Funkcje mózgu

advertisement
Wstęp do kognitywistyki
wykład drugi
Funkcje mózgu, umysłu i świadomości
Andrzej Klawiter
http://www.amu.edu.pl/~klawiter
[email protected]
Część 1
Nagi człowiek i jego mózg
Co znaczy „zrozumieć mózg”?
Zrozumieć procesor
śledzionę
żołądek
Margaret Livingstone
What Art Can Tell Us About The Brain?
talk at the University of Michigan, 2009
Mind/Brain/Behavior Distinguished Harvard Lecture,2012
Co sztuka może powiedzieć
nam o żołądku?
Co sztuka może powiedzieć
nam o sercu?
Eric R. Kandel
What the Brain Can Tell Us About Art?
New York Times: April 12, 2013
„The discipline that has emerged now seeks to
understand the human mind as a set of functions
carried out by the brain”
Co śledziona może
powiedzieć nam o
sztuce?
Why Your Brain Loves That New Song
Paul Gabrielsen on 11 April 2013, 2:00 PM
Interactions
Between
the Nucleus
Accumbens
and Auditory
Cortices
Predict Music
Reward Value
Salimpoor,
van den Bosch,
Kovacevic,
McIntosh,
Dagher,
Zatorre
Science,
12 April 2013:
Vol. 340 no. 6129
pp. 216-219
Jaką wiedzę zyskujemy dzięki temu
badaniu?
Dowiadujemy się, że jądro półleżące (nucleus accumbens), o
którym wiadomo, że jest ośrodkiem nagrody pobudza się, kiedy
słysząc fragment utworu muzycznego przewidujemy, że należy
on do gatunku muzyki, który lubimy
Czy wzbogaca to naszą wiedzę o tworzeniu się gustów
muzycznych? A może o tym, jak mózg przetwarza informację
zawartą w dźwiękach muzycznych?
Nie. Otrzymujemy informację o korelacji między pobudzeniem
ośrodka nagrody a ujętymi naiwnie preferencjami muzycznymi.
Nie wzbogaca to istotnie ani wiedzy o funkcjonowaniu mózgu ani
wiedzy procesach odbioru muzyki.
Co „wie” ludzki mózg?
Czy mój mózg wie, że jestem ubrany?
Czy mój mózg wie, że planuję wyjazd do Krakowa?
Czy mój mózg wie, że Barack Obama jest
prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej?
Czy mój mózg wie co znaczy das Geschenk?
Czy mój mózg wie co to jest dzieło sztuki?
Mówienie, że mózg: czuje, widzi, słyszy,
wyobraża sobie, wie czy też komunikuje
jest nadużyciem.
Podobnie jak żołądek nie może nam
powiedzieć dlaczego foie gras jest
smaczniejsza od pasztetowej tak samo
mózg nie może nam powiedzieć
dlaczego jedno płótno jest dziełem
sztuki, a drugie - bohomazem
Dlaczego „nagi” człowiek?
Dla mózgu ważne jest to, co unerwione. Tym, co jest mu
dostępne jest ludzkie ciało, czyli nagi człowiek. Cała reszta
(ubranie, tatuaże, kolczyki; ogólnie: wytwory kulturowe)
liczy się o tyle o ile modyfikuje funkcje ciała kontrolowane
przez mózg.
Jest tak dlatego, gdyż zadaniem mózgu jest dbanie o to,
aby organizm był „dobrze dopasowany” do warunków, w
jakich przebywa.
Mózg „wie” co jest wewnątrz organizmu i na granicy
między organizmem a otoczeniem, natomiast jest „ślepy”
na to, co dzieje się poza nim, w otoczeniu.
Część II
Umysł - kompleks złożonych
funkcji mózgu?
Źródła fascynacji mózgiem
Przeświadczenie, że skoro dysponujemy zaawansowaną wiedzą o
strukturach mózgu, to powiązanie jej ze zwykłymi obserwacjami i
potocznymi przekonaniami o naszym codziennym funkcjonowaniu
pozwoli wyjaśnić funkcje tych struktur dla działań w typowym,
ludzkim otoczeniu.
Przekonanie takie jest iluzją, a jej źródłem były projekty stworzenia
psychofizycznej teorii umysłu, które pozwoliły ustalić elementarne
zależności psychofizyczne lecz załamały się przy próbach
wyjaśnienia bardziej złożonych procesów mentalnych.
Współczesna wersja tej iluzji to pogląd, że ustalenie elementarnych
zależności neuronalno-kognitywnych jest dobrym punktem wyjścia
do wyjaśnienia złożonych procesów poznawczych.
Podstawowa słabość
Przekonanie, że to, co proste dla mózgu jest też proste dla
umysłu.
Wystarczy ustalić proste (z perspektywy neuronauki) zależności i
mechanizmy w mózgu i znaleźć dla nich proste (z perspektywy
użytkownika umysłu) odpowiedniki wśród procesów
poznawczych.
Postuluje się, że przejście od prostych do coraz bardziej
złożonych mechanizmów neuronalnych pozwoli na wyjaśnienie
coraz to bardziej złożonych procesów umysłowych.
Przykład - mechanizmy składowe procesu czytania
Czego brakuje?
Zestawianie względnie dobrze rozpoznanych
biologicznych mechanizmów działania narządu, jakim
jest mózg ze słabo rozumianymi mechanizmami
działania umysłu (rozpoznawanie emocji, komunikatów
językowych, symboli, dzieł sztuki, itp.) wymaga
uzasadnienia.
Należałoby wykazać, że zestawienie takie dostarcza
lepszych wyjaśnień działania umysłu niż te, które
oferują nauki społeczne i humanistyczne.
Język mózgu a język umysłu
Mózg i umysł używają różnych języków. „Rozumieją”
tylko to, co wyrażone jest we właściwym dla
każdego z nich języku. Uzasadnienie powinno więc
wykazać, że mózg potrafi rozłożyć „wypowiedzi”
sformułowane w języku umysłu (np. przekazy
zawarte w dziele sztuki, komunikaty językowe itp.)
na wypowiedzi, które mogą odczytać i „zrozumieć”
jego własne systemy w mózgu.
Następnie należałoby wykazać jak z wypowiedzi
języka mózgu powstają wypowiedzi języka umysłu
Konkluzja 1: mózg to nadzorca organizmu
Podstawowym zadaniem mózgu jest dbanie o organizm
Mózg jest organizmocentryczny, czyli „przekłada”
docierające do niego informacje na język potrzeb
organizmu
Mózg jest organem (troszczy się o) nagiego człowieka.
Kiedy mózg (lub jego składnik) przejawia aktywność
wykraczającą poza jego podstawowe zadanie „pracuje”
dla umysłu
Część III
Umysł - zespół narzędzi do zmian
otoczenia
Umysł jako przewodnik po otoczeniu
Podstawowym celem umysłu jest zdobycie informacji o
otoczeniu.
Jest mu ona potrzebna po to, aby przetrwać.
Do przetrwania niezbędne są informacje o tzw. 4P
(Dennett pisze o 4F):
Pożywieniu (food)
Przeciwniku (foe)
Przyjacielu (friend)
Partnerze (f..k czyli mate)
Umysł jako narzędzie do poznawania i
zmieniania otoczenia
Umysł jest otoczeniocentryczny, czyli przekłada informacje
pozyskane z receptorów i z mózgu na język pozwalający
opisać otoczenie.
Zdobyta przez umysł informacja o otoczeniu oceniana jest
przez mózg z perspektywy jej przydatności dla organizmu.
Jeśli otoczenie jest nieprzyjazne dla organizmu (informacja
od umysłu), podjęta zostaje próba zmiany otoczenia.
Zadania umysłu są inne niż zadania mózgu
W przeciwieństwie do mózgu, który skupiony jest na
informacjach płynących z ciała, umysł wykracza poza
organizm, aby zebrać informację o otoczeniu.
Informacja o tym, co dzieje się poza organizmem jest
potrzebna (organizmowi) po to, aby podejmować
działania, których celem jest dostosowanie składników
otoczenia do jego potrzeb.
Zadaniem umysłu jest więc także przewidywanie
skutków takich działań, czyli tego, jak ich realizacja
zmieni otoczenie.
Takie zadanie (dopasowanie otoczenia do potrzeb
organizmu) różni się od zadania mózgu, którego celem
jest dopasowanie organizmu do otoczenia.
Część III
Świadomość
Świadomość: organizmo- czy
otoczeniocentryczna?
Świadomość nie pełni ani funkcji mózgu (nie dba o
organizm) ani funkcji umysłu (nie zbiera informacji o
otoczeniu, aby oszacować potrzebę jego zmiany)
Czy zatem nie pełni ona żadnej funkcji?
Większość badaczy, którzy przyjmują, że
podstawową formą świadomości jest świadomość
fenomenalna uznaje, że nie pełni ona żadnej funkcji.
Stanowisko odrębne przyjmują m.in. Dennett oraz
Ramachandran i Hirstein
Jaka jest funkcja świadomości?
Skoro świadomość nie jest nakierowana ani na
organizm ani na otoczenie, to jaką funkcję może
pełnić?
Jest ona umysłocentryczna.
Jej zadaniem jest nadzorowanie i stymulowanie
aktywności umysłu. Realizowane jest to poprzez
przekształcanie jednych przeżyć w inne przeżycia.
Podsumowanie
Zadania mózgu, umysłu i świadomości są różne.
1. Mózg jest narządem organizmu i jego podstawowe
zadania polegają na kontrolowaniu ciała i jego części,
sterowaniu jego ruchem i rozpoznawaniu tego, co dzieje
się na granicy między organizmem a otoczeniem
2. Umysł jest zespołem sprawności organizmu
aktywizowanych po to, aby rozpoznawać otoczenie i
zmieniać je zgodnie z podstawowymi potrzebami
organizmu.
3. Świadomość (konstytuująca) nie odnosi się
bezpośrednio do świata lecz do umysłu. Jest to zdolność
do tworzenia nowych przeżyć (jednostek umysłu) z
przeżyć dotychczasowych. Jej działanie usprawnia
funkcje umysłu i sprawia, że wykraczają one poza
właściwe dla niego otoczenie.
Download