Zakres wykonywanych badań w Laboratoriach

advertisement
Załącznik Nr 8/B
Data wydania 02.09.2016 r.
Str. 1/2
Zakres wykonywanych badań w Laboratoriach Pomiarów Promieniowania
WSSE w Rzeszowie
Badania wykonywane przez:
- Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie (R) – tel. 17 8522-111 wew. 303, e-mail: [email protected] Tomasz Fornal
- Lokalizacja w Tarnobrzegu (T) – tel. 15 823-22-36 wew. 155, e-mail: [email protected] Tomasz Fornal
- Lokalizacja w Sanoku (S) – tel. 13 463-39-23 wew. 214, e-mil: [email protected] kier. Jerzy Chytła
- badanie wykonywane metodą akredytowaną, patrz akredytowany zakres badań www.pca.gov.pl
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Rodzaj oznaczenia
Pomiary promieniowania rentgenowskiego
w środowisku pracy i środowisku ogólnym
Pomiar promieniowania gamma w środowisku
Testy eksploatacyjne (pomiary) kontroli jakości
aparatów rentgenowskich: radiografii ogólnej,
fluoroskopii, stomatologii
Testy (pomiary) kontroli jakości obróbki
fotochemicznej w radiografii ogólnej, fluoroskopii,
stomatologii
Testy eksploatacyjne (pomiary) kontroli jakości
obrazowania w radiografii ogólnej, fluoroskopii,
stomatologii
Testy eksploatacyjne (pomiary) kontroli jakości
aparatów rentgenowskich: mammografii,
tomografii
Testy (pomiary) kontroli jakości obróbki
fotochemicznej w mammografii
Testy eksploatacyjne (pomiary) kontroli jakości
obrazowania w mammografii, tomografii
Pomiary skażeń promieniotwórczych
w środowisku
Pomiar Kermy w powietrzu (dawki pochłoniętej)
Stężenie aktywności radionuklidu Cs-137
w produktach żywnościowych, paszach, glebie
Stężenie aktywności radionuklidu K-40
w produktach żywnościowych, paszach, glebie
Stężenie aktywności radionuklidu Cs-137
w wodzie
Stężenie aktywności radionuklidów K-40, Ra-226,
Th-228 w materiałach budowlanych
Stężenie aktywności radionuklidu Cs 137
w produktach rolno-spożywczych
Stężenie aktywności radionuklidów gamma
promieniotwórczych w zakresie energii 40-2000
keV w wodzie, w środkach spożywczych i paszach
Stężenie aktywności radionuklidów gamma
promieniotwórczych w próbkach środowiskowych
Stężenie aktywności radionuklidów w
przyziemnej warstwie powietrza atmosferycznego
Zakres energii 40 keV – 2620 keV
Stężenie aktywności radionuklidu Sr-90
w środkach spożywczych, paszach i próbkach
środowiskowych
Metoda badawcza
Laboratorium
(skrót)
pomiar mocy dawki
R T
S
pomiar mocy dawki
R T
S
pomiar parametrów technicznych urządzeń
radiologicznych
R
pomiar parametrów technicznych urządzeń
radiologicznych
R
pomiar parametrów technicznych urządzeń
radiologicznych
R
pomiar parametrów technicznych urządzeń
radiologicznych
R
pomiar parametrów technicznych urządzeń
radiologicznych
pomiar parametrów technicznych urządzeń
radiologicznych
pomiary mocy dawki promieniowania beta, gamma i
alfa (sonda scyntylacyjna; licznik Geigera – Mullera)
metoda termoluminescencji
R
R
R
S
S
metoda spektrometrii gamma.
R T
S
metoda spektrometrii gamma.
R T
S
metoda spektrometrii gamma
T
S
metoda spektrometrii gamma
T
S
metoda radiochemiczna
S
metoda spektrometrii gamma
S
metoda spektrometrii gamma
S
metoda spektrometrii gamma
S
metoda radiochemiczna
S
Załącznik Nr 8/B
Data wydania 02.09.2016 r.
Str. 2/2
20.
21.
22.
23.
24.
Monitoring radiologiczny środowiska
Wykrywanie żywności napromienianej
zawierającej minerały krzemianowe
Wykrywanie żywności napromienianej
zawierającej tłuszcze
Środowisko pracy:
- natężenia pola elektrycznego w zakresie
częstotliwości 10 Hz –38 GHz,
- natężenia pola magnetycznego w zakresie
częstotliwości 10 Hz –1 GHz (do 3 GHz z
obliczeń)
- natężenie pola magnetostatycznego 0 Hz
Środowisko ogólne (naturalne i komunalne):
- natężenie pola elektrycznego w zakresie
częstotliwości 10 Hz – 38 kHz
- natężenia pola magnetycznego w zakresie
częstotliwości 10 Hz –1 GHz,
- gęstość mocy mikrofalowej w zakresie
częstotliwości 0,2 – 38 GHz.
Stacja Wczesnego Ostrzegania PMS i ASS-500
S
metoda termoluminescencji (TL)
S
metoda chromatografii gazowej połączonej ze
spektrometrią mas (GC-MS)
S
pomiar bezpośredni natężenia pola elektrycznego
i magnetycznego (indukcji magnetycznej)
R T
S
pomiar bezpośredni natężenia pola elektrycznego
i magnetycznego lub gęstości mocy mikrofalowej
R T
S
Download