród wyznawców Chrystusa istniały skrajne opinie, w dużym
stopniu polegające na traktowaniu islamu jako herezji lub „uznaniu go za nową religię i
odmienny system myślowy”14. Wiadomym jest, że chrześcijanie oddają cześć osobie
Chrystusa, a islam księdze – Koranowi zawierającemu słowo Boga, nie zaś Mahometa15.
9
A. S. Nalborczyk, Nie bój się islamu, [w:] Leksykon dla dziennikarzy. Dostępny w Internecie:
http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=30.
10
E. Sakowicz, op. cit., s. 93.
11
J. Bielawski, Islam jako religia światowa [w:] Zarys dziejów religii, red. J. Keller, Warszawa 1986, s. 793.
12
K. Kościelniak, op. cit., s. 224.
13
J. Bielawski, op. cit., s. 793.
14
K. Brataniec, Zachód i islam: dylematy w relacji, Kraków 2009, s.128.
15
J. van Ess, Islam [w:] Pięć wielkich religii świata, red. E. Brunner Traut, Warszawa 1987, s. 79.
16
Islam głosi absolutny monoteizm, przez co odrzuca obecną w chrześcijaństwie doktrynę
opartą na trynitaryzmie, chrystologii oraz soteriologii. Muzułmanie odmawiają określania
Boga jako Ojca. Uważają, że Jezus, syn Maryi, jest jednym z wielu proroków, a nie jak u
chrześcijan Bogiem – człowiekiem16.
Chrześcijanie szybko podjęli próby zbadania nowej religii. Jan Damasceński (zm.
754 r.) w swym dziele „O herezjach” omówił zagadnienia związane z „błędnym
nauczaniem islamu”17. Ten uczony chrześcijański jako pierwszy oficjalnie uznał islam za
wyznanie pogańskie. Według niego, nowy ruch występował przeciw naukom i praktykom
Kościoła Katolickiego. Twierdził, że Mahomet nie był prorokiem wysłanym przez Boga,
lecz obłudnikiem, który wypracował doktrynę islamu, bazując na Starym i Nowym
Testamencie18. Ponadto
krytykował
sprzeczne z
nauką Kościoła
wielożeństwo
muzułmanów19. Podobnie wielu innych teologów chrześcijańskich, m. in. Piotr Venerabilis
(zm. 1156), Rajmund Lullus (zm. 1315), przedstawiali Mahometa w negatywnym
świetle20. Wybitni chrześcijańscy myśliciele: Ricoldo da Montecroce oraz Tomasz z
Akwinu formułowali poglądy, będące wynikiem zgłębiania wiedzy o islamie. Już w
średniowieczu powstały pierwsze europejskie tłumaczenia tekstów arabskich. W świecie
chrześcijańskim islam uznano za odszczepieństwo: „dzieło człowieka, który posługiwał się
fałszywym objawieniem w celu zdobycia władzy”21.
Do rozpowszechniania uproszczonego i opartego na plotkach obrazu islamu
przyczyniali się także europejscy pisarze i podróżnicy, w których dziełach prezentowany
jest często mylny i subiektywny obraz muzułmanów, odznaczających się przemocą,
fanatyzmem religijnym (Dante Alighieri „Boska komedia”, Voltaire „Fanatyzm albo
prorok Mahomet”, Constantine de Volney „Podróże po Egipcie i Syrii”) 22. Przykładem
chrześcijańskiej reinterpretacji dawnych wydarzeń jest ukazywanie islamu jako religii
propagowanej mieczem. Militarny podbój terenów dokonany przez młodą wspólnotę
muzułmańską nie do końca był związany z przymusowymi konwersjami. Jeszcze przez
trzy wieki po przejęciu władzy przez muzułmanów na obszarach Bliskiego Wschodu i
Afryki Północnej duże ilości grupy ludności wyznawały chrześcijaństwo. Władcy
16
E. Sakowicz, op. cit., s. 87.
E. Chat, Islam a chrześcijaństwo, polemika i dialog, Kielce 2005, s. 43.
18
K. Brataniec, op. cit., s. 129.
19
R. Armour, op. cit., s. 78.
20
E. Chat, op. cit., s. 45.
21
K. Brataniec, op. cit., s. 128.
22
K. Pędziwiatr, Od islamu imigrantów do islamu obywateli, Kraków 2007, s. 231.
17
17
muzułmańscy – po zajęciu nowych obszarów – pozostawiali dotychczasowych
urzędników, przejmując lokalny sposób administrowania23.
Krytyka islamu wymierzona była przeciwko doktrynie świętej wojny oraz
uciekaniu się do agresji wobec niewiernych. Dla chrześcijańskiej Europy wojskowa siła
islamu była zagrożeniem do XVII wieku24. Jednak należy wspomnieć, że również w
zachowaniu chrześcijan znane były przypadki stosowania przemocy, jak chociażby w
czasach Chrześcijańskiego Cesarstwa Rzymskiego, w którym zgodnie z prawem
chrześcijaństwo zajmowało uprzywilejowaną pozycję, a konwersje wymuszane były przez
Karola Wielkiego. Prawo w średniowieczu przewidywało karę śmierci wobec
niechrześcijan. Ponadto należy przytoczyć przypadki związane z kolonializmem w XIX i
XX w. na terenach państw arabskich, kiedy to chrześcijańscy misjonarze docierali na
miejsce swej służby, w dużej mierze, dzięki wsparciu wojskowemu i ekonomicznemu
Zachodu25.
Oparty na terroryzmie wzorzec idei prezentowanych przez islam utrwalił się w
opinii Europejczyków aż do czasów współczesnych. Zwłaszcza, że islam nie odznaczał się
łagodnością. Sam Koran nakazuje zwalczanie niewiernych. Obowiązkiem każdego
muzułmanina oraz społeczności muzułmańskiej jest podjęcie „wojny świętej” – dżihad26.
Chrześcijanie mieli w zwyczaju porównywanie doktryny chrześcijańskiej z praktyką
islamu, co utwierdzało ich w przekonaniu, że rytuały muzułmanów są nieudaną próbą
naśladowania praktyk chrześcijańskich. Stworzone przez chrześcijan wyobrażenie islamu,
miało uchronić i ustrzec wiernych przed apostazją oraz zapewnić im szacunek dla własnej
religii w obliczu zetknięcia się z – wyższą wówczas – cywilizacją islamu. Należy jednak
zauważyć, że w historii zdarzały się momenty, kiedy chrześcijanie, którzy mieli okazję
przebywać wśród muzułmanów, byli pod ogromnym wrażeniem ich pobożności,
sumienności w modlitwie, szacunku dla imienia bożego i szacunku wobec innych27.
Współcześnie chrześcijanie w Europie oceniają muzułmanów na podstawie
doniesień medialnych i trudnej sytuacji ich współwyznawców w krajach muzułmańskich;
mam na myśli prześladowania i dewastacje kościołów. Silny negatywny wydźwięk
medialny można zaobserwować zwłaszcza po przeprowadzonych na masową skalę atakach
terrorystycznych w USA (11. 09. 2011), w Madrycie (11. 03. 2004) i w Londynie (07. 07.
23
A. S. Nalborczyk, S. Gródź, Muzułmanie i chrześcijanie – droga w kierunku dialogu, [w:] Islam a
terroryzm, red. A. Parzymies, Warszawa 2003, s. 144.
24
K. Brataniec, op. cit., s. 128.
25
R. Armour, op. cit., s. 63 – 64.
26
J. Bielawski, op. cit., s. 793.
27
K. Brataniec, op. cit., s. 129 -130.
18
2005). Wydarzenia te doprowadziły do nasilenia się zjawiska islamofobii, jako objawu
„niesprawiedliwej dyskryminacji członków społeczności muzułmańskiej oraz wyłączaniu
ich poza główny tok spraw życia politycznego”28. Chodzi tu o ukazanie islamu, jako religii
odległej wartościom i praktykom innych kultur, szczególnie Zachodu, a także o
podkreślenie, że tworzy ona agresywny i niedemokratyczny system religijny i kulturowy.
Zarzuca się muzułmanom brak tolerancji religijnej w krajach arabskich, prześladowania
chrześcijan, podczas gdy sami muzułmanie ostro reagują na wszelkie oznaki nietolerancji
wobec swojej religii. Wypowiedzi pełne krytyki dostrzegalne są w mediach
społecznościowych
oraz
na
stronach
internetowych
poświęconych
tematyce
muzułmańskiej. Znane są w przekazach medialnych również wypowiedzi włoskiej
dziennikarki Oriany Fallaci, zdecydowanie negatywnie odnoszącej się do zaleceń Koranu
wskazujących na brak wolności religijnej, terroryzm, ograniczenie praw kobiet.
Publicystka pracująca w krajach muzułmańskich zarzucała wyznawcom islamu dążenia do
niszczenia cywilizacji Zachodu. Według niej, islam nie jest religią pokoju, a Koran jest nie
do pogodzenia z wolnością, demokracją i prawami człowieka. Jak zauważyła, nie jest to
także religia miłosierdzia i litości29. Przeciwne stanowisko zajmuje badacz islamu Adam
Wąs. Dostrzegł, że społeczność muzułmańska żyjąca w Unii Europejskiej to nie terroryści,
którzy stanowią mały procent wśród muzułmanów. Jak zaznacza, dla wielu chrześcijan
muzułmanie prawdziwie żyjący wyznawanym przesłaniem religijnym mogą stanowić
przykład pogłębiania wiary30. Tutaj należy również przytoczyć opinię Marty WidyBehiesse, arabistki Uniwersytetu Warszawskiego, która powołując się na raport
Europejskiego Urzędu Policji (2011 r.), wskazała, że za większość przeprowadzonych
zamachów terrorystycznych odpowiedzialne były organizacje separatystyczne, nie zaś –
jak się przypuszcza – muzułmańskie31. Jak wykazały badania przeprowadzone przez
CBOS, rozdźwięk między islamem a chrześcijaństwem jest spowodowany przede
wszystkim różnicami politycznymi, a nie rozbieżnością religijną, czy kulturową. Badania
przeprowadzono w 27 krajach świata (wzięło w nich udział 28 389 respondentów) Niemal
jedna trzecia badanych uważa, że przyczyną istniejących między muzułmanami a
28
K. Pędziwiatr, op. cit., s. 229.
O. Fallaci, Wściekłość i duma,. Dostępny w Internecie:
http://wyborcza.pl/magazyn/1,128597,12606993,WSCIEKLOSC_I_DUMA.html, 04.10.2012.
30
Między religią a kulturą w Europie : chrześcijaństwo - islam - laicyzm : rola Kościoła katolickiego w
procesie integracji europejskiej, red. M. Góra, Gliwice 2005, s. 103.
31
Marta Widy- Behiesse, audycja „Połączenie” w radiu TOK FM. Dostępna w Internecie:
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,14029633,_Islamscy_radykalowie_to_margines__To_przerazajace_.ht
ml, 03.06.2013.
29
19
chrześcijanami napięć są różnice religijne i kulturowe, podczas gdy ponad połowa
badanych dopatruje się rozbieżności we wzajemnych relacjach w konflikcie interesów32.
Podsumowując dotychczasową analizę odnoszącą się do wzajemnych relacji
chrześcijan i muzułmanów, należy zauważyć, iż obie strony cechuje analogiczne
nastawienie, tzn. ocenianie przy zastosowaniu wyłącznie własnych kryteriów. Prowadzi to
do upowszechnienia i podtrzymywania negatywnego poglądu o wyznawcach tej drugiej
religii. Tak więc obie frakcje odnoszą się krytycznie do dogmatów, moralności, zwyczajów
oraz rytuałów drugiego wyznania33. Brak zgodności oraz roszczenia wysuwane nawzajem
przez chrześcijan i muzułmanów w znacznym stopniu spowodowane są przekonaniem
wyznawców dwu religii o uniwersalistycznym charakterze swojej wiary, co oznacza, że
obie religie są przeświadczone o posiadaniu absolutnej i uniwersalnej prawdy34. Choć
trzeba wskazać, że islam od momentu powstania był zakorzeniony wśród ludów i kultury
arabskiej. Natomiast poprzez przyjęcie koncepcji uniwersalności, można wnioskować, że
muzułmanie chcą narzucić swoje wyznanie światu, jako jedyny właściwy model religijny.
Szczególnie, że muzułmanie odnosząc się do coraz bardziej zauważalnej sekularyzacji
świata zachodniego, utożsamianego z chrześcijaństwem wyrażają przekonanie, że ich
religia ma odegrać znaczącą rolę w przyszłości35.
2.2 Dialog międzyreligijny
Wzajemny obraz chrześcijan i muzułmanów często jest uproszczony i ukazywany
poprzez stosowanie skrótów interpretacyjnych. Nie można zapominać, iż w przeszłości
relacje między wyznawcami obu religii oparte były również na wzajemnym szacunku.
Poszanowanie względem chrześcijan spowodowane było wyznawanym przez nich
monoteizmem. Ponadto Arabowie wyrażali uznanie wobec tych, którzy dawali szczere
świadectwo swojej wiary oraz odznaczali się pobożnością.
Nierzadko chrześcijanie żyjący w świecie muzułmańskim poddawani są
prześladowaniom. Islam może wydawać się zamknięty wobec wyznawanych przez
chrześcijaństwo prawd, także działalność misyjna wyznawców Chrystusa jest niemożliwa
32
„Badanie przeprowadziła badania opinii GlobeScan od 3 listopada 2006 roku do 16 stycznia 2007 roku.
Dostępny w Internecie: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_031_07.PDF, 21.02.2007.
33
A. S. Nalborczyk, S. Gródź, op. cit., s. 147.
34
R. Armour, op. cit., s. 63.
35
E. Sakowicz, op. cit., s. 92 - 93.
20
na terenach, gdzie przeważa cywilizacja islamska36. Istnieją podstawowe problemy
uniemożliwiające podjęcie pełnego dialogu. Krzysztof Kościelniak pisze, że w
zróżnicowanym świecie islamu brakuje głównego ośrodka spełniającego rolę „rzecznika
islamu”. Dodatkową trudnością jest fakt, iż zainicjowany wśród europejskich
muzułmanów dialog, nie odzwierciedla się w postawach muzułmanów zamieszkujących
kraje arabskie. Problem jest spowodowany brakiem rozdziału w islamie między religią a
polityką37. Islam - z charakterystyczną dla siebie zaborczością – może wydawać się
niezdolny do dialogu, poniższe przykłady mogą być wyrazem podejmowania prób dialogu
międzyreligijnego. Warto wspomnieć o rozkazie kalifa Al – Mamuna, który w IX w.
ustanowił Dom Mądrości – miejsce gdzie dokonywano tłumaczenia dzieł greckich na
język arabski, a chrześcijanie mogli poszczycić się wpływowymi stanowiskami 38. Na
terenach muzułmańskich rozwijały się chrześcijańskie klasztory, w których dla
wyznawców islamu przeprowadzono debaty teologiczne. Również na dworach kalifów
podnoszono dyskusje o tematyce religijnej39. Zakony chrześcijańskie (dominikanie i
franciszkanie) rozpoczęły studia zarówno nad islamem, jak i językiem arabskim.
Podejmowano dążenia oparte na realizacji pokojowej misji wśród Saracenów 40. Na
terenach Półwyspu Arabskiego przedstawiciele innych wyznań byli leczeni na równi z
muzułmanami. Życie chrześcijanina było warte tyle samo, co życie wyznawców islamu. W
kronikach odnotowane są też przypadki, kiedy to przedstawiciele religii chronionej byli
grzebani razem z muzułmanami41.
Wiedza o islamie znacznie poszerzyła się na przełomie XII i XIII w. poprzez
tłumaczenia Koranu oraz innych dzieł arabskich. Mimo to, ze strony Kościoła podjęto
działania
zmierzające
do
ograniczenia
wzajemnych
kontaktów.
Zgodnie
z
postanowieniami soborów z lat 1179 i 1215 ograniczono kontakty między innowiercami i
zaniechano kontaktów handlowych. Dowodem izolacji muzułmanów był wydany przez
papieża Grzegorza IX zakaz wezwań na modlitwę, noszenia odrębnego stroju, a także
zakaz wychodzenia na ulice w czasie trwania świąt chrześcijańskich. Kierując się
założeniem, że muzułmanie stanowią nieprzyjacielską mniejszość, władcy europejscy
wypędzali ich ze swoich terenów Choć wśród uczonych chrześcijańskich, tj. Jana z
36
A. Nalborczyk, Islam wobec chrześcijaństwa, [w:] Leksykon dla dziennikarzy. Dostępny w Internecie:
http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=29.
37
K. Kościelniak, op. cit., s. 215 – 216.
38
E. Chat, op. cit., s. 44.
39
A. S. Nalborczyk, S. Grodź, op. cit., s. 147,150.
40
E. Chat, op. cit., s. 48.
41
A. Mez, Renesans islamu, Warszawa 1981, s. 64, 66.
21
Segowii, Mikołaja z Kuzy i Teodora Bibliandera, pojawiały się poglądy zachęcające do
podjęcia dialogu międzyreligijnego – poprzez pokojowe nastawienie oraz debatę
przywódców obu religii – nie znalazły one większego poparcia42.
Niewątpliwie o nowym podejściu do islamu możemy mówić w kontekście
pogłębiania wiedzy przez myślicieli europejskich w XVII wieku. Zaczęto tłumaczyć teksty
arabskie, kontynuowano naukę tego języka poprzez utworzenie katedr arabistyki w
Lejdzie, a następnie w Oksfordzie. W 1697 r. wydano pierwszą Encyklopedię islamu43.
Również po stronie muzułmańskiej nie brakowało pozytywnych odniesień wobec ludów
Księgi. Przychylne nastawienie wobec chrześcijaństwa głosili w XIX w. Sayyid Ahmad
Khan i Muhammad Abduh, podkreślali oni potrzebę wzajemnego poszanowania, jak
również otwarcia się na kulturę świata zachodniego44.
Zdecydowany przełom w relacjach chrześcijaństwo – islam i ogromny krok
wyrażający uznanie wobec muzułmanów, a także podjęcie pełnej postawy dialogu
zapoczątkował Sobór Watykański II. Deklaracja Nostrae aetate ogłoszona 28 października
1965 r. zawiera stwierdzenie:
„Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć
jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu,
Stwórcy nieba i ziemi, Temu, który przemówił do ludzi; Jego nawet
zakrytym postanowieniom całym sercem usiłują się podporządkować, tak
jak podporządkował się Bogu Abraham, do którego wiara islamu chętnie
nawiązuje. Jezusowi, którego nie uznają wprawdzie za Boga, oddają cześć
jako prorokowi i czczą dziewiczą Jego Matkę Maryję, a nieraz pobożnie Ją
nawet wzywają. Ponadto oczekują dnia sądu, w którym Bóg będzie
wymierzał sprawiedliwość wszystkim ludziom wskrzeszonym z martwych.
Z tego powodu cenią życie moralne i oddają Bogu cześć głównie przez
modlitwę, jałmużny i post. Jeżeli więc w ciągu wieków wiele powstawało
sporów i wrogości między chrześcijanami i mahometanami, święty Sobór
wzywa wszystkich, aby wymazując z pamięci przeszłość szczerze pracowali
nad zrozumieniem wzajemnym i w interesie całej ludzkości wspólnie
42
K. Brataniec, op. cit., s. 131.
Tamże, s. 133.
44
A. S. Nalborczyk, S. Gródź, op. cit., s. 154.
43
22
strzegli i rozwijali sprawiedliwość społeczną, dobra moralne oraz pokój i
wolność”45.
Dokument ten w sposób oficjalny wyraża stanowisko Kościoła wobec wyznawców islamu.
Wbrew wcześniejszym opiniom, Sobór publicznie uznał wartość islamu. Gest ten
przyczynił się do umocnienia więzi przyjaźni Kościoła z innymi religiami. Deklaracja
Nostrae aetate stała się symbolem gotowości do podjęcia działań w kierunku umocnienia
dialogu między dwoma religiami monoteistycznymi.
Choć oficjalnie przyjmuje się wydarzenia soborowe jako szczególny zwrot w
relacjach chrześcijan i muzułmanów, nie należy również zapominać o wcześniejszych
przejawach szacunku i dialogu wyrażanych przez papieża Pawła VI. Rok przed
ogłoszeniem Nostrae aetate powołał on Sekretariat ds. Niechrześcijan. Do głównych zadań
tej instytucji należało poszukiwanie drogi porozumienia z wyznawcami innych religii. W
ramach prac Sekretariatu wydawano biuletyn informujący o przebiegu dialogu i
nawiązujących do tej tematyki przemówieniach papieża46. W 1969 r. doszło do spotkania
muzułmanów z chrześcijanami w Cartigny, w celu ustalenia przyszłych zamierzeń. W
kolejnych latach konferencje zgłębiające tę tematykę odbywały się także w krajach
muzułmańskich, jak chociażby w Tunezji w 1974 r., czy w 1976 r. w Libii. Zostały także
utworzone
grupy
badawcze
skupiające
chrześcijan
i
muzułmanów,
regularnie
odbywających posiedzenia i wydających tematyczne publikacje47.
Zabiegi zmierzające w utrzymania dobrych relacji z wyznawcami islamu
podejmowali następcy Pawła VI. Ponownym krokiem ku głębszemu otwarciu się na
muzułmanów był zorganizowany po raz pierwszy w dniu 27. 10. 1986 r. – Dzień Modlitw
w Asyżu. Cały pontyfikat Jana Pawła II oparty był na dążeniach do pogłębienia dialogu z
muzułmanami. Doceniono ich kulturę oraz to, że razem z chrześcijanami wyznają wiarę w
Jedynego Boga48. Mając na uwadze wspólne wartości oraz konieczność wyrażania
solidarności papież odbywał wiele podróży do krajów muzułmańskich, gdzie spotykał się z
wyznawcami islamu. To on po raz pierwszy – jako zwierzchnik Kościoła Katolickiego –
przekroczył progi meczetu Umajjadów w 2001 r.49.
45
Nostrae aetate [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje Dekrety Deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002,
s. 334 – 335.
46
Tamże, s. 331.
47
A. S. Nalborczyk, S. Gródź, op. cit., s. 156 – 157.
48
Sobór Watykański II…, s. 331.
49
K. Sowa, Papież w meczecie. Dostępny w Internecie: http://papiez.wiara.pl/doc/378644.Papiez-wmeczecie, 08.03.2006.
23
Utrzymywanie poprawnych relacji z islamem kontynuowano również za
pontyfikatu Benedykta XVI. Przekazy medialne relacjonujące ówczesne konflikty m. in.
w Syrii, Tunezji, Algierii oraz Iraku ukazywały rozgrywające się na Bliskim Wschodzie
wydarzenia w świetle napięć w relacjach chrześcijan i muzułmanów. Trzeba zaznaczyć, że
Benedykt XVI w swych wystąpieniach, zwracając uwagę na wzniecane na tle religijnym
konflikty, podkreślał potrzebę wzajemnego poszanowania i pokoju. Wielokrotnie dawał
temu wyraz poprzez spotkania z przedstawicielami islamu, jak i podróże zagraniczne do
krajów muzułmańskich. Podczas swej pielgrzymki do Turcji w listopadzie 2006 r.
zaznaczył: „Była to dla mnie sprzyjająca okazja do wyrażenia raz jeszcze mego szacunku
dla muzułmanów i cywilizacji islamskiej. Mogłem zarazem zwrócić uwagę na to, iż ważne
jest, by chrześcijanie i muzułmanie wspólnie angażowali się w służbę na rzecz człowieka,
życia, pokoju i sprawiedliwości”. Rok później ponad stu muzułmańskich uczonych
podczas Święta Zakończenia Postu skierowało do Benedykta XVI list, w którym wyraziło
potrzebę rozpoczęcia na nowo dialogu. Wypunktowano to, co zespala chrześcijan i
muzułmanów odpowiedzialnych za losy świata50. Wobec działań opartych na
propagowaniu islamu przy użyciu siły, papież dążył do podjęcia dialogu z uwzględnieniem
wzajemnego poszanowania w duchu pokoju.
W obecnych czasach, gdy dostrzegalny jest wzrost liczby muzułmanów w krajach
chrześcijańskich, utrzymanie dialogu między wyznawcami tych religii stanowi istotny
element nawiązania współpracy i jednocześnie zniesienia błędnych interpretacji, jakie
wytworzyły się podczas wielowiekowych kontaktów chrześcijan i muzułmanów. Zgodnie
z twierdzeniem, jakie prezentuje uczony muzułmański, Tarik Ramadan: „nie tylko
muzułmanie muszą nauczyć się żyć w europejskich warunkach, ale i społeczności
europejskie muszą zrozumieć i zaakceptować to, że wyznawcy islamu – nierzadko
urodzeni już w Europie – i nie znający innej ojczyzny niż europejska, są częścią
europejskiej rzeczywistości”51. Jest to wyrażenie koncepcji euroislamu, zakładającej nie
tylko dostosowanie podstawowych zasad islamu do elementów kultury europejskiej, ale i
polegającej na szerzej pojętej akceptacji przyjętych w Europie Zachodniej wartości (tj.
wolność, równość uznanie praw człowieka). Ramadan zwraca uwagę na właściwą
interpretację Koranu, który nie jest sprzeczny z wyznawanymi w Europie wartościami.
Wskazuje na potrzebę debat dążących do przyznania islamowi miejsca we współczesnej
50
A. S. Nalborczyk, Kontynuacja czy zerwanie? Benedykt XVI wobec islamu, Więź 4 (618) 2010, kwiecień
2010. Dostępny w Internecie: http://www.wiez.pl/czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,551,art,15201.
51
A. S. Nalborczyk, Kilka uwag o ignorancji, [w:] „Teofil – Pismo Kolegium Filozoficzno – Teologicznego
Dominikanów” nr 2 (24) 2006, s. 52.
24
Europie, co jego zdaniem zminimalizuje nasilenie fundamentalistycznych postaw w
Europie52.
Koncepcja ta wydaje się właściwa i godna uwagi szczególnie, że islam obecnie
stanowi najdynamiczniej rozwijającą się religię świata. Warunkami temu sprzyjającymi
jest wspomniany już wzrost demograficzny wśród muzułmanów i zauważalna w
sekularyzacja społeczeństw zachodnioeuropejskich. Niewątpliwie w realizacji rozmów
dużą rolę odgrywa wspólna koncepcja człowieka i związane z nią wartości, cenne zarówno
dla muzułmanów i chrześcijan (jak miłość bliźniego, poszanowanie godności ludzkiej)53.
Ważne jest organizowanie wspólnych badań i konferencji naukowych oraz grup
dyskusyjnych. Chodzi tu m. in. o działania podejmowane przez Uniwersytety w Ankarze,
Tunisie oraz Uniwersytet Gregoriański zaangażowane w organizowanie sympozjów
naukowych, podejmujących tematykę islamu i chrześcijaństwa. Także na Uniwersytecie w
Tybindze Wydział Teologii Katolickiej prowadzi zajęcia dla muzułmanów i chrześcijan z
zakresu międzyreligijnej praktyki dialogu. Instytucje wspierające idee wzajemnego dialogu
znajdują się także w krajach muzułmańskich: Pakistanie, Bangladeszu, Indonezji i
Egipcie54.
Na podstawie przeprowadzonych w tej części pracy analiz można zauważyć, że
tylko w oparciu o wzajemne poszanowanie wartości wyznawanych przez muzułmanów i
chrześcijan można budować więzi pozwalające wyznawcom dwu religii unikać
nietolerancji, niechęci i zachowań radykalnych, szkodliwych dla rozwijania dialogu
międzyreligijnego. Konieczne jest, aby takie postawy odrzucające wszelką wrogość i
niechęć towarzyszyły nie tylko chrześcijanom, ale i muzułmanom. Podejmowaniu
owocnego dialogu musi towarzyszyć uwzględnienie wolności religijnej, która rozumiana
jest jako postawa wolna od przymusu, zarówno ze strony jednostki, jak i społeczeństwa55.
Uznanie tego prawa pozwoli zarówno muzułmanom, jak i chrześcijanom na wyrażanie na
zewnątrz swoich racji bez wzniecania konfliktów. Trzeba jednak pamiętać, że prowadzenie
efektywnego dialogu możliwe jest tylko przy wzajemnym otwarciu i wychodzeniu poza
przyjęte na przestrzeni wieków schematy. Warto wierzyć, że wzajemne relacje
wyznawców dwu wielkich religii świata mogą być poprawne, a nawet przyjazne.
52
A. Wąs, Euroislam. Jaki będzie islam w Europie. Dostepny w Internecie:
https://religie.wiara.pl/doc/472253, 11.04.2009.
53
Ch. Troll, Dla dialogu nie ma żadnej alternatywy. Dostępny w Internecie:
http://tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=476.
54
A. S. Nalborczyk, S. Gródź, op. cit., s. 158 – 159.
55
Dignitatis humane [w:] Dokumenty Soboru Watykańskiego II…, s. 408.
25
3. Muzułmanie w wybranych krajach Europy Zachodniej
3.1. Wielka Brytania
Wielka Brytania jest państwem o charakterze wielokulturowym, muzułmanie
przybywający tutaj po II wojnie światowej z byłych kolonii angielskich łatwo pozyskiwali
prawa obywatelskie oraz mieli możliwość swobodnego wyrażania swej wiary1. Największą
grupę imigrantów stanowią muzułmanie z obszarów Południowej Azji: Pakistańczycy i
Bengalczycy oraz obywatele Indii. Napływowi muzułmanie najliczniej osiedlają się w
dużych miastach, takich jak Londyn, Bradford, Birmingham, Manchester, Leeds oraz
Glasgow2. Choć konstytucja Wielkiej Brytanii nie zawiera zapisu gwarantującego wolność
wyznania oraz swobodę praktyk religijnych, to jednak ze względu na zawarte w traktatach
międzynarodowych uregulowania, pozwalające na wybór wyznania, muzułmanie uzyskują
zgodę na wypełnianie kultu religijnego na terenie tego kraju 3. Ponadto stosowany tam
model polityczny umożliwia propagowanym w krajach arabskich ideologiom rozwijać się
na terenie Wielkiej Brytanii4.
Islam uznawany jest za najdynamiczniej rozwijającą się religię na terytorium
brytyjskim. Według przeprowadzonego spisu ludności w 2007 roku, wyznawcy Allaha
stanowili 2,7% populacji kraju tj. 1 591 000, aż połowa z nich urodziła się w Wielkiej
Brytanii5. W 2011 r. wskaźnik muzułmanów wzrósł do ok. 5%. Według opinii
demografów, utrzymująca się na tym poziomie tendencja może doprowadzić do wyparcia
chrześcijaństwa i dominacji islamu. Jeśli w dalszym ciągu liczba wyznawców islamu
będzie wzrastać, w najbliższych 20 latach będzie ich 5,5 mln6. Populację muzułmanów w
Wielkiej Brytanii tworzą jednostki młode: 33,8% z nich nie przekroczyło 16 roku życia,
natomiast 18,2% stanowią osoby w wieku 15 – 24 lat (podczas gdy w całym kraju odsetek
osób poniżej 25 roku życia wynosi 31%). Dane te wskazują, że wśród muzułmanów, dzieci
1
K. Pędziwiatr, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej,
Kraków 2007, s. 36.
2
R. Machnikowski, Muzułmanie w Europie Zachodniej – między integracją a radykalizacją, Warszawa
2010, s. 15.
3
K. Pędziwiatr, op. cit., s. 85.
4
K. Brataniec, Zachód i islam: dylematy w relacji, Kraków 2009, s. 122.
5
K. Pędziwiatr, op. cit., s. 47.
6
Islam wypiera chrześcijaństwo w Wielkiej Brytanii. Dostępny w Internecie:
http://www.euroislam.pl/index.php/2013/10/islam-wypiera-chrzescijanstwo-w-wielkiej-brytanii/. 07. 10.
2013.
26
znajdujących się w wieku szkolnym jest dwukrotnie więcej niż u wyznawców innych
religii7.
Mimo, iż w Wielkiej Brytanii obowiązuje religia państwowa, anglikanizm, a
Kościoły oraz inne społeczności religijne nie otrzymują środków finansowych na rozwój
swojej działalności – na terenie tego kraju prężnie działa kilka organizacji muzułmańskich,
z których największe stanowią Muslim Association of Britain (1997), Muslim Council of
Britain (1997), Muslim Public Affairs Comittee (2000). Ich głównym celem jest
angażowanie poszczególnych osób na rzecz wspólnot, a także utrzymywanie kontaktu z
władzami, zarówno lokalnymi jak i państwowymi, dla wypracowania rozwiązań,
uwzględniających wartości islamu. Organizacje te działają na szczeblu religijnym,
edukacyjnym, jak i społecznym8. Islam jest rozpowszechniony w przestrzeni publicznej w
Wielkiej Brytanii. Muzułmanie mogą nie tylko korzystać z szerokiego systemu świadczeń
socjalnych, mają również – jak już pisałam – możliwość realizacji kultu religijnego.
Świadczy o tym m. in. ilość meczetów zarejestrowanych na terenie Wielkiej Brytanii. W
1963 roku było ich 13, w ciągu kolejnych 10 lat liczba ta zwiększyła się do 73. W 2007 r.
istniało ok. 1200 meczetów i sal modłów9. Ponadto od 2013 r. brytyjski kanał telewizyjny
Channel 4 w czasie miesiąca ramadan (od 9 lipca do 7 sierpnia), zgodnie z muzułmańskim
zwyczajem, 5 razy dziennie nadaje wezwania do modlitwy10. Według badań
przeprowadzonych przez Martę Warat z UJ wśród brytyjskich muzułmanek, w islamie
odnajdują one wartości, do których odwołuje się społeczeństwo brytyjskie, chodzi tu o
tolerancję, sprawiedliwość i równość. Mogą one korzystać z równości wobec prawa i
wolności osobistej11. Coraz większe znaczenie społeczności muzułmańskiej zauważalne
jest również w dziedzinie gospodarki. Zgodnie z zapowiedziami obecnego premiera
Wielkiej Brytanii, Davida Camerona, Londyn ma stać się centrum finansowym dla państw
islamskich. To oznacza, że zostanie wprowadzony islamski indeks giełdowy, natomiast
emitowane obligacje będą uwzględniały prawo szariatu (pierwszy taki przypadek w
7
K. Pędziwiatr, op. cit., s. 83.
R. Machnikowski, op. cit., s. 18.
9
K. Pędziwiatr, op. cit., s. 31.
10
Wielka Brytania: Channel 4 będzie nadawał wezwania do muzułmańskich modlitw. Dostępny w Internecie:
http://www.autonom.pl/?p=6266, 05.07. 2013.
11
Marta Warat, Młode muzułmanki w Wielkiej Brytanii, Miesięcznik Znak, wrzesień 2011, nr 676. Dostępny
w Internecie: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/1054/calosc/mlode-muzulmanki-w-wielkiej-brytanii.
8
27
niemuzułmańskim kraju). W konsekwencji takie działania przyczynią się do zwiększenia
wpływów muzułmańskich inwestorów na terenie Europy Zachodniej12.
Pomimo dbałości ze strony władz Wielkiej Brytanii o zapewnienie odpowiednich
warunków i praw społeczności muzułmańskiej, imigranci nie dostosowują się do kultury
brytyjskiej. Aż 81% z nich przyznało, że nie czują się obywatelami Anglii 13. Z kolei około
25% Brytyjczyków nie darzy zaufaniem muzułmanów, uzasadniając że sytuacja w
Wielkiej Brytanii byłaby lepsza bez ich obecności. Prawie połowa badanych jest zdania, że
muzułmanie wyznają inne wartości niż pozostała część społeczeństwa. Natomiast ¼ z nich
uważa, że winę za wzrost islamofobii ponoszą ugrupowania terrorystyczne z zagranicy. Te
same badania wykazały, że ok. 60 % obywateli Wielkiej Brytanii negatywnie ocenia
muzułmanów14.
Taka ocena nie tylko ze strony brytyjskich chrześcijan, ale i pozostałych
obywateli o różnej denominacji może być spowodowana postulatami wysuwanymi przez
wyznających islam imigrantów, dążących nierzadko w sposób zaborczy do uzyskania
większej autonomii i znaczenia w życiu publicznym. W brytyjskich miastach,
zamieszkiwanych przez duży odsetek imigrantów dochodzi do licznych zamieszek
ulicznych. W czasie tych starć obrażenia odnoszą nie tylko ludzie, dewastowane są
również miejsca kultu. Muzułmanie podpalają samochody i budynki chrześcijan. Według
statystyk w 2001 roku doszło do 572 napaści, z czego 62% ofiar stanowili niemuzułmanie.
Incydenty i uliczne demonstracje wymierzane są także przeciwko imigrantom 15, to właśnie
wśród tej grupy ludności obserwuje się znaczący wzrost popełnianych przestępstw. W
ciągu ostatniego roku liczba muzułmanów osadzanych w brytyjskich więzieniach
przekroczyła 11 tys. W porównaniu z danymi sprzed 15 lat temu wskaźnik wzrósł o prawie
300% (3,6 tys. osób w 1998). O dynamicznym rozwoju islamu na Wyspach świadczy także
fakt, iż z roku na rok wzrasta liczna konwertytów na islam. Szacuje się ok. 5000 nawróceń
12
M. Polak, Europejski Islam zacznie się w Wielkiej Brytanii. Chce tego premier Cameron. Dostępny w
Internecie: http://www.prawy.pl/z-zagranicy2/4148-europejski-islam-zacznie-sie-w-wielkiej-brytanii-chce-tegopremier-cameron. 1.11.2013.
13
K. Brataniec, op. cit., s. 125.
14
„Sondaż przeprowadzony na potrzeby programu Newsbeat (BBC Radio 1) na grupie osób w wieku 18-24
lat”. Co czwarty młody Brytyjczyk nie ufa Muzułmanom. Dostępny w Internecie:
http://bham.pl/wiadomosci/wielka-brytania/3258-co-czwarty-mlody-brytyjczyk-nie-ufa-muzulmanom,
25.09.2013 r.
15
K. Machnikowski, op. cit., s. 28.
28
w ciągu roku. Uważa się, że to zjawisko związane jest z nagłośnianiem tematu islamu w
przestrzeni publicznej16.
Na podstawie powyższych analiz można zauważyć, że coraz bardziej rozwijający
się islam zyskuje korzystne warunki do dalszego rozprzestrzeniania się na obszarze
Wielkiej Brytanii, wpływ na to mają nie tylko względy religijne, jak np. zanikanie
chrześcijaństwa, ale także społeczne: gwałtowny wzrost demograficzny oraz otwarcie
rynku brytyjskiego na inwestorów z krajów muzułmańskich. Te czynniki umożliwiają
muzułmanom eksponowanie swojej obecności i podejmowanie starań o pozyskanie
dalszych przywilejów, by móc zapewnić rozwój swojej społeczności.
3.2. Francja
Francja jest przykładem państwa o charakterze świeckim, w którym rozdział
między państwem a Kościołem uregulowany jest prawnie. W tym kraju charakterystyczny
jest model asymilacji imigrantów. To oznacza, że osadnicy przybywający na terytorium
Francji nie są postrzegani jako społeczności o odmiennej kulturze. Od ludności
napływowej oczekuje się dostosowania się do norm obowiązujących w państwie, poprzez
przejęcie kultury społeczeństwa, w którym zamieszkali. Wszelkie odrębne zwyczaje
tolerowane są w przestrzeni prywatnej, jeśli wykraczają one poza tę sferę, spotykają się ze
sprzeciwem państwa17.
Wśród muzułmanów we Francji największy odsetek stanowią imigranci z
obszarów, które w przeszłości znalazły się pod panowaniem Francji, a więc z Maroka,
Algierii, Tunezji, Senegalu, Mali i Turcji18. Najchętniej zamieszkują oni duże miasta, tj.
Paryż, Marsylię, Lyon, Roubaix, Grenoble i Lilles19. Charakterystyczne jest, że wśród
pytań zadawanych podczas powszechnego spisu ludności nie podejmuje się kwestii
wskazujących na przynależność religijną. Uniemożliwia to podanie dokładnych danych,
określających liczbę muzułmanów mieszkających na terenie tego kraju. Według statystyk z
2007 roku, społeczność muzułmańska stanowiła 4 – 5 mln osób, co równa się 7 – 8%
ludności całego kraju20. Według tych danych szacunkowych ich liczba może stanowić
16
Badanie zostało przeprowadzone przez organizację Faith Matters, Brytyjczycy przechodzą na islam,
Dostępny w Internecie: http://infolinia.org/news/7722/brytyjczycy-przechodza-na-islam.html, 20.01.2012.
17
K. Pędziwiatr, op. cit., s. 31.
18
Tamże, s. 50.
19
K. Machnikowski, op. cit., s. 16.
20
K. Pędziwiatr, op. cit., s. 51.
29
nawet 15% populacji21. Podobnie jak w Wielkiej Brytanii, wyznawcy islamu stanowią
drugą po chrześcijaństwie siłę religijną Francji.
Trzeba tu jednak zaznaczyć, że ze względu na świeckość państwa, muzułmanie
muszą dostosować się do obowiązujących norm prawnych (zgodnie z którymi wyznawcy
Allaha nie mogą liczyć na wsparcie finansowe dla swych religijnych działań). Specyficzna
sytuacja tego kraju uniemożliwia społeczności muzułmańskiej integrację z innymi grupami
etnicznymi wyznającymi wspólną religię.
Te uwarunkowania prowadzą do wytworzenia różnych typów wyrażania
przynależności. Pierwszą grupę stanowią muzułmanie określani, jako „praktykujący
Francuzi”. Zbiorowość ta dąży do przyjęcia obowiązujących we Francji idei
republikańskich i utożsamienia się z kulturą tego kraju, jednocześnie nie odrzucając
wartości swego pochodzenia. Kolejnym przykładem są tzw. „zaadoptowani”, czyli
muzułmanie którzy uznają przynależność do Francji, równolegle artykułując wartości
kulturowe i religijne kraju swego pochodzenia. W przeciwieństwie do przedstawicieli
pierwszej grupy, muzułmanie „zaadoptowani” podkreślają wartości islamu, nie
ograniczając się jedynie do strefy prywatnej. Trzeci rodzaj tworzą skupiska muzułmanów
nie podkreślających przywiązania do religii, charakteryzujących się dużym stopniem
integracji i chęci włączenia do większej grupy społeczeństwa. Ostatni typ to model
„neowspólnotowców”, dla których główną wartością jest obrona własnej tożsamości
kulturowej i religijnej. Duże znaczenie w szerzeniu tych idei ma w ich opinii wspólnota22.
Walka o poszanowanie praw muzułmanów i starania o zwiększenie znaczenia w
przestrzeni publicznej powoduje, że członkowie tej społeczności manifestują swoją
obecność w sposób otwarty. Na terenie Francji istnieje wiele miejsc, które muzułmanie
uznają za własne, niedopuszczając na ich teren obywateli Francji. Takie przeświadczenie
staje się przyczyną agresji i zakłóceń porządku publicznego23. Poszczególne grupy
muzułmanów podkreślają swoją obecność poprzez organizowanie protestów i zamieszek
ulicznych oraz podpaleń nie tylko na tle religijnym. Muzułmanie w ten sposób wyrażają
sprzeciw wobec braku poszanowania ich kultury. Należy tu przytoczyć decyzję prezydenta
Jacques’a Chiraca, który w 2003 roku chciał wprowadzić zakaz eksponowania symboli
21
M. G. Bartoszewicz, Francja płonie muzułmańskim ogniem. Dostępny w Internecie:
http://www.pch24.pl/francja-plonie-muzulmanskim-ogniem,16601,i.html, 26.07.2013.
22
R. Mamok, Muzułmanie we Francji, Dostępny w Internecie: http://www.fronda.pl/blogi/goniecwolnosci/muzulmanie-we-francji,26780.html#comments.
23
W muzułmańskich dzielnicach Francji stało się „szczególnie niebezpieczne być Francuzem”. Dostępny w
Internecie: http://ndie.pl/w-muzulmanskich-dzielnicach-francji-stalo-sie-szczegolnie-niebezpieczne-bycfrancuzem/ 29. 04. 2014.
30
religijnych w instytucjach publicznych. Tę ustawę nazwaną „zakazem noszenia chusty”
francuski parlament przyjął w marcu 2004 r. zdecydowana przewagą głosów24.
Można przypuszczać, że te decyzje wywołały niepokoje społeczne, których
następstwem były masowe protesty w 274 miastach Republiki Francuskiej. W ich wyniku
pod koniec 2005 roku ówczesny prezydent J. Chirac wprowadził stan wyjątkowy,
(zakończony w styczniu 2006 r.) W wyniku tych wydarzeń, podczas których aresztowano
3 tysiące osób podjęto dyskusje dotyczące przyczyn niezadowolenia wśród imigrantów
oraz wskazano na sposoby ich integracji. Motywem zamieszek był czynnik religijny,
będący głównym motorem działań uczestników ataków25.
Można stwierdzić, że islam we Francji osiąga coraz większy zasięg i znaczenie.
Podobnie, jak w Wielkiej Brytanii, zmniejsza się liczba chrześcijan, podczas gdy wzrasta
ilość osób wyznających islam. Wśród mieszkańców Francji w wieku od 18 do 50 lat jeden
muzułmanin przypada na 4 katolików. Również w tym kraju dostrzegalny jest wzrost
liczby muzułmanów i duży ich odsetek wśród osób młodych, choć islam nadal pozostaje
religią mniejszości26. Na terenie Francji istnieje 2158 meczetów i sal modłów27. Swoją
działalność
rozwinęły
także
muzułmańskie
organizacje
religijne,
dążące
do
reprezentowania interesów francuskich muzułmanów, zarówno na szczeblu społeczności
lokalnej, jak i w kontaktach z administracją publiczną. Organizacje te mają na celu
zapewnienie muzułmanom właściwego miejsca w przestrzeni publicznej oraz prowadzenie
dialogu z wyznawcami innych religii. Zwracają również uwagę na zaspokojenie potrzeb
edukacyjnych i społecznych mniejszości islamskiej. Organizacje te skupiają w swoich
szeregach różne grupy (m. in. mniejszości narodowe z Północnej Afryki oraz instytucje
młodzieżowo – studenckie). Uznaną przez państwo frakcją reprezentującą interesy
wszystkich zbiorowości muzułmanów jest Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego.
Ponadto rozwijają się: Federacja Narodowa Muzułmanów Francji i Instytut Muzułmański
Meczetu Paryskiego28.
Aktywne zaangażowanie muzułmanów w przestrzeni publicznej oraz ich
obecność w sferze medialnej przyczyniają się do wzrostu zjawiska islamofobii we Francji.
W 2004 r. powołano Zgromadzenie przeciwko islamofobii we Francji – instytucję, której
24
A. Iwulski, Awantura o symbole religijne we Francji. Dostępny w Internecie:
http://wiadomosci.wp.pl/page,2,title,Awantura-o-symbole-religijne-weFrancji,wid,11430596,wiadomosc.html, 26.08.2009.
25
K. Machnikowski, op. cit., s. 29 – 30.
26
Francja, islam i przedmieścia. Dostępny w Internecie: http://www.euroislam.pl/index.php/2014/05/akcjabritain-first-w-meczetach-bradford/, 23.11.2011.
27
K. Pędziwiatr, op. cit., s. 31.
28
Tamże, s. 56 – 58.
31
celem jest kontrola i analiza wszelkich przejawów dyskryminacji i agresji skierowanych
przeciwko francuskim muzułmanom (wyrażających się m. in. w podpalaniu meczetów,
zamieszczaniu obraźliwych napisów, w atakach na osoby prywatne)29. Z badań
(przeprowadzonych wśród społeczeństwa francuskiego przez ośrodek Ifop dla dziennika
„Le Figaro”) wynika, że aż 43% Francuzów negatywnie ocenia obecność muzułmanów w
swoim kraju i widzi w nich zagrożenie dla tożsamości kraju. Ponad 60% ankietowanych
uważa, iż wpływy muzułmanów w ich państwie są duże, podczas gdy wyznawcy islamu
wykazują małą integrację z rodowitymi Francuzami30.
Reasumując należy stwierdzić, że muzułmanie we Francji ze względu na świecki
charakter tego państwa, mają niewielkie szanse na propagowanie swych wartości w
przestrzeni publicznej. Ta sytuacja przyczynia się agresywnych dążeń muzułmanów do
zaistnienia na płaszczyźnie narodowej. Zamierzenia te wyrażają się w manifestacjach i
atakach skierowanych przeciw ludności francuskiej. Szczególnym motywem tego typu
zachowań jest brak rozdziału na strefę świecką i religijną w islamie. Dodatkowym
czynnikiem generującym przeprowadzanie przez muzułmanów masowych protestów są
różnice językowe, etniczne i kulturowe muzułmańskich imigrantów oraz problemy w
dziedzinie ekonomicznej i socjalnej. Są to poważne bariery w integracji z ludnością
Francji, choć władze tego kraju nie dyskryminują wyznawców islamu. Mają oni te same
prawa i obowiązki obywatelskie, jak zwolennicy innych religii.
3.3 Niemcy
Niemcy stanowią przykład państwa, w którym pozycja islamu ukształtowana
została
w
oparciu
o
model
tzw.
pracowników
gościnnych
(gastarbeiterów).
Charakterystyczną cechą tego rodzaju integracji jest to, że mimo długoletniej obecności
imigrantów na terenie tego kraju, nadal postrzegani są oni jako pracownicy tymczasowi,
którzy w każdym momencie mogą opuścić Niemcy. Z tego względu społeczności te nie
posiadają żadnych praw politycznych. Muszą natomiast udowodnić, że są potomkami
Niemców31. Liczbę muzułmanów w Niemczech szacuje się na ok. 2,8 – 3,2 mln, co
29
I. Kielan – Glińska, Francuzi wobec islamu. Od rasizmu do islamofobii. Dostępny w Internecie:
http://www.arabia.pl/content/view/289903/2/, 04.08.2007
30
Coraz więcej Francuzów boi się muzułmanów. Dostępny w Internecie:
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/coraz-wiecej-francuzow-boi-sie-muzulmanow/14fed, 08.12.2012.
31
K. Pędziwiatr, op. cit., s. 35.
32
stanowi 3,4 – 3,9% ogólnej populacji kraju32 (z czego 31% to dzieci poniżej 18 lat).
Według prognoz demografów, muzułmanie w ciągu 20 – 30 lat znajdą się wśród
większości33. Powyższe dane określające liczebność muzułmanów nie odzwierciedlają
jednak dokładnego stanu, gdyż podobnie jak we Francji również w Niemczech pytanie o
przynależność religijną nie jest uwzględniane w spisie powszechnym. Największą grupę
muzułmanów w tym kraju tworzą imigranci z Turcji, co jest następstwem zawartej w
latach 60. XX wieku umowy międzyrządowej między tymi krajami dotyczącej rekrutacji
pracowników. Ponadto duży odsetek muzułmanów występuje wśród licznej grupy
uchodźców z krajów arabskich: Iranu, Palestyny, Afganistanu, Jugosławii34. Miasta o
największym skupisku muzułmanów to: Berlin, Hamburg, Kolonia, Monachium, i
Dusseldorf35.
Niemcy są krajem, do którego przybywa największa liczba obcokrajowców.
Należy zauważyć, że ogólna sytuacja prawna stwarza warunki pozwalające na rozwój
działalności muzułmanów. Podobnie jak we Francji funkcjonuje tu system oparty na
rozdziale państwa od Kościoła. Społeczności muzułmańskie w Niemczech mają
zagwarantowaną możliwość rozstrzygania o swoich wewnętrznych sprawach, pod
warunkiem, że nie są one sprzeczne z porządkiem państwowym 36. Wyznawcy islamu dążą
do egzekwowania swych praw, a co za tym idzie narasta proces islamizacji. Zjawisko to
można opisać m. in. na przykładzie niemieckich sądów, w których wprowadzono
stosowanie prawa szariatu podczas wydawania wyroku w sprawach cywilnych. Ponadto w
Bremie i Hamburgu zostały zawarte porozumienia między władzami miasta a
przedstawicielami wspólnoty muzułmanów, które gwarantują tej mniejszości przywileje w
wyznawaniu ich religii. Ustalenia dotyczyły m. in. przydziału ziemi na muzułmańskie
cmentarze, dostarczania pokarmów halal (dozwolonych na podstawie prawa szariatu) do
więzień i szpitali oraz zgodę na budowanie meczetów. W ramach tolerancji wobec
wyznawców islamu w Bawarii oficjalnie zakazano krytyki skierowanej przeciwko
prorokowi
Mahometowi.
Natomiast
wszelkie
przejawy
islamofobii
uznano
za
wykroczenie. Zastosowano także monitoring wobec organizacji wrogich islamowi. W celu
32
Tamże, s. 64.
Agresywny islam coraz większym kłopotem dla Niemców? Dostępny w Internecie
http://tygodnik.onet.pl/swiat/agresywny-islam-coraz-wiekszym-klopotem-dla-niemcow/0xvrt, 21.07.2012.
34
K. Pędziwiatr, op. cit., s. 65.
35
K. Machnikowski, op. cit., s. 16.
36
K. Pędziwiatr, op. cit., s. 67.
33
33
zwalczania antagonistycznych postaw na uczelniach niemieckich uruchomione zostały
kierunki zgłębiające teologię muzułmańską37.
Działania podejmowane przez muzułmanów w Niemczech wspomagane są przez
organizacje takie jak: Rada Islamska Republik Niemiec, Centralna Rada Muzułmanów w
Niemczech, Unia Turecko – Islamska, Organizacja Wizji Narodowej oraz Unia Islamskich
Ośrodków Kulturalnych. W swych poczynaniach skupiają się na tworzeniu bazy
instytucjonalnej, zapewniającej muzułmanom w Niemczech dostęp do poznania zasad
Koranu, na organizowaniu konferencji podejmujących tematykę społeczną i polityczną.
Zapewniają dostęp do edukacji muzułmańskiej oraz inicjują imprezy o charakterze
społeczno – kulturalnym38. W Niemczech istnieją też zwolennicy fundamentalizmu.
Szczególnie wybijającą się pod tym względem grupę stanowią salafici reprezentujący
ultrakonserwatywną odmianę islamu. Jak wskazuje Rauf Ceylan, religioznawca z
Uniwersytetu w Osnabrueck: „Wśród muzułmanów ultrakonserwatywni salafici są
mniejszością, choć zwracają na siebie największą uwagę”. Ich proste hasła ideologiczne,
propagujące wzajemne wsparcie i pozytywne cechy wspólnoty, chętnie trafiają do ludzi
młodych i wykluczonych. Choć grupa salafitów na terenie Niemiec wynosi ok. 3800 osób,
jest niebezpieczna ze względu fakt, iż domagają się oni wprowadzenia swoich zamierzeń,
m. in. prawa szariatu, nawet przy użyciu siły39. Zrzeszenia reprezentujące wyznawców
islamu na terenie Niemiec zaznaczają potrzebę wprowadzenia praw muzułmańskich do
debaty w przestrzeni publicznej. Choć duża liczba mieszkańców Niemiec dostrzega w
islamie zagrożenie, 85% godzi się na równość równouprawnienie wszystkich religii.
Jednak ponad 50% Niemców stwierdziło, że islam jest religią niebezpieczną. Integracja
muzułmanów ze społeczeństwem niemieckim jest bardzo słaba, dodatkowo postrzegani są
negatywnie ze względu na niski stopień wykształcenia40. Problemem może być także
postawa samych muzułmanów, których cechuje słaba tożsamość narodowa. Tylko 8% z
nich identyfikuje się z Niemcami41. Jest to kolejny impuls to tego, aby gminy
muzułmańskie wystosowywały do władz poszczególnych landów petycje, w których będą
37
K. Kotela – Cios, Coraz więcej muzułmanów w Niemczech. Dostępny w Internecie:
http://wmeritum.pl/coraz-wiecej-muzulmanow-niemczech/, 24.01.2014.
38
K. Pędziwiatr, op. cit., s. 72.
39
J. Seiffert / I. D. Metzner, Radykalni islamiści kontra skrajna prawica. Niemieckie władze obawiają się
starć. Dostępny w Internecie:
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14565001,Radykalni_islamisci_kontra_skrajna_prawica_
_Niemieckie.html, 07.09.2013.
40
Niemcy widzą w islamie zagrożenie, a muzułmanie nie chcą się integrować z zachodnim społeczeństwem.
Dostępy w Internecie: http://ndie.pl/niemcy-widza-w-islamie-zagrozenie-a-muzulmanie-nie-chca-sieintegrowac-z-zachodnim-spoleczenstwem/. 02.03.2013.
41
K. Pędziwiatr, op. cit., s. 202.
34
domagać się oficjalnego respektowania praw ich religii. Jako przykład można przywołać
wydane przez władze Eschweiler zezwolenie, które w ramach przestrzegania zasad
tolerancji umożliwia muezinowi, zgodnie ze zwyczajem muzułmańskim, pięć razy w ciągu
dnia zwoływanie wiernych na modlitwę42. Muzułmanie domagają się także wprowadzenia
na mocy ustawy islamskiego święta, co zyskuje aprobatę niemieckiego ministra spraw
wewnętrznych43. Na terenie Niemiec działa ponad 2200 meczetów44, to właśnie w tym
kraju najwięcej świątyń chrześcijańskich zostało zmienionych na meczety.
Islam w Niemczech, poprzez uzyskiwanie wielu swobód religijnych oraz dzięki
przychylności ze strony władz lokalnych i państwowych, może funkcjonować w tym kraju
bez znacznych ograniczeń. Ta sytuacja prowadzi nie tylko do wyrażania islamskich postaw
religijnych w przestrzeni publicznej, ale może również wpływać na kierunek działań
politycznych w Niemczech. Potwierdzeniem tej tendencji są decyzje poszczególnych
władz,
popierających
mniejszość
muzułmańską,
w
celu
uniknięcia
ze
strony
muzułmańskiej postaw radykalnych na masową skalę.
Przedstawione w tym rozdziale analizy odnosiły się do sytuacji muzułmanów w
krajach reprezentujących określone modele
integracji
zamieszkujących w nich
wyznawców islamu. Proces islamizacji jest jednak widoczny również w pozostałych
krajach Europy Zachodniej, tj. w Holandii, Danii, we Włoszech i Hiszpanii. Można
zauważyć, że natężenie tego zjawiska uwarunkowane jest wieloma czynnikami: wzrostem
demograficznym, sposobem integracji muzułmanów w danym państwie, zmniejszającą się
liczbą chrześcijan, przy jednoczesnym wzroście liczby konwertytów, a także dążeniami
muzułmanów do zaznaczania swojej obecności wśród społeczeństw Europy Zachodniej.
Zagadnienia te zostaną omówione w kolejnej części.
42
Agresywny islam coraz większym kłopotem dla Niemców? Dostępny w Internecie
http://tygodnik.onet.pl/swiat/agresywny-islam-coraz-wiekszym-klopotem-dla-niemcow/0xvrt, 21.07.2012.
43
Muzułmanie w Niemczech domagają się ustawowego święta. Dostępny w Internecie:
http://www.pch24.pl/muzulmanie-w-niemczech-domagaja-sie-ustawowego-swieta,20880,i.html, 02.02.2014.
44
K. Pędziwiatr, op. cit., s. 31.
35
4. Islam, jako zagrożenie dla „chrześcijańskiej Europy”
4.1. Wzrost demograficzny ludności muzułmańskiej
Zwiększająca się liczba ludności muzułmańskiej na obszarze Europy Zachodniej
w
ostatnich
pięćdziesięciu
latach
spowodowana
jest
procesami
migracyjnymi.
Rozprzestrzenianie się tego zjawiska w znacznym stopniu wpływa na ukształtowanie się
społeczeństwa muzułmańskiego (ummy), a w konsekwencji na zakorzenianie się tej grupy
w populacji europejskiej. Oprócz migracji zarobkowej (legalnej bądź nielegalnej) ważny
bodziec dla dynamicznego rozwoju wspólnoty muzułmańskiej stanowi wysoka dzietność
wśród tych rodzin1.
Napływ imigrantów z krajów muzułmańskich zapoczątkowany został w latach 60.
XX wieku i związany był z czynnikami ekonomicznymi oraz ogólną sytuacją gospodarczą
państw zachodnioeuropejskich. Kraje muzułmańskie m. in. Pakistan, Turcja, Algieria i
Tunezja stanowiły dla państw europejskich źródło taniej siły roboczej. Taka sytuacja
przynosiła korzyści samym imigrantom, gdyż zdobyte przez nich środki materialne
pozwalały utrzymać ich rodziny pozostające w ojczyźnie, ale i państwom europejskim,
gdyż muzułmanie podejmowali się pracy, której nie chcieli wykonywać Europejczycy.
Zatrudniani byli m. in. w fabrykach samochodowych i tekstylnych oraz w hutach 2.
Zasadniczym celem pozyskiwania pracowników z krajów postkolonialnych była ich
pomoc w odbudowie powojennej gospodarki. Jednak po zakończeniu realizacji
określonych zadań mieli oni powrócić do swych krajów rodzimych. Tymczasem korzystne
warunki socjalne oferowane imigrantom przez kraje przyjmujące wywołały kolejną falę
migracji po roku 1974. Tym razem przyczyną zmian demograficznych był napływ rodzin
dotychczasowych robotników. Natomiast trzecia fala związana z przyjazdem nie tylko
imigrantów ale także uchodźców rozpoczęła się na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.
Zjawisko to zostało wywołane względami zarobkowymi, jak i czynnikami humanitarnymi
spowodowanymi konfliktami zbrojnymi w Somalii oraz na Płw. Bałkańskim.
Kierunki migracji objęły m. in.: Niemcy, Francję, Wielką Brytanię, a także
Austrię, Hiszpanię, Belgię, Holandię i Włochy. Na początku XXI w., zgodnie z danymi
1
Por. K. Pędziwiatr, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej,
Kraków 2007 s. 27.
2
A. Skowron – Nalborczyk, Muzułmanie w Europie, rozmowę przepr. A. Petrowa – Wasilewicz. „Idziemy”
nr 4/2013 z dn. 27 stycznia 2013 r. Dostępny w Internecie:
http://www.idziemy.pl/spoleczenstwo/muzulmanie-w-europie/1/.
36
szacunkowymi w Europie Zachodniej liczba muzułmanów wynosi ok. 16 – 18 milionów,
natomiast 2 – 3 miliony wśród Europejczyków stanowią nielegalni imigranci3.
Muzułmanów zamieszkujący Europę stanowią ok. 5% populacji Unii Europejskiej. Mimo,
iż obecnie muzułmanie są mniejszością na tym kontynencie, według przewidywań
ekspertów, i przy uwzględnieniu niskiego przyrostu naturalnego Europejczyków, w ciągu
35 lat odsetek ten może wzrosnąć do 20%4. Zwłaszcza, że zgodnie z analizami
demograficznymi, największą grupę wśród muzułmanów stanowią ludzie młodzi, co
pozwala przypuszczać, że w 2050 roku wśród zamieszkujących Europę dzieci 1/3 będzie
muzułmanami5. Choć w Europie żyje 558,2 mln chrześcijan, a więc 24 proc. wyznawców
wszystkich religii6, powyższe wskaźniki ukazują, że w niedługim czasie te proporcje mogą
ulec diametralnym zmianom. Szczególnie, że już w wielu państwach Europy Zachodniej
liczba modlących się w meczetach muzułmanów przerasta liczbę uczęszczających na
nabożeństwa chrześcijan. Tak jest m. in. w Wielkiej Brytanii i we Francji. Podobne
tendencje zauważalne są w Belgii, gdzie muzułmanie stanowią 50% wśród ogólnej liczby
nowonarodzonych dzieci7.
Wzrost populacji muzułmanów i wynikające z tego procesu przemiany
demograficzne, przyczyniają się do postawienia pytania: czy możliwa jest integracja
między społecznościami Europejczyków i muzułmanów – tak różnymi pod względem
religijnym, społecznym i kulturowym? A także w jaki sposób społeczność muzułmańska
integruje się z Europejczykami? Jak wskazuje Katarzyna Brataniec, grupy te wykazują
różne modele tożsamości narodowej, co może stanowić problem w odpowiedzi na
powyższe pytania. Model zachodni skupia się na podkreśleniu wspólnych praw i instytucji
i znaczenia terytorium narodowego, podczas gdy model wschodni koncentruje się na
pochodzeniu etnicznym i więzach kulturowych”8. Ze względu na inny system wartości
migracje stają się problemem zarówno dla krajów zachodnich, jak i dla imigrantów.
Według raportu Instytutu Pew Research Center, „Kraje Unii Europejskiej posiadają
3
R. Machnikowski, Muzułmanie w Europie Zachodniej – między integracją a radykalizacją, Warszawa
2010, s. 11 – 14.
4
Co piąty obywatel UE będzie muzułmaninem w 2050 roku. Dostępny w Internecie:
http://www.euroislam.pl/index.php/2009/08/co-piaty-obywatel-ue-bedzie-muzulmaninem-w-2050-roku/,
10.08.2009.
5
Muzułmanie przestają być mniejszością w zachodnim świecie. Dostępny w Internecie:
http://ndie.pl/muzulmanie-przestaja-byc-mniejszoscia-w-zachodnim-swiecie/, 19.08.2013.
6
Chrześcijaństwo wciąż największą religią świata - aktualne statystyki. Dostępny w Internecie:
http://www.niedziela.pl/artykul/3555/Chrzescijanstwo-wc:iaz-najwieksza-religia, 18. 12. 2012.
7
Muzułmanie przestają być mniejszością w zachodnim świecie. Dostępny w Internecie:
http://ndie.pl/muzulmanie-przestaja-byc-mniejszoscia-w-zachodnim-swiecie/, 19.08.2013.
8
K. Brataniec Zachód i islam: dylematy w relacji, Kraków 2009 s. 182 – 183.
37
głęboką tradycję historyczną, kulturową, religijną i językową. Włączanie w te warunki
setek tysięcy, a w niektórych przypadkach milionów ludzi, którzy wyglądają, mówią i
zachowują się inaczej, często skutkuje trudnościami w relacjach społecznych” 9. Biorąc
Koniecznym wydaje się opracowanie planu działania na rzecz integracji i przeprowadzenie
właściwej organizacji porządku społecznego, tak aby uniknąć wszelkiego rodzaju
antagonizmów – zarówno na tle religijnym, jak i społeczno – ekonomicznym.
Tworzące się podziały i nieporozumienia spowodowane są m. in. różnicami w
strukturze zatrudnienia. Według danych Unii Europejskiej, wskaźniki zatrudnienia dla
obywateli spoza UE są niższe, niż wśród rdzennych mieszkańców, co wstrzymuje ich
rozwój ekonomiczny i integrację. Jedną z istotnych przyczyn tego zjawiska jest brak
zdolności językowych. Muzułmanie w Europie budują klasę niewykwalifikowanych
robotników, izolują się od społeczeństwa kraju, w którym przebywają ze względu na
różnice kulturowe jak i językowe. Kolejne pokolenia imigrantów mają problemy z
określeniem swojej przynależności cywilizacyjnej10. Muzułmanie nie dostosowują się do
modelu europejskiego opartego na sekularyzacji. Choć w wielu przypadkach nie akceptują
świata, w którym żyją – korzystają jednak ze świadczeń socjalnych i wolności słowa,
niejednokrotnie wykorzystując te prawa w celu narzucenia "niewiernym" wyznawanych
przez siebie zasad. Zwłaszcza, że w przeciwieństwie do społeczeństw europejskich, są oni
silnie związani ze swoją religią. Osiedlając się w zsekularyzowanym otoczeniu
europejskim, pielęgnują wartości islamu.
Można
też
mówić
o
integracji
między
imigrantami
różnych
państw
muzułmańskich, o ich skupieniu się wokół tych samych wartości, mimo iż reprezentują
odmienne kultury. Ponadto trzeba zauważyć, iż zmiany zachodzące w liczebności tej
populacji odgrywają decydującą rolę w kształtowaniu się poszczególnych sfer życia,
zarówno samych społeczności muzułmańskich, jak i rodzimych Europejczyków. Chodzi tu
m. in. o sektor ekonomiczno – socjalny, jak i edukację, politykę wewnętrzną i zagraniczną
oraz architekturę. W tym kontekście ważne jest podjęcie odpowiednich zabiegów,
prowadzących do wzajemnego porozumienia pośród środowisk muzułmańskich, ale – co
bardzo istotne – porozumienia muzułmanów z Europejczykami.
9
A. Michaels, Muzułmańska Europa: demograficzna bomba zegarowa. Dostępny w Internecie:
http://www.euroislam.pl/index.php/2012/04/muzulmanska-europa-demograficzna-bomba-zegarowa/, 12. 10.
2012.
10
K. Brataniec, op. cit., s. 121.
38
Muzułmanie urodzeni w Europie skupiają się na pozyskiwaniu praw do swobodnej
egzystencji. Czynnikami, które pozwalają im na realizację zamierzeń są m. in. uzyskanie
zatrudnienia, łatwość w zdobyciu zasiłku socjalnego. Życie w Europie Zachodniej stanowi
dla nich szansę dostępu do nowoczesnej edukacji, ale także szansę rozwoju ich religii,
poprzez budowę meczetów, tworzenie islamskich centrów i wprowadzanie nauki
muzułmańskiej do szkół.
Oprócz zapoczątkowanym po II wojnie światowej ruchom migracyjnym ludności
muzułmańskiej na tereny Europy Zachodniej, należy zwrócić uwagę na ukształtowany w
kulturze muzułmańskiej model rodziny (rodzina liczna i wielopokoleniowa). Ten wzorzec
wpisany w kulturę islamu wywiera decydujący wpływ na wzrost ludności muzułmańskiej
w Europie, a co za tym idzie na islamizację tego kontynentu. Innym czynnikiem mającym
znaczenie w zwiększeniu się populacji muzułmańskiej na obszarze europejskim są
konwersje na islam. Choć skala tego zjawiska jest niewielka, jego rola jest istotna ze
względu na fakt, iż osoby przyjmujące islam posiadają pełnię praw obywatelskich11, co
pozwala im na wykorzystanie tych przywilejów w szerzeniu islamu.
Reasumując, islam ma korzystne warunki rozwoju na kontynencie europejskim.
Stanowi religię dynamicznie rozwijającą się (w przeciwieństwie do chrześcijaństwa).
Jednak trzeba dodać, że ok. 30% Europejczyków zamieszkujących Francję, Belgię,
Holandię i Niemcy wyraża niechęć wobec coraz bardziej zaznaczającej się obecności
muzułmanów12. Konieczne wydaje się zajęcie oficjalnego stanowiska wobec społeczności
muzułmańskiej oraz podejmowanie działań, mających na celu integrację (w oparciu o
wyznawanie wspólnych wartości). Potrzeba także debat i spotkań, w czasie których obie
strony będą znajdować rozwiązania, szanując stanowisko drugiej strony. Te czynniki
zadecydują, czy muzułmanie podejmą próbę asymilacji pośród społeczności zachodnich,
czy będą dążyli do egzekwowania własnych religijnych praw na terenach Europy
Zachodniej.
4.2. Szariat – prawo boskie i społeczne
Wraz ze wzrostem demograficznym ludności muzułmańskiej rozwijają się
tendencje tej społeczności do egzekwowania zgodnych z zaleceniami islamu praw. W
dużym stopniu wpływa to na kształtowanie odpowiadającej – ich roszczeniom – polityki w
11
12
K. Pędziwiatr, op. cit., s. 27.
K. Brataniec, op. cit., s. 124.
39
państwach, w których odsetek muzułmanów wzrasta. Te działania wpływają na
postępujący proces islamizacji. Jego przejawem jest dążenie ze strony muzułmanów do
wprowadzenia w państwach przez nich zamieszkiwanych obowiązującego w islamie
porządku prawnego szariatu.
Zgodnie z wiarą muzułmanów, prawo to objawił Bóg prorokowi Mahometowi.
Prawo dla muzułmanów stanowi zbiór nakazów zawartych w Koranie, a także w tradycji i
jej późniejszych interpretacjach. Akceptacja szariatu czyni człowieka muzułmaninem.
Ponadto prawo to stanowi wzorzec zespalający społeczność muzułmańską. Jego
przestrzeganie zapewnia wierzącym spokojną egzystencję doczesną i wieczną. Określa ono
relacje między Bogiem a człowiekiem oraz stosunki między ludźmi. Szariat zawiera
wskazania dotyczące praktyk i norm religijnych. Odnosi się także do pozostałych dziedzin
życia, ponieważ w islamie nie rozróżnia się podziału między sferą świecką a duchową.
Stąd tak trudno zrozumieć mieszkańcom Zachodu, jak i samym chrześcijanom, zasady,
których z wielką gorliwością przestrzegają muzułmanie13.
Szariat dotyczy wszystkich dziedzin życia człowieka, chodzi tu o kwestie
związane z normami moralnymi i etycznymi z zasadami poprawnego zachowania się w
różnych sytuacjach. Prawo muzułmańskie, ściśle związane z teologią islamu, nie jest
kompatybilne z zasadami europejskimi i chrześcijańskimi. Szariat nie dopuszcza ingerencji
człowieka w kreowanie prawa. Muzułmanie tłumaczą to stanowisko tym, iż zostało ono
nadane z woli Boga raz i człowiek może je tylko objaśniać i interpretować14.
Zachowania zgodne z prawem muzułmańskim mogą wywoływać negatywne
reakcje Europejczyków z uwagi na obowiązujące w nim – odmienne od europejskich –
normy (jak np. rola kobiety, poligamiczny i patriarchalny model rodziny).
W dziedzinie ekonomicznej szariat popiera gospodarkę wolnorynkową,
jednocześnie występuje przeciwko nadmiernemu bogaceniu się jednej osoby. Zakazana
jest również lichwa.
Można przypuszczać, że największe kontrowersje w zbiorowości europejskiej
wywołuje wizja rodziny i odniesienie do kobiety – podległej mężczyźnie. Obowiązujące w
Europie współczesne poglądy liberalne stają niejako w sprzeczności do muzułmańskiego
postrzegania społeczeństwa. Rodzina wielopokoleniowa stanowi podstawową komórkę
społeczną w rozumieniu szariatu. Czołową rolę w życiu publicznym odgrywają
mężczyźni. Oni też uczestniczą w sprawach wojskowych i politycznych. Natomiast rola
13
14
S. H. Nasr, Idee i wartości islamu, Warszawa 1988, s. 92 – 93.
J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. – I, Warszawa 1997 s. 213.
40
kobiety ogranicza się do wypełniania obowiązków domowych. Koran nakłada na nie
obowiązek noszenia specjalnego stroju zakrywającego ciało (Koran 24:31). Ponadto
muszą być posłuszne swym mężom (Koran 4:34), dlatego w kwestiach rozwodu i
sprawach majątkowych dominujące są świadectwa mężczyzny. Również w dziedzinie
sadownictwa bardziej wiarygodne jest zeznanie mężczyzny.
We współczesnym świecie sytuacja powoli się zmienia – muzułmanki mają
możliwość wykonywania różnych profesji, mogą uczestniczyć w życiu społecznym. Jest to
wynik działań zapoczątkowanego w XIX wieku ruchu na rzecz kobiet muzułmańskich,
choć w społeczeństwie muzułmańskim nie brakuje też ruchów fundamentalistycznych,
nawołujących do ograniczania publicznego zaangażowania kobiet15.
Muzułmanie zamieszkujący kraje europejskie coraz wyraźniej dążą do
wprowadzenia na terenach tych krajów prawa szariatu. Należy podkreślić, że zgodnie z
nauką islamu prawo boskie umożliwiało i gwarantowało przetrwanie gminy oraz
zachowanie muzułmańskiego charakteru16. Jak wskazują badania pn. Six Country
Immigrant Integration Comparative Survey, „65% pytanych muzułmanów twierdzi, że
prawo szariatu jest dla nich ważniejsze niż prawa kraju, w którym żyją”. Największa
liczba radykalnych pod tym względem muzułmanów mieszka w Austrii, aż 73 % z nich
uważa szariat za ważniejszy od prawa państwowego17. Muzułmanie uzasadniają to
brakiem zaufania do prawodawstwa europejskiego opartego na świeckich zasadach.
Obecnie stosowanie prawa szariatu zauważalne jest w Niemczech, Holandii, Wielkiej
Brytanii. W dwóch pierwszych krajach zawierane są również poligamiczne związki
małżeńskie18.
Wprowadzenie szariatu z racji na jego charakter – w większości sprzeczny z
zachodnimi instytucjami prawnymi i tradycjami – nadal pozostaje kwestią sporną.
Muzułmańskie prawo liczące ponad tysiąc lat, nie jest dostosowane do współczesnych
systemów19.
Prawo szariatu mogłoby stanowić barierę w realizacji praw obywatelskich, m. in.
wolności słowa. Dążenia muzułmanów negatywnie wpływają także na swobodne
15
A. Wąs, Kobieta w islamie. Dostępny w Internecie: http://religie.wiara.pl/doc/472173.Kobieta-w-islamie,
10.04.2009.
16
S. H. Nasr, op. cit., s. 115.
17
Dostępny w Internecie: http://www.wzb.eu/de/forschung/migration-und-diversitaet/migration-undintegration/projekte/six-country-immigrant-integration-compa 28.12.2013.
18
E. Vermaat, Europejskie prawo bezradne wobec szariatu. Dostępny w Internecie:
http://www.euroislam.pl/index.php/2011/10/europejskie-prawo-bezradne-wobec-szariatu/, 26.10. 2011.
19
Bruksela: konferencja o zagrożeniu szariatem. Dostępny w Internecie: http://www.pch24.pl/bruksela-konferencja-o-zagrozeniu-szariatem,4389,i.html#ixzz331vLEHXC, 20.07.2012.
41
funkcjonowanie chrześcijan w społeczeństwie. Muzułmanie żądając tolerancji dla swojej
religii i prawa do swobodnego jej wyznawania, w rzeczywistości przyczyniają się do
eliminowania z życia publicznego symboli i wartości chrześcijańskich oraz wzmocnienia
pozycji islamu w Europie.
4.3. Fundamentalizm
Potrzeba zaznaczenia obecności islamu w przestrzeni publicznej, a także
tendencje do obrony kultury muzułmańskiej przed coraz bardziej postępującym procesem
sekularyzacji Europy Zachodniej istotnie wpływają na podkreślanie przez wyznawców
islamu konieczności przestrzegania nauki Koranu (jako źródła Bożego Objawienia).
Aspiracje te prowadzą do rozprzestrzeniania się muzułmańskiego fundamentalizmu.
Zwolennicy tego nurtu akcentują dążenie do wprowadzania prawa szariatu, jako głównego
elementu regulującego życie społeczne. Fundamentalizm jest wyrazem buntu świata
muzułmańskiego wobec cywilizacji Zachodu, której dominacja rozpoczęła się w czasach
kolonializmu, i której przejawem była interwencja państw Zachodnich podczas konfliktów
na Bliskim Wschodzie20.
Należy jednak zaznaczyć, że samo pojęcie „fundamentalizm” nie odnosi się tylko
do islamu, ale jest ogólnym określeniem dla wszystkich ekstremalnych ruchów o
charakterze społecznym oraz ideologicznym. W zależności od grupy, w jakiej powstaje,
posiada nieco inny wymiar i znaczenie oparte na odmiennej tradycji.
Fundamentalizm muzułmański przejawia się w przekonaniu, że forma właściwego
islamu została zmieniona, a współczesny kształt islamu jest nie do przyjęcia. W obrębie
fundamentalizmu muzułmańskiego wyodrębnia się kilka nurtów – można jednak wskazać
główne cechy wspólne dla każdego ugrupowania. Janusz Danecki wymienia m. in.
postawę dumy wobec własnej przeszłości, upolitycznienie religii oraz wrogie nastawienie
do tego, co zachodnie, europejskie21. Islam cechuje się wyższością w stosunku do
cywilizacji europejskiej w zakresie spraw społecznych. Ponadto muzułmanie podkreślają
wpływ nauki muzułmańskiej na osiągnięcia kultury Zachodu. Z kolei upolitycznienie
20
E. Sakowicz, Islam – dzieje, doktryna, fundamentalizm, [w:] Islam a chrześcijaństwo: konfrontacja czy
dialog, oprac. P. Słabek, Kraków 2006, s. 85 – 86.
21
J. Danecki, op. cit., s. 123.
42
islamu wiąże się z rozpowszechnieniem stanowiska, iż islam nie zamyka się w sferze
prywatnej, ale ma stać się narzędziem do realizacji polityki fundamentalistów22.
Takie poglądy stają się niebezpieczne z uwagi na antyzachodni wydźwięk i
dopatrywanie się w cywilizacji europejskiej wszelkiego zła (czego wyrazem są agresywne
ataki na społeczności zamieszkujące państwa europejskie). Prowadzi to do podejmowania
zabiegów w celu zbudowania cywilizacji uniwersalnej, której podstawę stanowić mają
wartości muzułmańskie23.
We współczesnym fundamentalizmie muzułmańskim wyróżnia się trzy nurty:
tradycyjny, rewolucyjny oraz komercyjny. Nurt tradycyjny skupia w swoim obrębie
ugrupowania zaangażowane politycznie, dążące do zdobycia władzy. Mają w swoich
szeregach także grupy terrorystyczne (np. Bracia Muzułmanie). Fundamentalizm
rewolucyjny cechuje się podejmowaniem walki przeciwko muzułmanom, którzy odstąpili
od wiary, co usprawiedliwia stosowaną przez nich przemoc i dążenia do władzy
(Chomeini, Al – Kaida). Trzeci nurt stanowią fundamentaliści „komercyjni”, którzy
stosują zasady islamu w celu uzyskania korzyści finansowych (Arabia Saudyjska)24.
Duże zainteresowanie problemem fundamentalizmu pojawiło się w opinii
publicznej po zamachach terrorystycznych 11 września 2001 na World Trade Center w
Stanach Zjednoczonych. Kolejne zamachy terrorystyczne (już w Europie) zmusiły
administrację państw zachodnich do podjęcia obserwacji procesów związanych z
nasilaniem się zjawiska radykalizmu religijnego w społecznościach muzułmańskich.
Do kolejnego ataku terrorystycznego zorganizowanego na masową skalę doszło
11 marca 2004 r. Tym razem celem napaści stał się Madryt. W wyniku działań
przeprowadzonych przez członków komórek terrorystycznych Al – Kaidy zginęło 191
osób, natomiast 1848 osób zostało rannych25. Wydarzenia te stanowiły wyraz konfliktu o
zasięgu globalnym wywołanego przez radykalnych muzułmanów. Przyczyną napaści było
poparcie przez państwa europejskie inwazji wojsk amerykańskich w Iraku. Przykładem
nienawiści na tle religijnym było zabójstwo reżysera Theo Wan Gogha dokonane w kilka
miesięcy później – 4 listopada 2004 r. w Holandii przez holenderskiego muzułmanina
Muhammada Bouyeri. Przyczyną zabójstwa był udział Theo Van Gogha w tworzeniu
filmu pt. Submission poruszającego problematykę przemocy wobec muzułmanek. W
22
Tamże, s. 122 – 124.
K. Brataniec, op. cit., s. 162.
24
Tamże, s. 164.
25
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1071933,Zamachy-w-Madrycie-%E2%80%93-odwet-za-Irak,
11.03.2014.
23
43
związku z tym wydarzeniem odpowiedzialna za działania terrorystyczne „komórka
Hofstad”
planowała
przeprowadzenie
dalszych
ataków
wśród
społeczeństwa
holenderskiego26. W następnym roku islamscy terroryści w Wielkiej Brytanii (7 lipca 2005
r.) dokonali zamachu na londyńskie metro, w którym zginęły 52 osoby. Wspomnieć też
warto o zawiązanym przez islamskich ekstremistów spisku na terenie Francji i Belgii, w
2001 r. przez organizację al Takfir val Hifra, którego zamiarem był atak na amerykańską
ambasadę i bazę wojskową. Niechęć do Zachodu wyrazili również mieszkający we Francji
muzułmanie wszczynając zamieszki na stadionie podczas meczu Francja – Algieria w
2001 r.27.
Powyższe przypadki są dowodem na to, że radykalni muzułmanie działający na
terenie Europy Zachodniej stanowią duże zagrożenie dla ładu społecznego. Dodatkowym
ryzykiem są ścisłe powiązania tych grup ze środowiskami fundamentalistów z krajów
muzułmańskich. Pozwala to stwierdzić, że propagowany przez te środowiska dżihad
przybiera wymiar globalny. Obecność radykalnych środowisk muzułmańskich w krajach
europejskich umożliwia wnikliwe poznanie tego społeczeństwa przez muzułmanów, a co
za tym idzie ułatwia wywieranie wpływu na władze państw Zachodnich w celu uzyskania
swobód i dostępu do funduszy na realizację swych potrzeb. Wymienić można tu
finansowanie z budżetu państwowego m. in. meczetu Finsury Park w Londynie, al – Aqsa
w Akwizgranie oraz organizacji Milli Gorus (mającej w swym zasięgu ponad 500
meczetów w Europie)28. Pod hasłami tolerancji religijnej i swobody wyznawania islamu,
toczy się walka ideologiczna.
Należy zaznaczyć, że urzeczywistnianie przez fundamentalistów idei dżihadu nie
może być utożsamiane z poglądami pozostałych muzułmanów. Koniecznie trzeba
wyjaśnić, że słowo dżihad, którym posługują się fundamentaliści ma charakter radykalny.
Interpretacja „świętej wojny” według współczesnych fundamentalistów skierowana jest
przeciwko państwom Zachodu. Ich dążenia umotywowane są chęcią ustanowienia islamu
religią panującą i wprowadzenia panowania Bożego. Realizacji tych zamierzeń ma
towarzyszyć rewolucja muzułmańska, w związku z tym, środki jakich używają do
osiągnięcia tego celu są usprawiedliwiane29. Istnieją jednak w islamie umiarkowane nurty,
których zwolennicy twierdzą, że dżihad jest niedozwolony (babizm, ahmadijji)30.
26
R. Machnikowski, op. cit,. s. 37 – 38.
Tamże, s. 46, 54.
28
K. Kościelniak, Dżihad. Święta wojna w islamie, Kraków 2002. s. 106.
29
Tamże, s. 63, 65
30
J. Danecki, Kłopoty z dżihadem, [w:] Islam a terroryzm, red. A. Parzymies, Warszawa 2003, s. 55.
27
44
Nieodzowne wydaje się odróżnienie religii muzułmańskiej od ideologii
fundamentalistów, odpowiedzialnych za przeprowadzanie zamachów terrorystycznych
oraz organizowanie agresywnych protestów i zamieszek ulicznych. Domagając się
oficjalnego wprowadzenia praw zgodnych z zasadami islamu, wiele z tych organizacji
skupia się na kwestiach politycznych. Różnica w stanowiskach prezentowanych przez
radykalnych muzułmanów i przez ludzi reprezentujących współczesny model Europy nie
sprzyja dialogowi i porozumieniu. Fundamentaliści za główny cel uważają wprowadzanie
prawa szariatu, obejmującego wszystkie dziedziny życia, tymczasem europejskie
demokracje skłaniają się ku procesom laicyzacji, co jest z kolei niedopuszczalne w
rozumieniu muzułmanów. Trzeba jednak pamiętać, że określenie „radykalni muzułmanie”
odnosi się do małej grupy wyznawców islamu, nie zaś do całej społeczności.
45
Zakończenie
Tematyka muzułmańska jest aktualnie bardzo powszechna, świadczy o tym
chociażby ilość przytoczonych w powyższej pracy publikacji, badań oraz przykładów
obecności tej problematyki w sferze medialnej. Negatywne nacechowanie informacji
przekazywanych przez media – których celem jest zatrzymanie uwagi widza – sprowadza
zagadnienie islamu do wyrwanych z kontekstu wydarzeń i schematów postrzegania
wyznawców tej religii. Relacje ograniczają się do prezentacji aktów agresji ze strony
wyznawców islamu, wyrażonej w organizowaniu demonstracji, protestów, a nawet ataków
zbrojnych; zaznacza się także dynamiczny wzrost liczby muzułmanów.
Moim celem było przeprowadzenie analizy islamu, jako drugiej co do wielkości
religii świata, oraz konsekwencji, jakie niesie za sobą rozprzestrzenianie się islamu na
obszarach Europy Zachodniej. Zagadnienia dotyczące nauki islamu oraz relacji między
chrześcijanami a muzułmanami pozwoliły stwierdzić, że obie religie mają wiele cech
wspólnych (m. in. wiara w jedynego Boga, posłuszeństwo woli bożej, przestrzeganie
praktyk religijnych) i że istnieje możliwość dialogu i przeprowadzania debat w atmosferze
przyjaźni. Dlatego częste w mediach określenia muzułmanów jako wyznawców wrogo
nastawionych do innych konfesji wypaczają obraz tej religii. Takie podejście może być
krzywdzące dla tych muzułmanów, którzy nie przynależą i nie popierają upolitycznionych
grup fundamentalistów, kierujących się w swych działaniach źle interpretowaną nauką
islamu. Takie komentarze – jak wykazano na podstawie wielu danych statystycznych –
często prowadzą do niechęci społeczności europejskich wobec zamieszkujących wśród
nich muzułmanów. Spotkania muzułmanów i chrześcijan mogą być oparte na wzajemnym
poszanowaniu. Warunkiem jest uwzględnienie wyznawanych przez obie strony wspólnych
wartości, możliwe jest także porozumienie w dążeniu do podobnych celów. Szczególnie
dzisiaj, gdy w Europie Zachodniej coraz bardziej postępuje proces sekularyzacji i aprobaty
liberalizmu światopoglądowego, muzułmanie wraz z chrześcijanami mogą podejmować
wysiłki by zajmować wspólne stanowisko wobec takich kwestii jak: ochrona zdrowia,
swoboda praktyk religijnych, aborcja czy eutanazja, a także zapobiegać eliminowaniu
religii ze strefy publicznej.
Uzupełniając
spostrzeżenia
dotyczące
wzajemnych
relacji
między
Europejczykami a społecznościami muzułmańskimi należy stwierdzić, że w zdecydowanej
większości różnego rodzaju uprzedzenia i niechęci są spowodowane zawężeniem wiedzy o
46
islamie do dżihadu i braku tolerancji muzułmanów wobec innych religii. Niewątpliwie
wydarzenia ostatnich kilkunastu lat w znaczącym stopniu kształtują tego typu opinie wśród
osób świeckich. Przykładem jest niechęć ludności europejskiej wobec zjawiska islamizacji,
przejawiającego się we wzrastającej liczbie muzułmanów na tym kontynencie. Przemiany
populacyjne, coraz bardziej dostrzegalne są na początku XXI w., kiedy przedstawiciele
drugiego pokolenia imigrantów z krajów arabskich zaczęli osiągać pełnoletniość i zakładać
nowe rodziny. Jak
ukazano w pracy zmiany te prowadzą do zakorzeniania się
społeczności muzułmańskich na terenie Europy Zachodniej i do wytworzenia różnych
poziomów integracji.
Nie ulega wątpliwości, że islam, jak to zostało zaznaczone w rozdziale pierwszym
od samego początku przejawiał tendencje do dynamicznego rozprzestrzeniania się, dlatego
nie powinno zaskakiwać, że również i dzisiaj muzułmanie oczekują, że ich religia będzie
akceptowana przez inne społeczności. Trzeba jednak pamiętać, że w krajach Europy
Zachodniej, którą tworzy tradycja judeochrześcijańska mogą napotykać na opór.
Uwidocznione w pracy zjawiska stanowiące zagrożenie ze strony muzułmańskiej
dla niezależności społeczeństwa europejskiego, ukazały, jak ważne jest podjęcie przez
administrację państw europejskich wspólnej i konsekwentnej polityki względem
imigrantów, szczególnie, że ludność muzułmańska, rozwija się tu bardzo dynamicznie.
Mając na uwadze przedstawione przeze mnie dane statystyczne i wydarzenia z
udziałem muzułmanów trzeba pamiętać, że muzułmanie wciąż stanowią niewielki procent
ludności europejskiej. Ponadto religia ta ma takie samo prawo istnienia jak
chrześcijaństwo, dlatego istotne jest akcentowanie wzajemnego szacunku przy
podejmowaniu wszelkich debat i rozwiązań umożliwiających ludności muzułmańskiej
egzystencję na terenie Europy. Wyznawcy islamu powinni jednak aprobować zasady, które
obowiązują w państwach, w których zamieszkali. Bez ich asymilacji i otwarcia na
społeczeństwa Zachodu procesy integracji nie będą możliwe.
47
Bibliografia
Armour Rollin, Islam, chrześcijaństwo i Zachód: burzliwe dzieje wzajemnych relacji,
Kraków 2009.
Baranowski Władysław, Świat islamu, Łódź 1987.
Brataniec Katarzyna, Zachód i islam: dylematy w relacji, Kraków 2009.
Braun Stefan, Islam: powstanie - dzieje - nauka, Warszawa 2003.
Chat Edward, Islam a chrześcijaństwo, polemika i dialog, Kielce 2005.
Danecki Janusz, Podstawowe wiadomości o islamie, t. – I,
Warszawa 1997; t – II,
Warszawa 1998.
Czy należy bać się islamu?, Teofil – Pismo Kolegium Filozoficzno – Teologicznego
Dominikanów nr 2 (24) 2006.
Islam a chrześcijaństwo: konfrontacja czy dialog, oprac. Piotr Słabek, Kraków 2006.
Islam a terroryzm, red. Anna Parzymies, Warszawa 2003.
Kościelniak Krzysztof, Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata, Kraków 2002.
Kościelniak Krzysztof, Dżihad. Święta wojna w islamie, Kraków 2002.
Koran, przekład i opracowanie J. Bielawski, Warszawa 1986.
Machnikowski Ryszard, Muzułmanie w Europie Zachodniej – między integracją a
radykalizacją, Warszawa 2010.
Mez Adam, Renesans islamu, Warszawa 1981.
Nasr Seyyed Hosein, Idee i wartości islamu, Warszawa 1988.
Pędziwiatr Konrad, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach
Europy Zachodniej, Kraków 2007.
Pięć wielkich religii świata, red. Emma Brunner Traut, Warszawa 1987.
Scarabel Angelo, Islam, Kraków 2004.
Sobór Watykański II, Konstytucje Dekrety Deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002.
Zimnica – Kuzioła Emilia, Islam – szansą czy zagrożeniem dla Europy i świata,
„Kognitywistyka i Media w Edukacji” nr 2 (2012).
Zarys dziejów religii, red. Józef Keller, Warszawa 1986.
48
Wykaz innych źródeł
A.
Iwulski,
Awantura
o
symbole
religijne
we
Francji,
bomba
zegarowa,
http://wiadomosci.wp.pl/page,2,title,Awantura-o-symbole-religijne-weFrancji,wid,11430596,wiadomosc.html.
A.
Michaels,
Muzułmańska
Europa:
demograficzna
http://www.euroislam.pl/index.php/2012/04/muzulmanska-europa-demograficzna-bombazegarowa/.
A. Skowron – Nalborczyk, Islam wobec chrześcijaństwa, [w:] Leksykon dla dziennikarzy.
http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=29.
A. S. Nalborczyk, Kontynuacja czy zerwanie? Benedykt XVI wobec islamu, Więź 4 (618) 2010,
kwiecień 2010, http://www.wiez.pl/czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,551,art,15201.
A.
S.
Nalborczyk,
Nie
bój
się
islamu,
[w:]
Leksykon
dla
dziennikarzy.
http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=30.
A. Skowron – Nalborczyk, Muzułmanie w Europie, rozmowę przepr. A. Petrowa – Wasilewicz.
„Idziemy”
nr
4/2013
z
dn.
27
stycznia
2013
r.,
http://www.idziemy.pl/spoleczenstwo/muzulmanie-w-europie/1/.
A. Wąs, Euroislam. Jaki będzie islam w Europie, https://religie.wiara.pl/doc/472253.
A. Wąs, Kobieta w islamie, http://religie.wiara.pl/doc/472173.Kobieta-w-islamie.
Agresywny
islam
coraz
większym
kłopotem
dla
Niemców?
http://tygodnik.onet.pl/swiat/agresywny-islam-coraz-wiekszym-klopotem-dlaniemcow/0xvrt.
Badania opinii GlobeScan http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_031_07.PDF, 21.02.2007.
Badanie przeprowadzone przez organizację Faith Matters, Brytyjczycy przechodzą na islam,
http://infolinia.org/news/7722/brytyjczycy-przechodza-na-islam.html.
Ch. Troll, Dla dialogu nie ma żadnej alternatywy, http://tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=476.
Chrześcijaństwo
wciąż
największą
religią
świata
-
aktualne
statystyki,
http://www.niedziela.pl/artykul/3555/Chrzescijanstwo-wc:iaz-najwieksza-religia.
Co czwarty młody Brytyjczyk nie ufa Muzułmanom, http://bham.pl/wiadomosci/wielkabrytania/3258-co-czwarty-mlody-brytyjczyk-nie-ufa-muzulmanom.
Co
piąty
obywatel
UE
będzie
muzułmaninem
w
2050
roku.
http://www.euroislam.pl/index.php/2009/08/co-piaty-obywatel-ue-bedzie-muzulmaninem-w2050-roku/.
Coraz więcej Francuzów boi się muzułmanów. http://wiadomosci.onet.pl/swiat/coraz-wiecejfrancuzow-boi-sie-muzulmanow/14fed.
Francja, islam i przedmieścia. http://www.euroislam.pl/index.php/2014/05/akcja-britain-first-wmeczetach-bradford/.
49
http://www.wzb.eu/de/forschung/migration-und-diversitaet/migration-und-integration/projekte/sixcountry-immigrant-integration-compa
I.
Kielan
–
Glińska,
Francuzi
wobec
islamu.
Od
rasizmu
do
islamofobii.
http://www.arabia.pl/content/view/289903/2/,
Islam
wypiera
chrześcijaństwo
w
Wielkiej
Brytanii,
http://www.euroislam.pl/index.php/2013/10/islam-wypiera-chrzescijanstwo-w-wielkiejbrytanii/.
J. Seiffert / I. D. Metzner, Radykalni islamiści kontra skrajna prawica. Niemieckie władze
obawiają się starć.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14565001,Radykalni_islamisci_kontra_sk
rajna_prawica__Niemieckie.html.
K. Kotela – Cios, Coraz więcej muzułmanów w Niemczech, http://wmeritum.pl/coraz-wiecejmuzulmanow-niemczech/.
K. Sowa, Papież w meczecie, http://papiez.wiara.pl/doc/378644.Papiez-w-meczecie.
M. G. Bartoszewicz, Francja płonie muzułmańskim ogniem, http://www.pch24.pl/francja-ploniemuzulmanskim-ogniem,16601,i.html.
Marta Warat, Młode muzułmanki w Wielkiej Brytanii, Miesięcznik Znak, wrzesień 2011, nr 676.
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/1054/calosc/mlode-muzulmanki-w-wielkiej-brytanii.
Marta Widy- Behiesse, audycja „Połączenie” w radiu TOK FM. Dostępna w Internecie:
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,14029633,_Islamscy_radykalowie_to_margines__To_
przerazajace_.html.
M. Polak, Europejski Islam zacznie się w Wielkiej Brytanii. Chce tego premier Cameron,
http://www.prawy.pl/z-zagranicy2/4148-europejski-islam-zacznie-sie-w-wielkiej-brytanii-chcetego-premier-cameron.
Muzułmanie przestają być mniejszością w zachodnim świecie,
http://ndie.pl/muzulmanie-przestaja-byc-mniejszoscia-w-zachodnim-swiecie/.
Muzułmanie w Niemczech domagają się ustawowego święta. http://www.pch24.pl/muzulmanie-wniemczech-domagaja-sie-ustawowego-swieta,20880,i.html.
Niemcy widzą w islamie zagrożenie, a muzułmanie nie chcą się integrować z zachodnim
społeczeństwem: http://ndie.pl/niemcy-widza-w-islamie-zagrozenie-a-muzulmanie-nie-chcasie-integrowac-z-zachodnim-spoleczenstwem/.
O. Fallaci, Wściekłość i duma,
http://wyborcza.pl/magazyn/1,128597,12606993,WSCIEKLOSC_I_DUMA.html.
R. Mamok, Muzułmanie we Francji, http://www.fronda.pl/blogi/goniec-wolnosci/muzulmanie-wefrancji,26780.html#comments.
W brytyjskich więzieniach muzułmanie zmuszają osadzonych do przechodzenia na islam,
http://www.autonom.pl/?p=6896.
50
W muzułmańskich dzielnicach Francji stało się „szczególnie niebezpieczne być Francuzem” .
http://ndie.pl/w-muzulmanskich-dzielnicach-francji-stalo-sie-szczegolnie-niebezpiecznebyc-francuzem.
Wielka Brytania: Channel 4 będzie nadawał wezwania do muzułmańskich modlitw.
http://www.autonom.pl/?p=6266,
Zamachy
w
Madrycie
–
odwet
za
Irak,
http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1071933,Zamachy-w-Madrycie-%E2%80%93odwet-za-Irak.
51
52
53
Download