Nauczanie indywidualne

advertisement
Indywidualne nauczanie
Podstawa prawna



Art. 71b ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
(Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12
lutego 2001r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia
specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i
młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka a także szczegółowych
zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub
indywidualnego nauczania
(Dz.U. Nr 13, poz. 114 ze zmianami).
Rozporządzenie* Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu
organizowania indywidualnego nauczania dzieci
i młodzieży
(Dz.U. Nr 23, poz. 193).
Art. 71b ust. 1a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze
zmianami)
 Indywidualnym
nauczaniem
obejmuje się dzieci
i młodzież, których stan
zdrowia uniemożliwia lub
znacznie utrudnia
uczęszczanie do szkoły.
Organizacja indywidualnego
nauczania - dokumentacja






Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej
o potrzebie indywidualnego nauczania
Wniosek rodziców o zorganizowanie indywidualnego
nauczania
Decyzja dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza
w sprawie organizacji indywidualnego nauczania
Plan nauczania ucznia objętego indywidualnym
nauczaniem
Projekt organizacyjny (Aneks do Projektu)
Harmonogram zajęć z uczniem nauczanym
indywidualnie.
Tygodniowy wymiar godzin
indywidualnego nauczania
§3 rozporządzenia* stanowi, że tygodniowy wymiar godzin
indywidualnego nauczania wynosi:
1. Dla uczniów zerowego etapu edukacyjnego (klasy
wstępnej) – od 4 do 6 godzin;
2. Dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej – od 6 do 8
godzin;
3. Dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej – od 8 do 10
godzin;
4. Dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin;
5. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych – od 12 do 16 godzin.
Miejsce prowadzenia
indywidualnego nauczania


Zgodnie z §2 ust.4 ww. rozporządzenia “Zajęcia
w ramach indywidualnego nauczania prowadzi się
w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu
rodzinnym,
specjalnym
ośrodku
szkolnowychowawczym
lub
w
placówce
opiekuńczowychowawczej”. Jednakże “W celu pełnego osobowego
rozwoju uczniów objętych indywidualnym nauczaniem
oraz ich integracji ze środowiskiem rówieśników, dyrektor
szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając
stan zdrowia dzieci, organizuje im uczestniczenie w życiu
szkoły, np. w uroczystościach okolicznościowych”.
Niedopuszczalna jest natomiast sytuacja, gdy dziecko
regularnie uczęszcza na lekcje oraz jest “douczane
indywidualnie" w ramach przyznanego mu nauczania
indywidualnego.
Plan nauczania ucznia
objętego indywidualnym
nauczaniem


Uczeń może być zwolniony z wychowania fizycznego oraz
informatyki lub technologii informacyjnej (na ogólnych zasadach)
oraz z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego (dotyczy
ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją – §9 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia
7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych (Dz. U. Nr 199 poz. 2046. Pozostałe przedmioty ujęte
w szkolnym planie nauczania dla danej klasy muszą być
realizowane, oczywiście proporcjonalnie do ogólnej liczby godzin
nauczania indywidualnego. Uczeń musi być z tych przedmiotów
oceniony. Jest to podstawa do klasyfikacji i uzyskania promocji.
Nie należy lekceważyć takich przedmiotów jak plastyka i
muzyka. Dla dziecka chorego mają one szczególne walory
terapeutyczne.
Kwalifikacje nauczycieli
prowadzących indywidualne
nauczanie




W zakresie przygotowania do nauczania przedmiotowego
takie samo jak do pracy w szkole.
W pracy z dziećmi ze starszych klas, gdzie liczba przedmiotów
jest duża. wskazane jest łączenie treści przedmiotów
humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych, tak aby
ograniczyć liczbę nauczycieli pracujących z dzieckiem. Takich
ograniczeń wymaga organizacja nauczania oraz specyficzne
potrzeby dziecka chorego.
Z powyższych względów organizujący nauczanie dyrektor szkoły
musi przydzielić nauczanie odpowiednim nauczycielom. Byłoby
wskazane i bardzo pomocne, gdyby prowadzący nauczanie
posiadali przygotowanie z zakresu pedagogiki leczniczej
(terapeutycznej).
Nauczanie dziecka chorego a równocześnie niepełnosprawnego
prowadzić powinien nauczyciel z przygotowaniem z zakresu
właściwego działu pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki,
surdopedagogiki, tyflopedagogiki).
Indywidualne zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze






Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizacji
obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim.
Mogą one być prowadzone w formie indywidualnej lub
zespołowej.
Organizację tych zajęć regulują odrębne przepisy: Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r.
w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjnowychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo
w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76).
Określony w §9 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia wymiar godzin
(2 godzin dziennie na zajęciach indywidualnych) jest
obligatoryjny.
Zajęcia te może prowadzić wyłącznie nauczyciel posiadający
kwalifikacje
z zakresu oligofrenopedagogiki.
Sposób organizowania tych zajęć jest analogiczny jak
w przypadku nauczania indywidualnego.
Gdzie szukać informacji?

www.ko.rzeszow.pl

[email protected]
Download